Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo"

Transkrypt

1 b Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Numer katalogowy dokumentu: Maj 2002 Ten podręcznik zawiera instrukcje korzystania z narzędzia Computer Setup. Narzędzie to służy do ponownej konfiguracji komputera i modyfikowania ustawień domyślnych po zainstalowaniu nowego sprzętu lub w celach konserwacyjnych.

2 Å OSTRZEŻENIE: Ä PRZESTROGA: 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P Nazwy Compaq i Evo oraz logo Compaq są znakami towarowymi firmy Compaq Information Technologies Group, L.P. Microsoft, MS-DOS, Windows oraz Windows 2000 są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Intel oraz Pentium są znakami towarowymi firmy Intel Corporation. UNIX jest znakiem towarowym The Open Group. Pozostałe nazwy wyrobów wymienionych w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm. Firma Compaq nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze, które mogą wystąpić w tekście. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały dostarczone takimi jakimi są, nie są przedmiotem żadnych gwarancji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Warunki gwarancji na produkty firmy Compaq są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji dostarczonych wraz z produktami. Żadne inne zobowiązania czy postanowienia nie mogą zostać uznane za równoznaczne z udzieleniem jakichkolwiek dodatkowych gwarancji. Tak oznaczane są zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. Tak oznaczane są zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub utraty danych. Wydrukowano w USA. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Wydanie czwarte, maj 2002 Numer katalogowy dokumentu:

3 Spis treści Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Oprogramowanie narzędziowe Computer Setup (F10) Używanie oprogramowania Computer Setup File (Plik) System Information (Informacje o systemie) About (Informacje o programie) Set Time and Date (Ustaw datę i godzinę) Save to Diskette (Zapisz na dyskietce) Restore from Diskette (Odtwórz z dyskietki) Set Defaults and Exit (Przywróć wartości domyślne i zakończ) Ignore Changes and Exit (Ignoruj zmiany i zakończ) Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakończ) Storage (Urządzenia pamięci masowej) Device Configuration (Konfiguracja urządzeń) Options (Opcje) IDE DPS Self-Test (Autotest IDE DPS) Controller Order (Kolejność kontrolerów) SCSI Narrow Termination (Zakończenie wąskiego SCSI) Funkcja ta jest obsługiwana jedynie w niektórych modelach Boot Order (Kolejność uruchamiania) Podręcznik do programu Computer Setup (F10) iii

4 Spis treści Security (Zabez- pieczenia) Setup Password (Hasło konfiguracyjne) Power-On Password (Hasło uruchomieniowe) Password Options (Opcje hasła) Smart Cover (Inteligentna obudowa) Smart Sensor (Czujnik inteligentny) DriveLock (Blokada DriveLock) Master Boot Record Security (Zabezpieczenie głównego rekordu rozruchowego) Save Master Boot Record (Zapisz główny rekord rozruchowy) Restore Master Boot Record (Odtwórz główny rekord rozruchowy) Device Security (Ochrona urządzeń) Network Service Boot (Uruchamianie z sieci) System IDs (Identyfikatory systemowe) Power (Energia) Energy Saver (Oszczędzanie energii) Timeouts (Limity czasu oczekiwania) Energy Saver Options (Opcje oszczędzania energii) Advanced (Zaawan- sowane)* Power-On Options (Opcje uruchomieniowe) Onboard Devices (Urządzenia na płycie głównej) PCI Devices (Urządzenia PCI) Bus Options (Opcje magistrali) Device Options (Opcje urządzeń) PCI VGA Configuration (Konfiguracja PCI VGA) iv Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

5 Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Oprogramowanie narzędziowe Computer Setup (F10) Za pomocą oprogramowania Computer Setup (F10) można: Zmieniać ustawienia fabryczne komputera. Ustawiać datę i godzinę systemową. Ustawiać, przeglądać, sprawdzać i zmieniać ustawienia konfiguracyjne systemu (ustawienia procesora, karty graficznej, pamięci, karty dźwiękowej, urządzeń pamięci masowej, urządzeń komunikacyjnych i urządzeń wejściowych). Zmieniać kolejność urządzeń startowych (kolejność urządzeń, z których uruchamiany jest system), np. dysk twardy, napędy dyskietek, napędy optyczne lub napędy LS-120. Konfigurować priorytety uruchamiania kontrolerów dysków twardych IDE i SCSI. Konfigurować opcję cichego napędu (Quiet Drive), jeśli funkcja ta jest obsługiwana przez dany napęd. Włączać/wyłączać funkcję szybkiego uruchamiania (Quick Boot), podczas którego pomijane są niektóre testy diagnostyczne (w przeciwieństwie do uruchamiania pełnego Full Boot). Możliwe ustawienia systemowe: uruchamianie zawsze w trybie szybkim (ustawienie domyślne), okresowe uruchamianie w trybie pełnym (co 1 30 dni), uruchamianie zawsze w trybie pełnym. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 1

6 Włączać/wyłączać tryb serwera sieciowego (Network Server Mode), umożliwiającego uruchamianie komputera zabezpieczonego hasłem uruchomieniowym, bez względu na to, czy podłączono do niego klawiaturę lub mysz. Jeżeli system jest obsługiwany za pomocą klawiatury i myszy, pozostają one zablokowane do momentu wprowadzenia hasła uruchomieniowego. Włączać/wyłączać wyświetlanie komunikatów autotestu POST. Jeżeli wybrana zostanie opcja Disabled (Wyłączone), wyświetlanie większości komunikatów autotestu POST (np. informacji o dostępnej ilości pamięci, nazwie produktu i wszelkich komunikatów innych niż komunikaty o błędach) zostanie wstrzymane. Komunikaty o błędach podczas autotestu POST są wyświetlane bez względu na wybrany tryb. Tryb wyświetlania komunikatów można przełączać ręcznie w trakcie autotestu POST, naciskając dowolny klawisz (z wyjątkiem klawiszy funkcyjnych ). Określać etykietę właściciela (Ownership Tag), wyświetlaną w trakcie każdego uruchamiania/ponownego uruchamiania systemu. Wprowadzać etykietę zasobu (Asset Tag) lub numer identyfikacyjny przydzielony komputerowi przez firmę. Włączać hasło uruchomieniowe, stosowane zarówno przy ponownym uruchamianiu komputera, jak i przy uruchamianiu po włączeniu zasilania. Zabezpieczać hasłem konfiguracyjnym dostęp do programu Computer Setup (F10) i ustawień opisanych w niniejszym rozdziale. Zablokować zintegrowane funkcje I/O wejścia/wyjścia (np. port szeregowy, USB, równoległy, karta dźwiękowa i karty interfejsu sieciowego NIC). Zabezpieczać główny rekord rozruchowy (Master Boot Recors MBR). Włączać/wyłączać funkcję uruchamiania systemu z nośników wymiennych. Włączać/wyłączać funkcję zapisu na nośnikach wymiennych (jeżeli funkcja jest obsługiwana przez sprzęt). 2 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

7 Usuwać błędy konfiguracyjne systemu, wykrywane (lecz nie usuwane automatycznie) podczas autotestu POST. Kopiować ustawienia konfiguracyjne systemu na inne komputery (za pomocą dyskietki). Przeprowadzać autotest wybranego dysku twardego IDE (jeżeli funkcja ta jest obsługiwana przez sprzęt). Konfigurować funkcje oszczędzania energii (tryb oszczędzania energii, limity czasu oczekiwania, po upłynięciu których system i dysk twardy są wyłączane, tryb pracy przycisku zasilania i diod LED). Włączać/wyłączać blokadę DriveLock (jeżeli funkcja ta jest obsługiwana przez napęd MultiBay). Używanie oprogramowania Computer Setup Aby uzyskać dostęp do menu oprogramowania Computer Setup: 1. Włącz lub uruchom ponownie komputer. W przypadku pracy w systemie Windows kliknij Start > Zamknij > Uruchom ponownie. 2. Kiedy w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlony zostanie komunikat F10 = Setup, naciśnij klawisz. Jeśli klawisz nie zostanie naciśnięty w trakcie wyświetlania komunikatu, dostęp do oprogramowania będzie możliwy dopiero po ponownym uruchomieniu komputera. 3. Wybierz z listy odpowiedni język, a następnie naciśnij klawisz. 4. Menu programu Computer Setup zawiera pięć pozycji: File (Plik), Storage (Urządzenia pamięci masowej), Security (Zabezpieczenia), Power (Energia) i Advanced (Zaawansowane). 5. Wybierz odpowiednią pozycję za pomocą klawiszy ze strzałkami (w lewo i w prawo). Za pomocą klawiszy ze strzałkami (w górę i w dół) wybierz żądaną opcję, a następnie potwierdź wybór, naciskając klawisz. Aby powrócić do menu programu Computer Setup, naciśnij klawisz. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 3

8 6. Aby zapisać zmiany i wyjść z programu, wybierz File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakończ). Jeżeli wprowadzone zmiany nie mają zostać zastosowane, wybierz opcję Ignore Changes and Exit (Ignoruj zmiany i zakończ). Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz opcję Set Defaults and Exit (Przywróć wartości domyślne i zakończ). Wybór tej opcji spowoduje przywrócenie pierwotnych ustawień fabrycznych systemu. Program Computer Setup File (Plik) System Information Wyświetla następujące informacje: (Informacje o systemie) nazwa produktu, typ/częstotliwość pracy/takt procesora, rozmiar pamięci podręcznej (L1/L2), rozmiar zainstalowanej pamięci, pamięć ROM (nazwa i wersja), numer seryjny podstawy montażowej komputera, numer ewidencyjny, zintegrowana kontrola dostępu do nośników dla zainstalowanych na płycie głównej włączonych kart interfejsu sieciowego NIC (w niektórych przypadkach). About (Informacje Wyświetla notę o prawach autorskich. oprogramie) Set Time and Date (Ustaw datę i godzinę) Umożliwia ustawienie daty i godziny systemowej. 4 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

9 Program Computer Setup () File (Plik) Storage (Urządzenia pamięci masowej) Save to Diskette (Zapisz na dyskietce) Restore from Diskette (Odtwórz z dyskietki) Set Defaults and Exit (Przywróć wartości domyślne i zakończ) Ignore Changes and Exit (Ignoruj zmiany i zakończ) Save Changes and Exit (Zapisz zmiany izakończ) Device Configuration (Konfiguracja urządzeń) Zapisuje konfigurację systemu (wraz z pamięcią CMOS) na sformatowanej dyskietce o pojemności 1,44 MB, w pliku CPQsetup.txt. Funkcja Save/Restore for Disk on Key (Zapisz/odtwórz z dyskietki za pomocą klawisza) jest obsługiwana. Odtwarza konfigurację systemu z dyskietki. Funkcja Save/Restore for Disk on Key (Zapisz/odtwórz z dyskietki za pomocą klawisza) jest obsługiwana. Przywraca domyślne ustawienia fabryczne (wszelkie hasła są przy tym usuwane). Kończy pracę programu Computer Setup bez zastosowania ani zapisania wprowadzonych zmian. Zapisuje zmiany wprowadzone do konfiguracji systemu i kończy pracę programu Computer Setup. Wyświetla listę wszystkich zainstalowanych urządzeń pamięci masowej. Zaznaczenie urządzenia powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji i opcji, które go dotyczą. Możliwe opcje: Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 5

10 Program Computer Setup () Storage (Urządzenia pamięci masowej) Device Configuration (Konfiguracja urządzeń) Diskette Type (Typ dyskietki) Określa największą pojemność dyskietki obsługiwanej przez napęd dyskietek. Legacy Diskette Drives Zwykłe napędy dyskietek) Dostępne opcje to: 3.5" 1.44 MB, 5.25" 1.2 MB lub Not Installed (Brak zainstalowanego napędu). Funkcja Save/Restore for Disk on Key (Zapisz/odtwórz z dyskietki za pomocą klawisza) jest obsługiwana. Drive Emulation (Emulacja napędu) Umożliwia wybranie typu emulacji napędu dla określonego urządzenia pamięci masowej. Przykładowo po wybraniu emulacji dysku twardego napęd Zip może zostać urządzeniem startowym. Napęd ATAPI Zip None (Brak) traktowane jako inne. Diskette (Dyskietka) traktowane jako napęd dyskietek. Disk (Dysk) traktowane jako dysk twardy IDE Devices (Urządzenia IDE) Typ napędu Hard disk (Dysk twardy) Opcje emulacji Opcje emulacji nie są dostępne. Diskette (Dyskietka) Opcje emulacji nie są dostępne. 6 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

11 Program Computer Setup () Storage (Urządzenia pamięci masowej) Device Configuration (Konfiguracja urządzeń) IDE Devices (Urządzenia IDE) CD-ROM LS-120 Opcje emulacji nie są dostępne. Opcje emulacji nie są dostępne. Transfer Mode (Tryb transferu) tylko w przypadku urządzeń IDE Określa aktywny tryb transferu danych. Dostępne opcje (w zależności od możliwości urządzeń): PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0 i Max UDMA. Translation Mode (Tryb translacji) tylko w przypadku dysków IDE Umożliwia wybranie trybu translacji dla urządzenia. Pozwala to na zastosowanie ustawień BIOS względem dysków i partycji formatowanych w innych systemach. Funkcja ta może się okazać niezbędna dla użytkowników starszych wersji systemów UNIX (np. SCO UNIX w wersji 3.2). Możliwe opcje: Bit-Shift, LBA Assisted, User (Użytkownik) i None (Brak). PRZESTROGA:Zazwyczaj tryb translacji Ä określony automatycznie przez system BIOS jest prawidłowy i nie powinien być zmieniany. Jeżeli wybrany tryb translacji nie jest zgodny z trybem zastosowanym podczas partycjonowania i formatowania dysku, dostęp do danych nie będzie możliwy. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 7

12 Program Computer Setup () Storage (Urządzenia pamięci masowej) Device Configuration (Konfiguracja urządzeń) Translation Parameters (Parametry translacji) tylko w przypadku dysków IDE Umożliwia określenie parametrów (cylindrów logicznych, głowic i dysków na ścieżkę) stosowanych do translacji dyskowych poleceń wejścia/wyjścia (z systemu operacyjnego lub aplikacji) na warunki dla dysku twardego. Liczba cylindrów logicznych nie może przekroczyć Liczba głowic nie może przekroczyć 256. Liczba sektorów na ścieżkę nie może przekroczyć 63. Obszary te są dostępne i podlegają zmianie tylko wtedy, gdy tryb translacji napędu zostanie ustawiony na User (Użytkownik). Multisector Transfers (Transfer wielosektorowy) tylko w przypadku urządzeń IDE ATA) Określa liczbę sektorów transferowanych podczas operacji wielosektorowej PIO. Możliwe opcje (w zależności od możliwości urządzenia): Disabled (Wyłączone), 8 i 16. Quiet Drive (Cichy napęd) funkcja ta jest dostępna jedynie w niektórych modelach Performance (Wydajność) Umożliwia pracę napędu z maksymalną wydajnością. Quiet (Cichy) Redukuje hałas powodowany przez napęd w trakcie pracy. Jeśli wybrana zostanie opcja Quiet, napęd nie będzie pracował z maksymalną wydajnością. Jeśli tryb Quiet nie jest obsługiwany przez napęd, opcja Quiet Drive nie będzie wyświetlana. 8 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

13 Program Computer Setup () Storage (Urządzenia pamięci masowej) Options (Opcje) Removable Media Boot (Uruchamianie z nośników wymiennych) Włącza/wyłącza możliwość uruchamiania systemu z nośników wymiennych. Removable Media Write (Zapis na nośnikach wymiennych) Włącza/wyłącza możliwość zapisywania danych na nośnikach wymiennych. Funkcja ta ma zastosowanie tylko w przypadku zwykłych napędów dyskietek, napędów IDE LS-120 Superdisk, IDE LS-260 Superdisk oraz napędów optycznych IDE PD. Po zapisaniu zmian w opcji zapisywania na nośnikach wymiennych nastąpi ponowne uruchomienie komputera. Komputer należy ręcznie wyłączyć, a następnie ponownie włączyć. Primary IDE Controller (Główny kontroler IDE) Umożliwia włączanie/wyłączanie głównego kontrolera IDE. Secondary IDE Controller (Dodatkowy kontroler IDE) Umożliwia włączanie/wyłączanie dodatkowego kontrolera IDE. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 9

14 Program Computer Setup () Storage (Urządzenia pamięci masowej) Options (Opcje) ciąg dalszy IDE DPS Self-Test (Autotest IDE DPS) Controller Order (Kolejność kontrolerów) Funkcja ta jest obsługiwana jedynie w niektórych modelach. Diskette MRB Validation (Zatwierdzanie MRB dyskietki) Umożliwia włączanie/wyłączanie ścisłej kontroli głównego rekordu rozruchowego na dyskietce. Jeśli przy włączonej opcji kontroli głównego rekordu rozruchowego na dyskietce systemu nie można uruchomić, pomimo używania sprawnej dyskietki startowej, opcję tę należy wyłączyć. Umożliwia przeprowadzanie autotestu systemu zabezpieczeń napędu (Drive Protection System DPS) na przystosowanych do tego dyskach twardych IDE. Opcja ta jest wyświetlana, jeżeli co najmniej jeden napęd IDE w systemie został przystosowany do przeprowadzania autotestów DPS. Umożliwia określanie kolejności podłączonych kontrolerów dysków twardych. Pierwszy kontroler w kolejności będzie miał priorytet w sekwencji uruchomieniowej i zostanie oznaczony jako napęd C. Opcja ta nie będzie wyświetlana, jeśli wszystkie dyski twarde są podłączone do wbudowanych kontrolerów IDE. 10 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

15 Program Computer Setup () Storage (Urządzenia pamięci masowej) SCSI Narrow Termination (Zakończenie wąskiego SCSI) Funkcja ta jest obsługiwana jedynie w niektórych modelach. Boot Order (Kolejność uruchamiania) Umożliwia skonfigurowanie zakończenia łańcucha zewnętrznego złącza SCSI dla wąskich napędów SCSI. Funkcji tej należy używać w przypadku korzystania z wąskiego napędu SCSI w celu zakończenia zewnętrznego kanału SCSI. Umożliwia określanie kolejności wykrywania obecności zapisu startowego w zainstalowanych urządzeniach peryferyjnych (np. napęd dyskietek, dysk twardy, napęd optyczny lub karta interfejsu sieciowego NIC). Każde urządzenie można określić jako uwzględniane lub nieuwzględniane podczas wyszukiwania zapisu startowego. Oznaczenia literowe napędów w systemie MS-DOS mogą się różnić od oznaczeń w innych systemach. Aby jednokrotnie uruchomić system z urządzenia innego niż domyślnie ustawione w kolejności uruchamiania (Boot Order), należy uruchomić ponownie komputer, a następnie kiedy na ekranie wyświetlony zostanie komunikat F10 = Setup nacisnąć klawisz. Po przeprowadzeniu autotestu POST na ekranie zostanie wyświetlona lista urządzeń startowych. Należy wtedy za pomocą klawiszy ze strzałkami wybrać żądane urządzenie, a następnie potwierdzić wybór, naciskając klawisz. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 11

16 Program Computer Setup () Security (Zabezpieczenia) Setup Password (Hasło konfiguracyjne) Power-On Password (Hasło uruchomieniowe) Password Options (Opcje hasła) (Opcja ta zostanie wyświetlona tylko pod warunkiem, że ustawiono hasło uruchomieniowe). Umożliwia ustawianie hasła konfiguracyjnego (administratora). Jeżeli ustawione zostanie hasło konfiguracyjne, jego wprowadzanie jest wymagane przy próbie: zmiany opcji programu Computer Setup, uaktualnienia pamięci ROM typu flash, zmiany określonych ustawień plug and play w systemie Windows. Ustawienie tego hasła jest też wymagane do korzystania z niektórych narzędzi zdalnych zabezpieczeń firmy Compaq. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku rozwiązywania problemów. Umożliwia ustawianie i włączanie hasła uruchomieniowego. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku rozwiązywania problemów. Funkcja ta umożliwia: Włączanie/wyłączanie trybu serwera sieciowego. Określanie, czy hasło jest wymagane do ponownego uruchamiania komputera za pomocą kombinacji klawiszy. Opcja ta będzie dostępna tylko pod warunkiem, że tryb serwera sieciowego będzie wyłączony. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku zarządzania komputerami typu Desktop. 12 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

17 Program Computer Setup () Security (Zabezpieczenia) Smart Cover (Inteligentna obudowa) Smart Sensor (Czujnik inteligentny) Funkcja ta umożliwia: Włączanie/wyłączanie blokady Smart Cover Lock. Funkcja Notify User służy do powiadamiania użytkownika o tym, że obudowa została zdjęta. Aby można było uruchomić komputer ze zdjętą obudową, wymagane jest wprowadzenie hasła konfiguracyjnego. Funkcja ta jest obsługiwana jedynie w niektórych modelach. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku zarządzania komputerami typu Desktop. Funkcja ta umożliwia: Włączanie/wyłączanie czujnika inteligentnego. Funkcja Notify User służy do powiadamiania użytkownika o tym, że obudowa została zdjęta. Aby można było uruchomić komputer ze zdjętą obudową, wymagane jest wprowadzenie hasła konfiguracyjnego. Funkcja ta jest obsługiwana jedynie w niektórych modelach. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku zarządzania komputerami typu Desktop. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 13

18 Program Computer Setup () Security (Zabezpieczenia) DriveLock (Blokada DriveLock) Umożliwia przypisywanie i modyfikowanie hasła głównego i hasła użytkownika dla wybranych dysków twardych. Włączenie tej funkcji spowoduje, że podczas autotestu POST konieczne będzie wprowadzenie jednego z haseł blokady DriveLock. Jeśli żadne z nich nie zostanie pomyślnie wprowadzone, dysk twardy chroniony hasłem będzie niedostępny do momentu wprowadzenia poprawnego hasła podczas kolejnego uruchomienia komputera. Opcja ta jest wyświetlana, jeżeli w systemie został zainstalowany co najmniej jeden napęd obsługujący blokadę DriveLock. Funkcja ta jest obsługiwana jedynie w niektórych modelach. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku zarządzania komputerami typu Desktop. 14 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

19 Program Computer Setup () Security (Zabezpieczenia) Master Boot Record Security (Zabezpieczenie głównego rekordu rozruchowego) Umożliwia włączanie/wyłączanie zabezpieczenia głównego rekordu rozruchowego (MBR). Włączenie tej funkcji blokuje zapisywanie zmian w głównym rekordzie rozruchowym na bieżącym dysku startowym. Przy każdym włączaniu lub ponownym uruchamianiu komputera główny rekord rozruchowy dysku startowego jest porównywany do poprzednio zapisanych ustawień MBR. Jeśli zostaną wykryte zmiany, użytkownik będzie miał do wyboru trzy opcje: zapisanie rekordu MBR na bieżącym dysku startowym, odtworzenie uprzednio zapisanych ustawień rekordu MBR lub wyłączenie funkcji zabezpieczenia rekordu MBR. Do wykonania jednej z tych czynności niezbędne jest wprowadzenie hasła konfiguracyjnego (jeżeli zostało ustawione). Przed partycjonowaniem lub formatowaniem bieżącego dysku startowego należy wyłączyć funkcję zabezpieczenia MBR. Rekord MBR może być uaktualniany przez niektóre narzędzia modyfikacji dysków (np. FDISK lub FORMAT). Jeżeli funkcja zabezpieczenia MBR została włączona, a dostęp do dysku jest obsługiwany przez system BIOS, zapisywanie zmian do rekordu MBR nie jest możliwe, a w narzędziach modyfikacji dysków wyświetlane są komunikaty o błędach. Jeżeli funkcja zabezpieczenia MBR została włączona, a dostęp do dysku jest obsługiwany przez system operacyjny, wszelkie zmiany w MBR zostaną wykryte przez system BIOS podczas kolejnego uruchomienia systemu. Wtedy wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 15

20 Program Computer Setup () Security (Zabezpieczenia) Save Master Boot Record (Zapisz główny rekord rozruchowy) Restore Master Boot Record (Odtwórz główny rekord rozruchowy) Device Security (Ochrona urządzeń) Zapisuje kopię zapasową głównego rekordu rozruchowego (MBR) bieżącego dysku startowego. Opcja ta jest wyświetlana tylko przy włączonej funkcji zabezpieczenia MBR. Odtwarza główny rekord rozruchowy (MBR) z kopii zapasowej na bieżący dysk startowy. Opcja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy: włączono funkcję zabezpieczenia MBR, zapisano kopię zapasową rekordu MBR, bieżący dysk startowy jest tym, na podstawie którego utworzono kopię zapasową rekordu MBR. Ä PRZESTROGA:Odtworzenie uprzednio zapisanego głównego rekordu rozruchowego (MBR) po jego zmodyfikowaniu przez narzędzie dyskowe lub system operacyjny może uniemożliwić dostęp do danych. Odtwarzanie uprzednio zapisanego głównego rekordu rozruchowego powinno być przeprowadzane tylko w przypadku, gdy został on zainfekowany lub zniszczony przez wirus. Włącza/wyłącza porty szeregowe A i B, port równoległy, porty USB, dźwięk systemowy, kontrolery sieci (wybrane modele) oraz kontrolery SCSI. 16 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

21 Program Computer Setup () Security (Zabezpieczenia) Network Service Boot (Uruchamianie z sieci) System IDs (Identyfikatory systemowe) Włącza/wyłącza możliwość uruchomiania komputera z systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze sieciowym. Funkcja ta jest dostępna tylko w modelach wyposażonych w kartę interfejsu sieciowego (NIC). Kontroler sieciowy musi być zainstalowany w magistrali PCI lub bezpośrednio na płycie głównej. Umożliwia ustawianie: Etykiety zasobu (identyfikator składający się z 16 znaków) i etykiety właściciela (identyfikator składający się z 80 znaków i wyświetlany podczas autotestu POST). Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku zarządzania komputerami typu Desktop. Numeru seryjnego podstawy montażowej lub uniwersalnego unikatowego identyfikatora (UUID), w przypadku gdy numer bieżący jest błędny. (Zazwyczaj numery te są ustawiane fabrycznie i służą za unikatowe identyfikatory systemu). Układu klawiatury (np. angielska lub niemiecka) do wprowadzania systemowych danych identyfikacyjnych. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 17

22 Program Computer Setup () Power (Energia) Energy Saver (Oszczędzanie energii) Timeouts (Limity czasu oczekiwania) Energy Saver Options (Opcje oszczędzania energii) Umożliwia ustawianie trybu oszczędzania energii (zaawansowany, wyłączony lub minimalny). W trybie minimalnego oszczędzania energii możliwe jest wstrzymanie systemu poprzez naciśnięcie przycisku zasilania. Ani dysk twardy, ani system nie przechodzą natomiast w tryb oszczędzania energii automatycznie. Opcja ta nie ma wpływu na zarządzanie energią w przypadku systemów operacyjnych obsługujących funkcję ACPI. Umożliwia wyłączanie lub ręczne wybieranie wartości limitu czasu oczekiwania dla systemu i/lub wszystkich podłączonych dysków twardych IDE. Opcja ta nie ma wpływu na zarządzanie energią w przypadku systemów operacyjnych obsługujących funkcję ACPI. Opcja ta zostanie wyświetlona tylko w zaawansowanym trybie oszczędzania energii. Umożliwia ustawianie: Konfiguracji przycisku zasilania (włączanie/wyłączanie lub usypianie/uaktywnianie) w systemach operacyjnych z obsługą zaawansowanego zarządzania energią (APM). Migania diody LED w trybie wstrzymania (włączanie/wyłączanie). Opcje te zostaną wyświetlone tylko w przypadku, gdy włączony został tryb oszczędzania energii. Opcja ta nie jest dostępna w systemach operacyjnych obsługujących funkcję ACPI. 18 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

23 Program Computer Setup () Advanced (Zaawansowane)* Power-On Options (Opcje uruchomieniowe) *Opcje te powinny być używane jedynie przez zaawansowanych użytkowników. Umożliwia ustawianie: Trybu autotestu POST (QuickBoot, FullBoot lub FullBoot okresowo co 1 30 dni). Komunikatów autotestu POST (włączone/wyłączone). Bezpiecznego autotestu POST (włączony/wyłączony). Włączenie tej funkcji umożliwia monitorowanie kart dodatkowych (przez pamięć ROM) podczas uruchamiania. Jeśli określona karta dodatkowa nie działa lub nie jest prawidłowo inicjalizowana, podczas kolejnych uruchomień żadna karta nie będzie obejmowana autotestem POST. Funkcja ta jest obsługiwana jedynie w niektórych modelach. Monitu (włączony/wyłączony). Włączenie tej funkcji spowoduje, że podczas autotestu POST wyświetlany będzie komunikat F9 = Boot Menu (F9 = Menu startowe). Jeśli funkcja zostanie wyłączona, komunikat nie będzie wyświetlany. Jednak naciśnięcie klawisza w dalszym ciągu powodować będzie wyświetlenie ekranu menu startowego. Monitu (włączony/wyłączony). Włączenie tej funkcji spowoduje, że podczas autotestu POST wyświetlany będzie komunikat F10 = Setup (F10 = Konfiguracja). Jeśli funkcja zostanie wyłączona, komunikat nie będzie wyświetlany. Jednak naciśnięcie klawisza w dalszym ciągu powodować będzie wyświetlenie ekranu konfiguracyjnego. Monitu (włączony/wyłączony). Włączenie tej funkcji spowoduje, że podczas autotestu POST wyświetlany będzie komunikat F12 = Network Service Boot (F12 = Uruchamianie z sieci). Jeśli funkcja zostanie wyłączona, komunikat nie będzie wyświetlany. Jednak naciśnięcie klawisza w dalszym ciągu powodować będzie próbę uruchomienia systemu z sieci. Podręcznik do programu Computer Setup (F10) 19

24 Program Computer Setup () Advanced (Zaawansowane)* Power-On Options (Opcje uruchomieniowe) *Opcje te powinny być używane jedynie przez zaawansowanych użytkowników. Monitu pamięci ROM opcji (włączony/wyłączony). Włączenie funkcji spowoduje, że przed ładowaniem pamięci ROM opcji wyświetlany będzie komunikat systemowy. Funkcja ta jest obsługiwana jedynie w niektórych modelach. ródła uruchamiania dla zdalnej aktywacji (serwer zdalny/lokalny dysk twardy). Uniwersalnego unikatowego identyfikatora UUID (włączony/wyłączony). Każdy komputer Compaq został wyposażony w unikatowy identyfikator (numer seryjny, data/godzina produkcji itd.). Po włączeniu tej funkcji unikatowy numer komputera może być odczytywany przez oprogramowanie (sterowniki, programy sieciowe itd.). Opóźnienia autotestu POST w sekundach (włączone/wyłączone). Po włączeniu tej funkcji autotest POST będzie opóźniany o określoną liczbę sekund. Opóźnienie takie jest czasami wymagane przy bardzo wolnym działaniu dysków twardych na niektórych kartach PCI (dysk może działać tak wolno, że nie jest jeszcze gotowy do uruchomienia po zakończeniu autotestu POST). 20 Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery HP Business

Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery HP Business Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery HP Business Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E5540 Instrukcja użytkownika

Dell Latitude E5540 Instrukcja użytkownika Dell Latitude E5540 Instrukcja użytkownika Model regulacji: P44G Typ regulacji: P44G001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Dell Precision Tower 5810 Podręcznik właściciela

Dell Precision Tower 5810 Podręcznik właściciela Dell Precision Tower 5810 Podręcznik właściciela Model regulacji: D01T Typ regulacji: D01T006 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E6540 Podręcznik użytkownika

Dell Latitude E6540 Podręcznik użytkownika Dell Latitude E6540 Podręcznik użytkownika Model regulacji: P29F Typ regulacji: P29F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E5250 / 5250 Instrukcja użytkownika

Dell Latitude E5250 / 5250 Instrukcja użytkownika Dell Latitude E5250 / 5250 Instrukcja użytkownika Model regulacji: P25S Typ regulacji: P25S001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 3330 Podręcznik użytkownika

Dell Latitude 3330 Podręcznik użytkownika Dell Latitude 3330 Podręcznik użytkownika Model regulacji: P18S Typ regulacji: P18S002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Floppy Menu zawierające opcje dotyczące stacji dyskietek.

Floppy Menu zawierające opcje dotyczące stacji dyskietek. Main Zawarte w tej grupie opcje praktycznie w każdym BIOS-ie współczesnej płyty głównej mają znaczenie jedynie informacyjne, a te, które poddają się modyfikacjom nie mają wpływu na wydajność komputera.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Numer katalogowy dokumentu: 333644-241 Sierpie 2003 W tej instrukcji przedstawiono elementy sprzętowe komputera, w tym złącza służące do podłączania

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Tajniki BIOS-u. CPU Name Is w opcję tę nie możemy ingerować, odpowiednia nazwa zainstalowanego procesora pojawia się automatycznie.

Tajniki BIOS-u. CPU Name Is w opcję tę nie możemy ingerować, odpowiednia nazwa zainstalowanego procesora pojawia się automatycznie. Tajniki BIOS-u Określenie BIOS to skrót od angielskiej nazwy Basic Input and Output System, co oznacza: podstawowy system wejścia i wyjścia. Najczęściej termin ten kojarzy nam się z płytą główną. Jednak

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/

!#$%&'()$(*'+,+-)./(#-)0#$12) 3+4&(%5671)5+./8%(167/ b!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/ Numer katalogowy dokumentu: 257315-241 Czerwiec 2001 2001 Compaq Computer Corporation Nazwy Compaq i FutureBay oraz logo Compaq są zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

BIOS Leksykon kieszonkowy

BIOS Leksykon kieszonkowy BIOS Leksykon kieszonkowy Andrzej Pyrchla HELION Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiej koi wiek postaci jest zabronione. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy Serwer MAXDATA PLATINUM 110 Podręcznik systemowy 2 Spis rzeczy Spis rzeczy 1 Konfigurowanie systemu 5 Ustawianie miejsca serwera... 5 Konfigurowanie systemu... 6 Tylne złącza...6 Włączanie systemu... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp...7

Rozdział 1. Wstęp...7 Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy ITXON. Opisane w podręczniku oprogramowanie firmy Acronis dostarczane

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 10 ST2 Instrukcja użytkownika

Dell Latitude 10 ST2 Instrukcja użytkownika Dell Latitude 10 ST2 Instrukcja użytkownika Model regulacji: T05G Typ regulacji: T05G001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01 Materiały szkoleniowe Kurs D1 wersja 2.01 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ustawień BIOS-u

Konfiguracja ustawień BIOS-u Konfiguracja ustawień BIOS-u BIOS Basic Input/Output System. (podstawowy system wejścia/wyjścia).program o wielkości 256 lub 512 kb zapisany w pamięci na płycie głównej. Zbiór procedur które wykrywają

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Norton Ghost Podrêcznik u ytkownika 07-30-00472-PL

Norton Ghost Podrêcznik u ytkownika 07-30-00472-PL 07-30-00472-PL Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej imoże być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja dokumentacji: 6.7 PN: 07-30-00472

Bardziej szczegółowo

Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów Zawiera: v wprowadzenie do innych źródeł informacji; v ważne wskazówki dotyczące konserwacji komputera; v informacje o diagnostyce i rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo