PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U ) nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY Inwestor: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Bydgoszcz, ul. Czerkaska 2 wartość netto planowanych kosztów zadania - wartość netto planowanych kosztów zadania - tys. zł. tys. euro wartość planowana kosztów zadania (ogółem z VAT i rezerwą) - słownie: dwa tysiące czterysta siedem tysięcy złotych tys. zł Bydgoszcz 2013 PRZEDKŁADAM DO ZATWIERDZENIA..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data 1

2 1. Dane 1.1. Dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji Istniejący budynek Muzeum Wojsk Lądowych jest budynkiem piętrowym, podpiwniczonym wzniesionym w roku 1973 w konstrukcji szkieletowo - żelbetowej, ze stropem żelbetowymi i dachem z płyt żelbetowych na konstrukcji stalowej krytej papą termozgrzewalną. Ściany zewnętrzne wykonane z gazobetonu, a wewnętrzne z cegły. Po rozbudowie przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie, jednak polepszeniu ulegnie jego funkcjonalność. W rozbudowywanej części planowane jest utworzenie sali wykładowo - dydaktycznej dla 40 osób oraz pomieszczeń biurowo kancelaryjnych dla kierownictwa oraz pracowników Muzeum, które obecnie zlokalizowanie są w piwnicy budynku głównego i nie spełniają podstawowych przepisów związanych z BHP i ppoż. W wykorzystywanych do tego celu pomieszczeniach piwnicznych planowane jest umieszczenie magazynów, warsztatów oraz pracowni specjalistycznych. Również w celu udostępnienia ekspozycji wystawienniczych na I piętrze w ramach powyższego zamierzenia planowane jest wybudowanie windy (parter, piętro) dla osób niepełnosprawnych. W związku z planowaną rozbudową oraz przeniesienie części ekspozycji stałej ciężkiego sprzęte do innego kompleksu konieczne jest wykonanie nowego zagospodarowania terenu muzeum poprzez utworzenie miejsc wypoczynku dla osób zwiedzających wystawę stała (trawniki, ławki) i nasadzenia krzaków ozdobnych i drzew. Wykonanie ww. zakresu spowoduje znaczne uatrakcyjnienie terenu wokół muzeum czyniąc tą część wystawienniczo rekreacyjną przyjazną dla gości) Stan istniejący Dane techniczne istniejącej części budynku: - kubatura budynku m 3 - powierzchnia użytkowa budynku m 2 - parametry budynku: - długość - 43,92 m - szerokość - 12,27 m 2

3 - wysokość budynku - 4,2 m - liczba kondygnacji liczba kondygnacji naziemnych - 2 Budynek wyposażony jest w niżej wyszczególnione instalacje: - wody zimnej, - wody ciepłej, - hydrantową, - centralnego ogrzewania, - kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - wentylacji grawitacyjnej, - elektryczne, - odgromową, - słaboprądowe: - sygnalizacji pożaru, - telefoniczną, - informatyczną, - sygnalizacji włamania i napadu, - telewizji przemysłowej Stan wymagany: Podstawa opracowania: - Umowa na opracowanie programu inwestycji. - Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe zatwierdzone przez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia r. (Dz.U ) z późniejszymi zmianami. - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia r. (Dz.U ). - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa z dnia r. (Dz.U ). 3

4 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202,poz.2072 ze zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126 ze zm.) - Protokóły z przeglądów technicznych budynku rocznych i pięcioletnich. - Inwentaryzacja budowlana obiektu. - wizja lokalna i uzgodnienia robocze z użytkownikiem Wymagania funkcjonalno przestrzenne. Rozbudowa budynku przewiduje dostosowanie obiektu do obecnych standardów funkcjonalno użytkowych dla personelu, funkcji dydaktyczno konferencyjnych dla osób zwiedzających oraz warsztatowo magazynowej dla eksponatów muzealnych. Część biurowo kancelaryjna przeznaczona będzie do pracy ok. 15 osób personelu Muzeum (kobiety i mężczyźni), natomiast część dydaktyczno konferencyjnych dla 40 osób uczestniczących w prowadzonych wykładach, prezentacjach i konferencjach naukowych. Planowana dobudowa do istniejącego budynku nowoprojektowanej części, która wraz z istniejącym budynkiem (po przebudowie) oraz małą architekturą wokół budynku stanowić będzie całość funkcjonalno przestrzenną mającą na celu upowszechnianie wartości historii i dążyć do zachowania tradycji orężnych i świadomości historycznej, w oparciu o posiadane muzealia, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej wystawy. Muzeum realizuje cele poprzez: - gromadzenie dóbr kultury, materiałów dokumentacyjnych i ich przechowywanie - katalogowanie, inwentaryzowanie i naukowe opracowania zbiorów i materiałów dokumentacyjnych - konserwację i zabezpieczanie posiadanych zbiorów - udostępnianie zbiorów poprzez organizację wystaw - działalność edukacyjną i wydawniczą - prowadzenie badań. Planowane zagospodarowanie funkcjonalno przestrzenne pokazano na załączonych rysunkach. 4

5 W ramach zadania inwestycyjnego planuje się również usprawnienie odwodnienia terenu, odłączenie istniejącego przyłącza centralnego ogrzewania z jednostki wojskowej, wybudowanie nowego z miejskiej sieci c.o. lub własnej kotłowni gazowej, przebudowę zasilanie energetyczne budynku, rozbudowę oraz remont podjazdów wraz chodnikami wokół budynku, budowę parkingu na 2 pojazdy dla niepełnosprawnych, a także zagospodarowanie zielenią oraz mała architekturą po zakończeniu robót budowlanych. Uzyskane od dostawców mediów warunków przyłączenia do sieci i wybór optymalnego źródła dostawcy czynnika grzewczego - miejska sieć ciepłownicza - Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, - kotłownia gazowa - Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Stan projektowany: Dane techniczne rozbudowywanej części budynku (planowane na etapie programu inwestycji): - powierzchnia zabudowy budynku - 275,3 m 2 - kubatura budynku ,0 m 3 - powierzchnia użytkowa budynku - 388,0 m 2 - parametry budynku: - liczba kondygnacji liczba kondygnacji naziemnych Wymagane parametry ochrony p.poż. obiektu: - wszystkie pomieszczenia muszą być wykonane i zabezpieczone pod względem p.poż. zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, przepisami i normami oraz uzgodnić z posiadającym aktualne uprawnienia rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, postępując zgodnie z Decyzja Nr 321/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia w sprawie zakresu, formy i zasad uzgodnienia dokumentacji pod względem ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych realizowanych na terenach zamkniętych (Dz. Urz. MON nr 18 poz. 198 z dnia r.), - uwzględnić szczegółowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dla budynków niskich, 5

6 - właściwe parametry dla dróg ewakuacyjnych (obudowę, długość, szerokość i wysokość) szczególnie poprzez zapewnienie drzwi o odpowiedniej szerokości i kierunku otwierania się oraz o odpowiedniej odporności ogniowej, - zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacji użytkowych zastosowanych w budynku przez przegrody, dla których wymagana jest określona klasa odporności ogniowej, - zapewnić zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru, hydranty zewnętrzne w odległości nie mniejszej niż 5 m i nie więcej niż 75 m; odległość hydrantu od zewnętrznej krawędzi drogi do 15 m, a także wewnętrzną sieć hydrantową o parametrach gwarantujących prawidłową wydajność, potwierdzoną stosownymi protokołami z przeglądu wewnętrznej sieci hydrantowej, hydranty muszą obejmować całą powierzchnię chronioną), - rozmieszczenie sprzętu gaśniczego oraz znaków bezpieczeństwa zgodnie z PN-N :1992 znaki bezpieczeństwa, ewakuacja. PN-N :1997 znaki bezpieczeństwa, techniczne środki przeciwpożarowe. PN-N :1998. znaki bezpieczeństwa, zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych, - zastosować materiały NRO, dane ogólne: - powierzchnia użytkowa - 388,0 m² - wysokość całkowita budynku - 7 m (budynek niski) - liczba kondygnacji nadziemnych liczba kondygnacji podziemnych - brak odległość od obiektów sąsiednich: - sąsiednie budynki kompleksu w odległości > 4,0 m, parametry pożarowe występujących substancji palnych: - zagrożenie pożarowe w projektowanym obiekcie będzie wynikało z występowania w nim eksponatów oraz ludzi, kategoria zagrożenia ludzi ZL, przewidywana liczba osób: - ZL III - 80 osób, w tym 40 w części wykładowo dydaktyczna ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: - pomieszczenia lub strefy zagrożone wybuchem nie występują, sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych: 6

7 - odgromowa wymagana, - wymagany wyłącznik przeciwpożarowy prądu - wymagana instalacja sygnalizacji pożaru, - wymagane oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne -, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: - z zewnętrznej sieci hydrantowej. drogi pożarowe: - istniejące drogi wewnętrzne Wymagania w zakresie higieny i zdrowia użytkowników oraz ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich: - pomieszczenia w przebudowywanym budynku winny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia r. z późniejszymi zmianami; - obiekt należy wyposażyć w niezbędne instalacje w tym wentylację grawitacyjną, mechaniczną lub klimatyzację; - teren jest ogrodzony i zagospodarowany; - planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunków środowiska w stosunku do stanu istniejącego, nie spowoduje zwiększenia poziomu hałasu, ani emisji zanieczyszczeń. Zakres planowanej przebudowy i dobudowy nie wnoszą dodatkowych dla obiektu czynników uciążliwych; - planowana inwestycja nie wymaga wycinek w drzewostanie; - planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia uzasadnionych interesów osób trzecich; - budynek i obszar nie jest objęty ochroną konserwatorską, budynek nie jest wpisany do rejestru obiektów zabytkowych; - teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej; Na powyższy zakres należy opracować dokumentacje projektowo-kosztorysową obejmującą: - program inwestycji, - projekt budowlany, - projekty wykonawcze branżowe, 7

8 - przedmiar robót, - kosztorys inwestorski, - specyfikację techniczna wykonania i odbiór robót - informację BIOZ, wg której przed przystąpieniem do realizacji obiektu należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca robót opracuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i scenariusz rozwoju pożaru Wymagania formalno-prawne w zakresie ochrony środowiska. - Wykonawca robót powinien posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydane przez właściwego Wojewodę/Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na wytwarzanie odpadów na terenach zamkniętych (zgodnie z art. 180, 181, 378 Ustawy Prawo ochrony środowiska). - Odbiorca odpadów winien posiadać odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów w zależności od prowadzonego charakteru działalności wydane przez właściwe organy zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. Nr 62 poz. 628 z późn. zmianami), z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 2, 4, 4a oraz ust. 5 ww. ustawy. - W przypadku, gdy wykonawca robót budowlanych (wytwórca odpadów) powierzy wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadu (zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach) powinien posiadać umowę podpisaną z podmiotem, któremu powierza ww. obowiązek zakres robót budowlanych wymaganych dla uzyskania planowanego zakresu rzeczowego inwestycji. UZASADNIENIE WYBORU WARIANTU DOBUDOWY - projektowane miejsce dobudowy to teren południowo zachodni działki wyznaczony pomiędzy budynkami: muzeum, budynkiem sztabowym IWsp. SZ i mesą oficerską. Obrys zewnętrzny wyznaczono dopuszczalną odległością linii zabudowy równą 4 mb od granic działki; odległość do budynków sąsiednich około 12 m, - wariant dobudowy stycznej z budynkiem istniejącym 8

9 powoduje konieczność likwidacji części studzienek piwnicznych oraz okien, czym prowadzi do zaburzenia systemu wentylacji grawitacyjnej użytkowych pomieszczeń piwnicznych i braku doświetlenia światłem dziennym, trudność w wykonaniu połączenia gwarantującego pełne zabezpieczenie przeciwwilgociowe na styku obu budynków z uwagi na konstrukcję ściany elewacyjnej muzeum opartej na wsporniku (ruch wspornika) - wariant dobudowy w formie oddzielnej bryły połączonej z muzeum parterowym łącznikiem pozostawia się wszystkie studzienki piwniczne oraz okna od strony południowo-zachodniej, nie narusza się systemu wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń piwnicznych, budynek projektowany stanowi odrębną formę architektoniczną. BRANŻA BUDOWLANA - MUZEUM BUDYNEK ISTNIEJĄCY - instalacja szybu windowego i montaż windy umożliwiającej osobom niepełnosprawnym wjazd na ekspozycyjne wystawiennicze na piętrze, - przebudowa pomieszczeń piwnicznych na podręczne pomieszczenia magazynowe i warsztaty oraz pracownie specjalistyczne, - demontaż części elewacji południowo-zachodniej w poziomie parteru (hol) w miejscu budowy projektowanego łącznika (pozostawić pomieszczenie kiosku i jego zaplecze), - wykonanie zadaszeń nad wejściami zewnętrznymi do piwnicy oraz z naprawa schodów, - naprawa podłóg w poziomie parteru i piwnic, - naprawa tynków wewnętrznych i uzupełnienie miejscowych ubytków na elewacjach zewnętrznych m.in. schody do piwnicy, - malowanie, - termomodernizacja ścian budynku. - PROJEKTOWANA DOBUDOWA wybór funkcji - w łączniku: szatnię na 60 wieszaków, pomieszczenie dla dyżurnego oraz urządzenia dozoru elektronicznego (monitory, rejestratory, centralki), 9

10 - na poziomie parteru projektować: salę konferencyjną na 40 osób, węzeł sanitarny dla niepełnosprawnych, pomieszczenie obsługi osób z zewnątrz, salka konferencyjna - na poziomie piętra projektować gabinet dyrektora gabinet zastępcy dyrektora sekretariat 4 gabinety 2 osobowe WC pomieszczenie socjalne (aneks kuchenny) - komunikacja schody żelbetowe - wszystkie pomieszczenia projektować o wysokości 330 cm w świetle, - dopuszcza się doświetlenie korytarza dachową kopułką oświetleniową lub świetlikiem ciągłym, - budynkowi dobudowy należy zapewnić właściwe warunki cieplno-wilgotnościowe. - PROJEKTOWANA DOBUDOWA - zakres prac budowlanych. - wykonanie badań geotechnicznych podłoża i wybór konstrukcji (sugeruje się układ słupowo ryglowy na stopach fundamentowych umożliwiający uniknięcie kolizji z infrastrukturą podziemną), - ściany zewnętrzne: - wypełnienie miedzy słupami grubości minimum 24 cm; - nośne ściany konstrukcyjne grubości 38 cm, - ściany wewnętrzne nośne grubości 25 cm z cegły pełnej, - ściany wewnętrzne działowe grubości 12 cm z bloczków lub cegły dziurawki, - stropy ceramiczne, - schody żelbetowe o szerokości biegu 140 cm, - drzwi drewniane z ościeżnicami drewnianymi (dopuszczalne naświetla w przypadku konieczności doświetlenia korytarza światłem dziennym), - podłogi w pomieszczeniach biurowych - wykładzina - podłogi w korytarzach - tarket - schody żelbetowe obłożone wykładziną tłumiącą i antypoślizgową, 10

11 - wykończenie pomieszczeń mokrych zgodnie z warunkami technicznymi. BRANŻA SANITARNA - odłączenie istniejącego budynku od zasilania z sieci c.o. z jednostki wojskowej; - budowa kotłowni gazowej lub podłączenie do miejskiej sieci centralnego ogrzewania dla potrzeb całego obiektu; - przełączenie istniejącej wewnętrznej instalacji c.o. na nowe zasilanie, - wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., w dobudowywanej część budynku, - wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w węzłach sanitarnych w dobudowywanej część budynku, - wykonanie instalacji hydrantowej, - wykonanie klimatyzacji (kancelarie, sala dydaktyczno konferencyjnych) oraz wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach, w których jest wymagana normowo lub nie istnieje możliwość zapewnienia wymaganej ilości wymian powietrza przy pomocy wentylacji grawitacyjnej (dobudowywana część budynku praz przebudowywane pomieszczenia piwniczne), - przełożenie odcinka ok. 50 mb kanalizacji sanitarnej w związku z kolizją z projektowaną dobudową - przebudowa istniejącej przepompowni ścieków w związku z rozbudową budynku, - odprowadzenie wód deszczowych z dachu do istniejącej kanalizacji deszczowej, - odwodnienie nowych terenów utwardzonych odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, - wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, - wykonanie oddzielnego opracowania projektowego przebudowy wraz z dostosowaniem do obowiązujących norm instalacji c.o. w istniejącym budynku (opracowanie projektowo kosztorysowe). BRANŻA ELEKTRYCZNA - przełożenie istniejącej infrastruktury kablowej zewnętrznej pod planowanym usytuowaniem dobudowywanego obiektu, przebudowa zasilania istniejącej przepompowni ścieków, - wykonanie obliczeń obciążenia kabla zasilającego relacji tablica licznikowarozdzielnica główna (parter) po dołączeniu projektowanego obiektu i ewentualna wymiana, 11

12 - wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z rozdzielnicy głównej (parter) do nowej rozdzielnicy w rozbudowywanej części budynku, - montaż rozdzielnicy, - wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych ~230V z osprzętem i oprawami, Oświetlenie podstawowe zrealizowane zostanie za pomocą opraw fluorescencyjnych. przewiduje sie następujące poziomy natężenia oświetlenia w nowej części budynku: L.p. Funkcja pomieszczenia Natężenie oświetlenia [lx] 1 korytarze zaplecze socjalne pomieszczenia biurowe sala dydaktyczno konferencyjna 500 Przewiduje sie wykonanie następujące ilości podwójnych gniazd wtykowych ~230V w nowej części budynku L.p. Funkcja pomieszczenia Ilość gniazd 1 korytarze 1 2 zaplecze socjalne 3 3 pomieszczenia biurowe min. 4 4 sala dydaktyczno konferencyjna min. 6 - wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych zasilania dedykowanego do podłączenia sprzętu komputerowego (3 gniazda DATA na zestaw 2xRJ45) - zespolone punkty elektryczno-logiczne (PEL); - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, - wykonanie zasilania dla planowanych urządzeń i instalacji słaboprądowych. - wykonanie instalacji odgromowej, - przebudowa uziomu instalacji odgromowej, - wykonanie instalacji wyrównawczej, - przebudowa rozdzielnicy w piwnicy oraz bibliotece w istniejącej części budynku (modernizacja), - przebudowa instalacji elektrycznej po pomieszczeniach biurowo magazynowych w piwnicy z dostosowaniem do nowych potrzeb, 12

13 - wykonanie dwóch gniazda siłowych ~400V 32A na zewnętrznych szczytowych ścianach budynku, - przebudowa i budowa oświetlenia parkowego dla nowego zagospodarowania terenu muzeum. BRANŻA TELETECHNICZNA - demontaż istniejącej instalacji sygnalizacji pożarowej CSP-30 wraz z budową nowej dla budynku istniejącego i projektowanej dobudowy (brak możliwości rozbudowy z uwagi na zaprzestanie produkcji, zastąpienie istniejącej centrali nowymi centralami wprost nie jest możliwe, gdyż nie ma central współpracujących ze starymi czujkami szeregu 10, konieczna jest wymiana całej instalacji) z możliwością wysyłaniu sygnału alarmu do zewnętrznego centrum nadzoru, - rozbudowa istniejącej instalacji systemu alarmowego o projektowaną dobudowę w oparciu o istniejącą centralę alarmową CA-64 (możliwość podłączenia ok. 26 nowych linii), nowa część budynku powinna mieć możliwość samodzielnego funkcjonowania, zachować istniejącą klasę systemu SA-3, - rozbudowa istniejącej instalacji telewizji przemysłowej (wymiana rejestratora cyfrowego NOVUS NV-DVR3016 oraz montaż 2 kamer zewnętrznych i 2 kamer wewnętrznych), - rozbudowa instalacji telekomunikacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych istniejącej części budynku oraz nowobudowanej zakończonej dwoma gniazdami podtynkowym 2xRJ11 wraz z montażem wewnętrznej centrali telefonicznej, - wykonanie instalacji sieci informatycznej LAN wraz z przeniesieniem punku dystrybucyjnego z piwnicy zakończone dwoma podwójnymi gniazdami RJ45 w każdym pomieszczeniu biurowo kancelaryjnym oraz czterema podwójnymi gniazdami RJ45 w sali dydaktyczno konferencyjnej - zespolone punkty elektryczno-logiczne (PEL), - wykonanie instalacji radiowo - telewizyjne (cyfrowa telewizja naziemna) zakończony jednym gniazdem SAT w każdym pomieszczeniu biurowo kancelaryjnym i w sali dydaktyczno konferencyjnej. 13

14 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - przeniesienie części ekspozycji stałej ciężkiego sprzętu do innego kompleksu, - wykonanie 2 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych wraz z dojazdem dla wózka inwalidzkiego do budynku i windy, - budowa i przebudowa istniejących chodników, dojść piesze, tarasu z uwzględnieniem poruszania się po terenie osób niepełnosprawnych - przebudowa opaski wokół budynku z kostki betonowej typu polbruk, - wykonanie trawników i nasadzeń zieleni ozdobnej po wykonaniu robót budowlanych, istniejący drzewostan należy po zakończeniu robót budowlanych poddać zabiegom ogrodniczym, - utworzenie miejsc wypoczynku dla osób zwiedzających wystawę stała oraz wyposażenie w elementy małej architektury: ławki, STANDARD WYKOŃCZENIA - podłogi i posadzki, okładziny ścienne powinny być twarde, łatwo zmywalne i niepalne, odporne na uderzenia mechaniczne i trudno- ścieralne, - sprzęt kwaterunkowy pierwszego wyposażenia (biurka, stoły kancelaryjne, fotele biurowe, krzesła wyściełane, szafy na akta itp.) dla dobudowywanej części budynku powinien spełniać wymogi ergonomii i bezpiecznej eksploatacji, - sprzęt kwaterunkowy sali dydaktyczno konferencyjnych, oprócz wymogów ergonomii i bezpiecznej eksploatacji, powinien mieć odpowiednie certyfikaty dotyczące niepalności lub trudno zapalności, - osprzęt instalacyjny oraz armatura przyjęta do montażu w obiekcie powinna być wykonana w standardzie równym średniemu lub wyższemu, przyjętemu w danej branży i dostępnym na rynku w Polsce Certyfikacji stosowanych materiałów. - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; - w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą aprobatą techniczną. 14

15 1.2. Dane o planowanym okresie realizacji inwestycji 2012r. - Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe zatwierdzone przez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności. 2013r. - przygotowanie inwestycji: marzec - kwiecień kwiecień - maj maj czerwiec - październik grudzień - opracowanie i zatwierdzenie programu inwestycji - przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej - umowa z Biurem Projektów na opracowanie dokumentacji projektowej - dokumentacja projektowa: - projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu; - uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej lub miejskiej sieci ciepłowniczej; - uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego; - projekty wykonawcze; - przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie; - specyfikacje techniczne; - ZKZ; - oceniona przez KOPI. - uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 2014r realizacja robót: Styczeń 2014 Luty 2014 Luty2014 Czerwiec 2015 Lipiec przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - podpisanie umowa z Wykonawcą na opracowanie roboty budowlano - instalacyjnych - realizacja robót budowlano - instalacyjnych - uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu 15

16 2. Ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności 2.1. Inwestycja uzasadniona potrzebami Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oraz Departamentu Wychowania i Promocji Obronności wynikającymi z kultywowania pamięć o swych korzeniach, świadomości historycznej i tożsamości narodowej będących jednym z ważniejszych czynników warunkujących właściwe funkcjonowanie armii demokratycznego państwa Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji Obliczenie wskaźnika cenowego planowanych robót. Dane do obliczeń: Rozbudowa budynku: - powierzchnia użytkowa ogółem: 388,0 m² - całkowity koszt robót budowlanych (budowlanych + instalacyjnych): Wyszczególnienie robót zł netto w cenach IV kwartału 2012 r. Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektu do sieci - przebudowa zasilania obiektu w c.o., przełożenie istniejącej infrastruktury zewnętrznej pod obiektem Roboty budowlane - rozbudowa budynku, montaż windy Roboty instalacyjne sanitarne - montaż nowej instalacji CO, kotłowni, wentylacji, klimatyzacji, odprowadzenia wód deszczowych Roboty instalacyjne elektryczne - wykonanie nowej inst., przebudowa rozdzielnicy głównej - rozbudowa instalacji przeciwpożarowej i alarmowej (sygnalizacja włamania i napadu oraz telewizji przemysłowej) Roboty teletechniczne - rozbudowa instalacji informatycznej i telefonicznej Zagospodarowanie terenu - przebudowa chodników, dojścia, opaski, trawniki, zieleń, mała architektura R a z e m Wartość kosztorysowa Netto [tys. zł] Brutto [tys. zł] 16

17 Wskaźnik nakładów na roboty budowlane w przeliczeniu na 1 m² powierzchni użytkowej wynosi zł/m² Obliczanie wskaźnika cenowego dla nowo-wznoszonego obiektu Szacunek kosztów robót budowlanych obliczonych na podstawie: a) Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. SECOCENBUD, b) Załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym, który zwiera wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano montażowych dla inwestycji kubaturowych. Jako obiekt wzorcowy dla celów szacowania kosztów przyjęto obiekt użyteczności publicznej (budynek administracyjno biurowy) na podstawie danych z katalogu cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych BISTYP / katalogu cen obiektów budowlanych SECOCENBUD. Cena netto budowy: zł/m² p.u. Stąd wartość budynku : zł/m² * 388,0 m² = zł Wskaźnik cenowy w przeliczeniu na 1m² powierzchni użytkowej budynku: Porównanie cen nakładów: - koszt rozbudowy budynku - zł - koszt budowy nowego obiektu - zł Wniosek: przedmiotowa inwestycja jest uzasadniona ekonomicznie, koszt rozbudowy dla uzyskania zamierzonych efektów rzeczowych stanowi 71,8 % kosztu budowy nowego obiektu liczonych wyłącznie jako cena obiektu kubaturowego. Efektywność ekonomiczna zadania wynika głównie z lokalizacji obiektu na zagospodarowanym, wyposażonym w infrastrukturę techniczną miejscu obecnej lokalizacji budynku Muzeum z wykorzystaniem istniejącej kubatury. 17

18 3. Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji Planowanym efektem rzeczowym inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Muzeum Wojsk Lądowych, jest oddanie do użytkowania budynku spełniającego wymagania funkcjonalne użytkownika oraz wymagania techniczne i normowe wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa pożarowego, współczesnych standardów wykończenia i wyposażenia przyjętych dla obiektów pełniących funkcja edukacyjną, kulturalno naukową i wychowawczą stwarzające dobre warunki do upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej, umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów oraz pracy i zabezpieczenie socjalne dla personelu. 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji Podstawą rzeczową sporządzenia harmonogramu realizacji inwestycji jest zakres rzeczowy zadania. Prace budowlane realizowane będą generalnie w systemie jednozmianowym. Liczba godzin pracy na pierwszej zmianie - 8 godzin. Założono, ze względu na dostępność frontów robót, że maksymalna liczba osób pracujących jednocześnie na terenie budowy nie przekroczy nie przekroczy ok. 10 osób pracujących wewnątrz oraz 5 osób pracujących przy elewacji budynku. Czas realizacji inwestycji - lata rok 2012 przygotowanie realizacji inwestycji pod względem potrzeb rzeczowych - rok 2013 przygotowanie realizacji inwestycji pod względem dokumentacyjnym oraz formalno prawnym; - rok wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i realizacja robót budowlanych; Opracowany harmonogram może ulec zmianom w zależności od przyjętych założeń planowania pracy oraz limitów finansowych przydzielonych na poszczególne lata realizacji inwestycji. Stanowi on jednak podstawę analiz czasowych realizacji przedsięwzięcia. 18

19 L.p Nazwa robót Opracowanie i zatwierdzenie programu inwestycji Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Sprawdzenie dokumentacji przez komisję KOPI Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę Wybór wykonawcy przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu Wykonawstwo realizacja robót budowlano- instalacyjnych Odbiór końcowy robót budowlano -instalacyjnych Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji X X Termin realizacji 2013 rok 2014 rok 2015 rok 1 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19 X X

20 5. Szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji Wartość szacunkowa zadania (ogółem z VAT i rezerwą): słownie : dwa miliony czterysta siedem tysięcy złotych Inwestycja finansowana przez Budżet Państwa Polskiego Budżet MON. zł ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO L.p. Rodzaj grup kosztów Wskaźnik bez podatku z podatkiem udziału w VAT VAT % RAZEM 1 Pozyskanie działki budowlanej 2 Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektu do sieci 3 Budowa obiektów podstawowych 4 Instalacje 5 Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych 6 Wyposażenie 7 Prace projektowe, przygotowawcze, obsługa inwestorska, nadzór autorki Rezerwa 10% 6. Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie 20

21 Planuje się zagospodarować obiekt na potrzeby użytkownika Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszcz po wykonaniu robót i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Po wykonaniu planowanej przebudowy i rozbudowy, przy założeniu użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, poddawaniem wymaganym prawem budowlanym kontrolom okresowym i wynikającym z ich zaleceń bieżącym utrzymaniem w dobrym stanie technicznym i estetycznym, obiekt nie będzie wymagał nakładów inwestycyjnych w okresie 15 lat po zakończeniu budowy. Nakłady finansowe na zagospodarowanie i utrzymanie obiektu będą pochodziły z Budżetu Państwa Polskiego. Załączniki do programu inwestycji: 1. Koncepcja - zagospodarowania terenu; 2. Koncepcja - rzut piwnic; 3. Koncepcja - rzut parteru z dobudową; 4. Koncepcja - rzut piętra z dobudową; 5. Koncepcja - przekrój budynku z dobudową; 6. Mapa sytuacyjno wysokościowa z uzbrojeniem terenu; 7. Rzut parteru - stan istniejący, 8. Protokół z okresowej 5-letniej kontroli stanu sprawności technicznej. Program Inwestycji opracował: 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA Z UZBROJENIEM TERENU 27

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT. ROZBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ PLACÓWKI KRUS W WYSZKOWIE INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 07-200 WYSZKÓW

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo