INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) fax (0 22) M

2 Spis treœci I BUDOWA DRZWI GERDA A. Techniczne parametry u ytkowe str. 3 B. Oœcie nice str. 5 C. Skrzyd³a drzwi str. D. Zawiasy, systemy uszczelnienia skrzyde³ drzwi, progi str. 36 E. Wyposa enie drzwi str. 49 II MONTA DRZWI GERDA A. Dobór drzwi, ich zastosowanie i zalecenia eksploatacyjne str. 57 B. Narzêdzia, wyposa enie i przyrz¹dy kontrolno-pomiarowe zalecane do monta u drzwi str. 63 C. Mocowanie oœcie nic o profilu symetrycznym bez uszczelki str. 64 D. Mocowanie oœcie nic naro nikowych i asymetrycznych str. 68 E. Monta drzwi str. 72 F. Monta samozamykaczy i wizjera CYKLOP PANORAMA 200 w drzwiach GERDA AP 30, APX-300, APX-300D str. 9 G. Monta zapornicy sztywnej ZS 0 str. 99 H. Monta pozosta³ego dodatkowego wyposa enia drzwi str. 0 I. Zmniejszenie wysokoœci skrzyd³a drzwi str. 02 J. Monta drzwi o odpornoœci na w³amanie kl, 2 str. 04 K. Warunki techniczne odbioru drzwi GERDA po monta u str. 04

3 I BUDOWA DRZWI GERDA A. Techniczne parametry u ytkowe.. Odpornoœæ na w³amanie. Wymagania w tym zakresie precyzuj¹ normy: PN-ENV 627. PN-90/B Definiuj¹ one równie kierunek otwarcia drzwi (do wewn¹trz i na zewn¹trz lokalu) w zale noœci od kierunku agresji w sposób podany na schemacie. A Drzwi otwieraj¹ce siê do wewn¹trz B Drzwi otwieraj¹ce siê na zewn¹trz Lokal Lokal Lokal Lokal P L P L Kierunek agresji Kierunek agresji Wejœcie Wejœcie Wejœcie Wejœcie 2. Odpornoœæ ogniowa. Badania w tym zakresie przeprowadzone zosta³y przez Zak³ad Badañ Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej wg których drzwi przeciwpo arowe antyw³amaniowe GERDA posiadaj¹ klasyfikacjê ogniow¹ EI 2 30 PN-EN 350-2:2005. Oznacza to, e spe³niaj¹ one bardzo rygorystyczne wymagania odpornoœci ogniowej przez czas d³u szy ni 30 minut niezale nie od strony dzia³ania ognia (wewn¹trz czy na zewn¹trz lokalu). 3. Wymagania higieniczne. Wszystkie drzwi posiadaj¹ Atesty Higieniczne wydane przez Pañstwowy Zak³ad Higieny œwiadcz¹ce o tym, e zastosowane do ich budowy materia³y s¹ nieszkodliwe dla ludzkiego zdrowia. 4. T³umienie akustyczne. Wszystkie drzwi GERDA wskutek wype³nienia ich skrzyde³ materia³ami o bardzo wysokim t³umieniu dÿwiêków (pianka poliuretanowa, styropian lub we³na mineralna) oraz bardzo dobrym uszczelnieniu skrzyd³a z oœcie nic¹, posiadaj¹ wysokie parametry akustyczne podane dalej, zapewniaj¹ce komfort w ich u ytkowaniu. 5. Wykaz wa niejszych technicznych parametrów u ytkowych drzwi GERDA, potwierdzonych badaniami instytutów przedstawia tabela. 3

4 Lp Tabela Parametry drzwi GERDA Typ drzwi GERDA Star S GERDA SX20 GERDA SX0 GERDA GSX GERDA CT, CT, C2T GERDA CX0, CX0, C2X0, C3X0 GERDA CX20 GERDA AP-30 AP30 GERDA APX-300 APX-300 GERDA APX-300D APX-300D 2 GERDA W, WT 3 GERDA WD, WDT 4 GERDA WX0 5 GERDA WX 20 6 GERDA GWX 20 7 GERDA TT, TT PLUS 8 GERDA GTT, GTT PLUS klasa klasa odpornoœcszczel- dymo- ogniowej noœci zastosowanie wejœciowe wewnêtrzne zewnêtrzne i wejœciowe wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne zewnêtrzne i wejœciowe wewnêtrzne klasa odp. na w³amanie PN/90B PN-ENV C C C C C C C C klasa izolacyjnoœci akustycznej, db R w R * A R * A GERDA C, C, C2 wejœciowe C 3 32 wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne zewnêtrzne i wejœciowe wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne wejœciowe wewnêtrzne zewnêtrzne i wejœciowe wewnêtrzne zewnêtrzne i wejœciowe wewnêtrzne zewnêtrzne i wejœciowe wewnêtrzne zewnêtrzne i wejœciowe wewnêtrzne C 3 C wspó³czynnik przep³ywu powietrza 3 (m /m h da Pa) 2/3 wspó³czynnik przenikania ciep³a 2 W/(m K),5,6 2,02,,7,8 2, , ,6 * 2,0 * EI-30 2 EI-30 2 EI-30 2 Sa Sm klasa wodoszczelnoœæ *2 3B *2 3B *2 3B *2 3B *2 3B *2 3B *3 4A *3 4A *R, R, podaje wartoœæ R skorygowan¹ wskaÿnikami adaptacyjnymi wg PN-EN ISO 77- uzyskanymi w A A2 w badaniach akustycznych. * Przy zastosowaniu oœcie nic FAT, FTT i FAT3. *2 Wodoszczelne przy ciœnieniu powietrza p = 00 Pa dla drzwi otwieranych na zewn¹trz i os³oniêt¹ górn¹ krawêdzi¹ skrzyd³a drzwi. *3 Wodoszczelne przy ciœnieniu powietrza p = 50 Pa dla drzwi nieos³oniêtych otwieranych na zewn¹trz, z oœcie nicami FAT, FTT i FAT3. 4

5 B. Oœcie nice Wykonywane s¹ z blachy stalowej ocynkowanej. Na ich zewnêtrznej powierzchni znajduje siê folia PVC w kolorze i ze wzorem dekoracyjnym dostosowanym do skrzyde³ drzwi. W drzwiach z panelami stosowana mo e byæ równie pow³oka farby proszkowej poliestrowej lub poliestrowo-epoksydowej. Powierzchnie zewnêtrzne wszystkich oœcie nic posiadaj¹ naniesion¹ foliê ochronn¹, zdejmowan¹ po zakoñczeniu monta u drzwi. Oœcie nice drzwi GERDA wykonywane s¹, w zale noœci od przeznaczenia, w profilach przekroju poprzecznego nadaj¹cym im nazwy: symetryczna bez uszczelki, symetryczna z uszczelk¹, naro nikowa bez uszczelki (dwa profile), naro nikowa z uszczelk¹, asymetryczna bez uszczelki, asymetryczna z uszczelk¹ (dwa profile), z uszczelk¹ do zabudowy. Elementy sk³adowe oœcie nic oraz ich profile przekroju poprzecznego podaj¹ rys. do 9. Tabela 2 Rodzaje oœcie nic, ich oznakowanie i zastosowanie w drzwiach GERDA Lp. Nazwa oœcie nicy Typ oœcie nicy FDWC GERDA W, WT Typ drzwi 2 FDDA GERDA WD, WDT, WX0, WX20, GWX symetryczna bez uszczelki,,25 FDXA FDCD FDCE FDCF GERDA STAR S, GERDA SX0, SX20, GSX GERDA C, CT, CX0, CX20, C3X0 GERDA C, CT, CX0 GERDA C2, C2T, C2X0 7 FDPA GERDA AP30 8 FDPC GERDA AP30 9 FCW GERDA WD, WDT, WX0, WX20, GWX symetryczna z uszczelk¹,,6 FCS FCC FCC2 FCA GERDA STAR S, GERDA SX0, SX20, GSX GERDA C, CT, CX0, CX20, C2, C2T, C2X0, C3X0 GERDA C, CT, CX0 GERDA APX-300, APX-300D 4 FCA4 GERDA APX-300, APX-300D 5 FNWD GERDA W, WT naro nikowa bez uszczelki,,25 FNDB FNXB FNCK FNCL GERDA WD, WDT, WX0, WX20, GWX20 GERDA STAR S, GERDA SX0, SX20, GSX GERDA C, CT, CX0, CX20, C3X0 GERDA C, CT, CX0 20 FNCM GERDA C2, C2T, C2X0 5

6 cd. Tabeli 2 Lp Nazwa oœcie nicy naro nikowa bez uszczelki,,25 naro nikowa bez uszczelki naro nikowa z uszczelk¹ asymetryczna bez uszczelki asymetryczna z uszczelk¹ Typ oœcie nicy FNPB FNPD FNT FTT FBT FAT FAT3 FAW FAS Typ drzwi GERDA AP30 GERDA AP30 GERDA TT, GTT GERDA TT, GTT GERDA TT, GTT GERDA TT, GTT GERDA TT PLUS, GTT PLUS GERDA W, WD, WDT, WX0, WX20, GWX20 GERDA STAR S, GERDA SX0, SX20, GSX 30 3 z uszczelk¹ do zabudowy FAC FAC2 GERDA C, CT, C2, C2T, CX0, C2X0, C3X0, CX20 GERDA C, CT, CX0 32 FAA4 GERDA APX-300, APX-300D 33 FAA5 GERDA APX-300, APX-300D 6

7 PROFIL OŒCIE NICY SYMETRYCZNEJ BEZ USZCZELKI drzwi: GERDA W; WT; WD; WDT; WX0; WX20; GWX20; SX0; SX20; GSX; C; CT; C; CT; C2; C2T; CX0; CX20; CX0 C2X0; C3X0; AP30; AP30, GERDA STAR S. PROFIL OŒCIE NICY SYMETRYCZNEJ Z USZCZELK drzwi: GERDA WD; WDT; WX0; WX20; GWX20; SX0; SX20; GSX; C; C; CT; CT; C2; C2T; CX0; CX0; C2X0; C3X0; CX20; AP30; AP30, APX-300, APX-300D; APX-300; APX-300D; GERDA STAR S. 7

8 PROFIL OŒCIE NICY NARO NIKOWEJ BEZ USZCZELKI drzwi: GERDA W; WT; WD; WDT; WX0; WX20; SX0; SX20; GSX; C; CT; C; CT; C2; C2T; CX0; CX20; CX0; C2X0; C3X0; GERDA STAR S. Rys. 4a Rys. 4b 7,5 8

9 5 32 7,5 5,5 6 9

10 PROFIL OŒCIE NICY ASYMETRYCZNEJ Z USZCZELK drzwi: GERDA TT, GTT; TT PLUS; GTT PLUS Rys. 7 4 (32)* 38 5,5 (32)* wymiar dotyczy drzwi TT, GTT 0

11 PROFIL OŒCIE NICY Z USZCZELK DO ZABUDOWY drzwi: GERDA W, WD, WDT, WX0, WX20, GWX 20, GERDA STAR S, GERDA SX0, SX20, GSX, C, CT, C2 C2T, CX0, C2X0, C3X0, CX20, C, CT, CX0, APX-300, APX-300D Rys. 8 C. Skrzyd³a drzwi. Skrzyd³a drzwi posiadaj¹ budowê skrzynkow¹ sk³adaj¹c¹ siê z dwóch p³atów wykonanych ze stalowej blachy ocynkowanej. Dó³ skrzyde³ zakoñczony jest listw¹ wykonan¹ z tej samej blachy. Wype³nieniem wnêtrza skrzyde³ w zale noœci od typu drzwi jest styropian, pianka poliuretanowa lub we³na mineralna. Drzwi GERDA w zale noœci od wykonania skrzyd³a wystêpuj¹ w dwóch g³ównych grupach asortymentowych.. Drzwi bez paneli. Zewnêtrznymi powierzchniami skrzyde³ tych drzwi s¹ p³aty skrzyde³ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, laminowanej dekoracyjn¹ foli¹ PVC. P³aty skrzyde³ mog¹ mieæ powierzchnie p³askie lub posiadaæ na nich wyt³oczone wzory dekoracyjne (drzwi t³oczone). Powierzchnie zewnêtrzne p³atów skrzyde³ posiadaj¹ naniesion¹ foliê ochronn¹ zdejmowan¹ po zakoñczeniu monta u drzwi. W drzwiach t³oczonych montowane mog¹ byæ równie szyby zespolone. 2. Drzwi z panelami. Zewnêtrznymi powierzchniami skrzyde³ tych drzwi s¹ panele ozdobne p³askie lub z frezowanym wzorem dekoracyjnym. Panele laminowane s¹ foli¹ dekoracyjn¹, której rodzaj dobierany jest do poszczególnych typów drzwi w zale noœci od ich zastosowania. Mocowane s¹ one na skrzydle drzwi przy pomocy listew mocuj¹cych w sposób umo liwiaj¹cy ich wymianê. W drzwiach tych, w zale noœci od ich typu, montowane mog¹ byæ równie szyby zespolone lub szyby witra owe wraz z szyb¹ ochronn¹. Budowê skrzyde³ drzwi GERDA przedstawiaj¹ rysunki od 9 do 23.

12 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA STAR S Rys. 9 2

13 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA SX0 i GERDA SX20 Rys. 0 3

14 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA GSX odmiana B Rys. 4

15 Rys. 2 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA C i GERDA CT 80N 2. 5

16 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA CX0 i GERDA CX20 Rys. 3 6

17 Rys. 4 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA AP30 7

18 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA APX300 i APX300D Rys. 5 8

19 Rys. 6 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA W 9

20 Rys. 7 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA WD 20

21 Rys. 8 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA WT Szczegó³ A Przekrój przez listwê zamykaj¹c¹. - Pokrycie zewnêtrzne Pokrycie wewnêtrzne Drewniane wzmocnienia pod zawiasy Drewniane wzmocnienie zamka Wk³adka drewniana do monta u zamka dodatkowego P³yta styropianowa. 7- Listwa zamykaj¹ca Uszczelka Bolec sta³y Zawiasa.. - Zamek g³ówny ZW Wizjer Belka drewniana Ko³ek rozporowy TNF-W. 2

22 Rys. 9 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA WDT Szczegó³ A Przekrój przez listwê zamykaj¹c¹ 22

23 Rys. 20 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA WX0 i WX20 kasetonowa. y 23

24 Rys. 2 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA GWX20 24

25 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA TT i GERDA TT PLUS Rys. 22 Szczegó³ A Przekrój przez listwê zamykaj¹c¹ 25

26 SKRZYD O DRZWI TYP GERDA GTT i GERDA GTT PLUS wzór WERONA 3 (dwie szyby) Rys. 23 Szczegó³ A Przekrój przez listwê zamykaj¹c¹ ¹ 26

27 SCHEMAT PRZEKROJU SKRZYD A I OŒCIE NICY SYMETRYCZNEJ BEZ USZCZELKI drzwi: BEZ PANELI GERDA W, WT, WD, WDT, C, CT, C, CT, C2, C2T, AP30, AP30, GERDA STAR S Z PANELAMI GERDA WX0, WX20, GWX20, SX0, SX20, GSX, CX0, CX0, C2X0, C3X0, CX20, APX-300, APX-300, APX-300D, APX-300D Rys

28 SCHEMAT PRZEKROJU SKRZYD A I OŒCIE NICY SYMETRYCZNEJ Z USZCZELK drzwi: BEZ PANELI GERDA W, WT, WD, WDT, C, CT, C, CT, C2, C2T, AP30, AP30, GERDA STAR S Z PANELAMI GERDA WX0, WX20, GWX20, SX0, SX20, GSX, CX0, CX0, C2X0, C3X0, CX20, APX-300, APX-300, APX-300D, APX-300D Rys

29 SCHEMAT PRZEKROJU SKRZYD A I OŒCIE NICY NARO NIKOWEJ BEZ USZCZELKI drzwi: BEZ PANELI GERDA W, WT, WD, WDT, C, CT, C, CT, C2, C2T, AP30, AP30, GERDA STAR S Z PANELAMI GERDA WX0, WX20, GWX20, SX0, SX20, GSX, CX0, CX0, C2X0, C3X0, CX20 Rys

30 SCHEMAT PRZEKROJU SKRZYD A I OŒCIE NICY NARO NIKOWEJ Z USZCZELK DRZWI: GERDA TT, GTT, TT PLUS, GTT PLUS Rys

31 SCHEMAT PRZEKROJU SKRZYD A I OŒCIE NICY ASYMETRYCZNEJ Z USZCZELK DRZWI: GERDA TT, GTT, TT PLUS, GTT PLUS Rys. 28 3

32 SCHEMAT PRZEKROJU SKRZYD A I OŒCIE NICY Z USZCZELK DO ZABUDOWY drzwi: BEZ PANELI GERDA W, WT, WD, WDT, C, CT, C, CT, C2, C2T, AP30, AP30, GERDA STAR S Z PANELAMI GERDA WX0, WX20, GWX20, SX0, SX20, GSX, CX0, CX0, C2X0, C3X0, CX20, APX-300, APX-300D Monta tych oœcie nic wg zasad ustalonych przez projektanta. Rys. 29 Na rysunku skrzyd³o drzwi bez paneli 32

33 Tabela 3. Wg rys. 24, 25 Szerokoœæ drzwi 80N 80 90N 90E 00 00E PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDE DRZWI I OŒCIE NIC SYMETRYCZNYCH BEZ USZCZELEK I Z USZCZELKAMI Skrzyd³a drzwi E S A B C D G ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) ) 2) 2) 3) 3) 4) 4) 2) ) 2) 3) 4) ) ) ) ) ) 059 Wymiary w mm 764 (765) 794 (795) 864 (865) 907 (908) 994 (995) 007 (008) 860 (872) 890 (902) 960 (972) 003 (05) 090 (02) 03 (5) Oœcie nice 890 (902) 920 (932) 990 (002) 033 (045) 20 (32) 33 (45) Oznaczenia w tabeli dotycz¹ grup drzwi: ) W, WD, C, C, C2, CT, CT, C2T 2) S, AP30, AP30 3) WX0, WX20, CX0, C2X0, CX20, C30, APX-300, APX-300, APX-300D, APX-300D 4) SX, GSX Dla szerokoœci drzwi: 80N w grupie 3) nie wystêpuj¹ typy WX0, WX20 00 w grupie drzwi 2) nie wystêpuj¹ typy AP-30, AP30 00E w grupie drzwi 2) nie wystêpuje typ S w grupie drzwi 3) nie wystêpuj¹ typy APX-300D, APX-300D Wymiary w (...) dla oœcie nic symetrycznych z uszczelkami (6) 25 (6) 25 (6) 25 (6) 25 (6) 25 (6) 33

34 Tabela 4. Wg rys. 26 Szerokoœæ drzwi 80N 80 90N 90E 00 00E PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDE DRZWI I OŒCIE NIC NARO NIKOWYCH BEZ USZCZELEK Skrzyd³a drzwi E S A B C D G ) Oznaczenia w tabeli dotycz¹ grup drzwi: ) W, WD, WDT, C, C, C2, CT, CT, C2T, TT, GTT 2) S, AP30, AP30 3) WX0, WX20, CX0, CX0, C2X0, C3X0, CX20 4) SX, GSX Dla szerokoœci drzwi: ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) ) 2) 2) 3) 3) 4) 4) 2) ) 2) 3) 4) N w grupie drzwi ) nie wystêpuj¹ typy TT, GTT w grupie drzwi 3) nie wystêpuj¹ typy WX0, WX20 90N w grupie drzwi ) nie wystêpuj¹ typy TT, GTT ) 2) 3) 4) Wymiary w mm 00 w grupie drzwi 2) nie wystêpuj¹ typy AP30, AP E w grupie drzwi ) nie wystêpuj¹ typy TT, GTT w grupie drzwi 2) nie wystêpuje typ S w grupie drzwi 3) nie wystêpuj¹ typy APX-300D, APX-300D Oœcie nice

35 Szerokoœæ drzwi PODSTAWOWE WYMIARY OŒCIE NIC I SKRZYDE DRZWI GERDA TT, GTT, TT PLUS, GTT PLUS Tabela 5. Wg rys. 27, 28 Typ oœcie nic FNT FTT FBT FAT 795 FAT3 87 FNT FTT E FBT FAT 908 FAT E FNT Typy oœcie nic: FNT naro nikowa bez uszczelki FTT naro nikowa z uszczelk¹ Tabela 6. Wg rys. 29 Szerokoœæ drzwi 80N 80 90N 90E 00 Oœcie nice A B C D G Wymiary w mm PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDE DRZWI I OŒCIE NIC Z USZCZELK DO ZABUDOWY Skrzyd³a drzwi Skrzyd³a drzwi E S E S A B C D G ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) 2) ) 2) 3) 3) 4) 4) ) ) 2) 2) 3) 3) 4) 4) 2) FBT asymetryczna bez uszczelki FAT asymetryczna z uszczelk¹ FAT3 asymetryczna z uszczelk¹ Wymiary w mm Oœcie nice 03 2) ) 025 ) 055 2) 026 2) 00E 056 3) 3) ) 029 4) 059 Oznaczenia w tabeli dotycz¹ grup drzwi: ) W, WD, WDT, C, C, C2, CT, CT, C2T 2) S, AP30 3) WX0, WX20, GWX20, CX0, CX0, C2X0, C3X0, CX20, APX-300, APX-300D 4) SX0, SX20, GSX Dla szerokoœci drzwi: 80N w grupie drzwi 3) nie wystêpuj¹ typy WX0, WX20, GWX20 00 w grupie drzwi 2) nie wystêpuje typ AP30 00E w grupie drzwi 2) nie wystêpuje typ S w grupie drzwi 3) nie wystêpuje typ APX-300D Wymiar C z uwzglêdnieniem szczeliny 2x5 mm na wype³nienie oœcie nicy zapraw¹ C=B+30mm

36 WYMAGANE WYSOKOŒCI OŒCIE Y (OTWORÓW) DO MONTA U DRZWI Podane w tabeli 7 wysokoœci oœcie y H uwzglêdniaj¹ nastêpuj¹ce za³o enia: typ zastosowanej oœcie nicy, progów GERDA wysokoœci 9 i 35 mm zachowanie szczeliny 5 mm pomiêdzy doln¹ krawêdzi¹ skrzyd³a drzwi a pod³og¹ lub progiem, lub0 mm przy zastosowaniu uszczelki szczotkowej, zachowania szczeliny oko³o 5 mm pomiêdzy brzegiem nadpro a (belki górnej oœcie nicy) i górnym brzegiem oœcie a (otworu) potrzebnej do wype³nienia zapraw¹ (betonem) wnêtrza profilu oœcie nicy. Tabela 7. Typ oœcie nicy Symetryczne bez uszczelki i z uszczelk¹ Naro nikowe bez uszczelki Naro nikowe FNT FTT Asymetryczne FBT FAT FAT3 Z uszczelk¹ do zabudowy Wymiary w mm Wysokoœæ oœcie a H 2082 * 2088 (2097) * (203) >239< 2052 (2067) >2355< (203) >239< Wymiary: w (...) dotycz¹ zastosowania progów drewnianych wysokoœci 35 mm i uszczelki szczotkowej w >...< dotycz¹ drzwi APX-300, APX-300 o maksymalnej wysokoœci skrzyd³a 2346 mm i progu wysokoœci 9 mm. * wymiar dotyczy oœcie nic symetrycznych z uszczelk¹. D. Zawiasy, systemy uszczelnienia skrzyde³ drzwi, progi. Zawiasy Skrzyd³a drzwi zawieszone s¹ na oœcie nicy przy pomocy trzech zawiasów czopowych. Œrodkowe tuleje zawiasów obracaj¹ce siê wraz ze skrzyd³em drzwi, posiadaj¹ w otworze oporowe tuleje ze specjalnie dobranego do tego celu tworzywa, zdecydowanie zmniejszaj¹ce wspó³czynnik tarcia miêdzy powierzchniami wspó³pracuj¹cymi, co znacznie zwiêksza ich trwa³oœæ eksploatacyjn¹, bezdÿwiêkow¹ pracê przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. Dopuszczalne jest okresowe smarowanie ich preparatem GERDA do konserwacji wk³adek i zamków, ewentualnie innymi preparatami do tego celu. Ze wzglêdów estetycznych zawiasy drzwi z panelami posiadaj¹ wciskane na koñce trzpieni ko³paki ozdobne. 36

37 Rys. 30a Rys. 30b 37

38 Systemy uszczelnienia Podstawowym uszczelnieniem drzwi GERDA jest uszczelka przylgowa znajduj¹ca siê w przylgach pionowych i poziomej (górnej) skrzyd³a drzwi oraz uszczelka progowa. Ten system uszczelnienia zapewnia podstawowe parametry drzwi w zakresie przep³ywu powietrza i ciep³a, akustyki oraz odpornoœci na dzia³anie wody opadowej. Na dolnej krawêdzi skrzyd³a mo e byæ równie montowana uszczelka szczotkowa. Wymienione parametry techniczne drzwi ulegaj¹ znacznej poprawie przez zastosowanie oœcie nic z uszczelk¹, daj¹c¹ dodatkowe ich zabezpieczenie. W drzwiach przeciwpo arowych pod uszczelk¹ oœcie nicy lub do jej wrêbów i dolnej krawêdzi skrzyd³a albo na krawêdziach skrzyd³a przyklejona jest taœma pêczniej¹ca p.po., która w normalnych warunkach eksploatacji nie spe³nia funkcji uszczelniaj¹cej. Jej w³aœciwoœæ, kilkunastokrotnego zwiêkszania swojej objêtoœci (pêcznienie) w warunkach po aru, powoduje uszczelnienie szczelin pomiêdzy skrzyd³em drzwi a oœcie nic¹ i pod³og¹, uniemo liwiaj¹c przedostanie siê ognia na drug¹ stronê drzwi. Systemy uszczelniania drzwi GERDA podane s¹ schematycznie na rys. 3, a, b, c, d, e, f. 38

39 SYSTEM USZCZELNIENIA DRZWI GERDA (przyk³ady uszczelnieñ) Rys. 3a Rys. 3b 39

40 DRZWI PRZECIWPO AROWE I DYMOSZCZELNE APX-300, APX-300D Z OŒCIE NIC Z USZCZELK Rys. 3c 40

41 Rys. 3d Rys. 3e 4

42 Drzwi t³oczone z oœcie nic¹ z uszczelk¹ i progiem metalowym. Rys. 3f 42

43 WYKAZ PROGÓW STOSOWANYCH DO DRZWI GERDA ORAZ SPOSÓB ICH OZNACZANIA Tabela 8. Lp. Typ oœcie nicy Materia³ progu Oznaczenie progu DRZWI BEZ PANELI 2 3 SYMETRYCZNA BEZ USZCZELKI,,25 SYMETRYCZNA Z USZCZELK,,6 NARO NIKOWA BEZ USZCZELKI,,25 DREWNO MD / */9 MD / */35 MD / */9 METAL MD / */30 DREWNO MA / */9 MA / */35 MA / */9 METAL MA / */30 DREWNO MN / */9 MN / */35 MN / */9 METAL MN / */30 4 Z USZCZELK DO ZABUDOWY DREWNO MA / MA / */9 */35 DRZWI Z PANELAMI 5 SYMETRYCZNA BEZ USZCZELKI,,25 DREWNO XD / */9 XD / */35 XD / */9 METAL XD / */30 6 SYMETRYCZNA Z USZCZELK,,6 DREWNO XA / */9 XA / */35 XA / */9 METAL XA / */30 7 NARO NIKOWA BEZ USZCZELKI,,25 DREWNO XN / */9 XN / */35 XN / */9 METAL XN / */30 8 DREWNO XA / */9 Z USZCZELK DO ZABUDOWY XA / */35 DRZWI GERDA TT i GTT 9 NARO NIKOWA BEZ USZCZELKI DREWNO TB / */9 0 ASYMETRYCZNA METAL TB / */9 NARO NIKOWA DREWNO TA / */9 TA / */35 2 ASYMETRYCZNA Z USZCZELK METAL TA / */9 DRZWI GERDA TT PLUS, GTT PLUS 3 ASYMETRYCZNA Z USZCZELK DREWNO TA / */9 PLUS TA / */35 PLUS TA / */9 PLUS METAL TA / */30 PLUS / /* oznaczenie szerokoœci oœcie nicy (80N, 80, 90N, 90, 90E, 00, 00E) Znaczenie symboli w oznaczeniu progu. I znak: M próg drzwi bez paneli; X próg drzwi z panelami; T próg drzwi GERDA TT, GTT, TT PLUS, GTT PLUS II znak: D oœcie nica symetryczna bez uszczelki N oœcie nica naro nikowa bez uszczelki A oœcie nica naro nikowa i asymetryczna z uszczelk¹ drzwi GERDA TT, GTT, oraz asymetryczna z uszczelk¹ drzwi GERDA TT PLUS, GTT PLUS B oœcie nica naro nikowa i asymetryczna bez uszczelki drzwi GERDA TT, GTT Przyk³ad oznaczenia progu: MD/90E/9 MD drzwi bez paneli, oœcie nica symetryczna bez uszczelki 90E szerokoœæ drzwi 9 wysokoœæ progu [mm] 43

44 PROGI DRZWI GERDA Podane na rysunkach wymiary progów A, D s¹ odpowiednie do wymiarów szerokoœci oœcie nic A, D podane w tabelach 3, 4, 5. I. Progi drzwi bez paneli i z panelami do oœcie nic symetrycznych bez uszczelki,,25 symetrycznych z uszczelk¹,,6 naro nikowych bez uszczelki,,25 z uszczelk¹ do zabudowy Rys. 33 Progi drewniane wysokoœci 9 mm MD / XD / /9, MA / /9, XA / /9 /9 Rys. 34 Progi drewniane wysokoœci 9 mm MN / /9, XN / /9 44

45 Rys. 35 Progi drewniane wysokoœci 35 mm MD / XD / /35, MA / /35, XA / /35 /35 Rys. 36 Progi drewniane wysokoœci 35 mm MN / /35, XN / /35 45

46 Rys. 37 Progi metalowe wysokoœci 9 mm MD / /9, MA / /9 XD / /9, XA / /9 MN / /9, XN / /9 Rys. 38 Progi metalowe wysokoœci 32 mm MD / /30, MA / /30 XD / /30, XA / /30 MN / /30, XN / /30 46

47 II. Progi drzwi GERDA TT, GTT, TT PLUS, GTT PLUS Rys. 39 Progi drewniane wysokoœci 9 mm TB / TA / /9, TA / /9 PLUS /9 Rys. 40 Progi drewniane wysokoœci 35 mm TA / /35, TA / /35 PLUS 47

48 Rys. 4 Progi metalowe wysokoœci 9 mm TB / TA / /9, TA / /9 PLUS /9 Rys. 42 Progi metalowe wysokoœci 32 mm TA / /30 PLUS 48

49 E. Wyposa enie drzwi. Wyposa enie zamontowane przez producenta w skrzyd³ach drzwi i oœcie nicach Tabela 9. Typ drzwi Lp. Rodzaj wyposa enia: S SX0, SX20, GSX C, CT C, CT C2, C2T CX0, CX20 CX0 C3X0 C2X0 Iloœæ sztuk/kpl Zamek g³ówny ZW 6000S 2 Zamek g³ówny ZW 6000SX 3 Zamek g³ówny ZW 3000ZS 4 Zamek pomocniczy Zamek dodatkowy ZW Rygle poziome (3) Rygiel pionowy () Uszczelka przylgowa KA-20 8 Uszczelka szczotkowa Tabela 0. Typ drzwi Lp. Rodzaj wyposa enia: W, WT WD, WDT WX0, WX20, GWX20 AP 30 APX-300 APX-300D AP30 APX-300 APX-300D TT, GTT TT PLUS GTT PLUS Iloœæ sztuk/kpl Zamek g³ówny ZW 3000ZPS 2 Zamek g³ówny ZW Zamek pomocniczy Zamek dodatkowy ZW Zamek dodatkowy ZW Uszczelka przylgowa 7 Uszczelka szczotkowa 8 Uszczelka oœcie nicy i taœma p.po. * * * nie dotyczy drzwi GERDA AP30, AP30. 49

50 2. Wyposa enie skrzyde³ drzwi i oœcie nic przeznaczone do zainstalowania w monta u Tabela. Typ drzwi C, C2, Lp. Rodzaj wyposa enia: S SX0, SX20 GSX C, CT CT, CT2 Iloœæ sztuk/kpl CX0, C2X0, CX20 CX0 C3X0 Wk³adka bêbenkowa RIM 6000 SX20, GSX z tarcz¹ drzwiow¹ 2 Wk³adka bêbenkowa RIM 6000 SX0, z tarcz¹ drzwiow¹ 3 Wk³adka bêbenkowa RIM 6000 S, z tarcz¹ drzwiow¹ 4 Wk³adka bêbenkowa profilowa z zêbatk¹ 30/ Wk³adka bêbenkowa profilowa z zêbatk¹ 35/50 Wk³adka bêbenkowa profilowa ) 2) z ga³k¹ 28G/43, 43G/28 lub ) 2) 30G/45, 45G/30 Wk³adka bêbenkowa profilowa ) 2) z ga³k¹ 35G/50, 50G/35 8 Wk³adka bêbenkowa profilowa ) 2) z ga³k¹ 37G/54, 54G/37 9 Tarcza drzwiowa TD000 z klamkami i szyldami 0 Zespó³ klamek z szyldami Tarcza drzwiowa zamka dodatkowego z szyldami 2 Bolce sta³e przeciwwywa eniowe Zawiasy Zapornica ZS0 5 Wizjer 6 Próg 7 Uszczelka oœcie nicy 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) Oznaczenia w tabeli: ) dla drzwi otwieranych na zewn¹trz 2) dla drzwi otwieranych do wewn¹trz 3) w zale noœci od rodzaju oœcie nicy 50

51 Tabela 2. Typ drzwi Lp. Rodzaj wyposa enia: W, WT WD, WDT WX0, WX20 GWX20 Iloœæ sztuk/kpl Wk³adka bêbenkowa profilowa 30/45 2 Wk³adka bêbenkowa profilowa z zêbatk¹ 35/50 3 ) 2) Wk³adka bêbenkowa profilowa z ga³k¹ 30G/45, 45G/30 lub ) 2) 28G/43, 43G/28 4 ) 2) Wk³adka bêbenkowa profilowa z ga³k¹ 35G/50, 50G/35 5 Tarcza drzwiowa TD 200 z klamkami i szyldami 6 Tarcza drzwiowa zamka centralnego z szyldami 7 Tarcza drzwiowa zamka dodatkowego z szyldami 8 Bolce sta³e przeciwwywa eniowe Zawiasy Zespó³ klamek z szyldami Wizjer 2 Zapornica ZS 0 3 Próg 4 Uszczelka oœcie nicy 3) 3) 3) Oznaczenia dla tabeli: ) dla drzwi otwieranych na zewn¹trz; 2) dla drzwi otwieranych do wewn¹trz; 3) w zale noœci od rodzaju oœcie nicy. 5

52 Tabela 3. Typ drzwi Lp. Rodzaj wyposa enia: AP 30 AP30 APX-300, APX-300D APX-300, APX-300D TT, GTT TT PLUS, GTT PLUS Iloœæ sztuk/kpl 2 Wk³adka bêbenkowa profilowa z zêbatk¹ 30/45 Wk³adka bêbenkowa profilowa z zêbatk¹ 35/50 3 Wk³adka bêbenkowa profilowa 35/50 4 Wk³adka bêbenkowa profilowa 30/45 5 Wk³adka bêbenkowa profilowa ) 2) z ga³k¹ 30G/45, 45G/30 lub ) 2) 28G/43, 43G/28 6 Wk³adka bêbenkowa profilowa ) 2) z ga³k¹ 35G/50, 50G/35 7 Tarcza drzwiowa TD000 z klamkami i szyldami 8 Tarcza drzwiowa zamka centralnego z szyldami 9 Tarcza drzwiowa zamka dodatkowego z szyldami 0 Zespó³ klamek z szyldami Bolce sta³e przeciwwywa eniowe Zawiasy Wizjer 4) 4) 4 Wizjer CYKLOP 5 Uszczelka oœcie nicy 3) 3) 6 Zapornica ZS0 7 Taœma pêczniej¹ca p.po. 8 Samozamykacz 9 Próg Oznaczenia w tabeli: ) dla drzwi otwieranych na zewn¹trz; 2) dla drzwi otwieranych do wewn¹trz; 3) w zale noœci od rodzaju oœcie nicy; 4) nie dotyczy drzwi GTT, GTT PLUS. Ze wzglêdu na zachowanie wymaganej odpornoœci na w³amanie, niezbêdne jest bezwzglêdne zachowanie zasad monta u wk³adek bêbenkowych zamków oraz tarcz drzwiowych chroni¹cych je, w sposób podany na rys. 43 do 46. Nie zachowanie tych zasad powoduje utratê odpornoœci na w³amanie drzwi. 52

53 MONTA WK ADEK BÊBENKOWYCH RIM 6000 SX20, GSX, RIM 6000 SX0, RIM 6000S Rys. 43 Drzwi otwierane do wewn¹trz Œruba M6 specjalna Strona zewnêtrzna (strona agresji) Strona wewnêtrzna (lokal) Skrzyd³o drzwi Wk³adki bêbenkowe Drzwi otwierane na zewn¹trz Œruba M6 specjalna Strona wewnêtrzna (lokal) Strona zewnêtrzna (strona agresji) Skrzyd³o drzwi Wk³adki bêbenkowe 53

54 Rys. 44 MONTA TARCZ DRZWIOWYCH TD 000 (TD 200) Z SZYLDAMI I KLAMKAMI Drzwi otwierane na zewn¹trz Drzwi otwierane do wewn¹trz Strona zewnêtrzna (strona agresji) Œruby M8x50-2 szt. M6x50 - szt. (Œruby M6x50-3 szt.) Strona wewnêtrzna (lokal) Strona zewnêtrzna (strona agresji) Os³ona wk³adki bêbenkowej profilowej Wk³adka bêbenkowa profilowa Os³ona wk³adki bêbenkowej profilowej Skrzyd³o drzwi 54

55 ZAMKA G ÓWNEGO Rys

56 Rys

57 II MONTA DRZWI GERDA Monta drzwi GERDA o wysokiej odpornoœci na w³amanie (kl. C, 3, 4) mo e byæ prowadzony tylko przez autoryzowany serwis sieci sprzeda y GERDA. Monta drzwi o ni szej odpornoœci na w³amanie (kl., 2) mo e byæ wykonywany przez monta ystów nieautoryzowanych na podstawie instrukcji monta u za³¹czonej do ka dych drzwi. A. Dobór drzwi, ich zastosowanie i zalecenia eksploatacyjne Grupy konstrukcyjne drzwi Oferta handlowa GERDA, w zale noœci od zastosowania, obejmuje dwie grupy konstrukcyjne drzwi o nazwie:. Drzwi zewnêtrzne. Przeznaczeniem tych drzwi jest monta w zewnêtrznych œcianach budynków, nara onych na dzia³anie zewnêtrznych warunków klimatycznych (temperatury, s³oñca, wody opadowej, wiatru), jako wejœciowe do pomieszczeñ u ytkowych. 2. Drzwi wewnêtrzne wejœciowe. Przeznaczeniem tych drzwi jest monta w wewnêtrznych œcianach budynków, nie nara onych na dzia³anie zewnêtrznych warunków klimatycznych, jako wejœciowe do pomieszczeñ u ytkowych z korytarza, klatki schodowej i innych pomieszczeñ poœrednich. Zastosowanie poszczególnych typów drzwi wraz z ich parametrami technicznymi podaje tabela 2. Ad. Drzwi zewnêtrzne s¹ przeznaczone do pracy w sta³ym obci¹ eniu klimatycznym i u ytkowym. Wymagane s¹ jednak pewne uwarunkowania monta u i eksploatacji pozwalaj¹ce na ich prawid³owe zachowywanie siê. Wmontowana oœcie nica w œcianê powinna razem z ni¹ tworzyæ zespolenie, jako jednolity trwa³y system, odporny na degradacyjne dzia³anie wody, mrozu, s³oñca, naprê enia wywo³ywane zmian¹ i ró nic¹ temperatur oraz jednoczeœnie wystêpuj¹ce obci¹ enia eksploatacyjne. Dlatego oœcie nicê nale y montowaæ ze œcis³ym zachowaniem zasad podanych w dalszej czêœci instrukcji, wype³niaj¹c jej wewnêtrzny profil betonem (zapraw¹ cementow¹). Stosowanie pianki poliuretanowej jako wype³nienia i z³¹cza oœcie nicy z murem, dla tych drzwi jest niew³aœciwe i niedopuszczalne. Stosowanie pianek PUR zw³aszcza bez zabezpieczenia przed wilgoci¹ z wewn¹trz i wod¹ opadow¹ z zewn¹trz powoduje rozszczelnienie i degradacjê z³¹cza. Wszystkie drzwi zewnêtrzne GERDA charakteryzuj¹ siê istotnie ni szym wspó³czynnikiem 2 przenikalnoœci ciep³a ni jest to wymagane w warunkach technicznych budynków (2,5 W/m K). Drzwi te, jak wszystkie konstrukcje budowlane, posiadaj¹ wêz³y cieplne. S¹ to miejsca, w których poprzez mostki termiczne, nastêpuje wiêkszy odp³yw ciep³a ni w pozosta³ych czêœciach drzwi. Wêz³y cieplne wystêpuj¹ na brzegach oœcie nic i skrzyde³ drzwi oraz w strefach zamków. Odp³yw ciep³a powoduje zmniejszenie temperatury wewnêtrznej powierzchni drzwi. Przy niskich temperaturach zewnêtrznych i du ej wilgotnoœci wzglêdnej powietrza w pomieszczeniu, powoduje to kondensacjê (wyraszanie) wilgoci z powietrza (przekroczenie punktu rosy). Punkt rosy jest to temperatura, w której powietrze nie mo e ju przyj¹æ wiêcej wody (pary wodnej). Po jego przekroczeniu nadmiar wilgoci jest wydzielany z powietrza w postaci kondensatu wody (rosy). Zale noœci w tym zakresie w postaci wykresu punktów rosy przedstawia rys. 47. Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza w pomieszczeniu uzale niona jest od: wilgotnoœci powietrza atmosferycznego (pogody), wilgoci technologicznej (wilgoæ nowych budynków wydzielana ze œcian, posadzek itp.), wilgoci u ytkowej wydzielanej do powietrza przez ludzi, roœliny doniczkowe, gospodarstwo domowe (kuchnie, ³azienki itp.), temperatury powietrza w pomieszczeniu. 57

58 Rys. 47 krzywa punktów rosy Przyjmuje siê, e rodzina 4-osobowa wraz z jej gospodarstwem domowym, dostarcza do 0 powietrza mieszkania 2 l wody w ci¹gu doby. Powietrze o temp. +20C w mieszkaniu o 2 powierzchni 60 m mo e zawieraæ nie wiêcej ni 3 l wody w postaci pary wodnej. Je eli nadmiar wody nie zostanie wydalony z powietrzem przez system wentylacyjny, nast¹pi kondensacja wody (roszenie) nie tylko na drzwiach i oknach, ale równie na œcianach, sufitach a nawet pod³ogach. Nowoczesne szczelne drzwi i okna mog¹ niemal zupe³nie zablokowaæ dop³yw powietrza z zewn¹trz, a tym samym unieruchomiæ system wentylacyjny. Bez dop³ywu powietrza z zewn¹trz wywietrzniki i wentylatory nie dzia³aj¹. Wzrost wilgotnoœci powietrza w domu powoduje zwiêkszenie odczucia zimna. Dalsze uszczelnianie mieszkania sytuacjê pogarsza. Nale y dlatego szczególnie zadbaæ o sprawnoœæ systemu wentylacyjnego z zachowaniem nastêpuj¹cej zasady: wywietrzniki grawitacyjne i wymuszone powietrza powinny znajdowaæ siê w miejscach powstawania najwiêkszej iloœci pary wodnej (kuchnia, ³azienka), ze swobodnym dop³ywem powietrza do tych pomieszczeñ; miejsca nap³ywu œwie ego powietrza powinny siê znajdowaæ najdalej od wywietrzników i wentylatorów. Przestrzeganie tych zasad wyeliminuje zjawisko roszenia drzwi na wêz³ach cieplnych. Drzwi nie wydzielaj¹ wody. W niekorzystnych warunkach eksploatacji mo e nast¹piæ jedynie kondensacja wody z wilgoci powietrza, w pierwszej kolejnoœci na wêz³ach cieplnych nie tylko drzwi, ale równie w innych miejscach mieszkania (np. oknach i œcianach zewnêtrznych). Nale y zwróciæ równie uwagê na to, aby do drzwi zewnêtrznych stosowaæ tylko progi drewniane, znacznie mniej przewodz¹ce ciep³o od metalowych. Drzwi zewnêtrzne s¹ szczelne na dzia³anie wody opadowej (deszczu) przy kierunku ich otwarcia na zewn¹trz. W najnowszych wersjach konstrukcyjnych drzwi GERDA TT, GTT, posiadaj¹cych oœcie nice FAT, FTT z uszczelk¹, wodoszczelnoœæ jest zachowana przy natrysku wody na ca³¹ powierzchniê drzwi. 58

w ybrane pozycje z oferty

w ybrane pozycje z oferty drzwi antywtamaniowe i zamki w ybrane pozycje z oferty atestowane drzwi wewnętrzne wejściowe - przeciwpożarowe o zwiększonej odporności na włamanie GERDA AP30 atestowane drzwi wewnętrzne wejściowe o zwiększonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi normatywne (typowe)... 4 2. Drzwi niestandardowe... 5 II. drzwi profilowe... 9 3. drzwi niestandardowe...

Bardziej szczegółowo

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności Wymiana okna z PVC Zdejmowanie miary Sprawdzić stan ościeżnicy. Jeżeli jest w dobrym stanie, posłuży za ramę zewnętrzną. Do niej zostanie przytwierdzona z PVC nowego okna. Należy sprawdzić pion i poziom

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA OKNA LAMELOWE WENTYLACJA Okna lamelowe s¹ specjaln¹ wersj¹ okien obrotowych. Skrzyd³a okienne i ramy wykonane s¹ z profili aluminiowych, przy czym mo liwe s¹ wykonania izolowane i nieizolowane termicznie.

Bardziej szczegółowo

I. Oznaczenia bram gara owych

I. Oznaczenia bram gara owych RAMY GARAZOE I. Oznaczenia bram gara owych Model p³ata bramy: yró nik: bramy segmentowe izolowane gara owe SD -SD -SD SP -SP SK SMD (struktura deski) p³at bramy z poziomymi mi rowkowymi w deseniu drewnopodobnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i regulacji drzwi szybowych ELDOR

Instrukcja monta u i regulacji drzwi szybowych ELDOR Instrukcja monta u i regulacji drzwi ELDOR wer.1.4 Instrukcja monta u i regulacji drzwi szybowych ELDOR drzwi centralne drzwi teleskopowe 1. nadpro e 2. mechanizm drzwi 3. wózek napêdu 4. oœcie nice 5.

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE

P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE TECHNICZNE 1 P³yta œcienna SC RODZAJ PROFILOWANIA P G (g³adka) 2 * Rodzaj i wymiary profilowañ tak jak dla p³yty œciennej SC P³yta dachowa D 3 1 - ok³adziny

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MT-2370/15-2/2010 Załącznik nr 2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zadania: Wymiana bram garażowych i stolarki drzwiowej w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich 1 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych Entermatic

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych Entermatic 1. TYPY MONTA U ROLET ZEWNÊTRZNYCH Monta na elewacji Zalecany w istniej¹cych ju budynkach, w sytuacjach gdy monta stolarki nie pozwala na montowanie rolet bezpoœrednio na niej Monta w niszê okienn¹, na

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ Klamka drzwiowa Własności: - z mechanizmem powrotnym - osadzona obrotowo na rozetce prostokątnej - zamaskowane śruby montażowe

Bardziej szczegółowo

Kod 45410000 4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Kod 45410000 4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SST - 5 SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: "ADAPTACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO DLA POTRZEB PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19 ORAZ PRZEBUDOWA CZÆÚCI POMIESZCZEÑ

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO Instrukcja monta u rolet - 1 - - 2 - Zalecenia ogólne Monta rolety mo e odbywaæ siê wy³¹cznie przez przeszkolon¹ ekipê monta ow¹. Nale y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów BHP, w szczególnoœci dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

NowoϾ! Skrzyd o Galena

Nowoœæ! Skrzyd o Galena Nowoœæ! Skrzyd o Galena Skrzyd³o zewnêtrzne i wewnêtrzne klasa Standard 625,00 (762,50 brutto) Konstrukcja drzwi skrzyd³o wykonane w wersji przylgowej ok³adziny z blachy stalowej, t³oczonej w p³ytki wzór

Bardziej szczegółowo

Wyrzutnia œcienna WSC

Wyrzutnia œcienna WSC 35 Wyrzutnia œcienna WSC g a e Wyrzutnie œcienne WSC (typu C) s¹ to elementy zakañczaj¹ce przewody wentylacyjne o przekroju ko³owym. Wyrzutnie typu C maj¹ ruchome aluzje, standardowo wykonane z aluminium,

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8 Przyk³ad: LDB 12 LTG system clean LTG Aktiengesellschaft Przedstawicielstwo w Polsce HTK-Went Polska Sp.z o.o. ul. Chopina 13/3, -047 Kraków +48/(12) 6323132 Telefax:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45421100-5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA B.07.01.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45421100-5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA B.07.01. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421100-5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA B.07.01.00 1 1.Wstęp 1.1.Przedmiot SST Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

DETALICZNY MOSKITIERY CENNIK. Rev. 3.72 2014-06-21

DETALICZNY MOSKITIERY CENNIK. Rev. 3.72 2014-06-21 DETALICZNY CENNIK MOSKITIERY 2014 Rev. 3.72 2014-06-21 Moskitiery 1. Moskitiera ramkowa okienna Rysunek techniczny, cennik elementów Opis systemu Uchwyty mocuj¹ce moskitiery Cennik moskitier z siatk¹ z

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu 34-400 Nowy Targ, ul.lotników 5 tel. +48 18 521 14 06 kom. 503 159 278 e-mail: legutko@okna-legutko.pl profile INOUTIC bardzo dobre parametry izolacyjnoœci termicznej wzmocniony

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m.

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. www.sgf.com.pl Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. p l, SYSTEMY NAPINAJ CE DO WINYLI Profil Symbol Opis

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Wymiana istniejących drzwi do pomieszczeń technicznych na drzwi p. poż o odporności ogniowej EI 60 i EI30 w budynku Domu

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : LINATE TYP 66 - Szafka wisz¹ca 1D Indeks wyrobu: PRO-014-6601 Data : 550mm 280mm 550mm W razie braku lub uszkodzenia jakiejœ czêœci najszybszym sposobem z³o enia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

LON OWNIA o œrednicy 16 m INSTRUKCJA MONTA U Ostrów Maz. ul. Ró añska 45 tel. (029) fax (029) POLAND

LON OWNIA o œrednicy 16 m INSTRUKCJA MONTA U Ostrów Maz. ul. Ró añska 45 tel. (029) fax (029) POLAND www.rolstal.pl LON OWNIA o œrednicy 6 m INSTRUKCJA MONTA U 07-300 Ostrów Maz. tel. (029) 645-74-00 fax (029) 645-74-70 Lon ownia 6 m (kryty padok treningowy) Dane techniczne: - œrednica: 6,0 m; - wysokoœæ

Bardziej szczegółowo

Maksymalny rozstaw krokwi [cm]

Maksymalny rozstaw krokwi [cm] 72 73 a. przegl¹d systemów a. przegl¹d systemów Nr systemu Rigips Aprobata techniczna Rysunek Konstrukcja Rozstaw profili [mm] Maksymalny rozstaw krokwi [cm] Op³ytowanie Klasa odpornoœci ogniowej* [min.]

Bardziej szczegółowo

Cykle produkcji paska z jednego elementu

Cykle produkcji paska z jednego elementu Cykle produkcji paska z jednego elementu /Skórê kroimy na pasy, kolejno wycinamy koñcówkê, wybijamy dziurki, znakujemy (stemplujemy), wycinamy pocz¹tek/ WYCINANIE KOÑCA DZIURKOWANIE CIÊCIE NA PASY STEMPLOWANIE

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY MOSKITIERY RAMKOWE

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY MOSKITIERY RAMKOWE Eko-plast MOSKITIERY RAMKOWE Moskitiery ramkowe dostêpne s¹ w dwóch wersjach: - Standard - okno typowe lub zlicowane - Exclusive - tylko okno typowe Rodzaje siatek: - Standard - trudnopalna z w³ókna szklanego

Bardziej szczegółowo

PROFIL Z gruboϾ waga H Bd Bg C blachy mm kg/mb mm mm mm mm

PROFIL Z gruboœæ waga H Bd Bg C blachy mm kg/mb mm mm mm mm Profil produkcji Profil produkcji Profil produkcji Profile typu Z i C produkowane przez firmê Blachy Pruszyñski mog¹ mieæ wysokoœæ przeprofilowania od 100 do 300 mm a gruboœæ taœmy stalowej, z której s¹

Bardziej szczegółowo

100E* 838, 878 2064, 2080 2042, 2058 960, 1000. atest IMP klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990 6 L. Ramiak z materiału drewnopochodnego

100E* 838, 878 2064, 2080 2042, 2058 960, 1000. atest IMP klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990 6 L. Ramiak z materiału drewnopochodnego Edycja I/2011 UNIVERSAL 45 CIEMNY 45 Drzwi stalowe DELTA UNIVERSAL 45 wewnętrzne wejściowe przeznaczone są do obiektów mieszkalnych, przemysłowych, biurowych itp. zgodnie z aprobatą techniczną nr AT-15-8507/2010.

Bardziej szczegółowo

ER T EN C L AL C 173

ER T EN C L AL C 173 17 CA CENTER BIURKA CA CENTER ŒCIANKI DZIA OWE W ofercie dostêpne s¹ dwie wersje biurek do zabudowy typu call center: biurka naro ne o krawêdziach pod k¹tem stopni oraz biurka proste. Biurka naro ne mo

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

F.H.U.P. "Gaja" Janusz Tomiczek www.gajaokna.pl. Okna aluminiowe SYSTEM IMPERIAL CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

F.H.U.P. Gaja Janusz Tomiczek www.gajaokna.pl. Okna aluminiowe SYSTEM IMPERIAL CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Okna aluminiowe SYSTEM IMPERIAL To trójkomorowy system przeznaczony do konstruowania zewnętrznych drzwi, okien oraz różnego rodzaju witryn. Zastosowana w profilach przekładka termiczna o szerokości aż

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA OKIENNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

WENTYLACJA OKIENNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYDANIE 2 WENTYLACJA OKIENNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA NAWIEWNIKI SELECT PC LISTWY WENTYLACYJNE SELECT SPIS TREŒCI Czêœæ I: NAWIEWNIKI AUTOMATYCZNE - CIŒNIENIOWE "SELECT PC" 1. AUTOMATYCZNY NAWIEWNIK POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNACJA OKIEN DREWNIANYCH

PIELĘGNACJA OKIEN DREWNIANYCH PIELĘGNACJA OKIEN DREWNIANYCH Nowoczesne okna drewniane naszej firmy pozwolą Państwu przez długie lata cieszyć się niezawodnością i wygodą użytkowania. W poniższej instrukcji przedstawimy Państwu kilka

Bardziej szczegółowo

obowi¹zuje od 01.11.2014 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

obowi¹zuje od 01.11.2014 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 1.00; ul. Nowodworska 18, 1-100 Lubartów, tel.: (81) 855-6-1; fax (81) 855-6-58 obowi¹zuje od 01.11.014 r. BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal 600 - luzem w chwytakach

Bardziej szczegółowo

Royal Acoustic Fencing

Royal Acoustic Fencing Royal Acoustic Fencing www.royaleuropa.com Elementy systemu Royal Acoustic Fencing Sound of Silence Clasic Wall Przês³o bez kratki Przês³o z kratk¹???? Instrukcja Monta u RAF Przygotowanie terenu do monta

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.06.02 OKNA I DRZWI ALUMINIOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.06.02 OKNA I DRZWI ALUMINIOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OKNA I DRZWI ALUMINIOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

DRZWI PRZECIWPOśAROWE STALOWE MCR ALPE. Wymiar w świetle przejścia (mm) 1. Drzwi jednoskrzydłowe MCR ALPE Sp 30-1 Klasa odporności ogniowej EI 30

DRZWI PRZECIWPOśAROWE STALOWE MCR ALPE. Wymiar w świetle przejścia (mm) 1. Drzwi jednoskrzydłowe MCR ALPE Sp 30-1 Klasa odporności ogniowej EI 30 DRZWI PRZECIWPOśAROWE STALOWE MCR ALPE Wymiar handlowy Wymiar w świetle przejścia (mm) Wymiar w świetle muru (mm) Cena 1. Drzwi jednoskrzydłowe MCR ALPE Sp 30-1 EI 30 "80" 800 x 2015 900 2050 749,00 "90"

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja montażu

Skrócona instrukcja montażu Skrócona instrukcja montażu www.klinkier.pl Instrukcja obsługi -, łączy szybkość wykonania z ponadczasową estetyką i trwałością klinkieru CRH. Ma wszystkie zalety ogrodzenia klinkierowego ( piękny wygląd,

Bardziej szczegółowo

298 299 300 301 i 302 i 303 SYSTEM Zestaw: DR 10 II DR 10-ka 3 System DR 10 Drzwi rozwierane Instrukcja montażu systemu DR 10 60 Blachowkręt 6,3 mm x 32 mm SYSTEM DR 10 Wypełnienie drzwi: płyta wiórowa,

Bardziej szczegółowo

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH SZYBA

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH SZYBA ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH POMIAR SZEROKOŒÆ FAKRO, ROTO SKOŒNE As A C WYSOKOŒÆ VELUX, OKPOL ROTO PROSTE C As A C FAKRO, ROTO SKOŒNE Hs H VELUX,

Bardziej szczegółowo

WAŻNE UWAGI. Gerda to niezawodność. Wybierając oryginalne drzwi i zamki. Gerda mają Państwo zapewnione. bezpieczeństwo na lata.

WAŻNE UWAGI. Gerda to niezawodność. Wybierając oryginalne drzwi i zamki. Gerda mają Państwo zapewnione. bezpieczeństwo na lata. Gerda to niezawodność Wybierając oryginalne drzwi i zamki Gerda mają Państwo zapewnione bezpieczeństwo na lata. Bezpieczeństwo ochrony mienia jak również, co jest nie mniej istotne, bezpieczeństwo użytkowania.

Bardziej szczegółowo

Ściany. Ściany. Podręcznik A5

Ściany. Ściany. Podręcznik A5 Podręcznik A5 Ściany Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe Ściany oddzielenia przeciwpożarowego W budowlano-technicznej ochronie przeciwpożarowej rozróżnia się ściany oddzielenia przeciwpożarowego,

Bardziej szczegółowo

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 - str.12 - OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 1. Zestawienia obciążeń jednostkowych Zestawienia obciążeń jednostkowych w

Bardziej szczegółowo

ATESTOWANE, WZMOCNIONE DRZWI DO DOMÓW

ATESTOWANE, WZMOCNIONE DRZWI DO DOMÓW ATESTOWANE, WZMOCNIONE DRZWI DO DOMÓW drzwi zewnętrzne Gerda TT 1102,46 zł netto 1345 zł brutto Drzwi Gerda TT w kolorze ORZECH. UWAGI: Dopłata za wkładkę WKM 3M 43 zł brutto. Aby drzwi funkcjonowały długo

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DASZKÓW. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

SYSTEM DASZKÓW. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I SYSTEM DASZKÓW KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I zadaszenie na odci¹gach dach.01.70 art. md.01 1. 4404 - zestaw 01.70 zbudowany jest

Bardziej szczegółowo

KLASA TORO Charakterystyka drzwi

KLASA TORO Charakterystyka drzwi 3/2010 KLASA TORO Charakterystyka drzwi Drzwi w 2 klasie odpornoœci na w³amanie o gruboœci skrzyd³a 55 mm! KONSTRUKCJA DRZWI skrzyd³o wykonane w wersji przylgowej ramiak z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa Aprobata Techniczna nr AT/2004-02-1414 wydana przez COBTI INSTAL Warszawa OGÓLNA CHAAKTEYSTYKA P ÓZ ura os³onowa ura przewodowa P³oza Przejœcie pod drog¹ P³ozy œlizgowe wykorzystywane s¹ g³ównie przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Data: 2015-07-03 Budowa: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PIWNIC BUDYNKU "A" Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE ORAZ ZABUDOWA PRZESUWNYCH REGAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH I SZAF SZUFLADOWYCH

Bardziej szczegółowo

Szafy i stela e rozdzielcze

Szafy i stela e rozdzielcze Szafa rozdzielcza wolnostoj¹ca 19 Szafa przeznaczona jest do zabudowy 19'' elementami pasywnymi i sprzêtem aktywnym. Metalowa obudowa szafy o stopniu szczelnoœci IP20 pokryta jest farb¹ w kolorze jasno-szarym.

Bardziej szczegółowo

ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE SERII MEX INSTRUKCJA OBS UGI

ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE SERII MEX INSTRUKCJA OBS UGI ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE SERII MEX INSTRUKCJA OBS UGI 1. Warunki monta u i eksploatacji. Przed przyst¹pieniem do monta u zapoznaæ siê z instrukcj¹ monta u i u ytkowania. Zamek elektromagnetyczny nale y

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

STROPY STROPY RODZAJE, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA 1

STROPY STROPY RODZAJE, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA 1 STROPY Stropy podobnie jak ściany należą do podstawowej grupy elementów budynku, stanowiąc poziome przegrody jego wewnętrznej przestrzeni. W przegrodzie stropowej wyróżnia się część konstrukcyjną, determinującą

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ.

SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ. MARMOCOLOR SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ. ZAKRES STOSOWANIA MARMOCOLOR jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

G R A F. H=750mm H=620-820mm. Blat=18mm

G R A F. H=750mm H=620-820mm. Blat=18mm H=mm H=620-820mm Blat=18mm 18 MATERIA I KONSTRUKCJA - Wysokiej jakoœci p³yta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melamin¹ o podwy szonej trwa³oœci. - Krawêdzie boczne wykoñczone doklejk¹ z tworzywa

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE.

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE. UNIVERSAL To lider wszechstronności. Łatwy i szybki w montażu Duża wytrzymałość Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne Szeroka gama wysokości ogrodzenia UNIVERSAL ZASTOSOWANIE Stosowany przy ogrodzeniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WP - 30

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WP - 30 drzwi anlywtamaniowe i zamki Gerda Sp. z o.o. O / w Warszawie www.gerda.pl INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WP - 30 1. Przeznaczenie, charakterystyka i zakres stosowania:

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data : mm 1655mm

Indeks wyrobu: PRO Data : mm 1655mm MADRAS TYP 92 - ó ko 160 Indeks wyrobu: PRO-016-9201 Data : 08-05-2013 900mm 2125mm 1655mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 5 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU:

PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU: zał. Nr 8.1 do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA NA SKAWIE NA DZIAŁKACH NR EWID. 4038/2, 5565/5 PRZY UL. NAD SKAWĄ W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE -STOLARKA ORAZ OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU MŁODZIEŻY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W POZNANIU

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE -STOLARKA ORAZ OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU MŁODZIEŻY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W POZNANIU Przedmiar robót OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU WYCHOWAWCZA W POZNANIU Data: 2010-12-28 Budowa: Obiekt: BUDYNEK DOMU UL. WOJSKA POLSKIEGO 53 Zamawiający: Miasto Poznań Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 61-841

Bardziej szczegółowo

PN-EN 78/Ak:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań

PN-EN 78/Ak:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny w języku polskim. PN-EN 78:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań PN-EN 78/Ak:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań PN-EN 107:2002

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA ul. H. Sienkiewicza 3 w Warszawie Działka nr 26 obręb 50310 Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2011-07-20 Budowa: Docieplenie scian Obiekt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyslu nad Sanem ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZEKA NIKOWY 355 018... 355 023... Sprawnoœæ 1 Zastosowanie Przez zastosowanie zaworu przekaÿnikowego mo liwe jest doprowadzenie lub odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

obowi¹zuje od 16.03.2009 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

obowi¹zuje od 16.03.2009 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. obowi¹zuje od 16.03.009 r. BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal 500 - luzem w chwytakach Kategoria tolerancji TLMB 1 1 szt. Zu ycie 1 m Zu ycie 1 WYMIARY Iloœæ w chwytaka Asortyment [mm] chwytaku[szt.] netto

Bardziej szczegółowo