Instrukcja monta u i regulacji drzwi szybowych ELDOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja monta u i regulacji drzwi szybowych ELDOR"

Transkrypt

1 Instrukcja monta u i regulacji drzwi ELDOR wer.1.4 Instrukcja monta u i regulacji drzwi szybowych ELDOR

2 drzwi centralne drzwi teleskopowe 1. nadpro e 2. mechanizm drzwi 3. wózek napêdu 4. oœcie nice 5. panele 6. próg i wsporniki 7. wsporniki monta owe

3 przed ostatecznym skrêceniem oœcie nic, sprawdzæ³ d³ugoœæ przek¹tnych A i B. Powinny byæ jednakowe A B przek¹tna A i B oœcieznica prawa M8x16 oœcieznica lewa M8x 16

4 M8 x 16 M8 x 30 z niskim ³bem M8x16

5 szczegó³ A M12 X 120 KO EK ROZPOROWY szczegó³ B szczegó³ A wsporniki opcjonalne szczegó³ B

6 monta wieszaków i prowadników paneli drzwi przystankowych prowadnica wózek wieszak panel prowadnik próg Monta mechanizmu odryglowywania drzwi kluczem trójk¹tnym drzwi teleskopowe prawe i/lub centralne 2 panelowe drzwi teleskopowe lewe i/lub centralne 4,6 lub 8 panelowe

7 Regulacja paneli drzwi: 1. ustaw panele w centralnym p³o eniu wzglêdem otworów w wózkach, pozostawiaj¹c odleg³oœæ ok. 15mm pomiêdzy krawêdzi¹ wózka, a panela (rys.1) 2. przesuñ panele z wózkami, a do osi¹gniêcia po³o enia krañcowego (rys.2) 3. delikatnie ustaw panel za pomoc¹ górnej i dolnej nakrêtki wieszaka, tak aby by³ równoleg³y do oœcie nicy (rys. 2) 4. sprawdÿ odleg³oœci pomiêdzy panelem a progiem oraz pomiêdzy panelami(rys. 3). Dokrêæ nakrêtki wieszaków. rys. 1 rys. 3 rys. 2 rys.4 UWAGA WA NE: po wyregulowaniu po³o enia paneli, sprawdÿ czy panele zachodz¹ na siebie we w³aœciwy sposób (rys. 4). Jest to tzw. labirynt przeciw ogniowy, który zapewnia odpornoœæ ogniow¹ drzwi.

8 regulacja rolek wózków: 1. regulacja rolek odbywa siê dziêki ich minoœrodowoœci. 2. za pomoc¹ klucza amplulowego i klucza p³askiego, obróæ oœ aby zlikwidowac nadmierny luz pomiêdzy rolk¹ a prowadnic¹. Zakontruj nakrêtkê po wyregulowaniu 3. Regulacja jest prawid³owa, jeœli rolki dotykaj¹ do prowadnicy ale mog¹ siê swobodnie obracaæ Regulacja fabryczna nie jest ostateczna i musi byæ dokonana na obiekcie po zakoñczeniu monta u! rolka sta³a rolka z regulacj¹ Regulacja rygla i kontaktu elektrycznego drzwi szybowych (patrz rysunki nastêpna strona): 1. regulacja œrubami A, ustaw rygiel zamka tak aby odleg³oœæ osi obrotu rygla od krawêdzi wózka wynosi³a 100mm (rys1). Gdy wózek dotyka do gumowego stopera (1) wyreguluj wspornik monta owy kontaktu elektrycznego tak, aby odleg³oœæ pomiêdzy krawêdzi¹ zamka rygla, a krawêdzi¹ wspornika wynosi³a 1mm, gdy rygiel jest ca³kowicie w po³o eniu zamkniêtym (rys. 1, 2, 3). 2. ustaw zderzak rygla (A2), tak aby rygiel pozostawa³ w po³o eniu poziomym (rys. 4) 3. ustaw zderzak B2 pozostawiaj¹c wystarczaj¹ca odleg³oœæ dla ca³kowicie otwartego rygla zamka. Regulacja wspó³pracy rolek rygla z krzywka drzwi kabinowych (patrz rysunki na nastêpnej stronie): 1. ustaw po³o enie ( œruby B, rys. 5 i 6) zamka rygla w taki sposób, aby odleg³oœæ pomiêdzy krawêdzi¹ wózka z symetraln¹ pomiêdzy rolkami wynosi³a 145mm 2. sprawdziæ czy krzywka drzwi kabinowych jest zamontowana centralnie pomiêdzy rolkami zamka rygla (rys 5 i 7), dla wszystkich drzwi przystankowych

9 wspornik kontaktu oœ obrotu rygiel zderzak rygla zderzak wózka * minimalna odleg³oœæ przed zamkniêciem ³¹cznika elektrycznego wspornik kontaktu x 8 M8 (A) regulacja zamka rys. 1 rygiel rys.2 M8 przeciw kontakt rys. 3 M8 (B) regulacja zamka ry. 4 rys. 5

10 * gdy drzwi 4 panelowe o szerokoœci otwarcia od 600 do wymiar 100mm œruba M6 (B) regulacja zamka rys. 6 Konserwacja i utrzymanie w eksploatacji: 1. sprawdÿ czy drzwi przystankowe s¹ prawid³owo zaryglowane i otwieraj¹ sie wy³¹cznie za pomoc¹ klucza trójk¹tnego 2. sprawdÿ czy sprê yna powrotna pewnie zamyka drzwi szybowe 3. SprawdŸ czy zamki sa w³aœciwie oznakowane (zgodnoœæ z dokumentacj¹ certyfikacyjn¹). Nalepki musza byæ widoczne. 4. SprawdŸ czy ³¹czniki (kontakty i przeciw kontakty) s¹ w³aœciwie zamocowane i pracuj¹ bez oporów i zaciêæ 5. SprawdŸ czy mostkowanie kontaktu i przeciw kontaktu jest w³asciwe. rys.7 Jeœli zauwa y³eœ nieprawid³owe dzia³anie lub stan techniczny ³¹czników elektrycznych lub innych elementów zamka rygla - wymieñ wadliwe podzespo³y. Nie naprawiaj ich we w³asnym zakresie!

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu bramy garażowej RS 80. logo lub pieczęć firmowa partnera MIROLA

Instrukcja montażu bramy garażowej RS 80. logo lub pieczęć firmowa partnera MIROLA Instrukcja montażu bramy garażowej RS 80 logo lub pieczęć firmowa partnera MIROLA Instrukcja montażowa bramy segmentowej RS 80 { Przed przystąpieniem do montażu bramy segmentowej RS 80 zapoznaj się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE SERII MEX INSTRUKCJA OBS UGI

ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE SERII MEX INSTRUKCJA OBS UGI ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE SERII MEX INSTRUKCJA OBS UGI 1. Warunki monta u i eksploatacji. Przed przyst¹pieniem do monta u zapoznaæ siê z instrukcj¹ monta u i u ytkowania. Zamek elektromagnetyczny nale y

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR ARTEL typ VITA

KLIMATYZATOR ARTEL typ VITA PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE "AVICOLD" Sp.J. 43-4 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: -33-85-67-444, -33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl -33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl KLIMATYZATOR

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO Instrukcja monta u rolet - 1 - - 2 - Zalecenia ogólne Monta rolety mo e odbywaæ siê wy³¹cznie przez przeszkolon¹ ekipê monta ow¹. Nale y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów BHP, w szczególnoœci dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski

Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski Ogólne problemy serwisowania pralek Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski Konstrukcje pralek ró ni¹ siê bardzo, ale niektóre elementy pojawiaj¹ siê we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu bram segmentowych

Instrukcja montażu bram segmentowych Instrukcja montażu bram segmentowych UWAGI I OSTRZEŻENIA Montaż, użycie i obsługa elementów zestawu montażowego wymagają przestrzegania szeregu zasad. Poniżej wymienione są warunki bezpieczeństwa, których

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice SYStem 6, 12-24kV. 07.520 Rozdzielnice stalowe kompaktowe 12-24kV

Rozdzielnice SYStem 6, 12-24kV. 07.520 Rozdzielnice stalowe kompaktowe 12-24kV 07.520 2-24kV Rozdzielnice SYStem 6, 07.52 Przegl¹d produkcji Z³¹cza kablowe, Rozdzielnice oœwietleniowe, Rozdzielnice budowlane 0.00 Z³¹cza kablowe 02.00 Z³¹cza licznikowe 03.00 Z³¹cza kablowo licznikowe

Bardziej szczegółowo

NOWOCZENSE OGRODZENIA FRONTOWE

NOWOCZENSE OGRODZENIA FRONTOWE o firmie SZANOWNI PAÑSTWO Jesteœmy czo³ow¹ firm¹ w kraju produkuj¹c¹ nowoczesne i trwa³e systemy ogrodzeniowe. Istniejemy od 1988r. i od pocz¹tku dzia³alnoœci zajmujemy siê produkcj¹ ogrodzeñ. D³ugi okres

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu bram segmentowych

Instrukcja montażu bram segmentowych T h y s s e n K r u p p P A R T N E R Instrukcja montażu bram segmentowych UWAGI I OSTRZEŻENIA Montaż, użycie i obsługa elementów zestawu montażowego wymagają przestrzegania szeregu zasad. Poniżej wymienione

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water Heat Line Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-10 - 160-210 - 240 HLE 100-10 - 160-210 - 240 excellence in hot water ACV Polska sp. z o.o. ul. Witosa 87-800 W³oc³awek TEL.: 054 412 56

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

7.11.009 r. ROLETY NADSTAWNE PORTOS - CLASSIC PORTOS - TERMOLU PORTOS - TERMOLU Z MOSKITIER ROLETY NADSTAWNE PORTOS - CLASSIC NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK PCV Pancerz i (aretowany)

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH

INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH finpol rohr Sp. z o.o. RURY PREIZOLOWANE 01-918 WARSZAWA, ul. Nocznickiego 33; Tel. (022) 835-32-97, (022) 835-43-17; fax (022) 835-43-16 INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH finpol rohr Sp. z

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo