Instrukcja dla autorów (artykuł i plakat) ARTYKUŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla autorów (artykuł i plakat) ARTYKUŁ"

Transkrypt

1 Instrukcja dla autorów (artykuł i plakat) ARTYKUŁ Do udziału w Konferencji przyjmowane są oryginalne prace badawcze, prace poglądowe i przeglądowe, prace kazuistyczne oraz spostrzeżenia kliniczne. Główny zakres tematyczny obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą fizjoterapią we wszystkich jej dziedzinach i obszarach, zdrowotną rolą aktywności fizycznej oraz adaptowaną aktywnością ruchową. Przyjmowane są artykuły o tematyce kinezyterapii, fizykoterapii, terapii manualnej, masażu, adaptowanej aktywności ruchowej, sportu osób niepełnosprawnych, pedagogiki zdrowotnej, pedagogiki specjalnej w obszarze zdrowia i aktywności ruchowej, podstaw biologiczno-chemicznych fizjoterapii i aktywności ruchowej, zagadnień socjalno- opiekuńczych osób niepełnosprawnych, aspektów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych zawodu fizjoterapeuty, fizjoterapii zwierząt. Komitet Naukowy Konferencji przyjmuje do recenzji wyłącznie artykuły przygotowane zgodne z zasadami Deklaracji Helsińskiej. W przypadku badań klinicznych ingerujących w struktury tkankowe lub eksperymentów klinicznych wymagana jest zgoda stosownej Komisji Bioetycznej. W przypadku badań na zwierzętach, wymagana jest zgoda lokalnej Komisji Etycznej ds. Badań na Zwierzętach. Komitet Naukowy zaakceptuje tylko te prace, które zostaną pozytywnie ocenione przez recenzentów pod kątem tematyki i istotnego wkładu do postępu w nauce i/lub praktyce klinicznej. Na dołączonym do strony tytułowej dokumencie wszyscy autorzy powinni złożyć podpis równoznaczny ze stwierdzeniem, że: złożona praca jest ich wspólnym dziełem, wyniki badań nie zostały przedtem opublikowane lub złożone do druku, wszyscy autorzy wymienieni na stronie tytułowej wyrazili zgodę na zgłoszenie tej pracy Praca po wstępnej ocenie zostanie skierowana do Komitetu Naukowego, który po pozytywnej recenzji dopuści ją do wygłoszenia w odpowiedniej sesji tematycznej. Najlepsze prace zostaną skierowane do druku w następujących czasopismach: Physiotherapy and Health Activity

2 Journal of Human Kinetics Eukrasia Rodzaje przyjmowanych artykułów: Artykuły oryginalne W postaci niepublikowanych nigdzie indziej wyników badań. Winny mieć jasno postawioną hipotezę badawczą oraz bazować na rzetelnej wiedzy naukowej. Prace poglądowe i przeglądowe W przypadku tego typu prac, konieczne jest zebranie licznej i nie budzącej wątpliwości, literatury źródłowej. Struktura pracy: Prace należy przysyłać w postaci plików programu Word Czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12 Wszystkie marginesy powinny być ustawione na 2cm Odstęp między wierszami 1,5 linii Tekst powinien być wyjustowany (z wyjątkiem tytułu pracy) Dzielenie wyrazów powinno być wyłączone Wiersze powinny być numerowane w sposób ciągły. Numerowanie stron w prawym dolnym rogu. Praca w całości nie powinna przekraczać 18 stron maszynopisu (włącznie z bibliografią, tabelami i rycinami). Przyjmowane są wyłącznie prace w języku polskim lub angielskim. Pracę należy wysłać na podany adres mailowy w dwóch wersjach (dwa oddzielne pliki): Plik zatytułowany wersja 1 winien być kompletną pracą z tytułem, autorami i afiliacją (praca przyjęta do druku ukaże się właśnie w takiej formie). Plik zatytułowany wersja 2 powinien kolejno zawierać: tytuł pracy, streszczenie wraz ze słowami kluczowymi, tekst główny, bibliografię, tabele i ryciny. Jest to wersja dla recenzentów i należy z niej usunąć informacje o autorach pracy (nazwiska i afiliacje, a także informacje mogące pośrednio wskazywać na autorów pracy nazwę laboratorium, czy ośrodka, w którym prowadzone były badania). Artykuł oryginalny oraz krótkie doniesienie powinny posiadać następującą strukturę: Strona tytułowa/title page

3 Streszczenie/Abstract Wstęp/Introduction Materiał i metody/material and Methods Wyniki/Results Dyskusja/Discussion Bibliografia/References Tabele/Tables Ryciny/Figures Wymagania szczegółowe: Strona tytułowa: Powinna zawierać tytuł, informacje o autorach, słowa kluczowe oraz podziękowania. Tytuł powinien być pogrubiony i wyśrodkowany. Nazwiska autorów - należy podać pełne imię i nazwisko każdego autora (akapit z lewej strony). Afiliacja powinna być indeksem górnym przypisana dla każdego autora. Słowa kluczowe od 3 do 5 słów. Podziękowania w tym miejscu należy wymienić osoby, których udział przy powstawaniu pracy był niewystarczający by zostać jej autorem. Należy podać imię, nazwisko oraz zaznaczyć rodzaj wykonanej pracy. Liczbę słów streszczenia. Liczbę stron (streszczenie, tekst główny, bibliografia, ryciny i tabele). Liczbę tabel. Liczbę rycin. Streszczenie: Powinno zawierać najistotniejsze treści prezentowanej pracy. Tekst streszczenia musi być wyjustowany. W przypadku prac oryginalnych należy zastosować strukturę (Cel, Materiał i Metody, Wyniki, Wnioski). Maksymalnie 250 słów. Nie należy umieszczać cytowań. Tekst właściwy: Wstęp. Należy nakreślić tło problematyki poruszanej w pracy oraz jasno określić cel badań. Materiał i metody. Rozdział ten, powinien posiadać następującą strukturę: Materiał badawczy w którym opisana jest struktura badanych grup lub populacji. Należy podać wiek ± SD, płeć, oraz wzrost i masę ciała ± SD. Narzędzia pomiarowe z uwzględnieniem dokładności pomiaru oraz jeśli to możliwe z opisem walidacji. W przypadku narzędzi socjometrycznych, należy podać sposób kwantyfikacji.

4 Procedury pomiarowe z dokładnym opisem sposobu i schematu prowadzenia badania. Analiza statystyczna należy wymienić zastosowane narzędzia statystyczne oraz sposób obróbki danych, a także zastosowane oprogramowanie. Dopuszczane są dodatkowe podtytuły, które w opinii autorów mogą zwiększyć przejrzystość pracy. Wyniki. Zawarte w tym rozdziale informacje nie mogą być powtórzeniem wyników zawartych w tabelach i/lub rycinach, a winny być tylko ich uzupełnieniem. Należy podać dokładne surowe wyniki z podaniem zastosowanej skali i poziomem istotności różnic, o ile informacje te nie są zawarte w tabelach lub rycinach. Należy używać miar z układu SI. W tym rozdziale nie należy dokonywać interpretacji uzyskanych rezultatów, ani nie sugerować możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy. Dyskusja. W tym rozdziale powinno odnieść się do uzyskanych wyników, opierając się na doniesieniach innych autorów oraz zasygnalizować ograniczenia pracy (study limitation). Na końcu tego rozdziału powinny znaleźć się wnioski wypływające z pracy. Bibliografia. Przyjęty jest następujący sposób cytowania: W przypadku gdy cytowana praca ma jednego autora: Po cytowanym akapicie w nawiasie umieszcza się nazwisko autora i rok wydania pracy (Adams 2003). Jeśli w tekście wymienia się nazwisko cytowanego autora to po nazwisku w nawiasie należy umieścić rok wydania. Np. jak podaje Adams (2003). W przypadku gdy cytowana praca ma dwóch autorów: Po cytowanym fragmencie w nawiasie umieszczamy nazwiska autorów wraz z rokiem wydania. Np. (Adams & Black 2004). Jeśli w tekście wymienia się nazwiska cytowanych autorów to po nazwiskach w nawiasie należy umieścić rok wydania. Np. jak podaje Adams & Black (2004). W przypadku pracy napisanej przez więcej niż dwóch autorów: Po cytowanym fragmencie w nawiasie umieszczamy nazwisko pierwszego autora z dodaniem et al. oraz rokiem wydania. Np. (Adams et al. 2005). Jeśli w tekście wymieniany jest autor pracy wówczas po jego nazwisku umieszczamy w nawiasie rok wydania pracy. Np. jak podaje Adams et al. (2005). Prace w rozdziale Bibliografia powinny być wymieniane w kolejności alfabetycznej. Z zastosowaniem poniższego formatu:

5 references to standard journal articles: Jaric S, Ristanovic D, Corcos DM. The relationship between muscle kinetic parameters and kinematic variables in a complex movement. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 1989; 59: titles of journals should be abbreviated according to the latest edition of ISI Journal Title Abbreviations. (http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/isiabbr/). references to books: Costill D, Maglischo E, Richardson A. Swimming. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 61-86; references to websites: Sanders R, Bonnar S. Start Technique - Recent Findings, Available at: ; accessed on references to conference presentations: references to unpublished papers presented at conferences will not be accepted Tabele i ryciny. Powinny znaleźć się na końcu pracy wraz z podpisem. Tabele powinny mieć układ poziomy i być przejrzyste oraz czytelne. Wykresy powinny mieć naniesioną skalę wraz z podanymi jednostkami. W przypadku fotografii należy je przygotować tak, by nie naruszały prawa osób trzecich. PLAKAT Do sesji plakatowej Konferencji Fizjoterapia i Aktywność Zdrowotna zgłaszać można prace poglądowe i badawcze związane z szeroko pojętą fizjoterapią oraz profilaktyką zdrowia. Maksymalny, dopuszczalny rozmiar plakatu to standardowy format A0 (841 x 1189 mm) Organizator nie zapewnia większej przestrzeni ekspozycyjnej. Plakat należy przygotować w orientacji pionowej. Wykorzystanie fotografii, ilustracji, wykresów z innych publikacji możliwe jest za uzyskaniem zgody autorów, co należy wyraźnie na plakacie zaznaczyć. Fotografie osób należy przygotować w sposób uniemożliwiający

6 ich rozpoznanie. Na plakacie nie należy zamieszczać informacji naruszających Ustawę o Ochronie Danych Osobowych. Treść plakatu, w przypadku pracy badawczej powinna obejmować następujące części: 1. Imiona i nazwiska wszystkich autorów wraz z najwyższym stopniem/tytułem naukowym/zawodowym. 2. Tytuł pracy. 3. Afiliacje wszystkich autorów. 4. Geneza i cel pracy. 5. Materiał i metody badań. 6. Wyniki. 7. Omówienie wyników lub dyskusja. 8. Wnioski. 9. Piśmiennictwo. 10. Podziękowania (opcjonalnie). 11. Kontakt do autora/autorów ( ). Treść plakatu, w przypadku pracy poglądowej powinna obejmować następujące części: 1. Imiona i nazwiska wszystkich autorów wraz z najwyższym stopniem/tytułem naukowym/zawodowym. 2. Tytuł pracy. 3. Afiliacje wszystkich autorów. 4. Geneza i cel pracy. 5. Część główna realizująca zarysowany cel pracy (opcjonalnie z podziałem na podrozdziały wg uznania autora). 6. Wnioski. 7. Piśmiennictwo. 8. Podziękowania (opcjonalnie). 10. Kontakt do autora/autorów ( ). Organizatorzy nie przedstawiają wytycznych dotyczących samej formy plakatu, edycji tekstu, przygotowania ilustracji i wykresów, itp. W interesie autorów leży takie opracowanie plakatu, by możliwe było jego łatwe odczytanie i przeanalizowanie treści. Można przy tym zastosować się do kilku sugestii: 1. Plakat zwykle jest oglądany z odległości do 1 m. Wielkość czcionek powinna umożliwiać odczyt z tej odległości. 2. Dobrym sposobem na sprawdzenie czytelności, jest wstępne wydrukowanie plakatu w mniejszym formacie np. A3. 3. Należy być ostrożnym ze stosowaniem czcionek artystycznych, zbyt intensywnego, czy wzorzystego tła, itp.

7 4. Należy unikać zbyt rozwlekłych opisów. Plakat stanowi zwięzłe ujęcie problemu badawczego. Zainteresowanym czytelnikom, autorzy wyjaśniają szczegóły osobiście, w trakcie dyżurów przy plakacie. 5. Nie należy prezentować zbyt wielu pozycji piśmiennictwa (powinno wystarczyć do 10). Spis można przygotować mniejszą czcionką, aby nie zajmował zbyt wiele miejsca. Wszystkie pozycje piśmiennictwa należy zacytować w tekście. 6. Należy jak najlepiej wykorzystać miejsce na plakacie. Zbyt duże marginesy, odstępy pomiędzy blokami tekstu, czy ilustracjami są zbyteczne. W przypadku dalszych niejasności proszę kontaktować się z Organizatorami. Streszczenie (max. 250 słów wyłączając autorów, tytuł i afiliacje): Struktura streszczenia, powinna odpowiadać strukturze plakatu. Streszczenie plakatu, po akceptacji przez recenzentów, zostanie opublikowane w materiałach pokonferencyjnych lub czasopiśmie. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Termin zgłaszania tytułu pracy do 27 czerwca 2014 r. Termin dosłania streszczenia do 10 października 2014 r. Termin nadesłania całej pracy do 3 listopada 2014 r. Artykuły proszę przesyłać na adres mailowy: Czynny udział w Konferencji wynosi 300,00 PLN nr konta: ING Bank Śl. O/Katowice / z dopiskiem: Konferencja Fizjoterapia 10-lat

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW NAUKA W SŁUŻBIE KULTURY FIZYCZNEJ KOMUNIKAT I

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW NAUKA W SŁUŻBIE KULTURY FIZYCZNEJ KOMUNIKAT I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW NAUKA W SŁUŻBIE KULTURY FIZYCZNEJ KOMUNIKAT I Kierownictwo i Samorząd Studiów Doktoranckich oraz Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Katowicach zapraszają

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Complementary and Alternative Medicine in Science ukazuje się w druku dwa razy w roku

INFORMACJE OGÓLNE. Complementary and Alternative Medicine in Science ukazuje się w druku dwa razy w roku INFORMACJE OGÓLNE Complementary and Alternative Medicine in Science (CAMS) to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo medyczne wydawane przez, Agencję Wydawniczą MEDSPORTPRESS Sp. z o.o. (www.medsport.pl/czasopisma).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp Kryteria artykułów Redakcja Otolaryngologii Polskiej przyjmuje do publikacji artykuły oryginalne, poglądowe i kazuistyczne niepublikowane wcześniej w całości

Bardziej szczegółowo

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków.

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału Rehabilitacji z dnia 08.07.2014 r. Regulamin sporządzania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

3. Praca badawcza (licencjacka i magisterska) zawiera następujące elementy składowe:

3. Praca badawcza (licencjacka i magisterska) zawiera następujące elementy składowe: Konstrukcja pracy i wymogi edytorskie 1. Praca licencjacka może mieć charakter: - badawczy np. sondaż diagnostyczny - studium przypadku opis wybranej sytuacji klinicznej (preferowana forma pracy licencjackiej)

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Szanowni Autorzy, Sprawny przebieg procesu wydawniczego uwarunkowany jest w dużej mierze

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA PWSZ YSA I STYTUT PIELĘG IARSTWA WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE PIELĘG IARSTWA W PWSZ W YSIE Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo przebiega zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie Zasady ustalania i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, redagowania i formatowania pracy dyplomowej za pomocą komputera, oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH Gdańsk 2011 SPIS TREŚCI 1. Wymogi merytoryczne... 2 2. Wymogi redakcyjne... 5 2. 1. Przypisy... 6 2. 2. Budowa tabel

Bardziej szczegółowo

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych.

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. Dr n. med. Barbara Baranowska, Mgr Antonina Doroszewska, Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do przygotowania oraz prezentacji tez i założeń pracy doktorskiej I. TEZY I ZAŁOŻENIA PRACY DOKTORSKIEJ

WYTYCZNE do przygotowania oraz prezentacji tez i założeń pracy doktorskiej I. TEZY I ZAŁOŻENIA PRACY DOKTORSKIEJ WYTYCZNE do przygotowania oraz prezentacji tez i założeń pracy doktorskiej I. TEZY I ZAŁOŻENIA PRACY DOKTORSKIEJ 1. Forma a) Tezy pracy doktorskiej, przygotowane według wytycznych przedstawionych poniżej,

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH Biała Podlaska, 2014 Spis treści Wstęp... 3 1. Zasady redakcji pracy dyplomowej... 4 1.1 Układ pracy...

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ 1. Problematyka pracy musi mieścić się w ramach nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia lub obejmować zagadnienia z zakresu gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA i PRACA SOCJALNA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej: licencjackiej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) KRYSTIAN M. ZAWADZKI Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) PG, PWSZ 2009 1. Program zajęć seminaryjnych składa się z trzech części i obejmuje: a) wybór tematu i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH. Kierunek: Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH. Kierunek: Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna I. WYMOGI OGÓLNE Praca dyplomowa magisterska: ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH Kierunek: Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W6/5/08-12 z dnia 1 września 2008 w sprawie prac dyplomowych i ich obrony Wytyczne dotyczące przygotowania i

Bardziej szczegółowo

WYDZIALE NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO 1. ASPEKTY PRAWNE-

WYDZIALE NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO 1. ASPEKTY PRAWNE- Szczegółowe wytyczne do prac licencjackich/magisterskich realizowanych w: WYDZIALE NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 1.

Bardziej szczegółowo