ANALIZA DYNAMICZNA STANÓW CIEPLNYCH W SILNIKACH MAŁEJ MOCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA DYNAMICZNA STANÓW CIEPLNYCH W SILNIKACH MAŁEJ MOCY"

Transkrypt

1 ELEKTRYKA 12 Zeszyt 2 (222) Rok LVIII Piotr MYNAREK, Marcin KOWOL Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, Politechnika Opolska ANALIZA DYNAMICZNA STANÓW CIEPLNYCH W SILNIKACH MAŁEJ MOCY Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę analizy cieplnej silnika indukcyjnego klatkowego opartą na metodzie schematów cieplnych. Opracowano zastępczy schemat cieplny silnika indukcyjnego małej mocy, który został zaimplementowany w programie PLECS. Za pomocą zbudowanego modelu możliwe jest wyznaczenie zmian temperatury w poszczególnych elementach silnika w czasie jego pracy. Pozwala to na określenie na etapie projektowania stopnia wykorzystania maszyny oraz wyznaczenia obciążalności. Otrzymane wyniki z symulacji komputerowych zostały zweryfikowane pomiarami wykonanymi na modelu fizycznym silnika. Słowa kluczowe: schemat cieplny, system akwizycji danych, model termiczny, analiza termiczna, LabView, silnik indukcyjny TRANSIENT THERMAL ANALYSIS FOR SMALL MOTORS Summary. The work describes a method of thermal calculations for an induction motor. Thermal model of the analyzed motor was built based on the thermal network method and was implemented in PLECS package. A model of motor presented in the paper allows to determine temperatures of particular components of the machine. Simulations were performed for different motor operating states Simulation results, were verified by measurements performed on the physical model of the motor. Temperature measurements were made with use of LabView environment. Keywords: lumped parameter (LP) model, thermal measurements, thermal model, thermal analysis, LabView, induction motor 1. WSTĘP W ostatnim czasie można zauważyć wzrost wymagań w zakresie projektowania maszyn elektrycznych. Jest to spowodowane, między innymi, coraz częstszymi próbami zastąpienia silników spalinowych silnikami elektrycznymi w motoryzacji lub lotnictwie. Nowe zastosowania przetworników elektromechanicznych wymagają nowoczesnych metod projektowania, pozwalających na uzyskiwanie maszyn o jak największej gęstości mocy

2 56 P. Mynarek, M. Kowol [3, 11]. Głównym czynnikiem wpływającym na moc wyjściową danego przetwornika elektromechanicznego są ograniczenia cieplne, które wynikają z zachodzących w silniku zjawisk termicznych. Wszystkie wymienione powyżej aspekty powodują wzrost zainteresowania analizą termiczną na etapie projektowania nowych konstrukcji maszyn elektrycznych. Dzięki takiemu podejściu, a więc nie skupianiu się wyłącznie na analizie elektromagnetycznej, możliwe jest uzyskanie z dostateczną dokładnością optymalnych rozwiązań spełniających określone wymagania projektowe. Obecnie do analizy termicznej najczęściej wykorzystywane są modele polowe rozwiązywane metodą elementów skończonych [2, 8]. Zaletą tej metody jest bez wątpienia dokładność oraz wyznaczenie temperatury w dowolnym punkcie maszyny. Jednak należy pamiętać, że metoda ta posiada także poważną wadę, mianowicie czas potrzebny do otrzymania wyników. Dodatkowo w przeciwieństwie do obliczeń elektromagnetycznych w analizie termicznej należy uwzględniać także najmniejsze warstwy izolacyjne uzwojeń. Wiąże się to z odpowiednim zagęszczeniem siatki dyskretyzacyjnej, a tym samym dodatkowym wzrostem kosztu numerycznego modelu [6, 9]. Alternatywą do metod polowych jest metoda schematów cieplnych. Wykorzystuje ona analogie pomiędzy obwodami elektrycznymi i cieplnymi. Metoda ta pozwala na wyznaczenie temperatury w newralgicznych punktach maszyny z dostateczną dokładnością, przy znacznie mniejszych kosztach numerycznych. Poza tym, pozwala ona na stosunkowo łatwe uwzględnianie najmniejszych warstw izolacyjnych. Dlatego też metoda schematów cieplnych wciąż jest aktualna i jest z powodzeniem stosowana przez wielu autorów do analizy cieplnej silników małej mocy [4, 7, 10]. 2. MODEL MATEMATYCZNY W pracy, jako obiekt badań, przyjęto silnik trójfazowy produkcji zakładów Besel Sh-6B o mocy 0,55 kw. Poszczególnym elementom analizowanej maszyny przypisano odpowiednią wartość oporu cieplnego. Wartości tych oporów w zależności od sposobu przekazywania ciepła obliczono na podstawie zależności [3]: dla przewodzenia: dla konwekcji: R th h (1) S 1 R th (2) S gdzie: h droga przepływu strumienia cieplnego, λ współczynnik przewodności cieplnej, S powierzchnia, przez którą przenika strumień ciepła, α współczynnik oddawania ciepła. W modelu termicznym uwzględniono pojemności cieplne poszczególnych elementów silnika, które obliczono według zależności:

3 Analiza dynamiczna stanów 57 C th c V (3) w gdzie: c w ciepło właściwe materiału, ρ gęstość materiału, V objętość materiału. Jako źródła ciepła w silniku przyjęto występujące w nim straty mocy w miedzi oraz w żelazie. Zarówno straty mocy w uzwojeniu stojana, jak i w klatce wirnika wyznaczono z zależności: P I R 1 Cu 2 0 R (4) gdzie: I wartość skuteczna prądu płynącego w uzwojeniu silnika, R 0 rezystancja uzwojenia w temperaturze odniesienia 0, α R temperaturowy współczynnik rezystancji, Δ przyrost temperatury. W celu wyznaczenia strat w żelazie, jakie występują w poszczególnych częściach rdzenia silnika, opracowano model polowy w programie FLUX3D, bazujący na metodzie elementów skończonych. Straty wyznaczono w stanie ustalonym. Podejście takie jest słuszne, ponieważ pole temperatury w silnikach elektrycznych jest wolnozmienne względem pola elektromagnetycznego. Różnica ta wynika ze stosunkowo dużej pojemności cieplnej maszyny. Straty w żelazie obliczono posługując się poniższą zależnością [5, 8]: f 3 B P k p m (5) Fe kt 4 B, f f p B p gdzie: k kt współczynnik konstrukcyjno-technologiczny, Δp B,f stratność blachy zmierzona przy B p i f p, f częstotliwość, B indukcja w rdzeniu przy f, m Fe masa rdzenia. Na rys. 1 przedstawiono przykładowy rozkład indukcji magnetycznej w rdzeniu analizowanego silnika przy obciążeniu momentem znamionowym (T N =5,84 N m) wraz ze średnimi wartościami indukcji B w poszczególnych elementach maszyny. 2 Fe B av [T] Jarzmo stojana 0,96 Ząb stojana 1,22 Ząb wirnika 1,06 Rdzeń wirnika 0,68 Rys. 1. Rozkład modułu indukcji magnetycznej w badanym silniku Fig. 1. Magnetic flux density distribution in the motor

4 58 P. Mynarek, M. Kowol Model schematu cieplnego został zaimplementowany w programie PLECS (rys. 2). W modelu uwzględniono następujące założenia: maszyna jest symetryczna, pominięto zjawisko promieniowania, wewnątrz maszyny występuje jedynie zjawisko przewodzenia ciepła, ciepło odprowadzane jest z powierzchni silnika w drodze konwekcji, pominięto straty mechaniczne. Natomiast parametry materiałów, jakich użyto do budowy silnika, zostały przyjęte na podstawie danych producenta oraz literatury [2, 5]. Tabela 1 Parametry cieplne materiałów występujących w analizowanym silniku Materiał λ [W/m K ] cw [J/kg K ] ρ [ kg/m3 ] Miedź Blacha elektrotechniczna Aluminium Powietrze 0, ,5 Izolacja 0, Rys. 2. Schemat cieplny silnika klatkowego zaimplementowanego w programie PLECS Fig. 2. Thermal model of the analysed motor in PLECS toolbox 3. STANOWISKO POMIAROWE W celu zweryfikowania wyników symulacji komputerowych przeprowadzono pomiary na rzeczywistym obiekcie. W tym celu zestawiono stanowisko pomiarowe zilustrowane na rys. 3. Pomiaru temperatury dokonano za pomocą termopar typu K, pirometru oraz kamery termowizyjnej. Termopary zostały umieszczone w połączeniach czołowych uzwojenia silnika, w żłobku stojana oraz na obudowie silnika. Natomiast za pomocą pirometru mierzono temperaturę wirnika. Przyjęto założenie, że temperatura pierścienia zwierającego jest temperaturą całego wirnika [1]. Kamerę termowizyjną wykorzystano do rejestracji zmian temperatury na obudowie silnika.

5 Analiza dynamiczna stanów 59 Rys. 3. Zbudowane stanowisko pomiarowe Fig. 3. Test bench System akwizycji danych został zbudowany z zastosowaniem środowiska LabView (rys. 4). Wykorzystano w tym celu sprzęt firmy National Instruments, w skład którego wchodzi: jednostka PXIe-81, karty pomiarowe PXI-6133 i PXIe Opracowany system pozwala na rejestrację chwilowych i skutecznych wielkości elektrycznych silnika oraz rejestrację zmian temperatury w wybranych punktach pomiarowych. Do obciążenia silnika wykorzystano hamownicę firmy Magtrol WB/PB43. Rys. 4. Struktura systemu akwizycji danych Fig. 4. Data acquisition system configuration 4. WYNIKI OBLICZEŃ Na podstawie opracowanego schematu cieplnego przeprowadzono wiele symulacji komputerowych dla biegu jałowego, obciążenia oraz stanu zwarcia silnika. Na rys. 5 przedstawiono zmiany temperatur w wybranych punktach pomiarowych, jakie otrzymano z przeprowadzonych symulacji komputerowych dla zmiennego obciążenia silnika przy

6 P. Mynarek, M. Kowol zasilaniu napięciem sieciowym. Wyniki obliczeń zostały porównane z pomiarami wykonanymi na modelu rzeczywistym silnika. a) 1 silnik T =0,5T T =1,2T T =T l n l n l n wyłączony b) c) Symulacja-czoło uzwojenia Pomiar-czoło uzwojenia d) Symulacja-żłobek Pomiar-żłobek Symulacja-wirnik Pomiar-wirnik Symulacja-obudowa Pomiar-obudowa Rys. 5. Zmiana temperatury w poszczególnych elementach silnika w zmiennych warunkach pracy ( 0 =24): a) czoło uzwojenia, b) żłobek, c) wirnik, d) obudowa Fig. 5. Measured and simulated temperatures at short-circuit condition different operating conditions of the motor ( 0 =24): a) end winding, b) stator slot, c) rotor, d) frame W przypadku próby zwarcia silnik został zasilony obniżonym napięciem U k =1V, przy którym w uzwojeniu silnika popłynął prąd znamionowy. W stanie tym wentylator zamocowany na wale silnika nie pracuje, dlatego też ciepło z obudowy jest odprowadzane w drodze konwekcji naturalnej (α=15 W/m 2 K), co wiąże się pogorszeniem warunków chłodzenia w porównaniu z normalną pracą silnika (α= W/m 2 K). Dodatkowo podczas stanu zwarcia występują znacznie większe straty w wirniku niż w przypadku normalnej pracy silnika. Wszystkie te czynniki powodują, że niemożliwe jest uzyskanie stanu cieplnie ustalonego w maszynie, w stanie zwarcia przy jej jednoczesnym niezniszczeniu. Dlatego przebieg nagrzewania się silnika zarejestrowano jedynie przez t = 8 s. Z związku z ograniczeniami powstałymi podczas pomiarów symulację komputerową nagrzewania się silnika także przeprowadzono dla t = 8 s. Wyniki obliczeń oraz pomiarów, jakie otrzymano dla stanu zwarcia badanej maszyny zostały przedstawione na rys. 6.

7 Analiza dynamiczna stanów 61 a) b) Obliczenia-czoło uzwojenia Pomiar-czoło uzwojenia Obliczenia-wirnik Pomiar-wirnik Obliczenia-żłobek Pomiar-żłobek Obliczenia-obudowa Pomiar-obudowa Rys. 6. Zmiana temperatury w poszczególnych elementach silnika w zmiennych warunkach pracy ( 0 =24): a) czoło uzwojenia, wirnik, b) żłobek, obudowa Fig. 6. Measured and simulated temperatures at short-circuit condition ( 0 =24,5 C): a) end winding, rotor, b) stator slot, frame W tabeli 2 zestawiono porównanie wartości temperatury w stanie ustalonym w poszczególnych punktach pomiarowych przy obciążeniu silnika momentem znamionowym. Zestawienie temperatury w stanie ustalonym w punktach pomiarowych obciążenie znamionowe Tabela 2 Czoło Żłobek Wirnik Obudowa Obliczenia [ C] 110,98 102, 106,53 75,08 Pomiary [ C] 108,21 105,34 114,32 81,14 Za miarę błędu pomiędzy obliczeniami a pomiarami przyjęto błąd δ zdefiniowany zależnością (6). Wartości błędu dla poszczególnych charakterystyk nagrzewania zestawiono w tabeli 3. n i pi obi (6) n gdzie: n liczba próbek, p temperatura otrzymana z pomiarów, temperatura otrzymana z symulacji. Tabela 3 Wartość błędu δ dla poszczególnych charakterystyk nagrzewania Czoło Żłobek Wirnik Obudowa Zmienne obciążenie [ C] 3,18 3,84 6,42 8,45 Bieg jałowy [ C] 2,02 2,03 4, 3,73 Stan zwarcia [ C] 4,12 1,93 2,67 4,61

8 62 P. Mynarek, M. Kowol Największym błędem w stosunku do pomiarów charakteryzuje się obudowa. Błąd ten wynika z przyjętych założeń upraszczających w modelu. Dodatkowo w pracy założono jednakową wartość współczynnika oddawania ciepła (λ on =W/m 2 K, λ off =15W/m 2 K) dla całej obudowy silnika. 5. WNIOSKI Zaproponowany w pracy schemat cieplny silnika indukcyjnego małej mocy cechuje się zadowalającą zbieżnością z pomiarami wykonanymi na obiekcie rzeczywistym i potwierdza przydatność zbudowanego modelu. Występujące różnice wynikają z przyjętych założeń upraszczających oraz trudności dokładnego wyznaczenia właściwości fizycznych poszczególnych materiałów. Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku symulacji komputerowej dla zmiennych warunków pracy silnika błędy pomiędzy obliczeniami a pomiarami kumulują się każdorazowo podczas zmiany wartości obciążania. Za pomocą zbudowanego modelu można w szybki sposób, a zarazem z dostateczną dokładnością, wyznaczyć temperaturę w poszczególnych elementach silnika w różnych warunkach pracy. Cecha ta jest niezmiernie ważna podczas projektowania nowych konstrukcji maszyn elektrycznych ze względu na możliwość dokładnego wyznaczania ich obciążalności. BIBLIOGRAFIA 1. Antal L., Antal M.: Heating of the induction motor rotor with damaged squirrel-cage. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, 09, Nr 63, s Barański M.: Polowo-obwodowa analiza nieustalonych stanów elektromagnetycznych i cieplnych w silnikach indukcyjnych. Rozprawa doktorska, Poznań Boglietti A., Cavagnino A., Staton D., Shanel M., Mueller M., Mejuto C.: Evolution and Modern Approaches for Thermal Analysis of Electrical Machines. IEEE Transactions on Industrial Electronics 09, Vol. 56, No. 3, p Byeong-Hwa L., Kyu-Seob K., Jae-Woo J., Jung-Pyo H., Young-Kyoun K.: Temperature Estimation of IPMSM Using Thermal Equivalent Circuit. IEEE Transactions on Magnetics 12, Vol. 48, No. 11, p Dajaku G., Gerling D.: An Improved Lumped Parameter Thermal Model for Electrical Machines, 17th International Conference on Electrical Machines (ICEM06), September 2-5, 06, Chania, Crete Island, Greece.

9 Analiza dynamiczna stanów Krok R.: Sieci cieplne w modelowaniu pola temperatury w maszynach elektrycznych prądu przemiennego. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Kylander G.: Thermal modelling of small cage induction motors, Ph.D. thesis, Göteborg Lefik M., Obliczenia cieplne silników indukcyjnych małej mocy metodami polowymi, Rozprawa doktorska, Łódź Nategh S., Wallmark O., Leksell M., Zhao S.: Thermal Analysis of a PMaSRM Using Partial FEA and Lumped Parameter Modeling. IEEE Transaction on Energy Conversion 12, Vol. 27, No. 2, p Saari J.: Thermal analysis of high-speed induction machines, Ph.D. thesis, Helsinki Wrobel R., Mellor P. H., McNeill N., Staton D.A.: Thermal Performance of an Open-Slot Modular-Wound Machine with External Rotor. IEEE Transactions on Energy Conversion 10, Vol. 25, No. 2, p Wpłynęło do Redakcji dnia 10 marca 12 r. Recenzent: Dr hab. inż. Roman Krok Autor jest stypendystą projektu Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mgr inż. Piotr MYNAREK Dr inż. Marcin KOWOL Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej Katedra Maszyn Elektrycznych ul. Prószkowska Opole Tel.: (077) ;

Diagnostyka silników indukcyjnch dwuklatkowych z uszkodzonymi prętami

Diagnostyka silników indukcyjnch dwuklatkowych z uszkodzonymi prętami Diagnostyka silników indukcyjnch dwuklatkowych z uszkodzonymi prętami Roman Miksiewicz 1. Wstęp Z punktu widzenia niezawodności napędów elektrycznych diagnostyka silników indukcyjnych, zwłaszcza dużej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ Symulacja komputerowa i weryfikacja pomiarowa charakterystyk silnika

Bardziej szczegółowo

SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY

SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2015 (106) 247 Tomasz Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY LINE START PERMANENT

Bardziej szczegółowo

Symulacja wielowzbudnikowych indukcyjnych urządzeń grzejnych

Symulacja wielowzbudnikowych indukcyjnych urządzeń grzejnych Marcin WESOŁOWSKI, Ryszard NIEDBAŁA Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Symulacja wielowzbudnikowych indukcyjnych urządzeń grzejnych Streszczenie. Liczba zastosowań grzejnictwa indukcyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM DO MONITOROWANIA STANU UZWO- JEŃ STOJANA SILNIKA INDUKCYJNEGO

KOMPUTEROWY SYSTEM DO MONITOROWANIA STANU UZWO- JEŃ STOJANA SILNIKA INDUKCYJNEGO Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 00/203 cz. I 5 Paweł Ewert, Marcin Wolkiewicz, Czesław T. Kowalski Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych KOMPUTEROWY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą. Część I. Budowa modelu MES i jego weryfikacja

Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą. Część I. Budowa modelu MES i jego weryfikacja Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej... 111 EKSPLOATYKA ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN Zeszyt 3 (151) 2007 STANISŁAW ŚCIESZKA, MARCEL ŻOŁNIERZ Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca

Bardziej szczegółowo

Bezszczotkowe silniki prądu stałego konstrukcje i sterowanie

Bezszczotkowe silniki prądu stałego konstrukcje i sterowanie MASZYNY I NAPĘDY (Electric Machines and Drives) Bezszczotkowe silniki prądu stałego konstrukcje i sterowanie prof. dr hab. inż. Zbigniew Goryca, Politechnika Radomska, e-mail: Z.Goryca@pr.radom.pl BLDC

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Zbigniew Plutecki, Janusz Smykała, Sławomir Szymaniec 1. Wstęp Jednym z najważniejszych warunków bezawaryjnej pracy zespołów maszynowych jest prawidłowe ustawienie

Bardziej szczegółowo

MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ

MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ 15 Marcin Barański Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ PERMANENT MAGNET ELECTRICAL MACHINE AS A OWN VIBRATION SENSOR

Bardziej szczegółowo

DWUETAPOWA OPTYMALIZACJA MAGNETO- ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIM WSPÓŁCZYNNIKA THD

DWUETAPOWA OPTYMALIZACJA MAGNETO- ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIM WSPÓŁCZYNNIKA THD Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Łukasz KNYPIŃSKI, Lech NOWAK * Magnetoelektryczne silniki synchroniczne,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE TORQUE POWER TRANSFER IN ASPECT OF HEAT FLOW

SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE TORQUE POWER TRANSFER IN ASPECT OF HEAT FLOW Mikołaj SPADŁO, Jan SZCZEPANIAK Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 3, 60-963 Poznań e-mail: office@pimr.poznan.pl SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora słonecznego

Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora słonecznego PAK vol. 58, nr 10/2012 1 Paweł OBSTAWSKI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY NUMERYCZNEJ MES ORAZ POMIARÓW STRUMIENIA CIEPŁA DO OBLICZANIA STRAT CIEPŁA W MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WYKORZYSTANIE METODY NUMERYCZNEJ MES ORAZ POMIARÓW STRUMIENIA CIEPŁA DO OBLICZANIA STRAT CIEPŁA W MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ Łukasz Falba 1), Zbigniew Pietrzyk 1), Adam Smyk 1,2), Adam Twarowski 1,2) 1) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa SPEC S.A. 2) Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej WYKORZYSTANIE METODY

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Automatyczne stanowisko pomiarowe do badań charakterystyk pracy plazmotronów łukowych

Automatyczne stanowisko pomiarowe do badań charakterystyk pracy plazmotronów łukowych Automatyczne stanowisko pomiarowe do badań charakterystyk pracy plazmotronów łukowych Jakub Szałatkiewicz, Rafał Kłoda, Roman Szewczyk Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Wirtualna technika pomiarowa w laboratoriach maszyn elektrycznych

Wirtualna technika pomiarowa w laboratoriach maszyn elektrycznych Wirtualna technika pomiarowa w laboratoriach maszyn elektrycznych Adam Biernat, Wojciech Urbański Współczesna metrologia w sposób jednoznaczny opierana jest na metodach wirtualizujących akt pomiaru. Zalety,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH NA STABILNOŚĆ PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH NAPĘDÓW TRAKCYJNYCH

WPŁYW WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH NA STABILNOŚĆ PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH NAPĘDÓW TRAKCYJNYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/13 (98) 95 Andrzej Stobiecki, Roman Dudek AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków WPŁYW WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH NA STABILNOŚĆ PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH NAPĘDÓW TRAKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SILNIK TARCZOWY DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH CHARAKTERYSTYKA POLA MAGNETYCZNEGO

SILNIK TARCZOWY DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH CHARAKTERYSTYKA POLA MAGNETYCZNEGO Renata SULIMA Andrzej RUDEŃSKI SILNIK TARCZOWY DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH CHARAKTERYSTYKA POLA MAGNETYCZNEGO STRESZCZENIE Artykuł opisuje konstrukcję, wykonane obliczenia oraz pomiary indukcji magnetycznej

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA BADAŃ W ZAKRESIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW PROPONOWANA PRZEZ KOMITET ELEKTROTECHNIKI PAN

TEMATYKA BADAŃ W ZAKRESIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW PROPONOWANA PRZEZ KOMITET ELEKTROTECHNIKI PAN Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 1 Tadeusz Glinka, Kazimierz Zakrzewski Komitet Elektrotechniki PAN TEMATYKA BADAŃ W ZAKRESIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW PROPONOWANA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA, REALIZACJA I ANALIZA NOWEGO TYPU SILNIKA PIEZOELEKTRYCZNEGO O STRUKTURZE WIELOKOMÓRKOWEJ

KONCEPCJA, REALIZACJA I ANALIZA NOWEGO TYPU SILNIKA PIEZOELEKTRYCZNEGO O STRUKTURZE WIELOKOMÓRKOWEJ Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 100/2013 cz. II 77 *Roland Ryndzionek, **Jean-Francois Rouchon, *Mieczysław Ronkowski *Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska, **INP-LAPLACE, Toulouse, France KONCEPCJA,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka stanu technicznego przekładni zębatych ogólnego przeznaczenia

Diagnostyka stanu technicznego przekładni zębatych ogólnego przeznaczenia Dr inż. Jerzy TOMASZEWSKI Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Diagnostyka stanu technicznego przekładni zębatych ogólnego przeznaczenia S t r e s z c z e n i e W artykule opisano opracowany w CMG KOMAG

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/2 Adam Rogalski Politechnika Warszawska, Warszawa WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO POWER CONVERTER INFLUENCE ON THE

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku pracy

Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku pracy mgr inŝ. Kamil SZEWERDA mgr inŝ. Wojciech WOŁCZYK dr inŝ. Jarosław TOKARCZYK dr inŝ. Dariusz MICHALAK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Jurata 2 4 czerwca 203 KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Systemy elektroenergetyczne Automatyka i sterowanie Problemy rozwoju elektroenergetyki Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG dr inż. Włodzimierz MADEJCZYK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG S t r e s z c z e n i e W artykule

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo