KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001"

Transkrypt

1 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

2 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/ fax: +48/

3 MISJ KIR S.A. JEST: Œwiadczenie us³ug dla p³atnoœci realizowanych za poœrednictwem banków oraz przygotowywanie danych do rozrachunku, w sposób wiarygodny, sprawny i bezpieczny, z zachowaniem ekonomicznej racjonalnoœci. Wspó³dzia³anie z bankami na rzecz usprawnienia systemu p³atniczego w Polsce, a w szczególnoœci kreowanie standardów zwi¹zanych z p³atnoœciami oraz udzia³ w pracach zwi¹zanych z procesem integracji europejskiej. 1 THE MISSION OF KIR S.A. IS: Providing services for payments made through banks and preparing clearing data in credible, efficient and safe manner, securing rational economy. Cooperating with banks in efforts to improve payment system in Poland, and especially create standards regarding payments, as well as participation in works related to the European integration process. 1 1 Z Planu Strategicznego Izby na lata From KIR S.A. Strategic Plan for the years

4 RAPORT ROCZNY 2001 List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Letter from the Supervisory Board Chairman 4 Rada Nadzorcza KIR S.A. IV kadencja Supervisory Board of KIR S.A. 4th term 6 List Prezesa Zarz¹du Letter from the Management Board President 8 Zarz¹d Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. KIR S.A. Management Board 10 I. Wstêp I. Introduction 13 II. Uczestnictwo w Izbie II. KIR S.A. Membership 18 III. Produkty i us³ugi w KIR S.A. III. KIR S.A. Products and Services Systemy rozliczeñ miêdzybankowych w KIR S.A. 1. Interbank Clearing Systems of KIR S.A Charakterystyka Izby Papierowej SYBIR 1.1. Key Features of the SYBIR Paper-based Clearing System 19 Izba Papierowa system SYBIR 19 The SYBIR Paper-based Clearing System Poczta bankowa 22 Banking Courier Services 1.2. Charakterystyka Elektronicznej Izby Rozliczeniowej ELIXIR Key Features of the ELIXIR Electronic Clearing System Elektroniczna Izba Rozliczeniowa system ELIXIR 23 The ELIXIR Electronic Clearing System Uczestnicy systemu ELIXIR 25 Participants in the ELIXIR System Wolumen transakcji i wartoœæ obrotów w systemie ELIXIR 26 Volume of Transactions and Transaction Value in the ELIXIR System Rozliczenia miêdzyoddzia³owe oraz polecenie zap³aty w systemie ELIXIR 28 Intrabank Clearings and Direct Debit in the ELIXIR System Korzyœci dla klientów Elektronicznej Izby Rozliczeniowej ELIXIR 29 Benefits of the ELIXIR Electronic Clearing System for Customers 1.3. Dynamika rozwoju systemów SYBIR I ELIXIR 1.3. Dynamics in the Development of the SYBIR and the ELIXIR Systems Inne produkty i us³ugi oferowane przez KIR S.A. 2. Other Products and Services offered by KIR S.A Us³uga odczytu optycznego IMBIR 2.1. Document Scanning Services IMBIR 34 Korzyœci wynikaj¹ce z wdro enia us³ugi IMBIR 36 Benefits of the IMBIR Services Implementation 2.2. SZAFIR nowy system zarz¹dzania certyfikatami kluczy publicznych SZAFIR the New System for Public Key Certificates Authorization SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS Testy systemu SZAFIR 37 Tests of the SZAFIR System Produkcyjne uruchomienie systemu SZAFIR 37 Operational launch of the SZAFIR System 2

5 IV. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej IV. Development of the IT Infrastructure 1. Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w KIR S.A. 1. Development of Telecommunications Infrastructure at KIR S.A. 2. Macierz korporacyjna 2. Corporation matrix 3. Monitoring pozycji banku w systemie ELIXIR 3. ELIXIR monitoring of the Bank's position 4. Bramka KIR 4. KIR Gateway 5. Internet 5. Internet V. Dzia³ania KIR S.A. na rzecz standaryzacji V. KIR S.A. Activity in Support of Standardisation VI. Zasoby osobowe KIR S.A. VI. KIR S.A. Human Resources Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej (skrót) Report on the Activities of the Supervisory Board (summary) Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci KIR S.A. Report of the Management Board on the Activities of KIR S.A. (summary) Opinia Bieg³ego Rewidenta Auditor s Report Sprawozdanie finansowe za 2001 rok (skrót) Financial Statements for 2001 (summary) Bilans KIR S.A. na r. KIR S.A. Balance Sheet for December 31st, 2001 Rachunek zysków i strat KIR S.A. Profit and Loss Account of KIR S.A. Omówienie wybranych pozycji bilansu Notes to Some Balance Sheet Items Omówienie wybranych pozycji rachunku zysków i strat Notes to Some Profit and Loss Account Items ANNUAL REPORT

6 RAPORT ROCZNY 2001 LIST PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE SUPERVISORY BOARD CHAIRMAN Szanowni Pañstwo, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. bêd¹ca Spó³k¹ czternastu najwiêkszych polskich banków w tym Narodowego Banku Polskiego oraz Zwi¹zku Banków Polskich jest obecnie, w dziesi¹tym roku swego dzia³ania, instytucj¹ o stabilnej pozycji w systemie bankowym. Strategiczny kierunek rozwoju Izby zak³ada, e do koñca 2003 roku nast¹pi pe³na elektronizacja ca³ego systemu rozliczeniowego. W 2001 roku w systemie ELIXIR przetworzono wiêcej transakcji ni w systemie SYBIR. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. kontynuowa³a w 2001 roku szereg zadañ wynikaj¹cych z Planu Strategicznego Izby. Szczególnie pozytywne wyniki osi¹gniête zosta³y w zakresie rozwoju us³ug polegaj¹cych na optycznym odczycie i zamianie na postaæ elektroniczn¹ informacji zawartych na papierowych dokumentach. National Clearing House Co. (KIR S.A.), a partnership of fourteen biggest Polish banks, including the National Bank of Poland and the Polish Banks' Association now, in its 10th year in operation, represents an institution enjoying stable position in the banking sector. It is assumed in the strategic direction of the KIR S.A. development that by the end of 2003, all clearing transactions shall be performed in the electronic form. In 2001 more clearing transactions were processed in the ELIXIR system than in the SYBIR system. In 2001, National Clearing House Co. fulfilled a number of tasks implied by the House s Strategic Plan. Particularly positive results were reached in the area of the development of services consisting in scanning the paper documents and transforming them into electronic information. 4

7 W po³owie roku nast¹pi³o produkcyjne uruchomienie nowego systemu zarz¹dzania certyfikatami klucza publicznego, co bardzo istotnie podnios³o jakoœæ obs³ugi subskrybentów. Jednoczeœnie wp³ynê³o to na zwiêkszenie poziomu bezpieczeñstwa systemu ELIXIR. Osi¹gniêcie tak istotnego postêpu w organizacji nowoczesnego systemu kompensacji nale noœci i zobowi¹zañ by³o mo - liwe dziêki olbrzymiemu zaanga owaniu banków akcjonariuszy i innych banków Uczestników KIR S.A. jak równie pracowników oraz Zarz¹du Izby. W dzia³alnoœci Rady Nadzorczej koñcz¹cej siê IV kadencji istotnym by³o podjêcie skutecznych dzia³añ w celu przyspieszenia i zwiêkszenia bezpieczeñstwa obrotu pieniê nego w naszym systemie bankowym. W imieniu Rady Nadzorczej pragnê podziêkowaæ Zarz¹dowi i wszystkim pracownikom Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. za ca³oroczny wysi³ek na rzecz systemu bankowego, który pozwoli³ na uzyskanie pozytywnej oceny dzia³alnoœci Izby z korzyœci¹ dla wszystkich klientów banków. At the beginning of July last year, the new system for public key certificate authorization was put into operation, highly improving the quality of subscriber servicing. At the same time it made the ELIXIR system significantly more secure. Such a progress in a modern receivables and liabilities compensation system organisation was possible due to the enormous commitment of the shareholders-banks and other Participants in the KIR S.A., as well as the staff and Management of the House. With respect to the Supervisory Board activities during this now expiring fourth term, we see as important that we undertook the successful efforts to speed up and increase the security of the money turnover in our banking system. On behalf of the Supervisory Board I should like to thank the Management Board and all National Clearing House Co. employees for their all-year-round efforts for the benefit of the banking system, which made it possible for us to obtain the positive appraisal of our activities and which were to the benefit of the all customers of the banks. ANNUAL REPORT 2001 Eugeniusz Stru yñski Eugeniusz Stru yñski Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Supervisory Board Chairman 5

8 RAPORT ROCZNY 2001 RADA NADZORCZA KIR S.A. IV kadencja SUPERVISORY BOARD OF KIR S.A. 4th term Od lewej: From the left: Henryk Mo aryn, Wies³awa Stanis³awska, El bieta Getter, Edward Ptak, Krystyna Szewczyk, Eugeniusz Stru yñski, Zygmunt Miêtki, Ewa Szpak, Jan Zieliñski, Bronis³awa Trzeszkowska. 6

9 SK AD RADY NADZORCZEJ KIR S.A. KIR S.A. SUPERVISORY BOARD GROUP EUGENIUSZ STRU YÑSKI Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Supervisory Board Chairman BIG Bank GDAÑSKI S.A. w Warszawie JAN ZIELIÑSKI Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Supervisory Board Deputy Chairman BRE Bank S.A. w Warszawie PIOTR ALICKI Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie RYSZARD DRU YÑSKI Bank Œl¹ski S.A. w Katowicach KRZYSZTOF FRELISZEK Narodowy Bank Polski EL BIETA GETTER Bank Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie ZYGMUNT MIÊTKI Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu HENRYK MO ARYN Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A. w Warszawie EDWARD PTAK Bank Przemys³owo-Handlowy S.A. w Krakowie WIES AWA STANIS AWSKA Bank Gospodarki ywnoœciowej S.A. w Warszawie KRYSTYNA SZEWCZYK Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie EWA SZPAK Bank Handlowy w Warszawie S.A. ANDRZEJ TOPIÑSKI Zwi¹zek Banków Polskich w Warszawie BRONIS AWA TRZESZKOWSKA Kredyt Bank S.A. w Warszawie GRZEGORZ ZIÓ KOWSKI Bank Zachodni WBK S.A. we Wroc³awiu ANNUAL REPORT 2001 Powy szy sk³ad Rady Nadzorczej zosta³ ustanowiony przez Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. dnia 6 kwietnia 2001 roku, które przyjê³o rezygnacje: Paw³a ukaszewicza z Banku Handlowego w Warszawie S.A., Grzegorza Markiewicza z Banku Zachodniego S.A., Andrzeja Szukalskiego ze Zwi¹zku Banków Polskich w Warszawie i Artura Stru yñskiego z Powszechnej Kasy Oszczêdnoœci BP S.A. oraz powo³a³o w ich miejsce Henryka Mo aryna z Powszechnej Kasy Oszczêdnoœci BP S.A., Ewê Szpak z Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Andrzeja Topiñskiego ze Zwi¹zku Banków Polskich w Warszawie. W zwi¹zku z po³¹czeniem Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytowego funkcjê cz³onka Rady Nadzorczej KIR S.A. z ramienia Banku Zachodniego WBK S.A. pe³ni Grzegorz Zió³kowski. The composition of the Supervisory Board as stated above was appointed by the General Assembly of the National Clearing House Co. (KIR. S.A.) on April 6th, 2001, which accepted resignation of Pawe³ ukaszewicz from Bank Handlowy w Warszawie S.A., Grzegorz Markiewicz from Bank Zachodni S.A., Andrzej Szukalski from the Polish Banks' Association in Warsaw and Artur Stru yñski from Powszechna Kasa Oszczêdnoœci BP S.A. and appointed instead Henryk Mo aryn from Powszechna Kasa Oszczêdnoœci BP S.A., Ewa Szpak from Bank Handlowy w Warszawie S.A. and Andrzej Topiñski from the Polish Banks' Association in Warsaw. As a consequence of the merger of Bank Zachodni S.A. and Wielkopolski Bank Kredytowy, Grzegorz Zió³kowski serves as the KIR S.A. Supervisory Board member representing Bank Zachodni WBK S.A. 7

10 RAPORT ROCZNY 2001 LIST PREZESA ZARZ DU Mam przyjemnoœæ przedstawiæ Pañstwu Raport z dzia³alnoœci Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w 2001 roku. Na ten rok przypad³y wa ne zadania do realizacji, a tak e mia³y miejsce obchody 10-lecia podpisania aktu za³o ycielskiego, powo³uj¹cego Krajow¹ Izbê Rozliczeniow¹ S.A. W ubieg³ym roku KIR S.A. rozpoczê³a realizacjê Planu Strategicznego Izby na lata Zosta³ przygotowany program eliminacji dokumentów papierowych z rozliczeñ miêdzybankowych przed koñcem 2003 roku, co znajdzie odzwierciedlenie w pakiecie uchwa³ zamykaj¹cych system SYBIR z t¹ dat¹. Dla banków u ytkowników KIR S.A. stworzona zosta³a mo liwoœæ elektronizacji rozliczeñ w postaci us³ugi odczytu optycznego IMBIR zarówno dla dokumentów przysy³anych do Izby, jak i z niej wysy³anych. Pomyœlny rozwój tej us³ugi i obejmowanie ni¹ coraz to nowych banków realnie przybli a datê pe³nej elektronizacji rozliczeñ miêdzybankowych. LETTER FROM THE MANAGEMENT BOARD PRESIDENT It is my pleasure to present to you an annual report on the activities of the National Clearing House Co. in the year It was a year of important tasks to be performed and marked by the celebrations of the 10th anniversary of the signing of the notary deed, calling the KIR S.A. into being. Last year the KIR S.A. has commenced to carry out the KIR S.A. Strategic Plan for the years The program of paper documents elimination from the interbank clearing transactions by the end of 2003 was prepared. This shall be reflected in the packet of resolutions closing the SYBIR system on that day. For the banks the KIR S.A. users the possibility to clear their transactions in the electronic system was created in the form of IMBIR document scanning services, both for the documents incoming and coming out of the House. The successful development of these services and systematic covering new banks with it bring closer the date of exclusively electronic clearing of interbank transactions. 8

11 Ubieg³y rok okaza³ siê pod tym wzglêdem prze³omowy, gdy po raz pierwszy w historii Izby przetworzono wiêcej transakcji elektronicznie (52,3%) ni w systemie Izby Papierowej (47,7%). W ujêciu wartoœciowym dominacja systemu ELIXIR nad systemem SYBIR by³a jeszcze bardziej widoczna, gdy a 93,3% obrotów przypad³o na pierwszy system a zaledwie 6,7% na drugi. Pomyœlne uruchomienie nowego systemu certyfikacji kluczy publicznych SZAFIR jest okazj¹ do przypomnienia, e Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. by³a pionierem w œwiadczeniu tej us³ugi w Polsce na osiem lat przed uchwaleniem ustawy o podpisie cyfrowym. Postêpy w elektronizacji rozliczeñ jak te wprowadzanie nowych produktów oparte jest na zdrowych podstawach finansowych Izby. Mimo obni enia op³at pobieranych od banków w wysokoœci oko³o 8 mln z³ w ubieg³ym roku Izba wygospodarowa³a wynik finansowy netto wy szy o 37% od zaplanowanego. Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ U ytkownikom, Akcjonariuszom KIR S.A., którzy poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej przyczynili siê do rozwoju Izby z po ytkiem dla sektora bankowego i finansowego w Polsce. Last year was a turning point in that respect, as for the first time in the House s history more transactions were processed electronically (52.3%) than in the Paper House System (47.7%). The ELIXIR system domination is even more visible if we look at the value of transactions processed, because 93.3% of the turnover was processed in the first system, and only 6.7% - in the second one. The successful operational launching the new SZAFIR public key certificates authorization system is a good opportunity to remind that the KIR S.A was a pioneer with respect to this service in Poland, starting it eight years before the Law on electronic signature was enacted. Progress in introducing electronic clearing transactions as well as implementing new products are based on the House s healthy financial foundations. Despite the reduction of fees charged on banks in the amount of approximately PLN 8 million, the House closed last year with the net financial result by 37% higher than planned. Let me express my greatest thanks to the Clients and KIR S.A. Shareholders who contributed to the development of the House through their representatives on the Supervisory Board, to the benefit of the Polish banking and finance sector. ANNUAL REPORT 2001 Tadeusz O³dakowski Tadeusz O³dakowski Prezes Zarz¹du Management Board President 9

12 RAPORT ROCZNY 2001 ZARZ D KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. KIR S.A. MANAGEMENT BOARD Od lewej: From the left: Julian Osiek-Ruszowski, Zygmunt Szafrañski, Tadeusz O³dakowski, Jaros³aw Tymowski. TADEUSZ O DAKOWSKI Prezes Zarz¹du President ZYGMUNT SZAFRAÑSKI Wiceprezes Zarz¹du Vice-president JAROS AW TYMOWSKI Wiceprezes Zarz¹du Vice-president JULIAN OSIEK-RUSZOWSKI Cz³onek Zarz¹du 2 Member of the Board 2 2 Powo³any na Cz³onka Zarz¹du KIR S.A r. Do r. Cz³onkiem Zarz¹du by³ Jerzy Kochañski. 2 Appointed the Member of KIR S.A. Management Board on 1 December 2001 r. Till 17 October 2001 r. Jerzy Kochañski was the Member of the Management Board. 10

13 ANNUAL REPORT 2001 I. WSTÊP Na 2001 rok przypad³y dla Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. wa ne zadania do realizacji, jak równie mia³y miejsce obchody 10-lecia podpisania aktu za³o ycielskiego powo³uj¹cego KIR S.A. W ci¹gu 10 lat istnienia Izby zosta³ zwielokrotniony zakres œwiadczonych przez ni¹ us³ug. Systemy Izby obs³uguj¹ce m.in. system rozliczeñ miêdzybankowych detalicznych, spe³niaj¹ normy miêdzynarodowe w zakresie bezpieczeñstwa, szybkoœci i niezawodnoœci. Izba by³a prekursorem wdra aj¹c z du ym wyprzedzeniem w stosunku do otoczenia Plan Kontynuowania Dzia³alnoœci. Uruchomienie systemu certyfikacji kluczy publicznych na osiem lat przed ukazaniem siê ustawy o podpisie elektronicznym mia³o pozytywny wp³yw na elektronizacjê rozliczeñ. Plan Strategiczny Izby na lata zak³ada pe³n¹ elektronizacjê rozliczeñ miêdzybankowych. W tym celu przygotowano w ub. r. program eliminacji dokumentów papierowych z rozliczeñ miêdzybankowych przed 2003 r r. by³ pierwszym, w ramach planu oraz programu, rokiem przybli aj¹cym sektor bankowy do tego celu. Wdro enie odczytu optycznego dokumentów IMBIR we wszystkich BRIR oraz wymierny wp³yw Izby na standaryzacjê dokumentów powinny sprzyjaæ realizacji g³ównego celu. Warto zapoznaæ siê z histori¹ Izby, aby zaufaæ jej przy realizacji nowych stawianych przed ni¹ zadañ. I. INTRODUCTION 2001 was marked by several important tasks performed by the National Clearing House Co., as well as by celebrations of the 10th anniversary of the KIR S.A. founding. During its 10 years of existence the House has significantly increased the scope of its services. The systems used by the House, among others for interbank and retail clearing transactions meet international standards with respect to security, speed and reliability. The House acted as a forerunner when it implemented its Business Continuity Plan. Launching the public key certification system eight years prior to the Law on electronic signature positively influenced the process of introducing electronic clearing system. The House s Strategic Plan for the years envisages that by the end of this period the clearing transactions shall be executed only in the electronic form. In order to obtain this aim, the program of paper documents elimination from the clearing transactions by 2003 was developed last year. According to the plan and the program, 2001 was the first year of getting banking sector closer to this aim. Implementation of the IMBIR document scanning services in all Regional Bank Clearing Houses and the measurable influence of the House on the document standardisation process shall facilitate obtaining this main purpose. It is good to know the KIR S.A. history, to trust it when it executes new tasks it faces. 13

14 RAPORT ROCZNY 2001 Kalendarium Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w latach listopada 1991 r. Podpisanie aktu notarialnego powo³uj¹cego KIR S.A. 16 stycznia 1992 r. Rejestracja KIR S.A. w S¹dzie Rejonowym. 3 lutego 1992 r. Nadzwyczajne WZA KIR S.A., na którym zosta³y podjête decyzje, e docelowym systemem rozliczeniowym bêdzie system Izby Elektronicznej. 15 paÿdziernika 1992 r. Pierwsze testy transmisji danych w skali kraju dla 18 banków akcjonariuszy Izby w 17 BRIR. 6 stycznia 1993 r. Deklaracja Zarz¹du Izby o pe³nej gotowoœci jednostek KIR S.A. i systemu SYBIR do uruchomienia rozliczeñ miêdzybankowych. 5 kwietnia 1993 r. Uruchomienie systemu SYBIR w trybie produkcyjnym wœród 18 banków akcjonariuszy. 1 lipca 1993 r. Uruchomienie Oœrodka Zarz¹dzania Kluczami KIR S.A. 18 kwietnia 1994 r. Uruchomienie systemu ELIXIR w trybie produkcyjnym. 1 lipca 1994 r. Objêcie systemem SYBIR ca³ego sektora bankowego. 27 marca 1995 r. Zakoñczenie wdra ania Planu Awaryjnego Dzia³ania w Bankowych Regionalnych Izbach Rozliczeniowych. 24 marca 1997 r. Uruchomienie produkcyjne podsystemu Dokumenty Zastrze one w ramach Miêdzybankowej Informacji Gospodarczej. KIR S.A. calendar of events, November 1991 Signing of the notary deed which called the KIR S.A. into being. 16 January 1992 Registration of the KIR S.A. in the Regional Court. 3 February 1992 The Extraordinary Meeting of KIR S.A. Shareholders decides that the target clearing system is to be the system of Electronic House. 15 October 1992 The first nation-wide data transmission tests for 18 banks-shareholders in 17 Regional Bank Clearing Houses (BRIRs). 6 January 1993 The KIR S.A. Management Board declaration on the full readiness of the House units and the SYBIR system to launch interbank clearing transactions. 5 April 1993 Launching the SYBIR system in operational mode for 18 banks-shareholders. 1 July 1993 Launching the KIR S.A. Key Management Centre. 18 April 1994 Launching the ELIXIR system in operational mode. 1 July 1994 Covering the whole banking sector with the SYBIR system. 27 March 1995 Implementation of the Business Continuity Plan in Regional Bank Clearing Houses. 24 March 1997 Launching in the operational mode the False and Stolen Documents subsystem in the frames of Interbank Economic Information. 14

15 1 sierpnia 1997 r. Uruchomienie odrêbnego œrodowiska MODELIX (w ramach systemu ELIXIR), umo liwiaj¹cego przekazywanie transakcji miêdzy oddzia³ami nale ¹cymi do tego samego banku. 1 czerwca 1998 r. Uruchomienie nowej formy rozliczeñ, tj. Polecenie Zap³aty w systemie ELIXIR. 30 czerwca 1998 r. Objêcie wszystkich banków elektronicznym systemem rozliczeñ miêdzybankowych ELIXIR. 1 kwietnia 1999 r. Wprowadzenie jednolitego Regulaminu dla systemów SYBIR i ELIXIR czerwca 1999 r. Udzia³ KIR S.A. w œwiatowym teœcie na zgodnoœæ systemów z rokiem 2000 (Global Test of Payment Systems). Polska za poœrednictwem KIR S.A. zosta³a zaproszona przez New York Clearing House spoœród zaledwie kilkunastu krajów œwiata i jako jedyna z krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej do udzia³u w tym teœcie. 1 marca 2000 r. Produkcyjne uruchomienie us³ugi odczytu optycznego dokumentów papierowych IMBIR. 2 stycznia 2001 r. Uruchomienie obs³ugi czeków ROR w systemie ELIXIR. 1 lutego 2001 r. Wprowadzenie kontroli zgodnoœci numeru rachunku ze standardem NRB w aplikacji oddzia³owej systemu ELIXIR, zgodnie z Kart¹ wdra ania NRB. 1 August 1997 Launching the separate MODELIX subsystem (within the ELIXIR system), which enables transfer of transactions between branches of the same bank. 1 June 1998 Launching the new form of the clearing transaction, i.e. Direct Debit, within the ELIXIR system. 30 June 1998 Covering all banks with the ELIXIR electronic clearing system. 1 April 1999 Implementation of the uniform rules and regulations for both the SYBIR and the ELIXIR systems June 1999 Participation of the KIR S.A. in the Global Test of Payment Systems, checking the compatibility of the systems in the year Poland via KIR S.A. was invited to take part in this test by the New York Clearing House. 1 March 2000 Operational launching the IMBIR, document scanning services. 2 January 2001 Launching the electronic cheques service for personal saving and current account's (ROR) within the ELIXIR system. 1 February 2001 Introduction of the control of banking account code compliant with the IBAN standard in the ELIXIR system branch application. ANNUAL REPORT lipca 2001 r. Produkcyjne uruchomienie systemu zarz¹dzania certyfikatami kluczy publicznych SZAFIR. 2 July 2001 Operational launching the SZAFIR public key certificates authorization system. 15

16 RAPORT ROCZNY 2001 List Pana Aleksandra Kwaœniewskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, skierowany do uczestników i organizatorów uroczystoœci 10-lecia powstania Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Szanowni Pañstwo, Warszawa, 22 listopada 2001 roku Do uczestników i organizatorów uroczystoœci 10-lecia powstania Krajowej Izby Rozliczeniowej Z okazji 10. rocznicy powstania Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. proszê przyj¹æ serdeczne gratulacje i s³owa uznania za wysi³ek w³o ony w utworzenie ogólnokrajowego systemu rozliczeñ bankowo-finansowych. Istnienie Izby nak³ada siê na jedn¹ z najwa niejszych dekad we wspó³czesnych dziejach Polski czas transformacji ustrojowej i gospodarczej. Dobrze wykorzystaliœmy ten moment. Dowiedliœmy sobie i innym, e Polacy potrafi¹ byæ zdyscyplinowani i rozwa ni, umiej¹ ciê ko pracowaæ i porozumieæ siê w sprawach najwa niejszych dla kraju. Dziœ, otwiera siê przed nami kolejna wielka szansa pe³noprawnego cz³onkostwa w jednolitym europejskim rynku. Chcemy znaleÿæ siê tam jako szanowany partner, aktywnie uczestnicz¹cy we wspólnym dziele budowania silnej ekonomicznie, spo³ecznie i kulturowo Europy. Aby tak mog³o siê staæ, trzeba wiele dziedzin naszego ycia przygotowaæ do integracji. Prace podejmowane przez Krajow¹ Izbê Rozliczeniow¹ s¹ dobrym przyk³adem takich dzia³añ. Nowatorskie rozwi¹zania wprowadzone do polskiego systemu bankowego, zapewni³y mu szybkoœæ i sprawnoœæ funkcjonowania oraz bezpieczn¹ i niezawodn¹ obs³ugê zleceñ p³atniczych w obrocie miêdzybankowym. System stworzony przez KIR umo liwia bankom oferowanie nowych instrumentów p³atniczych i wysok¹ jakoœæ us³ug. Wysokie oceny przyjêtym rozwi¹zaniom wystawiaj¹ instytucje polskiego systemu bankowo-finansowego i nasi partnerzy z Unii Europejskiej. Osi¹gniêcia Krajowej Izby Rozliczeniowej to dzie³o grupy prê nych i oddanych swojej pracy ludzi. To, co uda³o siê Pañstwu zrealizowaæ w ci¹gu zaledwie jednej dekady, œwiadczy o ogromnych Pañstwa zdolnoœciach i mo liwoœciach. Jestem pe³en uznania dla Waszego dorobku. Dziêkujê Izbie za aktywn¹ dzia³alnoœæ w polskim sektorze finansowym. Dziêkujê tak e za wysi³ek w³o ony w promocjê naszego kraju na arenie miêdzynarodowej. Gratuluj¹c Pañstwu jubileuszu dziesiêciolecia, yczê Krajowej Izbie Rozliczeniowej pomyœlnego rozwoju i wielu cennych inicjatyw. yczê Pañstwu satysfakcji i zadowolenia p³yn¹cych z poczucia, e Wasze osobiste osi¹gniêcia sk³adaj¹ siê na sukces wspólny, sukces Polski. Aleksander Kwaœniewski 16

17 The letter of the President of Poland, Mr Aleksander Kwaœniewski, to the participants and organisers of the 10th anniversary celebration of the National Clearing House Co. ANNUAL REPORT 2001 President Republic of Poland Ladies and Gentlemen, Warsaw, 22 November 2001 To the participants and organisers of the jubilee gathering marking the 10th anniversary of the National Clearing House Co. On the occasion of the 10th anniversary of the National Clearing House Co., please accept my sincere congratulations and words of acknowledgement for the effort devoted to the creation of a nation-wide system of bank and financial clearing. The House s period in existence has coincided with one of the most important decades in Poland s contemporary history a time of political and economic transformation. We have made a good use of that moment. We have proved to ourselves and to others that Poles can be disciplined and prudent, that they know how to work hard and reach agreement on matters of the utmost national importance. Today, another great opportunity is opening before us the chance of full-scale membership of a common European market. We want to find ourselves therein as a respected partner actively participating in the common effort of building an economically, socially and culturally strong Europe. For that to occur, many areas of our life must be prepared for integration. The work being done by the National Clearing House Co. is a good example of such efforts. Innovative solutions introduced into the Polish banking system have enabled it to handle interbank payments swiftly, efficiently, safely and reliably. The system created by KIR S.A. has enabled banks to offer new payment instruments and highquality services. Both Polish banks and financial institutions as well as our partners from the European Union have given high marks to the solutions being applied. The accomplishments of the National Clearing House Co. have been the work of a group of dynamic individuals dedicated to their jobs. What you have managed to achieve in the course of a single decade attests to your great abilities and potential. I am full of admiration for your achievements. I wish to thank the House for its active involvement in the Polish banking sector. I also thank you for your effort to promote out country in the international arena. In congratulating you on your 10th anniversary, I wish the National Clearing House Co. propitious development and numerous valuable initiatives. I wish you all the satisfaction that comes from knowing that your personal achievements have contributed to our common success, to the success of Poland as a whole. Aleksander Kwaœniewski 17

18 RAPORT ROCZNY 2001 II. UCZESTNICTWO W IZBIE Uczestnikiem Izby mo e staæ siê ka dy bank, który posiada licencjê na prowadzenie dzia³alnoœci w Polsce oraz uzyska akceptacjê Rady Nadzorczej Izby. Wnioskodawca (uczestnik) musi posiadaæ rachunek bie ¹cy w NBP, otwarty i prowadzony przez jednostkê organizacyjn¹ NBP, obs³uguj¹c¹ rachunki uczestników KIR S.A. Warunkiem uczestnictwa w Izbie jest tak e zawarcie z NBP umowy umo liwiaj¹cej zaci¹gniêcie kredytu lombardowego. Ponadto, uczestnik musi byæ wyposa ony w aplikacjê, za poœrednictwem której mo e monitorowaæ rozliczenia w systemie ELIXIR. Sprawdzane jest równie techniczne przygotowanie banku do prowadzenia rozliczeñ. W³¹czenie banku do systemu rozliczeniowego nastêpuje dopiero po pomyœlnym przeprowadzeniu testów. Tryb wykluczenia z Izby jest jednoznacznie okreœlony w umowie uczestnictwa. Od pocz¹tku dzia³ania Izby wykluczonych zosta³o 6 banków. W 2001 roku wykluczono z uczestnictwa 1 bank. Na koniec 2001 roku bezpoœrednimi uczestnikami rozliczeñ w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. by³y 62 banki. II. KIR S.A. MEMBERSHIP A participant of the National Clearing House Co. may be any bank which has a licence for banking activity in Poland and obtains acceptance of the KIR S.A. Supervisory Board. The Applicant (participant) must have a current account in the National Bank of Poland, open and held by the organisational unit of the NBP dealing with accounts of KIR S.A. participant banks. Participation in the House is also dependent on entering into the collateral loan agreement with NBP. Additionally, the participant must be equipped with the application which enables him monitoring the clearing operations carried out in the ELIXIR system. Also, the technical preparedness of the bank to carry clearing systems is checked. The bank is not included in the clearing system until the tests are successfully completed. The procedure of exclusion from the House is defined in the membership agreement. From the beginning of the House operations all together 6 banks were excluded. One bank was excluded from the participation in the House in At the end of 2001, there were 62 banks directly participating in the clearing operations carried out through the National Clearing House Co. 18

19 III. PRODUKTY I US UGI W KIR S.A. 1. SYSTEMY ROZLICZEÑ MIÊDZYBANKOWYCH W KIR S.A. III. KIR S.A. PRODUCTS AND SERVICES 1. INTERBANK CLEARING SYSTEMS OF KIR S.A. ANNUAL REPORT 2001 W ramach KIR S.A. zosta³y wprowadzone do polskiej bankowoœci dwa niezale ne od siebie, oparte na rozrachunku netto, systemy rozliczeñ miêdzybankowych: SYBIR ( System Bankowych Izb Rozli- czeniowych) zwany te Izb¹ Tradycyjn¹ lub Izb¹ Papierow¹ oraz ELIXIR (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) produkt KIR S.A. o zastrze- onym znaku towarowym. Izba Papierowa i Izba Elektroniczna to dwa niezale ne, ale wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê systemy. Od r. w KIR S.A. obowi¹zuje nowy, wspólny dla obu systemów, jednolity Regulamin3 dokonywania czynnoœci w zakresie rozliczeñ. Wraz z rozwojem systemów rozliczeniowych oraz wprowadzaniem nowych us³ug Rada Nadzorcza KIR S.A. dokonuje stosownych zmian i uzupe³nieñ w Regulaminie. Within KIR S.A., the following two independent interbank clearing systems based on the net clearing have been introduced into the Polish banking sector: SYBIR (for System Bankowych Izb Rozliczeniowych the System of Bank Clearing Houses), also called the Traditional, or Paper-based System, and ELIXIR (for Elektroniczna Izba Rozliczeniowa the Electronic Clearing System) a product of KIR S.A. with a registered trademark. Both systems, the paper-based and the electronic one, are independent but complementary to each other. As of April 1st, 1999, new and unified Regulations3 on performance of clearing operations apply in KIR S.A. for both systems. As the clearing systems develop and new services are introduced, the Supervisory Board of KIR S.A. makes appropriate amendments and supplements to those Regulations Charakterystyka Izby Papierowej SYBIR Izba Papierowa system SYBIR System SYBIR jest oryginalnym polskim produktem opracowanym dla zapewnienia sprawnej obs³ugi rozliczeñ miêdzybankowych netto dokonywanych z udzia³em dokumentów papierowych. System umo liwia automatyzacjê przetwarzania danych 1.1. Key Features of the SYBIR Paper-based Clearing System The SYBIR Paper-based Clearing System The SYBIR system is an original Polish product, elaborated to ensure efficient service of net interbank clearing, performed with the use of paper documents. The system allows for automation of data processing at different 3 Zaktualizowany Regulamin w pe³nej wersji dostêpny jest w Zespole Informacyjnej Obs³ugi Banków KIR S.A., a skrót w Serwisie KIR S.A. na stronach 3 Updated full text of Regulations is available at Bank Information Service Team of KIR S.A. and its abridged version can be found in KIR S.A. Service on: 19

20 RAPORT ROCZNY 2001 w poszczególnych fazach procesu rozliczeniowego miêdzy oddzia³ami banków za poœrednictwem Bankowych Regionalnych Izb Rozliczeniowych (BRIR). Od momentu produkcyjnego uruchomienia, system SYBIR obs³u y³ blisko 378 milionów przesy³ek rozliczeniowych oraz kurierskich. stages of the process of interbank clearing through the Regional Bank Clearing Houses (BRIR). Since the beginning of operation, the SYBIR system serviced almost 378 million clearing and courier packages. Liczba transakcji przeliczeniowych w systemie SYBIR* Number of calculated transactions in the SYBIR* system 300 Liczba transakcji przeliczeniowych (w mln) Number of calculated transactions (million) Lata / Years *Dla systemu SYBIR liczba transakcji podawana jest w tzw. transakcjach przeliczeniowych: liczba przesy³ek x wskaÿnik zawartoœci transakcji w jednej przesy³ce rozliczeniowej zmienny dla poszczególnych okresów. * For the SYBIR system the number of transactions is given in so called calculated transactions, i.e. the number of packets multiplied by the indicator of transactions contents of one clearing packet, which is variable in time. Wartoœæ obrotów ogó³em przekazana za poœrednictwem systemu SYBIR w latach to ponad 5 bilionów z³otych. Na skutek szybszego tempa spadku wartoœci obrotów w stosunku do zmiany liczby przesy³ek, w systemie SYBIR od 1997 roku obserwuje siê spadek œredniej wartoœci jednej przesy³ki rozliczeniowej (z 21 tys. z³ w 1997 r., 17 tys. z³ w 1998 r., 13,5 tys. z³ w 1999 r., 12,2 tys. z³ w roku 2000 do 11,6 tys. z³ w 2001 r.). The total amount transferred through SYBIR in the period from 1993 to 2001 exceeds PLN 5 thousand billion. As a result of decrease of transactions value faster than the decrease of amount of packages, starting from 1997, a year-toyear reduction of the average value of one clearing package is observed in SYBIR (from PLN 21 thousand in 1997; PLN 17 thousand in 1998; PLN 13.5 thousand in 1999; PLN 12.2 thousand in 2000; to PLN 11.6 thousand in 2001). 20

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. National Clearing House Co.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. National Clearing House Co. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. National Clearing House Co. Raport Roczny Raport Roczny Spis treœci Table of Contents List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Letter from the Supervisory Board Chairman Rada

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Annual Report 1999 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE CO.

Annual Report 1999 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE CO. Annual Report 1999 RAPORT ROCZNY 1999 ANNUAL REPORT KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE CO. 1 Raport Roczny 1999 SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Rozdział I Przepisy Ogólne: 1. Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o: 1. Stowarzyszeniu rozumie się przez to Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co.

Raport Roczny. Annual Report. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. Raport Roczny 2003 Annual Report KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. Raport Roczny 2 003 Annual Report KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 lutego 2011 r. w LEGNICY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, ul. Sejmowa 5A.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Raport Carbon Invest S.A. za I kwartał 2011 r.

Raport Carbon Invest S.A. za I kwartał 2011 r. Raport Carbon Invest S.A. za I kwartał 2011 r. Podstawowe Informacje o Spółce Siedziba: Warszawa Adres: ul. Nowogrodzka 47A; 00-695 Warszawa Numer telefonu: (22) 585 09 97 Numer faksu: (22) 585 09 93 Adres

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Rachunki rozliczeniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA BIZNES PLUS MOJA FIRMA NON-PROFIT WSPÓLNOTA AGRO 1.

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Stowarzyszeniem Przewoźników Podlasia z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kombatantów 4, 15-102 Białystok, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo