Studia podyplomowe Telekomunikacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia podyplomowe Telekomunikacja"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe Telekomunikacja Informacje ogólne Oferta studiów podyplomowych Telekomunikacja adresowana jest głównie do absolwentów wyŝszych uczelni kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektrotechnika, którzy chcą podwyŝszyć swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego oraz projektowania sieci i linii telekomunikacyjnych. Studia podyplomowe mogą być szczególnie pomocne dla tych magistrów inŝynierów, którzy po spełnieniu warunków wymaganych w przepisach prawa zechcą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 nr 83 poz. 578 z późn. zm.). Studia podyplomowe Telekomunikacja mogą być równieŝ podjęte przez absolwentów studiów I lub II stopnia na kierunkach pokrewnych, w celu poszerzenia ich wiedzy i umiejętności zawodowych. NaleŜy podkreślić, Ŝe zgodnie z wymienionym wyŝej Rozporządzeniem warunkiem niezbędnym do ubiegania się o odpowiednie uprawnienia budowlane jest ukończenie studiów I lub II stopnia na określonym kierunku i we wskazanej specjalności, a studia podyplomowe nie mogą ich zastąpić. Program studiów zawiera grupę przedmiotów obowiązkowych oraz grupę przedmiotów obieralnych. Wybór przedmiotów z tej drugiej grupy umoŝliwia uzupełnienie wiedzy uczestników o zróŝnicowane grupy zagadnień, w zaleŝności od tego, w jakiej specjalności uzyskali tytuły zawodowe magistrów inŝynierów. Studia podyplomowe przygotowują absolwenta do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach w szeroko rozumianej branŝy telekomunikacyjnej, obejmującej takŝe obszary budownictwa telekomunikacyjnego. 1

2 Studia podyplomowe Telekomunikacja Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe na specjalności Telekomunikacja skierowane są przede wszystkim do absolwentów Politechniki Białostockiej, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Zakres studiów został opracowany w ten sposób, aby ich uczestnik mógł rozszerzyć kwalifikacje zawodowe o wiadomości z przedmiotów, których nie zaliczał w trakcie swoich studiów na Wydziale Elektrycznym PB, a które wymienione są w Raporcie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa pt. Analiza programów nauczania wyŝszych uczelni kształcących kadry dla budownictwa z 2011 r. Zdobyte dodatkowe kwalifikacje zawodowe mogą być pomocne podczas przygotowywania się do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej, która jest umieszczona w wykazie specjalności zawartym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006, Nr 83, poz. 578, z późn. zm.). Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być równieŝ absolwenci studiów I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, I lub II stopnia na kierunku Elektrotechnika, a takŝe na kierunkach pokrewnych, w celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach w szeroko rozumianej branŝy telekomunikacyjnej, obejmującej takŝe obszary budownictwa. Kształcenie w specjalności Telekomunikacja obejmuje szeroki zakres zagadnień, zaczynając od teoretycznych aspektów pracy systemów telekomunikacyjnych, poprzez specjalistyczne przedmioty techniczne (w tym takŝe związane z projektowaniem systemów i instalacji telekomunikacyjnych), aŝ po zagadnienia z dziedziny budownictwa telekomunikacyjnego i prawa budowlanego. Absolwent studiów podyplomowych o specjalności Telekomunikacja jest wykształcony w zakresie: projektowania sieci i linii telekomunikacyjnych w tym wykorzystania narzędzi CAD; projektowania z uwzględnieniem zjawisk występujących w liniach długich; prawa budowlanego i prawnej odpowiedzialności zawodowej; budownictwa telekomunikacyjnego; instalacji i urządzeń elektrycznych; narzędzi komputerowego wspomagania projektowania sieci telekomunikacyjnych; systemów telekomunikacji bezprzewodowej oraz gospodarki widmem elektromagnetycznym; 2

3 miernictwa elektronicznego; systemów i układów scalonych; trendów w rozwoju współczesnej telekomunikacji; techniki światłowodowej i fotoniki oraz zarządzania sieciami i usługami telekomunikacyjnymi (uzupełnienie wiadomości dla absolwentów po ukończonej specjalności Aparatura Elektroniczna); anten i transmisji fal elektromagnetycznych oraz projektowania horyzontowych linii radiowych (uzupełnienie wiadomości dla absolwentów po ukończonej specjalności Teleinformatyka i Optoelektronika). Absolwenci specjalności Telekomunikacja mogą znaleźć zatrudnienie m.in. u operatorów telekomunikacyjnych, firmach projektujących i wytwarzających urządzenia telekomunikacyjne, w nadzorze pracy systemów telekomunikacyjnych oraz w podmiotach zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem instalacji telekomunikacyjnych. 3

4 Miejsce i czas trwania studiów podyplomowych Telekomunikacja Miejsce realizowania zajęć dydaktycznych: Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45 D, Białystok; studia trwają dwa semestry: od marca 2014 r. do lutego 2015 r.; studia są prowadzone w systemie niestacjonarnym (zaocznym): po 10 zjazdów trzydniowych w semestrze; w trakcie jednego zjazdu planowana jest realizacja nie więcej niŝ 21 godz. lekcyjnych; słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców, w formie zapisu elektronicznego oraz dostęp do tych materiałów za pomocą sieci Internet. 4

5 Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe Telekomunikacja Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie: a) podania o przyjęcie na studia, b) kwestionariusza osobowego, c) dyplomu ukończenia studiów wyŝszych (na poziomie inŝynierskim lub magisterskim) na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika lub pokrewnych, d) trzech zdjęć, e) dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 100 zł. Minimalna liczba uczestników studiów wynosi 16 osób. Limit miejsc wynosi 24 osoby. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia. Wysokość opłaty za studia jest uzaleŝniona od liczby kandydatów. 5

6 Forma zakończenia i warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Telekomunikacja Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wymogów oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów. Uczestnik studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 1. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: a) bardzo dobry - 5,0 b) dobry plus - 4,5 c) dobry - 4,0 d) dostateczny plus - 3,5 e) dostateczny - 3,0 f) niedostateczny - 2,0 g) zaliczenie bez oceny - zal. 2. Na dokumencie stwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, którym jest średnia arytmetyczna wszystkich uzyskanych ocen, wyrównana do pełnej oceny, według zasady: a) do 3,25 - dostateczny b) 3,26 3,75 - dostateczny plus c) 3,76 4,25 - dobry d) 4,26 4,50 - dobry plus e) 4,51 5,00 - bardzo dobry 6

7 Plan studiów podyplomowych Telekomunikacja zatwierdzony Uchwałą nr... /2013 Rady Wydziału Elektrycznego z dnia... września 2013 r. Kod przedmiotu Przedmiot lub wyodrębniona część Liczba godzin wykł. ćw. lab. ps. proj. sem. razem ECTS Forma zaliczenia semestr 1 TP1A01 Układy i systemy scalone ZO TP1A02 Systemy telekomunikacji bezprzewodowej E, ZO TP1A03 Projektowanie i budowa linii i sieci telekomunikacyjnych ZO TP1A04 Instalacje i urządzenia elektryczne E TP1A05 Prawo budowlane i prawa związane ZO TP1A06 Niezawodność i diagnostyka ZO TP1A07 Gospodarka widmem elektromagnetycznym ZO Przedmiot obieralny /20 10/ E, ZO TP1A08 Anteny i transmisja fal TP1A09 Technika światłowodowa i fotonika semestr 1 - razem /40 20/ semestr 2 TP2A01 Miernictwo elektroniczne E, ZO TP2A02 Podstawy projektowania z uwzględnieniem linii długich 30 4 ZO TP2A03 Instalacje i urządzenia elektryczne ZO TP2A04 Budownictwo telekomunikacyjne ZO TP2A05 Narzędzia CAD do projektowania sieci telekomunikacyjnych ZO TP2A06 Odpowiedzialność zawodowa 10 2 ZO TP2A07 Trendy rozwojowe w telekomunikacji 20 2 ZO Przedmiot obieralny /20 20/0 6 E, ZO TP2A08 Horyzontowe linie radiowe TP2A09 Zarządzanie sieciami i usługami w telekomunikacji ZO zaliczenie na ocenę E - egzamin semestr 2 - razem 90 40/ / semestr 1 i 2 - razem / /

8 Obsada kadrowa zajęć Studia podyplomowe Telekomunikacja Kod przedmiotu Przedmiot lub wyodrębniona część Prowadzący TP1A01 Układy i systemy scalone dr inŝ. Andrzej Karpiuk TP1A02 Systemy telekomunikacji bezprzewodowej prof. dr hab. inŝ. Giennadij Czawka, dr inŝ. Norbert Litwińczuk, dr inŝ. Marek Garbaruk TP1A03 Projektowanie i budowa linii i sieci dr inŝ. Maciej Sadowski telekomunikacyjnych TP1A04 Instalacje i urządzenia elektryczne 1 prof. dr hab. inŝ. Brunon Lejdy, prof. nzw. PB, dr inŝ. Marcin A. Sulkowski TP1A05 Prawo budowlane i prawa związane dr hab. inŝ. Karol Aniserowicz, prof. nzw. PB TP1A06 Niezawodność i diagnostyka prof. dr hab. inŝ. Andrzej Sowa, prof. nzw. PB TP1A07 Gospodarka widmem elektromagnetycznym prof. dr hab. inŝ. Giennadij Czawka, dr inŝ. Marek Garbaruk Przedmiot obieralny TP1A08 Anteny i transmisja fal dr hab. inŝ. Karol Aniserowicz, prof. nzw. PB, dr inŝ. Norbert Litwińczuk, dr inŝ. Marek Garbaruk TP1A09 Technika światłowodowa i fotonika dr hab. Dominik Dorosz, prof. nzw. PB, dr inŝ. Jacek śmojda TP2A01 Miernictwo elektroniczne dr inŝ. Marek Garbaruk TP2A02 Podstawy projektowania z uwzględnieniem linii dr inŝ. Maciej Sadowski długich TP2A03 Instalacje i urządzenia elektryczne 2 prof. dr hab. inŝ. Brunon Lejdy, prof. nzw. PB, dr inŝ. Marcin A. Sulkowski TP2A04 Budownictwo telekomunikacyjne prof. dr hab. inŝ. Andrzej Sowa, prof. nzw. PB TP2A05 Narzędzia CAD do projektowania sieci dr inŝ. Maciej Sadowski telekomunikacyjnych TP2A06 Odpowiedzialność zawodowa dr hab. inŝ. Karol Aniserowicz, prof. nzw. PB TP2A07 Trendy rozwojowe w telekomunikacji prof. dr hab. inŝ. Giennadij Czawka Przedmiot obieralny TP2A08 Horyzontowe linie radiowe prof. dr hab. inŝ. Giennadij Czawka, dr inŝ. Marek Garbaruk TP2A09 Zarządzanie sieciami i usługami w telekomunikacji dr inŝ. Andrzej Zankiewicz 8

9 Symbol TP_W01 TP_W02 TP_W03 TP_W04 TP_W05 TP_W06 TP_W07 TP_W08 Tabela efektów kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Telekomunikacja. Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Telekomunikacja absolwent: WIEDZA zna podstawowe zasady i wymagania dotyczące budowy instalacji elektrycznych i doboru urządzeń elektrycznych, w tym zasad BHP i środków ochrony przeciwporaŝeniowej wraz z zasadami sporządzania dokumentacji technicznej ma podstawową wiedzę na temat cyklu Ŝycia urządzeń i systemów elektrycznych oraz przetwarzania niezawodnościowych danych statystycznych ma uporządkowaną wiedzę w zakresie transmisji sygnałów w systemach i sieciach telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych, bezpieczeństwa tych systemów, a takŝe ma elementarną wiedzę w zakresie zestawiania połączeń w sieciach telekomunikacyjnych ma szczegółową i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie miernictwa elektronicznego, generacji, detekcji i przetwarzania sygnałów w systemach pomiarowych (w tym pomiarów z zastosowaniem urządzeń GPS) ma szczegółową wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład sieci i systemów telekomunikacyjnych, oraz norm krajowych i branŝowych ich dotyczących zna podstawowe zagadnienia prawne związane z prawem budowlanym, funkcjonowaniem systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz odpowiedzialności zawodowej, z uwzględnieniem specyfiki telekomunikacyjnej orientuje się w obecnym stanie wiedzy oraz w trendach rozwojowych i najwaŝniejszych osiągnięciach elektroniki, mikroelektroniki oraz telekomunikacji, a takŝe ich wpływie na ewolucję projektowania sieci telekomunikacyjnych ma wiedzę na temat widm podstawowych sygnałów radiowych oraz zasad i zagadnień dotyczących gospodarki widmem częstotliwościowym Kod przedmiotu odwołującego się do efektu TP1A04 TP2A03 TP1A04 TP1A06 TP2A03 TP1A02 TP1A08 TP1A09 TP2A02 TP2A04 TP2A07 TP2A08 TP2A09 TP1A08 TP2A01 TP2A05 TP1A03 TP1A08 TP1A09 TP2A08 TP2A09 TP1A05 TP2A06 TP1A01 TP1A02 TP1A09 TP2A05 TP2A07 TP1A07 TP_U01 TP_U02 UMIEJĘTNOŚCI stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy badaniach oraz eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnie z ich dokumentacją techniczną potrafi zaplanować proces testowania urządzeń i złoŝonych układów elektronicznych i systemów telekomunikacyjnych oraz przeprowadzić eksperyment 9 TP2A03 TP1A01 TP1A06 TP1A08 TP1A09 TP2A02 TP2A04 TP2A09

10 TP_U03 TP_U04 TP_U05 TP_U06 TP_U07 TP_U08 TP_U09 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji eksperymentu lub zadania projektowego i przygotować opracowanie lub prezentację zawierające omówienie tych wyników potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, równieŝ w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a takŝe wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie potrafi zaplanować oraz przeprowadzić pomiary lub symulację parametrów charakteryzujących wybrane sygnały, układy elektroniczne oraz systemy telekomunikacyjne, z uwzględnieniem wymagań kompatybilności elektromagnetycznej potrafi sformułować specyfikację projektową złoŝonych układów elektronicznych i systemów telekomunikacyjnych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym ochrony własności intelektualnej, korzystając m.in. z odpowiednich norm i aktów prawnych potrafi projektować układy o parametrach rozłoŝonych, zawierające linie długie, uwzględniając zadane kryteria uŝytkowe i ekonomiczne, uŝywając właściwych metod i narzędzi potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem układów oraz systemów telekomunikacyjnych, integrować wiedzę z róŝnych dyscyplin, wykorzystując róŝne źródła wiedzy i stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych rozumie i potrafi interpretować przepisy prawa oraz referować je publicznie, w szczególności potrafi odnaleźć akty prawne związane z realizacją budowlanego procesu inwestycyjnego i posłuŝyć się nimi TP1A02 TP1A03 TP1A06 TP1A08 TP2A02 TP2A05 TP2A08 TP2A09 TP1A03 TP1A09 TP2A01 TP2A08 TP2A09 TP1A02 TP1A07 TP2A01 TP2A04 TP2A08 TP1A03 TP2A04 TP2A05 TP2A09 TP2A02 TP2A08 TP1A03 TP1A09 TP2A04 TP2A06 TP2A09 TP1A05 TP_K01 TP_K02 KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie znaczenie i potrzebę rozwoju systemów telekomunikacyjnych oraz potrzebę informowania społeczeństwa o osiągnięciach elektroniki i telekomunikacji oraz innych aspektach działalności inŝyniera ma świadomość, Ŝe znajomość odpowiednich przepisów prawa, w tym dotyczących gospodarki przestrzennej oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej, jest warunkiem niezbędnym do opracowania i realizacji projektów, a takŝe do eksploatacji obiektów budowlanych TP1A09 TP2A06 TP2A07 TP1A05 TP2A06 10

11 WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (warunkująca samofinansowanie się studiów dla liczby słuchaczy = 20) 1. Nazwa studiów podyplomowych Telekomunikacja 2. Jednostka organizacyjna Wydział Elektryczny 3. Kierownik studiów dr hab. inŝ. Karol Aniserowicz, prof. nzw. PB 4. Termin realizacji: r r Czas trwania od r. do r. Liczba semestrów: 2 I. PRZYCHODY 1. Opłata wpisowa (liczba słuchaczy * stawka) 20 * 100,00 zł = 2 000,00 zł 2. Opłata za studia (liczba słuchaczy * stawka) 20 * 3 030,00 zł = ,00 zł 3. Dotacje = - zł 4. Inne przychody = - zł 5. Ogółem przychody = ,00 zł II. KOSZTY A. Koszty bezpośrednie 1. Osobowy fundusz płac wynagrodzenie kierownika studiów 12 mies. * 300,00 zł = 3 600,00 zł 2. Bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia i o dzieło) = ,00 zł w tym: a) wynagrodzenie pracowników administracyjnych = 3 000,00 zł b) wynagrodzenie za godziny dydaktyczne (prof. 80 zł/h, dr 70 zł/h) = ,00 zł c) inne wynagrodzenia = - zł 3. Narzuty, = 8 698,84 zł w tym: a) składki społeczne i Fundusz Pracy (od poz. 1, 2) 19,64% = 8 464,84 zł b) ZFŚS (od poz. 1) 6,50% = 234,00 zł 11

12 4. Inne koszty bezpośrednie, = 5 000,00 zł w tym: a) materiały = 5 000,00 zł b) usługi = - zł c) pozostałe koszty = - zł d) usługi wewnętrzne = - zł 5. Razem koszty bezpośrednie = ,84 zł B. Koszty pośrednie 1. Koszty wydziałowe 5% (od poz. A5-A4d) = 2 839,94 zł 2. Koszty ogólne 5% (od poz. A5-A4d) = 2 839,94 zł 3. Razem koszty pośrednie = 5 679,88 zł C. Koszty ogółem = ,72 zł III. WYNIK FINANSOWY = 121,28 zł IV. KALKULACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA JEDNEGO SŁUCHACZA DO USTALENIA ODPŁATNOŚCI koszty ogółem minus przychody (poz. 1, 3, 4) / planowana liczba uczestników = 3 023,94 zł Pod względem merytorycznym Kierownik studiów Dziekan Pod względem rachunkowym Dział Kosztów i Przychodów Kwestor Zatwierdzam Rektor 12

13 WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (dla minimalnej liczby słuchaczy warunkującej samofinansowanie się studiów) 1. Nazwa studiów podyplomowych Telekomunikacja 2. Jednostka organizacyjna Wydział Elektryczny 3. Kierownik studiów dr hab. inŝ. Karol Aniserowicz, prof. nzw. PB 4. Termin realizacji: r r Czas trwania od r. do r. Liczba semestrów: 2 I. PRZYCHODY 1. Opłata wpisowa (liczba słuchaczy * stawka) 16 * 100,00 zł = 1 600,00 zł 2. Opłata za studia (liczba słuchaczy * stawka) 16 * 3 900,00 zł = ,00 zł 3. Dotacje = - zł 4. Inne przychody = - zł 5. Ogółem przychody = ,00 zł II. KOSZTY A. Koszty bezpośrednie 1. Osobowy fundusz płac wynagrodzenie kierownika studiów 12 mies. * 300,00 zł = 3 600,00 zł 2. Bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia i o dzieło) = ,00 zł w tym: a) wynagrodzenie pracowników administracyjnych = 3 000,00 zł b) wynagrodzenie za godziny dydaktyczne (prof. 80 zł/h, dr 70 zł/h) = ,00 zł c) inne wynagrodzenia = - zł 3. Narzuty, = 8 698,84 zł w tym: a) składki społeczne i Fundusz Pracy (od poz. 1, 2) 19,64% = 8 464,84 zł b) ZFŚS (od poz. 1) 6,50% = 234,00 zł 13

14 4. Inne koszty bezpośrednie, = 6 350,00 zł w tym: a) materiały = 6 350,00 zł b) usługi = - zł c) pozostałe koszty = - zł d) usługi wewnętrzne = - zł 5. Razem koszty bezpośrednie = ,84 zł B. Koszty pośrednie 1. Koszty wydziałowe 5% (od poz. A5-A4d) = 2 907,44 zł 2. Koszty ogólne 5% (od poz. A5-A4d) = 2 907,44 zł 3. Razem koszty pośrednie = 5 814,88 zł C. Koszty ogółem = ,72 zł III. WYNIK FINANSOWY = 36,28 zł IV. KALKULACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA JEDNEGO SŁUCHACZA DO USTALENIA ODPŁATNOŚCI koszty ogółem minus przychody (poz. 1, 3, 4) / planowana liczba uczestników = 3 897,73 zł Pod względem merytorycznym Kierownik studiów Dziekan Pod względem rachunkowym Dział Kosztów i Przychodów Kwestor Zatwierdzam Rektor 14

15 STAWKI - do kalkulacji kosztów Stawki przyjęte prof dr hab dr tytuł zawodowy Stawki maksymalne prof dr hab dr inŝ tytuł zawodowy Wynagrodzenie za godziny dydaktyczne Koszt Godziny Stawka Wykłady Ćwiczenia Wykłady Ćwiczenia prof dr hab. inŝ dr inŝ prof. i dr hab dr inŝ SUMA

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Mgr inż. Janusz Nowastowski - Sekretarz Zarządu PIGE Zapoczątkowane Procesem Bolońskim(rok1999) idee Europejskich Ram Kwalifikacyjnych dla szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej Oferta edukacyjna (Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) Rok akademicki 2008/2009 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1 Opracowanie: Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 do Protokółu posiedzenia Rady Wydziału Fizyki UW z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wniosku o otwarcie Studiów II

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych

UNIWERSYTET GDAŃSKI Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych UNIWERSYTET GDAŃSKI Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Programowanie biznesowych aplikacji INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo