Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości zł.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł."

Transkrypt

1 Znak: DIN-ZP Podegrodzie, dn r. Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości zł. W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości zł Gmina Podegrodzie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi oraz stosownie do art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, Zamawiający przed upływem terminu składania ofert, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: PYTANIE 1: Czy Uchwała Nr XL/420/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 11 marca 2014 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/400/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. jest najaktualniejszą zmianą w tym zakresie (WPF)? PYTANIE 2: Czy Uchwała Nr XL/421/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 11 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401 jest najaktualniejszą w tym zakresie? Budżet Gminy Podegrodzie został po 11 marca zmieniony jeszcze zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie. Wprowadzone zmiany zwiększyły wydatki i dochody budżetu Gminy Podegrodzie na 2014 r. o ,96 zł. PYTANIE 3: Prosimy o przedstawienie opinii RIO: a) W sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 r. b) W sprawie wykonania budżetu za rok 2012 r. c) W sprawie wykonania budżetu za rok 2013 ( w przypadku nie wydania opinii, prosimy o przedstawienie opinii RIO z I półrocze 2013 r.) a) b) W załączeniu (załącznik nr 1 do wyjaśnień). c) W załączeniu (załącznik nr 2 do wyjaśnień). PYTANIE 4: Czy została podjęta odrębna uchwała w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu? PYTANIE 5: Prosimy o udostępnienie następujących sprawozdań finansowych: RB 27 S RB 28 S

2 RB N RB Z RB NDS Sporządzonych za I kwartał 2014 r. roku.html PYTANIE 6: Czy Zamawiający przedstawi dokumenty z ZUS i US o niezaleganiu z opłatami przed podpisaniem umowy Bankiem? PYTANIE 7: Czy Zamawiający jest organem założycielskim SP-ZOZ? PYTANIE 8: W świetle art. 144 prawa zamówień publicznych prosimy o określenie warunków zmian w zakresie zapisów o zmianach zawartych w SIWZ pkt. 3 pkt ) Wysokości i terminy spłaty kredytu lub poszczególnych rat kredytu mogą być zmienione, w drodze jednostronnego oświadczenia Zamawiającego wyrażonego na piśmie, bez dodatkowych prowizji i opłat, o ile wynikają z niewykorzystania kredytu w pełnej kwocie albo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu. Wydłużenie ostatecznego terminu spłaty kredytu lub odroczenie terminu spłaty ustalonych rat kapitału i odsetek wymaga zgodnego oświadczenia stron wyrażonego w formie aneksu do umowy, bez dodatkowych prowizji i opłat i jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach przede wszystkim w razie zagrożenia naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy o finansach publicznych. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. PYTANIE 9: Czy zgadzacie się Państwo na zapis zabraniający zmiany ostatecznej daty spłaty kredytu skutkujący możliwością przesunięć spłat rat tylko w ramach okresu objętego zamówieniem? PYTANIE 10: Czy zgadzacie się Państwo aby przy odroczeniach terminów spłat ustalonych rat/zmian harmonogramów /przesunięciach rat wymagana była zgoda Kredytobiorcy oraz Banku? PYTANIE 11: Prośba o informacje dotyczące współpracy z innymi bankami w zakres posiadanych zobowiązań w zakresie informacyjnym zaprezentowanym w tabeli:

3 Rodzaj Nazwa zobowiązania banku/ instytucji Data udzielenia kredytu Data ostatecznej zapłaconej raty Kwota przyznania kredytu Waluta Kwota aktualnego zadłużenia (saldo) w PLN Data całkowitej spłaty Rodzaj zabezpieczenia Rodzaj tranzakcji Lp. Nazwa podmiotu Typ długu Data zawarcia umowy Kwota bieżącego zadłużenia Kwota pozostałego zadłużenia Data całkowitej spłaty 1 BOŚ Kredyt , , BOŚ Kredyt , , BOŚ Kredyt , , BOŚ Kredyt , , BS Podegrodzie Kredyt , , WFOŚiGW Pożyczka , , WFOŚiGW Pożyczka , , BS Łącko Poręczenie , PYTANIE 12: Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach? / jeśli tak prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań/. PYTANIE 13: Prosimy o informacje czy w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzone były u Państwa, przez komornika, działania windykacyjne dotyczące zadłużenia w bankach. PYTANIE 14: Prosimy o informacje czy na Państwa rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne. /jeśli tak, prosimy o podanie kwoty zajęć/. PYTANIE 15: Prosimy o informacje czy w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzony był u Państwa program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych? PYTANIE 16: Czy zamawiający terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowanie (w tym w zakresie kredytów długoterminowych)?

4 PYTANIE 17: Czy w gminie funkcjonują lokalne systemy wspierania przedsiębiorczości. Jeśli tak prosimy o wymienienie PYTANIE 18: Prosimy o informacje dotyczące realizacji inwestycji finansowanych lub współpracujących ze środków UE (w tym: Jakie państwo macie doświadczenie w tego typu projektach. Czy zostały zrealizowane zgodnie z umowa czy zidentyfikowano nieprawidłowości). Gmina ma spore doświadczenie jeśli chodzi o realizację zadań z dofinansowaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedmiotowe projekty realizowane były i są zgodnie z umowami (w załączeniu wykaz programów i projektów realizowanych w 2014 r. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (projekty na które zostały podpisane umowy)). PYTANIE 19: Czy Gmina wykazuje w programach finansowych emisję papierów wartościowych lub zaciągnęła kredyty lub pożyczki w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE. (Jeśli tak, czy występują problemy z realizacja niniejszych umów, które mógłby zaważyć na możliwości pozyskania tych środków). PYTANIE 20: Czy przy założeniu uwzględnienia poniższych wielkości: zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, leasingów, umów zobowiązujących do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spłacie kapitałowej, w której ma udział, zobowiązań w umowie o partnerstwo publiczno prywatne, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego. czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi), gwarancji i poręczeń, przyjęcia z mocy prawa przez Gminę zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy tez stowarzyszenia zależnego na mocy, której Gmina wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony, przyjętych zobowiązań z kredytów i pożyczek nie klasyfikowanych jako zadłużenie ujawnione do długu publicznego, umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. Transakcji buy-sell-back BSB), ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne), factoringu,

5 innych umów, z których wynika obowiązek spełnienia oświadczeń w szczególności pieniężnych, W kolejnych latach objętych kredytowaniem relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych może zostać przekroczona? Z wymienionych typów zobowiązań i umów w Gminie występują tylko poręczenia na zł (okres poręczenia ). Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w okresie kredytowania jest zachowana. PYTANIE 21: Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności? Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie 248, pokój nr 28. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie. Koszt kserokopii czarno-białej: 1 szt. A4 jednostronnie 0,20 zł, dwustronnie 0,30 zł wg Zarządzenia nr 364/2009 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2009 r. W związku z powyższym zmienione zostają zapisy w SIWZ: 1) pkt. 8.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: W powyższym przypadku (pkt 8.3) kwota wymaganego wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu r. o godz ) pkt. 9.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia r. 3) pkt SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ofertę należy złożyć w Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie, w terminie do dnia r., do godziny ) pkt SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: Oferta złożona po terminie tj. dnia r. po godzinie 9 00 zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania, 5) pkt SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń: Nazwa i adres Wykonawcy Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Podegrodzie, Podegrodzie 248 Oferta na Przetarg Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości zł UWAGA: nie otwierać przed r. godziną 9 15 Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 6) pkt SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie pokój nr 15 w dniu r. o godzinie Zamawiający Gmina Podegrodzie na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), przedłuża termin składania ofert do r.

6 Zamawiający Gmina Podegrodzie, stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. W przypadku w/w zmian ma zastosowanie art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zmiany są istotne i dotyczą w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz mają wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty, a zatem Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, do dnia r., godz. 9:00. Załączniki: 1. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2012 r. 2. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2013 z I półrocze 2013 r. 3. Wykaz programów i projektów realizowanych w 2014 r. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (projekty na które zostały podpisane umowy) Niniejsze pismo jest integralną częścią SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego : Wymagane dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań, w BIP-ie przy ogłoszeniu na kredyt.

Odpowiedź Zamawiającego : Wymagane dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań, w BIP-ie przy ogłoszeniu na kredyt. Dotyczy: pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 800 000,00 PLN Nasz znak: WZP.271.11.2013 Żagań

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/182/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. Modliborzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 238538-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z dnia 12.02.2009 r. Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 Zadłużenie wybranych

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 - Zadłużenie

Bardziej szczegółowo