PROCAx Modelowanie współbieŝnego rozwoju wyrobów, procesów i systemów wytwarzania w cyklu Ŝycia wyrobów.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCAx 2008. Modelowanie współbieŝnego rozwoju wyrobów, procesów i systemów wytwarzania w cyklu Ŝycia wyrobów."

Transkrypt

1 PROCAx 2008 Politechnika Krakowska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Modelowanie współbieŝnego rozwoju wyrobów, procesów i systemów wytwarzania w cyklu Ŝycia wyrobów. Duda Jan Paprocki Marcin

2 Plan wystąpienia Wprowadzenie Strategie rozwoju wyrobów Kierunki integracji systemów komputerowego wspomagania stosowanych w cyklu Ŝycia wyrobów Integracja funkcjonalna Integracja w obszarze konstrukcyjno technologicznego przygotowania produkcji Integracja w obszarze technologiczno organizacyjnego przygotowania produkcji Model danych PPR Integracja informacyjna Integracyjna rola baz danych Systemy PDM Rozwój aplikacji PLM owych Integracja kompleksowa Współpraca systemów komputerowego wspomagania z systemami informacyjnymi kooperujących ze sobą przedsiębiorstw Federacyjne środowisko współpracy biznesowej Przegląd metod modelowania IDEF (Integration DEFinition language), BPMN (ang. Business Process Modelling Notation Modelowanie procesu rozwoju wyrobów

3 Wprowadzenie W zintegrowanym komputerowo rozwoju wyrobów, procesów i systemów wytwarzania stosowanych jest szereg metod wspomagających działania, które tworzą informację ukierunkowaną na definiowanie wyrobu, procesu i systemu wytwarzania. Jednym z waŝniejszych efektów wdraŝania systemów produkcyjnych umoŝliwiających realizację nowoczesnych strategii rozwojowych wyrobów jest skrócenie cykli uruchomień nowych wyrobów oraz przyśpieszenie realizacji zamówień. Skala uzyskiwanych efektów zaleŝy od sprawności powiązań informacyjno decyzyjnych fazy technicznego przygotowania produkcji ze sferą planowania systemów sterowania produkcją. Do przyśpieszenia czynności projektowych przyczynia się głównie stosowanie: systemów wspomagania komputerowego realizacji faz rozwojowych wyrobów procesów i systemów wytwarzania ze zwiększającym się poziomem automatyzacji czynności projektowych zastosowanie zintegrowanych systemów informatycznych dla uzyskania powiązań informacyjno decyzyjnych

4 Partnerstwo w rozwoju wyrobów Partnerstwo w rozwoju wyrobów bazuje na stopniowym podziale zadań i odpowiedzialności projektowej: pomiędzy wewnętrznymi działami przedsiębiorst wa, pomiędzy organizacjami dostawcami, pomiędzy organizacjami w relacji klientdostawca. Eigner M.: Product Lifecycle Management The Backbone for Engineering.

5 Projektowanie marketingowe Projektowanie konwencjonalne (ang. Serial Engineering) czas Projektowanie współbieŝne (ang. Concurrent Engineering ) czas Projektowanie kompleksowe (ang. Cross Enterprise Engineering ) 2005 czas

6 Cross Enterprise Engineering CEE) Projektowanie kompleksowe jest rozszerzeniem koncepcji projektowania współbieŝnego CE a takŝe elementem integrującym krzyŝujące się przedsięwzięcia w cyklu Ŝycia wyrobu. Równoległa realizacja i integracja projektów produktów i procesów jest rozpoczynana na wczesnym etapie rozwoju. Obejmuje ona zarówno dostawców i klientów, jak równieŝ szereg róŝnych zewnętrznych i wewnętrznych technologii informacyjnych (IT). W projektowaniu CEE, poszczególne części podzespoły, wyroby i systemy są rozwijane jednocześnie na poziomie lokalnym, biznesowym i inŝynierskim. Narzędziami wymiany informacji są Intranet i Internet.

7 Integracja systemów komputerowego wspomagania CELE wykonanie wszystkich działań niezbędnych moŝliwie równocześnie (strategia CE), uwzględnienie przenikania się działań o charakterze biznesowym z działaniami inŝynierskimi (strategia CEE). integrację kompleksowa RODZAJE Integracja funkcjonalna Integracja informacyjna integracja kompleksowa

8 Integracja funkcjonalna Integracja w obszarze konstrukcyjno technologicznego przygotowania produkcji Integracja w obszarze technologiczno organizacyjnego przygotowania produkcji

9 Integracja w obszarze konstrukcyjno technologicznego przygotowania produkcji Production planning phases Concept development Service after sales Design QFD CRM Sales CAD Process planning DFx... ERP CAPP Product Lifecycle Distribution SRC Prototyping CAM PPC RP/RT Manufacturing Production planning Supply Production & usage phases

10 Projektowanie konstrukcyjne FEM CAD/CAE DMU Projektowanie technologiczne CAPP CAAPP CAM DFx CAD/CAE DFx DFA (Design for Assembly projektowanie zorientowane na montaŝ), DFM (Design for Manufacture Concurrent Costing projektowanie zorientowane na kalkulację kosztów we współbieŝnym wytwarzaniu części), DFS (Design for Service projektowanie zorientowane na obsługę serwisową wyrobu), DFE (Design for Environment projektowanie zorientowane na ochronę środowiska w aspekcie uŝytkowania i złomowania wyrobu). CAM Inteligentny CAD/CAM

11 Projektowanie konstrukcyjne FEM CAD/CAE DMU Projektowanie technologiczne CAAPP CAPP CAM DFx CAD/CAE CAAPP definiowanie jednostek jednostek montaŝowych generowanie sekwencji montaŝowych opracowanie planu montaŝu dobór metod i środków technicznych do realizacji montaŝu opracowanie dokumentacji procesu montaŝu. DFA

12 Metody generowania sekwencji montaŝowych zbiór metod charakteryzujących się trzystopniową procedurą budowania sekwencji obejmującą; generowanie relacji pomiędzy składnikami gotowego wyrobu, generowania sekwencji montaŝowych i wybór najlepszej sekwencji zgodnie z przyjętym kryterium optymalizacji. metody polegające na podziale zmontowanego zespołu na podzespoły, a następnie generowania dla kaŝdego podzespołu podsekwencji z zastosowaniem prostych reguł, metody bazujące na technice systemów ekspertowych budowanych dla montaŝu konkretnych unikatowych zespołów, metody generujące róŝne warianty sekwencji montaŝu wyrobów poprzez modyfikację wstępnie zdefiniowanych sekwencji. metody algorytmiczne dające optymalną, zgodnie z podanym kryterium, sekwencje montaŝową, metody heurystyczne dające rozwiązanie w rozsądnym czasie.

13 Kierunki integracji CAAPP Dobór metod i środków technicznych do realizacji montaŝu Opracowanie dokumentacji procesu montaŝu Definiowanie jednostek jednostek montaŝowych Generowanie sekwencji montaŝowych Opracowanie planu montaŝu DFA Analiza montaŝowa wyrobu wg kryterium: Min liczby części Eliminacji części, Określenie: symetrii cześci, trudności przenoszenia, trudności kojarzenia Dobór czasów operacji Szacowanie kosztów

14 Projektowanie konstrukcyjne FEM CAD/CAE DMU Projektowanie technologiczne CAPP CAAPP CAM DFx CAD/CAE CAAPP CAPP dobór i projektowanie półfabrykatu generowanie struktury procesu obróbki opracowanie planu obróbki dobór metod i środków technicznych do realizacji procesu obróbki opracowanie dokumentacji procesu obróbki. DFA DFM

15 Metody generowania procesów technologicznych obróbki metody wariantowej, która bazuje na idei typowych procesów technologicznych. Metoda polega na przyporządkowaniu dla danej części typowego procesu spośród opracowanych wcześniej procesów dla zbiorów części technologicznie podobnych. metody generacyjnej bazującej na syntezie procesu technologicznego, metody semi-generacyjnej, która łączy zalety: metod wariantowych moŝliwość pozyskiwania procesu typowego dla zadanej części metod generacyjnych - moŝliwość generowania szczegółowego procesu obróki dla zadanego systemu wytwarzania.generowanie struktury procesu obróbki

16 Kierunki integracji CAPP Projektowanie operacji technologicznych, dobór oprzyrządowania przedmiotowego i narzędziowego Opracowanie dokumentacji procesu obróbki Dobór półfabrykatu i technologii wykonania, Określenie struktury procesu technologicznego obróbki DFM Dobór czasów operacji Szacowanie kosztów

17 Projektowanie konstrukcyjne FEM CAD/CAE DMU Projektowanie technologiczne CAPP CAAPP CAM CAD/CAE CAM Szybki rozwój systemów CAD i CAM w porównaniu z systemami CAPP i CAAPP prowadzi do powstania systemów CAD/CAM Poziom automatyzacji projektowania technologicznego w systemach CAD/CAM jest nadal relatywnie niski Generowanie sekwencji montaŝowych i procesów technologicznych obróbki dla części tworzących wyrób jest realizowane w trybie interaktywnym przez technologa projektanta.

18 Poziom automatyzacji wzrasta wyniku zastosowania rozbudowanych obiektów zawierających informacje, które mogą być interpretowane w rozbudowany wariantowy sposób, charakterystyczny dla wnioskowania w systemach doradczych, szablonów pozwalających na projektowanie procesu w oparciu o utworzony wcześniej wzorzec, modułów pozwalających na zapis wiedzy technologicznej a następnie wykorzystanie tej wiedzy w procesie projektowym. Intelligent CAD/CAM systems

19 Wymagania dla systemów projektowania technologicznego Zastosowanie strategii CE i CEE stawia wymagania Dla systemów CAAPP: zdolność do projektowania procesów technologicznych montaŝu dla wygenerowanych dopuszczalnych sekwencji montaŝowych, zdolność do projektowania form organizacyjnych montaŝu przy uwzględnieniu dysponowanych moŝliwości systemu wytwarzania, Dla systemów CAPP: zdolność do projektowania procesów technologicznych obróbki dla szerokiego spektrum typowych części maszyn, elementów składowych wyrobów, zdolność do projektowania procesów technologicznych obróbki przy uwzględnieniu dysponowanych moŝliwości systemu wytwarzania, zdolność do generowania szeregu wariantów procesu technologicznego z róŝnym stopniem szczegółowości opracowania.

20 Integracja w obszarze technologiczno organizacyjnego przygotowania produkcji Tok postępowania określanie zadań produkcyjnych i sposobu ich realizacji, wymiarowanie systemu (określanie rodzajów i liczby elementów systemu), projektowanie struktury systemu (produkcyjnej i przestrzennej) projektowanie elementów wejścia, wyjścia, obsługi eksploatacji i rozwoju systemu, projektowanie sterowania systemem. Przypadki projektowanie restrukturyzacji przestrzennej modernizowanego systemu produkcyjnego, projektowanie nowego systemu produkcyjnego.

21 Fazy Wstępna obejmującą określenie zadania produkcyjnego czyli asortymentu wyrobów jaki ma być produkowany, wymagań co do zdolności produkcyjnych, typu systemu produkcyjnego i struktury procesów produkcyjnych wyrobów, ograniczeń i innych wymogów projektowych wymiarowanie systemu (określanie rodzajów i liczby elementów systemu), Właściwą, która jest specyficzna dla systemów określonego typu, która obejmuje; opracowanie wstępnych wariantów koncepcji systemu i wybór wariantu do realizacji, projektowanie struktury systemu i podsystemów funkcjonalnych oraz projektowanie szczegółowe

22 DELMIA Digital Manufacturing Solutions Choose an application About V5 Infrastructure Process Planning Time Measurement 3D Assembly Work Instructions Ergonomics Product Design Robotics Machining Planning PLC & Automation Factory Flow Simulation NC Manufacturing simulation Referencing Conclusion

23 Projektowanie procesu i systemu wytwarzania Praca dyplomowa Grzegorz Góra Paweł Handzlik: Projekt symulacji procesu technologicznego montaŝu pompy wodnej z zastosowaniem pakietu PLM DELMIA

24 Projektowanie procesu technologicznego montaŝu Modele CAD elementów pompy Podział na jednostki montaŝowe ZłoŜenia i podłoŝenia Rysunek złoŝeniowy Analiza i symulacja montaŝu DELMIA: Assembly Design, DMU Fitting Karty instrukcyjne montaŝu Projekt procesu technologicznego montaŝu

25 Projektowanie systemu montaŝowego Projekt procesu technologicznego montaŝu DELMIA: Part Design, Assembly Design, Gerenative Shape Design Modele elementów i wyposaŝenia stanowiska Projekt stanowiska Analiza ergonomiczna stanowiska Katalogi elektroniczne producentów Zalecenia i normy DELMIA: Human Builder, Human Task Simulation, Human Activity Analysis Symulacja procesu DELMIA: DMP Assembly, Human Builder, Human Task Simulation NIE Spełnione wymogi TAK Model miejsca montaŝowego

26 Symulacja i analiza procesu Projekt procesu technologicznego montaŝu DELMIA: Human Activity Analysis Robotnicy Manekiny Podział zadań Biblioteka procesu Analiza procesu pod względem ergonomiczności Symulacja procesu DELMIA: DMP Assembly, Human Task Simulation, Human Builder NIE Proces poprawny Diagram PERT TAK NIE Synchronizacja Analiza symulacji Symulacja poprawna TAK Analiza otrzymanego systemu Koncepcja poprawy rozwiązania Wnioski

27 Modele CAD elementów pompy

28 Karty instrukcyjne montaŝu Wykonanie kart instrukcyjnych montaŝu

29 Analiza i symulacja montaŝu Przeprowadzenie symulacji w narzędziach dostępnych w systemie Catia V5 DMU Fitting

30 Graficzny plan montaŝu Podział na jednostki montaŝowe

31 Rysunek złoŝeniowy Rysunek złoŝeniowy zespołu wirnika

32 Modelowanie wyposaŝenia stanowiska montaŝowego Modele elementów składających się na stanowisko pracy zostały stworzone samodzielnie w programie DELMIA lub pobrane z internetowych katalogów producentów.

33 Projektowanie stanowiska Stanowisko pracy zostało zaprojektowane w oparciu o normy i zgodnie z zasadami ergonomii.

34 Analiza ergonomiczna stanowiska Projekt stanowiska poddano szczegółowej analizie ergonomicznej: Pole widzenia Zasięgi Pozycje przyjmowane przy pracy na stanowisku

35 Model systemu montaŝowego Otrzymany model systemu montaŝowego, będący równieŝ projektem (podstawą dla architektów do wykonania projektu), jest integralną częścią symulacji.

36 Biblioteka procesu Stworzenie biblioteki procesu Dołączenie biblioteki do tworzonej symulacji

37 Manekiny Za pomocą DELMIA-Human Builder definiowane są cyfrowe modele pracowników manekiny.

38 Symulacja procesu

39 Synchronizacja Stosując diagram PERT w systemie DELMIA, dokonujemy synchronizacji symulacji, tak aby odpowiadała rzeczywistemu procesowi.

40 Analiza symulacji Analiza poprawności wykonania i poprawa symulacji

41 Analiza ergonomii badanie kolizji, analiza przestrzeni, analiza pozycji przyjmowanych przy pracy, obciąŝenie pracownika.

42 Koncepcja poprawy rozwiązania

43 Product 1-co produkować Processes 2-jak produkować Resourses 3-czym produkować Wyrób Całkowita integracja poprzez PPR model Zasób Produkcja Projektowanie i symulacja Wspieranie innowacji Proces wytwarzania

44 Integracja informacyjna PDM (Product Data Management) Design Process planning Concept development QFD CAD DFx... CAPP Prototyping CAM Production planning PDM RP/RT Service after sales CRM Sales ERP Supply SRC Manufacturing Distribution

45 Przeznaczenie PDM (Product Data Management) zarządza dokumentacją związaną z cyklem Ŝycia produktu w przedsiębiorstwie rozproszonym, koordynujący działania oraz czynności zespołów i pracowników

46 Zasada działania Rozwój wyrobu realizowany jest zgodnie z zapisanym w formie diagramów Workflow przebiegiem pracy

47 Zasada działania Narzędzia modułu Workflow pozwalają na zapis skomplikowanych procesów przepływu informacji w przedsiębiorstwie a takŝe między kooperującymi ze sobą przedsiębiorstwami. Sąśrodkiem skutecznego wdraŝania strategii rozwoju wyrobów Istotnego znaczenia nabiera problem modelowania przepływu pracy zgodnie ze strategiami rozwojowymi wyrobów CE i CEE

48 Zakres implementacji PDM Zaprojektowanie grafów przepływu danych i zadań Stworzenie struktury bazy danych Instalacja stanowisk serwerowych systemu SMARTEAM Dostosowanie bazy danych oraz wypełnienie jej danymi Instalacja stanowisk klienckich Tworzenie instrukcji obsługi dla użytkowników

49 Stosowane narzędzia do modelowania rozwoju wyrobu Zrozumiałość modeli biznesowych Notacja do modelowania zagadnień biznesowych IDEF Uniwersalny język j modelowania zagadnień biznesowych UML MoŜliwo liwość implementacji modeli biznesowych Graficzna notacja BPMN + BPEL Język modelowania Kompromis pomiędzy zrozumiałości cią modeli biznesowych i wymogami modeli implementacyjnych

50 BPMN elementy składowe notacji BPMN BPEL Język modelowania Elementy składowe notacji Obiekty przepływu: Zdarzenia Czynności Bramki Inne obiekty (Artefakty): Dane Grupy Adnotacje Elementy łączenia obiektów: Przebieg procesu Przebieg informacji Powiązania Miejsce realizacji procesu: Jednostki Uczestnicy Role Biznesowe Tory Na podstawie diagramu utworzonego w notacji BPMN generowany jest kod źródłowy w formacie XML programu zarządzającego pracą zespołu CE w środowisku rozproszonym

51 Integracyjna rola systemów PDM INTEGRACJA Klient Współpraca nad rozwojem wyrobu Producent Zarządzanie relacjami z klientami Projektowanie marketingowe Dostawa do klienta i serwis Projektowanie konstrukcji Projektowanie technologiczne Projektowanie organizacyjna PLM Budowa prototypu Zaopatrzenie Zarządzanie łańcuchem dostaw SprzedaŜ i marketing Dystrybucja wyrobów Wytwarzanie Partner Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Dostawca

52 CAD P Product, process resource innovation CAM CAPP DFx... L Life cycle optimization PDM M Management system

53 InŜynier zarządzający InŜynier zarządzający PLM pomaga Projektant zespołów W prowadzeniu prac koncepcyjnych, projektowych, tworzeniu prototypów i testowaniu nowych wyrobów, Projektant elementów

54 Dostawca Wytwórca PLM wspiera Projektant SprzedaŜ współpracę ze sprzedawcami partnerami serwisowymi i uŝytkownikami wyrobów Obsługa serwisowa

55 PLM pomaga W integracji informacji o wyrobie z wszystkimi procesami biznesowym i w zapewnieniu informacji o wyrobie wszystkim którzy ją potrzebują,

56 Integracja kompleksowa Integracja kompleksowa polega rozpatrywaniu współpracy systemów komputerowego wspomagania z systemami informacyjnymi kooperujących ze sobą przedsiębiorstw. W zintegrowanymśrodowisku, z ciągłą zmianą partnerów biznesowych, systemy PLM muszą zapewniać realizację strategii CEE.

57 Architektura systemu dla realizacji strategii CEE Poziom 1 Strategia współpracy Poziom 2 Współpraca w zakresie inŝynierskim Poziom 3 BieŜąca implementacja procesów O. Adam, A. Hofer, S. Zang, C. Hammer, M. Jerrentrup, S. Leinenbach A Collaboration Framework for Cross-enterprise Business Process Management

58 Dystrybucja i zarządzanie informacją Eigner M.: Product Lifecycle Management The Backbone for Engineering. Odkąd procesy inŝynierskie stają się coraz bardziej zdecentralizowane i często realizowane z udziałem wielu organizacji, informacja musi być dystrybuowana i zarządzana w federacyjnym środowisku. Federacyjność w tym kontekście oznacza, Ŝe dane pozostają jako lokalne. Dostęp do logicznych i fizycznych baz danych realizowany jest poprzez numerację części i odpowiednią zmianę indeksów.

59 Systemy zintegrowanego komputerowo projektowania wyrobów, procesów i systemów wytwarzania. zarządzanie wyrobem i portfelem zamówień - (PPM ang. Product and Portfolio Management), projektowania wyrobów i procesów wytwarzania (CAx ang. Product Design), zarządzania procesem wytwarzania (MPM ang. Manufacturing Process Management) zarządzanie danymi wyrobu (PDM ang. Product Data Management)

60 Podsumowanie Zarządzanie cyklem Ŝycia wyrobu jest strategicznym podejściem do tworzenia i zarządzania kapitałem intelektualnym związanym z cyklem Ŝycia wyrobu. Prace badawcze prowadzące do osiągnięcia wyŝszego poziomu integracji i automatyzacji konstrukcyjno technologiczno organizacyjnego przygotowania produkcji są ukierunkowane na budowę zintegrowanego systemu pozwalającego na realizację dynamicznego rozwoju wyrobu w środowisku rozproszonym z mechanizmami gromadzenia i wykorzystywania zdobywanej w wyniku doświadczeń specjalistycznej wiedzy. System taki powinny pozwalać na twórcze kształtowanie kolejnych wersji wyrobów, procesów oraz systemów wytwarzania oraz ich weryfikacji i oceny stymulując kierunki rozwoju stosownie do zmieniających się w czasie warunków rynkowych.

MODELOWANIE PROCESÓW ROZWOJU WYROBÓW

MODELOWANIE PROCESÓW ROZWOJU WYROBÓW MODELOWANIE PROCESÓW ROZWOJU WYROBÓW Jan DUDA, Adrian STADNICKI Streszczenie: Projektowanie diagramów pracy zespołów zajmujących się procesem rozwoju wyrobu jest istotnym elementem implementacji systemów

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE KOMPUTEROWO PROJEKTOWANIE PROCESÓW I SYSTEMÓW WYTWARZANIA W ŚRODOWISKU PLM

ZINTEGROWANE KOMPUTEROWO PROJEKTOWANIE PROCESÓW I SYSTEMÓW WYTWARZANIA W ŚRODOWISKU PLM ZINTEGROWANE KOMPUTEROWO PROJEKTOWANIE PROCESÓW I SYSTEMÓW WYTWARZANIA W ŚRODOWISKU PLM Jan DUDA Streszczenie: W referacie przedstawiono koncepcję zintegrowanego projektowania procesów i systemów technologicznych

Bardziej szczegółowo

Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów

Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów MODELOWANIE I SYMULACJA ROZWOJU WYROBU W FAZIE PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Artykuł autorski, IX Forum Inżynierskie ProCax cz.ii, Kraków 16-18 października 2012

Artykuł autorski, IX Forum Inżynierskie ProCax cz.ii, Kraków 16-18 października 2012 Dr hab. inż. Jan Duda Prof. PK ; Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny; Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji ; duda@mech.pk.edu.pl; Streszczenie: Modelowanie komputerowo zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

ERP to za mało. Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu. Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski

ERP to za mało. Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu. Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski ERP to za mało Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski Pierwszy wymiar firmy - struktura organizacyjna Zrozumieć jaka jest struktura organizacyjna oraz

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady projektowania w technice

Podstawowe zasady projektowania w technice Podstawowe zasady projektowania w technice Projektowanie w technice jest działalnością twórczą z określonym udziałem prac rutynowych i moŝe dotyczyć głównie nowych i modernizowanych: produktów (wyrobów

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC _www.ttpsc.pl _iot@ttpsc.pl Transition Technologies PSC Sp. z o.o. Łódź, Piotrkowska 276, 90-361 tel.: +48 42 664 97 20 fax: +48

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Stanisław Jerzy Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Systemy CMS (Content

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE]

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] Parę słów o mnie 2 Nauczyciel akademicki od 2000 roku Od 2002 współpracuję z firmami jako programista i projektant aplikacji Od 2006 roku właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ METOD PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH OBRÓBKI

ROZWÓJ METOD PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH OBRÓBKI ROZWÓJ METOD PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH OBRÓBKI Jan DUDA Streszczenie: W referacie przedstawiono formalny opis procesu technologicznego obróbki oraz metod jego projektowania. Dokonano także

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów

Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów dr inż. amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol Cel przedmiotu Zapoznać się z problemami informacyjnodecyzyjnymi zarządzania organizacjami Nauczyć się wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania TPP. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015.2016

Systemy zarządzania TPP. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015.2016 Systemy zarządzania TPP prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015.2016 TPP elementy: konstrukcyjne przygotowanie produkcji; techniczne przygotowanie produkcji; organizacyjne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 Procesy biznesowe w praktyce Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 1 Agenda Definicja i zastosowanie procesu biznesowego Języki dziedzinowe (DSL) a rozwiązania BPM JBPM: jbpm 4.4 krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU PROJEKTOWANIA TECHNOLOGICZNEGO W KONTEKŚCIE NOWYCH STRATEGII ROZWOJOWYCH WYROBÓW

KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU PROJEKTOWANIA TECHNOLOGICZNEGO W KONTEKŚCIE NOWYCH STRATEGII ROZWOJOWYCH WYROBÓW Dr hab. inż. Jan Duda, Prof PK duda@mech.pk.edu.pl Politechnika Krakowska Dr inż. Michał Karpiuk karpiuk@mech.pk.edu.pl Politechnika Krakowska KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU PROJEKTOWANIA TECHNOLOGICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zalety systemu zarządzania dokumentami: zabezpieczenie przed modyfikacją

Bardziej szczegółowo

Baza danych wielowariantowych procesów technologicznych obróbki skrawaniem

Baza danych wielowariantowych procesów technologicznych obróbki skrawaniem mgr inż. Łukasz Gola, e-mail: lugola@gmail.com Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Baza danych wielowariantowych procesów technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych KATALOG SZKOLEŃ IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Unrestricted Siemens AG 2015 Realize innovation. Wyzwania w przemyśle to ciągłe zmiany Zunifikowana architekturae Wolumen

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna Techniki CAx dr inż. Michał Michna Literatura 2 Literatura 3 Literatura 1. Chlebus E. Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT 2000 2. Miecielica M., Wiśniewski W.: Komputerowe wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Woom Welcome to the Woom World.

Woom Welcome to the Woom World. Woom Welcome to the Woom World. Woom Czym jest Woom? Wide Object Oriented Manager Woom jest platformą integracyjną dla wielu systemów informatycznych. Woom Wide Object Oriented Manager Jakie platformy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Definicja procesu Proces jest jednostką pracy obejmującą wiele czynności, wykonywanych w ogólności przez różnych wykonawców i w sposób współbieżny. Proces

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW WSPÓŁBIEŻNYCH PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI W CELU REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WYROBU

MODELOWANIE PROCESÓW WSPÓŁBIEŻNYCH PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI W CELU REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WYROBU Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Mechaniczny INSTYTUT TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Mgr inż. Marcin Paprocki Rozprawa doktorska pod tytułem: MODELOWANIE PROCESÓW WSPÓŁBIEŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu. Dr inż. Mariusz Cholewa

Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu. Dr inż. Mariusz Cholewa Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu Dr inż. Mariusz Cholewa Znaczenie/problem dla firmy PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNE Zarządzanie złożonymi procesami biznesowymi Znaczenie/problem dla

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Testowanie aplikacji mobilnych na platformie Android - architektura, wzorce, praktyki i narzędzia

Testowanie aplikacji mobilnych na platformie Android - architektura, wzorce, praktyki i narzędzia Program szkolenia: Testowanie aplikacji mobilnych na platformie Android - architektura, wzorce, Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Testowanie aplikacji mobilnych na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Modele bezpieczeństwa logicznego i ich implementacje w systemach informatycznych / Aneta Poniszewska-Marańda. Warszawa, 2013.

Modele bezpieczeństwa logicznego i ich implementacje w systemach informatycznych / Aneta Poniszewska-Marańda. Warszawa, 2013. Modele bezpieczeństwa logicznego i ich implementacje w systemach informatycznych / Aneta Poniszewska-Marańda. Warszawa, 2013 Spis treści I. Bezpieczeństwo systemów informatycznych Rozdział 1. Wstęp 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów obiegu dokumentacji. 14 marca 2012

Optymalizacja procesów obiegu dokumentacji. 14 marca 2012 Optymalizacja procesów obiegu dokumentacji 14 marca 2012 Nie można o tym zapominać Największym dobrem każdego przedsiębiorstwa jest myśl ludzka! Umiejętność zarządzania i współdzielenia danych to podstawa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum:

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum: Strategiczny projekt badawczy Finansowany przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Temat projektu Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków Zadanie Badawcze numer 3: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy. Sieci Cieplnych.

Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy. Sieci Cieplnych. Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy Sieci Cieplnych. Jerzy Zielasko. Kelvin Sp. z o.o. Warszawa, dn. 8.11.2012 r 23 LATA Wskazujemy naszym klientom nowe możliwości, a kiedy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Zakres wykładu. Podstawy InŜynierii Oprogramowania

Zakres wykładu. Podstawy InŜynierii Oprogramowania Zakres wykładu Pojęcia podstawowe InŜynierii Oprogramowania Proces wytwarzania oprogramowania Artefakty procesu wytwarzania i ich modele Jakość oprogramowania Literatura: [1] Sacha K., InŜynieria oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Warszawa 31.05.2011 Plan rejsu 1 2 3 Ale po co żeglować i z kim? Rozwiązanie, czyli co mamy pod pokładem Eksperymenty, czyli przykłady żeglowania

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Komputerowa Integracja Produkcji Kod przedmiotu: ZZMU_D._49_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

Nasza oferta SZKOLENIOWA

Nasza oferta SZKOLENIOWA Katalog szkoleń IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo