Studia podyplomowe Telekomunikacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia podyplomowe Telekomunikacja"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe Telekomunikacja Informacje ogólne Oferta studiów podyplomowych Telekomunikacja adresowana jest głównie do absolwentów wyŝszych uczelni kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektrotechnika, którzy chcą podwyŝszyć swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego oraz projektowania sieci i linii telekomunikacyjnych. Studia podyplomowe mogą być szczególnie pomocne dla tych magistrów inŝynierów, którzy po spełnieniu warunków wymaganych w przepisach prawa zechcą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 nr 83 poz. 578 z późn. zm.). Studia podyplomowe Telekomunikacja mogą być równieŝ podjęte przez absolwentów studiów I lub II stopnia na kierunkach pokrewnych, w celu poszerzenia ich wiedzy i umiejętności zawodowych. NaleŜy podkreślić, Ŝe zgodnie z wymienionym wyŝej Rozporządzeniem warunkiem niezbędnym do ubiegania się o odpowiednie uprawnienia budowlane jest ukończenie studiów I lub II stopnia na określonym kierunku i we wskazanej specjalności, a studia podyplomowe nie mogą ich zastąpić. Program studiów zawiera grupę przedmiotów obowiązkowych oraz grupę przedmiotów obieralnych. Wybór przedmiotów z tej drugiej grupy umoŝliwia uzupełnienie wiedzy uczestników o zróŝnicowane grupy zagadnień, w zaleŝności od tego, w jakiej specjalności uzyskali tytuły zawodowe magistrów inŝynierów. Studia podyplomowe przygotowują absolwenta do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach w szeroko rozumianej branŝy telekomunikacyjnej, obejmującej takŝe obszary budownictwa telekomunikacyjnego. 1

2 Studia podyplomowe Telekomunikacja Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe na specjalności Telekomunikacja skierowane są przede wszystkim do absolwentów Politechniki Białostockiej, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Zakres studiów został opracowany w ten sposób, aby ich uczestnik mógł rozszerzyć kwalifikacje zawodowe o wiadomości z przedmiotów, których nie zaliczał w trakcie swoich studiów na Wydziale Elektrycznym PB, a które wymienione są w Raporcie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa pt. Analiza programów nauczania wyŝszych uczelni kształcących kadry dla budownictwa z 2011 r. Zdobyte dodatkowe kwalifikacje zawodowe mogą być pomocne podczas przygotowywania się do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej, która jest umieszczona w wykazie specjalności zawartym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006, Nr 83, poz. 578, z późn. zm.). Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być równieŝ absolwenci studiów I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, I lub II stopnia na kierunku Elektrotechnika, a takŝe na kierunkach pokrewnych, w celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach w szeroko rozumianej branŝy telekomunikacyjnej, obejmującej takŝe obszary budownictwa. Kształcenie w specjalności Telekomunikacja obejmuje szeroki zakres zagadnień, zaczynając od teoretycznych aspektów pracy systemów telekomunikacyjnych, poprzez specjalistyczne przedmioty techniczne (w tym takŝe związane z projektowaniem systemów i instalacji telekomunikacyjnych), aŝ po zagadnienia z dziedziny budownictwa telekomunikacyjnego i prawa budowlanego. Absolwent studiów podyplomowych o specjalności Telekomunikacja jest wykształcony w zakresie: projektowania sieci i linii telekomunikacyjnych w tym wykorzystania narzędzi CAD; projektowania z uwzględnieniem zjawisk występujących w liniach długich; prawa budowlanego i prawnej odpowiedzialności zawodowej; budownictwa telekomunikacyjnego; instalacji i urządzeń elektrycznych; narzędzi komputerowego wspomagania projektowania sieci telekomunikacyjnych; systemów telekomunikacji bezprzewodowej oraz gospodarki widmem elektromagnetycznym; 2

3 miernictwa elektronicznego; systemów i układów scalonych; trendów w rozwoju współczesnej telekomunikacji; techniki światłowodowej i fotoniki oraz zarządzania sieciami i usługami telekomunikacyjnymi (uzupełnienie wiadomości dla absolwentów po ukończonej specjalności Aparatura Elektroniczna); anten i transmisji fal elektromagnetycznych oraz projektowania horyzontowych linii radiowych (uzupełnienie wiadomości dla absolwentów po ukończonej specjalności Teleinformatyka i Optoelektronika). Absolwenci specjalności Telekomunikacja mogą znaleźć zatrudnienie m.in. u operatorów telekomunikacyjnych, firmach projektujących i wytwarzających urządzenia telekomunikacyjne, w nadzorze pracy systemów telekomunikacyjnych oraz w podmiotach zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem instalacji telekomunikacyjnych. 3

4 Miejsce i czas trwania studiów podyplomowych Telekomunikacja Miejsce realizowania zajęć dydaktycznych: Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45 D, Białystok; studia trwają dwa semestry: od marca 2014 r. do lutego 2015 r.; studia są prowadzone w systemie niestacjonarnym (zaocznym): po 10 zjazdów trzydniowych w semestrze; w trakcie jednego zjazdu planowana jest realizacja nie więcej niŝ 21 godz. lekcyjnych; słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców, w formie zapisu elektronicznego oraz dostęp do tych materiałów za pomocą sieci Internet. 4

5 Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe Telekomunikacja Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie: a) podania o przyjęcie na studia, b) kwestionariusza osobowego, c) dyplomu ukończenia studiów wyŝszych (na poziomie inŝynierskim lub magisterskim) na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika lub pokrewnych, d) trzech zdjęć, e) dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 100 zł. Minimalna liczba uczestników studiów wynosi 16 osób. Limit miejsc wynosi 24 osoby. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia. Wysokość opłaty za studia jest uzaleŝniona od liczby kandydatów. 5

6 Forma zakończenia i warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Telekomunikacja Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wymogów oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów. Uczestnik studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 1. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: a) bardzo dobry - 5,0 b) dobry plus - 4,5 c) dobry - 4,0 d) dostateczny plus - 3,5 e) dostateczny - 3,0 f) niedostateczny - 2,0 g) zaliczenie bez oceny - zal. 2. Na dokumencie stwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, którym jest średnia arytmetyczna wszystkich uzyskanych ocen, wyrównana do pełnej oceny, według zasady: a) do 3,25 - dostateczny b) 3,26 3,75 - dostateczny plus c) 3,76 4,25 - dobry d) 4,26 4,50 - dobry plus e) 4,51 5,00 - bardzo dobry 6

7 Plan studiów podyplomowych Telekomunikacja zatwierdzony Uchwałą nr... /2013 Rady Wydziału Elektrycznego z dnia... września 2013 r. Kod przedmiotu Przedmiot lub wyodrębniona część Liczba godzin wykł. ćw. lab. ps. proj. sem. razem ECTS Forma zaliczenia semestr 1 TP1A01 Układy i systemy scalone ZO TP1A02 Systemy telekomunikacji bezprzewodowej E, ZO TP1A03 Projektowanie i budowa linii i sieci telekomunikacyjnych ZO TP1A04 Instalacje i urządzenia elektryczne E TP1A05 Prawo budowlane i prawa związane ZO TP1A06 Niezawodność i diagnostyka ZO TP1A07 Gospodarka widmem elektromagnetycznym ZO Przedmiot obieralny /20 10/ E, ZO TP1A08 Anteny i transmisja fal TP1A09 Technika światłowodowa i fotonika semestr 1 - razem /40 20/ semestr 2 TP2A01 Miernictwo elektroniczne E, ZO TP2A02 Podstawy projektowania z uwzględnieniem linii długich 30 4 ZO TP2A03 Instalacje i urządzenia elektryczne ZO TP2A04 Budownictwo telekomunikacyjne ZO TP2A05 Narzędzia CAD do projektowania sieci telekomunikacyjnych ZO TP2A06 Odpowiedzialność zawodowa 10 2 ZO TP2A07 Trendy rozwojowe w telekomunikacji 20 2 ZO Przedmiot obieralny /20 20/0 6 E, ZO TP2A08 Horyzontowe linie radiowe TP2A09 Zarządzanie sieciami i usługami w telekomunikacji ZO zaliczenie na ocenę E - egzamin semestr 2 - razem 90 40/ / semestr 1 i 2 - razem / /

8 Obsada kadrowa zajęć Studia podyplomowe Telekomunikacja Kod przedmiotu Przedmiot lub wyodrębniona część Prowadzący TP1A01 Układy i systemy scalone dr inŝ. Andrzej Karpiuk TP1A02 Systemy telekomunikacji bezprzewodowej prof. dr hab. inŝ. Giennadij Czawka, dr inŝ. Norbert Litwińczuk, dr inŝ. Marek Garbaruk TP1A03 Projektowanie i budowa linii i sieci dr inŝ. Maciej Sadowski telekomunikacyjnych TP1A04 Instalacje i urządzenia elektryczne 1 prof. dr hab. inŝ. Brunon Lejdy, prof. nzw. PB, dr inŝ. Marcin A. Sulkowski TP1A05 Prawo budowlane i prawa związane dr hab. inŝ. Karol Aniserowicz, prof. nzw. PB TP1A06 Niezawodność i diagnostyka prof. dr hab. inŝ. Andrzej Sowa, prof. nzw. PB TP1A07 Gospodarka widmem elektromagnetycznym prof. dr hab. inŝ. Giennadij Czawka, dr inŝ. Marek Garbaruk Przedmiot obieralny TP1A08 Anteny i transmisja fal dr hab. inŝ. Karol Aniserowicz, prof. nzw. PB, dr inŝ. Norbert Litwińczuk, dr inŝ. Marek Garbaruk TP1A09 Technika światłowodowa i fotonika dr hab. Dominik Dorosz, prof. nzw. PB, dr inŝ. Jacek śmojda TP2A01 Miernictwo elektroniczne dr inŝ. Marek Garbaruk TP2A02 Podstawy projektowania z uwzględnieniem linii dr inŝ. Maciej Sadowski długich TP2A03 Instalacje i urządzenia elektryczne 2 prof. dr hab. inŝ. Brunon Lejdy, prof. nzw. PB, dr inŝ. Marcin A. Sulkowski TP2A04 Budownictwo telekomunikacyjne prof. dr hab. inŝ. Andrzej Sowa, prof. nzw. PB TP2A05 Narzędzia CAD do projektowania sieci dr inŝ. Maciej Sadowski telekomunikacyjnych TP2A06 Odpowiedzialność zawodowa dr hab. inŝ. Karol Aniserowicz, prof. nzw. PB TP2A07 Trendy rozwojowe w telekomunikacji prof. dr hab. inŝ. Giennadij Czawka Przedmiot obieralny TP2A08 Horyzontowe linie radiowe prof. dr hab. inŝ. Giennadij Czawka, dr inŝ. Marek Garbaruk TP2A09 Zarządzanie sieciami i usługami w telekomunikacji dr inŝ. Andrzej Zankiewicz 8

9 Symbol TP_W01 TP_W02 TP_W03 TP_W04 TP_W05 TP_W06 TP_W07 TP_W08 Tabela efektów kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Telekomunikacja. Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Telekomunikacja absolwent: WIEDZA zna podstawowe zasady i wymagania dotyczące budowy instalacji elektrycznych i doboru urządzeń elektrycznych, w tym zasad BHP i środków ochrony przeciwporaŝeniowej wraz z zasadami sporządzania dokumentacji technicznej ma podstawową wiedzę na temat cyklu Ŝycia urządzeń i systemów elektrycznych oraz przetwarzania niezawodnościowych danych statystycznych ma uporządkowaną wiedzę w zakresie transmisji sygnałów w systemach i sieciach telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych, bezpieczeństwa tych systemów, a takŝe ma elementarną wiedzę w zakresie zestawiania połączeń w sieciach telekomunikacyjnych ma szczegółową i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie miernictwa elektronicznego, generacji, detekcji i przetwarzania sygnałów w systemach pomiarowych (w tym pomiarów z zastosowaniem urządzeń GPS) ma szczegółową wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład sieci i systemów telekomunikacyjnych, oraz norm krajowych i branŝowych ich dotyczących zna podstawowe zagadnienia prawne związane z prawem budowlanym, funkcjonowaniem systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz odpowiedzialności zawodowej, z uwzględnieniem specyfiki telekomunikacyjnej orientuje się w obecnym stanie wiedzy oraz w trendach rozwojowych i najwaŝniejszych osiągnięciach elektroniki, mikroelektroniki oraz telekomunikacji, a takŝe ich wpływie na ewolucję projektowania sieci telekomunikacyjnych ma wiedzę na temat widm podstawowych sygnałów radiowych oraz zasad i zagadnień dotyczących gospodarki widmem częstotliwościowym Kod przedmiotu odwołującego się do efektu TP1A04 TP2A03 TP1A04 TP1A06 TP2A03 TP1A02 TP1A08 TP1A09 TP2A02 TP2A04 TP2A07 TP2A08 TP2A09 TP1A08 TP2A01 TP2A05 TP1A03 TP1A08 TP1A09 TP2A08 TP2A09 TP1A05 TP2A06 TP1A01 TP1A02 TP1A09 TP2A05 TP2A07 TP1A07 TP_U01 TP_U02 UMIEJĘTNOŚCI stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy badaniach oraz eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnie z ich dokumentacją techniczną potrafi zaplanować proces testowania urządzeń i złoŝonych układów elektronicznych i systemów telekomunikacyjnych oraz przeprowadzić eksperyment 9 TP2A03 TP1A01 TP1A06 TP1A08 TP1A09 TP2A02 TP2A04 TP2A09

10 TP_U03 TP_U04 TP_U05 TP_U06 TP_U07 TP_U08 TP_U09 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji eksperymentu lub zadania projektowego i przygotować opracowanie lub prezentację zawierające omówienie tych wyników potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, równieŝ w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a takŝe wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie potrafi zaplanować oraz przeprowadzić pomiary lub symulację parametrów charakteryzujących wybrane sygnały, układy elektroniczne oraz systemy telekomunikacyjne, z uwzględnieniem wymagań kompatybilności elektromagnetycznej potrafi sformułować specyfikację projektową złoŝonych układów elektronicznych i systemów telekomunikacyjnych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym ochrony własności intelektualnej, korzystając m.in. z odpowiednich norm i aktów prawnych potrafi projektować układy o parametrach rozłoŝonych, zawierające linie długie, uwzględniając zadane kryteria uŝytkowe i ekonomiczne, uŝywając właściwych metod i narzędzi potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem układów oraz systemów telekomunikacyjnych, integrować wiedzę z róŝnych dyscyplin, wykorzystując róŝne źródła wiedzy i stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych rozumie i potrafi interpretować przepisy prawa oraz referować je publicznie, w szczególności potrafi odnaleźć akty prawne związane z realizacją budowlanego procesu inwestycyjnego i posłuŝyć się nimi TP1A02 TP1A03 TP1A06 TP1A08 TP2A02 TP2A05 TP2A08 TP2A09 TP1A03 TP1A09 TP2A01 TP2A08 TP2A09 TP1A02 TP1A07 TP2A01 TP2A04 TP2A08 TP1A03 TP2A04 TP2A05 TP2A09 TP2A02 TP2A08 TP1A03 TP1A09 TP2A04 TP2A06 TP2A09 TP1A05 TP_K01 TP_K02 KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie znaczenie i potrzebę rozwoju systemów telekomunikacyjnych oraz potrzebę informowania społeczeństwa o osiągnięciach elektroniki i telekomunikacji oraz innych aspektach działalności inŝyniera ma świadomość, Ŝe znajomość odpowiednich przepisów prawa, w tym dotyczących gospodarki przestrzennej oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej, jest warunkiem niezbędnym do opracowania i realizacji projektów, a takŝe do eksploatacji obiektów budowlanych TP1A09 TP2A06 TP2A07 TP1A05 TP2A06 10

11 WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (warunkująca samofinansowanie się studiów dla liczby słuchaczy = 20) 1. Nazwa studiów podyplomowych Telekomunikacja 2. Jednostka organizacyjna Wydział Elektryczny 3. Kierownik studiów dr hab. inŝ. Karol Aniserowicz, prof. nzw. PB 4. Termin realizacji: r r Czas trwania od r. do r. Liczba semestrów: 2 I. PRZYCHODY 1. Opłata wpisowa (liczba słuchaczy * stawka) 20 * 100,00 zł = 2 000,00 zł 2. Opłata za studia (liczba słuchaczy * stawka) 20 * 3 030,00 zł = ,00 zł 3. Dotacje = - zł 4. Inne przychody = - zł 5. Ogółem przychody = ,00 zł II. KOSZTY A. Koszty bezpośrednie 1. Osobowy fundusz płac wynagrodzenie kierownika studiów 12 mies. * 300,00 zł = 3 600,00 zł 2. Bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia i o dzieło) = ,00 zł w tym: a) wynagrodzenie pracowników administracyjnych = 3 000,00 zł b) wynagrodzenie za godziny dydaktyczne (prof. 80 zł/h, dr 70 zł/h) = ,00 zł c) inne wynagrodzenia = - zł 3. Narzuty, = 8 698,84 zł w tym: a) składki społeczne i Fundusz Pracy (od poz. 1, 2) 19,64% = 8 464,84 zł b) ZFŚS (od poz. 1) 6,50% = 234,00 zł 11

12 4. Inne koszty bezpośrednie, = 5 000,00 zł w tym: a) materiały = 5 000,00 zł b) usługi = - zł c) pozostałe koszty = - zł d) usługi wewnętrzne = - zł 5. Razem koszty bezpośrednie = ,84 zł B. Koszty pośrednie 1. Koszty wydziałowe 5% (od poz. A5-A4d) = 2 839,94 zł 2. Koszty ogólne 5% (od poz. A5-A4d) = 2 839,94 zł 3. Razem koszty pośrednie = 5 679,88 zł C. Koszty ogółem = ,72 zł III. WYNIK FINANSOWY = 121,28 zł IV. KALKULACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA JEDNEGO SŁUCHACZA DO USTALENIA ODPŁATNOŚCI koszty ogółem minus przychody (poz. 1, 3, 4) / planowana liczba uczestników = 3 023,94 zł Pod względem merytorycznym Kierownik studiów Dziekan Pod względem rachunkowym Dział Kosztów i Przychodów Kwestor Zatwierdzam Rektor 12

13 WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (dla minimalnej liczby słuchaczy warunkującej samofinansowanie się studiów) 1. Nazwa studiów podyplomowych Telekomunikacja 2. Jednostka organizacyjna Wydział Elektryczny 3. Kierownik studiów dr hab. inŝ. Karol Aniserowicz, prof. nzw. PB 4. Termin realizacji: r r Czas trwania od r. do r. Liczba semestrów: 2 I. PRZYCHODY 1. Opłata wpisowa (liczba słuchaczy * stawka) 16 * 100,00 zł = 1 600,00 zł 2. Opłata za studia (liczba słuchaczy * stawka) 16 * 3 900,00 zł = ,00 zł 3. Dotacje = - zł 4. Inne przychody = - zł 5. Ogółem przychody = ,00 zł II. KOSZTY A. Koszty bezpośrednie 1. Osobowy fundusz płac wynagrodzenie kierownika studiów 12 mies. * 300,00 zł = 3 600,00 zł 2. Bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia i o dzieło) = ,00 zł w tym: a) wynagrodzenie pracowników administracyjnych = 3 000,00 zł b) wynagrodzenie za godziny dydaktyczne (prof. 80 zł/h, dr 70 zł/h) = ,00 zł c) inne wynagrodzenia = - zł 3. Narzuty, = 8 698,84 zł w tym: a) składki społeczne i Fundusz Pracy (od poz. 1, 2) 19,64% = 8 464,84 zł b) ZFŚS (od poz. 1) 6,50% = 234,00 zł 13

14 4. Inne koszty bezpośrednie, = 6 350,00 zł w tym: a) materiały = 6 350,00 zł b) usługi = - zł c) pozostałe koszty = - zł d) usługi wewnętrzne = - zł 5. Razem koszty bezpośrednie = ,84 zł B. Koszty pośrednie 1. Koszty wydziałowe 5% (od poz. A5-A4d) = 2 907,44 zł 2. Koszty ogólne 5% (od poz. A5-A4d) = 2 907,44 zł 3. Razem koszty pośrednie = 5 814,88 zł C. Koszty ogółem = ,72 zł III. WYNIK FINANSOWY = 36,28 zł IV. KALKULACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA JEDNEGO SŁUCHACZA DO USTALENIA ODPŁATNOŚCI koszty ogółem minus przychody (poz. 1, 3, 4) / planowana liczba uczestników = 3 897,73 zł Pod względem merytorycznym Kierownik studiów Dziekan Pod względem rachunkowym Dział Kosztów i Przychodów Kwestor Zatwierdzam Rektor 14

15 STAWKI - do kalkulacji kosztów Stawki przyjęte prof dr hab dr tytuł zawodowy Stawki maksymalne prof dr hab dr inŝ tytuł zawodowy Wynagrodzenie za godziny dydaktyczne Koszt Godziny Stawka Wykłady Ćwiczenia Wykłady Ćwiczenia prof dr hab. inŝ dr inŝ prof. i dr hab dr inŝ SUMA

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Opis efektów dla kierunku Elektronika Studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI - budowa programów na bazie efektów kształcenia W A R S Z T A T Y DLA NAUK PRZYRODNICZYCH PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI PLAN WARSZTATÓW przygotowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na studiach podyplomowych

Zasady studiowania na studiach podyplomowych Zasady studiowania na studiach podyplomowych 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania na studiach podyplomowych przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Materiały Polimerowe. 2

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia stacjonarne Plan studiów z dnia 29 marca 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny 1. Opis efektów na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny Na planowanym do uruchomienia kierunku studiów: logistyka, studia II stopnia, o profilu praktycznym szczegółowe efekty (tabela

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na studiach podyplomowych

Zasady studiowania na studiach podyplomowych Zasady studiowania na studiach podyplomowych 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania na studiach podyplomowych przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Ropa Naftowa i Produkty

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY STUDIA PODYPLOMOWE Specjalność: KOMPUTEROWE

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: TRANSPORT

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: TRANSPORT DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: TRANSPORT Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji programu studiów

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY STUDIOWANIA. Wstęp

ZASADY STUDIOWANIA. Wstęp ZASADY STUDIOWANIA 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Diagnostyka techniczna i eksploatacja systemów technicznych. 2 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 7/40/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 22 września 2011r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŁOMŻA 2008 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. TWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH uchwalony w dniu 29. 11. 2007 r. przez Senat Państwowej WyŜszej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawowymi aktami prawnymi określającymi

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Rachunkowość budżetowa. Podstawa prawna: Liczba godzin: 330. Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka

STUDIA PODYPLOMOWE. Rachunkowość budżetowa. Podstawa prawna: Liczba godzin: 330. Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka STUDIA PODYPLOMOWE Rachunkowość budżetowa Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 330 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka Koszt studiów podyplomowych: 1200

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 77/2009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 24.09.2009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 16 do uchwały nr 437 /06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Mechatronika poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na studiach podyplomowych

Zasady studiowania na studiach podyplomowych Zasady studiowania na studiach podyplomowych 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania na studiach podyplomowych przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Informatyzacja Technologii

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Automatyka i Robotyka MNiSW WI PP Symb. Efekt kształcenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji programu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU SPIS TREŚCI: REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...3 Załącznik 1: PROGRAM STUDIUM PODYPLOMOWEGO...8 Załącznik 2: SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H WY Ż S Z A S ZKOŁ A T U R Y S T Y KI I HOT E L A R S TWA W GD A Ń S KU REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H PROWADZONYCH W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 2/2009 Senatu AMG z dnia 26.01.2009 r. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Sieradzu we współpracy z Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 372/XXV/XIV/2014 Senatu PB z dnia 30 października 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Strona 1 z 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 44 Senatu UZ z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki / sztuki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: geodezja i kartografia Obszar kształcenia: nauki techniczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego adzony na mocy Uchwa?y Senatu AM nr 12/2007 z dnia 5 marca 2007 r., ujednolicony Uchwa?? Senatu WUM nr 27/2008 z dnia 12 maja 2008 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 340 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Aleksandra Tomaszewska Koszt

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia D.1. Techniczny Informatyka I stopnia studia niestacjonarne praktyczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 98/2011 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 15.09.2011 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. dla kierunku studiów. Elektronika i Telekomunikacja. prowadzonych. na Wydziale Elektrycznym. Akademii Morskiej w Gdyni

Efekty kształcenia. dla kierunku studiów. Elektronika i Telekomunikacja. prowadzonych. na Wydziale Elektrycznym. Akademii Morskiej w Gdyni Efekty kształcenia dla kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia 2012 r. 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Kraków 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Rektora KWSPZ z dnia 5.07.2013 r. 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: Wersja anglojęzyczna: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2015-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Warsztat badawczy socjologa

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka 1. Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Kierunek Automatyka i Robotyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Kraków 2013 r. Zatwierdzony Uchwałą Senatu w dniu 4 lipca 2013 r. Wprowadzony Zarządzeniem Rektora KWSPZ nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 ZARZĄDZENIE Nr 14/2012 REKTORA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2014/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 lutego 2014 r.

Uchwała Nr 9/2014/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 lutego 2014 r. Uchwała Nr 9/2014/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce Załącznik do Uchwały nr 9/2012 z dnia 1.06.2012 r. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin uwzględnia zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia praktyczny inżynier 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 147/2012/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki i określenia efektów dla kierunku

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R Z E D M I O T U

P R O G R A M P R Z E D M I O T U Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) E.1 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 4. Język

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo