KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A."

Transkrypt

1

2 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/ fax: +48/

3 M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF.. IS: Œwiadczenie us³ug dla p³atnoœci realizowanych za poœrednictwem banków oraz przygotowywanie danych do rozrachunku, w sposób wiarygodny, sprawny i bezpieczny, z zachowaniem ekonomicznej racjonalnoœci. Wspó³dzia³anie z bankami na rzecz usprawnienia systemu p³atniczego w Polsce, a w szczególnoœci kreowanie standardów zwi¹zanych z p³atnoœciami oraz udzia³ w pracach zwi¹zanych z procesem integracji europejskiej. 1 Provide services for payments made through banks and preparing clearing data in credible, efficient and safe manner, securing rational economy. Co-operate with banks in efforts to improve payment system in Poland, and especially create standards regarding payments, as well as participate in works related to the European integration process. 1 1 Z Planu Strategicznego Izby na lata From KIR S.A. Strategic Plan for the years

4 RAPORT R OCZNY SPIS TREŒCI T ABLE OF C ONTENTS List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Letter from the Supervisory Board Chairman Rada Nadzorcza KIR S.A. IV Kadencja Supervisory Board of KIR S.A. 4th term List Prezesa Zarz¹du Letter from the Management Board President Zarz¹d Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. KIR S.A. Management Board I. Wstêp I. Introduction II. Uczestnictwo w Izbie II. KIR S.A. Membership III. Systemy rozliczeñ miêdzybankowych w ramach KIR S.A. III. Interbank Clearing Systems of KIR S.A. 1. Charakterystyka izby tradycyjnej SYBIR 1. Key Features of the SYBIR Paper-based Clearing System Izba tradycyjna system SYBIR The SYBIR Paper-based Clearing System Poczta bankowa Banking Courier Services 2. Charakterystyka Elektronicznej Izby Rozliczeniowej ELIXIR 2. Key Features of the ELIXIR Electronic Clearing System Elektroniczna Izba Rozliczeniowa system ELIXIR The ELIXIR Electronic Clearing System Uczestnicy systemu ELIXIR Participants in the ELIXIR System Wzrost liczby transakcji i wartoœci obrotów w systemie ELIXIR Growth of Number and Value Transactions in the ELIXIR System Rozliczenia miêdzyoddzia³owe oraz polecenie zap³aty w systemie ELIXIR Interbranch Clearings and Direct Debit in the ELIXIR System Korzyœci dla klientów Elektronicznej Izby Rozliczeniowej ELIXIR Benefits Derived by Customers from the ELIXIR Electronic Clearing System 3. Dynamika rozwoju systemu ELIXIR w porównaniu z systemem SYBIR 3. Dynamics in the Development of the ELIXIR System in Comparison with the SYBIR System 4. Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej 4. Development of the Telecommunication Infrastructure 5. Nowe produkty i us³ugi 5. New Products and Services Us³ugi odczytu optycznego w KIR S.A. system IMBIR KIR S.A. Scanning of Documents Services IMBIR System SZAFIR nowy system zarz¹dzania certyfikatami kluczy publicznych SZAFIR the New System for Public Key Certificates Authorization

5 ANNUAL R EPORT 6. Dzia³ania KIR S.A. na rzecz standaryzacji 6. KIR S.A. Activity in Support of Standarization 38 IV. Zasoby osobowe KIR S.A. IV. KIR S.A. Human Resources 40 V. Kierunki dzia³ania Izby w roku 2001 V. Directions of the KIR S.A. Activity for Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej (skrót) Report on the Activities of the Supervisory Board (summary) 46 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci KIR S.A. za r. (skrót) Report of the Management Board on the Activities of KIR S.A. for year (summary) 50 Opinia Bieg³ego Rewidenta Auditor s Report 55 Sprawozdanie finansowe za rok (skrót) 57 Financial Statements for (summary) Bilans KIR S.A. na r. 57 KIR S.A. Balance Sheet for December 31st, Rachunek zysków i strat KIR S.A. 58 Profit and Loss Account of KIR S.A. Omówienie wybranych pozycji bilansu 59 Notes to Some Balance Sheet Items Omówienie wybranych pozycji rachunku zysków i strat 60 Notes to Some Profit and Loss Account Items 3

6 RAPORT R OCZNY L R P N IST RZEWODNICZ CEGO ADY ADZORCZEJ Szanowni Pañstwo, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ukierunkowana na sta³e podnoszenie jakoœci us³ug opartych na szybkoœci, niezawodnoœci i bezpieczeñstwie rozliczeñ by³a w roku nadal cenionym oraz stabilnym elementem systemu bankowego. Po raz pierwszy Izba udowodni³a, e jest instytucj¹, która w sposób profesjonalny zaspakaja potrzeby banków w zakresie rozliczeñ. Kreowane przez Izbê standardy odpowiadaj¹ zarówno wymogom integracji z Uni¹ Europejsk¹ jak i potrzebom naszego sektora finansowego. W minionym roku Izba wydatnie zwiêkszy³a rozliczenia za poœrednictwem systemu ELIXIR, z powodzeniem wdra a³a system IMBIR oraz zasady kontroli przechodzenia na now¹ numeracjê rachunków bankowych NRB. Kierunki dzia³ania Izby okreœlone w planie strategicznym na lata zapewniaj¹ dalszy dynamiczny rozwój i usprawnianie systemu rozliczeñ. Bior¹c pod uwagê uznanie z jakim spotyka siê Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., jest mi mi³o podziêkowaæ Zarz¹dowi i wszystkim Pracownikom za kolejny, ca³oroczny wysi³ek na rzecz polskiego systemu bankowego i jego Klientów oraz satysfakcjonuj¹ce wyniki Izby za rok. Eugeniusz Stru yñski Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej 4

7 ANNUAL R EPORT L F S BOARD CHAIRMAN ETTER ROM THE UPERVISORY The National Clearing House Co. (KIR S.A.) whose policy is to permanently improve the quality of services guaranteeing quick, reliable, and safe clearings continued to be a valued and stable component of the banking system throughout the year. The House for the first time demonstrated that it is an institution professionally meeting the banks clearing needs. Standards created by the House correspond with both, the requirements of integration with the European Union and the needs of domestic financial sector. Over the past year, the House significantly increased clearings using the ELIXIR system, successfully implemented the IMBIR system and the principles of monitoring the switch-over to the new Bank Account Number (NRB) system. Directions of the House operations set in the Strategic Plan for the years ensure further dynamic progress and improvements to the clearing systems. Considering the recognition enjoyed by the National Clearing Co., I am pleased to express my thanks to the Board and all the staff members for another year of their hard work for the Polish banking system and its Clients, as well as for the satisfactory results recorded by the House in. Eugeniusz Stru yñski Supervisory Board Chairman 5

8 RAPORT R OCZNY R N KIR S.A. S B KIR S.A. ADA ADZORCZA IV kadencja UPERVISORY OARD OF 4th term Od lewej stoj¹: Standing from the left: Zygmunt Miêtki, Krzysztof Freliszek, Grzegorz Markiewicz, Andrzej Szukalski, Wies³awa Stanis³awska, El bieta Getter, Eugeniusz Stru yñski, Jan Zieliñski, Edward Ptak, Krystyna Szewczyk, Grzegorz Zió³kowski, Bronis³awa Trzeszkowska, Ryszard Dru yñski, Piotr Alicki. 6

9 ANNUAL R EPORT SK AD RADY NADZORCZEJ KIR S.A. KIR S.A. SUPERVISORY BOARD GROUP EUGENIUSZ STRU YÑSKI Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Supervisory Board Chairman BIG Bank GDAÑSKI S.A. w Warszawie JAN ZIELIÑSKI Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Supervisory Board Deputy Chairman BRE Bank S.A. w Warszawie PIOTR ALICKI Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie RYSZARD DRU YÑSKI Bank Œl¹ski S.A. w Katowicach KRZYSZTOF FRELISZEK Narodowy Bank Polski EL BIETA GETTER Bank Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie PAWE UKASZEWICZ Bank Handlowy w Warszawie S.A. GRZEGORZ MARKIEWICZ Bank Zachodni S.A. we Wroc³awiu ZYGMUNT MIÊTKI Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu EDWARD PTAK Bank Przemys³owo-Handlowy S.A. w Krakowie WIES AWA STANIS AWSKA Bank Gospodarki ywnoœciowej S.A. w Warszawie ARTUR STRU YÑSKI Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A. w Warszawie KRYSTYNA SZEWCZYK Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie ANDRZEJ SZUKALSKI Zwi¹zek Banków Polskich w Warszawie BRONIS AWA TRZESZKOWSKA Kredyt Bank S.A. w Warszawie GRZEGORZ ZIÓ KOWSKI Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. w Poznaniu 3 2 Powy szy sk³ad Rady Nadzorczej zosta³ ustanowiony przez Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. dn r., które przyjê³o rezygnacjê Jerzego Busza z BG S.A. i Hanny Maziejuk z banku PKO S.A. oraz powo³a³o w ich miejsce Wies³awê Stanis³awsk¹ i Piotra Alickiego. The composition of the Supervisory Board as stated above was appointed by the General Assembly of the National Clearing House Co. (KIR S.A.). on April 5th,. The General Assembly accepted resignation of Jerzy Busz from BG S.A. and Hanna Maziejuk from bank PKO.S.A. and appointed instead Wies³awa Stanis³awska and Piotr Alicki. 2 W zwi¹zku ze zmian¹ miejsca pracy zrzek³ siê mandatu Cz³onka RN KIR S.A. z dniem r. 2 Because of moving to another job, he resigned from the function of Supervisory Board of KIR S.A. member on 15 June. 3 W zwi¹zku ze zmian¹ miejsca pracy zrzek³ siê mandatu Cz³onka RN KIR S.A. z dniem r. 3 Because of moving to another job, he resigned from the function of Supervisory Board of KIR S.A. member on 1 October. 7

10 RAPORT R OCZNY LIST PREZESA ZARZ DU W imieniu Zarz¹du Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. mam zaszczyt przedstawiæ Pañstwu Raport opisuj¹cy dokonania Izby w r. W 9-tym roku dzia³alnoœci Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. osi¹gnê³a wskaÿniki œwiadcz¹ce zarówno o jej znacz¹cym udziale w sektorze finansowym kraju jak i jej nowoczesnoœci. W grudniu r. z prawie 2 mln transakcji rozliczanych codziennie przez systemy Izby, ponad 1 mln by³o realizowanych elektronicznie. Wartoœæ tych transakcji siêgnê³a niemal 20 mld z³, z czego ponad 90% przypad³o na transakcje bez u ycia papieru. System Izby Elektronicznej ELIXIR zacz¹³ dominowaæ nad systemem Izby Papierowej SYBIR. Przyjêty przez Radê Nadzorcz¹ Plan Strategiczny KIR S.A. na lata zak³ada m.in. jako cel eliminacjê papieru z rozliczeñ miêdzybankowych. Jednym z warunków podstawowych i koniecznych do realizacji tego celu jest wdro enie standardów w szczególnoœci w zakresie formularzy bankowych, jak te nowego Numeru Rachunku Bankowego. Izba sprzyja³a tym przedsiêwziêciom wspó³uczestnicz¹c w ich wdra aniu. Przyspieszeniu w procesie odchodzenia od papieru w rozliczeniach s³u y system odczytu optycznego o nazwie IMBIR. W lutym r. rozpoczêto wdra anie tego systemu dla jednego banku w warszawskiej Bankowej Regionalnej Izbie Rozliczeniowej. Pod koniec roku produkcyjn¹ eksploatacjê uruchomiono dla trzech du ych banków w 9-ciu BRIR-ach. Ci¹g³ej starannoœci wymaga utrzymanie bezpieczeñstwa i zapewnienie kontynuowania dzia³alnoœci systemów rozliczeniowych Izby. Zainicjowano wdra anie nowego systemu SZAFIR, który daje nadziejê na podniesienie stopnia bezpieczeñstwa rozliczeñ. Mam nadziejê, e miniony rok ugruntowa³ przekonanie u ytkowników do œwiadczonych przez Izbê us³ug zaspokajaj¹c ich coraz wiêksze oczekiwania. Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ U ytkownikom, Akcjonariuszom KIR S.A., którzy poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej sprzyjali rozwojowi Izby z po ytkiem dla sektora bankowego i finansowego w Polsce. Tadeusz O³dakowski Prezes Zarz¹du 8

11 ANNUAL R EPORT L B ETTER FROM THE OARD RESIDENT P I have the pleasure to present to you on behalf of the National Clearing House s Management Board a report describing the attainments of the House in the year. In the 9th year of its life, indicators describing the performance of the National Clearing House Co. reached figures which prove both, its significant financial market share in Poland and its advanced standards. By the end of December, over 1 million of nearly 2 million daily transactions were cleared by electronic systems. The value of these transactions reached almost PLN 20 billion, of which over 90% were done without the use of paper. The Electronic Clearing System ELIXIR took advantage over the Paper-based Clearing System SYBIR. The KIR S.A. Strategic Plan for the years adopted by the Supervisory Board provides, among other targets, the elimination of paper from interbank clearings. One of the main and necessary conditions for this is to introduce adequate standards, particularly the standards of bank forms and the new Bank Account Number system. The House supported these projects by taking part in their implementation. The optical scanning system called IMBIR contributes to speeding up the removal of paper from the process. Introduction of this system started at the Warsaw Bank Regional Clearing House (BRIR) in February to serve one of the banks. Towards the end of the year, it was launched at an industrial scale and served three large banks in 9 BRIRs. Continuous work is required to guarantee security and smooth operation of the House s clearing systems. The implementation of a new system SZAFIR has been commenced recently to further improve the security of clearing. I hope that the passing year has consolidated the confidence of our Clients in the services provided by the House to meet their growing expectations. Let me express my greatest thanks to the Clients and KIR S.A. Shareholders who supported the development of the House through their representatives on the Supervisory Board, to the benefit of the Polish banking and financial sector. M ANAGEMENT Tadeusz O³dakowski Management Board President 9

12 RAPORT R OCZNY ZARZ D KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. KIR S.A M B. ANAGEMENT OARD Od lewej stoj¹: Standing from the left: Jerzy Kochañski, Zygmunt Szafrañski, Tadeusz O³dakowski, Jaros³aw Tymowski. TADEUSZ O DAKOWSKI Prezes Zarz¹du President ZYGMUNT SZAFRAÑSKI Wiceprezes Zarz¹du Vice-president JAROS AW TYMOWSKI Wiceprezes Zarz¹du Vice-president JERZY KOCHAÑSKI Cz³onek Zarz¹du Member of the Board 4 4 Powo³any na Cz³onka Zarz¹du KIR S.A r. Do r. Cz³onkami Zarz¹du byli: Anna Gieryszewska i Zbigniew Wujec. 4 Appointed a member of KIR S.A. Management Board on 18th of May. By 5th of April the members of the Board were Anna Gieryszewska and Zbigniew Wujec. 10

13

14 ANNUAL R EPORT I. WSTÊP I. INTRODUCTION Na koniec 2001 roku przypada X-lecie podpisania aktu notarialnego powo³uj¹cego Krajow¹ Izbê Rozliczeniow¹ S.A., instytucjê obs³uguj¹c¹ m.in. system rozliczeñ miêdzybankowych. W tamtym czasie potrzebie stworzenia takiego systemu nadano najwy - szy priorytet. Od uruchomienia systemu tj. od 5 kwietnia 1993 r. Izba zwielokrotni³a swój zakres dzia³ania, rozbudowuj¹c systemy rozliczeniowe, czyni¹c je bardziej nowoczesnymi, sprawnymi i bezpiecznymi. Na podstawie danych z grudnia r. wynika, e z prawie 2 mln transakcji o wartoœci niemal 20 mld z³ przetwarzanych przez Izbê ka dego dnia, ponad 90% kwoty i ponad po³owê transakcji by³o realizowanych elektronicznie. Jednodniowy cykl rozliczeniowy dla transakcji detalicznych dokonywanych przez system ELIXIR ka e zaliczyæ go do grona najbardziej nowoczesnych w Europie. Od ponad szeœciu lat (18 kwietnia 1994 r.) transakcje wykonywane za poœrednictwem tego systemu s¹ opatrzone podpisem cyfrowym, mimo e stosowna ustawa reguluj¹ca gospodarkê elektroniczn¹ dopiero powstaje. Obecnie Izba ma rozbudowan¹ i skomplikowan¹ infrastrukturê techniczn¹ z wieloma nadmiarowymi mediami, po to, by zapewniæ sprawne kontynuowanie dalszej The end of 2001 marks the 10th anniversary of signing the notarial deed of the National Clearing House Co., the institution operating, among others, the interbank clearing system. Ten years ago the need to establish such a system was given the highest priority. Since the system start off, that is 5 April 1993, KIR S.A. has multiplied the range of its operations, extending clearing systems, updating them, making them more efficient and safer. According to data from December, out of near 2 million transactions worth almost PLN 20 billion, which are processed daily by the House, more than 90% of the amount and more than half of the number of transactions were performed through the electronic system. The ELIXIR system, with its one-day clearing cycle for retail transactions deserves to be considered one of the most modern in Europe. For more than six years (since April 18th, 1994) the transactions cleared through this system have been signed with the electronic signature, despite the fact that the law on electronic economy is still at the stage of developing. Presently the House has the extensive and complicated technical infrastructure with many redundant media in order to 13

15 RAPORT R OCZNY jej dzia³alnoœci. Bezpieczeñstwo Izby, jej systemów zostanie zwiêkszone w zwi¹zku z wprowadzaniem nowego systemu certyfikacji kluczy SZAFIR. Na konto r. nale y zaliczyæ przede wszystkim wdro enie nowego produktu Izby systemu odczytu optycznego IMBIR. Nale y upatrywaæ w nim wysoce skutecznego narzêdzia w eliminacji papieru z rozliczeñ miêdzybankowych. Cel ten jest jednym z wiod¹cych w przyjêtym przez Radê Planie Strategicznym KIR S.A. na lata Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ma okreœlon¹ strategiê rozwoju na najbli sze lata, która zapewne bêdzie wzbogacona o dodatkowe zadania kierowane do Izby bior¹c pod uwagê osi¹gniêty ju przez ni¹ poziom us³ug. W dalszych rozdzia³ach Raportu znajdziemy szczegó³owe dane o funkcjonowaniu systemów rozliczeniowych Izby, a tak e o jej zamierzeniach. enable the effective operation in future. The safety of the House and its systems will be increased with the implementation of the new SZAFIR system of key certification. The year was marked first of all by introduction of new product of the House the IMBIR, scanning and processing system. It is to be seen as a highly effective tool for elimination of paper from the interbank clearing operations. And that is one of the priorities in KIR S.A. Strategic Plan for adopted by the Board. KIR S.A. has well-defined strategy for next few years, which perhaps will be enriched with additional tasks addressed to the House, considering the quality of its services achieved so far. Next sections of this Report contain detailed data on the clearing systems operated by the House and on the House s plans for the future. 14

16 ANNUAL R EPORT II. U CZESTNICTWO W ZBIE I II. KIR S.A. MEMBERSHIP Uczestnikiem Izby mo e staæ siê ka dy bank, który posiada licencjê na prowadzenie dzia³alnoœci bankowej w Polsce oraz uzyska akceptacjê Rady Nadzorczej Izby kieruj¹cej siê ocen¹ finansow¹ banku. Wnioskodawca (uczestnik) musi posiadaæ rachunek bie ¹cy w NBP, otwarty i prowadzony przez jednostkê organizacyjn¹ NBP, obs³uguj¹c¹ rachunki uczestników KIR S.A. Sprawdzane jest równie techniczne przygotowanie banku do prowadzenia rozliczeñ. W³¹czenie banku do systemu rozliczeñ nastêpuje dopiero po pomyœlnym przeprowadzeniu testów. Tryb wykluczenia z Izby jednoznacznie jest okreœlony w umowie uczestnictwa. W Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. uczestnikami rozliczeñ jest 65 banków. W ubieg³ym roku wykluczono z uczestnictwa 1 bank. W sumie od pocz¹tku dzia³ania Izby wykluczonych zosta³o 5 banków. A participant of the National Clearing House Co. may be any bank which has a licence for banking activity in Poland, and obtains acceptance of the KIR S.A. Supervisory Board, which depends on financial evaluation of the bank. The Applicant (participant) must have a current account in the National Bank of Poland, open and held by the organisational unit of the NBP dealing with accounts of KIR S.A. participant banks. Also, the technical preparedness of the bank to enter clearing systems is checked. The bank is not included in the clearing system before the tests are successfully completed. The procedure of exclusion from the House is defined in the membership agreement. There are 65 banks participating in the clearing system of KIR S.A. Last year 1 bank was excluded and from the beginning of the House operations all together 5 banks were excluded. 15

17 RAPORT R OCZNY III. S YSTEMY ROZLICZEÑ MIÊDZYBANKOWYCH W RAMACH KIR S.A. III. I C S OF KIR S.A. NTERBANK LEARING YSTEMS Rozliczenia miêdzybankowe realizowane za poœrednictwem Izby oparte s¹ na rozrachunku netto. S¹ to: SYBIR ( System Bankowych Izb Rozlicze- niowych) zwany te izb¹ tradycyjn¹ lub izb¹ papierow¹ oraz ELIXIR (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) produkt KIR S.A. o zastrze onym znaku towarowym. System SYBIR zosta³ uruchomiony 5 kwietnia 1993 roku, w 14 miesiêcy póÿniej tj. 30 czerwca 1994 r. korzysta³ z niego ca³y sektor bankowy. Rozpoczêcie dzia³ania systemu ELIXIR nast¹pi³o 18 kwietnia 1994 r. 30 czerwca 1999 r. korzysta³y z niego wszystkie banki w Polsce. Oba systemy: system Izby Papierowej i system Izby Elektronicznej uzupe³niaj¹ siê nawzajem. Od r. w KIR S.A. obowi¹zuje nowy, wspólny dla obu systemów, jednolity Regulamin dokonywania czynnoœci w zakresie rozliczeñ. Wraz z rozwojem systemów rozliczeniowych oraz wprowadzaniem nowych us³ug Rada Nadzorcza KIR S.A. dokonuje stosownych zmian i uzupe³nieñ w Regulaminie. 5 Interbank clearings of transactions carried out through the House are based on the net clearing. These are: SYBIR (the System of Bank Regional Clearing Houses), also called the traditional, or paper-based system, and ELIXIR (the Electronic Clearing System) a product of KIR S.A. with a registered trademark. The SYBIR system was started off on April 5th,1993 and 14 months later, i.e. on June 30th, 1994 the system was used by the whole banking sector. The ELIXIR system started to operate on April 18th, 1994 and on June 30th 1999 was used by all banks in Poland. Both systems, the paper-based and the electronic one, are complementary. As of April 1st, 1999, new and unified Regulations on performance of clearing operations apply in KIR S.A. for both systems. As the clearing systems develop and new services are introduced, the Supervisory Board of KIR S.A. makes appropriate amendments and supplements those Regulations. 5 5 Zaktualizowany Regulamin w pe³nej wersji dostêpny jest w Zespole Informacyjnej Obs³ugi Banków KIR S.A. oraz skrót w Serwisie KIR S.A. na stronach 5 Updated full text of Regulations is available at Bank Information Service Team of KIR S.A. and its abridged version can be found in KIR S.A. Service on: 16

18 ANNUAL R EPORT 1. Charakterystyka izby tradycyjnej SYBIR Izba tradycyjna system SYBIR 1. Key Features of the SYBIR Paper-based Clearing System The SYBIR Paper-based Clearing System System SYBIR jest oryginalnym polskim systemem opracowanym dla zapew- system, elaborated to ensure efficient The SYBIR system is an original, Polish nienia sprawnej obs³ugi rozliczeñ miêdzybankowych netto dokonywanych z udzia- with the use of paper documents. The sys- service of net interbank clearing, performed ³em dokumentów papierowych. System tem allows for automation of data processing at different stages of the process of umo liwia automatyzacjê przetwarzania danych w poszczególnych fazach procesu interbank clearing through the Regional rozliczeniowego miêdzy oddzia³ami banków za poœrednictwem Bankowych Regio- the SYBIR system was used by 65 banks. Bank Clearing Houses (BRIR). In nalnych Izb Rozliczeniowych (BRIR). W r. The Sybir system is also being adjusted to requirements of electronization and z systemu SYBIR korzysta³o 65 banków. Do wymogów elektronizacji i automatyzacji operacji bankowych dostosowuje siê ported by the IMBIR system, which automatization of bank operations, sup- tak e system SYBIR, który wspomagany transforms paper document into electronic systemem IMBIR przekszta³caj¹cym dokument papierowy w komunikat elektronicz- of traditional paper clearing document message thus making the time and route ny, skraca czas i drogê przebiegu tradycyjnego papierowego dokumentu rozlicze- shorter. niowego. SYSTEM SYBIR /THE SYBIR SYSTEM Wyszczególnienie =100% Specification (%) Liczba banków w systemie na 31.XII Number of banks in the system ,0 on December 31st Liczba oddzia³ów zarejestrowanych w systemie na 31.XII Number of bank branches registered ,1 in the system on December 31st Liczba przesy³ek ogó³em Total number of packages Wartoœæ obrotów banków (w mln z³) Value of bank transactions (PLN million) Œrednia wartoœæ przesy³ki (w tys. z³) Average value of package (PLN thousand) , , ,6 76,8 13,5 12,2 90,4 Numbers according to Polish standards W r. w systemie SYBIR ogólna liczba prezentowanych przesy³ek oscylowa³a w granicach 3,1 4,6 mln miesiêcznie, a œrednia dzienna utrzymywa³a siê w granicach 184 tysiêcy. In, the total number of packages in the SYBIR system oscillated between million a month, with the daily average around 184 thousand. 17

19 RAPORT R OCZNY Od pocz¹tku funkcjonowania system obs³u y³ prawie 347 mln przesy³ek rozliczeniowych oraz kurierskich, z czego: 15 mln w 1993 r., aw kolejnych latach: 31 mln (1994 r.), 39 mln (1995 r.), 47 mln (1996 r.), 55 mln (1997 r.), 58 mln (1998 r.), 55 mln (1999 r.) i 46 mln ( r.). Since the beginning of operation, the system serviced almost 347 million clearing and courier packages, of which: 15 million in 1993, and in subsequent years: 31 million (1994), 39 million (1995), 47 million (1996), 55 million (1997), 58 million (1998), 55 million (1999) and 46 million (). Liczba transakcji przeliczeniowych w systemie SYBIR* Number of calculated transactions in the SYBIR system* Liczba transakcji przeliczeniowych (w mln) Number of calculated transactions (million) Grudzieñ w latach / December in years * Dla systemu SYBIR, liczba transakcji podawana jest w tzw. transakcjach przeliczeniowych. Dla lat : liczba przesy³ek *4,4, natomiast dla r.: liczba przesy³ek * 6,27. * For the SYBIR system the number of transactions is given in so called calculated transactions. For the years from 1994 to 1999: the number of packages *4.4 whereas for : number of packages *6.27. Na jedn¹ przesy³kê rozliczeniow¹ w r. przypada³o przeciêtnie 6,27 transakcji. W okresie wczeœniejszym do kalkulacji przyjmowano 4,4 transakcji, co oznacza, e spadkowi liczby przesy³ek rozliczeniowych nie towarzyszy spadek liczby transakcji w systemie SYBIR. Wielkoœæ obrotów ogó³em przekazana za poœrednictwem systemu SYBIR w poszczególnych latach wynios³a: 209mld z³ (za trzy kwarta³y 1993r.), 474 mld z³ (1994r.), 651 mld z³ (1995 r.), 830 mld z³ (1996 r.), 967 mld z³ (1997 r.), 838 mld z³ (1998 r.), 625 mld z³ (1999 r.) i prawie 480 mld z³ w roku. Wartoœæ obrotów w systemie SYBIR Value of transactions in the SYBIR system In, in one clearing package there were 6.27 transactions on the average. Earlier 4.4 transactions were taken for calculation. Thus the decrease in the number of clearing packages does not mean the decrease of the number of transactions carried out in the SYBIR system. The total amounts transferred through SYBIR in subsequent years was: PLN 209 billion (3 quarters of 1993), PLN 474 billion (1994), PLN 651 billion (1995), PLN 830 billion (1996), PLN 967 billion (1997), PLN 838 billion (1998), PLN 625 billion (1999) and almost PLN 480 billion in. Wartoœæ obrotów (w mld z³) Value of transactions (PLN billion) 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Grudzieñ w latach / December in years 18

20 ANNUAL R EPORT Na skutek szybszego tempa spadku wartoœci obrotów ni tempa zmiany liczby przesy³ek, w systemie SYBIR z roku na rok obserwuje siê spadek œredniej wartoœci jednej przesy³ki rozliczeniowej (z 21 tys. z³ w 1997 r. do 12,2 tys. z³ w roku ). Cykl rozliczeniowy realizowany dla transakcji rozliczeniowych wynosi 2 dni. Rozrachunek w Narodowym Banku Polskim dla transakcji w tym systemie dokonywany jest dwukrotnie w ci¹gu dnia tj. o godz dla zleceñ p³atniczych uznaniowych oraz o godz zleceñ p³atniczych obci¹ eniowych. Poczta bankowa Poczta bankowa jest istotnym elementem funkcjonowania izby tradycyjnej zarówno w zakresie obs³ugi przewozu przesy³ek rozliczeniowych i kurierskich dla systemu SYBIR, jak i dla niewielkiej liczby oddzia³ów korzystaj¹cych z dyskietkowego trybu rozliczania w systemie ELIXIR. System poczty bankowej obs³uguje równie przesy³ki kierowane do systemu IMBIR. 6 Poczta Bankowa pozwala przesy³aæ dokumenty rozliczeniowe i kurierskie miêdzy najbardziej oddalonymi placówkami banków w ci¹gu jednej doby. Transport regionalny Dokumenty bankowe w relacji oddzia³ banku BRIR oddzia³ banku przewo one s¹ przez 17 przewoÿników regionalnych na specjalnie wyznaczonych trasach wynikaj¹cych z przyjêtego harmonogramu czasowego. Mimo, e trasy przewozu w regionach zosta³y od pocz¹tku przygotowane w³aœciwie, to ich liczba i d³ugoœæ jest na bie ¹co dostosowywana do aktualnych potrzeb. Transport miêdzyregionalny Dla potrzeb systemu SYBIR stworzony zosta³ rozleg³y system ekspresowych us³ug transportowych. Kluczowym jego elemen- As a result of decrease of transactions value faster than the decrease of amount of packages, a year-to-year reduction of the average value of one clearing package is observed in SYBIR (from PLN 21 thousand in 1997 to PLN 12.2 thousand in ). The clearing cycle for the clearing transactions is 2 days. The clearing for transactions in this system in National Bank of Poland is performed twice a day, at for credit payment orders and at for debit payment orders. Banking Courier Services The Banking Courier Services system is an important component of operations of a traditional clearing system, both in terms of servicing the transport of clearing and courier packages for the SYBIR system, and for a small number of bank branches which use a diskette-based system of clearings under the ELIXIR system. The Banking Courier Services system serves also the packages directed to the IMBIR system. 6 The Banking Courier Services makes it possible to send the clearing and courier documents between the most distant banks in 24 hours. Regional Transport Banking documents between bank branch and the BRIR are transported by 17 regional carriers on specially laid out routes, resulting from the adopted time schedule. Although the transportation routes were prepared properly from the very beginning, the number and length of those is adjusted for current needs on a day-today basis. Interregional Transport An extensive express courier service system was established for the purposes of the SYBIR system. Its key component are 6 System IMBIR system optycznego odczytu dokumentów papierowych. Opis systemu zamieszczony jest w III rozdziale nieniejszego Raportu. 6 The IMBIR system the scanning and image processing system for the paper-based documents. The description of the system is in chapter III of this Report. 19

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. National Clearing House Co.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. National Clearing House Co. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. National Clearing House Co. Raport Roczny Raport Roczny Spis treœci Table of Contents List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Letter from the Supervisory Board Chairman Rada

Bardziej szczegółowo

Annual Report 1999 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE CO.

Annual Report 1999 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE CO. Annual Report 1999 RAPORT ROCZNY 1999 ANNUAL REPORT KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE CO. 1 Raport Roczny 1999 SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000; Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 2 on the assessment of

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co.

Raport Roczny. Annual Report. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. Raport Roczny 2003 Annual Report KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. Raport Roczny 2 003 Annual Report KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SEPA z perspektywy banku centralnego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP

SEPA z perspektywy banku centralnego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Jak wygrać SEPA dla Polski? Warszawa, 16 kwietnia 2007 r. SEPA z perspektywy banku centralnego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP AGENDA Główni gracze i elementy SEPA Rola Eurosystemu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Business case w biometrii

Warsztaty Business case w biometrii Warsztaty Business case w biometrii Tadeusz Woszczyński, Hitachi Leszek Modzelewski, BPH Zbigniew Marcinkowski, Algotech Polska Lucyna Szaszkiewicz, VoicePIN.com Moderatorzy Leszek Modzelewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo