Rozwój repozytorium usług

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój repozytorium usług"

Transkrypt

1 Rozwój repozytorium usług Michał Nykiel Karol Zalewski Streszczenie Zdefiniowano pojęcie usług złożonych realizowanych przez platformę KASKADA, przedstawiono ich konstrukcję wraz ze sposobem zapisu do formatu XML oraz zaprezentowano edytor z graficznym interfejsem użytkownika służący do ich łatwego tworzenia i modyfikowania. Jednocześnie opisano algorytm doboru parametrów usług prostych w celu realizacji usług złożonych na podstawie określonych przez użytkownika kryteriów jakościowych. 1 Tworzenie usług na platformie KASKADA Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii rośnie ilość informacji oraz danych multimedialnych, które wymagają przetwarzania i analizy. Źródłami tych danych są różnego rodzaju urządzenia cyfrowe, takie jak kamery, mikrofony i inne urządzenia rejestrujące. Źródłem danych jest również praca ludzka na przykład dokumenty i teksty coraz częściej powstające w postaci elektronicznej. Okazuje się, że nadmierna ilość informacji staje się problemem człowiek nie jest w stanie analizować danych równie szybko, jak szybko są one produkowane. Rozwiązaniem tego problemu jest komputerowa analiza danych, która znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Scenariusze takiej analizy mogą mieć różny stopień skomplikowania od prostego leksykalnego porównania tekstów do złożonego rozpoznawania obiektów i zdarzeń w strumieniach wideo. Niemniej większość zadań analizy wymaga dużej mocy obliczeniowej, a także innych zasobów, jak np. pamięć dyskowa. Konieczne staje się wykorzystywanie superkomputerów i klastrów obliczeniowych do przetwarzania danych multimedialnych. To rozwiązanie rodzi jednak wiele komplikacji takich, jak np. utrudniona implementacja algorytmów w specyficznym środowisku oraz ograniczona dostępność usług analizy dla potencjalnych odbiorców, instytucji lub firm. Platforma KASKADA wspomaga rozwiązywanie tych problemów oferując zintegrowane środowisko dla zarządzania i udostępniania usług. 1.1 Opis usług Dzięki wykorzystaniu modelu SOA platforma KASKADA może udostępniać rozbudowane repozytorium usług [5]. Usługi są podstawowym elementem dostępnym dla użytkownika zewnętrznego i dzielą się na dwie grupy: 1

2 usługa prosta usługa, która może być rozumiana jako pojedyncze zadanie obliczeniowe, wraz ze zdefiniowanymi formatami danych wejściowych i wyjściowych, usługa złożona usługa, która jest kompozycją wielu usług prostych, również zawiera zdefiniowane formaty wejścia i wyjścia. Podstawą dla działania usług są algorytmy obliczeniowe [7] dotyczące strumieni multimedialnych lub dokumentów cyfrowych. Każdy algorytm jest zdefiniowany w platformie za pomocą nazwy, opisu, zbioru parametrów oraz formatów danych wejścia/wyjścia. Ponadto wskazuje on na plik wykonywalny, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych. Algorytmy obliczeniowe są programami w języku C++, skompilowanymi wraz z biblioteką dostarczaną przez platformę (tzw. Ramka KASKADA). Rysunek 1: Proces tworzenia usługi prostej Usługi proste posiadają przypisany jeden lub więcej algorytmów obliczeniowych 1. Decyzja o tym, który algorytm zostanie wybrany do analizy zostaje podjęta w momencie uruchomienia i zależy od parametrów jakościowych podanych przez użytkownika. W związku z tym, że usługa musi posiadać spójny interfejs, wszystkie algorytmy przypisane do jednej usługi muszą mieć takie same formaty danych na wejściu i wyjściu. Użytkownik uruchamiając usługę podaje jeden lub więcej strumieni wejściowych oraz wymagane parametry. Strumienie wejściowe mogą być zarówno plikiem (binarnym lub tekstowym), jak również strumieniem RTSP (ang. Real Time Streaming Protocol). Wyjście z usługi może być dostarczone w ten sam sposób, a ponadto każda usługa może generować strumień zdarzeń. Zdarzenia są dokumentami XML i są przekazywane przez serwer kolejek Apache ActiveMQ [10] do platformy, a następnie mogą być filtrowane i przekazane do użytkownika. Platforma pozwala na kompozycję wielu usług prostych w usługę złożoną. W usłudze złożonej wyjście jednej z usług składowych może być wejściem jednej (lub wielu) innych usług. Takie podejście pozwala na używanie jednej usługi analizy danych w wielu zastosowaniach i zwiększa elastyczność rozwiązań. Dzięki wykorzystaniu gotowych usług tworzenie nowych, zaawansowanych scenariuszy przetwarzania jest możliwie proste. Usługi złożone, analogicznie do usług prostych, mają zdefiniowane formaty danych wejściowych i wyjściowych, a także zbiór parametrów. 2

3 wejście 1 A 1 S 1 A 3 wyjście wejście 2 A 2 S 3 S 2 zdarzenia Rysunek 2: Usługa złożona składająca się z trzech usług prostych S i wykorzystujących trzy algorytmy obliczeniowe A j 1.2 Definiowanie usług Złożone scenariusze analizy muszą być zdefiniowane w systematyczny sposób przy użyciu strukturalizowanego języka opisu, aby mogły być wykonane przez platformę. Istnieje kilka metod definicji usług złożonych, z których najpopularniejszym podejściem jest BPEL (ang. Business Process Execution Language) oraz jego rozszerzenie przeznaczone do zastosowania w usługach sieciowych WSBPEL (ang. Business Process Execution Language for Web Services) [16]. Rozwiązanie to zostało uznane za standard przez organizację OASIS w 2007 roku. Język ten bazuje na orkiestracji usług, która polega na wykorzystaniu centralnego procesu koordynującego. Zarządza on uruchamianiem odpowiednich usług, a także przepływem sterowania pomiędzy nimi [4]. Innym podejściem jest wykorzystanie choreografii usług oraz języka WS- CDL (ang. Web Services Choreography Language) [20]. Bazuje on, podobnie jak BPEL, na języku XML i został zaproponowany przez organizację W3C. Choreografia jest całościowym opisem wymiany komunikatów i polega na zdefiniowaniu przepływu wiadomości między konkretnymi usługami [8]. W takim podejściu nie korzysta się z centralnego procesu służącego do koordynacji. Mimo odmiennego modelu budowy usług złożonych WS-CDL posiada takie same możliwości projektowania scenariuszy przetwarzania jak BPEL. Pomimo dojrzałości obu rozwiązań, żadne z nich nie spełnia całkowicie wymagań dotyczących definiowania usług na platformie KASKADA. Główną różnicą pomiędzy platformą, a klasycznymi systemami SOA jest ilość i rodzaj analizowanych danych. Strumienie multimedialne wymagają przetwarzania informacji w czasie rzeczywistym. Problemem staje się nie tylko moc obliczeniowa, ale również przepływ danych między usługami. Z tego powodu rozwiązania wykorzystujące centralnego koordynatora, jak BPEL, są nieefektywne. Z kolei języki oparte o choreografię usług nie pozwalają na właściwe zdefiniowanie potokowego modelu przetwarzania danych opartego na strumieniach. Platforma KASKADA korzysta z własnego języka definicji usług złożonych bazującego na języku XML. Opis koncentruje się na zdefiniowaniu współpracujących usług oraz przepływu strumieni między nimi. Z założenia wszystkie 3

4 usługi składowe również pracują w środowisku KASKADY, dzięki czemu możliwe było przyjęcie pewnych rozwiązań zdecydowanie uproszczających definicję. Każda usług posiada tylko i wyłącznie jedną metodę odpowiedzialną za jej uruchomienie, więc nie ma konieczności jawnego opisywania sposobu wymiany komunikatów lub strumieni, zamiast tego wystarczające jest określenie nadawcy i odbiorcy strumienia. Pozwala to na prostsze i szybsze tworzenie usług złożonych przez użytkowników, a co za tym idzie oferowanie gotowych rozwiązań analizy danych. Listing 1: Przykładowa definicja usługi złożonej 1 <compl exservi ce> 2 <inputstreams> 3 <inputstream> 4 <destination key="s1" /> 5 </ inputstream> 6 </ inputstreams> 7 <s ervices> 8 <service key="s1" name="videoforwarder "> 9 <outputstream> 10 <destination key="s2" /> 11 <destination key="s3" /> 12 </ outputstream> 13 </ service> 14 <service key="s2" name="videolaplacer"> 15 <outputstream> 16 <destination key="s4" order="2"/> 17 </ outputstream> 18 </ service> 19 <service key="s3" name="facedetector"> 20 <outputstream name="marked"> 21 <destination key="s4" order="1"/> 22 </ outputstream> 23 <parameters> 24 <parameter name=" frame. drop"> 25 <mapping from=" facedetector. frame. drop" /> 26 </ parameter> 27 </ parameters> 28 <events serviceoutput="true "/> 29 </ service> 30 <service key="s4" name="videomerger"> 31 <parameters> 32 <parameter name=" alg. boot. merge. horizontal "> </ parameter> 35 </ parameters> 36 <outputstream serviceoutput="true "/> 37 </ service> 38 </ services> 39 </ compl exservi ce> Podstawowym elementem, korzeniem definicji usługi złożonej, jest complexservice. Następnie opis dzieli się na dwie części: inputstreams oraz services. Pierwsza z nich dotyczy definicji strumieni wejściowych dla usługi, które są reprezentowane przez elementy inputstream. Każdy strumień wejściowy może zostać przekazany do dowolnej liczby usług. Powiązanie to jest realizowane 4

5 przez element destination oraz klucz usługi zdefiniowany w atrybucie key. Sekcja services wiąże się bezpośrednio z definicją współpracujących usług. Każda z nich określona jest przez element service, który posiada dwa atrybuty: name służący do wskazania konkretnej usługi prostej oraz key określającej identyfikator usługi w ramach definicji. Wartości parametrów usługi prostej (element parameters) mogą być określone na dwa sposoby poprzez jawne podanie wartości w definicji lub mapowanie wartości z parametru usługi złożonej. Obie metody realizowane są przez element parameter, wskazujący na konkretny parametr usługi przez atrybut name. Przypisanie wartości parametru z usługi złożonej odbywa się dzięki dodatkowemu elementowi mapping oraz atrybutowi from. Transport strumieni danych produkowanych przez usługi proste jest opisany w sposób analogiczny do strumieni wejściowych. Element outputstream definiuje strumień wyjściowy oraz jego odbiorców przez element destination. Ponieważ każda z usług może generować wiele strumieni danych, możliwe jest określenie nazwy wyjścia dzięki atrybutowi name. Dodatkowo do definicji każdego z odbiorców strumienia można przypisać indeks wejścia, na które ma zostać przesłany strumień (element order). Pewnym specyficznym przypadkiem strumienia jest strumień zdarzeń. Z tego względu został on wydzielony do osobnego elementu events, ale jego definicji dotyczą takie same zasady jak każdego innego strumienia. Strumienie wyjściowe z poszczególnych usług prostych mogą stać się wyjściem usługi złożonej przez zaznaczenie tego w atrybucie serviceoutput zarówno dla elementu outputstream, jak i events. W przypadku, gdy strumień danych jest rozpoznawalnym formatem multimedialnym, takim jak wideo lub audio, zostanie on udostępniony dla odbiorcy poprzez protokół RTSP. Natomiast zdarzenia generowane przez usługę zostają przekazane w postaci dokumentów XML do platformy KASKADA, gdzie mogą być archiwizowane, filtrowane i przesyłane dalej. 1.3 Graficzny sposób reprezentacji usług Scenariusze złożone z usług często są dość skomplikowane, a opis ich integracji w języku XML jest przeważnie trudny do zrozumienia przez człowieka. W celu graficznego modelowania usług złożonych stosuje się różne metody reprezentacji. Istnieje wiele różnych podejść do tego problemu, różniących się sposobami modelowania, poziomem szczegółowości, a także zastosowaniem. Jednym z graficznych języków reprezentacji architektury zorientowanej na usługi jest SoaML [18]. Jest to standard wprowadzony przez organizację OMG (ang. Object Management Group), odpowiedzialną głównie za tworzenie standardów modelowania obiektowego, z których najbardziej znanym jest UML (ang. Unified Modeling Language). SoaML powstał na bazie języka UML przez zastosowanie mechanizmów rozszerzeń. Szeroko stosowane są tutaj tzw. stereotypy, pozwalające na pewną meta-klasyfikację obiektów. Dzięki takiemu podejściu można korzystać przy modelowaniu z istniejących narzędzi UML, co jest dużą zaletą SoaML. Diagramy w tym języku są bardzo podobne do diagra- 5

6 mów klas, komponentów oraz interakcji w klasycznym UML. Podstawą całego modelu są udziałowcy (participants), którzy dostarczają usługi przez tzw. ServicePoint oraz korzystają z usług przez RequestPoint. Oba typy portów są zdefiniowane przez interfejsy, nazwane tutaj ServiceInterface. Główny nacisk w języku SoaML położony został na przedstawienie architektury usług. Model skupia się bardziej na technicznej definicji udostępnianych i wymaganych interfejsów, niż na przedstawieniu kompozycji wielu usług w scenariusze przetwarzania. Innym podejściem jest SOMF (ang. Service Oriented Modeling Framework), który został zaprojektowany zarówno jako język modelowania usług, jak również metodyka projektowania architektury zorientowanej na usługi [12]. SOMF oferuje prostą notację graficzną, która może być wykorzystana na różnych etapach rozwoju systemu. Podstawową koncepcją SOMF jest jego uniwersalność może być stosowany do projektowania każdej aplikacji i technologii. Wszystkie byty, obiekty, moduły czy aplikacje są reprezentowane w postaci abstrakcyjnego pojęcia usługi. Wydzielono trzy kategorie takich usług, do których należą: Atomic service niepodzielny, podstawowy element, który nie powinien być dekomponowany na mniejsze składniki, Composite service struktura, która agreguje wiele mniejszych usług, zarówno atomowych (Atomic), jak i złożonych (Composite), Service cluster zbiór usług, które stanowią rozwiązanie wybranego problemu biznesowego. Projektowanie usług w SOMF może odbywać się na jednym z kilku modeli mających zastosowanie na innych etapach rozwoju systemu. Jednym z nich jest logiczna kompozycja (logical design composition), która służy do modelowania integracji wielu usług w usługi złożone. Kompozycja skupia się przede wszystkim na przedstawieniu kanałów i kierunków komunikacji między usługami. Podstawową ideą stojącą za architekturą zorientowaną na usługi jest realizacja zadanych procesów biznesowych. Z tego powodu dobrym językiem graficznego opisu kompozycji usług może być BPMN (ang. Business Process Modeling Notation) [17]. BPMN jest standardem w dziedzinie modelowania procesów biznesowych, rozwijanym aktualnie przez organizację OMG (ang. Object Management Group). Głównym założeniem tej notacji jest prostota opisu język został zaprojektowany tak, aby mógł być zrozumiały zarówno przez użytkowników biznesowych, jak również programistów. Podstawowymi elementami w tym modelu są tzw. obiekty przepływu (flow objects) i połączenia między nimi. Do obiektów przepływu należą zdarzenia, zadania oraz bramki logiczne służące do rozdzielania i łączenia przepływu. Do niewątpliwych zalet BPMN należy przede wszystkim łatwe przejście z graficznego modelu do języka BPEL. Niestety, żaden z wymienionych języków modelowania wizualnego nie spełnia wszystkich wymagań wiążących się z graficzną reprezentacją usług złożonych na platformie KASKADA. Przede wszystkim brak jest podejścia pozwalającego na dobre modelowanie usług przetwarzających ciągłe strumienie danych. 6

7 VideoLaplacer s2 default VideoForwarder s1 VideoMerger s4 1 default default rtsp FaceDetector s3 marked event queue Rysunek 3: Graficzna reprezentacja usługi złożonej Istniejące graficzne reprezentacje scenariuszy złożonych skupiają się raczej na przedstawieniu sekwencyjnego przepływu sterowania, podczas gdy usługi analizujące strumienie multimedialne wykonują się potokowo i równolegle. Ponadto większość języków nie ma możliwości zobrazowania lub rozróżnienia istotnych elementów z punktu widzenia platformy, takich jak wiele wyjść usługi, czy też strumienie zdarzeń. Z tego względu dla platformy KASKADA wprowadzono własny język graficznej reprezentacji usług złożonych. Przykład zastosowania znajduje się na rysunku 3. Graficzna reprezentacja usługi złożonej [2] wyróżnia następujące elementy: 1. okręgi oznaczają wejścia, 2. koła oznaczają wyjścia, 3. prostokąty oznaczają usługi proste z odpowiednio zaznaczonymi pustymi kwadratami (wejściami) i pełnymi (wyjściami), 4. przerywane linie oznaczają wiadomości/zdarzenia, 5. ciągłe linie oznaczają strumienie danych, 6. ograniczenia i wymagania jakościowe zaznaczone są w dedykowanej przestrzeni w prostokątach oznaczających usługi proste. 2 Graficzny edytor usług Proces tworzenia usługi złożonej może być skomplikowany w przypadku dużych scenariuszy przetwarzania. Platforma KASKADA dostarcza graficzny Edytor 7

8 Usług, aby maksymalnie uprościć i przyśpieszyć tworzenie usług. Za jego pomocą użytkownik może zaprojektować dowolny scenariusz usług, przepływ strumieni między nimi, zdefiniować wartości parametrów i strumienie wyjściowe. Edytor jest komponentem zintegrowanym z aplikacją przeznaczoną do zarządzania całą platformą zwaną Konsolą Użytkownika. Konsola jest aplikacją webową napisaną w języku Java EE, dostępną przez przeglądarkę internetową, bazującą na podstawowych technologiach internetowych, takich jak HTML, CSS i JavaScript. W związku z tym Edytor musiał zostać zaimplementowany w technologii, która również może być uruchomiona w przeglądarce. Niestety, brak jest zestandaryzowanych rozwiązań, które spełniałyby wymagania dotyczące implementacji Edytora. Metody obsługi grafiki wektorowej istniejące w języku HTML oraz JavaScript nie są obecnie wspierane we wszystkich przeglądarkach. Ponadto konieczna byłaby implementacja od podstaw interaktywnego interfejsu użytkownika umożliwiającego np. przeciąganie elementów. Rysunek 4: Zrzut ekranu z Edytora Usług działającego w przeglądarce 2.1 Sposób implementacji Platforma KASKADA dostarcza Edytor Usług w technologii Microsoft Silverlight [13]. Jest to technologia służąca do tworzenia aplikacji RIA (ang. Rich Internet Application), oparta o zaawansowany i dojrzały język programowania C# oraz platformę.net. Podstawą budowy interfejsu jest tutaj WPF (ang. 8

9 Windows Presentation Foundation) oraz XAML (ang. Extensible Application Markup Language), które oferują doskonałe wsparcie dla multimediów, grafiki wektorowej, animacji i interaktywnych komponentów [1]. Aplikacje Silverlight uruchamiane są w przeglądarce dzięki dodatkowej wtyczce (ang. plug-in). Dla systemów Windows oraz Mac OS X dostępna jest oficjalna wtyczka, natomiast dla systemów Linux istnieje rozwiązanie Open Source o nazwie Moonlight [14]. Proces tworzenia usługi złożonej rozpoczyna się od zdefiniowania nazwy oraz opisu usługi w Konsoli Użytkownika. Nazwa może być dowolnym ciągiem znaków alfanumerycznych, jednak powinna być niepowtarzalna dla całej platformy. Następnie należy zdefiniować zbiór parametrów uruchomienia oraz parametrów jakościowych, które definiują pewien interfejs dla całej usługi. Zakładając, że istnieje już pewne repozytorium usług prostych, które mają zostać wykorzystane w usłudze złożonej, można przystąpić do definiowania scenariusza przetwarzania w Edytorze. Edytor współpracuje z Konsolą Użytkownika na różnych etapach tworzenia usługi. Przede wszystkim konieczne jest pobranie z Konsoli repozytorium wszystkich usług prostych w postaci ich nazw i opisów. Oprócz tego Edytor musi uzyskać szczegółowe dane dotyczące interfejsu dla wybranych usług parametry oraz formaty wejścia/wyjścia. Jednak najważniejszym miejscem integracji jest odczytanie istniejącej definicji usługi złożonej, jej parametrów, a na końcu zapisanie wprowadzonych zmian. Cała wymiana danych między Edytorem i Konsolą Użytkownika odbywa się przez protokół HTTP w postaci dokumentów XML. Schemat przedstawiający integrację pomiędzy Edytorem i Konsolą Użytkownika został przedstawiony na rysunku Tworzenie scenariusza Pierwszym krokiem w tworzeniu scenariusza przetwarzania jest dodanie do diagramu wybranych usług prostych. Odbywa się to przez wybranie odpowiedniej nazwy z listy wszystkich usług. Po dodaniu usługi Edytor wymaga zdefiniowania dla niej podstawowych właściwości. Należą do nich identyfikator usługi, wartości parametrów lub ich mapowania oraz nazwy dla strumieni wyjściowych. Określanie strumieni wyjścia nie jest konieczne, w takim przypadku wykorzystywany będzie domyślny strumień (default). Ważnym elementem scenariusza poza usługami są również strumienie wejściowe. Nie posiadają one żadnych właściwości, a identyfikowane są przez numer wejścia. Po zdefiniowaniu podstawowych obiektów należy określić przepływ danych pomiędzy nimi. Edytor wyróżnia dwa rodzaje kanałów przepływu danych: dla strumieni multimedialnych oraz zdarzeń. Kanał może łączyć dwie usługi lub strumień wejściowy z usługą. Ponadto, w przypadku powiązania dwóch usług istnieje możliwość wyboru nazwy strumienia wyjściowego. Strumień zdarzeń może łączyć wyłącznie dwie usługi. Wszystkie połączenia między usługami przechodzą proces walidacji pod kątem zgodności formatów wyjścia i wejścia. Ostatnią częścią procesu tworzenia scenariusza jest zdefiniowanie wyjść usługi. Mogą to być zarówno strumienie multimedialne udostępniane przez protokół RTSP, jak i strumienie zdarzeń. Określenie strumieni wyjściowych odbywa się 9

10 Edytor Usług definicja scenariusza przetwarzania definicje usług prostych definicja interfejsu usługi Konsola Użytkownika WPF, XAML istniejący scenariusz usługi złożonej XML HTML Biblioteki.NET zmodyfikowany scenariusz usługi Java EE Baza danych Rysunek 5: Integracja Edytora Usług z Konsolą Użytkownika przez zaznaczenie usługi i wybranie odpowiedniego rodzaju wyjścia. Do diagramu zostanie dodany nowy obiekt wraz z adekwatnym kanałem przepływu danych od usługi. Po zakończeniu definiowania scenariusza przeprowadzony zostaje zapis modyfikacji. Graficzny diagram usługi złożonej musi zostać skonwertowany do postaci wcześniej opisywanego dokumentu XML. Cały proces konwersji zostaje przeprowadzony przez Edytor Usług. Wynikowy dokument XML przesyłany jest do Konsoli Użytkownika, która wykonuje jeszcze dodatkową walidację składniową, a następnie zapisuje scenariusz w bazie danych scenariuszy dostępnych dla całej platformy. 10

11 Edytor Usług VideoForwarder s1 default VideoLaplacer s2 default FaceDetector s3 marked event VideoMerger s4 default queue rtsp konwersja do XML <complexservice> <inputstreams> <inputstream> <destination key="s1" /> </inputstream> </inputstreams> <services> <service key="s1" name="videoforwarder"> <outputstream> <destination key="s2" /> <destination key="s3" /> </outputstream> </service>... </complexservice> HTTP Konsola Użytkownika Baza danych zapis do bazy walidator składniowy Rysunek 6: Proces zapisu zmian w scenariuszu usługi złożonej 3 Repozytorium i wykonywanie usług Wszystkie usługi platformy KASKADA udostępniane są w postaci repozytorium usług. Użytkownicy platformy i aplikacje zewnętrzne mogą wykorzystywać szeroką gamę algorytmów przeznaczonych do analizy danych multimedialnych oraz uruchamiać je w postaci zadań obliczeniowych w prosty i przystępny sposób. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu architektury SOA oraz pewnych standardów dla usług sieciowych. 3.1 Wykorzystanie technologii SOA Każda z usług udostępnia definicję swojego interfejsu w postaci dokumentu WSDL (ang. Web Services Description Language) [21]. Język WSDL jest oparty o XML i opisuje protokóły wykorzystywane do wołania usług, a także wykorzystywane przez nie formaty danych [3]. Dla każdej usługi na platformie KASKADA jest przypisany konkretny punkt dostępowy (endpoint) w postaci adresu URL (ang. Uniform Resource Locator). Interfejs wszystkich usług jest bardzo podobny i składa się z następujących metod: createtoken metoda generująca token potrzebny do wszystkich wołań usługi, parametrem jest nazwa użytkownika oraz hasło, start metoda uruchamiająca wybraną usługę analizy, konieczne jest podanie poprawnego tokena oraz parametrów uruchomieniowych usług, 11

12 użytkownik otrzymuje w odpowiedzi unikatowy identyfikator uruchomionej usługi, stop metoda umożliwiająca zatrzymanie działającej usługi przez podanie tokenu oraz identyfikatora usługi, getoutputstreams metoda zwraca listę adresów strumieni wyjściowych (RTSP) dla danej usługi. Wykorzystując dokument WSDL dla danej usługi, programista jest w stanie utworzyć we własnej aplikacji tzw. stuby, czyli klasy umożliwiające wywoływanie metod usługi sieciowej jak zwykłych metod języka. Odpowiednie narzędzia są dostępne dla wszystkich popularnych języków programowania, np. program WSDL2Java dla Javy. Analogiczne sposoby konwersji WSDL istnieją w Microsoft.NET oraz PHP. Aplikacja wyszukiwanie usług WSDL RTSP SOAP Zdarzenia Serwer strumieni Usługa Usługa Usługa Serwer kolejek Rejestr UDDI Platforma Rysunek 7: Architektura repozytorium usług platformy KASKADA Wszystkie wymienione metody wywoływane są poprzez protokół SOAP [19]. Jest to standard W3C wykorzystujący język XML do kodowania wołań oraz 12

13 HTTP do ich transportu [6]. Dzięki zastosowaniu protokołu SOAP, usługi platformy KASKADA mogą być uruchamiane z praktycznie dowolnej aplikacji istnieją biblioteki obsługujące ten protokół dla każdego popularnego języka programowania. Użycie HTTP jako warstwy transportu komunikatów pozwala np. na zastosowanie szyfrowania transmisji w postaci protokołu HTTPS. Repozytorium usług platformy można przeszukiwać dzięki udostępnianemu rejestrowi UDDI (ang. Universal Description, Discovery and Integration) [15]. Idea uniwersalnego rejestru usług sieciowych początkowo była rozwijana głównie przez IBM i Microsoft, a obecnie UDDI został przekazany organizacji OASIS. UDDI jest oparty o XML i składa się z trzech części. Białe strony służą do opisu firmy lub organizacji dostarczającej usług [9]. Rejestr KASKADY posiada jedną taką stronę opisującą platformę jako usługodawcę. Żółte strony pozwalają na kategoryzację usług oraz instytucji według standardowych taksonomii. W końcu zielone strony zawierają techniczną specyfikację wszystkich usług, w tym adres do dokumentu WSDL. 3.2 Wybór odpowiedniej usługi do scenariusza Zdefiniowane w ramach usługi prostej grafy wykonania posiadają określone wartości dla jakościowych parametrów usługi. Koncepcja wyboru grafu wykonania bazuje na odniesieniu do określonych wartości wybranych parametrów. 1. Użytkownik, korzystając z zestawu parametrów jakościowych usługi, definiuje oczekiwane wartości dla wybranych parametrów oraz jedną z relacji, które wiążą wartość parametru grafu wykonania z wartością oczekiwaną: (a) relacja równości spełniona, gdy dla danego grafu wykonania wartość parametru jest równa wprowadzonej wartości oczekiwanej; (b) relacja różności spełniona, gdy dla danego grafu wykonania wartość parametru jest różna od wprowadzonej wartości oczekiwanej; (c) relacja mniejszości lub równości spełniona, gdy dla danego grafu wykonania wartość parametru jest mniejsza lub równa wartości oczekiwanej; (d) relacja mniejszości spełniona, gdy dla danego grafu wykonania wartość parametru jest mniejsza od wartości oczekiwanej; (e) relacja większości lub równości spełniona, gdy dla danego grafu wykonania wartość parametru jest mniejsza lub równa wartości oczekiwanej. W przypadku wartości numerycznych obowiązuje porównanie liczb, w przypadku wartości innych typów: porównanie łańcuchów znaków reprezentujących daną wartość. 2. System wybiera z zestawu grafów wykonania te, dla których warunki są spełnione. 3. System porządkuje wybrane grafy wykonania według rosnącego całościowego kosztu wykonania grafu (suma kosztów instancji algorytmów wchodzących w skład grafu). 13

14 4. Do wykonania wybierany jest pierwszy z grafów po uporządkowaniu. 4 Usługi standardowe repozytorium platformy KASKADA W ramach repozytorium platforma KASKADA udostępnia dwie kategorie usług: systemowe oraz użytkowe. Do grona usług systemowych zalicza się takie usługi, jak np.: DataRepositoryMaintainerService umożliwia zarządzanie strumieniami testowymi (ich tworzenie, usuwanie, wyszukiwanie i pobieranie), PlatformMonitorService udostępnia informacje dla administratora o obciążeniu platformy, jej węzłach i uruchomionych usługach, ProfileMaintainerService umożliwia zmianę aktywnego profilu (tj. dostępnych dla usług węzłów obliczeniowych i strumieniujących), RunningServiceMonitorService udostępnia szczegółowe informacje na temat poszczególnych przekaźników, usług i zadań, StreamAdminService pozwala na zarządzanie (aktywacja i dezaktywacja) strumieniami z kamer oraz na pobranie ich pełnej listy, StreamPlayer umożliwia uruchomienie podglądu strumienia (z kamery lub testowego), StreamService pozwala na wyszukiwanie strumieni z kamer na podstawie podanych kryteriów. W ramach usług użytkowych dostępne są zarówno usługi udostępnione wraz z platformą KASKADA, jak i ponad 70 usług stworzonych przez cztery zespoły zajmujące się rozwojem aplikacji. Poniżej wymieniono podstawowe usługi udostępnione wraz z platformą. kaskada_relayer usługa dekoduje strumień multimedialny i przekazuje go do innych usług, video_rotator usługa pozwala na obracanie przesyłanego obrazu (każda kolejna klatka obrazu jest obrócona względem poprzedniej o wybraną liczbę stopni), video_scaler usługa umożliwia zmianę rozmiaru przesyłanego obrazu, video_tagger usługa pozwala na dodanie do każdej z klatek przesyłanego obrazu napisu i/lub czasu, jaki upłynął od początku rozpoczęcia nadawania strumienia, video_laplacer usługa wykrywa krawędzie w przesyłanym obrazie, 14

15 video_merger usługa realizująca łączenie kilku otrzymywanych strumieni w jeden poprzez umieszczenie poszczególnych klatek obrazu obok siebie, video_cropper usługa pozwalająca na kadrowanie przesyłanego obrazu, bandpass_filter usługa realizująca filtr środkowoprzepustowy dla strumieni audio, event_stepper usługa umożliwiająca wysyłanie do zadań wiadomości o zadanej treści i co zadany okres, event_counter usługa licząca wiadomości odbierane przez nią. Należy podkreślić, że rozwój nowych aplikacji przyczynia się również do rozwoju usług. Dzięki temu przygotowywanie nowych aplikacji sprowadza się często do tworzenia usług złożonych. Literatura [1] Brown P., Silverlight 4 in Action, Manning Publications, 2010 [2] Bobkowska A., Nykiel M., Proficz J., Evaluation of Multimedia Stream Processing Modeling Language from the Perspective of Cognitive Dimensions, Proceedings of PPIG 2011, York, 2011, str. 7. [3] Czarnul P., Język opisu usług sieciowych WSDL, KASKBOOK, 2004 [4] Dziubich K., Metody i języki opisu scenariuszy zachowań aplikacji przetwarzania wszechobecnego, KASKBOOK, 2009 [5] Josuttis N. M., SOA in Practice: The Art of Distributed System Design, O Reily Media, 2007 [6] Kaczmarek P., Protokół SOAP i jego zastosowanie, KASKBOOK, 2004 [7] Krawczyk H., Proficz J., KASKADA Multimedia Processing Platform Architecture, SIGMAP, 2010 [8] Piotrowski M., Web Services Choreography Description Language - WSCDL, KASKBOOK, 2004 [9] Urbaniak A., Wyszukiwanie usług UDDI, KASKBOOK, 2004 [10] ActiveMQ, [11] CI TASK - Galera, [12] Methodologies Corporation, SOMF 2.1 Service-Oriented Logical Design Model Specifications,

16 [13] Microsoft Silverlight, [14] Moonlight Mono, [15] OASIS, UDDI Version 2.04 API Specification, 2002 [16] OASIS, Web Services Business Process Execution Language Version 2.0, 2007 [17] Object Management Group, Business Process Model and Notation (BPMN), 2009 [18] Object Management Group, Service oriented architecture. Modeling Language (SoaML) - Specification for the UML Profile and Metamodel for Services (UPMS), 2008 [19] W3C, SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition), 2007 [20] W3C, Web Services Choreography Description Language Version 1.0, 2005 [21] W3C, Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0 Part 1: Core Language,

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy w Rodzaje Przykłady Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania 17 marca 2009 Standardy w Rodzaje Przykłady Plan prezentacji 1 Wstęp 2 Standardy w 3 4 Rodzaje 5 Przykłady 6 Standardy

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 Procesy biznesowe w praktyce Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 1 Agenda Definicja i zastosowanie procesu biznesowego Języki dziedzinowe (DSL) a rozwiązania BPM JBPM: jbpm 4.4 krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services Web Services Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 2 grudnia 2005 roku Wstęp Oprogramowanie napisane w różnych językach i uruchomione na różnych platformach może wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Java Enterprise Edition. WebServices. Język XML. Serwer aplikacji GlassFish. Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

OpenLaszlo. OpenLaszlo

OpenLaszlo. OpenLaszlo OpenLaszlo Spis Treści 1 OpenLaszlo Co to jest? Historia Idea Architektura Jako Flash lub DHTML Jako servlet lub SOLO Jak to działa? Język LZX Struktura programu Skrypty Obiekty i klasy Atrybuty i metody

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE]

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] Parę słów o mnie 2 Nauczyciel akademicki od 2000 roku Od 2002 współpracuję z firmami jako programista i projektant aplikacji Od 2006 roku właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska JavaFX - wprowadzenie JavaFX Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Definicja JavaFX - wprowadzenie Definicja Historia JavaFX Script Rich Internet Application JavaFX - rodzina technologii

Bardziej szczegółowo

DSL w środowisku Eclipse. Grzegorz Białek Architekt techniczny, Sygnity S.A.

DSL w środowisku Eclipse. Grzegorz Białek Architekt techniczny, Sygnity S.A. DSL w środowisku Eclipse Grzegorz Białek Architekt techniczny, Sygnity S.A. Agenda Wstęp do tematu (10 min) Sens tworzenia języków biznesowych UML jako język biznesu? Zintegrowane środowisko deweloperskie

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd.

Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd. Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd. Andrzej Natuniewicz, Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i Aleksandra Dębiecka To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski,

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

The Binder Consulting

The Binder Consulting The Binder Consulting Contents Indywidualne szkolenia specjalistyczne...3 Konsultacje dla tworzenia rozwiazan mobilnych... 3 Dedykowane rozwiazania informatyczne... 3 Konsultacje i wdrożenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe Architektury Usług Internetowych Laboratorium 2. Usługi sieciowe Wstęp Celem laboratorium jest zapoznanie się z modelem usług sieciowych na przykładzie prostego serwera Apache Axis2. Apache Axis2 Apache

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Architektura zorientowana na usługi

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Architektura zorientowana na usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki obowiązuje w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Przejście

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1 Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka Page 1 Co to są web-aplikacje? Aplikacja internetowa (ang. web application) program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Projektowy

Bardziej szczegółowo

Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT

Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT O co chodzi? - Przypomnienie Hackathon - http://en.wikipedia.org/wiki/hackathon A hackathon is an event in which computer programmers

Bardziej szczegółowo

Korporacyjna Magistrala Usług na przykładzie Oracle Service Bus

Korporacyjna Magistrala Usług na przykładzie Oracle Service Bus Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: ESB/OSB Korporacyjna Magistrala Usług na przykładzie Oracle Service Bus Dni: 3 Opis: Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do programistów Java, analityków systemowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do multimedialnych baz danych. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

Wprowadzenie do multimedialnych baz danych. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie do multimedialnych baz danych Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie bazy danych Multimedialne bazy danych to takie bazy danych, w których danymi mogą być tekst, zdjęcia, grafika,

Bardziej szczegółowo

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86 Spis treści 1 Wprowadzenie - architektura, protokoły, system WWW... 1 1.1 Wstęp.................................................. 1 1.2 Ważniejsze daty......................................... 2 1.3 Protokoły

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie aplikacji Java

Analiza i projektowanie aplikacji Java Analiza i projektowanie aplikacji Java Modele analityczne a projektowe Modele analityczne (konceptualne) pokazują dziedzinę problemu. Modele projektowe (fizyczne) pokazują system informatyczny. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW Z WYKORZYSTANIEM SIEC SEMANTYCZNYCH

MODELOWANIE PROCESÓW Z WYKORZYSTANIEM SIEC SEMANTYCZNYCH MODELOWANIE PROCESÓW Z WYKORZYSTANIEM SIEC SEMANTYCZNYCH Rafał KLAUS, Bartosz BOSAK Streszczenie: Standard BPEL (BPEL4WS - Business Process Execution Language for Web Services) umożliwia opisywanie tzw.

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript

Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HTML5/ANG Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia: Kurs przeznaczony jest dla programistów

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

Informatyka kl. 1. Semestr I

Informatyka kl. 1. Semestr I Informatyka kl. 1 Znajomość roli informatyki we współczesnym świecie. Rozróżnianie zestawu urządzeń w komputerze, rodzajów pamięci komputera, urządzeń wejścia i wyjścia. Umiejętność tworzenia dokumentu

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Referat Pracy Dyplomowej

Referat Pracy Dyplomowej Referat Pracy Dyplomowej Team Pracy: Projekt i realizacja gry w technologii HTML5 z wykorzystaniem interfejsu programistycznego aplikacji Facebook Autor: Adam Bartkowiak Promotor: dr inż. Roman Simiński

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Wersja: 1.1 Strona 1 z 18 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WSTĘP... 3 1.2 WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Serwery Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Czym jest XMPP? XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), zbiór otwartych technologii do komunikacji, czatu wieloosobowego, rozmów wideo i

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 10 Diagramy wdrożenia I Diagramy wdrożenia - stosowane do modelowania

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych)

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) Spis treści Wstęp... xi Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) 1 Program SQL Server Management Studio oraz język Transact SQL... 3 Omówienie programu SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Promotor dr inż. Szymon Supernak Warszawa, 22.05.2014 Plan prezentacji 1. Cel i

Bardziej szczegółowo

WZORCE LOGIKI APLIKACJI Reużywalne składniki wymagań

WZORCE LOGIKI APLIKACJI Reużywalne składniki wymagań WZORCE LOGIKI APLIKACJI Reużywalne składniki wymagań Albert Ambroziewicz, Michał Śmiałek Politechnika Warszawska KKIO 0, SCR 0 27-29.09.200 Treść prezentacji Wprowadzenie powtarzalność rozwiązań w IO Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Java w 21 dni / Rogers Cadenhead. Gliwice, cop Spis treści. O autorze 11. Wprowadzenie 13 TYDZIEŃ I JĘZYK JAVA

Java w 21 dni / Rogers Cadenhead. Gliwice, cop Spis treści. O autorze 11. Wprowadzenie 13 TYDZIEŃ I JĘZYK JAVA Java w 21 dni / Rogers Cadenhead. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorze 11 Wprowadzenie 13 TYDZIEŃ I JĘZYK JAVA Dzień 1. Rozpoczynamy przygodę z Javą 21 Język Java 21 Programowanie obiektowe 24 Obiekty

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania Wykład 8 Inżynieria wymagań: analiza przypadków użycia a diagram czynności Patrz: Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Testowania w WEB 2.0

Automatyzacja Testowania w WEB 2.0 Automatyzacja Testowania w WEB 2.0 Wojciech Pająk, Radosław Smilgin XXIV Jesienne Spotkania PTI Wisła, 20-24 października 2008 Agenda Wprowadzenie do automatyzacji testowania Technologie WEB 2.0 Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl Plan wykładu Wprowadzenie: historia rozwoju technik znakowania tekstu Motywacje dla prac nad XML-em Podstawowe koncepcje XML-a XML jako metajęzyk

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo