rok powstania 1996 Budynek internatu Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz"

Transkrypt

1 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / NIP REGON rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych wszystkich branż, wszelkich obiektów PROJEKT BUDOWLANY Inwentaryzacji obiektów istniejących Kosztorysów Badań geotechnicznych gruntu Map geodezyjnych INWESTOR: OBIEKT: Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile Ul. Sikorskiego 18a Piła Budynek internatu Nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego Audytów energetycznych Certyfikacji energetycznej Analiz, doradztwa, opinii i ekspertyz technicznych Koncepcji programowych i przestrzennych Raportów oddziaływania na środowisko Studiów uwarunkowań Wyceny Nieruchomości PROJEKT: STADIUM: BRANŻA: ADRES: Remont ogólny pomieszczeń kuchni Projekt wykonawczy budowlana, sanitarna, elektryczna Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia r. - Prawa Budowlanego niżej podpisani Projektanci oświadczają, że niniejszy Projekt Budowlany wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTOWAŁ: branża budowlana inż. Marek Ryżek Obsługi inwestycji Zebrania materiałów wyjściowych branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz Specjalizacja biura Projekty obiektów służby zdrowia Projekty termomodernizacyjne Zaawansowane techniki grzewcze branża elektryczna mgr inż. Arkadiusz Kowalski SZEF PRACOWNI: inż. Marcin Górzny Piła, 12 listopada 2013 r.

2 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie Część opisowa Spis zawartości teczki 1. DANE OGÓLNE Podstawa opracowania Zakres opracowania Opis stanu istniejącego Istniejące zagospodarowanie działki ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE BUDOWLANE Urbanistyka Funkcja Projektowane zagospodarowanie działki Układ komunikacyjno - transportowy Dane liczbowe części budynku objętej opracowaniem Bilans terenu Podstawowe dane technologiczne Parametry techniczne projektowanej części budynku Ochrona prawna i instytucjonalna Wpływ eksploatacji górniczej Oddziaływanie na środowisko Inne dane wynikające ze specyfiki obiektu Ochrona przeciwpożarowa Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy Warunki gruntowo-wodne ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Dane ogólne Rozwiązania funkcjonalne Szczegółowe rozwiązania techniczne INSTALACJE Opis dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania robót Zakres robót dotyczący zamierzenia budowlanego Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót INFORMACJA DO PLANU BIOZ OBLICZENIA UWAGI KOŃCOWE... 13

3 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie BRANŻA SANITARNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE SANIATRNE Instalacja centralnego ogrzewania Wymiana grzejników Wymiana podejść instalacji wodnej do przyborów Próba szczelności instalacji Instalacja kanalizacyjna w budynku Próba szczelności instalacji kanalizacji Wentylacja mechaniczna wywiewna Materiał kanałów wentylacyjnych Szczelność kanałów wentylacyjnych Otwory rewizyjne Rozruch instalacji Kanały wentylacyjne BRANŻA ELEKTRYCZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ELEKTRYCZNE Parametry elektryczne ROZDZIELNICE Rozdzielnica RE Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego Instalacja zasilania gniazd elektrycznych Ochrona od porażeń elektrycznych Ochrona przeciwprzepięciowa Instalacja połączeń wyrównawczych Uwagi techniczne Załączone dokumenty Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Uprawnienia budowlane Zaświadczenie Izby Inżynierów Część rysunkowa 1. Inwentaryzacja, rzut kuchni, przekrój A-A, zestawienie stolarki B-1 2. Instalacja wod.-kan., c.o. i wentylacji mech. S-1 3. Instalacja oświetlenia, gniazd, schemat rozdzielnicy E-1

4 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie OPIS TECHNICZNY do projektu remontu ogólnego pomieszczeń kuchennych w budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile, ul. Sikorskiego 18a, dz. nr 646, obr DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania zlecenie Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem oraz jego przedstawicielami mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projekt. w skali 1:500 Ustawa Prawo Budowlane Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane inwentaryzacja zakresowa, wizja lokalna w terenie, 1.2. Zakres opracowania Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem część budowlaną, sanitarną i elektryczną remontu ogólnego pomieszczeń kuchennych, polegającego na wykonaniu prac ogólnobudowlanych takich jak malowanie, skucie i wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach objętych remontem na nową, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń, wymiana grzejników na nowe, wymianie podejść wodno-kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych w obrębie tych pomieszczeń.

5 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie Opis stanu istniejącego Budynek wybudowano na przełomie lat 60 i 70 XX wieku. Technologia wykonania tradycyjna, fundamentowanie proste, ściany z cegły pełnej, stropodach płaski, budynek częściowo podpiwniczony. Obiekt 3 kondygnacyjny, wejście główne od strony elewacji frontowej. W bryle budynku uwidoczniona jest część obiektu w której znajduje się kuchnia, oparta na planie prostokąta Istniejące zagospodarowanie działki Teren posiada istniejące zagospodarowanie, którego stan techniczny można określić jako umożliwiającym jego prawidłowe użytkowanie zgodnie z celem jakiemu ma służyć. Wykonane są ciągi piesze oraz pieszo-kołowy, na terenie znajduje się infrastruktura sportowa, obiekt skomunikowany jest z budynkiem szkoły i sali gimnastycznej. Występuje zieleń niska oraz wysoka, oświetlenie zewnętrzne, elementy małej architektury klomby, ławki, tablice informacyjne etc. 2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE BUDOWLANE 2.1. Urbanistyka Lokalizacja budynku istniejąca. Poziom posadzki parteru nie ulega zmianie Funkcja Funkcjonalnie w rozpatrywanych pomieszczeniach znajdują się pomieszczenia funkcjonującej kuchni internatowej. W związku z planowanym remontem nie ulega zmianie dotychczasowa funkcja pomieszczeń, ich wzajemne położenie i skomunikowanie oraz zorganizowanie technologiczne kuchni Projektowane zagospodarowanie działki Pozostaje bez zmian Układ komunikacyjno - transportowy Pozostaje bez zmian Dane liczbowe części budynku objętej opracowaniem Kubatura - 272,88 m 3 Powierzchnia użytkowa - 82,48 m 2

6 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie Bilans terenu Pozostaje bez zmian Podstawowe dane technologiczne Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest obiektem produkcyjnym Parametry techniczne projektowanej części budynku zapotrzebowanie ciepła W zużycie wody q max 4 m 3/ h zrzut ścieków bytowo-gospodarczych - q max 3,60 m 3/ h zużycie energii elektrycznej -u 54 kw mechaniczna wymiana powietrza v 2720 m 3 /h 2.9. Ochrona prawna i instytucjonalna Żaden z elementów stanowiących zagospodarowanie działki lub stanowiących jej wyposażenie medialne nie podlega ochronie prawnej lub ochronie wynikającej z innych przepisów szczegółowych. Teren przeznaczony do realizacji inwestycji nie jest wpisany do Rejestru Zabytków oraz nie podlega ochronie wynikającej z ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wpływ eksploatacji górniczej Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie, w którym mogą wystąpić czynniki wynikające z eksploatacji górniczej Oddziaływanie na środowisko Obiekt nie zalicza się do kategorii obiektów mogących mieć wpływ lub mających wpływ na pogorszenie stanu środowiska. - hałas nie dotyczy - odpady produkcyjne nie dotyczy - odpady pozostałe i odpady różne nie dotyczy Inne dane wynikające ze specyfiki obiektu Nie występują.

7 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie Ochrona przeciwpożarowa Obecne uwarunkowania ochrony p.poż. nie ulegają zmianie wskutek przeprowadzenia remontu pomieszczeń Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy Nie dotyczy Warunki gruntowo-wodne Nie dotyczy. 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 3.1. Dane ogólne Zaprojektowano remont ogólny pomieszczeń kuchennych, z uwzględnieniem lokalizacji pomieszczenia socjalnego dla kucharek oraz dwóch dodatkowych małych magazynów podręcznych Rozwiązania funkcjonalne Zaprojektowano remont ogólny pomieszczeń kuchennych. Skala planowanego remontu wynika ze stanu zużycia elementów wykończeniowych pomieszczeń jak i dotychczasowych zaniechań remontowych. W ramach remontu projektuje się następujące rodzaje prac remontowych do przeprowadzenia wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej i witrynowej na nową wymiana ścianki pod witryną W2 na nową o szerokości 24 cm skucie posadzek skucie okładzin ściennych gruntowanie podłoża pod kleje cementowe ułożenie glazury na pełnej wysokości ścian i terakoty na całej powierzchni posadzek wymiana wewnętrznej stolarki witrynowej na nową ALU oraz drzwiowej na drzwi płytowe zagruntowanie powierzchni ścian zagruntowanie powierzchni tynku sufitów ułożenie płytek glazurowanych na ścianach i płytek gresowych na posadzkach

8 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie malowanie emulsyjne, dwukrotne sufitów montaż nowych przyborów sanitarnych (umywalki + baterie) obmurowanie pionu wod.-kan w pomieszczeniu zmywalni wykonanie nowych podejść wod.-kan. do nowych przyborów sanitarnych wymiana grzejników instalacji c.o. wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymianą istniejącej starej rozdzielnicy EE na nową i przeniesieniem na korytarz. Wymianę podzlewozmywakowego separatora tłuszczu w pom. zmywalni Szczegółowe rozwiązania techniczne - obudowa pionu wod.-kan. w zmywalni o grubości ścianki 6 cm z gazobetonu odmiany 0,7 lub 0,75 lub z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cement.-wapiennej R z = 3,0 MPa; - posadzki zaprojektowano skucie istniejących płytek terakotowych we wszystkich pomieszczeniach oraz wykonanie nowych posadzek z płytek terakotowych np. 30x30 cm, antypoślizgowych, z ukształtowaniem spadków odpływu z posadzek do istniejących wpustów podłogowych, wpusty wymienić na nowe stalowe nierdzewne, - ścianki działowe - zaprojektowano wykonanie nowych ścianek działowych przy nowopowstających pomieszczeniach, ścianki wykonać z bloczków gazobetonowych odmiany 700 na zaprawie cementowej klejowej, posadowienie ścianek wykonać na izolacji przeciwwilgociowej, - wykończenie ścian działowych zaprojektowano skucie wszystkich płytek ceramicznych na ścianach oraz ułożenie nowych płytek ceramicznych na pełnej wysokości każdego z pomieszczeń, w obrębie klatki schodowej ściany wykończyć poprzez malowanie lamperii olejnej do wysokości 2,0, powyżej malowanie emulsyjne, -- sufity - zaprojektowano zeskrobanie i zmycie istniejących powłok malarskich na całej powierzchni sufitów, odsłonięty tynk zagruntować emulsją głęboko penetrującą, następnie wykonać podkład szczepny dla farby emulsyjnej, którą malować końcowo powierzchnię sufitów

9 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie stolarka okienna i drzwiowa zaprojektowano wymianę istniejącej wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na nową, szczegóły patrz zestawienie stolarki UWAGA: stolarka okienna i drzwiowa montowana w obiekcie musi posiadać Certyfikat zgodności lub Świadectwo badań wystawione przez Akredytowane laboratorium budowlane, potwierdzające projektowane parametry techniczno-termiczne montowanej stolarki. Nowe witryny ALU zaprojektowano jako: profil zimny, kolor biały ilość uszczelek obwiedniowych min 2 szt. koloru szarego Nowe drzwi zaprojektowano jako: wewnątrzlokalowe płytowe np. typu Porta wg zestawienia stolarki ilość uszczelek obwiedniowych min 1 szt. koloru szarego z zawiasami w ilości 2 sztuk na skrzydło okuciem klamkowym, wyposażone w co najmniej jeden zamek patentowy Nową stolarkę otworową osadzić w istniejących oraz projektowanych ościeżach. Osadzenie wykonać z użyciem kołków rozporowych na śruby, przestrzeń między ościeżnicą, a ościeżem wypełnić pianką montażową, którą po zastygnięciu obrobić do powierzchni gładkiej, a następnie dokonać obróbki masą szpachlową klejową cementową na siatce od strony wewnętrznej oraz masą tynkarską od strony zewnętrznej; po wyschnięciu obróbki cementowej powierzchnię ściany pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną. Do obrobienia i wyrównania powierzchni wnęki okiennej i drzwiowej, użyć masy klejowej cementowej. - tynki sufitów gładź szpachlowa gipsowa na gruncie szczepnym - izolacja elementów stalowych - wszystkie elementy stalowe oczyścić do III stopnia przez szczotkowanie, następnie dwukrotnie pomalować farbą miniową antykorozyjną i dwukrotnie nawierzchniową ftalową ogólnego stosowania;

10 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie elementy wykończeniowe wewnętrzne: - posadzki płytki gresowe na kleju elastycznym np. Ceresit CM12, - malowanie - dwukrotne farbą emulsyjną - okładziny ścienne - - płytki ceramiczne, - parapety wewnętrzne konglomerat, 4. INSTALACJE Pomieszczenia budynku wyposażone są w następujące instalacje: - instalacja centralnego ogrzewania węzeł c.o. - wodociągowo - kanalizacyjna, - elektryczna NN 230/400 V, - wentylacji grawitacyjnej 4.1. Opis dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania robót Zakres robót dotyczący zamierzenia budowlanego Zakres robót budowlanych zawartych w projekcie dotyczy remontu pomieszczeń kuchni w budynku internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile, ul. Sikorskiego 18a. Roboty budowlane odbywać będą się na obiekcie użytkowanym. Charakter robót nie wymaga określenia występowania budynków istniejących w rozumieniu przepisu Rozporządzenia Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Nie dotyczy Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. W związku z prowadzeniem robót na użytkowanym budynku występujące zagrożenie to ruch uczniów i pracowników szkoły oraz osób postronnych mogących pojawić się w pobliżu frontu robót. Na czas realizacji robót należy zabezpieczyć strefy prowadzenia robót Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót. Wszystkie roboty budowlane związane z remontem oraz robotami towarzyszącymi należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sporządzić szczegółowy plan BIOZ.

11 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie Wszyscy pracownicy budowlani przed przystąpieniem do robót muszą zostać bezpośrednio na terenie prowadzenia robót (zaplecze socjalne) przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów BHP dotyczących przedmiotowych robót. Roboty mogą wykonywać pracownicy posiadające aktualne badania lekarskie zezwalające na pracę na wysokości Przeszkolenie pracowników należy odnotować w książce szkoleń BHP na stanowisku pracy Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych związanych z remontem budynku należy wyznaczyć drogi wewnętrzne dostarczania materiałów budowlanych, usuwania materiału rozbiórkowego, jego miejsca składowania i dróg wywozu z terenu budowy, ponadto należy zabezpieczyć miejsca na styku frontu robót z miejscami ogólnodostępnymi W widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną budowy posiadającą niezbędne informacje dotyczące prowadzonych robót (Dz.U. nr 108 poz. 953). 5. INFORMACJA DO PLANU BIOZ Zakres robót obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń kuchni internatu. 1. W budynku przeznaczonym pod inwestycje występuje istniejące wewnętrzne uzbrojenie medialne. Obiekt posiada czynne przyłącza zewnętrzne. 2. Zagrożenia podczas realizacji mogą wystąpić podczas prowadzenia prac w sposób nieprawidłowy, niezgodny ze sztuką budowlaną oraz w sposób niezgodny z przepisami BHP, 3. Na działce nie występują elementy mogące mieć wpływ na pogorszenie warunków BHP podczas wykonywania robót montażowych, 4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych szczególnie niebezpiecznych dotyczących w szczególności obrębu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowiązany przeprowadzić stosowny instruktaż dotyczący obsługi tych maszyn oraz potwierdzić ten fakt wpisem do dziennika budowy, 5. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W przypadku prowadzenia wykopów na głębokości 1,5 m. poniżej poziomu trenu, kierownik budowo zobowiązany jest opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach. 6. Zakres robót budowlanych:

12 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie roboty demontażowe, - roboty murowe, - roboty tynkarskie - roboty posadzkarskie - roboty wykończeniowe, - wymiana stolarki witrynowej i drzwiowej, - prace przy instalacjach: wodnych, sanitarnych i elektrycznych, 7. Zakres robót rozbiórkowych: - wykucia i wyburzenia wewnętrzne w ścianach działowych 8. Wykaz obiektów budowlanych: - budynek użyteczności publicznej budynek szkolny - budynek użyteczności publicznej budynek sali gimnastycznej - budynek użyteczności publicznej budynek internatu 9. Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: - należy ogrodzić miejsce robót przed dostępem osób trzecich, - zorganizować ciągi komunikacji wewnętrznej, - należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć wykopy, - szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo przy montażu elementów konstrukcyjnych, - urządzenia wykorzystywane na budowie powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do wykonywania prac, - używać odpowiedniego sprzętu ochronnego, - na budowie powinna znajdować się prawidłowo wyposażona apteczka, środki i sprzęt BHP do ochrony zdrowia takie jak: rękawice ochronne, maski przeciwpyłowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprząż szelkową do prac w wykopach oraz środki ochrony p.poż., - wpisy do książki budowy powinny być dokonywane na bieżąco, - konieczne rusztowania powinny być wypionowane i posadowione na podłożu w sposób prawidłowy, - na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna budowy oraz informacja o telefonach alarmowych.

13 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie OBLICZENIA Obliczenia do niniejszego projektu załączono do egzemplarza archiwalnego i są do wglądu tylko w biurze projektowym. 7. UWAGI KOŃCOWE 1. Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną. 2. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania stosownego aneksu, uwzględniającego nowe przesłanki i okoliczności techniczne. 3. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. I Budownictwo ogólne, cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe cz. V Instalacje elektryczne, a także z szeroko rozumianą sztuką budowlaną. 4. Po zakończeniu prac dokonać odbioru robót, uporządkować teren, usunąć szkody powstałe w trakcie wykonywania robót. 5. Z uwagi skalę trudności zadania inwestycyjnego oraz z uwagi na parametry i kompleksowość rozwiązań techniczno-budowlanych, w trakcie realizacji projektu wskazany jest nadzór autorski nad realizacja inwestycji. 6. Materiały z rozbiórki będą posegregowane i przekazane do recyklingu oraz utylizacji. Opracował: inż. Marek Ryżek

14 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie BRANŻA SANITARNA 8. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE SANIATRNE 8.1. Instalacja centralnego ogrzewania Wymiana grzejników Zaprojektowano wymianę grzejników na nowe i adekwatnie większe w związku z większym zapotrzebowaniem ciepła (wzrost zapotrzebowania ciepła na wentylację). Grzejniki istniejące zdemontować i przekazać do dosypozycji Inwestorowi. Nowe grzejniki zamontować w miejscach obecnych grzejników, zgodnie z opisem sytuacji. Instalacja c.o. w budynku istniejąca, z rur stalowych, grzejniki żeliwne członowe. Podejście instalacji oraz sposób przyłączenia pozostaje bez zmian. Instalacja zasilana jest z węzła c.o. w piwnicy budynku. Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła dla pomieszczeń wynosi: Qc.o. = W Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe higieniczne. Projektowane grzejnik połączyć z instalacją, poprzez zawory grzejnikowe i powrotne. Na zaworach grzejnikowych dokonać nowych nastaw na wartość N=6. Odpowietrzenie grzejników odbywać się będzie poprzez odpowietrzniki stanowiące standardowe wyposażenie grzejników oraz poprzez instalację Wymiana podejść instalacji wodnej do przyborów. Zasilanie w wodę przyborów sanitarnych realizowane jest z istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku. Wymiana na nowe podlegają gałązki zasilające od pionu do punktów czerpalnych istniejących i projektowanych jako uzupełnienie. Przewody instalacji wykonać z rur miedzianych łączonych poprzez lutowanie, prowadzić w posadzce kondygnacji oraz w bruzdach ściennych. Kompensację wydłużeń liniowych uzyskuje się poprzez odpowiednie prowadzenie przewodów. Graniczna długość przewodów nie wymagająca kompensacji wynosi 5m. Na poziomych, prostoliniowych odcinkach przewodów stosować

15 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie kompensatory osiowe mieszkowe co 10 mb lub U-kształtowe, naprzemiennie z punktami stałymi również co 10 m. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przewody układać tak, aby w rurze ochronnej nie występowały żadne łączenia rur przewodowych. Wszystkie przewody z.w. i c.w. zaizolować gotowymi otulinami ze spienionego polietylenu dla wody ciepłej o gr. min. 20mm, natomiast wody zimnej o gr. min. 9mm /zabezpieczenie antyroszeniowe/ Próba szczelności instalacji Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności wodą lub powietrzem o ciśnieniu 1,5 raza większe od roboczego. Na czas wykonywania próby ciśnieniowej odłączyć od instalacji wszystkie urządzenia. Z wykonanej próby szczelności sporządzić protokół. Po zakończeniu próby szczelności przeprowadzić dezynfekcję instalacji Instalacja kanalizacyjna w budynku Ścieki z projektowanych przyborów odprowadzane będą do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w budynku. Wymianie na nowe podlegają podejścia do przyborów sanitarnych na odcinku od pionu do przyboru oraz wymianie na nowy podlega separator tłuszczu, podzlewozmywakowy, o konstrukcji z polietylenu, q=1,5 l/s. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC, PE lub PP typu N łączonych poprzez połączenia kielichowe z uszczelką. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić po posadzką oraz w bruzdach ściennych wraz z ich zabudową. Przewody odpływowe i podejścia do przyborów sanitarnych układać należy ze spadkiem nie mniejszym niż 1,5% w kierunku odpływu. Połączenia kielichowe kanalizacji prowadzonej w zabudowie owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Wymiarowanie przewodów kanalizacji sanitarnej wykonano w oparciu o wartość równoważników odpływu dla przyborów sanitarnych zgodnie z Polską Normą PN B :1992

16 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie Próba szczelności instalacji kanalizacji Badania szczelności powinny być wykonane w następujący sposób: - podejścia i przewody spustowe kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody - przewody odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem Wentylacja mechaniczna wywiewna Zaprojektowano wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej obsługującej pomieszczenia kuchenne. Nawiew zrealizowany jest do pomieszczenia kuchennego, a dalej powietrze przepływać będzie transferowo do pomieszczeń sąsiednich o niższym stopniu higieny i wywiewane. Na wywiew powietrza składa się kilka układów wywiewnych obsługujących poszczególne pomieszczenia. Każdy z układów posiada własny wentylator. Wszystkie wentylatory zaprojektowano ponad dachem z posadowieniem odpowiednio na czapach kominowych lub kanałach grawitacyjnych z istniejących okapów kuchennych. Doprowadzenie powietrza do kuchni zaprojektowano kanałem przewodowym zamontowanym w nieczynnym kominie spalinowym, natomiast przy wywiewie wykorzystano kanały murowane kominów ceramicznych Materiał kanałów wentylacyjnych. Podstawowy materiał kanałów to blacha stalowa ocynkowana. Minimalne grubości blach: a) kanały okrągłe: średnica kanału / grubość blachy (włącznie) [mm] / 0,5 mm (włącznie) [mm] / 0,6 mm Szczelność kanałów wentylacyjnych Klasy szczelności instalacji określa norma PN-B-76001, która przewiduje dwie klasy czystości: - A - o normalnej szczelności - B - o podwyższonej szczelności Klasa A ma zastosowanie w instalacjach wentylacji mechanicznych.

17 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie Klasę B należy stosować w instalacjach nadciśnieniowych, gdzie powietrze nawiewane musi zachować swoje parametry na długości instalacji kanałowej, tak by potencjalne nieszczelności nie miały wpływu na zmianę jakości parametrów powietrza nawiewanego w trakcie jego przesyłu. Szczelność charakteryzuje wskaźnik f, który można określić ze wzorów: Dla klasy A f max = 32,57 x Δp^1,612 [m/h] Dla klasy B f max = 199 x Δp^1,551 [m/h] Gdzie: Δp różnica ciśnień pomiędzy wnętrzem przewodu, a otoczeniem, [Pa]; Otwory rewizyjne Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny się łatwo otwierać, w przewodach o przekrojach kołowych o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub/i trójniki z zaślepkami do oczyszczania. W przypadku przewodów o średnicy większej niż 200 mm i przekroju większym jak 200x200 mm należy stosować trójniki z otworami rewizyjnymi lub na przewodach otwory rewizyjne o wymiarach: Wymagane otwory rewizyjne: 100 x 300 dla średnic d<200 mm i d<200x x 400 dla średnic 200 mm<d <500 mm W przypadku otworów rewizyjnych na końcach przewodów, przekrój otworu rewizyjnego musi być równy przekrojowi poprzecznemu kanału wentylacyjnego. Otwory rewizyjne należy wykonywać na odcinkach poziomych w ten sposób by odległość pomiędzy otworami nie była większa niż 5 m, dodatkowo pomiędzy otworami nie powinno być zamontowane więcej niż dwa łuki lub kolana o kącie większym niż 45 st Rozruch instalacji Dla instalacji obowiązkowo przeprowadzić rozruch próbny i generalny. Rozruch wykonać w dwóch etapach: - w I etapie wykonać rozruch próbny instalacji, przeprowadzić badanie wydatków powietrza w odcinakach instalacji oraz na anemostatach, sprawdzić działanie wentylatora, sprawdzić szczelność połączeń instalacji,, kontrola jakościowa, kontrola wzrokowa elementów instalacji,

18 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie w II etapie wykonać rozruch generalny (końcowy) instalacji z pełnym wyposażeniem i uzbrojeniem instalacji, przed włączeniem instalacji do eksploatacji. - próba na obecność przeszkód w przepływie - sprawdzenie mechanicznego działania elementów instalacji - sprawdzenie przepustowości instalacji po dokonaniu regulacji Kanały wentylacyjne Instalację kanałową zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej o grubości wyżej określonych. Połączenia pomiędzy kanałami oraz z kształtkami wykonać jako kołnierzowe z uszczelką gumową. Wszystkie kanały wykonać jako ocieplone matami z wełny mineralnej o grubości 2 cm, pokrytej folią aluminiową. Kanały prowadzić na wspornikach stalowych ocynkowanych mocowanych kołkami rozporowymi stalowymi do ściany lub sufitu. Prześwit pomiędzy dolną krawędzią ocieplenia kanału, a licem przegrody musi wynosić minimum 10 cm. Kanały prowadzone przez pomieszczenia użytkowe obudować w systemie gips.- kart. Opracował: mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

19 Remont pomieszczeń kuchennych w Internacie BRANŻA ELEKTRYCZNA 9. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ELEKTRYCZNE 9.1. Parametry elektryczne napięcie zasilania Un = 400V/230V, 50Hz napięcie odbiorników Uo = 400V/230V, Hz projektowana moc zainstalowana Pi = 63,5 kw współczynnik k=0,85 projektowana moc obliczeniowa Po=54,0 kw spodziewany prąd obliczeniowy Ib 98 A układ sieci TN-C, układ instalacji odbiorczej TN-S 9.2. ROZDZIELNICE Rozdzielnica RE Rozdzielnice zabudować wg projektu i zasilić istniejącym kablem YAKY doprowadzonym do istniejącej rozdzielnicy. Istniejąca rozdzielnica w pomieszczeniu ekspedycji, podlega wymianie na nową, zabudowane w niej aparaty modułowe mogą być po zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru do wbudowania do nowej rozdzielnicy. Nową rozdzielnicę, o wielkości minimum dla 144 aparatów, zaprojektowano w oparciu o aparaty i urządzenia modułowe, można zastosować aparaty np. firmy Moeller (EATON) lub równoważne pod względem parametrów technicznoelektrycznych. Z uwagi konfigurację istniejącej instalacji w układzie TN-C, przy projektowanej rozdzielnicy RE należy wykonać podział sieci poprzez uziemienie punktowe (włączenie do bednarki uziomu budynku) dla zabudowy nowej rozdzielnicy oraz projektowanych obwodów w układzie TN-S. Szczegółowy układ aparatów w rozdzielnicy przedstawia rysunek E-1. Rozdzielnice wykonać jako natynkową. Nową rozdzielnicę wykonać z drzwiami metalowymi pełnymi i zamkiem. Aparaturę rozdzielczą modułową instalować na szynach TH 7,5 x 35. Na płytach czołowych tablic od strony wewnętrznej, w sposób trwały oznaczyć poszczególne obwody tak, aby umożliwiły szybką i jednoznaczną identyfikacje poszczególnych obwodów. Rozdzielnice RE, należy zabudować tak aby umożliwić w przyszłości łatwe doprowadzenie innych linii podstawowych dla zwykłych obwodów zasilających i osobno dla obwodów dedykowanych lub rezerwowanych. Układ ochrony

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT 1. DANE OGÓLNE 1.1. OBIEKT Hala Sportowa - Remont pomieszczeń zaplecza wraz z wymianą oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszonego oraz modernizacją rozdzielnicy głównej RG. 1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo