Informator o studiach podyplomowych Zarządzanie ograniczeniami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o studiach podyplomowych Zarządzanie ograniczeniami"

Transkrypt

1 Informator o studiach podyplomowych Zarządzanie ograniczeniami 1. Cel studiów Celem studiów podyplomowych Zarządzanie ograniczeniami jest przekazanie i poszerzenie wiedzy i podstawowych umiejętności wśród średniej i wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstw produkcyjnych i logistycznych na temat zarządzania ograniczeniami nowoczesnego podejścia do zarządzania zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją i projektami w zakresie niezbędnym do samodzielnej analizy, projektowania i kierowania przedsięwzięciami radykalnie usprawniającymi funkcjonowanie przedsiębiorstw. Studium adresowane jest przede wszystkim do kierowników wyższego i średniego szczebla, w tym dyrektorów produkcji, logistyki, kierowników służb i komórek planowania produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, gospodarki materiałowej, itp. oraz samodzielnych specjalistów z zakresu zarządzania produkcją i logistyką oraz pełnomocników i specjalistów ds. restrukturyzacji przedsiębiorstw. Program studium powinien także zainteresować osoby zajmujące się wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRP II/ERP, w których coraz częściej, jako standard, występują moduły sterowania produkcją typu OPT (DBR) wywodzące się bezpośrednio z zarządzania ograniczeniami. Konstruując program studiów współpracowano z Goldratt Schools, oddziału Goldratt Institute z Nowego Yorku, oraz jego oficjalnego przedstawiciela w Polsce firmy TOC-Consulting. Studia podyplomowe Zarządzanie ograniczeniami były już prowadzone kilkukrotnie. W roku 2008 w rankingu miesięcznika Home& Market studia te uplasowały się na drugim miejscu w Polsce (źródło: Home&Market, styczeń 2009, str.64). Przy opracowywaniu programu studiów podyplomowych kierowano się następującymi dokumentami: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 5 grudnia 2011 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej (załącznik do uchwały nr 371/XLVII/2011 Senatu PW z dnia 23 listopada 2011) Wymaganiami Goldratt Schools, udzielającemu certyfikatu uczestnikom studiów (po zdaniu dodatkowego testu). 2. Forma ukończenia studiów Po ukończeniu studiów podyplomowych Zarządzanie ograniczeniami uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie kompletu zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych tokiem studiów oraz napisanie pracy dyplomowej i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego. Dla osób zainteresowanych istnieje także możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia podstawowego w zakresie zarządzania ograniczeniami wystawionego przez Goldratt Schools po zdaniu dodatkowego testu. Koszt testu nie jest objęty opłatą za studia podyplomowe.

2 3. Opis zakładanych efektów kształcenia i zasady przyjęć na studia Studia podyplomowe Zarządzanie ograniczeniami związane są z kierunkiem studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji. Są to studia niestacjonarne, dwusemestralne. Program kształcenia na studiach podyplomowych odpowiada 60 ECTS (European Credit Transfer System), w tym: - 20 ECTS obejmuje zajęcia prowadzone na Politechnice Warszawskiej, - 40 ECTS obejmuje doświadczenie zawodowe nabyte w miejscu pracy przed rozpoczęciem studiów podyplomowych a także w trakcie studiów podyplomowych. Szczegółowy podział punktów ECTS na przedmioty przedstawiony został w programie studiów podyplomowych. Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe są następujące: Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Doświadczenie związane z tematyką studiów podyplomowych Wyższe (dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia). Min. 1 rok zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin Preferowane będą osoby pracujące w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych lub zajmujące się zarządzaniem projektami. Kwalifikowaniem kandydatów na studia zajmuje się Komisja Kwalifikacyjna w składzie: kierownik studiów podyplomowych; sekretarz studiów podyplomowych; wykładowca ze stopniem co najmniej doktora. 4. Forma prowadzenia zajęć. Studia podyplomowe trwają dwa semestry (1 rok akademicki). Zajęcia odbywają się systemem zjazdów. W każdym semestrze planuje się dziewięć dwudniowych zjazdów (piątek / sobota). Program obejmuje 209 godzin zajęć w tym: zajęcia teoretyczne wykłady zajęcia praktyczne ćwiczenia, projekty 46 godzin w ramach pracy dyplomowej, w tym: 8 godzin konsultacji projektu dyplomowego, 8 godzin seminarium dyplomowego. Na napisanie pracy dyplomowej przewiduje się 30 godzin. 3 godziny szkolenia BHP. Zakres tematyczny studiów koncentruje się na zagadnieniach związanych z teorią ograniczeń i jej zastosowaniami w: - zarządzaniu produkcją, - zarządzaniu zaopatrzeniem i dystrybucją, - zarządzaniu projektami (przedsięwzięciami), - ocenie rozwiązań organizacyjnych z wykorzystaniem koncepcji rachunkowości przerobu, - systemach informatycznych wspomagających zarządzanie produkcja, łańcuchami dostaw i projektami, - wdrażaniu złożonych rozwiązań organizacyjnych w w/w obszarach. Instytucje współpracujące: TOC-Conslulting, Warszawa Goldratt Schools, Londyn Firmy IT wdrażające oprogramowanie TOC Firmy produkcyjne i logistyczne stosujące oprogramowanie wykorzystujące metody TOC.

3 5. Regulamin studiów i kontrola wyników nauczania Spełnianie standardów jakościowych studiów podyplomowych jest kontrolowane na bieżąco przez kierownika studiów i Radę Programową Studiów. Wysoki poziom jakości kształcenia na studiach uzyskiwany jest poprzez: stosowanie procedur związanych z prowadzeniem zajęć stosowanych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW; bieżącą kontrolę postępów w studiowaniu, wykorzystanie doświadczeń, programów szkoleń i materiałów, w tym programów symulacyjnych, Goldratt Schools dokumentowanie wszystkich zajęć, prowadzenie dzienników zajęć do każdego przedmiotu; hospitacje zajęć prowadzone przez kierownika studiów podyplomowego; ankietyzację wszystkich zajęć oraz, niezależnie, zebranie opinii (w formie) ankiety po zakończeniu studiów. Kontrola bieżących postępów w studiowaniu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach (dopuszcza się co najwyżej 3 nieobecności w semestrze; 4 lub więcej nieobecności stanowi podstawę skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych) zaliczenie wymaganej liczby przedmiotów (w trakcie semestru) oraz zdanie egzaminu dyplomowego przewidzianych programem studiów podyplomowych. Po realizacji wszystkich przedmiotów i zakończeniu edycji studiów podyplomowych przygotowana jest ankieta opiniująca sposób i przebieg prowadzenia zajęć. Uwagi uczestników studiów są uwzględniane na bieżąco oraz w następnych edycjach studiów. Testy zaliczające przedmioty (moduły) mają formę pisemną. W przypadku niektórych przedmiotów dopuszcza się ustną formę testu. Test pisemny po zakończeniu bloku przedmiotów zawiera pytania wielokrotnego wyboru a także pytania otwarte. Test ustny składa się z pytań otwartych i prezentacji. Egzamin końcowy na studiach podyplomowych (egzamin dyplomowy) jest egzaminem ustnym. Komisja egzaminu dyplomowego składa się z co najmniej 4 osób: - przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego, - sekretarz komisji egzaminu dyplomowego, - promotor (opiekun) pracy dyplomowej, - recenzent pracy dyplomowej. W skład Rady Programowej studiów wchodzą: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek przewodniczący Rady Dr hab. inż. Mariusz Bednarek, prof. nzw. PW Mgr inż. Agnieszka Szepielow, TOC-Consulting Lista wykładowców: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek Mgr inż. Agnieszka Szepielow, TOC-Consulting Mgr inż. Krzysztof Abramowski, Goldratt Schools Londyn Mgr inż. Ilona Obłuska Mgr inż. Bartłomiej Gładysz Przedstawiciele firm IT dostawców oprogramowania TOC Przedstawiciele firm produkcyjnych i logistycznych stosujących/wdrażających rozwiązania TOC

4 6. Program studiów Nr modułu Temat Liczba godzin Liczba ECTS M1 Wprowadzenie do zarządzania ograniczeniami. 8 1 Podstawowe zasady zarządzania ograniczeniami M2 Zarządzanie produkcją. Zarządzanie ograniczeniami w 24 2 produkcji M3 Zarządzanie finansami. Mierniki oceny ekonomicznofinansowej 16 1 działalności produkcyjnej. M4 Podstawowe narzędzia analizy i rozwiązywania 16 1 problemów M5 Zarządzanie ograniczeniami w dystrybucji i łańcuchach 16 2 dostaw M6 Integracja rozwiązań logistycznych, tworzenie wizji 4 1 całościowych rozwiązań M7 Prezentacja oprogramowania z zakresu zarządzania 8 1 ograniczeniami M8 Projektowanie rozwiązań organizacyjnych z 12 1 wykorzystaniem teorii ograniczeń M9 Prezentacja studiów przypadku wdrożenia zarządzania 8 1 ograniczeniami w polskich przedsiębiorstwach M10 Metodyka teorii ograniczeń : definiowanie problemu 16 1 szukanie rozwiązań wdrażanie rozwiązań M11 Kierowanie ludźmi komunikowanie się konflikty 16 1 M12 Zarządzanie projektami. Metoda CCPM 16 1 M13 Szkolenie BHP 3 - M14 Konsultacje projektu dyplomowego 8 1 M15 Seminarium dyplomowe 8 1 M16 Projekt dyplomowy 30 5 M17 Egzamin końcowy - - Suma wszystkich zajęć w trakcie trwania studium podyplomowego (moduły 1-14) Zakres i forma egzaminu końcowego Studia podyplomowe Zarządzanie ograniczeniami kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej. Częścią obrony pracy dyplomowej jest egzamin dyplomowy. Do egzaminu mogą przystąpić osoby mające zaliczone wszystkie moduły zajęć oraz napisaną i ocenioną pozytywnie pracę dyplomową. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną. Treść egzaminu dyplomowego dotyczy programu studiów podyplomowych oraz napisanej pracy dyplomowej. Praca dyplomowa weryfikuje wiedzę i praktyczne umiejętności studenta zdobyte na studiach podyplomowych w zakresie zastosowania metodyki i narzędzi teorii ograniczeń do rozwiązywania kompleksowych problemów dotyczących jednego lub więcej obszarów spośród następujących: - usprawnianie organizacji produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych, - usprawnianie procesów logistycznych w sferze zaopatrzenia i/lub dystrybucji, - zarządzanie projektami (przedsięwzięciami). Praca dyplomowa zawierać winna projekt (propozycję) rozwiązania problemu praktycznego, ocenę ekonomicznej efektywności nowego rozwiązania oraz projekt jego wdrożenia.

5 Praca dyplomowa jest oceniana przez promotora (opiekuna) oraz recenzenta. Ocena końcowa pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną ocen promotora i recenzenta. Egzamin dyplomowy weryfikuje całość wiedzy i kompetencji społecznych, w tym rozumienie znaczenia, możliwości i ograniczeń TOC ze szczególnym uwzględnieniem czynników społecznych związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań, zarządzaniem zmianami, rozwiązywaniem konfliktów i pracą zespołową. Ocena końcowa (wynik) studiów podyplomowych jest średnią ważoną obejmującą: - ocenę pracy dyplomowej (waga 0.4), - średnią arytmetyczną zaliczeń poszczególnych przedmiotów modułów (waga 0.3), - ocenę egzaminu dyplomowego (waga 0.3). 8. Plan i miejsce zajęć Zajęcia na studiach Zarządzania ograniczeniami rozpoczynają się 3 października 2014 r., a kończą się 4 lipca 2015 r. Zajęcia odbywają się systemem zjazdów. W czasie całych studiów planuje się w sumie 18 zjazdów po dziewięć w każdym semestrze. Dodatkowy zjazd przeznaczony jest na egzamin dyplomowy. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki w godzinach od (6 lub 7 godzin) i soboty od godz.8.00 (6 lub 7 godzin) w następujących terminach: Semestr zimowy 2014/2015 Semestr letni 2014/2015 Zjazd nr 1: Zjazd nr 10: Zjazd nr 2: Zjazd nr 11: Zjazd nr 3: Zjazd nr 12: Zjazd nr 4: Zjazd nr 13: Zjazd nr 5: Zjazd nr 14: Zjazd nr 6: Zjazd nr 15: Zjazd nr 7: Zjazd nr 16: Zjazd nr 8: Zjazd nr 17: Zjazd nr 9: Zjazd nr 18: Zjazd nr 19: egzaminy dyplomowe Zajęcia odbywać się będą w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Produkcji, w Gmachu Starym Technologicznym, ul. Narbutta 86, sala ST Opinie o naszych studiach podyplomowych Prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki, Zarządzanie poprzez projekt podobnie jak zarządzanie poprzez jakość jako dyscypliny nowe konceptualnie oraz aplikacyjnie bywają przedstawiane i nauczane na rozmaite sposoby. Podstawową trudność stanowi ich wielowymiarowość i wieloaspektowość. Pod względem merytorycznym, zarządzanie przez projekt rozumiane jako zarządzanie portfelem przedsięwzięć,

6 obejmuje wiele, nieraz bardzo odległych od siebie obszarów zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi, finansami, wiedzą, energią, itp. To co stanowi o jego istocie to właśnie umiejętność rozstrzygania tego typu konfliktów zasobowych. Zarządzanie przez jakość, z kolei, rozróżniając pojęcia wzrostu i rozwoju, zwraca uwagę na fakt, że tak jak istnieją granice wzrostu (związane z ograniczonością zasobów), tak trudno wyobrazić sobie odpowiednie granice zmian jakościowych. To co łączy obie te koncepcje to potrzeba rozumienia występowania ograniczeń oraz wynikającej z niej umiejętności zarządzania poprzez ograniczenia. Wiedzy tej, pozwalającej w racjonalny sposób wykorzystywać dostępne zasoby, a w szczególności umiejętności koncentrowania się na tych ograniczeniach, które limitują przychody przedsiębiorstwa, tzn. tego co stanowi o jego istocie, dostarcza właśnie Teoria Ograniczeń. Z uwagi na wcześniej wspomniany, wielowymiarowy i wieloaspektowy charakter obiektów (przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, urzędów i organizacji) oraz dynamikę zmian synergicznie powiązanych, występujących w nich procesów, sposób prezentacji tej teorii zależy silnie od rodzaju odbiorcy (słuchacza), jego oczekiwań, a dokładniej, od roli odgrywanej przez niego w procesie podejmowania decyzji. Wszystkim tym oczekiwaniom, w pełni sprostał tygodniowy kurs zorganizowany na Politechnice Warszawskiej przez firmę TOC Consulting Polska, we wrześniu 2004 roku. Uczestnicząc w tych warsztatach byłem pod wrażeniem wszechstronnej wiedzy wykładowców, wiedzy popartej praktycznym doświadczeniem i przekazywanej w sposób bardzo profesjonalny i nowoczesny. Szerokie spektrum uczestników, od studentów poprzez wykładowców szkół wyższych, po programistów i menadżerów, uczestnicząc aktywnie w tych warsztatach stworzyło specyficzną, niepowtarzalną atmosferę umożliwiającą, tak swobodne ścieranie się różnych poglądów, jak i wymianę konkretnych doświadczeń. Oprócz ograniczeń związanych ze swoimi dotychczasowymi przyzwyczajeniami i stereotypami, jego uczestnicy niejednokrotnie mieli okazję uświadomienia sobie również tych obiektywnie istniejących, a często nie dostrzeganych ograniczeń. Dariusz Maciągowski Industrial Engineer, Philips Lighting Poland S.A. Studia z zakresu Teorii Ograniczeń pozwoliły mi poznać alternatywną strategię rozwoju procesu produkcyjnego. Dla inżyniera wdrażającego LM szczególnie przydatna okazała się wiedza z zakresu zarządzania buforami. W zrozumieniu metody pomógł mi symulator produkcyjny, dzięki któremu zrozumiałem jak fatalna w skutkach okazać się może maksymalizacja wykorzystania maszyn czy produkcja w partiach. Ciekawym doświadczeniem była również tzw. Gra Piwna, która pokazuje jak duży wpływ na produkcje mają "sztuczne" skoki w popycie tworzone przez poszczególne ogniwa w łańcuchu dostaw. Gra Piwna pomogła mi zrozumieć dlaczego tak trudno uzyskać jest stały takt produkcyjny i jak ważne jest myślenie systemowe. Miłym zaskoczeniem dla słuchaczy były również prezentacje filmów, na których zobaczyć mogliśmy wykład Goldratta czy studia przypadków wdrożenia TOC. Adam Grabowski Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych SWEDWOOD Poland, Oddział w Lubawie, Grupa IKEA "Każdy z nas ma pełen pakiet doświadczeń i bardzo często sięga do niego w sytuacjach kryzysowych. W większości przypadków po drugiej, trzeciej lub czwartej próbuje udaje się rozwiązać problem. Wymaga to jednak dużego wysiłku i nigdy nie wiemy, z której strony ten sam problem wróci do nas... Efekt niepewności mogą obniżyć narzędzia oferowane przez TOC. Na pierwszy rzut oka wydają się zbyt rozbudowane i na początku dużo szybciej "wpadamy" na rozwiązanie intuicyjne. Po głębszym zastanowieniu szczególnie jeśli chcemy połączyć niepokojące informacje dochodzące z różnych działów firmy wydają się one wręcz niezbędne do efektywnego działania. Uwalniamy się

7 również dzięki nim od pewnych swoich utartych schematów działania. Dlatego chciałem polecić TOC." Mariusz Plewka Production Manager SWEDWOOD Poland, Oddział w Lubawie, Grupa IKEA Do tej pory myślałem, że rozwiązywanie problemów, szczególnie w sytuacjach kiedy istnieje wiele dylematów, to umiejętność ludzi o specjalnej intuicji menedżerskiej, wykształconej przez lata praktyki. Studia TOC pokazały jednak, że znając i stosując określone narzędzia, skuteczne decyzje mogą podejmować również jeszcze niedoświadczeni. Polecam je wszystkim, którzy nie wierzą, że zarządzanie może być łatwiejsze. Źródło: Home & Market, styczeń 2009, str.64

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: edycja 1 Wrocław, 17.06.2014 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Instytut Organizacji i Zarządzania. Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11

Instytut Organizacji i Zarządzania. Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11 Na prawach rękopisu Instytut Organizacji i Zarządzania Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I MARKETING W OPINII STUDENTÓW Alicja Balcerak Maria Galant-Pater

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo