PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U ) nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY Inwestor: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Bydgoszcz, ul. Czerkaska 2 wartość netto planowanych kosztów zadania - wartość netto planowanych kosztów zadania - tys. zł. tys. euro wartość planowana kosztów zadania (ogółem z VAT i rezerwą) - słownie: dwa tysiące czterysta siedem tysięcy złotych tys. zł Bydgoszcz 2013 PRZEDKŁADAM DO ZATWIERDZENIA..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data 1

2 1. Dane 1.1. Dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji Istniejący budynek Muzeum Wojsk Lądowych jest budynkiem piętrowym, podpiwniczonym wzniesionym w roku 1973 w konstrukcji szkieletowo - żelbetowej, ze stropem żelbetowymi i dachem z płyt żelbetowych na konstrukcji stalowej krytej papą termozgrzewalną. Ściany zewnętrzne wykonane z gazobetonu, a wewnętrzne z cegły. Po rozbudowie przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie, jednak polepszeniu ulegnie jego funkcjonalność. W rozbudowywanej części planowane jest utworzenie sali wykładowo - dydaktycznej dla 40 osób oraz pomieszczeń biurowo kancelaryjnych dla kierownictwa oraz pracowników Muzeum, które obecnie zlokalizowanie są w piwnicy budynku głównego i nie spełniają podstawowych przepisów związanych z BHP i ppoż. W wykorzystywanych do tego celu pomieszczeniach piwnicznych planowane jest umieszczenie magazynów, warsztatów oraz pracowni specjalistycznych. Również w celu udostępnienia ekspozycji wystawienniczych na I piętrze w ramach powyższego zamierzenia planowane jest wybudowanie windy (parter, piętro) dla osób niepełnosprawnych. W związku z planowaną rozbudową oraz przeniesienie części ekspozycji stałej ciężkiego sprzęte do innego kompleksu konieczne jest wykonanie nowego zagospodarowania terenu muzeum poprzez utworzenie miejsc wypoczynku dla osób zwiedzających wystawę stała (trawniki, ławki) i nasadzenia krzaków ozdobnych i drzew. Wykonanie ww. zakresu spowoduje znaczne uatrakcyjnienie terenu wokół muzeum czyniąc tą część wystawienniczo rekreacyjną przyjazną dla gości) Stan istniejący Dane techniczne istniejącej części budynku: - kubatura budynku m 3 - powierzchnia użytkowa budynku m 2 - parametry budynku: - długość - 43,92 m - szerokość - 12,27 m 2

3 - wysokość budynku - 4,2 m - liczba kondygnacji liczba kondygnacji naziemnych - 2 Budynek wyposażony jest w niżej wyszczególnione instalacje: - wody zimnej, - wody ciepłej, - hydrantową, - centralnego ogrzewania, - kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - wentylacji grawitacyjnej, - elektryczne, - odgromową, - słaboprądowe: - sygnalizacji pożaru, - telefoniczną, - informatyczną, - sygnalizacji włamania i napadu, - telewizji przemysłowej Stan wymagany: Podstawa opracowania: - Umowa na opracowanie programu inwestycji. - Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe zatwierdzone przez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia r. (Dz.U ) z późniejszymi zmianami. - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia r. (Dz.U ). - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa z dnia r. (Dz.U ). 3

4 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202,poz.2072 ze zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126 ze zm.) - Protokóły z przeglądów technicznych budynku rocznych i pięcioletnich. - Inwentaryzacja budowlana obiektu. - wizja lokalna i uzgodnienia robocze z użytkownikiem Wymagania funkcjonalno przestrzenne. Rozbudowa budynku przewiduje dostosowanie obiektu do obecnych standardów funkcjonalno użytkowych dla personelu, funkcji dydaktyczno konferencyjnych dla osób zwiedzających oraz warsztatowo magazynowej dla eksponatów muzealnych. Część biurowo kancelaryjna przeznaczona będzie do pracy ok. 15 osób personelu Muzeum (kobiety i mężczyźni), natomiast część dydaktyczno konferencyjnych dla 40 osób uczestniczących w prowadzonych wykładach, prezentacjach i konferencjach naukowych. Planowana dobudowa do istniejącego budynku nowoprojektowanej części, która wraz z istniejącym budynkiem (po przebudowie) oraz małą architekturą wokół budynku stanowić będzie całość funkcjonalno przestrzenną mającą na celu upowszechnianie wartości historii i dążyć do zachowania tradycji orężnych i świadomości historycznej, w oparciu o posiadane muzealia, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej wystawy. Muzeum realizuje cele poprzez: - gromadzenie dóbr kultury, materiałów dokumentacyjnych i ich przechowywanie - katalogowanie, inwentaryzowanie i naukowe opracowania zbiorów i materiałów dokumentacyjnych - konserwację i zabezpieczanie posiadanych zbiorów - udostępnianie zbiorów poprzez organizację wystaw - działalność edukacyjną i wydawniczą - prowadzenie badań. Planowane zagospodarowanie funkcjonalno przestrzenne pokazano na załączonych rysunkach. 4

5 W ramach zadania inwestycyjnego planuje się również usprawnienie odwodnienia terenu, odłączenie istniejącego przyłącza centralnego ogrzewania z jednostki wojskowej, wybudowanie nowego z miejskiej sieci c.o. lub własnej kotłowni gazowej, przebudowę zasilanie energetyczne budynku, rozbudowę oraz remont podjazdów wraz chodnikami wokół budynku, budowę parkingu na 2 pojazdy dla niepełnosprawnych, a także zagospodarowanie zielenią oraz mała architekturą po zakończeniu robót budowlanych. Uzyskane od dostawców mediów warunków przyłączenia do sieci i wybór optymalnego źródła dostawcy czynnika grzewczego - miejska sieć ciepłownicza - Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, - kotłownia gazowa - Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Stan projektowany: Dane techniczne rozbudowywanej części budynku (planowane na etapie programu inwestycji): - powierzchnia zabudowy budynku - 275,3 m 2 - kubatura budynku ,0 m 3 - powierzchnia użytkowa budynku - 388,0 m 2 - parametry budynku: - liczba kondygnacji liczba kondygnacji naziemnych Wymagane parametry ochrony p.poż. obiektu: - wszystkie pomieszczenia muszą być wykonane i zabezpieczone pod względem p.poż. zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, przepisami i normami oraz uzgodnić z posiadającym aktualne uprawnienia rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, postępując zgodnie z Decyzja Nr 321/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia w sprawie zakresu, formy i zasad uzgodnienia dokumentacji pod względem ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych realizowanych na terenach zamkniętych (Dz. Urz. MON nr 18 poz. 198 z dnia r.), - uwzględnić szczegółowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dla budynków niskich, 5

6 - właściwe parametry dla dróg ewakuacyjnych (obudowę, długość, szerokość i wysokość) szczególnie poprzez zapewnienie drzwi o odpowiedniej szerokości i kierunku otwierania się oraz o odpowiedniej odporności ogniowej, - zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacji użytkowych zastosowanych w budynku przez przegrody, dla których wymagana jest określona klasa odporności ogniowej, - zapewnić zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru, hydranty zewnętrzne w odległości nie mniejszej niż 5 m i nie więcej niż 75 m; odległość hydrantu od zewnętrznej krawędzi drogi do 15 m, a także wewnętrzną sieć hydrantową o parametrach gwarantujących prawidłową wydajność, potwierdzoną stosownymi protokołami z przeglądu wewnętrznej sieci hydrantowej, hydranty muszą obejmować całą powierzchnię chronioną), - rozmieszczenie sprzętu gaśniczego oraz znaków bezpieczeństwa zgodnie z PN-N :1992 znaki bezpieczeństwa, ewakuacja. PN-N :1997 znaki bezpieczeństwa, techniczne środki przeciwpożarowe. PN-N :1998. znaki bezpieczeństwa, zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych, - zastosować materiały NRO, dane ogólne: - powierzchnia użytkowa - 388,0 m² - wysokość całkowita budynku - 7 m (budynek niski) - liczba kondygnacji nadziemnych liczba kondygnacji podziemnych - brak odległość od obiektów sąsiednich: - sąsiednie budynki kompleksu w odległości > 4,0 m, parametry pożarowe występujących substancji palnych: - zagrożenie pożarowe w projektowanym obiekcie będzie wynikało z występowania w nim eksponatów oraz ludzi, kategoria zagrożenia ludzi ZL, przewidywana liczba osób: - ZL III - 80 osób, w tym 40 w części wykładowo dydaktyczna ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: - pomieszczenia lub strefy zagrożone wybuchem nie występują, sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych: 6

7 - odgromowa wymagana, - wymagany wyłącznik przeciwpożarowy prądu - wymagana instalacja sygnalizacji pożaru, - wymagane oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne -, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: - z zewnętrznej sieci hydrantowej. drogi pożarowe: - istniejące drogi wewnętrzne Wymagania w zakresie higieny i zdrowia użytkowników oraz ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich: - pomieszczenia w przebudowywanym budynku winny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia r. z późniejszymi zmianami; - obiekt należy wyposażyć w niezbędne instalacje w tym wentylację grawitacyjną, mechaniczną lub klimatyzację; - teren jest ogrodzony i zagospodarowany; - planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunków środowiska w stosunku do stanu istniejącego, nie spowoduje zwiększenia poziomu hałasu, ani emisji zanieczyszczeń. Zakres planowanej przebudowy i dobudowy nie wnoszą dodatkowych dla obiektu czynników uciążliwych; - planowana inwestycja nie wymaga wycinek w drzewostanie; - planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia uzasadnionych interesów osób trzecich; - budynek i obszar nie jest objęty ochroną konserwatorską, budynek nie jest wpisany do rejestru obiektów zabytkowych; - teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej; Na powyższy zakres należy opracować dokumentacje projektowo-kosztorysową obejmującą: - program inwestycji, - projekt budowlany, - projekty wykonawcze branżowe, 7

8 - przedmiar robót, - kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbiór robót - informację BIOZ, wg której przed przystąpieniem do realizacji obiektu należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca robót opracuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i scenariusz rozwoju pożaru Wymagania formalno-prawne w zakresie ochrony środowiska. - Wykonawca robót powinien posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydane przez właściwego Wojewodę/Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na wytwarzanie odpadów na terenach zamkniętych (zgodnie z art. 180, 181, 378 Ustawy Prawo ochrony środowiska). - Odbiorca odpadów winien posiadać odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów w zależności od prowadzonego charakteru działalności wydane przez właściwe organy zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. Nr 62 poz. 628 z późn. zmianami), z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 2, 4, 4a oraz ust. 5 ww. ustawy. - W przypadku, gdy wykonawca robót budowlanych (wytwórca odpadów) powierzy wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadu (zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach) powinien posiadać umowę podpisaną z podmiotem, któremu powierza ww. obowiązek zakres robót budowlanych wymaganych dla uzyskania planowanego zakresu rzeczowego inwestycji. UZASADNIENIE WYBORU WARIANTU DOBUDOWY - projektowane miejsce dobudowy to teren południowo zachodni działki wyznaczony pomiędzy budynkami: muzeum, budynkiem sztabowym IWsp. SZ i mesą oficerską. Obrys zewnętrzny wyznaczono dopuszczalną odległością linii zabudowy równą 4 mb od granic działki; odległość do budynków sąsiednich około 12 m, - wariant dobudowy stycznej z budynkiem istniejącym 8

9 powoduje konieczność likwidacji części studzienek piwnicznych oraz okien, czym prowadzi do zaburzenia systemu wentylacji grawitacyjnej użytkowych pomieszczeń piwnicznych i braku doświetlenia światłem dziennym, trudność w wykonaniu połączenia gwarantującego pełne zabezpieczenie przeciwwilgociowe na styku obu budynków z uwagi na konstrukcję ściany elewacyjnej muzeum opartej na wsporniku (ruch wspornika) - wariant dobudowy w formie oddzielnej bryły połączonej z muzeum parterowym łącznikiem pozostawia się wszystkie studzienki piwniczne oraz okna od strony południowo-zachodniej, nie narusza się systemu wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń piwnicznych, budynek projektowany stanowi odrębną formę architektoniczną. BRANŻA BUDOWLANA - MUZEUM BUDYNEK ISTNIEJĄCY - instalacja szybu windowego i montaż windy umożliwiającej osobom niepełnosprawnym wjazd na ekspozycyjne wystawiennicze na piętrze, - przebudowa pomieszczeń piwnicznych na podręczne pomieszczenia magazynowe i warsztaty oraz pracownie specjalistyczne, - demontaż części elewacji południowo-zachodniej w poziomie parteru (hol) w miejscu budowy projektowanego łącznika (pozostawić pomieszczenie kiosku i jego zaplecze), - wykonanie zadaszeń nad wejściami zewnętrznymi do piwnicy oraz z naprawa schodów, - naprawa podłóg w poziomie parteru i piwnic, - naprawa tynków wewnętrznych i uzupełnienie miejscowych ubytków na elewacjach zewnętrznych m.in. schody do piwnicy, - malowanie, - termomodernizacja ścian budynku. - PROJEKTOWANA DOBUDOWA wybór funkcji - w łączniku: szatnię na 60 wieszaków, pomieszczenie dla dyżurnego oraz urządzenia dozoru elektronicznego (monitory, rejestratory, centralki), 9

10 - na poziomie parteru projektować: salę konferencyjną na 40 osób, węzeł sanitarny dla niepełnosprawnych, pomieszczenie obsługi osób z zewnątrz, salka konferencyjna - na poziomie piętra projektować gabinet dyrektora gabinet zastępcy dyrektora sekretariat 4 gabinety 2 osobowe WC pomieszczenie socjalne (aneks kuchenny) - komunikacja schody żelbetowe - wszystkie pomieszczenia projektować o wysokości 330 cm w świetle, - dopuszcza się doświetlenie korytarza dachową kopułką oświetleniową lub świetlikiem ciągłym, - budynkowi dobudowy należy zapewnić właściwe warunki cieplno-wilgotnościowe. - PROJEKTOWANA DOBUDOWA - zakres prac budowlanych. - wykonanie badań geotechnicznych podłoża i wybór konstrukcji (sugeruje się układ słupowo ryglowy na stopach fundamentowych umożliwiający uniknięcie kolizji z infrastrukturą podziemną), - ściany zewnętrzne: - wypełnienie miedzy słupami grubości minimum 24 cm; - nośne ściany konstrukcyjne grubości 38 cm, - ściany wewnętrzne nośne grubości 25 cm z cegły pełnej, - ściany wewnętrzne działowe grubości 12 cm z bloczków lub cegły dziurawki, - stropy ceramiczne, - schody żelbetowe o szerokości biegu 140 cm, - drzwi drewniane z ościeżnicami drewnianymi (dopuszczalne naświetla w przypadku konieczności doświetlenia korytarza światłem dziennym), - podłogi w pomieszczeniach biurowych - wykładzina - podłogi w korytarzach - tarket - schody żelbetowe obłożone wykładziną tłumiącą i antypoślizgową, 10

11 - wykończenie pomieszczeń mokrych zgodnie z warunkami technicznymi. BRANŻA SANITARNA - odłączenie istniejącego budynku od zasilania z sieci c.o. z jednostki wojskowej; - budowa kotłowni gazowej lub podłączenie do miejskiej sieci centralnego ogrzewania dla potrzeb całego obiektu; - przełączenie istniejącej wewnętrznej instalacji c.o. na nowe zasilanie, - wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., w dobudowywanej część budynku, - wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w węzłach sanitarnych w dobudowywanej część budynku, - wykonanie instalacji hydrantowej, - wykonanie klimatyzacji (kancelarie, sala dydaktyczno konferencyjnych) oraz wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach, w których jest wymagana normowo lub nie istnieje możliwość zapewnienia wymaganej ilości wymian powietrza przy pomocy wentylacji grawitacyjnej (dobudowywana część budynku praz przebudowywane pomieszczenia piwniczne), - przełożenie odcinka ok. 50 mb kanalizacji sanitarnej w związku z kolizją z projektowaną dobudową - przebudowa istniejącej przepompowni ścieków w związku z rozbudową budynku, - odprowadzenie wód deszczowych z dachu do istniejącej kanalizacji deszczowej, - odwodnienie nowych terenów utwardzonych odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, - wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, - wykonanie oddzielnego opracowania projektowego przebudowy wraz z dostosowaniem do obowiązujących norm instalacji c.o. w istniejącym budynku (opracowanie projektowo kosztorysowe). BRANŻA ELEKTRYCZNA - przełożenie istniejącej infrastruktury kablowej zewnętrznej pod planowanym usytuowaniem dobudowywanego obiektu, przebudowa zasilania istniejącej przepompowni ścieków, - wykonanie obliczeń obciążenia kabla zasilającego relacji tablica licznikowarozdzielnica główna (parter) po dołączeniu projektowanego obiektu i ewentualna wymiana, 11

12 - wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z rozdzielnicy głównej (parter) do nowej rozdzielnicy w rozbudowywanej części budynku, - montaż rozdzielnicy, - wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych ~230V z osprzętem i oprawami, Oświetlenie podstawowe zrealizowane zostanie za pomocą opraw fluorescencyjnych. przewiduje sie następujące poziomy natężenia oświetlenia w nowej części budynku: L.p. Funkcja pomieszczenia Natężenie oświetlenia [lx] 1 korytarze zaplecze socjalne pomieszczenia biurowe sala dydaktyczno konferencyjna 500 Przewiduje sie wykonanie następujące ilości podwójnych gniazd wtykowych ~230V w nowej części budynku L.p. Funkcja pomieszczenia Ilość gniazd 1 korytarze 1 2 zaplecze socjalne 3 3 pomieszczenia biurowe min. 4 4 sala dydaktyczno konferencyjna min. 6 - wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych zasilania dedykowanego do podłączenia sprzętu komputerowego (3 gniazda DATA na zestaw 2xRJ45) - zespolone punkty elektryczno-logiczne (PEL); - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, - wykonanie zasilania dla planowanych urządzeń i instalacji słaboprądowych. - wykonanie instalacji odgromowej, - przebudowa uziomu instalacji odgromowej, - wykonanie instalacji wyrównawczej, - przebudowa rozdzielnicy w piwnicy oraz bibliotece w istniejącej części budynku (modernizacja), - przebudowa instalacji elektrycznej po pomieszczeniach biurowo magazynowych w piwnicy z dostosowaniem do nowych potrzeb, 12

13 - wykonanie dwóch gniazda siłowych ~400V 32A na zewnętrznych szczytowych ścianach budynku, - przebudowa i budowa oświetlenia parkowego dla nowego zagospodarowania terenu muzeum. BRANŻA TELETECHNICZNA - demontaż istniejącej instalacji sygnalizacji pożarowej CSP-30 wraz z budową nowej dla budynku istniejącego i projektowanej dobudowy (brak możliwości rozbudowy z uwagi na zaprzestanie produkcji, zastąpienie istniejącej centrali nowymi centralami wprost nie jest możliwe, gdyż nie ma central współpracujących ze starymi czujkami szeregu 10, konieczna jest wymiana całej instalacji) z możliwością wysyłaniu sygnału alarmu do zewnętrznego centrum nadzoru, - rozbudowa istniejącej instalacji systemu alarmowego o projektowaną dobudowę w oparciu o istniejącą centralę alarmową CA-64 (możliwość podłączenia ok. 26 nowych linii), nowa część budynku powinna mieć możliwość samodzielnego funkcjonowania, zachować istniejącą klasę systemu SA-3, - rozbudowa istniejącej instalacji telewizji przemysłowej (wymiana rejestratora cyfrowego NOVUS NV-DVR3016 oraz montaż 2 kamer zewnętrznych i 2 kamer wewnętrznych), - rozbudowa instalacji telekomunikacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych istniejącej części budynku oraz nowobudowanej zakończonej dwoma gniazdami podtynkowym 2xRJ11 wraz z montażem wewnętrznej centrali telefonicznej, - wykonanie instalacji sieci informatycznej LAN wraz z przeniesieniem punku dystrybucyjnego z piwnicy zakończone dwoma podwójnymi gniazdami RJ45 w każdym pomieszczeniu biurowo kancelaryjnym oraz czterema podwójnymi gniazdami RJ45 w sali dydaktyczno konferencyjnej - zespolone punkty elektryczno-logiczne (PEL), - wykonanie instalacji radiowo - telewizyjne (cyfrowa telewizja naziemna) zakończony jednym gniazdem SAT w każdym pomieszczeniu biurowo kancelaryjnym i w sali dydaktyczno konferencyjnej. 13

14 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - przeniesienie części ekspozycji stałej ciężkiego sprzętu do innego kompleksu, - wykonanie 2 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych wraz z dojazdem dla wózka inwalidzkiego do budynku i windy, - budowa i przebudowa istniejących chodników, dojść piesze, tarasu z uwzględnieniem poruszania się po terenie osób niepełnosprawnych - przebudowa opaski wokół budynku z kostki betonowej typu polbruk, - wykonanie trawników i nasadzeń zieleni ozdobnej po wykonaniu robót budowlanych, istniejący drzewostan należy po zakończeniu robót budowlanych poddać zabiegom ogrodniczym, - utworzenie miejsc wypoczynku dla osób zwiedzających wystawę stała oraz wyposażenie w elementy małej architektury: ławki, STANDARD WYKOŃCZENIA - podłogi i posadzki, okładziny ścienne powinny być twarde, łatwo zmywalne i niepalne, odporne na uderzenia mechaniczne i trudno- ścieralne, - sprzęt kwaterunkowy pierwszego wyposażenia (biurka, stoły kancelaryjne, fotele biurowe, krzesła wyściełane, szafy na akta itp.) dla dobudowywanej części budynku powinien spełniać wymogi ergonomii i bezpiecznej eksploatacji, - sprzęt kwaterunkowy sali dydaktyczno konferencyjnych, oprócz wymogów ergonomii i bezpiecznej eksploatacji, powinien mieć odpowiednie certyfikaty dotyczące niepalności lub trudno zapalności, - osprzęt instalacyjny oraz armatura przyjęta do montażu w obiekcie powinna być wykonana w standardzie równym średniemu lub wyższemu, przyjętemu w danej branży i dostępnym na rynku w Polsce Certyfikacji stosowanych materiałów. - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; - w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą aprobatą techniczną. 14

15 1.2. Dane o planowanym okresie realizacji inwestycji 2012r. - Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe zatwierdzone przez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności. 2013r. - przygotowanie inwestycji: marzec - kwiecień kwiecień - maj maj czerwiec - październik grudzień - opracowanie i zatwierdzenie programu inwestycji - przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej - umowa z Biurem Projektów na opracowanie dokumentacji projektowej - dokumentacja projektowa: - projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu; - uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej lub miejskiej sieci ciepłowniczej; - uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego; - projekty wykonawcze; - przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie; - specyfikacje techniczne; - ZKZ; - oceniona przez KOPI. - uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 2014r realizacja robót: Styczeń 2014 Luty 2014 Luty2014 Czerwiec 2015 Lipiec przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - podpisanie umowa z Wykonawcą na opracowanie roboty budowlano - instalacyjnych - realizacja robót budowlano - instalacyjnych - uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu 15

16 2. Ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności 2.1. Inwestycja uzasadniona potrzebami Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oraz Departamentu Wychowania i Promocji Obronności wynikającymi z kultywowania pamięć o swych korzeniach, świadomości historycznej i tożsamości narodowej będących jednym z ważniejszych czynników warunkujących właściwe funkcjonowanie armii demokratycznego państwa Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji Obliczenie wskaźnika cenowego planowanych robót. Dane do obliczeń: Rozbudowa budynku: - powierzchnia użytkowa ogółem: 388,0 m² - całkowity koszt robót budowlanych (budowlanych + instalacyjnych): Wyszczególnienie robót zł netto w cenach IV kwartału 2012 r. Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektu do sieci - przebudowa zasilania obiektu w c.o., przełożenie istniejącej infrastruktury zewnętrznej pod obiektem Roboty budowlane - rozbudowa budynku, montaż windy Roboty instalacyjne sanitarne - montaż nowej instalacji CO, kotłowni, wentylacji, klimatyzacji, odprowadzenia wód deszczowych Roboty instalacyjne elektryczne - wykonanie nowej inst., przebudowa rozdzielnicy głównej - rozbudowa instalacji przeciwpożarowej i alarmowej (sygnalizacja włamania i napadu oraz telewizji przemysłowej) Roboty teletechniczne - rozbudowa instalacji informatycznej i telefonicznej Zagospodarowanie terenu - przebudowa chodników, dojścia, opaski, trawniki, zieleń, mała architektura R a z e m Wartość kosztorysowa Netto [tys. zł] Brutto [tys. zł] 16

17 Wskaźnik nakładów na roboty budowlane w przeliczeniu na 1 m² powierzchni użytkowej wynosi zł/m² Obliczanie wskaźnika cenowego dla nowo-wznoszonego obiektu Szacunek kosztów robót budowlanych obliczonych na podstawie: a) Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. SECOCENBUD, b) Załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym, który zwiera wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano montażowych dla inwestycji kubaturowych. Jako obiekt wzorcowy dla celów szacowania kosztów przyjęto obiekt użyteczności publicznej (budynek administracyjno biurowy) na podstawie danych z katalogu cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych BISTYP / katalogu cen obiektów budowlanych SECOCENBUD. Cena netto budowy: zł/m² p.u. Stąd wartość budynku : zł/m² * 388,0 m² = zł Wskaźnik cenowy w przeliczeniu na 1m² powierzchni użytkowej budynku: Porównanie cen nakładów: - koszt rozbudowy budynku - zł - koszt budowy nowego obiektu - zł Wniosek: przedmiotowa inwestycja jest uzasadniona ekonomicznie, koszt rozbudowy dla uzyskania zamierzonych efektów rzeczowych stanowi 71,8 % kosztu budowy nowego obiektu liczonych wyłącznie jako cena obiektu kubaturowego. Efektywność ekonomiczna zadania wynika głównie z lokalizacji obiektu na zagospodarowanym, wyposażonym w infrastrukturę techniczną miejscu obecnej lokalizacji budynku Muzeum z wykorzystaniem istniejącej kubatury. 17

18 3. Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji Planowanym efektem rzeczowym inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Muzeum Wojsk Lądowych, jest oddanie do użytkowania budynku spełniającego wymagania funkcjonalne użytkownika oraz wymagania techniczne i normowe wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa pożarowego, współczesnych standardów wykończenia i wyposażenia przyjętych dla obiektów pełniących funkcja edukacyjną, kulturalno naukową i wychowawczą stwarzające dobre warunki do upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej, umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów oraz pracy i zabezpieczenie socjalne dla personelu. 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji Podstawą rzeczową sporządzenia harmonogramu realizacji inwestycji jest zakres rzeczowy zadania. Prace budowlane realizowane będą generalnie w systemie jednozmianowym. Liczba godzin pracy na pierwszej zmianie - 8 godzin. Założono, ze względu na dostępność frontów robót, że maksymalna liczba osób pracujących jednocześnie na terenie budowy nie przekroczy nie przekroczy ok. 10 osób pracujących wewnątrz oraz 5 osób pracujących przy elewacji budynku. Czas realizacji inwestycji - lata rok 2012 przygotowanie realizacji inwestycji pod względem potrzeb rzeczowych - rok 2013 przygotowanie realizacji inwestycji pod względem dokumentacyjnym oraz formalno prawnym; - rok wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i realizacja robót budowlanych; Opracowany harmonogram może ulec zmianom w zależności od przyjętych założeń planowania pracy oraz limitów finansowych przydzielonych na poszczególne lata realizacji inwestycji. Stanowi on jednak podstawę analiz czasowych realizacji przedsięwzięcia. 18

19 L.p Nazwa robót Opracowanie i zatwierdzenie programu inwestycji Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Sprawdzenie dokumentacji przez komisję KOPI Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę Wybór wykonawcy przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu Wykonawstwo realizacja robót budowlano- instalacyjnych Odbiór końcowy robót budowlano -instalacyjnych Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji X X Termin realizacji 2013 rok 2014 rok 2015 rok 1 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19 X X

20 5. Szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji Wartość szacunkowa zadania (ogółem z VAT i rezerwą): słownie : dwa miliony czterysta siedem tysięcy złotych Inwestycja finansowana przez Budżet Państwa Polskiego Budżet MON. zł ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO L.p. Rodzaj grup kosztów Wskaźnik bez podatku z podatkiem udziału w VAT VAT % RAZEM 1 Pozyskanie działki budowlanej 2 Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektu do sieci 3 Budowa obiektów podstawowych 4 Instalacje 5 Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych 6 Wyposażenie 7 Prace projektowe, przygotowawcze, obsługa inwestorska, nadzór autorki Rezerwa 10% 6. Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie 20

21 Planuje się zagospodarować obiekt na potrzeby użytkownika Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszcz po wykonaniu robót i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Po wykonaniu planowanej przebudowy i rozbudowy, przy założeniu użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, poddawaniem wymaganym prawem budowlanym kontrolom okresowym i wynikającym z ich zaleceń bieżącym utrzymaniem w dobrym stanie technicznym i estetycznym, obiekt nie będzie wymagał nakładów inwestycyjnych w okresie 15 lat po zakończeniu budowy. Nakłady finansowe na zagospodarowanie i utrzymanie obiektu będą pochodziły z Budżetu Państwa Polskiego. Załączniki do programu inwestycji: 1. Koncepcja - zagospodarowania terenu; 2. Koncepcja - rzut piwnic; 3. Koncepcja - rzut parteru z dobudową; 4. Koncepcja - rzut piętra z dobudową; 5. Koncepcja - przekrój budynku z dobudową; 6. Mapa sytuacyjno wysokościowa z uzbrojeniem terenu; 7. Rzut parteru - stan istniejący, 8. Protokół z okresowej 5-letniej kontroli stanu sprawności technicznej. Program Inwestycji opracował: 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA Z UZBROJENIEM TERENU 27

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa opracowania... 3 Cel opracowania... 3 Opis techniczny... 3

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO (ZKZ) (STRONA TYTUŁOWA)... ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA (ZKZ) inwestycyjnego* ) remontowego* )

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO (ZKZ) (STRONA TYTUŁOWA)... ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA (ZKZ) inwestycyjnego* ) remontowego* ) Załącznik Nr. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO (ZKZ) AKCEPTUJE" (STRONA TYTUŁOWA) (stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data) Inwestor:...... (nazwa i adres) opracowująca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj adaptację opróżnionego budynku mieszkalno użytkowego przy ul. Jagiellońskiej

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Zamówienie obejmuje wykonanie: projektu technologicznego projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S 083-146636. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.3.2015, 2015/S 62-107483)

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S 083-146636. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.3.2015, 2015/S 62-107483) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146636-2015:text:pl:html Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S 083-146636 Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Podchorążych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki:

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki: SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Spis rysunków:... 1 Załączniki:... 1 1. WSTĘP... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Forma opracowania... 2 1.3 Cel i zakres opracowania... 2 1.4 Podstawa opracowania... 2

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ A BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH PRZY UL.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ A BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH PRZY UL. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ A BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH PRZY UL. HALLERA W OPOLU *ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA* 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1.1. Umowa z Inwestorem;

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG 1 BIURO PROJEKTÓW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA : ELEKTRYCZNA OBIEKT : SIEĆ KOMPUTEROWA, INSTALACJA TELEFONICZNA I INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO Dotycząca budowy instalacji solarnej dla Szkoły Podstawowej nr 65 ul. Golikówka 52 w Krakowie Branża: konstrukcyjno - budowlana Lokalizacja: Kraków,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń na poziomie piwnic z przeznaczeniem na szatnie ogólne dla uczniów i umywalnie z szatniami przy sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący SPIS TREŚCI I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący 1. Zagospodarowanie terenu 1:500 2. Rzut parteru 1 1:200

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-46/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto

Bardziej szczegółowo

Wstępny harmonogram rzeczowo- finansowy

Wstępny harmonogram rzeczowo- finansowy Wstępny harmonogram rzeczowo- finansowy Załącznik Nr 2 - wstępny harmonogram rzeczowo- finansowy Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego 1. Roboty remontowe piwnice- (Remont od 1 do 34 Załącznika Nr 18

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

WZÓR PROGRAMU INWESTYCJI PROGRAM INWESTYCJI. (nr i nazwa zadania)

WZÓR PROGRAMU INWESTYCJI PROGRAM INWESTYCJI. (nr i nazwa zadania) WZÓR PROGRAMU INWESTYCJI ZATWIERDZAM (stanowisko, stopień, imię, nazwisko pieczęć, podpis, data) PROGRAM INWESTYCJI. (nr i nazwa zadania) 1. Lokalizacja, nazwa użytkownika (użytkowników): ( pełny adres

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 "KORDIANA"

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 KORDIANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 "KORDIANA" Tom I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Tom II - ARCHITEKTURA Tom III - KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...2 2. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJĄCY...3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie załącznik nr 1 Obiekt: Budynek Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi- Południe i Pragi Północ w Warszawie Inwestor: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Temat: Wykonanie robót malarskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo