ZASADY STUDIOWANIA. Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY STUDIOWANIA. Wstęp"

Transkrypt

1 ZASADY STUDIOWANIA 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Diagnostyka techniczna i eksploatacja systemów technicznych. 2 Zasady ogólne 1. Studia podyplomowe są prowadzone jako studia niestacjonarne (zaoczne). 2. Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy. 3. Zajęcia na studiach podyplomowych są prowadzone w języku polskim. 4. Studia podyplomowe są odpłatne. Terminy wnoszenia opłat za studia ustala kierownik studiów podyplomowych i podaje je do wiadomości na dwa miesiące przez rozpoczęciem danej edycji studiów podyplomowych. 5. Studia podyplomowe są prowadzone jako studia międzywydziałowe Politechniki Warszawskiej przez Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW (wydział wiodący) we współpracy z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych PW, Wydziałem Inżynierii Materiałowej PW, Wydziałem Mechatroniki PW oraz we współpracy z podmiotami zewnętrznymi i innymi uczelniami: PKN ORLEN SA, Politechniką Łódzką, Politechniką Wrocławską i innymi. 3 Prawa i obowiązki uczestnika studiów podyplomowych 1. Prawa i obowiązki uczestnika studiów podyplomowych określa 3 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej. 2. Warunki odpłatności za studia podyplomowe określa Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej zawarta w formie pisemnej pomiędzy Politechniką Warszawską a uczestnikiem studiów podyplomowych. W przypadku finansowania studiów podyplomowych przez podmiot inny niż uczestnik studiów podyplomowych, warunki finansowania może określać dodatkowa Umowa o finansowaniu studiów podyplomowych zawarta w formie pisemnej pomiędzy Politechniką Warszawską, uczestnikiem studiów podyplomowych oraz podmiotem finansującym. W przypadku finansowania studiów podyplomowych przez podmiot inny niż uczestnik studiów podyplomowych, jeśli podmiot ten jest jednocześnie zleceniodawcą, warunki finansowania określa dodatkowa Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta w formie pisemnej pomiędzy Politechniką Warszawską, uczestnikiem studiów podyplomowych oraz zleceniodawcą. 4 Przyjęcia na studia podyplomowe 1. O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny, bądź tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie. W procesie rekrutacji, w przypadku przedstawienia przez kandydata dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych 1

2 za granicą, stosuje się zapisy art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w celu stwierdzenia, czy uzyskane wykształcenie uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych. 2. Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się na podstawie kolejności zgłoszeń w oparciu o złożone dokumenty: 1) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2) wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe - ankietę. 3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz limit przyjęć ustala corocznie kierownik studiów podyplomowych. 4. Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia i zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. 5. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia podyplomowe staje się uczestnikiem studiów podyplomowych, jeżeli spełni wymagania zawarte w 4 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej. 6. Uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje Kartę uczestnika studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej oraz formularze zapewniające dokumentowanie toku studiów. 5 Organizacja studiów 1. Harmonogram zajęć dydaktycznych oraz egzaminów ustala kierownik studiów podyplomowych. 2. Program kształcenia studiów podyplomowych jest związany z obszarem kształcenia w zakresie nauk technicznych. 3. Zamierzone efekty kształcenia dla studiów podyplomowych zawiera Załącznik nr 1 do Zasad studiowania. 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych wynosi Liczba semestrów studiów podyplomowych wynosi Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych wynosi Program kształcenia stanowią: opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych oraz program studiów podyplomowych (opis procesu kształcenia prowadzący do uzyskania zakładanych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów kształcenia punktami ECTS). 8. Program studiów podyplomowych obejmuje: plan studiów podyplomowych, opisy modułów kształcenia studiów podyplomowych, matrycę efektów kształcenia oraz opis sposobu weryfikowania i dokumentacji efektów kształcenia. 9. Plan studiów podyplomowych określa: liczbę semestrów, kody i nazwy modułów kształcenia, łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na ich formy, liczbę godzin zajęć dydaktycznych w poszczególnych semestrach z podziałem na ich formy, łączną liczbę egzaminów i zaliczeń, liczbę egzaminów i zaliczeń w poszczególnych semestrach, łączną liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji podyplomowych, liczbę punktów ECTS w poszczególnych semestrach. Plan studiów podyplomowych zawiera Załącznik nr 2 do Zasad studiowania 2

3 10. Opisy modułów kształcenia studiów podyplomowych zawierają: ogólne informacje o modułach kształcenia, informacje dotyczące koordynatorów modułów kształcenia, cele modułów kształcenia, treści kształcenia modułów kształcenia, regulaminy modułów kształcenia, wykazy literatury, efekty kształcenia dla modułów kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia dla studiów podyplomowych, formy zajęć dydaktycznych z odniesieniem do efektów kształcenia, metody kształcenia z odniesieniem do efektów kształcenia, sposoby weryfikowania efektów kształcenia z odniesieniem do efektów kształcenia, sposoby dokumentacji efektów kształcenia z odniesieniem do efektów kształcenia, godzinowe nakłady pracy uczestnika studiów podyplomowych z uwzględnieniem jego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz pracy własnej, a także liczbę punktów ECTS odpowiadającą godzinowym nakładom pracy uczestnika studiów podyplomowych. 11. Matryca efektów kształcenia ilustruje, w ramach których modułów kształcenia studiów podyplomowych są osiągane efekty kształcenia dla studiów podyplomowych Opis sposobu weryfikowania i dokumentacji efektów kształcenia opisuje sposób sprawdzenia i udokumentowania efektów kształcenia dla studiów podyplomowych z odniesieniem do poszczególnych modułów kształcenia, form zajęć i sprawdzianów realizowanych w ramach każdej z tych form. 13. Program kształcenia studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia objęte normą ISO 18436, a także dodatkowe zagadnienia niezbędne przy nadzorowaniu pracy maszyn, urządzeń i systemów technicznych. Program kształcenia studiów podyplomowych umożliwia osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie: diagnostyki drganiowej, monitorowania procesów przemysłowych, akustyki, alternatywnych metod diagnostycznych: badania olejów, termografii, emisji akustycznej, oceny zjawisk degradacji materiałów metodami nieniszczącymi, utrzymania systemów diagnostycznych typu on-line oraz off-line. Program kształcenia studiów podyplomowych obejmuje również przegląd światowych norm z dziedziny diagnostyki technicznej. 14. Zajęcia dydaktyczne są realizowane dla ogółu uczestników studiów podyplomowych podczas dwudniowych zjazdów, odbywających się w soboty i niedziele, zgodnie z organizacją roku akademickiego wynikającą z Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej oraz zgodnie z harmonogramem roku akademickiego ustalonym w zarządzeniu Rektora. 15. Zasady studiowania i ramowy program kształcenia są podawane do wiadomości kandydatów i uczestników studiów podyplomowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, na stronie internetowej studiów podyplomowych oraz na pierwszych zajęciach dydaktycznych w I semestrze studiów. 16. W każdym z semestrów, przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, kierownik studiów podyplomowych podaje do wiadomości uczestników studiów podyplomowych harmonogram i rozkład zajęć dydaktycznych, informacje o obowiązujących egzaminach, harmonogram egzaminów oraz inne ważne informacje i wymagania wynikające z zasad studiowania. 17. Obowiązki prowadzących poszczególne moduły kształcenia określa 5 pkt 7 Regulaminu 3

4 Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej. 18. Obecność uczestników studiów podyplomowych na wszystkich zajęciach praktycznych jest obowiązkowa. 19. Zakończenie danej edycji studiów podyplomowych następuje z upływem sześciu miesięcy od zakończenia realizacji zajęć dydaktycznych przewidzianych programem kształcenia. Uczestnicy tej edycji studiów podyplomowych, którzy nie dopełnili warunków uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zostają skreśleni z listy uczestników studiów podyplomowych. 6 Zaliczanie modułów kształcenia 1. Zasady egzaminów z modułów kształcenia objętych programem kształcenia oraz skalę ocen określają: 6 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej oraz opisy modułów kształcenia studiów podyplomowych. 2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie lub nieuzyskania pozytywnej oceny z egzaminu, istnieje moż1iwość powtórnego zdawania egzaminu w terminie wyznaczonym przez kierownika studiów podyplomowych. 3. Warunkiem dopuszczenia uczestnika studiów podyplomowych do egzaminu końcowego jest pozytywne zaliczenie wszystkich modułów kształcenia objętych programem kształcenia (poza modułem kształcenia Przygotowanie do egzaminu końcowego). 7 Skreślenia 1. Przyczyny skreślenia uczestnika studiów podyplomowych z listy uczestników studiów podyplomowych określa 8 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej. 8 Wznowienia 1. Warunki wznowienia studiów podyplomowych określa 9 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej. 9 Ukończenie studiów podyplomowych 1. Ukończenie studiów podyplomowych następuje, gdy uczestnik studiów podyplomowych: 1) uzyska zaliczenia ze wszystkich modułów kształcenia przewidzianych programem kształcenia (poza modułem kształcenia Przygotowanie do egzaminu końcowego), 2) uzyska pozytywną ocenę z egzaminu końcowego, do której zostaje dopuszczony po spełnieniu warunku określonego w pkt Egzamin końcowy jest egzaminem pisemnym. Podczas egzaminu końcowego słuchacz powinien wykazać się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi nabytymi podczas studiów podyplomowych zgodnie z programem kształcenia studiów podyplomowych. 3. Egzamin końcowy odbywa się przed komisją egzaminacyjną, w której skład wchodzą najwyżej dwie osoby: kierownik studiów podyplomowych oraz jedna osoba z grona 4

5 wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych lub z grona nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, lub z grona Rady Programowej, lub specjalista w zakresie diagnostyki technicznej i eksploatacji systemów technicznych. 4. Na zakończenie egzaminu końcowego komisja egzaminacyjna ustala: ocenę z egzaminu końcowego oraz ocenę końcową. 5. Ocena końcowa, obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jest równa sumie: 1) 0,80 średniej ważonej wszystkich ocen z egzaminów semestralnych z wagami proporcjonalnymi do liczby punktów ECTS przyporządkowanych modułom kształcenia w danym semestrze, 2) 0,20 oceny z egzaminu końcowego i określana zgodnie z zasadą: powyżej 4,70 - celujący 4,30 do 4,69 - bardzo dobry, 3,90 do 4,29 - dobry, 3,50 do 3,89 dość dobry do 3,49 - dostateczny. 6. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół egzaminu końcowego. 7. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu końcowego lub nieprzystąpienia z powodu uzasadnionych przyczyn losowych do egzaminu końcowego w ustalonym terminie, kierownik studiów podyplomowych wyznacza drugi termin egzaminu końcowego jako ostateczny w danej edycji studiów podyplomowych. Drugi termin egzaminu końcowego powinien być wyznaczony na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego terminu. 8. Kierownik studiów podyplomowych może w szczególnych przypadkach, na indywidualny, uzasadniony przyczynami losowymi, pisemny wniosek uczestnika studiów podyplomowych ustalić dla niego inny termin egzaminu końcowego niż ten, który został ustalony dla ogółu uczestników studiów podyplomowych. Termin ten nie może być późniejszy niż termin zakończenia danej edycji studiów podyplomowych. 9. Absolwent studiów podyplomowych, który spełnił warunki ust. 1, otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 10 Uzupełnienia regulaminowe 1. Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszymi Zasadami studiowania stosuje się Regulamin Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej. tytuł/stopień naukowy/zawodowy kierownika studiów podyplomowych.. podpis kierownika studiów podyplomowych 5

6 Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Załącznik nr 1 Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Tytuł/stopień naukowy/zawodowy kierownika studiów podyplomowych Dane kontaktowe kierownika studiów podyplomowych Diagnostyka Techniczna i Eksploatacja Systemów Technicznych Obszar nauk technicznych Numer telefonu , Adres Symbol efektu kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektu kształcenia dla studiów podyplomowych Symbol efektu kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych Wiedza Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę SPDTiEST_W01 ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu diagnostyki technicznej i eksploatacji systemów T1A_W03 technicznych. Ma szczegółową wiedzę związaną z przetwarzaniem sygnałów diagnostycznych, budową i zasadami działania SPDTiEST_W02 i wykorzystania urządzeń i systemów diagnostycznych, budową i funkcjonowaniem maszyn i systemów T1A_W04 technicznych oraz wnioskowaniem o ich stanie na podstawie wyników pomiarów diagnostycznych. SPDTiEST_W03 SPDTiEST_W04 SPDTiEST_W05 SPDTiEST_W06 SPDTiEST_U01 SPDTiEST_U02 SPDTiEST_U03 SPDTiEST_U04 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych. z zakresu budowy i eksploatacji maszyn. T1A_W05 Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów T1A_W06 i systemów technicznych. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zagadnień dotyczących T1A_W07 diagnostyki technicznej, pomiarów diagnostycznych i eksploatacji systemów technicznych. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych T1A_W08 pozatechnicznych uwarunkowań w zakresie diagnostyki maszyn i eksploatacji systemów technicznych. Umiejętności Potrafi posługiwać się technikami informacyjnokomunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań T1A_U07 typowych dla diagnostyki technicznej i eksploatacji systemów technicznych. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski w zakresie T1A_U08 diagnostyki technicznej i eksploatacji systemów technicznych. Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie diagnozowania i T1A_U09 eksploatacji maszyn oraz systemów technicznych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne. Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z diagnostyką maszyn i T1A_U10 eksploatacją systemów technicznych - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne. Opis efektu kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów. Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów. Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Potrafi posługiwać się technikami informacyjno - komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne. Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne. 6

7 SPDTiEST_U05 SPDTiEST_U06 SPDTiEST_U07 SPDTiEST_K01 SPDTiEST_K02 SPDTiEST_K03 Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. Podczas badań diagnostycznych umie postępować zgodnie z zasadami BHP. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania maszyn i ocenić możliwości poprawy ich pracy. Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi diagnostycznych służących do określenia stanu maszyn i systemów technicznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia. T1A_U11 T1A_U13 T1A_U15 Kompetencje społeczne Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane T1A_K02 decyzje. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Potrafi odpowiednio określić zadania własne i zespołu diagnostycznego służące realizacji badań T1A_K03 diagnostycznych i eksploatacji systemów technicznych. Potrafi organizować pracę zespołu diagnostycznego. Ma świadomość roli społecznej absolwenta studiów diagnostycznych na uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć T1A_K07 techniki w dziedzinie diagnostyki technicznej i eksploatacji systemów technicznych. Podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały. Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi. Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały. tytuł/stopień naukowy/zawodowy kierownika studiów podyplomowych.. podpis kierownika studiów podyplomowych 7

8 Plan studiów podyplomowych Załącznik nr 3 Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Tytuł/stopień naukowy/zawodowy kierownika studiów podyplomowych Dane kontaktowe kierownika studiów podyplomowych Diagnostyka Techniczna i Eksploatacja Systemów Technicznych Obszar nauk technicznych Numer telefonu , Adres Razem Semestr I Semestr II W tym: W tym: W tym: Kod modułu kształcenia Nazwa modułu kształcenia Liczba godzin zajęć dydaktycznych liczba godzin zajęć teoretycznych liczba godzin zajęć praktycznych Liczba egzaminów Liczba zaliczeń Liczba punktów ECTS Liczba godzin zajęć dydaktycznych liczba godzin zajęć teoretycznych liczba godzin zajęć praktycznych Liczba egzaminów Liczba zaliczeń Liczba punktów ECTS Liczba godzin zajęć dydaktycznych liczba godzin zajęć teoretycznych liczba godzin zajęć praktycznych Liczba egzaminów Liczba zaliczeń Liczba punktów ECTS W Ć L P W Ć L P W Ć L P SPDTiEST_01 Podstawy drgań SPDTiEST_02 Akwizycja danych SPDTiEST_03 Analiza sygnałów SPDTiEST_04 Monitorowanie stanu maszyn i systemów technicznych SPDTiEST_05 Analiza uszkodzeń SPDTiEST_06 SPDTiEST_07 SPDTiEST_08 Metody korekcji uszkodzeń maszyn i urządzeń oraz poprawa dynamiki systemów technicznych Wiedza o maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w systemach produkcyjnych Wymagania normatywne i testy odbiorowe SPDTiEST_09 Raportowanie i dokumentacja SPDTiEST_10 Ocena stanu uszkodzeń SPDTiEST_11 Dynamika łożysk i wałów SPDTiEST_12 Monitorowanie stanu procesów przemysłowych SPDTiEST_13 Podstawy akustyki SPDTiEST_14 SPDTiEST_15 SPDTiEST_16 Przemysłowe zastosowania sprzętu diagnostycznego Diagnostyka silników elektrycznych Pomiary i zobrazowania w podczerwieni

9 SPDTiEST_17 SPDTiEST_18 Alternatywne metody diagnostyczne: Badanie olejów Alternatywne metody diagnostyczne: Emisja akustyczna SPDTiEST_19 Uszczelnienia maszyn i urządzeń SPDTiEST_20 SPDTiEST_21 Diagnostyka i sprzęt diagnostyczny Ocena zjawisk degradacji materiałów metodami nieniszczącymi SPDTiEST_22 Bezpieczeństwo i higiena pracy SPDTiEST_23 Przygotowanie do egzaminu końcowego Razem tytuł/stopień naukowy/zawodowy kierownika studiów podyplomowych.. podpis kierownika studiów podyplomowych 9

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Mgr inż. Janusz Nowastowski - Sekretarz Zarządu PIGE Zapoczątkowane Procesem Bolońskim(rok1999) idee Europejskich Ram Kwalifikacyjnych dla szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

O STUDIACH STACJONARNYCH

O STUDIACH STACJONARNYCH Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo