Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo"

Transkrypt

1 b Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Numer katalogowy dokumentu: Maj 2002 Ten podręcznik zawiera instrukcje korzystania z narzędzia Computer Setup. Narzędzie to służy do ponownej konfiguracji komputera i modyfikowania ustawień domyślnych po zainstalowaniu nowego sprzętu lub w celach konserwacyjnych.

2 Å OSTRZEŻENIE: Ä PRZESTROGA: 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P Nazwy Compaq i Evo oraz logo Compaq są znakami towarowymi firmy Compaq Information Technologies Group, L.P. Microsoft, MS-DOS, Windows oraz Windows 2000 są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Intel oraz Pentium są znakami towarowymi firmy Intel Corporation. UNIX jest znakiem towarowym The Open Group. Pozostałe nazwy wyrobów wymienionych w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm. Firma Compaq nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze, które mogą wystąpić w tekście. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały dostarczone takimi jakimi są, nie są przedmiotem żadnych gwarancji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Warunki gwarancji na produkty firmy Compaq są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji dostarczonych wraz z produktami. Żadne inne zobowiązania czy postanowienia nie mogą zostać uznane za równoznaczne z udzieleniem jakichkolwiek dodatkowych gwarancji. Tak oznaczane są zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. Tak oznaczane są zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub utraty danych. Wydrukowano w USA. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Wydanie czwarte, maj 2002 Numer katalogowy dokumentu:

3 Spis treści Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Oprogramowanie narzędziowe Computer Setup (F10) Używanie oprogramowania Computer Setup File (Plik) System Information (Informacje o systemie) About (Informacje o programie) Set Time and Date (Ustaw datę i godzinę) Save to Diskette (Zapisz na dyskietce) Restore from Diskette (Odtwórz z dyskietki) Set Defaults and Exit (Przywróć wartości domyślne i zakończ) Ignore Changes and Exit (Ignoruj zmiany i zakończ) Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakończ) Storage (Urządzenia pamięci masowej) Device Configuration (Konfiguracja urządzeń) Options (Opcje) IDE DPS Self-Test (Autotest IDE DPS) Controller Order (Kolejność kontrolerów) SCSI Narrow Termination (Zakończenie wąskiego SCSI) Funkcja ta jest obsługiwana jedynie w niektórych modelach Boot Order (Kolejność uruchamiania) Podręcznik do programu Computer Setup (F10) iii

4 Spis treści Security (Zabez- pieczenia) Setup Password (Hasło konfiguracyjne) Power-On Password (Hasło uruchomieniowe) Password Options (Opcje hasła) Smart Cover (Inteligentna obudowa) Smart Sensor (Czujnik inteligentny) DriveLock (Blokada DriveLock) Master Boot Record Security (Zabezpieczenie głównego rekordu rozruchowego) Save Master Boot Record (Zapisz główny rekord rozruchowy) Restore Master Boot Record (Odtwórz główny rekord rozruchowy) Device Security (Ochrona urządzeń) Network Service Boot (Uruchamianie z sieci) System IDs (Identyfikatory systemowe) Power (Energia) Energy Saver (Oszczędzanie energii) Timeouts (Limity czasu oczekiwania) Energy Saver Options (Opcje oszczędzania energii) Advanced (Zaawan- sowane)* Power-On Options (Opcje uruchomieniowe) Onboard Devices (Urządzenia na płycie głównej) PCI Devices (Urządzenia PCI) Bus Options (Opcje magistrali) Device Options (Opcje urządzeń) PCI VGA Configuration (Konfiguracja PCI VGA) iv Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

5 Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Oprogramowanie narzędziowe Computer Setup (F10) Za pomocą oprogramowania Computer Setup (F10) można: Zmieniać ustawienia fabryczne komputera. Ustawiać datę i godzinę systemową. Ustawiać, przeglądać, sprawdzać i zmieniać ustawienia konfiguracyjne systemu (ustawienia procesora, karty graficznej, pamięci, karty dźwiękowej, urządzeń pamięci masowej, urządzeń komunikacyjnych i urządzeń wejściowych). Zmieniać kolejność urządzeń startowych (kolejność urządzeń, z których uruchamiany jest system), np. dysk twardy, napędy dyskietek, napędy optyczne lub napędy LS-120. Konfigurować priorytety uruchamiania kontrolerów dysków twardych IDE i SCSI. Konfigurować opcję cichego napędu (Quiet Drive), jeśli funkcja ta jest obsługiwana przez dany napęd. Włączać/wyłączać funkcję szybkiego uruchamiania (Quick Boot), podczas którego pomijane są niektóre testy diagnostyczne (w przeciwieństwie do uruchamiania pełnego Full Boot). Możliwe ustawienia systemowe: uruchamianie zawsze w trybie szybkim (ustawienie domyślne), okresowe uruchamianie w trybie pełnym (co 1 30 dni), uruchamianie zawsze w trybie pełnym. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 1

6 Włączać/wyłączać tryb serwera sieciowego (Network Server Mode), umożliwiającego uruchamianie komputera zabezpieczonego hasłem uruchomieniowym, bez względu na to, czy podłączono do niego klawiaturę lub mysz. Jeżeli system jest obsługiwany za pomocą klawiatury i myszy, pozostają one zablokowane do momentu wprowadzenia hasła uruchomieniowego. Włączać/wyłączać wyświetlanie komunikatów autotestu POST. Jeżeli wybrana zostanie opcja Disabled (Wyłączone), wyświetlanie większości komunikatów autotestu POST (np. informacji o dostępnej ilości pamięci, nazwie produktu i wszelkich komunikatów innych niż komunikaty o błędach) zostanie wstrzymane. Komunikaty o błędach podczas autotestu POST są wyświetlane bez względu na wybrany tryb. Tryb wyświetlania komunikatów można przełączać ręcznie w trakcie autotestu POST, naciskając dowolny klawisz (z wyjątkiem klawiszy funkcyjnych ). Określać etykietę właściciela (Ownership Tag), wyświetlaną w trakcie każdego uruchamiania/ponownego uruchamiania systemu. Wprowadzać etykietę zasobu (Asset Tag) lub numer identyfikacyjny przydzielony komputerowi przez firmę. Włączać hasło uruchomieniowe, stosowane zarówno przy ponownym uruchamianiu komputera, jak i przy uruchamianiu po włączeniu zasilania. Zabezpieczać hasłem konfiguracyjnym dostęp do programu Computer Setup (F10) i ustawień opisanych w niniejszym rozdziale. Zablokować zintegrowane funkcje I/O wejścia/wyjścia (np. port szeregowy, USB, równoległy, karta dźwiękowa i karty interfejsu sieciowego NIC). Zabezpieczać główny rekord rozruchowy (Master Boot Recors MBR). Włączać/wyłączać funkcję uruchamiania systemu z nośników wymiennych. Włączać/wyłączać funkcję zapisu na nośnikach wymiennych (jeżeli funkcja jest obsługiwana przez sprzęt). 2 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

7 Usuwać błędy konfiguracyjne systemu, wykrywane (lecz nie usuwane automatycznie) podczas autotestu POST. Kopiować ustawienia konfiguracyjne systemu na inne komputery (za pomocą dyskietki). Przeprowadzać autotest wybranego dysku twardego IDE (jeżeli funkcja ta jest obsługiwana przez sprzęt). Konfigurować funkcje oszczędzania energii (tryb oszczędzania energii, limity czasu oczekiwania, po upłynięciu których system i dysk twardy są wyłączane, tryb pracy przycisku zasilania i diod LED). Włączać/wyłączać blokadę DriveLock (jeżeli funkcja ta jest obsługiwana przez napęd MultiBay). Używanie oprogramowania Computer Setup Aby uzyskać dostęp do menu oprogramowania Computer Setup: 1. Włącz lub uruchom ponownie komputer. W przypadku pracy w systemie Windows kliknij Start > Zamknij > Uruchom ponownie. 2. Kiedy w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlony zostanie komunikat F10 = Setup, naciśnij klawisz. Jeśli klawisz nie zostanie naciśnięty w trakcie wyświetlania komunikatu, dostęp do oprogramowania będzie możliwy dopiero po ponownym uruchomieniu komputera. 3. Wybierz z listy odpowiedni język, a następnie naciśnij klawisz. 4. Menu programu Computer Setup zawiera pięć pozycji: File (Plik), Storage (Urządzenia pamięci masowej), Security (Zabezpieczenia), Power (Energia) i Advanced (Zaawansowane). 5. Wybierz odpowiednią pozycję za pomocą klawiszy ze strzałkami (w lewo i w prawo). Za pomocą klawiszy ze strzałkami (w górę i w dół) wybierz żądaną opcję, a następnie potwierdź wybór, naciskając klawisz. Aby powrócić do menu programu Computer Setup, naciśnij klawisz. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 3

8 6. Aby zapisać zmiany i wyjść z programu, wybierz File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakończ). Jeżeli wprowadzone zmiany nie mają zostać zastosowane, wybierz opcję Ignore Changes and Exit (Ignoruj zmiany i zakończ). Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz opcję Set Defaults and Exit (Przywróć wartości domyślne i zakończ). Wybór tej opcji spowoduje przywrócenie pierwotnych ustawień fabrycznych systemu. Program Computer Setup File (Plik) System Information Wyświetla następujące informacje: (Informacje o systemie) nazwa produktu, typ/częstotliwość pracy/takt procesora, rozmiar pamięci podręcznej (L1/L2), rozmiar zainstalowanej pamięci, pamięć ROM (nazwa i wersja), numer seryjny podstawy montażowej komputera, numer ewidencyjny, zintegrowana kontrola dostępu do nośników dla zainstalowanych na płycie głównej włączonych kart interfejsu sieciowego NIC (w niektórych przypadkach). About (Informacje Wyświetla notę o prawach autorskich. oprogramie) Set Time and Date (Ustaw datę i godzinę) Umożliwia ustawienie daty i godziny systemowej. 4 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

9 Program Computer Setup () File (Plik) Storage (Urządzenia pamięci masowej) Save to Diskette (Zapisz na dyskietce) Restore from Diskette (Odtwórz z dyskietki) Set Defaults and Exit (Przywróć wartości domyślne i zakończ) Ignore Changes and Exit (Ignoruj zmiany i zakończ) Save Changes and Exit (Zapisz zmiany izakończ) Device Configuration (Konfiguracja urządzeń) Zapisuje konfigurację systemu (wraz z pamięcią CMOS) na sformatowanej dyskietce o pojemności 1,44 MB, w pliku CPQsetup.txt. Funkcja Save/Restore for Disk on Key (Zapisz/odtwórz z dyskietki za pomocą klawisza) jest obsługiwana. Odtwarza konfigurację systemu z dyskietki. Funkcja Save/Restore for Disk on Key (Zapisz/odtwórz z dyskietki za pomocą klawisza) jest obsługiwana. Przywraca domyślne ustawienia fabryczne (wszelkie hasła są przy tym usuwane). Kończy pracę programu Computer Setup bez zastosowania ani zapisania wprowadzonych zmian. Zapisuje zmiany wprowadzone do konfiguracji systemu i kończy pracę programu Computer Setup. Wyświetla listę wszystkich zainstalowanych urządzeń pamięci masowej. Zaznaczenie urządzenia powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji i opcji, które go dotyczą. Możliwe opcje: Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 5

10 Program Computer Setup () Storage (Urządzenia pamięci masowej) Device Configuration (Konfiguracja urządzeń) Diskette Type (Typ dyskietki) Określa największą pojemność dyskietki obsługiwanej przez napęd dyskietek. Legacy Diskette Drives Zwykłe napędy dyskietek) Dostępne opcje to: 3.5" 1.44 MB, 5.25" 1.2 MB lub Not Installed (Brak zainstalowanego napędu). Funkcja Save/Restore for Disk on Key (Zapisz/odtwórz z dyskietki za pomocą klawisza) jest obsługiwana. Drive Emulation (Emulacja napędu) Umożliwia wybranie typu emulacji napędu dla określonego urządzenia pamięci masowej. Przykładowo po wybraniu emulacji dysku twardego napęd Zip może zostać urządzeniem startowym. Napęd ATAPI Zip None (Brak) traktowane jako inne. Diskette (Dyskietka) traktowane jako napęd dyskietek. Disk (Dysk) traktowane jako dysk twardy IDE Devices (Urządzenia IDE) Typ napędu Hard disk (Dysk twardy) Opcje emulacji Opcje emulacji nie są dostępne. Diskette (Dyskietka) Opcje emulacji nie są dostępne. 6 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

11 Program Computer Setup () Storage (Urządzenia pamięci masowej) Device Configuration (Konfiguracja urządzeń) IDE Devices (Urządzenia IDE) CD-ROM LS-120 Opcje emulacji nie są dostępne. Opcje emulacji nie są dostępne. Transfer Mode (Tryb transferu) tylko w przypadku urządzeń IDE Określa aktywny tryb transferu danych. Dostępne opcje (w zależności od możliwości urządzeń): PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0 i Max UDMA. Translation Mode (Tryb translacji) tylko w przypadku dysków IDE Umożliwia wybranie trybu translacji dla urządzenia. Pozwala to na zastosowanie ustawień BIOS względem dysków i partycji formatowanych w innych systemach. Funkcja ta może się okazać niezbędna dla użytkowników starszych wersji systemów UNIX (np. SCO UNIX w wersji 3.2). Możliwe opcje: Bit-Shift, LBA Assisted, User (Użytkownik) i None (Brak). PRZESTROGA:Zazwyczaj tryb translacji Ä określony automatycznie przez system BIOS jest prawidłowy i nie powinien być zmieniany. Jeżeli wybrany tryb translacji nie jest zgodny z trybem zastosowanym podczas partycjonowania i formatowania dysku, dostęp do danych nie będzie możliwy. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 7

12 Program Computer Setup () Storage (Urządzenia pamięci masowej) Device Configuration (Konfiguracja urządzeń) Translation Parameters (Parametry translacji) tylko w przypadku dysków IDE Umożliwia określenie parametrów (cylindrów logicznych, głowic i dysków na ścieżkę) stosowanych do translacji dyskowych poleceń wejścia/wyjścia (z systemu operacyjnego lub aplikacji) na warunki dla dysku twardego. Liczba cylindrów logicznych nie może przekroczyć Liczba głowic nie może przekroczyć 256. Liczba sektorów na ścieżkę nie może przekroczyć 63. Obszary te są dostępne i podlegają zmianie tylko wtedy, gdy tryb translacji napędu zostanie ustawiony na User (Użytkownik). Multisector Transfers (Transfer wielosektorowy) tylko w przypadku urządzeń IDE ATA) Określa liczbę sektorów transferowanych podczas operacji wielosektorowej PIO. Możliwe opcje (w zależności od możliwości urządzenia): Disabled (Wyłączone), 8 i 16. Quiet Drive (Cichy napęd) funkcja ta jest dostępna jedynie w niektórych modelach Performance (Wydajność) Umożliwia pracę napędu z maksymalną wydajnością. Quiet (Cichy) Redukuje hałas powodowany przez napęd w trakcie pracy. Jeśli wybrana zostanie opcja Quiet, napęd nie będzie pracował z maksymalną wydajnością. Jeśli tryb Quiet nie jest obsługiwany przez napęd, opcja Quiet Drive nie będzie wyświetlana. 8 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

13 Program Computer Setup () Storage (Urządzenia pamięci masowej) Options (Opcje) Removable Media Boot (Uruchamianie z nośników wymiennych) Włącza/wyłącza możliwość uruchamiania systemu z nośników wymiennych. Removable Media Write (Zapis na nośnikach wymiennych) Włącza/wyłącza możliwość zapisywania danych na nośnikach wymiennych. Funkcja ta ma zastosowanie tylko w przypadku zwykłych napędów dyskietek, napędów IDE LS-120 Superdisk, IDE LS-260 Superdisk oraz napędów optycznych IDE PD. Po zapisaniu zmian w opcji zapisywania na nośnikach wymiennych nastąpi ponowne uruchomienie komputera. Komputer należy ręcznie wyłączyć, a następnie ponownie włączyć. Primary IDE Controller (Główny kontroler IDE) Umożliwia włączanie/wyłączanie głównego kontrolera IDE. Secondary IDE Controller (Dodatkowy kontroler IDE) Umożliwia włączanie/wyłączanie dodatkowego kontrolera IDE. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 9

14 Program Computer Setup () Storage (Urządzenia pamięci masowej) Options (Opcje) ciąg dalszy IDE DPS Self-Test (Autotest IDE DPS) Controller Order (Kolejność kontrolerów) Funkcja ta jest obsługiwana jedynie w niektórych modelach. Diskette MRB Validation (Zatwierdzanie MRB dyskietki) Umożliwia włączanie/wyłączanie ścisłej kontroli głównego rekordu rozruchowego na dyskietce. Jeśli przy włączonej opcji kontroli głównego rekordu rozruchowego na dyskietce systemu nie można uruchomić, pomimo używania sprawnej dyskietki startowej, opcję tę należy wyłączyć. Umożliwia przeprowadzanie autotestu systemu zabezpieczeń napędu (Drive Protection System DPS) na przystosowanych do tego dyskach twardych IDE. Opcja ta jest wyświetlana, jeżeli co najmniej jeden napęd IDE w systemie został przystosowany do przeprowadzania autotestów DPS. Umożliwia określanie kolejności podłączonych kontrolerów dysków twardych. Pierwszy kontroler w kolejności będzie miał priorytet w sekwencji uruchomieniowej i zostanie oznaczony jako napęd C. Opcja ta nie będzie wyświetlana, jeśli wszystkie dyski twarde są podłączone do wbudowanych kontrolerów IDE. 10 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

15 Program Computer Setup () Storage (Urządzenia pamięci masowej) SCSI Narrow Termination (Zakończenie wąskiego SCSI) Funkcja ta jest obsługiwana jedynie w niektórych modelach. Boot Order (Kolejność uruchamiania) Umożliwia skonfigurowanie zakończenia łańcucha zewnętrznego złącza SCSI dla wąskich napędów SCSI. Funkcji tej należy używać w przypadku korzystania z wąskiego napędu SCSI w celu zakończenia zewnętrznego kanału SCSI. Umożliwia określanie kolejności wykrywania obecności zapisu startowego w zainstalowanych urządzeniach peryferyjnych (np. napęd dyskietek, dysk twardy, napęd optyczny lub karta interfejsu sieciowego NIC). Każde urządzenie można określić jako uwzględniane lub nieuwzględniane podczas wyszukiwania zapisu startowego. Oznaczenia literowe napędów w systemie MS-DOS mogą się różnić od oznaczeń w innych systemach. Aby jednokrotnie uruchomić system z urządzenia innego niż domyślnie ustawione w kolejności uruchamiania (Boot Order), należy uruchomić ponownie komputer, a następnie kiedy na ekranie wyświetlony zostanie komunikat F10 = Setup nacisnąć klawisz. Po przeprowadzeniu autotestu POST na ekranie zostanie wyświetlona lista urządzeń startowych. Należy wtedy za pomocą klawiszy ze strzałkami wybrać żądane urządzenie, a następnie potwierdzić wybór, naciskając klawisz. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 11

16 Program Computer Setup () Security (Zabezpieczenia) Setup Password (Hasło konfiguracyjne) Power-On Password (Hasło uruchomieniowe) Password Options (Opcje hasła) (Opcja ta zostanie wyświetlona tylko pod warunkiem, że ustawiono hasło uruchomieniowe). Umożliwia ustawianie hasła konfiguracyjnego (administratora). Jeżeli ustawione zostanie hasło konfiguracyjne, jego wprowadzanie jest wymagane przy próbie: zmiany opcji programu Computer Setup, uaktualnienia pamięci ROM typu flash, zmiany określonych ustawień plug and play w systemie Windows. Ustawienie tego hasła jest też wymagane do korzystania z niektórych narzędzi zdalnych zabezpieczeń firmy Compaq. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku rozwiązywania problemów. Umożliwia ustawianie i włączanie hasła uruchomieniowego. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku rozwiązywania problemów. Funkcja ta umożliwia: Włączanie/wyłączanie trybu serwera sieciowego. Określanie, czy hasło jest wymagane do ponownego uruchamiania komputera za pomocą kombinacji klawiszy. Opcja ta będzie dostępna tylko pod warunkiem, że tryb serwera sieciowego będzie wyłączony. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku zarządzania komputerami typu Desktop. 12 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

17 Program Computer Setup () Security (Zabezpieczenia) Smart Cover (Inteligentna obudowa) Smart Sensor (Czujnik inteligentny) Funkcja ta umożliwia: Włączanie/wyłączanie blokady Smart Cover Lock. Funkcja Notify User służy do powiadamiania użytkownika o tym, że obudowa została zdjęta. Aby można było uruchomić komputer ze zdjętą obudową, wymagane jest wprowadzenie hasła konfiguracyjnego. Funkcja ta jest obsługiwana jedynie w niektórych modelach. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku zarządzania komputerami typu Desktop. Funkcja ta umożliwia: Włączanie/wyłączanie czujnika inteligentnego. Funkcja Notify User służy do powiadamiania użytkownika o tym, że obudowa została zdjęta. Aby można było uruchomić komputer ze zdjętą obudową, wymagane jest wprowadzenie hasła konfiguracyjnego. Funkcja ta jest obsługiwana jedynie w niektórych modelach. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku zarządzania komputerami typu Desktop. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 13

18 Program Computer Setup () Security (Zabezpieczenia) DriveLock (Blokada DriveLock) Umożliwia przypisywanie i modyfikowanie hasła głównego i hasła użytkownika dla wybranych dysków twardych. Włączenie tej funkcji spowoduje, że podczas autotestu POST konieczne będzie wprowadzenie jednego z haseł blokady DriveLock. Jeśli żadne z nich nie zostanie pomyślnie wprowadzone, dysk twardy chroniony hasłem będzie niedostępny do momentu wprowadzenia poprawnego hasła podczas kolejnego uruchomienia komputera. Opcja ta jest wyświetlana, jeżeli w systemie został zainstalowany co najmniej jeden napęd obsługujący blokadę DriveLock. Funkcja ta jest obsługiwana jedynie w niektórych modelach. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku zarządzania komputerami typu Desktop. 14 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

19 Program Computer Setup () Security (Zabezpieczenia) Master Boot Record Security (Zabezpieczenie głównego rekordu rozruchowego) Umożliwia włączanie/wyłączanie zabezpieczenia głównego rekordu rozruchowego (MBR). Włączenie tej funkcji blokuje zapisywanie zmian w głównym rekordzie rozruchowym na bieżącym dysku startowym. Przy każdym włączaniu lub ponownym uruchamianiu komputera główny rekord rozruchowy dysku startowego jest porównywany do poprzednio zapisanych ustawień MBR. Jeśli zostaną wykryte zmiany, użytkownik będzie miał do wyboru trzy opcje: zapisanie rekordu MBR na bieżącym dysku startowym, odtworzenie uprzednio zapisanych ustawień rekordu MBR lub wyłączenie funkcji zabezpieczenia rekordu MBR. Do wykonania jednej z tych czynności niezbędne jest wprowadzenie hasła konfiguracyjnego (jeżeli zostało ustawione). Przed partycjonowaniem lub formatowaniem bieżącego dysku startowego należy wyłączyć funkcję zabezpieczenia MBR. Rekord MBR może być uaktualniany przez niektóre narzędzia modyfikacji dysków (np. FDISK lub FORMAT). Jeżeli funkcja zabezpieczenia MBR została włączona, a dostęp do dysku jest obsługiwany przez system BIOS, zapisywanie zmian do rekordu MBR nie jest możliwe, a w narzędziach modyfikacji dysków wyświetlane są komunikaty o błędach. Jeżeli funkcja zabezpieczenia MBR została włączona, a dostęp do dysku jest obsługiwany przez system operacyjny, wszelkie zmiany w MBR zostaną wykryte przez system BIOS podczas kolejnego uruchomienia systemu. Wtedy wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 15

20 Program Computer Setup () Security (Zabezpieczenia) Save Master Boot Record (Zapisz główny rekord rozruchowy) Restore Master Boot Record (Odtwórz główny rekord rozruchowy) Device Security (Ochrona urządzeń) Zapisuje kopię zapasową głównego rekordu rozruchowego (MBR) bieżącego dysku startowego. Opcja ta jest wyświetlana tylko przy włączonej funkcji zabezpieczenia MBR. Odtwarza główny rekord rozruchowy (MBR) z kopii zapasowej na bieżący dysk startowy. Opcja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy: włączono funkcję zabezpieczenia MBR, zapisano kopię zapasową rekordu MBR, bieżący dysk startowy jest tym, na podstawie którego utworzono kopię zapasową rekordu MBR. Ä PRZESTROGA:Odtworzenie uprzednio zapisanego głównego rekordu rozruchowego (MBR) po jego zmodyfikowaniu przez narzędzie dyskowe lub system operacyjny może uniemożliwić dostęp do danych. Odtwarzanie uprzednio zapisanego głównego rekordu rozruchowego powinno być przeprowadzane tylko w przypadku, gdy został on zainfekowany lub zniszczony przez wirus. Włącza/wyłącza porty szeregowe A i B, port równoległy, porty USB, dźwięk systemowy, kontrolery sieci (wybrane modele) oraz kontrolery SCSI. 16 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

21 Program Computer Setup () Security (Zabezpieczenia) Network Service Boot (Uruchamianie z sieci) System IDs (Identyfikatory systemowe) Włącza/wyłącza możliwość uruchomiania komputera z systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze sieciowym. Funkcja ta jest dostępna tylko w modelach wyposażonych w kartę interfejsu sieciowego (NIC). Kontroler sieciowy musi być zainstalowany w magistrali PCI lub bezpośrednio na płycie głównej. Umożliwia ustawianie: Etykiety zasobu (identyfikator składający się z 16 znaków) i etykiety właściciela (identyfikator składający się z 80 znaków i wyświetlany podczas autotestu POST). Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku zarządzania komputerami typu Desktop. Numeru seryjnego podstawy montażowej lub uniwersalnego unikatowego identyfikatora (UUID), w przypadku gdy numer bieżący jest błędny. (Zazwyczaj numery te są ustawiane fabrycznie i służą za unikatowe identyfikatory systemu). Układu klawiatury (np. angielska lub niemiecka) do wprowadzania systemowych danych identyfikacyjnych. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 17

22 Program Computer Setup () Power (Energia) Energy Saver (Oszczędzanie energii) Timeouts (Limity czasu oczekiwania) Energy Saver Options (Opcje oszczędzania energii) Umożliwia ustawianie trybu oszczędzania energii (zaawansowany, wyłączony lub minimalny). W trybie minimalnego oszczędzania energii możliwe jest wstrzymanie systemu poprzez naciśnięcie przycisku zasilania. Ani dysk twardy, ani system nie przechodzą natomiast w tryb oszczędzania energii automatycznie. Opcja ta nie ma wpływu na zarządzanie energią w przypadku systemów operacyjnych obsługujących funkcję ACPI. Umożliwia wyłączanie lub ręczne wybieranie wartości limitu czasu oczekiwania dla systemu i/lub wszystkich podłączonych dysków twardych IDE. Opcja ta nie ma wpływu na zarządzanie energią w przypadku systemów operacyjnych obsługujących funkcję ACPI. Opcja ta zostanie wyświetlona tylko w zaawansowanym trybie oszczędzania energii. Umożliwia ustawianie: Konfiguracji przycisku zasilania (włączanie/wyłączanie lub usypianie/uaktywnianie) w systemach operacyjnych z obsługą zaawansowanego zarządzania energią (APM). Migania diody LED w trybie wstrzymania (włączanie/wyłączanie). Opcje te zostaną wyświetlone tylko w przypadku, gdy włączony został tryb oszczędzania energii. Opcja ta nie jest dostępna w systemach operacyjnych obsługujących funkcję ACPI. 18 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

23 Program Computer Setup () Advanced (Zaawansowane)* Power-On Options (Opcje uruchomieniowe) *Opcje te powinny być używane jedynie przez zaawansowanych użytkowników. Umożliwia ustawianie: Trybu autotestu POST (QuickBoot, FullBoot lub FullBoot okresowo co 1 30 dni). Komunikatów autotestu POST (włączone/wyłączone). Bezpiecznego autotestu POST (włączony/wyłączony). Włączenie tej funkcji umożliwia monitorowanie kart dodatkowych (przez pamięć ROM) podczas uruchamiania. Jeśli określona karta dodatkowa nie działa lub nie jest prawidłowo inicjalizowana, podczas kolejnych uruchomień żadna karta nie będzie obejmowana autotestem POST. Funkcja ta jest obsługiwana jedynie w niektórych modelach. Monitu (włączony/wyłączony). Włączenie tej funkcji spowoduje, że podczas autotestu POST wyświetlany będzie komunikat F9 = Boot Menu (F9 = Menu startowe). Jeśli funkcja zostanie wyłączona, komunikat nie będzie wyświetlany. Jednak naciśnięcie klawisza w dalszym ciągu powodować będzie wyświetlenie ekranu menu startowego. Monitu (włączony/wyłączony). Włączenie tej funkcji spowoduje, że podczas autotestu POST wyświetlany będzie komunikat F10 = Setup (F10 = Konfiguracja). Jeśli funkcja zostanie wyłączona, komunikat nie będzie wyświetlany. Jednak naciśnięcie klawisza w dalszym ciągu powodować będzie wyświetlenie ekranu konfiguracyjnego. Monitu (włączony/wyłączony). Włączenie tej funkcji spowoduje, że podczas autotestu POST wyświetlany będzie komunikat F12 = Network Service Boot (F12 = Uruchamianie z sieci). Jeśli funkcja zostanie wyłączona, komunikat nie będzie wyświetlany. Jednak naciśnięcie klawisza w dalszym ciągu powodować będzie próbę uruchomienia systemu z sieci. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 19

24 Program Computer Setup () Advanced (Zaawansowane)* Power-On Options (Opcje uruchomieniowe) *Opcje te powinny być używane jedynie przez zaawansowanych użytkowników. Monitu pamięci ROM opcji (włączony/wyłączony). Włączenie funkcji spowoduje, że przed ładowaniem pamięci ROM opcji wyświetlany będzie komunikat systemowy. Funkcja ta jest obsługiwana jedynie w niektórych modelach. ródła uruchamiania dla zdalnej aktywacji (serwer zdalny/lokalny dysk twardy). Uniwersalnego unikatowego identyfikatora UUID (włączony/wyłączony). Każdy komputer Compaq został wyposażony w unikatowy identyfikator (numer seryjny, data/godzina produkcji itd.). Po włączeniu tej funkcji unikatowy numer komputera może być odczytywany przez oprogramowanie (sterowniki, programy sieciowe itd.). Opóźnienia autotestu POST w sekundach (włączone/wyłączone). Po włączeniu tej funkcji autotest POST będzie opóźniany o określoną liczbę sekund. Opóźnienie takie jest czasami wymagane przy bardzo wolnym działaniu dysków twardych na niektórych kartach PCI (dysk może działać tak wolno, że nie jest jeszcze gotowy do uruchomienia po zakończeniu autotestu POST). 20 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Numer katalogowy dokumentu: 383705-241 Maj 2005 r. Spis tre ci Program Computer Setup Indeks Uzyskiwanie dostępu do programu Computer Setup.... 2 Ustawienia domyślne programu Computer

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Numer katalogowy dokumentu: 177922-244 Maj 2002 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji kontrolera interfejsu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu (F10) modele dc5700

Podręcznik do programu (F10) modele dc5700 Podręcznik do programu (F10) modele dc5700 Komputer osobisty HP Compaq Business Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery z serii HP Elite 7000 MT

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery z serii HP Elite 7000 MT Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery z serii HP Elite 7000 MT Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Computer Setup. Instrukcja obsługi

Computer Setup. Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Business PC Copyright 2004-2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo b Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Numer katalogowy dokumentu: 215867-244 Maj 2002 Ten podręcznik zawiera instrukcje korzystania z narzędzia Computer

Bardziej szczegółowo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo b Wrzesień 2001 Ten podręcznik zawiera instrukcje, które ułatwią skonfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem. Przedstawiono w nim również podstawowe informacje dotyczące usuwania problemów,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) HP rp3000

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) HP rp3000 Podręcznik do programu Computer Setup (F10) HP rp3000 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

BIOS i BIOS SETUP. Wykład multimedialny Urządzenia techniki komputerowej

BIOS i BIOS SETUP. Wykład multimedialny Urządzenia techniki komputerowej BIOS i BIOS SETUP Wykład multimedialny Urządzenia techniki komputerowej 1 BIOS - definicja BIOS (ang. Basic Input/Output System - podstawowy system wejścia-wyjścia) to zapisany w pamięci stałej, inny dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu (F10) modele dc5750

Podręcznik do programu (F10) modele dc5750 Podręcznik do programu (F10) modele dc5750 Komputer osobisty HP Compaq Business Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Business PC

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Business PC Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Business PC Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu:

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu: 1. Wprowadzenie Gratulujemy wyboru przenośnej pamięci flash na USB 2.0 marki PQI. Mamy nadzieję, że nasz nowy produkt zadowoli Państwa i pozwoli zabrać ze sobą ulubione filmy, zdjęcia w każdej chwili i

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

DA Podręcznik użytkownika. Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA

DA Podręcznik użytkownika. Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA DA-70200-1 Podręcznik użytkownika Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA 1. Własności Obsługuje nadajnik SATA z widmem rozproszonym Obsługuje własność SATA II asynchronicznego odzyskiwania sygnału (Hot Plug) Zgodny

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Business PC

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Business PC Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Business PC Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Program Zabezpieczający LOCK. Instrukcja obsługi

Program Zabezpieczający LOCK. Instrukcja obsługi Program Zabezpieczający LOCK Instrukcja obsługi Flash Lock Trans-It jest przenośną pamięcią typu Flash o pojemnościach 2 lub 4GB z wbudowaną, sprzętową funkcją zabezpieczającą przechowywane dane. Pamięć

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik programu Computer Setup (F10) Komputery HP Compaq 6000 Pro Business

Podręcznik programu Computer Setup (F10) Komputery HP Compaq 6000 Pro Business Podręcznik programu Computer Setup (F10) Komputery HP Compaq 6000 Pro Business Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Podstawy Techniki Komputerowej. Temat: BIOS

Podstawy Techniki Komputerowej. Temat: BIOS Podstawy Techniki Komputerowej Temat: BIOS BIOS ( Basic Input/Output System podstawowy system wejścia-wyjścia) zapisany w pamięci stałej zestaw podstawowych procedur pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

nieprzestrzeganie może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. Tak oznaczane są zalecenia, których

nieprzestrzeganie może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. Tak oznaczane są zalecenia, których b Maj 2002 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji zabezpieczeń oraz systemu inteligentnego zarządzania Intelligent Manageability, które są zainstalowane fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputer HP Compaq serii dx7400

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputer HP Compaq serii dx7400 Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputer HP Compaq serii dx7400 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox.

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. Wstępna konfiguracja oprogramowania VirtualBox: Program VirtualBox zainstalowany jest w katalogu c:\programy\virtualbox. Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca)

Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca) Załącznik nr 2.0 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna 2. Chipset 3. Procesor 4. BIOS min.1 złącza PCI Express x16, min.1 złącze PCI Express x4 min.1 złącze

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI KARTY GOLIATH UNI HD PROTECTOR

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI KARTY GOLIATH UNI HD PROTECTOR INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI KARTY GOLIATH UNI HD PROTECTOR A. INSTALACJA KARTY GOLIATH UNI HD PROTECTOR Instalacja karty Goliath Universal składa się z 3 etapów: 1. Instalacja sterownika w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 4. Aktywacja i aktualizacja systemu...71 Aktywacja systemu Aktualizacja systemu... 75

Spis treści. Rozdział 4. Aktywacja i aktualizacja systemu...71 Aktywacja systemu Aktualizacja systemu... 75 Spis treści Wstęp...5 Rozdział 1. Przygotowanie komputera do instalacji systemu...7 Zmiana ustawień BIOS-u... 7 Uruchamianie komputera z płyty CD... 9 Sterownik kontrolera dyskowego... 10 Rozdział 2. Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A SATA/IDE, 0,53 m Numer produktu: 986091 Strona 1 z 11 1. Właściwości Obsługuje nadajniki SATA Obsługuje funkcję SATA II Asynchronous

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Podr cznik do programu Computer Setup (F10)

Podr cznik do programu Computer Setup (F10) Podr cznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Business Desktop Numer katalogowy dokumentu: 361206-241 Maj 2004 Ten podręcznik zawiera instrukcje korzystania z programu Computer Setup. Jest to narzędzie

Bardziej szczegółowo

Struktura dysku. Dyski podstawowe i dynamiczne

Struktura dysku. Dyski podstawowe i dynamiczne Struktura dysku Dyski podstawowe i dynamiczne System Windows 2000 oferuje dwa rodzaje konfiguracji dysków: dysk podstawowy i dysk dynamiczny. Dysk podstawowy przypomina struktury dyskowe stosowane w systemie

Bardziej szczegółowo

Easy CD/DVD Recorder Instrukcja

Easy CD/DVD Recorder Instrukcja Easy CD/DVD Recorder Instrukcja Easy CD/DVD Recorder, Instrukcja 2 SPIS TREŚCI 1 O programie Easy CD/DVD Recorder... 2 2 Minimalne wymagania systemowe... 2 3 Tryb zwykły... 3 3.1 Wymazywanie dysków wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo