WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W PROCESIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W PROCESIE"

Transkrypt

1 WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W PROCESIE ZADŁUŻANIA SIĘ PRZEZ JST POZNAO, GRUDZIEO 2010R.

2 PLANOWANIE FINANSOWA W JST ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI/ WPF JST NIE MA MOŻLIWOŚCI SPŁATY NOWEGO ZADŁUŻENIA JST MA MOŻLIWOŚCI SPŁATY NOWEGO ZADŁUŻENIA USTALENIE WIELKOŚCI EMISJI KONIECZNA RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA / SPRZEDAŻ MAJĄTKU USTALENIE SPOSOBU EMISJI USTALENIE STRUKTURYZACJI EMISJI PREZENTACJA ANALIZY RADNYM UCHWAŁA W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI OPINIA RIO EMISJA PRYWATNA SPRZEDAŻ (PLASOWANIE) EMISJI EMISJA PUBLICZNA PROCEDURA WPROWADZENIA NA CATALYST

3 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Rola i znaczenie: Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi; Wskazywanie newralgicznych miejsc w budżecie; Określanie możliwości inwestycyjnych; Efektywne wykorzystywanie finansowych instrumentów długookresowych; Podejmowanie decyzji o wielkości i okresie zadłużania się JST; Przewidywanie konsekwencji obecnie podejmowanych decyzji; Wzrost przewidywalności systemu finansowego. Dopasowanie polskich instrumentów budżetowych do planowania na szczeblu unijnym; Upoważnia zarząd jednostki do zaciągania zobowiązao w ramach WPF.

4 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA METODOLOGIA PRAC PRZYKŁADOWA KONSTRUKCJA A. PRZYGOTOWANIE DANYCH B. ANALIZA DANYCH HISTORYCZNYCH C. WYZNACZENIE PLANU FINANSOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM GRANIC INWESTOWANIA ORAZ OKREŚLENIEM PUNKTÓW KRYTYCZNYCH W BUDŻECIE ANALIZA SCENARIUSZOWA PROGNOZA BUDŻETU D. ZAPLANOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH E. OCENA TRAFNOŚCI PROGNOZY - PRZEDSTAWIENIE REKOMENDACJI KIERUNKÓW ZMIAN W ZARZĄDZANIU FINANSAMI F. ANALIZA OPCJI FINANSOWANIA I DOSTĘPNYCH OPCJI INWESTYCYJNYCH PROGNOZA DŁUGU G. ANALIZA WSKAŹNIKOWA PROJEKCJI FINANSOWYCH (ANALIZA DYNAMIKI ROZWOJU)

5 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - DOCHODY % % średnia wartośd dochodów Skumulowany udział wartości poszczególnych paragrafów dochodów 80% 60% 40% 20% 0 0%

6 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYDATKI % % % % średnia wartośd dochodów Udział skumulowany wartości poszczególnych działów % % 0 0%

7 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYDATKI 160% Odsetki od pożyczek, kredytów i pap. wart % Inwestycje % Pozostałe wydatki Zakup usług remontowych % 80% Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup energii 40% Dotacje % Świadczenia na rzecz osób fizycznych % Wynagrodzenia i pochodne Wydatki ogółem - dynamika

8 WOLNE ŚRODKI PRZYKŁAD ANALIZA MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH I WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ Zobowiązania zaciagnięte w latach Zobowiązania zaciągnięte do roku 2008 Pozyczki na prefinansowanie zadao inwestycyjnych z dotacji UE Dotacje z budżetu i środki ze źródeł pozabudżetowych na inwestycje Sprzedaż majątku (par. 077, 078, 087) Wolne środki (bez dotacji, środków pozabudż. na inwestycje i sprzedaży majątku) Wydatki majatkowe (Inwestycje) Obsługa zobowiązao

9 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZGODNIE Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH: DOCHODY BIEŻĄCE ZASADA ZRÓWNOWAŻENIA BUDŻETU - WYDATKI BIEŻĄCE + NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT POPRZEDNICH I WOLNE ŚRODKI 0 1) 1) WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE MOGĄ BYD WYŻSZE NIŻ WYKONANE DOCHODY BIEŻĄCE POWIĘKSZONE O NADWYŻKĘ BUDŻETOWĄ Z LAT UBIEGŁYCH I WOLNE ŚRODKI JEDYNIE O KWOTĘ ZWIĄZANĄ Z REALIZACJĄ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3, W PRZYPADKU GDY ŚRODKI TE NIE ZOSTAŁY PRZEKAZANE W DANYM ROKU BUDŻETOWYM. DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE NADWYŻKA OPERACYJNA - = - + = DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ WOLNE ŚRODKI

10 NADWYŻKA OPERACYJNA A WOLNE ŚRODKI NADWYŻKA OPERACYJNA TO WSKAŹNIK OBRAZUJĄCY: ILOŚĆ ŚRODKÓW WŁASNYCH DO POKRYCIA POTRZEB INWESTYCYJNYCH, SYTUACJĘ FINANSOWĄ W SAMORZĄDZIE, ZDOLNOŚĆ DO SPŁATY RAT OD ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW CZY WYEMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO FINANSOWANIA INWESTYCJI

11 WOLNE ŚRODKI PRZYKŁAD ANALIZA MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH I WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ Zobowiązania zaciągnięte do roku 2009 Dotacje z budżetu i środki ze źródeł pozabudżetowych na inwestycje Przychody z innych źródeł Sprzedaż majątku Wolne środki (bez dotacji, środków pozabudż. na inwestycje i sprzedaży majątku) Inwestycje Poręczenia i gwarancje Obsługa zobowiązao planowanych do zaciągnięcia od roku 2009 Obsługa zobowiązao zaciągniętych do roku 2009

12 WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA ZGODNIE Z ART. 169 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH: RATY KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI 1) POTENCJALNA SPŁATA + + UDZIELONYCH PORĘCZEO WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WRAZ Z ODSETKAMI I DYSKONTEM 2) 15% PLANOWANYCH DOCHODÓW 1) Z WYJĄTKIEM KREDYTÓW I POŻYCZEK ZACIĄGANYCH NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W CIĄGU ROKU PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI 2) Z WYJĄTKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W CIĄGU ROKU PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART. 170 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH: ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU 60% PLANOWANYCH DOCHODÓW

13 WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA ZGODNIE Z ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, OD ROKU 2014 OBOWIĄZYWAD BĘDZIE TYLKO TEN WSKAŹNIK MAKSYMALNEGO ZADŁUŻENIA WYLICZANY W OPARCIU O NASTĘPUJĄCY WZÓR RELACJI OBSŁUGI DŁUGU DO NADWYŻKI FINANSOWEJ JST: R PLANOWANA NA ROK BUDŻETOWY, ŁĄCZNA KWOTA Z TYTUŁU SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYKUPÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH O PLANOWANE NA ROK BUDŻETOWY ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK, ODSETKI I DYSKONTO OD PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ SPŁATY KWOT WYNIKAJĄCYCH Z UDZIELONYCH PORĘCZEO I GWARANCJI D DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU W DANYM ROKU BUDŻETOWYM DB DOCHODY BIEŻĄCE SM DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU WB WYDATKI BIEŻĄCE N ROK BUDŻETOWY, NA KTÓRY USTALANA JEST RELACJA N-I ROK POPRZEDZAJĄCY ROK BUDŻETOWY O I ROK

14 WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKA OBSŁUGI DŁUGU (KOLOR CZERWONY) WZGLĘDEM PROJEKTOWANEGO NOWEGO LIMITU (KOLOR NIEBIESKI). 16% 14% 12% 10% 8,3% 8,2% 8,2% 8,2% 7,4% 7,8% 7,7% 7,4% 7,3% 5,9% 4,9% 5,5% 6,1% 6,8% 8% 6% 3,5% 3,6% 2,9% 4% 2% 0,0% 0,0% 0,0% 0%

15 WYBÓR ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA - JAK PLANOWAD ZADŁUŻENIE NOWOCZESNE METODY FINANSOWANIA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE: OBLIGACJE; LEASING ZWROTNY NIERUCHOMOŚCI; PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO; ZBYCIE UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z GWARANCJĄ REFINANSOWANIA; DOPŁATA ZWROTNA; FINANSOWANIE POMOSTOWE; DOFINANSOWANIE STRUKTURALNE; KREDYT KUPIECKI; PRZEZ JST: OBLIGACJE KOMUNALNE; OBLIGACJE PRZYCHODOWE; FAKTORING; WYKUP WIERZYTELNOŚCI; PROJECT FINANCE; LEASING. INWESTOR ZEWNĘTRZNY;

16 WYBÓR ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA - JAK PLANOWAD ZADŁUŻENIE CZYNNIKI WYBORU ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI: DOSTĘP DO KAPITAŁU; WARUNKI POZYSKANIA KAPITAŁU; ELASTYCZNOŚD ZARZĄDZANIA DŁUGIEM; PROCEDURY; PROMOCJA.

17 OBLIGACJE KOMUNALNE RODZAJE EMISJI: OFERTA PRYWATNA (NIEPUBLICZNA) OFERTA PUBLICZNA NIE WIĘCEJ NIŻ 99 OSÓB W PRAKTYCE NABYWCĄ BANK NA PODSTAWIE PROSPEKTU LUB MEMORANDUM W PRZESZŁOŚCI: RYBNIK, POZNAŃ. KÓRNIK, BRZESKO, WODZISŁAW ŚL., ZAMOŚĆ, RADLIN, POŁCZYN ZDRÓJ, TCZEW EMISJE NIEPUBLICZNE WPROWADZANE DO OBROTU CATALYST - GPW DLA OBLIGACJI

18 OBLIGACJE PRZYCHODOWE OBLIGACJE PRZYCHODOWE TO WIERZYCIELSKIE PAPIERY WARTOŚCIOWE SPŁACANE WYŁĄCZNIE Z PRZYCHODÓW NETTO Z OKREŚLONEGO ŹRÓDŁA. SPŁATA ZOBOWIĄZANIA ZALEŻNA OD STRUMIENIA PIENIĘŻNEGO Z KONKRETNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. UCHWAŁA O EMISJI OBLIGACJI: POWINNA OKREŚLAD RODZAJ I CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA, SPOSÓB OBLICZENIA PRZYCHODÓW Z PRZEDSIĘWZIĘCIA, A TAKŻE WSKAZYWAD DO JAKIEJ CZĘŚCI PRZYCHODÓW Z PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻY OBLIGATARIUSZOM PRAWO PIERWSZEOSTWA DO ZASPOKOJENIA SWOICH ROSZCZEO PRZED INNYMI WIERZYCIELAMI. UCHWAŁA O EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH MOŻE WSKAZYWAD NA WIĘCEJ NIŻ JEDNO PRZEDSIĘWZIĘCIE. DANE, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ POWINNY BYD UMIESZCZONE W TREŚCI OBLIGACJI PRZYCHODOWEJ. SPECJALNY RACHUNEK BANKOWY EMITENT MA OBOWIĄZEK GROMADZENIA PRZYCHODÓW Z PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ODRĘBNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZNACZONYM WYŁĄCZNIE DO GROMADZENIA PRZYCHODÓW I DOKONYWANIA WYPŁAT. EMITENT NIE MOŻE DOKONYWAD WYPŁAT ŚRODKÓW Z TAKIEGO RACHUNKU DLA CELÓW INNYCH, NIŻ ZASPOKOJENIE ROSZCZEO OBLIGATARIUSZY.

19 OBLIGACJE PRZYCHODOWE OBOWIĄZEK INFORMACYJNY EMITENT OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH, UDOSTĘPNIA DODATKOWO OBLIGATARIUSZOM PRZED KAŻDYM TERMINEM WYPŁATY ŚWIADCZEO Z OBLIGACJI SPECJALNE SPRAWOZDANIE. ZAWIERA ONO DANE O SUMIE PRZYCHODÓW Z PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE WPŁYNĘŁY NA ODRĘBNY RACHUNEK ORAZ O KWOTACH WYPŁACANYCH OBLIGATARIUSZOM ORAZ EMITENTOWI Z TEGO RACHUNKU. PRZEDSTAWIONA JEST TEŻ STRUKTURA PRZYCHODÓW Z PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ STRUKTURA KOSZTÓW PONOSZONYCH PRZEZ EMITENTA NA UTRZYMANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM OKRESIE. ODPOWIEDZIALNOŚD EMITENTA: EMITENT ODPOWIADA CAŁYM SWOIM MAJĄTKIEM ZA ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z OBLIGACJI. EMITENT MOŻE JĄ JEDNAK OGRANICZYD DO KWOTY PRZYCHODÓW LUB WARTOŚCI MAJĄTKU PRZEDSIĘWZIĘCIA, DO KTÓRYCH OBLIGATARIUSZOWI SŁUŻY PRAWO PIERWSZEOSTWA W WYNIKU NABYCIA TYCH OBLIGACJI. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA ODRĘBNYM RACHUNKU BANKOWYM ORAZ ŚWIADCZEO EMITENTA NALEŻNYCH OBLIGATARIUSZOM OD EMITENTA OBLIGACJI W WYKONANIU ZOBOWIĄZAO WYNIKAJĄCYCH Z TYCH OBLIGACJI NIE UWZGLĘDNIA SIĘ PRZY USTALANIU OGRANICZEŃ ZADŁUŻENIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 169 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.

20 WYKUP WIERZYTELNOŚCI JST ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ ODSETKI ZA FAKTURA VAT ODBIORCA : JST 20 % - PŁATNE % - PŁATNE % - PŁATNE % -PŁATNE % - PŁATNE % - PŁATNE 2015 WYKONANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ PODMIOTU DOKONUJĄCY WYKUPU WIERZYTELNOŚCI NP.: ZAPŁATA ZA FAKTURĘ DO 100 % WARTOŚCI WYKONAWCA

21 WYKUP WIERZYTELNOŚCI KORZYŚCI Z TRANSAKCJI DLA JST: BRAK KOSZTÓW OBSŁUGI ZADŁUŻENIA, WYKORZYSTYWANYCH DO WYLICZENIA RELACJI, O KTÓREJ MOWA W ART.169 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, BRAK ZWIĘKSZANIA STANU ZADŁUŻENIA WYKORZYSTYWANEGO DO WYLICZENIA RELACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 170 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, MOŻLIWOŚD REALIZACJI WIĘKSZEJ LICZBY INWESTYCJI W DANYM ROKU, POPRZEZ RÓWNOLEGLE FINANSOWANIE TYLKO CZĘŚCI KAŻDEJ Z NICH, CZYLI NP. SFINANSOWANIE W JEDNYM ROKU 1/10 DROGI, 1/8 PARKU WODNEGO, 1/6 WODOCIĄGU CZY 1/10 OCZYSZCZALNI ZAMIAST PONOSZENIA PEŁNEGO WYDATKU W ZAKRESIE JEDNEJ INWESTYCJI W DANYM ROKU BUDŻETOWYM, UTRZYMANIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ TZN. JST NIE ZACIĄGA KREDYTU I ZACHOWUJE MOŻLIWOŚD JEGO ZACIĄGNIĘCIA NA INNE CELE, NP. FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PRZY WSPARCIU DOTACJI UNIJNYCH LUB PORĘCZENIA KREDYTU UDZIELONEGO NA FINANSOWANIA ZADŁUŻENIA PODLEGŁEGO SP ZOZ CZ SPÓŁKI. KORZYŚCI Z TRANSAKCJI DLA WYKONAWCY: BRAK ZOBOWIĄZAO - WYKUP FAKTUR BEZ REGRESU DO WYKONAWCY, BRAK KONIECZNOŚCI ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU ZDOLNOŚD KREDYTOWA MOŻE BYD WYKORZYSTANA DO REALIZACJI INNYCH CELÓW, WYKONYWANIE INWESTYCJI ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI HARMONOGRAMAMI BEZ WSTRZYMYWANIA PRAC W CELU KONTYNUOWANIA ICH W KOLEJNYM SEZONIE BUDOWLANYM.

22 PROJECT FINANCE PROJECT FINANCE (FINANSOWANIE STRUKTURALNE): SPÓŁKA CELOWA: METODA FINANSOWANIA WYKORZYSTUJĄCA POWOŁANE DO TEGO CELU SPECJALNE FIRMY, KTÓREJ ZADANIEM JEST REALIZACJA DANEGO PROJEKTU INWESTYCYJNEGO ORAZ NADZÓR NAD JEGO WYKONANIEM. W KOMPETENCJI SPÓŁKI CELOWEJ LEŻY RÓWNIEŻ ZAWIERANIE UMÓW Z INNYMI INSTYTUCJAMI W CELU PRAWIDŁOWEGO ZREALIZOWANIA DANEJ INWESTYCJI. FINANSOWANIE: WYMAGA DOPASOWANIA TERMINÓW SPŁATY DŁUGU ORAZ OKRESU KARENCJI DO ODPOWIEDNICH PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH. KAPITAŁ WŁASNY: OBEJMUJE MAJĄTEK WNIESIONY PRZEZ UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI CELOWEJ (RÓWNIEŻ GRUNTY CZY ELEMENTY WYPOSAŻENIA). KAPITAŁ OBCY: NAJCZĘŚCIEJ KREDYT BANKOWY CZY WYEMITOWANE OBLIGACJE, KTÓREGO SPŁATA JEST ODROCZONA DO MOMENTU ZAKOOCZENIA INWESTYCJI. OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PODMIOTU ZALEŻNA JEST OD OSZACOWANIA PRZYSZŁYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH. ZABEZPIECZENIE STANOWIĄ SKŁADNIKI MAJĄTKU WNIESIONE PRZEZ UDZIAŁOWCÓW ORAZ AKTYWA POWSTAJĄCE PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI NP. BUDYNKI, MASZYNY ITP.

23 PROJECT FINANCE ZALETY: PODZIAŁ RYZYKA POMIĘDZY UCZESTNIKÓW DANEGO PROJEKTU (ŻADEN Z NICH NIE PONOSI PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU, KIEDY DANA INWESTYCJA NIE ZAKOOCZY SIĘ SUKCESEM); MOŻE BYD WYKORZYSTYWANY PRZEZ PODMIOTY, KTÓRE NIE MAJĄ DOSTĘPU DO INNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, ZE WZGLĘDU NA NISKI KAPITAŁ WŁASNY. WADY: Z UWAGI NA WIĘKSZE RYZYKA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, ZWIĄZANY JEST Z WYŻSZĄ PROWIZJĄ ORAZ OPROCENTOWANIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTU; WYMAGANE JEST ZATRUDNIENIE WIĘKSZEJ ILOŚCI SPECJALISTÓW Z DZIEDZINY FINANSÓW, PRODUKCJI, ZARZĄDZANIA ITP. ICH UDZIAŁ JEST BOWIEM KONIECZNY NA RÓŻNYCH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI, ZE WZGLĘDU NA POTRZEBĘ PRZEPROWADZANIA RÓŻNYCH ANALIZ I SYSTEMATYCZNEJ KONTROLI.

24 LEASING ZWROTNY LEASING ZWROTNY: CEL TRANSAKCJI POZYSKANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZAMROŻONYCH W MAJĄTKU JST Z GWARANCJĄ JEGO ODKUPU PO ZAKOOCZENIU TRANSAKCJI ZWIĘKSZENIE PŁYNNOŚCI SAMORZĄDU. PODMIOTY TRANSAKCJI WYKONAWCA, FUNDUSZ LEASINGOWY ORAZ : A. JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, B. LUB SPÓŁKA CELOWA (SPV) UTWORZONA PRZEZ JST C. LUB SPÓŁKA JUŻ ISTNIEJĄCA, W KTÓREJ SAMORZĄD POSIADA 100% UDZIAŁÓW PRZEDMIOT TRANSAKCJI NAJCZĘŚCIEJ NIERUCHOMOŚD BĘDĄCA WŁASNOŚCIĄ JST. W PRZYPADKACH B. I C. NIERUCHOMOŚD JEST WNOSZONA APORTEM DO SPÓŁKI. W PRZYPADKU B. SPÓŁKA CELOWA MUSI MIED ZAPEWNIONE ŹRÓDŁO SPŁATY RAT LEASINGOWYCH NP. Z TYTUŁU DZIERŻAWY LUB NAJMU NIERUCHOMOŚCI DLA JST LUB JEDNOSTEK PODLEGŁYCH JST.

25 LEASING ZWROTNY PRZYKŁAD JST PLN DZIERŻAWA APORT SPÓŁKA CELOWA (SPV) SPRZEDAŻ GOTÓWKA PLN PLN RATY WYKUP LEASINGOWE WYKUP FUNDUSZ LEASINGOWY

26 LEASING ZWROTNY UMOWA SPRZEDAŻY I UMOWA LEASINGU MIĘDZY SPV I FUNDUSZEM LEASINGOWYM NIEZWYKLE ISTOTNY JEST ZAPIS UMÓW DOTYCZĄCY PRAWA ODKUPU LUB PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI PRZEZ JST PO ZAKOŃCZENIU TRANSAKCJI. POWINIEN ON GWARANTOWAĆ WŁASNOŚĆ MIENIA JST I WSKAZYWAĆ CZYSTO FINANSOWY ASPEKT TRANSAKCJI; KORZYŚCI Z TRANSAKCJI JEDNORAZOWY WSPŁYW ŚRODKÓW DO BUDŻETU JST (OPCJONALNIE POPRZEZ SPV) MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA INWESTYCJI LUB POKRYCIA WYDATKÓW DODATKOWE BIEŻĄCYCH; MOŻLIWOŚCI JEŚLI CELEM TRANSAKCJI JEST INWESTYCJA W RAMACH NIERUCHOMOŚCI (NP. ROZBUDOWA OBIEKTU), DODATKOWYM PODMIOTEM STAJE SIĘ WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH. FUNDUSZ LEASINGOWY MOŻE ZATRUDNID WYKONAWCĘ I FINANSOWAD NAKŁADY INWESTYCYJNE. RYZYKO TECHNICZNE I FINANSOWE ZOSTAJE WIĘC PRZENIESIONE Z JST NA FUNDUSZ. POZA ZREALIZOWANIU PROJEKTU, OBIEKT STAJE SIĘ PRZEDMIOTEM LEASINGU ZWROTNEGO.

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ DARIUSZ GIZA WICEPREZES INWEST CONSULTING S.A. INVESTCON GROUP S.A. TEL./FAX

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNEJ

OFERTA FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNEJ OFERTA FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNEJ Spis Treści 1. Prezentacja Stowarzyszenia Instytut Samorządu Terytorialnego (SIST) 2. Propozycja źródła finansowania inwestycji gminnych 3. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 3-2009 URSZULA ZIARKO-SIWEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Polskie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 17 RZESZÓW 2011 Redakcja: dr hab. prof. UR Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne.

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. Spis Treści I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. 1. Programy Rządowe - Fundusz Dopłat 2. Inicjatywy wspólnotowe - Inicjatywa Jessica 3. Kredyt komercyjny a) BGK - Kredyt budowlany

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-60510-06-7. Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32, fax (22) 537 77 90

ISBN 978-83-60510-06-7. Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32, fax (22) 537 77 90 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32, fax (22) 537 77 90 www.gpw.pl www.gpwcatalyst.pl Autor: Sebastian Huczek Oficjalne wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Założenia budowanej bazy danych Jan Maciej Czajkowski Związek Miast Polskich Koncepcja i cel budowy bazy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Kryzys finansowy wpłynął na istotne ograniczenia w możliwości finansowania przedsiębiorstwa kredytem bankowym. W poprzednich latach był on łatwy do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie finansowe Spis treści Rachunek zysków i strat...3 Sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów...4 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Janusz Jasiński Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych

Dr inż. Janusz Jasiński Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych Dr inż. Janusz Jasiński Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych TEMAT 8.2. Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, w tym dla ustalenia bankowo-hipotecznej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 18 marca 2010 roku Oświadczenia: Oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo