INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) fax (0 22) M

2 Spis treœci I BUDOWA DRZWI GERDA A. Techniczne parametry u ytkowe str. 3 B. Oœcie nice str. 5 C. Skrzyd³a drzwi str. D. Zawiasy, systemy uszczelnienia skrzyde³ drzwi, progi str. 36 E. Wyposa enie drzwi str. 49 II MONTA DRZWI GERDA A. Dobór drzwi, ich zastosowanie i zalecenia eksploatacyjne str. 57 B. Narzêdzia, wyposa enie i przyrz¹dy kontrolno-pomiarowe zalecane do monta u drzwi str. 63 C. Mocowanie oœcie nic o profilu symetrycznym bez uszczelki str. 64 D. Mocowanie oœcie nic naro nikowych i asymetrycznych str. 68 E. Monta drzwi str. 72 F. Monta samozamykaczy i wizjera CYKLOP PANORAMA 200 w drzwiach GERDA AP 30, APX-300, APX-300D str. 9 G. Monta zapornicy sztywnej ZS 0 str. 99 H. Monta pozosta³ego dodatkowego wyposa enia drzwi str. 0 I. Zmniejszenie wysokoœci skrzyd³a drzwi str. 02 J. Monta drzwi o odpornoœci na w³amanie kl, 2 str. 04 K. Warunki techniczne odbioru drzwi GERDA po monta u str. 04

3 I BUDOWA DRZWI GERDA A. Techniczne parametry u ytkowe.. Odpornoœæ na w³amanie. Wymagania w tym zakresie precyzuj¹ normy: PN-ENV 627. PN-90/B Definiuj¹ one równie kierunek otwarcia drzwi (do wewn¹trz i na zewn¹trz lokalu) w zale noœci od kierunku agresji w sposób podany na schemacie. A Drzwi otwieraj¹ce siê do wewn¹trz B Drzwi otwieraj¹ce siê na zewn¹trz Lokal Lokal Lokal Lokal P L P L Kierunek agresji Kierunek agresji Wejœcie Wejœcie Wejœcie Wejœcie 2. Odpornoœæ ogniowa. Badania w tym zakresie przeprowadzone zosta³y przez Zak³ad Badañ Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej wg których drzwi przeciwpo arowe antyw³amaniowe GERDA posiadaj¹ klasyfikacjê ogniow¹ EI 2 30 PN-EN 350-2:2005. Oznacza to, e spe³niaj¹ one bardzo rygorystyczne wymagania odpornoœci ogniowej przez czas d³u szy ni 30 minut niezale nie od strony dzia³ania ognia (wewn¹trz czy na zewn¹trz lokalu). 3. Wymagania higieniczne. Wszystkie drzwi posiadaj¹ Atesty Higieniczne wydane przez Pañstwowy Zak³ad Higieny œwiadcz¹ce o tym, e zastosowane do ich budowy materia³y s¹ nieszkodliwe dla ludzkiego zdrowia. 4. T³umienie akustyczne. Wszystkie drzwi GERDA wskutek wype³nienia ich skrzyde³ materia³ami o bardzo wysokim t³umieniu dÿwiêków (pianka poliuretanowa, styropian lub we³na mineralna) oraz bardzo dobrym uszczelnieniu skrzyd³a z oœcie nic¹, posiadaj¹ wysokie parametry akustyczne podane dalej, zapewniaj¹ce komfort w ich u ytkowaniu. 5. Wykaz wa niejszych technicznych parametrów u ytkowych drzwi GERDA, potwierdzonych badaniami instytutów przedstawia tabela. 3

4 Lp Tabela Parametry drzwi GERDA Typ drzwi GERDA Star S GERDA SX20 GERDA SX0 GERDA GSX GERDA CT, CT, C2T GERDA CX0, CX0, C2X0, C3X0 GERDA CX20 GERDA AP-30 AP30 GERDA APX-300 APX-300 GERDA APX-300D APX-300D 2 GERDA W, WT 3 GERDA WD, WDT 4 GERDA WX0 5 GERDA WX 20 6 GERDA GWX 20 7 GERDA TT, TT PLUS 8 GERDA GTT, GTT PLUS klasa klasa odpornoœcszczel- dymo- ogniowej noœci zastosowanie wejœciowe wewnêtrzne zewnêtrzne i wejœciowe wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne zewnêtrzne i wejœciowe wewnêtrzne klasa odp. na w³amanie PN/90B PN-ENV C C C C C C C C klasa izolacyjnoœci akustycznej, db R w R * A R * A GERDA C, C, C2 wejœciowe C 3 32 wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne zewnêtrzne i wejœciowe wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne zewnêtrzne i wejœciowe wewnêtrzne zewnêtrzne i wejœciowe wewnêtrzne zewnêtrzne i wejœciowe wewnêtrzne zewnêtrzne i wejœciowe wewnêtrzne C 3 C wspó³czynnik przep³ywu powietrza 3 (m /m h da Pa) 2/3 wspó³czynnik przenikania ciep³a 2 W/(m K),5,6 2,02,,7,8 2, , ,6 * 2,0 * EI-30 2 EI-30 2 EI-30 2 Sa Sm klasa wodoszczelnoœæ *2 3B *2 3B *2 3B *2 3B *2 3B *2 3B *3 4A *3 4A *R, R, podaje wartoœæ R skorygowan¹ wskaÿnikami adaptacyjnymi wg PN-EN ISO 77- uzyskanymi w A A2 w badaniach akustycznych. * Przy zastosowaniu oœcie nic FAT, FTT i FAT3. *2 Wodoszczelne przy ciœnieniu powietrza p = 00 Pa dla drzwi otwieranych na zewn¹trz i os³oniêt¹ górn¹ krawêdzi¹ skrzyd³a drzwi. *3 Wodoszczelne przy ciœnieniu powietrza p = 50 Pa dla drzwi nieos³oniêtych otwieranych na zewn¹trz, z oœcie nicami FAT, FTT i FAT3. 4

5 B. Oœcie nice Wykonywane s¹ z blachy stalowej ocynkowanej. Na ich zewnêtrznej powierzchni znajduje siê folia PVC w kolorze i ze wzorem dekoracyjnym dostosowanym do skrzyde³ drzwi. W drzwiach z panelami stosowana mo e byæ równie pow³oka farby proszkowej poliestrowej lub poliestrowo-epoksydowej. Powierzchnie zewnêtrzne wszystkich oœcie nic posiadaj¹ naniesion¹ foliê ochronn¹, zdejmowan¹ po zakoñczeniu monta u drzwi. Oœcie nice drzwi GERDA wykonywane s¹, w zale noœci od przeznaczenia, w profilach przekroju poprzecznego nadaj¹cym im nazwy: symetryczna bez uszczelki, symetryczna z uszczelk¹, naro nikowa bez uszczelki (dwa profile), naro nikowa z uszczelk¹, asymetryczna bez uszczelki, asymetryczna z uszczelk¹ (dwa profile), z uszczelk¹ do zabudowy. Elementy sk³adowe oœcie nic oraz ich profile przekroju poprzecznego podaj¹ rys. do 9. Tabela 2 Rodzaje oœcie nic, ich oznakowanie i zastosowanie w drzwiach GERDA Lp. Nazwa oœcie nicy Typ oœcie nicy FDWC GERDA W, WT Typ drzwi 2 FDDA GERDA WD, WDT, WX0, WX20, GWX symetryczna bez uszczelki,,25 FDXA FDCD FDCE FDCF GERDA STAR S, GERDA SX0, SX20, GSX GERDA C, CT, CX0, CX20, C3X0 GERDA C, CT, CX0 GERDA C2, C2T, C2X0 7 FDPA GERDA AP30 8 FDPC GERDA AP30 9 FCW GERDA WD, WDT, WX0, WX20, GWX symetryczna z uszczelk¹,,6 FCS FCC FCC2 FCA GERDA STAR S, GERDA SX0, SX20, GSX GERDA C, CT, CX0, CX20, C2, C2T, C2X0, C3X0 GERDA C, CT, CX0 GERDA APX-300, APX-300D 4 FCA4 GERDA APX-300, APX-300D 5 FNWD GERDA W, WT naro nikowa bez uszczelki,,25 FNDB FNXB FNCK FNCL GERDA WD, WDT, WX0, WX20, GWX20 GERDA STAR S, GERDA SX0, SX20, GSX GERDA C, CT, CX0, CX20, C3X0 GERDA C, CT, CX0 20 FNCM GERDA C2, C2T, C2X0 5

6 cd. Tabeli 2 Lp Nazwa oœcie nicy naro nikowa bez uszczelki,,25 naro nikowa bez uszczelki naro nikowa z uszczelk¹ asymetryczna bez uszczelki asymetryczna z uszczelk¹ Typ oœcie nicy FNPB FNPD FNT FTT FBT FAT FAT3 FAW FAS Typ drzwi GERDA AP30 GERDA AP30 GERDA TT, GTT GERDA TT, GTT GERDA TT, GTT GERDA TT, GTT GERDA TT PLUS, GTT PLUS GERDA W, WD, WDT, WX0, WX20, GWX20 GERDA STAR S, GERDA SX0, SX20, GSX 30 3 z uszczelk¹ do zabudowy FAC FAC2 GERDA C, CT, C2, C2T, CX0, C2X0, C3X0, CX20 GERDA C, CT, CX0 32 FAA4 GERDA APX-300, APX-300D 33 FAA5 GERDA APX-300, APX-300D 6

7 PROFIL OŒCIE NICY SYMETRYCZNEJ BEZ USZCZELKI drzwi: GERDA W; WT; WD; WDT; WX0; WX20; GWX20; SX0; SX20; GSX; C; CT; C; CT; C2; C2T; CX0; CX20; CX0 C2X0; C3X0; AP30; AP30, GERDA STAR S. PROFIL OŒCIE NICY SYMETRYCZNEJ Z USZCZELK drzwi: GERDA WD; WDT; WX0; WX20; GWX20; SX0; SX20; GSX; C; C; CT; CT; C2; C2T; CX0; CX0; C2X0; C3X0; CX20; AP30; AP30, APX-300, APX-300D; APX-300; APX-300D; GERDA STAR S. 7

8 PROFIL OŒCIE NICY NARO NIKOWEJ BEZ USZCZELKI drzwi: GERDA W; WT; WD; WDT; WX0; WX20; SX0; SX20; GSX; C; CT; C; CT; C2; C2T; CX0; CX20; CX0; C2X0; C3X0; GERDA STAR S. Rys. 4a Rys. 4b 7,5 8

9 5 32 7,5 5,5 6 9

10 PROFIL OŒCIE NICY ASYMETRYCZNEJ Z USZCZELK drzwi: GERDA TT, GTT; TT PLUS; GTT PLUS Rys. 7 4 (32)* 38 5,5 (32)* wymiar dotyczy drzwi TT, GTT 0

11 PROFIL OŒCIE NICY Z USZCZELK DO ZABUDOWY drzwi: GERDA W, WD, WDT, WX0, WX20, GWX 20, GERDA STAR S, GERDA SX0, SX20, GSX, C, CT, C2 C2T, CX0, C2X0, C3X0, CX20, C, CT, CX0, APX-300, APX-300D Rys. 8 C. Skrzyd³a drzwi. Skrzyd³a drzwi posiadaj¹ budowê skrzynkow¹ sk³adaj¹c¹ siê z dwóch p³atów wykonanych ze stalowej blachy ocynkowanej. Dó³ skrzyde³ zakoñczony jest listw¹ wykonan¹ z tej samej blachy. Wype³nieniem wnêtrza skrzyde³ w zale noœci od typu drzwi jest styropian, pianka poliuretanowa lub we³na mineralna. Drzwi GERDA w zale noœci od wykonania skrzyd³a wystêpuj¹ w dwóch g³ównych grupach asortymentowych.. Drzwi bez paneli. Zewnêtrznymi powierzchniami skrzyde³ tych drzwi s¹ p³aty skrzyde³ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, laminowanej dekoracyjn¹ foli¹ PVC. P³aty skrzyde³ mog¹ mieæ powierzchnie p³askie lub posiadaæ na nich wyt³oczone wzory dekoracyjne (drzwi t³oczone). Powierzchnie zewnêtrzne p³atów skrzyde³ posiadaj¹ naniesion¹ foliê ochronn¹ zdejmowan¹ po zakoñczeniu monta u drzwi. W drzwiach t³oczonych montowane mog¹ byæ równie szyby zespolone. 2. Drzwi z panelami. Zewnêtrznymi powierzchniami skrzyde³ tych drzwi s¹ panele ozdobne p³askie lub z frezowanym wzorem dekoracyjnym. Panele laminowane s¹ foli¹ dekoracyjn¹, której rodzaj dobierany jest do poszczególnych typów drzwi w zale noœci od ich zastosowania. Mocowane s¹ one na skrzydle drzwi przy pomocy listew mocuj¹cych w sposób umo liwiaj¹cy ich wymianê. W drzwiach tych, w zale noœci od ich typu, montowane mog¹ byæ równie szyby zespolone lub szyby witra owe wraz z szyb¹ ochronn¹. Budowê skrzyde³ drzwi GERDA przedstawiaj¹ rysunki od 9 do 23.

12 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA STAR S Rys. 9 2

13 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA SX0 i GERDA SX20 Rys. 0 3

14 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA GSX odmiana B Rys. 4

15 Rys. 2 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA C i GERDA CT 80N 2. 5

16 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA CX0 i GERDA CX20 Rys. 3 6

17 Rys. 4 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA AP30 7

18 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA APX300 i APX300D Rys. 5 8

19 Rys. 6 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA W 9

20 Rys. 7 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA WD 20

21 Rys. 8 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA WT Szczegó³ A Przekrój przez listwê zamykaj¹c¹. - Pokrycie zewnêtrzne Pokrycie wewnêtrzne Drewniane wzmocnienia pod zawiasy Drewniane wzmocnienie zamka Wk³adka drewniana do monta u zamka dodatkowego P³yta styropianowa. 7- Listwa zamykaj¹ca Uszczelka Bolec sta³y Zawiasa.. - Zamek g³ówny ZW Wizjer Belka drewniana Ko³ek rozporowy TNF-W. 2

22 Rys. 9 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA WDT Szczegó³ A Przekrój przez listwê zamykaj¹c¹ 22

23 Rys. 20 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA WX0 i WX20 kasetonowa. y 23

24 Rys. 2 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA GWX20 24

25 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA TT i GERDA TT PLUS Rys. 22 Szczegó³ A Przekrój przez listwê zamykaj¹c¹ 25

26 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA GTT i GERDA GTT PLUS wzór WERONA 3 (dwie szyby) Rys. 23 Szczegó³ A Przekrój przez listwê zamykaj¹c¹ ¹ 26

27 SCHEMAT PRZEKROJU SKRZYD A I OŒCIE NICY SYMETRYCZNEJ BEZ USZCZELKI drzwi: BEZ PANELI GERDA W, WT, WD, WDT, C, CT, C, CT, C2, C2T, AP30, AP30, GERDA STAR S Z PANELAMI GERDA WX0, WX20, GWX20, SX0, SX20, GSX, CX0, CX0, C2X0, C3X0, CX20, APX-300, APX-300, APX-300D, APX-300D Rys

28 SCHEMAT PRZEKROJU SKRZYD A I OŒCIE NICY SYMETRYCZNEJ Z USZCZELK drzwi: BEZ PANELI GERDA W, WT, WD, WDT, C, CT, C, CT, C2, C2T, AP30, AP30, GERDA STAR S Z PANELAMI GERDA WX0, WX20, GWX20, SX0, SX20, GSX, CX0, CX0, C2X0, C3X0, CX20, APX-300, APX-300, APX-300D, APX-300D Rys

29 SCHEMAT PRZEKROJU SKRZYD A I OŒCIE NICY NARO NIKOWEJ BEZ USZCZELKI drzwi: BEZ PANELI GERDA W, WT, WD, WDT, C, CT, C, CT, C2, C2T, AP30, AP30, GERDA STAR S Z PANELAMI GERDA WX0, WX20, GWX20, SX0, SX20, GSX, CX0, CX0, C2X0, C3X0, CX20 Rys

30 SCHEMAT PRZEKROJU SKRZYD A I OŒCIE NICY NARO NIKOWEJ Z USZCZELK DRZWI: GERDA TT, GTT, TT PLUS, GTT PLUS Rys

31 SCHEMAT PRZEKROJU SKRZYD A I OŒCIE NICY ASYMETRYCZNEJ Z USZCZELK DRZWI: GERDA TT, GTT, TT PLUS, GTT PLUS Rys. 28 3

32 SCHEMAT PRZEKROJU SKRZYD A I OŒCIE NICY Z USZCZELK DO ZABUDOWY drzwi: BEZ PANELI GERDA W, WT, WD, WDT, C, CT, C, CT, C2, C2T, AP30, AP30, GERDA STAR S Z PANELAMI GERDA WX0, WX20, GWX20, SX0, SX20, GSX, CX0, CX0, C2X0, C3X0, CX20, APX-300, APX-300D Monta tych oœcie nic wg zasad ustalonych przez projektanta. Rys. 29 Na rysunku skrzyd³o drzwi bez paneli 32

33 Tabela 3. Wg rys. 24, 25 Szerokoœæ drzwi 80N 80 90N 90E 00 00E PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDE DRZWI I OŒCIE NIC SYMETRYCZNYCH BEZ USZCZELEK I Z USZCZELKAMI Skrzyd³a drzwi E S A B C D G ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) ) 2) 2) 3) 3) 4) 4) 2) ) 2) 3) 4) ) ) ) ) ) 059 Wymiary w mm 764 (765) 794 (795) 864 (865) 907 (908) 994 (995) 007 (008) 860 (872) 890 (902) 960 (972) 003 (05) 090 (02) 03 (5) Oœcie nice 890 (902) 920 (932) 990 (002) 033 (045) 20 (32) 33 (45) Oznaczenia w tabeli dotycz¹ grup drzwi: ) W, WD, C, C, C2, CT, CT, C2T 2) S, AP30, AP30 3) WX0, WX20, CX0, C2X0, CX20, C30, APX-300, APX-300, APX-300D, APX-300D 4) SX, GSX Dla szerokoœci drzwi: 80N w grupie 3) nie wystêpuj¹ typy WX0, WX20 00 w grupie drzwi 2) nie wystêpuj¹ typy AP-30, AP30 00E w grupie drzwi 2) nie wystêpuje typ S w grupie drzwi 3) nie wystêpuj¹ typy APX-300D, APX-300D Wymiary w (...) dla oœcie nic symetrycznych z uszczelkami (6) 25 (6) 25 (6) 25 (6) 25 (6) 25 (6) 33

34 Tabela 4. Wg rys. 26 Szerokoœæ drzwi 80N 80 90N 90E 00 00E PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDE DRZWI I OŒCIE NIC NARO NIKOWYCH BEZ USZCZELEK Skrzyd³a drzwi E S A B C D G ) Oznaczenia w tabeli dotycz¹ grup drzwi: ) W, WD, WDT, C, C, C2, CT, CT, C2T, TT, GTT 2) S, AP30, AP30 3) WX0, WX20, CX0, CX0, C2X0, C3X0, CX20 4) SX, GSX Dla szerokoœci drzwi: ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) ) 2) 2) 3) 3) 4) 4) 2) ) 2) 3) 4) N w grupie drzwi ) nie wystêpuj¹ typy TT, GTT w grupie drzwi 3) nie wystêpuj¹ typy WX0, WX20 90N w grupie drzwi ) nie wystêpuj¹ typy TT, GTT ) 2) 3) 4) Wymiary w mm 00 w grupie drzwi 2) nie wystêpuj¹ typy AP30, AP E w grupie drzwi ) nie wystêpuj¹ typy TT, GTT w grupie drzwi 2) nie wystêpuje typ S w grupie drzwi 3) nie wystêpuj¹ typy APX-300D, APX-300D Oœcie nice

35 Szerokoœæ drzwi PODSTAWOWE WYMIARY OŒCIE NIC I SKRZYDE DRZWI GERDA TT, GTT, TT PLUS, GTT PLUS Tabela 5. Wg rys. 27, 28 Typ oœcie nic FNT FTT FBT FAT 795 FAT3 87 FNT FTT E FBT FAT 908 FAT E FNT Typy oœcie nic: FNT naro nikowa bez uszczelki FTT naro nikowa z uszczelk¹ Tabela 6. Wg rys. 29 Szerokoœæ drzwi 80N 80 90N 90E 00 Oœcie nice A B C D G Wymiary w mm PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDE DRZWI I OŒCIE NIC Z USZCZELK DO ZABUDOWY Skrzyd³a drzwi Skrzyd³a drzwi E S E S A B C D G ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) ) 2) 2) 3) 3) 4) 4) 2) FBT asymetryczna bez uszczelki FAT asymetryczna z uszczelk¹ FAT3 asymetryczna z uszczelk¹ Wymiary w mm Oœcie nice 03 2) ) 025 ) 055 2) 026 2) 00E 056 3) 3) ) 029 4) 059 Oznaczenia w tabeli dotycz¹ grup drzwi: ) W, WD, WDT, C, C, C2, CT, CT, C2T 2) S, AP30 3) WX0, WX20, GWX20, CX0, CX0, C2X0, C3X0, CX20, APX-300, APX-300D 4) SX0, SX20, GSX Dla szerokoœci drzwi: 80N w grupie drzwi 3) nie wystêpuj¹ typy WX0, WX20, GWX20 00 w grupie drzwi 2) nie wystêpuje typ AP30 00E w grupie drzwi 2) nie wystêpuje typ S w grupie drzwi 3) nie wystêpuje typ APX-300D Wymiar C z uwzglêdnieniem szczeliny 2x5 mm na wype³nienie oœcie nicy zapraw¹ C=B+30mm

36 WYMAGANE WYSOKOŒCI OŒCIE Y (OTWORÓW) DO MONTA U DRZWI Podane w tabeli 7 wysokoœci oœcie y H uwzglêdniaj¹ nastêpuj¹ce za³o enia: typ zastosowanej oœcie nicy, progów GERDA wysokoœci 9 i 35 mm zachowanie szczeliny 5 mm pomiêdzy doln¹ krawêdzi¹ skrzyd³a drzwi a pod³og¹ lub progiem, lub0 mm przy zastosowaniu uszczelki szczotkowej, zachowania szczeliny oko³o 5 mm pomiêdzy brzegiem nadpro a (belki górnej oœcie nicy) i górnym brzegiem oœcie a (otworu) potrzebnej do wype³nienia zapraw¹ (betonem) wnêtrza profilu oœcie nicy. Tabela 7. Typ oœcie nicy Symetryczne bez uszczelki i z uszczelk¹ Naro nikowe bez uszczelki Naro nikowe FNT FTT Asymetryczne FBT FAT FAT3 Z uszczelk¹ do zabudowy Wymiary w mm Wysokoœæ oœcie a H 2082 * 2088 (2097) * (203) >239< 2052 (2067) >2355< (203) >239< Wymiary: w (...) dotycz¹ zastosowania progów drewnianych wysokoœci 35 mm i uszczelki szczotkowej w >...< dotycz¹ drzwi APX-300, APX-300 o maksymalnej wysokoœci skrzyd³a 2346 mm i progu wysokoœci 9 mm. * wymiar dotyczy oœcie nic symetrycznych z uszczelk¹. D. Zawiasy, systemy uszczelnienia skrzyde³ drzwi, progi. Zawiasy Skrzyd³a drzwi zawieszone s¹ na oœcie nicy przy pomocy trzech zawiasów czopowych. Œrodkowe tuleje zawiasów obracaj¹ce siê wraz ze skrzyd³em drzwi, posiadaj¹ w otworze oporowe tuleje ze specjalnie dobranego do tego celu tworzywa, zdecydowanie zmniejszaj¹ce wspó³czynnik tarcia miêdzy powierzchniami wspó³pracuj¹cymi, co znacznie zwiêksza ich trwa³oœæ eksploatacyjn¹, bezdÿwiêkow¹ pracê przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. Dopuszczalne jest okresowe smarowanie ich preparatem GERDA do konserwacji wk³adek i zamków, ewentualnie innymi preparatami do tego celu. Ze wzglêdów estetycznych zawiasy drzwi z panelami posiadaj¹ wciskane na koñce trzpieni ko³paki ozdobne. 36

37 Rys. 30a Rys. 30b 37

38 Systemy uszczelnienia Podstawowym uszczelnieniem drzwi GERDA jest uszczelka przylgowa znajduj¹ca siê w przylgach pionowych i poziomej (górnej) skrzyd³a drzwi oraz uszczelka progowa. Ten system uszczelnienia zapewnia podstawowe parametry drzwi w zakresie przep³ywu powietrza i ciep³a, akustyki oraz odpornoœci na dzia³anie wody opadowej. Na dolnej krawêdzi skrzyd³a mo e byæ równie montowana uszczelka szczotkowa. Wymienione parametry techniczne drzwi ulegaj¹ znacznej poprawie przez zastosowanie oœcie nic z uszczelk¹, daj¹c¹ dodatkowe ich zabezpieczenie. W drzwiach przeciwpo arowych pod uszczelk¹ oœcie nicy lub do jej wrêbów i dolnej krawêdzi skrzyd³a albo na krawêdziach skrzyd³a przyklejona jest taœma pêczniej¹ca p.po., która w normalnych warunkach eksploatacji nie spe³nia funkcji uszczelniaj¹cej. Jej w³aœciwoœæ, kilkunastokrotnego zwiêkszania swojej objêtoœci (pêcznienie) w warunkach po aru, powoduje uszczelnienie szczelin pomiêdzy skrzyd³em drzwi a oœcie nic¹ i pod³og¹, uniemo liwiaj¹c przedostanie siê ognia na drug¹ stronê drzwi. Systemy uszczelniania drzwi GERDA podane s¹ schematycznie na rys. 3, a, b, c, d, e, f. 38

39 SYSTEM USZCZELNIENIA DRZWI GERDA (przyk³ady uszczelnieñ) Rys. 3a Rys. 3b 39

40 DRZWI PRZECIWPO AROWE I DYMOSZCZELNE APX-300, APX-300D Z OŒCIE NIC Z USZCZELK Rys. 3c 40

41 Rys. 3d Rys. 3e 4

42 Drzwi t³oczone z oœcie nic¹ z uszczelk¹ i progiem metalowym. Rys. 3f 42

43 WYKAZ PROGÓW STOSOWANYCH DO DRZWI GERDA ORAZ SPOSÓB ICH OZNACZANIA Tabela 8. Lp. Typ oœcie nicy Materia³ progu Oznaczenie progu DRZWI BEZ PANELI 2 3 SYMETRYCZNA BEZ USZCZELKI,,25 SYMETRYCZNA Z USZCZELK,,6 NARO NIKOWA BEZ USZCZELKI,,25 DREWNO MD / */9 MD / */35 MD / */9 METAL MD / */30 DREWNO MA / */9 MA / */35 MA / */9 METAL MA / */30 DREWNO MN / */9 MN / */35 MN / */9 METAL MN / */30 4 Z USZCZELK DO ZABUDOWY DREWNO MA / MA / */9 */35 DRZWI Z PANELAMI 5 SYMETRYCZNA BEZ USZCZELKI,,25 DREWNO XD / */9 XD / */35 XD / */9 METAL XD / */30 6 SYMETRYCZNA Z USZCZELK,,6 DREWNO XA / */9 XA / */35 XA / */9 METAL XA / */30 7 NARO NIKOWA BEZ USZCZELKI,,25 DREWNO XN / */9 XN / */35 XN / */9 METAL XN / */30 8 DREWNO XA / */9 Z USZCZELK DO ZABUDOWY XA / */35 DRZWI GERDA TT i GTT 9 NARO NIKOWA BEZ USZCZELKI DREWNO TB / */9 0 ASYMETRYCZNA METAL TB / */9 NARO NIKOWA DREWNO TA / */9 TA / */35 2 ASYMETRYCZNA Z USZCZELK METAL TA / */9 DRZWI GERDA TT PLUS, GTT PLUS 3 ASYMETRYCZNA Z USZCZELK DREWNO TA / */9 PLUS TA / */35 PLUS TA / */9 PLUS METAL TA / */30 PLUS / /* oznaczenie szerokoœci oœcie nicy (80N, 80, 90N, 90, 90E, 00, 00E) Znaczenie symboli w oznaczeniu progu. I znak: M próg drzwi bez paneli; X próg drzwi z panelami; T próg drzwi GERDA TT, GTT, TT PLUS, GTT PLUS II znak: D oœcie nica symetryczna bez uszczelki N oœcie nica naro nikowa bez uszczelki A oœcie nica naro nikowa i asymetryczna z uszczelk¹ drzwi GERDA TT, GTT, oraz asymetryczna z uszczelk¹ drzwi GERDA TT PLUS, GTT PLUS B oœcie nica naro nikowa i asymetryczna bez uszczelki drzwi GERDA TT, GTT Przyk³ad oznaczenia progu: MD/90E/9 MD drzwi bez paneli, oœcie nica symetryczna bez uszczelki 90E szerokoœæ drzwi 9 wysokoœæ progu [mm] 43

44 PROGI DRZWI GERDA Podane na rysunkach wymiary progów A, D s¹ odpowiednie do wymiarów szerokoœci oœcie nic A, D podane w tabelach 3, 4, 5. I. Progi drzwi bez paneli i z panelami do oœcie nic symetrycznych bez uszczelki,,25 symetrycznych z uszczelk¹,,6 naro nikowych bez uszczelki,,25 z uszczelk¹ do zabudowy Rys. 33 Progi drewniane wysokoœci 9 mm MD / XD / /9, MA / /9, XA / /9 /9 Rys. 34 Progi drewniane wysokoœci 9 mm MN / /9, XN / /9 44

45 Rys. 35 Progi drewniane wysokoœci 35 mm MD / XD / /35, MA / /35, XA / /35 /35 Rys. 36 Progi drewniane wysokoœci 35 mm MN / /35, XN / /35 45

46 Rys. 37 Progi metalowe wysokoœci 9 mm MD / /9, MA / /9 XD / /9, XA / /9 MN / /9, XN / /9 Rys. 38 Progi metalowe wysokoœci 32 mm MD / /30, MA / /30 XD / /30, XA / /30 MN / /30, XN / /30 46

47 II. Progi drzwi GERDA TT, GTT, TT PLUS, GTT PLUS Rys. 39 Progi drewniane wysokoœci 9 mm TB / TA / /9, TA / /9 PLUS /9 Rys. 40 Progi drewniane wysokoœci 35 mm TA / /35, TA / /35 PLUS 47

48 Rys. 4 Progi metalowe wysokoœci 9 mm TB / TA / /9, TA / /9 PLUS /9 Rys. 42 Progi metalowe wysokoœci 32 mm TA / /30 PLUS 48

49 E. Wyposa enie drzwi. Wyposa enie zamontowane przez producenta w skrzyd³ach drzwi i oœcie nicach Tabela 9. Typ drzwi Lp. Rodzaj wyposa enia: S SX0, SX20, GSX C, CT C, CT C2, C2T CX0, CX20 CX0 C3X0 C2X0 Iloœæ sztuk/kpl Zamek g³ówny ZW 6000S 2 Zamek g³ówny ZW 6000SX 3 Zamek g³ówny ZW 3000ZS 4 Zamek pomocniczy Zamek dodatkowy ZW Rygle poziome (3) Rygiel pionowy () Uszczelka przylgowa KA-20 8 Uszczelka szczotkowa Tabela 0. Typ drzwi Lp. Rodzaj wyposa enia: W, WT WD, WDT WX0, WX20, GWX20 AP 30 APX-300 APX-300D AP30 APX-300 APX-300D TT, GTT TT PLUS GTT PLUS Iloœæ sztuk/kpl Zamek g³ówny ZW 3000ZPS 2 Zamek g³ówny ZW Zamek pomocniczy Zamek dodatkowy ZW Zamek dodatkowy ZW Uszczelka przylgowa 7 Uszczelka szczotkowa 8 Uszczelka oœcie nicy i taœma p.po. * * * nie dotyczy drzwi GERDA AP30, AP30. 49

50 2. Wyposa enie skrzyde³ drzwi i oœcie nic przeznaczone do zainstalowania w monta u Tabela. Typ drzwi C, C2, Lp. Rodzaj wyposa enia: S SX0, SX20 GSX C, CT CT, CT2 Iloœæ sztuk/kpl CX0, C2X0, CX20 CX0 C3X0 Wk³adka bêbenkowa RIM 6000 SX20, GSX z tarcz¹ drzwiow¹ 2 Wk³adka bêbenkowa RIM 6000 SX0, z tarcz¹ drzwiow¹ 3 Wk³adka bêbenkowa RIM 6000 S, z tarcz¹ drzwiow¹ 4 Wk³adka bêbenkowa profilowa z zêbatk¹ 30/ Wk³adka bêbenkowa profilowa z zêbatk¹ 35/50 Wk³adka bêbenkowa profilowa ) 2) z ga³k¹ 28G/43, 43G/28 lub ) 2) 30G/45, 45G/30 Wk³adka bêbenkowa profilowa ) 2) z ga³k¹ 35G/50, 50G/35 8 Wk³adka bêbenkowa profilowa ) 2) z ga³k¹ 37G/54, 54G/37 9 Tarcza drzwiowa TD000 z klamkami i szyldami 0 Zespó³ klamek z szyldami Tarcza drzwiowa zamka dodatkowego z szyldami 2 Bolce sta³e przeciwwywa eniowe Zawiasy Zapornica ZS0 5 Wizjer 6 Próg 7 Uszczelka oœcie nicy 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) Oznaczenia w tabeli: ) dla drzwi otwieranych na zewn¹trz 2) dla drzwi otwieranych do wewn¹trz 3) w zale noœci od rodzaju oœcie nicy 50

51 Tabela 2. Typ drzwi Lp. Rodzaj wyposa enia: W, WT WD, WDT WX0, WX20 GWX20 Iloœæ sztuk/kpl Wk³adka bêbenkowa profilowa 30/45 2 Wk³adka bêbenkowa profilowa z zêbatk¹ 35/50 3 ) 2) Wk³adka bêbenkowa profilowa z ga³k¹ 30G/45, 45G/30 lub ) 2) 28G/43, 43G/28 4 ) 2) Wk³adka bêbenkowa profilowa z ga³k¹ 35G/50, 50G/35 5 Tarcza drzwiowa TD 200 z klamkami i szyldami 6 Tarcza drzwiowa zamka centralnego z szyldami 7 Tarcza drzwiowa zamka dodatkowego z szyldami 8 Bolce sta³e przeciwwywa eniowe Zawiasy Zespó³ klamek z szyldami Wizjer 2 Zapornica ZS 0 3 Próg 4 Uszczelka oœcie nicy 3) 3) 3) Oznaczenia dla tabeli: ) dla drzwi otwieranych na zewn¹trz; 2) dla drzwi otwieranych do wewn¹trz; 3) w zale noœci od rodzaju oœcie nicy. 5

52 Tabela 3. Typ drzwi Lp. Rodzaj wyposa enia: AP 30 AP30 APX-300, APX-300D APX-300, APX-300D TT, GTT TT PLUS, GTT PLUS Iloœæ sztuk/kpl 2 Wk³adka bêbenkowa profilowa z zêbatk¹ 30/45 Wk³adka bêbenkowa profilowa z zêbatk¹ 35/50 3 Wk³adka bêbenkowa profilowa 35/50 4 Wk³adka bêbenkowa profilowa 30/45 5 Wk³adka bêbenkowa profilowa ) 2) z ga³k¹ 30G/45, 45G/30 lub ) 2) 28G/43, 43G/28 6 Wk³adka bêbenkowa profilowa ) 2) z ga³k¹ 35G/50, 50G/35 7 Tarcza drzwiowa TD000 z klamkami i szyldami 8 Tarcza drzwiowa zamka centralnego z szyldami 9 Tarcza drzwiowa zamka dodatkowego z szyldami 0 Zespó³ klamek z szyldami Bolce sta³e przeciwwywa eniowe Zawiasy Wizjer 4) 4) 4 Wizjer CYKLOP 5 Uszczelka oœcie nicy 3) 3) 6 Zapornica ZS0 7 Taœma pêczniej¹ca p.po. 8 Samozamykacz 9 Próg Oznaczenia w tabeli: ) dla drzwi otwieranych na zewn¹trz; 2) dla drzwi otwieranych do wewn¹trz; 3) w zale noœci od rodzaju oœcie nicy; 4) nie dotyczy drzwi GTT, GTT PLUS. Ze wzglêdu na zachowanie wymaganej odpornoœci na w³amanie, niezbêdne jest bezwzglêdne zachowanie zasad monta u wk³adek bêbenkowych zamków oraz tarcz drzwiowych chroni¹cych je, w sposób podany na rys. 43 do 46. Nie zachowanie tych zasad powoduje utratê odpornoœci na w³amanie drzwi. 52

53 MONTA WK ADEK BÊBENKOWYCH RIM 6000 SX20, GSX, RIM 6000 SX0, RIM 6000S Rys. 43 Drzwi otwierane do wewn¹trz Œruba M6 specjalna Strona zewnêtrzna (strona agresji) Strona wewnêtrzna (lokal) Skrzyd³o drzwi Wk³adki bêbenkowe Drzwi otwierane na zewn¹trz Œruba M6 specjalna Strona wewnêtrzna (lokal) Strona zewnêtrzna (strona agresji) Skrzyd³o drzwi Wk³adki bêbenkowe 53

54 Rys. 44 MONTA TARCZ DRZWIOWYCH TD 000 (TD 200) Z SZYLDAMI I KLAMKAMI Drzwi otwierane na zewn¹trz Drzwi otwierane do wewn¹trz Strona zewnêtrzna (strona agresji) Œruby M8x50-2 szt. M6x50 - szt. (Œruby M6x50-3 szt.) Strona wewnêtrzna (lokal) Strona zewnêtrzna (strona agresji) Os³ona wk³adki bêbenkowej profilowej Wk³adka bêbenkowa profilowa Os³ona wk³adki bêbenkowej profilowej Skrzyd³o drzwi 54

55 ZAMKA G ÓWNEGO Rys

56 Rys

57 II MONTA DRZWI GERDA Monta drzwi GERDA o wysokiej odpornoœci na w³amanie (kl. C, 3, 4) mo e byæ prowadzony tylko przez autoryzowany serwis sieci sprzeda y GERDA. Monta drzwi o ni szej odpornoœci na w³amanie (kl., 2) mo e byæ wykonywany przez monta ystów nieautoryzowanych na podstawie instrukcji monta u za³¹czonej do ka dych drzwi. A. Dobór drzwi, ich zastosowanie i zalecenia eksploatacyjne Grupy konstrukcyjne drzwi Oferta handlowa GERDA, w zale noœci od zastosowania, obejmuje dwie grupy konstrukcyjne drzwi o nazwie:. Drzwi zewnêtrzne. Przeznaczeniem tych drzwi jest monta w zewnêtrznych œcianach budynków, nara onych na dzia³anie zewnêtrznych warunków klimatycznych (temperatury, s³oñca, wody opadowej, wiatru), jako wejœciowe do pomieszczeñ u ytkowych. 2. Drzwi wewnêtrzne wejœciowe. Przeznaczeniem tych drzwi jest monta w wewnêtrznych œcianach budynków, nie nara onych na dzia³anie zewnêtrznych warunków klimatycznych, jako wejœciowe do pomieszczeñ u ytkowych z korytarza, klatki schodowej i innych pomieszczeñ poœrednich. Zastosowanie poszczególnych typów drzwi wraz z ich parametrami technicznymi podaje tabela 2. Ad. Drzwi zewnêtrzne s¹ przeznaczone do pracy w sta³ym obci¹ eniu klimatycznym i u ytkowym. Wymagane s¹ jednak pewne uwarunkowania monta u i eksploatacji pozwalaj¹ce na ich prawid³owe zachowywanie siê. Wmontowana oœcie nica w œcianê powinna razem z ni¹ tworzyæ zespolenie, jako jednolity trwa³y system, odporny na degradacyjne dzia³anie wody, mrozu, s³oñca, naprê enia wywo³ywane zmian¹ i ró nic¹ temperatur oraz jednoczeœnie wystêpuj¹ce obci¹ enia eksploatacyjne. Dlatego oœcie nicê nale y montowaæ ze œcis³ym zachowaniem zasad podanych w dalszej czêœci instrukcji, wype³niaj¹c jej wewnêtrzny profil betonem (zapraw¹ cementow¹). Stosowanie pianki poliuretanowej jako wype³nienia i z³¹cza oœcie nicy z murem, dla tych drzwi jest niew³aœciwe i niedopuszczalne. Stosowanie pianek PUR zw³aszcza bez zabezpieczenia przed wilgoci¹ z wewn¹trz i wod¹ opadow¹ z zewn¹trz powoduje rozszczelnienie i degradacjê z³¹cza. Wszystkie drzwi zewnêtrzne GERDA charakteryzuj¹ siê istotnie ni szym wspó³czynnikiem 2 przenikalnoœci ciep³a ni jest to wymagane w warunkach technicznych budynków (2,5 W/m K). Drzwi te, jak wszystkie konstrukcje budowlane, posiadaj¹ wêz³y cieplne. S¹ to miejsca, w których poprzez mostki termiczne, nastêpuje wiêkszy odp³yw ciep³a ni w pozosta³ych czêœciach drzwi. Wêz³y cieplne wystêpuj¹ na brzegach oœcie nic i skrzyde³ drzwi oraz w strefach zamków. Odp³yw ciep³a powoduje zmniejszenie temperatury wewnêtrznej powierzchni drzwi. Przy niskich temperaturach zewnêtrznych i du ej wilgotnoœci wzglêdnej powietrza w pomieszczeniu, powoduje to kondensacjê (wyraszanie) wilgoci z powietrza (przekroczenie punktu rosy). Punkt rosy jest to temperatura, w której powietrze nie mo e ju przyj¹æ wiêcej wody (pary wodnej). Po jego przekroczeniu nadmiar wilgoci jest wydzielany z powietrza w postaci kondensatu wody (rosy). Zale noœci w tym zakresie w postaci wykresu punktów rosy przedstawia rys. 47. Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza w pomieszczeniu uzale niona jest od: wilgotnoœci powietrza atmosferycznego (pogody), wilgoci technologicznej (wilgoæ nowych budynków wydzielana ze œcian, posadzek itp.), wilgoci u ytkowej wydzielanej do powietrza przez ludzi, roœliny doniczkowe, gospodarstwo domowe (kuchnie, ³azienki itp.), temperatury powietrza w pomieszczeniu. 57

58 Rys. 47 krzywa punktów rosy Przyjmuje siê, e rodzina 4-osobowa wraz z jej gospodarstwem domowym, dostarcza do 0 powietrza mieszkania 2 l wody w ci¹gu doby. Powietrze o temp. +20C w mieszkaniu o 2 powierzchni 60 m mo e zawieraæ nie wiêcej ni 3 l wody w postaci pary wodnej. Je eli nadmiar wody nie zostanie wydalony z powietrzem przez system wentylacyjny, nast¹pi kondensacja wody (roszenie) nie tylko na drzwiach i oknach, ale równie na œcianach, sufitach a nawet pod³ogach. Nowoczesne szczelne drzwi i okna mog¹ niemal zupe³nie zablokowaæ dop³yw powietrza z zewn¹trz, a tym samym unieruchomiæ system wentylacyjny. Bez dop³ywu powietrza z zewn¹trz wywietrzniki i wentylatory nie dzia³aj¹. Wzrost wilgotnoœci powietrza w domu powoduje zwiêkszenie odczucia zimna. Dalsze uszczelnianie mieszkania sytuacjê pogarsza. Nale y dlatego szczególnie zadbaæ o sprawnoœæ systemu wentylacyjnego z zachowaniem nastêpuj¹cej zasady: wywietrzniki grawitacyjne i wymuszone powietrza powinny znajdowaæ siê w miejscach powstawania najwiêkszej iloœci pary wodnej (kuchnia, ³azienka), ze swobodnym dop³ywem powietrza do tych pomieszczeñ; miejsca nap³ywu œwie ego powietrza powinny siê znajdowaæ najdalej od wywietrzników i wentylatorów. Przestrzeganie tych zasad wyeliminuje zjawisko roszenia drzwi na wêz³ach cieplnych. Drzwi nie wydzielaj¹ wody. W niekorzystnych warunkach eksploatacji mo e nast¹piæ jedynie kondensacja wody z wilgoci powietrza, w pierwszej kolejnoœci na wêz³ach cieplnych nie tylko drzwi, ale równie w innych miejscach mieszkania (np. oknach i œcianach zewnêtrznych). Nale y zwróciæ równie uwagê na to, aby do drzwi zewnêtrznych stosowaæ tylko progi drewniane, znacznie mniej przewodz¹ce ciep³o od metalowych. Drzwi zewnêtrzne s¹ szczelne na dzia³anie wody opadowej (deszczu) przy kierunku ich otwarcia na zewn¹trz. W najnowszych wersjach konstrukcyjnych drzwi GERDA TT, GTT, posiadaj¹cych oœcie nice FAT, FTT z uszczelk¹, wodoszczelnoœæ jest zachowana przy natrysku wody na ca³¹ powierzchniê drzwi. 58

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. in. Grzegorz Chrabczyñski Politechnika Warszawska Wspó³czesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w uzbrojeniu terenu CONTEMPORARY TRENDS OF PRECAST CONCRETE TECHNOLOGY IN THE TERRITORIAL

Bardziej szczegółowo

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹,

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹, Utrzymanie œcian w stanie odpowiednio suchym jest nieodzowne, aby w nich i na ich powierzchniach nie rozwija- ³y siê grzyby oraz pleœnie. To wa ne nie tylko dla osób ju cierpi¹cych na alergiê. D³ugotrwa³e

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARSZAWA 1999 MINISTERSTWO ŒRODOWISKA Józef BA YÑSKI, Andrzej DR GOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYÑSKI, Stanis³aw

Bardziej szczegółowo

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna  3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej Wroc³aw 2002 Wydanie publikacji dofinansowa³ Komitet Badañ Naukowych Recenzenci

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

gwarantujemy jakoœæ.etc Systemy Dekoracyjne Ferro do szk³a Float

gwarantujemy jakoœæ.etc Systemy Dekoracyjne Ferro do szk³a Float 1/19 System 140 - farby bezo³owiowe mieszalne farby nie zawieraj¹ce o³owiu, kadmu oraz litu, z farbami matowymi i metalicznymi 2/19 System 140 Plus system 140 + farby kadmowe ó³te i czerwone System 140

Bardziej szczegółowo