4. SUPLEMENT DO DYPLOMU 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. SUPLEMENT DO DYPLOMU 5."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 28/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu oraz sposobu ich sporządzania Działając na podstawie 61 Statutu, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1167), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów ( Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1188) oraz uchwałą Nr AR001-1-II/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych, zarządza się, co następuje. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 1) Uczelni rozumie się przez to Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; 2) pieczęci urzędowej rozumie się przez to pieczęć urzędową Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, metalową, do tuszu, o średnicy 36 mm; 3) pieczęci urzędowej do tłoczenia w papierze rozumie się przez to pieczęć urzędową Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, metalową, do tłoczenia w papierze, o średnicy 36 mm; 4) opłacie za dyplom lub odpis w języku obcym rozumie się przez to opłatę za wydanie dyplomu w wysokości określonej w obowiązującym zarządzeniu rektora Wprowadza się uczelniany wzór dyplomu ukończenia studiów wyższych, zatwierdzony uchwałą Nr AR001-1-II/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych. 2. Od dnia 10 czerwca 2014 r. wydawane są tylko dyplomy według wzoru, o którym mowa w ust. 1, niezależnie od daty przyjęcia na studia. DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. 2. Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów w terminie określonym w ust. 1 jest dostarczenie przez absolwenta, przed datą złożenia egzaminu dyplomowego, aktualnej fotografii oraz niezbędnych dokumentów i informacji potrzebnych do przygotowania dyplomu i suplementu do dyplomu oraz dokonanie opłaty za dyplom. 3. Wydział wprowadza dane do Elektronicznej Księgi Dyplomów i równocześnie generuje numer dyplomu ukończenia studiów przypisany do konkretnego absolwenta. 4. Dane absolwenta umieszczone na dyplomie ukończenia studiów muszą być identyczne z danymi zawartymi w jego dowodzie osobistym. Jeśli absolwent posługuje się dwoma imionami, to powinny być one umieszczone na dyplomie. W przypadku absolwentów cudzoziemców dane umieszczone na dyplomie muszą być zgodne z danymi widniejącymi w dokumencie stwierdzającym tożsamość danej osoby. 1

2 5. Dyplom ukończenia studiów może być odebrany osobiście przez absolwenta lub przez osobę przez niego upoważnioną. Upoważnienie takie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez pracownika Uczelni lub notariusza. Dyplom może być również wysłany pocztą na wskazany przez absolwenta adres, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 6. Instrukcja dotyczącą sposobu wypełniania dyplomu w języku polskim stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia Na pisemny wniosek absolwenta Uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Wzór wniosku określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Absolwent wraz z wnioskiem o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy, określony w ust. 1, powinien dostarczyć dodatkową fotografię (identyczną jak do dyplomu w języku polskim) oraz dokonać opłaty za jego wydanie. 4. Dziekan może wyrazić zgodę na wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, jeśli absolwent złożył wniosek po terminie określonym w ust. 2, z przyczyn od niego niezależnych. 5. Instrukcje dotyczące sposobu wypełniania odpisu dyplomu w językach, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki Nr 3-7 do niniejszego zarządzenia. 6. W przypadku uruchomienia nowego kierunku lub specjalności obliguje się dziekanów i rady wydziałów do niezwłocznego zatwierdzania nazwy nowego kierunku lub specjalności w tłumaczeniu na języki wymienione w ust. 1 i przekazywania stosownej uchwały prorektorowi właściwemu do spraw dydaktyki. SUPLEMENT DO DYPLOMU Suplement do dyplomu wydawany jest absolwentowi łącznie z dyplomem ukończenia studiów. 2. Suplement sporządza się w dwóch egzemplarzach, tj.: jeden egzemplarz oryginał oraz jeden egzemplarz odpis przeznaczony do akt. 3. Odpis suplementu przeznaczony do akt sporządza się na wzorze suplementu umieszczając pod nazwą SUPLEMENT DO DYPLOMU napis (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT). 4. Wzór druku suplementu znajduje się w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 5. Suplement do dyplomu drukowany jest na papierze offsetowym białym o gramaturze 80g/m 2 (bez siatki gilosz). 6. Suplement należy sporządzić dwustronnie z wypełnionymi wszystkimi rubrykami, w przypadku braku wpisu należy wyjaśnić tego przyczynę, używając sformułowań: nie dotyczy, brak lub innych. 7. Podpisy i data sporządzenia suplementu winny być identyczne z podpisami i datą sporządzenia dyplomu. 8. Suplement powinien być zszyty w sposób uniemożliwiający wymianę jego kart i opieczętowany pieczęcią urzędową do tłoczenia w papierze na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu, w miejscu widocznej linii załamania (przy zszyciu) oraz pieczęcią urzędową w miejscu przeznaczonym na pieczęć urzędową, tj. w punkcie 7.4. suplementu. 9. Wszystkie dane dotyczące przebiegu studiów wpisywane są na podstawie protokołów zaliczenia przedmiotu lub kart okresowych osiągnięć studenta. 10. Za sporządzanie i weryfikację treści zamieszczonych w poszczególnych punktach suplementu odpowiedzialny jest wydział, z wyjątkiem treści o krajowym systemie szkolnictwa wyższego określonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 11. Suplement wydawany jest absolwentowi wraz z okładką do suplementu. 2

3 12. Instrukcja dotycząca sposobu wypełniania suplementu do dyplomu w języku polskim stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia. 13. Uczelnia, na wniosek absolwenta złożony najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego, wydaje mu suplement w tłumaczeniu na język angielski (nie więcej niż trzy odpisy). 14. Instrukcja dotyczącą sposobu wypełniania suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia. DUPLIKATY W przypadku utraty oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych absolwent może wystąpić do Uczelni z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu dokumentu. 2. Uczelnia wydaje duplikat na podstawie posiadanych dokumentów. 3. Duplikat wystawiany jest na oryginale druku dyplomu, na wzorze obowiązującym w okresie wystawienia oryginału, bez fotografii. Na stronie drugiej (wewnętrznej lewej) u góry wpisuje się (lub stawia pieczątkę) kolorem czarnym wyraz DUPLIKAT i umieszcza się tekst: wydano dnia, datę wydania duplikatu i podpis rektora i pieczęć imienną. Duplikat podpisuje urzędujący rektor. Pieczęć imienna rektora powinna być czytelna. 4. Na stronie trzeciej (wewnętrznej prawej) w miejscu podpisu rektora i dziekana należy dopisać wyrazy Oryginał podpisali i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał dyplomu albo stwierdzić nieczytelność podpisów oraz opatrzyć dokument pieczęcią urzędową. 5. W przypadku braku druku dyplomu według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia dyplomu, duplikat wystawia się na przygotowanym przez Uczelnię formularzu, zgodnym z formatem i treścią dyplomu znajdującego się w aktach absolwenta oraz z zachowaniem zasad postępowania określonych w ust Duplikat traktowany jest na równi z oryginałem i może być wystawiany ponownie. 8. Informacje o wydaniu duplikatu należy umieścić w teczce akt osobowych studenta oraz odnotować w uwagach przy numerze dyplomu w Księdze Dyplomów lub w Elektronicznej Księdze Dyplomów prowadzonej w programie USOS. 9. W przypadku utraty suplementu do dyplomu, przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dyplomy ukończenia studiów wyższych, suplementy do dyplomu i ich duplikaty sporządzane są i drukowane na wydziałach za pośrednictwem pracowni poligrafii. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z warunków technicznych i organizacyjnych wydziału, dopuszcza się możliwość wypisania dokumentów pismem technicznym. 2. Błędnie wypełnione dyplomy lub kartki do suplementu należy zniszczyć w niszczarce lub oddać do niszczenia do archiwum. 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2014 r. REKTOR prof. dr hab. Adam Zając 3

4 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DYPLOMU I ODPISÓW DYPLOMU W JĘZYKU POLSKIM 1. W nagłówku w wierszu pod słowem DYPLOM pomijając nawias wpisuje się odpowiednio określenie stopnia PIERWSZEGO lub DRUGIEGO. 2. Imię/ imiona i nazwisko absolwenta wpisuje się pomijając nawiasy. 3. Datę urodzenia, datę uzyskania tytułu zawodowego oraz datę wystawienia dyplomu wpisuje się: dzień jedno- lub dwucyfrowo; nazwę miesiąca słownie w formie odmienionej (w dopełniaczu, kogo? czego?); rok czterocyfrowo, z zastrzeżeniem, że w przypadku daty urodzenia i daty wystawienia dyplomu używa się skrótu r., w przypadku daty uzyskania tytułu zawodowego wpisuje się cały wyraz roku. Przykład: 5 stycznia 1980 r.; 8 lipca 2014 roku, 10 lipca 2014 r. 4. Miejsce urodzenia wpisuje się w formie nieodmienionej (w mianowniku). 5. Pomija się nawiasy i wpisuje odpowiednio przy określeniu stopnia pierwszego lub drugiego oraz formy studiów w formie stacjonarnej lub w formie niestacjonarnej. 6. Pomijając nawiasy wpisuje się nazwę kierunku i nazwę specjalności w mianowniku z małej litery. 7. W przypadku braku specjalności umieszcza się w tej pozycji widoczny dłuższy symbol kreski, a nie tylko myślnika. Znak kreski ma uniemożliwić wpisanie przez osoby trzecie specjalności. Kreska powinna mieć długość około jednego centymetra. 8. W wierszu w obszarze kształcenia w zakresie nauk należy wpisać odpowiednio: - medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej dla kierunków fizjoterapia, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne; - społecznych dla kierunku zarządzanie. 9. Przy określeniu profilu kształcenia pomijając nawias wpisuje się odpowiednio ogólnoakademickim lub praktycznym. Jeżeli profil nie jest określony przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio. 10. Wynik ukończenia studiów wpisuje się słownie, w formie odmienionej, z małej litery, odpowiednio: bardzo dobrym, dobrym plus, dobrym, dostatecznym plus, dostatecznym, według skali obowiązującej w aktualnym Regulaminie studiów. 11. Tytuł zawodowy wpisuje się odpowiednio w mianowniku: licencjat, magister. 12. Na oryginale i na wszystkich odpisach dyplomu należy umieszczać takie same zdjęcia, o wymiarach (45 x 65 mm). Nie należy przyklejać zdjęć ponownie np. z wytłoczoną już pieczęcią.

5 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 r.. (Imię i nazwisko)., dnia.. Miejscowość. (Nr albumu). (kierunek) Dziekan Wydziału. (nazwa wydziału) Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie: 1) dodatkowego odpisu*/ dwóch dodatkowych odpisów* dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych*: angielski*/ francuski*/ hiszpański*/ niemiecki*/ rosyjski*; 2) jednego odpisu*/ dwóch odpisów*/ trzech odpisów* suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski*. Jednocześnie oświadczam, że: 1) opłata za wydanie dodatkowego odpisu*/ dwóch dodatkowych odpisów* dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy została uiszczona; 2) dodatkowe zdjęcie/ zdjęcia* zostało/ zostały* dostarczone.... (Podpis absolwenta) *niepotrzebne skreślić

6 Tłumaczenie okładki dyplomu Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ODPISÓW DYPLOMU W JĘZYKU ANGIELSKIM DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH (ODPIS) Nie tłumaczy się napisów w godle uczelni. Tłumaczenie dyplomu Strona 1 zewnętrzna: DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH Strona 1 wewnętrzna: Nie tłumaczy się napisów w godle uczelni. Nazwa uczelni: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Nazwy Wydziałów - wybrać właściwy WYDZIAŁ FIZJOTERAPII WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ Napisów Fotografia i Pieczęć urzędowa nie tłumaczymy. Napis w nawiasie: podpis posiadacza dyplomu Nr dyplomu: (numer dyplomu) Strona 2 wewnętrzna: DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (ODPIS) DIPLOMA OF HIGHER EDUCATION (COPY) DIPLOMA OF HIGHER EDUCATION THE JERZY KUKUCZKA ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION IN KATOWICE FACULTY OF PHYSIOTHERAPY FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION FACULTY OF TOURISM AND SPORT MANAGEMENT Signature of the diploma holder Diploma No DIPLOMA OF GRADUATION FIRST- CYCLE PROGRAMME DIPLOMA OF GRADUATION SECOND- CYCLE PROGRAMME ISSUED IN THE REPUBLIC OF POLAND (COPY) Imię/Imiona Nazwisko: należy wpisać zgodnie z treścią dowodu osobistego (lub w przypadku cudzoziemców z paszportem). Data i miejsce urodzenia Date and place of birth 1

7 W języku angielskim nazwę miesiąca wpisujemy z dużej litery w podanej poniżej formie: styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień January February March April May June July August September October November December Nazwa polskiej miejscowości winna być wpisana w oryginalnym brzmieniu. Nazwa miejscowości poza granicami Polski winna być pisana w oryginalnym brzmieniu lub w tłumaczeniu na język angielski (np. miejsce urodzenia: Praga dopuszczalny zapis: Praha; Wiedeń dopuszczalne zapisy: Wien lub Vienna). Ukończył(a) studia pierwszego stopnia w formie (stacjonarnej/niestacjonarnej) Ukończył(a) studia drugiego stopnia w formie (stacjonarnej/niestacjonarnej) na kierunku (nazwa kierunku) in the field of wybrać właściwy fizjoterapia wychowanie fizyczne turystyka i rekreacja bezpieczeństwo wewnętrzne zarządzanie specjalność: with major in wpisać odpowiednio zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią zarządzanie sportem zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych zarządzanie kryzysowe zarządzanie usługami zdrowotnymi zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi Completed first-cycle full-time/part-time programme of study Completed second-cycle full-time/part-time programme of study physiotherapy physical education tourism and recreation internal security management tourism, hotels and gastronomy management sport management management in physiotherapy and sport of people with disabilities crisis management management of health services management of sports and tourism organizations 2

8 rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną pilot wycieczek trener osobisty turystyka aktywna wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa wychowanie fizyczne i przyroda physical recreation with psychosomatic restoration travel guide personal trainer active tourism physical education and corrective gymnastics physical education and education for security physical education and nature w obszarze kształcenia w zakresie nauk (zakres nauk): in the area of. wpisać odpowiednio nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej nauk społecznych o profilu: of the. profile wpisać odpowiednio ogólnoakademickim praktycznym medical sciences, health sciences and physical culture sciences social sciences general academic practical z wynikiem (wynik): with the grade (wpisać słownie, z małej litery: np. very good) 5,0 (bardzo dobry) very good 4,5 (dobry plus) good plus 4,0 (dobry) good 3,5 (dostateczny plus) satisfactory plus 3,0 (dostateczny) satisfactory i uzyskał(a) w dniu (dd/miesiąc słownie/rrrr) roku tytuł zawodowy: (licencjat/magister): and on.. was awarded the professional title (Licencjat/Magister) Tytuł zawodowy wpisuje się w formie nieodmienionej, z dużej litery. Tytuł zawodowy nie jest tłumaczony na język obcy. Napis w nawiasie: pieczęć i podpis dziekana pieczęć i podpis rektora Dean s seal and signature Rector s seal and signature Katowice, dnia (dd/miesiąc słownie/rrrr) r.: Katowice, on Data wystawienia dyplomu zapis musi być zgodny z formą zapisu daty na oryginale dyplomu. Nazwa miesiąca powinna być zapisana słownie: np. 28 May 2013 Napisu w nawiasie Pieczęć urzędowa nie tłumaczymy. 3

9 Tłumaczenie okładki dyplomu Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 28 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ODPISÓW DYPLOMU W JĘZYKU ROSYJSKIM DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH (ODPIS) Nie tłumaczy się napisów w godle uczelni. Tłumaczenie dyplomu Strona 1 zewnętrzna: DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH Strona 1 wewnętrzna: Nie tłumaczy się napisów w godle uczelni. Nazwa uczelni: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Nazwy Wydziałów - wybrać właściwy WYDZIAŁ FIZJOTERAPII WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ Napisów Fotografia i Pieczęć urzędowa nie tłumaczymy. Napis w nawiasie: podpis posiadacza dyplomu Nr dyplomu: (numer dyplomu) Strona 2 wewnętrzna: DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (ODPIS) ДИПЛОМ ОКОНЧАНИЯ ВЫСШИХ СТУДИЙ (КOПИЯ) ДИПЛОМ ОКОНЧАНИЯ ВЫСШИХ СТУДИЙ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ им. Ержи Кукушки в Катовицах ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА В СПОРТЕ И ТУРИЗМЕ подпись владельца диплома Номер диплома ДИПЛОМ ОКОНЧАНИЯ СТУДИЙ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ДИПЛОМ ОКОНЧАНИЯ СТУДИЙ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ ВЫДАН В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША (КOПИЯ) Imię/Imiona Nazwisko: należy wpisać zgodnie z treścią dowodu osobistego (lub w przypadku cudzoziemców z paszportem). Data i miejsce urodzenia дата и место рождения 1

10 W języku rosyjskim nazwę miesiąca wpisujemy z małej litery w podanej poniżej formie: styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Nazwa polskiej miejscowości winna być wpisana w oryginalnym brzmieniu. W przypadku absolwentów urodzonych poza granicami Polski nazwa miejscowości winna być wpisana w oryginalnym brzmieniu lub w tłumaczeniu na język niemiecki. Ukończył(a) studia pierwszego stopnia w formie (stacjonarnej/niestacjonarnej) Ukończył(a) studia drugiego stopnia w formie (stacjonarnej/niestacjonarnej) na kierunku (nazwa kierunku) по направлению - wybrać właściwy fizjoterapia wychowanie fizyczne turystyka i rekreacja bezpieczeństwo wewnętrzne zarządzanie specjalność:специальность - wpisać odpowiednio zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią zarządzanie sportem zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych zarządzanie kryzysowe zarządzanie usługami zdrowotnymi zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi Окончил студию первой степени в (стационарной/нестационарной) форме Окончил студию второй степени в (стационарной/нестационарной) форме физиотерапия физическое воспитание туризм и отдых внутренняя безопасность управление управление туризмом,гостиничным делом и гастрономией управление в спорте управление в физиотерапии и спорте людей с ограниченными возможностями кризисное управление управление службами здравоохранения управление спортивными и туристическими организациями 2

11 rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną pilot wycieczek trener osobisty turystka aktywna wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa wychowanie fizyczne i przyroda двигательная рекреация с психосоматическим обновлением туристический гид личный тренер активный туризм физическое воспитание и коррекционная гимнастика физическое воспитание и образование для обеспечения безопасности физическое воспитание и природа w obszarze kształcenia w zakresie nauk (zakres nauk): в области - wpisać odpowiednio nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej nauk społecznych o profilu: с профилем - wpisać odpowiednio ogólnoakademickim praktycznym медицинских наук, здравоохранении и наук о физической культуре общественных наук общеакадемическим практическим z wynikiem (wynik): с результатом (oceny wpisujemy słownie, z małej litery): 5,0 (bardzo dobry) отлично 4,5 (dobry plus) очень хорошо 4,0 (dobry) хорошо 3,5 (dostateczny plus) удовлетворительно с плюсом 3,0 (dostateczny) удовлетворительно i uzyskał(a) w dniu (dd/miesiąc słownie/rrrr) roku tytuł zawodowy: и получил в (дд/месяц словами/гггг) профессиональное звание (licencjat/magister) Tytuł zawodowy wpisuje się w formie nieodmienionej, z dużej litery. Tytuł zawodowy nie jest tłumaczony na język obcy. Napis w nawiasie: pieczęć i podpis dziekana pieczęć i podpis rektora печать и подпись декана печать и подпись ректора Katowice, dnia (dd/miesiąc słownie/rrrr) r.: Катовице, (дд/месяц словами/гггг) Data wystawienia dyplomu: np lub 28 Mai 2013 (zastosowana na odpisie forma zapisu daty musi być zgodna z formą zapisu daty na oryginale dyplomu. Napis w nawiasie Pieczęć urzędowa nie tłumaczymy. 3

12 Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 28 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SUPLEMENTU W JĘZYKU POLSKIM Suplement i sposób jego formatowania musi być zgodny z opisem w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1167). Tekst w instrukcji wpisany kursywą ma tylko na celu wyróżnienie wpisywanej treści, w suplemencie wpisuje się go czcionką prostą. Na dole każdej strony wpisuje się numer bieżącej strony/ ogólną liczbę stron suplementu, a na końcu dokumentu przypisy. Opis: 1) format po obcięciu A4 (210x297 mm); 2) papier offsetowy biały, gramatura 80 g/m2; 3) druk dwustronny w kolorze czarnym; 4) odpis suplementu przeznaczony do akt uczelni wykonany według wzoru określonego dla suplementu; pod nazwą SUPLEMENT DO DYPLOMU umieszcza się napis: (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT) ; 5) suplement oraz odpis suplementu przeznaczony do akt w lewym górnym rogu, na widocznej we wzorze linii, zszyty i opieczętowany pieczęcią urzędową uczelni; 6) tekst: czcionka Times New Roman CE 11 pkt, napis SUPLEMENT DO DYPLOMU wersaliki 14 pkt, w punkcie 8 czcionka Times New Roman CE 10 pkt, oznaczenie stron czcionka Times New Roman CE 8 pkt; 7) okładka suplementu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w okleinę introkal, w kolorze brązowym odpowiadającym nr pantone 4695 C, wyklejka papier celulozowy, biały, jednostronnie powlekany, o gramaturze 120 g/m2, na wewnętrznej prawej stronie cztery narożniki otwarte, paskowe, szerokość paska 6 mm; 8) na okładce napis: SUPLEMENT DO DYPLOMU tłoczony złotą folią, wersaliki, czcionka Times New Roman CE 30 pkt, na wysokości 77 mm od górnej krawędzi, umieszczony centralnie w pionowej osi strony; 9) podczas wypełniania suplementu kropki oznaczające wiersze mogą być zastąpione wpisanym tekstem. 1

13 Wzór AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH. Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych i pełnych informacji dla lepszego zrozumienia oraz sprawiedliwego uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą. Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, kontekstu, treści i statusu odbytych studiów i pomyślnie ukończonych przez osobę wymienioną w oryginalnym dyplomie. Opis ten nie powinien zawierać żadnych sądów wartościujących, stwierdzeń o równoważności lub sugestii dotyczących uznania. Powinien dostarczać informacji odnośnie do wszystkich ośmiu sekcji. Tam gdzie informacja nie została podana, należy wyjaśnić przyczyny jej braku. 1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr 1.1. Nazwisko: należy wpisać pełne nazwisko, zgodnie z treścią dowodu osobistego (lub w przypadku cudzoziemców z paszportem) Imię (imiona): Należy zamieścić wszystkie imiona absolwenta, zgodnie z dowodem tożsamości Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): należy wymienić dzień (jedno- lub dwucyfrowo), miesiąc (słownie) i rok urodzenia (czterocyfrowo), np. 5 stycznia 1980 r Numer identyfikacyjny, kod studenta albo numer albumu: Należy wpisać numer albumu nadany studentowi w programie USOS. 2. INFORMACJE O DYPLOMIE 3) 2.1. Określenie uzyskanego wykształcenia (tytuł zawodowy) 1) : należy podać pełną nazwę określającą posiadane wykształcenie (tytuł zawodowy) w oryginalnym polskim brzmieniu w mianowniku, odpowiednio licencjat lub magister Kierunek studiów i specjalność oraz profil kształcenia: należy wpisać pełną nazwę kierunku studiów i specjalności w mianowniku z małych liter oraz podać odpowiednio profil gólnoakademicki lub praktyczny. Na przykład: kierunek wychowanie fizyczne; specjalność wychowanie fizyczne i przyroda; profil ogólnoakademicki. Jeżeli w ramach kierunku student nie realizował specjalności po słowie specjalność wpisuje się po myślniku słowa nie dotyczy, podobnie jeżeli nie określono profilu kształcenia. Na przykład: kierunek fizjoterapia; specjalność nie dotyczy; profil nie dotyczy. Jeżeli student realizował dwie specjalności jednocześnie, należy wpisać obydwie nazwy Nazwa i status uczelni wydającej dyplom 1) : Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Akademicka uczelnia publiczna Nazwa i status uczelni prowadzącej studia 2) (jeżeli jest inna niż wymieniona w pkt 2.3): Jeżeli część programu była realizowana poza uczelnią wydającą dyplom należy podać status uczelni prowadzącej studia: publiczna/niepubliczna oraz nazwę w oryginalnym brzmieniu Język (języki) wykładowe/egzaminów: język polski. Strona 1/ 5 2

14 3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA 3.1. Poziom posiadanego wykształcenia: wpisuje się odpowiednio studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie Czas trwania studiów według programu: należy wpisać odpowiednio sześć semestrów lub cztery semestry lub dziesięć semestrów Warunki przyjęcia na studia: warunki, które obowiązywały absolwenta przy rekrutacji na pierwszy rok studiów; należy wybrać właściwe z systemu USOS: - świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego; - świadectwo dojrzałości, test sprawności fizycznej oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego; - dyplom ukończenia studiów oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego; - dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku gdy przyjęcie na studia nastąpiło w drodze przeniesienia z innej uczelni należy podać warunki przyjęcia na studia w AWF Katowice w roku, w którym student przystępował do postepowania kwalifikacyjnego. 4. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH 3) 4.1. Forma studiów: należy wpisać odpowiednio studia stacjonarne lub studia niestacjonarne. W przypadku studenta, który w trakcie realizacji programu przeniósł się z jednej formy studiów na inną, należy podać taką formę, w której student ukończył kształcenie Wymagania programowe: należy w tym punkcie podać informacje o ustalonych wymaganiach programowych warunkujących zdobycie wykształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia. Dla osób rozpoczynających studia od 1 października 2012 r. w suplemencie do dyplomu należy podać odpowiednio informacje o aktach prawnych opisujących efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, zdefiniowane dla danego kierunku oraz poziomu kształcenia i prowadzące do uzyskania kwalifikacji (dyplomu). Przykład wpisu: określone na podstawie uchwały Nr AR001-2-V/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla Wydziałów AWF oraz uchwały Nr.. Rady Wydziału. z dnia w sprawie Dla osób studiujących w okresie obowiązywania określonych przez ministra standardów kształcenia wpisujemy odpowiednio informacje o aktach prawnych opisujących standardy kształcenia. Przykład wpisu: standardy kształcenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunkowe (Dz.U. z 2007 Nr 164, poz 1166, ze zm.). W przypadku kształcenia nauczycieli wpisuje się odpowiednio informację o akcie prawnym, określającym standardy kształcenia nauczycieli. strona 2/5 3

15 4.3. Szczegóły dotyczące przebiegu studiów: składowe programu studiów oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS: należy opisać indywidualną ścieżkę kształcenia konkretnego studenta, wymienić wszystkie zrealizowane elementy programu kształcenia wraz z przypisanymi tym elementom punktami ECTS i uzyskanymi przez studenta ocenami końcowymi (bez ocen niedostatecznych) lub zaliczeniem (zal.). Jeżeli część programu była realizowana poza AWF Katowice, należy do suplementu wpisać wszystkie zaliczone przedmioty wraz z ocenami. Opis ma formę czterokolumnowej tabeli z podziałem na semestry zimowe i letnie. Suma punktów ECTS w semestrze nie może być mniejsza niż 30. Semestr zimowy Semestr/ przedmiot Liczba godzin dydaktycznych wykłady (wyk)/ ćwiczenia (cw)/ seminaria (sem)/ praktyki (pra) Ocena egzamin/ zaliczenie Filozofia wyk 15 / cw 15 5,0 / 3,5 2 Praktyka wdrożeniowa --- / pra / zal. 3 (.) Seminarium dyplomowe --- / sem / zal. 4 Punkty ECTS 4.4. System ocen i o ile to możliwe sposób ich przyznawania: wpisuje się odpowiednio zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów. Przykładowo, dla aktualnie obowiązującego Regulaminu: Skala ocen zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów: 5,0 bardzo dobry; 4,5 dobry plus; 4,0 dobry; 3,5 dostateczny plus; 3,0 dostateczny; 2,0 niedostateczny. Warunkiem otrzymania punktów ECTS jest osiągnięcie efektów kształcenia, potwierdzone oceną co najmniej dostateczną lub zaliczeniem, w przypadku seminarium dyplomowego i praktyk, które podlegają zaliczeniu bez oceny i nie wlicza się ich do średniej ocen. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie efektów kształcenia wymaganych programem studiów oraz złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Podstawę do obliczenia ostatecznego wyniku studiów stanowią: średnia ocen ze wszystkich lat studiów (waga 0,75), ocena pracy dyplomowej, czyli średnia ocen promotora i recenzenta (waga 0,125;), jeśli przewiduje ją program nauczania; ocena z egzaminu dyplomowego (waga 0,125 lub 0,25 jeżeli program nauczania nie przewiduje pracy dyplomowej). Ostateczny wynik studiów zostaje zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku z zasadą zaokrąglania od pięciu w górę. Tak obliczony wynik studiów wpisuje się w suplemencie do dyplomu. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą: do 3,20 dostateczny; od 3,21 do 3,70 dostateczny plus; od 3,71 do 4,20 dobry; od 4,21 do 4,49 dobry plus; od 4,50 do 5,00 bardzo dobry. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ostateczny wynik studiów maksymalnie o jeden stopień, jeżeli student z pracy dyplomowej oraz z egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre, oraz uzyskał z całości studiów średnią ocen z zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,00. Absolwent, który zakończył studia w terminie oraz uzyskał średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż 4,5, z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre, a także wykazał się nienaganną postawą w czasie studiów na wniosek komisji egzaminu dyplomowego akceptowany przez dziekana może otrzymać list gratulacyjny, podpisany przez rektora i dziekana. strona 3/5 4

16 4.5. Wynik ukończenia studiów 1) : należy podać wynik ukończenia studiów w mianowniku tożsamy z wynikiem wpisanym na dyplomie, a w nawiasie wpisujemy wynik ukończenia studiów cyfrowo, zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Przykład: bardzo dobry (4,51). 5. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU 5.1. Dostęp do dalszych studiów: w przypadku studiów pierwszego stopnia wpisuje się: możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe; w przypadku studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wpisuje się: możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe, na studia doktoranckie oraz na inny kierunek studiów drugiego stopnia Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe (o ile to możliwe): należy podać szczegóły dotyczące prawa do prowadzenia praktyki zawodowej lub statusu zawodowego przyznawanego posiadaczom tego dyplomu; informacje czy dyplom daje jakąś szczególną możliwość zatrudnienia lub odbycia praktyki zawodowej i która instytucja jest władna jej udzielić; informację czy dyplom daje możliwość wykonywania zawodu regulowanego (tylko dla osób, które uzyskały przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie nauczycielskie). Jeżeli absolwent nie nabył żadnych kwalifikacji oraz uprawnień zawodowych należy wpisać: nie dotyczy. 6. DODATKOWE INFORMACJE 3) 6.1. Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach: należy podać wszelkie informacje nie zawarte powyżej o zaliczonych praktykach ponadprogramowych oraz innych dodatkowych osiągnięciach studenta, takich jak publikacje (efekt pracy w kołach naukowych), wyróżnienia, nagrody, wybitne osiągnięcia sportowe, które świadczą o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji. Dodatkowe udokumentowane osiągnięcia studenta, wpisywane w tym punkcie, powinny mieć związek z realizowaną dyscypliną studiów (daną kwalifikacją) Dalsze źródła informacji: należy podać dalsze źródła informacji i odniesienia, w których można znaleźć więcej szczegółów o krajowym systemie szkolnictwa wyższego, uczelni; programach i zasadach kształcenia, np.: strona WWW uczelni (www.awf.katowice.pl), Statut AWF Katowice, Regulamin Studiów, uchwały Senatu AWF Katowice w sprawie warunków przyjęć na studia, Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego (www.mnisw.gov.pl) Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (www.buwiwm.edu.pl). 7. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU 7.1. Data: Należy wpisać datę sporządzenia suplementu do dyplomu zgodnie z zasadą dzień (jedno- lub dwucyfrowo), miesiąc (słownie) i rok (czterocyfrowo), np. 7 lipca 2014 r., 10 lipca 2014 r. Data ta nie musi być zgodna z datą ukończenia studiów, a powinna być zgodna z datą wystawienia dyplomu Podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni: podpis dziekana wydziału, na którym student ukończył studia (bez pieczęci imiennej). 7.3 Stanowisko osoby wymienionej w pkt 7.2: dziekan Pieczęć urzędowa uczelni: Pozostawia się co najmniej cztery centymetry (wiersze) odstępu na pieczęć urzędową uczelni (36 mm). strona 4/5 5

17 8. INFORMACJA O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 8.1. Kryterium dostępu do szkolnictwa wyższego Łączny czas kształcenia do momentu ukończenia szkoły dającej możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości (egzaminu maturalnego) wynosi lat. Po zdaniu egzaminu dojrzałości (egzaminu maturalnego) absolwenci otrzymują świadectwo dojrzałości upoważniające do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię System szkolnictwa wyższego System szkolnictwa wyższego i podstawy jego funkcjonowania określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Przepisy tej ustawy stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych, a prowadzenie kształcenia odbywa się na tych samych zasadach i po spełnieniu tych samych warunków. Uczelnie, niezależnie od ich statusu, dzielą się na uczelnie akademickie oraz uczelnie zawodowe. Uczelnia akademicka to uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora. Uczelnia zawodowa to uczelnia prowadząca studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Studia w uczelniach są prowadzone jako studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia). Studia pierwszego stopnia mogą być prowadzone jako studia licencjackie, które trwają sześć lub siedem semestrów, albo studia inżynierskie, które trwają siedem lub osiem Studia drugiego stopnia trwają trzy albo cztery semestry. Jednolite studia magisterskie trwają od dziewięciu do dwunastu Studia doktoranckie trwają nie dłużej niż cztery la a. W odrębnym, zgodnym przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), uzyskuje się stopień naukowy doktora stopień doktora w zakresie sztuki. Studia wyższe oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia stacjonarne albo jako studia niestacjonarne Tytuły nadawane absolwentom szkół wyższych licencjat, licencjat pielęgniarstwa, licencjat położnictwa, inżynier, inżynier pożarnictwa, inżynier architekt oraz inżynier architekt krajobrazu nadawane studiów pierwszego stopnia, magister oraz tytuły równorzędne agi inżynier, er inżynier architekt, magister inżynier architekt krajobrazu, magister inżynier magister pielęgniarstwa, magister położnictwa, magister sztuki nadawane absolwentom studiów magister oraz tytuły równorzędne: lekarz, dentysta, lekarz weterynarii, magister farmacji, magister sztuki nadawane absolwentom jednolitych magisterskich Punkty zaliczeniowe Liczba punktów ECTS studiów dla semestru wynosi 30, natomiast dla roku studiów 60. Aby uzyskać dyplom pierwszego stopnia, student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów stopnia co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magisterskich co najmniej systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich Stopnie naukowe, stopnie zakresie sztuki, tytuł naukowy, tytuł w zakresie sztuki Zgodnie z przepisami ustawy dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) są nadawane stopnie naukowe, stopnie w zakresie sztuki oraz tytuł naukowy profesora. Stopniami naukowymi są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej. Stopniami w zakresie sztuki są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny sztuki w zakresie danej dyscypliny artystycznej. Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki nadają jednostki organizacyjne uczelni i Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Tytułem naukowym jest tytuł profesora określonej dziedziny nauki, tytułem w zakresie sztuki jest tytuł profesora określonej dziedziny sztuki. Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 1) W przypadku tłumaczenia na język obcy treść pozostaje wpisana w oryginalnym brzmieniu. 2) Należy podać status uczelni prowadzącej studia (publiczna/ niepubliczna) oraz nazwy uczelni lub instytucji prowadzących studia wspólnie, w oryginalnym brzmieniu. 3) Pkt 2.3, 2.4, , 6.1 i 6.2 mogą zostać rozszerzone o odpowiednią liczbę stron, w zależności od potrzeb. strona 5/5 6

18 Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 28 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SUPLEMENTU W JĘZYKU ANGIELSKIM THE JERZY KUKUCZKA ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION IN KATOWICE This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed at home or abroad by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. DIPLOMA SUPPLEMENT Valid with the Diploma no.. 1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 1.1. Family name(s): 1.2. Given name(s): 1.3. Date of birth (day, month, year): 1.4. Student identification number or code: 2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 2.1. Name of qualification and title conferred 1) : Licencjat; Magister Main field(s) of study for the qualification: 2.3. Name and status of awarding institution 1) : Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice is a state institution of higher education Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies2: 2.5. Language(s) of instruction/examination: polish. 3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 3.1. Level of qualification: first degree studies; second degree studies Official length of programme: 2 years (4 semesters); 3 years (6 semesters) Access requirements: - świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego a maturity certificate and positive results of qualification proceedings ; - świadectwo dojrzałości, test sprawności fizycznej oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego a maturity certificate, exam and positive results of qualification proceedings ; - dyplom ukończenia studiów oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego a graduation certificate of studies and positive results of qualification proceedings ; page /.. 1

19 - dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego a graduation certificate of first-cycle studies in the field of physiotherapy and positive results of qualification proceedings. 4 INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED3) 4.1. Mode of study: full-time, part-time Programme requirements: 1. Learning outcomes for the course. approved pursuant to the resolution../ of the Academy s Senate on.... Programme of studies as defined by the Resolution number.. of the Faculty Board. on Standards of education in accordance with the decree of the Minister of Science and Higher Education of 12 July 2007 on standards of education for particular fields of studies and levels of education as well as procedure of creating and conditions to be fulfilled by the higher education institution for running interdisciplinary and macro-field studies (the Journal of Laws No 164, item 1166). The standards define general requirements including the number of hours of classes and lectures, the profile of the graduate, the content of education presented in particular subjects divided into groups: general education, basic education, and field education as well as recommendations and requirements on serving apprenticeship." 4.3. Programme details modules or units studied and the individual grades/marks/ects credits obtained: Wpisać tabelkę z przedmiotami ocenami tj. przedmiot / zajęcia / godziny / ocena / punkty ECTS Subject Classes/ hours Grade ECTS credit Type of activities code description: L-lecture; C-classes; FLC-foreign language class; S-seminar; Lablaboratory; EX-examination; CR-credit Title of Master s thesis: Diploma examination mark: Date of the examination: 4.4. Grading scheme and, if available, grade distribution guidance: According to the current Study Regulations, the following grading system is used: 5.0 very good; 4.5-good plus; 4.0-good; 3.5-satisfactory plus; 3.0-satisfactory; 2.0-unsatisfactory, ECTS credits can only be obtained after appropriate assessment of the learning outcomes the student achieved and which was confirmed with at least a satisfactory grade or credit earned for the diploma seminar or student internship, which is not included in calculation of the grade point average. In order to graduate, students must fulfill all curriculum requirements, pass a diploma examination and obtain at least a satisfactory grade. The final result of student performance is calculated on the basis of: the arithmetic mean of grades received in the whole study period (0,75),the arithmetic mean of grades awarded by the thesis supervisor and the reviewer (0,125) if it is a formal part of the study programme, the grade from the diploma examination (0,125 or 0,25 if a diploma thesis is not required). The final result of the studies is presented as a natural number, rounded up (according to the principle: 5 or more round up) to two decimal places. This result is specified in the diploma supplement. page /.. 2

20 The final result is specified in the university diploma according to the following rules: up to 3,20 satisfactory; over 3,20 up to 3,70 satisfactory plus; over 3,70 up to 4,20 good; over 4,20 up to 4,49 good plus; over 4,49 very good. The diploma examination committee may increase the final result, maximum by one grade if a student obtained a very good mark in diploma thesis and diploma examination, and the calculated arithmetic mean of grades from exams and credits received in the whole study period is not lower than 4,0.The graduates who completed the degree programme within the prescribed period of study, obtained the grade point average not lower than 4,5 and received a very good mark in diploma thesis and diploma examination as well as demonstrated impeccable conduct and attitude during their studies, upon the request of diploma examination committee approved by the Dean, may receive letters of congratulation signed by the Rector and Dean. 5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 5.1. Access to further study: - w przypadku studiów pierwszego stopnia: the possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies"; - w przypadku studiów drugiego stopnia: the possibility of applying for post graduate and doctoral studies" Professional status (if applicable): 6. ADDITIONAL INFORMATION 3) 6.1. Additional information extracurricular activities and awards received: 6.2. Further information sources: The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice: Bureau for Academic Recognition and International Exchange: 7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 7.1. Date: 7.2. Signature of the head of the organisational unit of the institution: 7.3. Capacity of the person signed in 7.2: Dean 7.4. Official stamp or seal: page /.. 3

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 196 11220 Poz. 1167 1167 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. pieczęć urzędowa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 34 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zarządzenie nr 34 I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu, świadectwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy oraz suplementu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. pieczęć urzędowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wzór suplementu do dyplomu Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WPISÓW DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

INSTRUKCJA WPISÓW DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. INSTRUKCJA WPISÓW DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-88/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr R-88/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr R-88/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia danych technicznych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, zasad i trybu wydawania dyplomów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/A/2009 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia r.

Zarządzenie nr 7/A/2009 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia r. Zarządzenie nr 7/A/2009 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 18.06.2009 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów, suplementu do dyplomu oraz sposobu ich sporządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu

Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. Zał. nr 4 do zarządzenia nr 26/2008 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2008 r. Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. Official stamp of the awarding Wzór suplementu do dyplomu w języku angielskim Higher Education Institution Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU *)

SUPLEMENT DO DYPLOMU *) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu SUPLEMENT DO DYPLOMU *) ważny z dyplomem nr xxx (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT) I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko: XXX 2. Imię (imiona): Xxx

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UKSW wypisywania suplementu do dyplomu

Instrukcja UKSW wypisywania suplementu do dyplomu Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 42 /2013 Rektora UKSW z dnia 20 czerwca 2013 r. Instrukcja UKSW wypisywania suplementu do dyplomu I. Informacje ogólne A. Suplement do dyplomu jest integralną częścią dyplomu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. Dz.U.09.11.61 2009.03.24 sprost. Dz.U.2009.47.387 ogólne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Część B dyplomu ukończenia studiów nr SUPLEMENT *) pole puste (dla oryginału) ODPIS ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT

Uniwersytet Gdański. Część B dyplomu ukończenia studiów nr SUPLEMENT *) pole puste (dla oryginału) ODPIS ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT Uniwersytet Gdański Załącznik nr 1 WZÓR Część B dyplomu ukończenia studiów nr SUPLEMENT *) do wyboru pole puste (dla oryginału) ODPIS ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU wpis automatyczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-64/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 września 2013 r.

Zarządzenie Nr R-64/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 września 2013 r. Zarządzenie Nr R-64/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanego przez Politechnikę Lubelską oraz określenia zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-59/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2009 r.

Zarządzenie Nr R-59/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2009 r. Zarządzenie Nr R-59/2009 w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów w języku angielskim Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. z dnia..

Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. z dnia.. Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia.. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 25/2010 z 6 października 2010 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 25/2010 z 6 października 2010 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 25/2010 z 6 października 2010 r. w sprawie: zmiany zarządzenia rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad i trybu wydawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie: zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 167

Bardziej szczegółowo

Zasady i sposób sporządzania dyplomu ukończenia studiów

Zasady i sposób sporządzania dyplomu ukończenia studiów Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 24 lutego 2014 r. Zasady i sposób sporządzania dyplomu ukończenia studiów 1. Osoba sporządzająca dyplom

Bardziej szczegółowo

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ. Uchwała Nr AR00 3 - V/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z 02.11.2006 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 224 z dnia 08.12.2006 poz. 1634) Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 Dokumentacja przebiegu studiów. Dz.U.2016.1554 z dnia 2016.09.27 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 27 września 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 16 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr 2222/224603

SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr 2222/224603 pieczęć urzędowa POLITECHNIKA WARSZAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych i pełnych

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zasad wystawiania dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz suplementu do dyplomu

z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zasad wystawiania dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz suplementu do dyplomu REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie AZOWA-0161/ZR-38/13 ZARZĄDZENIE NR 38 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zasad wystawiania dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz suplementu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lipca 2012 roku

Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lipca 2012 roku DO-0130/69/2012 Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lipca 2012 roku w sprawie: dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 37/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 lipca 2013 roku

PISMO OKÓLNE Nr 37/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 lipca 2013 roku PISMO OKÓLNE Nr 37/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów Podaje się do wiadomości, że Senat Politechniki Śląskiej w dniu 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 6/2007 z 1 lutego 2007 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 6/2007 z 1 lutego 2007 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 6/2007 z 1 lutego 2007 r. w sprawie: zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 167

Bardziej szczegółowo

WZORY DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW MAGISTERSKICH

WZORY DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW MAGISTERSKICH WZORY DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW MAGISTERSKICH WZORY DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW Opis: 1. Format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni po złożeniu A6 105 148 (mm);

Bardziej szczegółowo

WZÓR DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

WZÓR DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik 1 do Uchwały Nr Senatu UWM w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE. SUPLEMENT DO DYPLOMU waŝny z dyplomem nr.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE. SUPLEMENT DO DYPLOMU waŝny z dyplomem nr. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNES/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych i pełnych informacji

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. Opis przedmiotu zamówienia

PAKIET I. Opis przedmiotu zamówienia Druki muszą być zgodne z: PAKIET I Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr 2421.8.2015.EH Załącznik nr 2.1 do SIWZ 1.Rozporządzeniem MENiS z 19.12.2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Wyższa Pedagogiki Specjalnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Część B dyplomu ukończenia studiów 2400/0001/2005 SUPLEMENT *)

Szkoła Wyższa Pedagogiki Specjalnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Część B dyplomu ukończenia studiów 2400/0001/2005 SUPLEMENT *) Szkoła Wyższa Pedagogiki Specjalnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Część B dyplomu ukończenia studiów 2400/0001/2005 SUPLEMENT *) I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko: Kowalska 2.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru dyplomu. SUPLEMENT

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora PG nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 11/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 11/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (podstawa prawna: Regulamin studiów na Uniwersytecie Łódzkim przyjęty Uchwałą Senatu UŁ nr 159 z dnia 22.04.2013 r..) 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 maja 2009 roku

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 maja 2009 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/25/2009 Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 maja 2009 roku w sprawie: terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów, suplementu do dyplomów, świadectw

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ, ZDAWANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO, ODBIORU DYPLOMU

ZASADY SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ, ZDAWANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO, ODBIORU DYPLOMU ZASADY SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ, ZDAWANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO, ODBIORU DYPLOMU 1. Student zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie wraz z oświadczeniem o samodzielności wykonania pracy

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 września 2013 r. Zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 maja 2009 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 59 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie procedury ukończenia studiów wyŝszych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE

PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (tekst ujednolicony uwzględniający zmiany uchwalone przez Senat UKSW w dniu 23 kwietnia 2009 r.) I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU P R Z E W O D N I K : K R O K P O K R O K U

SUPLEMENT DO DYPLOMU P R Z E W O D N I K : K R O K P O K R O K U SUPLEMENT DO DYPLOMU P R Z E W O D N I K : K R O K P O K R O K U SPIS TREŚCI ZAŁOŻENIA SUPLEMENTU DO DYPLOMU Instytucje szkolnictwa wyższego, oferowane przez nie programy kształcenia, a także krajowe systemy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 11 /2011 na świadczenie usług na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 859 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 392 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku 1 Na podstawie art. 62 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW 1 Podstawowe akty prawne regulujące zagadnienia dokumentacji przebiegu studiów: 1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie określenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej organizacji potwierdzania efektów uczenia się Działając

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA STUDIA STACJONARNE - rekrutacja 2013/2014 Lp. Nazwa przedmiotu Ogólne Rozkład zajęć w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-3/3/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 000-3/3/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 000-3/3/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wzoru dyplomów dla osób, którym nadano

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Nr 6/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2015 r.

Zarządzenia Nr 6/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. Zarządzenia Nr 6/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, świadectwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 26 maja 2010 r. Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 1 Na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku)

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) VII. PRACA DYPLOMOWA 42 1. W zależności od poziomu studiów student wykonuje pracę

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 1) z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 1) z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 1) z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634) Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ. Uchwała NR AR 001-8 XII/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 15 grudnia 2015 roku ws. zmiany Uchwały NR AR001-3 VI/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. Dz.U.04.15.128 2006.01.06 zm. Dz.U.2005.252.2125 1 2006.09.12 zm. Dz.U.2006.153.1094 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ I. Opiekun pracy dyplomowej Zgodnie z 31 Regulaminu Studiów ZUT: Pracę dyplomową na studiach wyższych student wykonuje pod opieką pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Nazwa Procedury: Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Strona 1 z 2 Wydanie 1 Cel i zakres Celem procedury jest ustalenie spójnych zasad kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów

z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie AZOWA-0161/ZR-24/13 ZARZĄDZENIE NR 24 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 8 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 8 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 17 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów i doktorantów ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki studenckiej

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 2-V/2015 Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Niniejsze zasady opracowane zostały na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na rok akademicki 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Studiów Podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na rok akademicki 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Studiów Podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na rok akademicki 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, dalej jako: SWPS organizuje, zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania studentów zagranicznych na studia wymienne w ramach programu Erasmus+, innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do uchwały Nr XXVII/179/14 Senatu PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 18 grudnia 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Katowice, 01.10.2015 r. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się określa organizację i przebieg procesu weryfikacji posiadanych efektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH uchwalony w dniu 29. 11. 2007 r. przez Senat Państwowej WyŜszej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 4-IX/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku Zarządzanie 1. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Decyzję o powołaniu Podyplomowego Studium Teologii podejmuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Kraków 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Rektora KWSPZ z dnia 5.07.2013 r. 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lipca 2015 r.

Zarządzenia Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lipca 2015 r. Zarządzenia Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 31 grudnia 2013 r. Nr 9 Poz. 222 ZARZĄDZENIE NR 51 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa zwaną dalej Akademią lub Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 lutego 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 lutego 2011 roku Zarządzenie Nr 21/2010/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki oraz zasad wyłaniania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA WYMOGI REDAKCYJNE PRACY DYPLOMOWEJ:

PRACA DYPLOMOWA WYMOGI REDAKCYJNE PRACY DYPLOMOWEJ: PRACA DYPLOMOWA Dokumenty niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej dostępne są na stronie internetowej Wydziału. PRACA DYPLOMOWA musi odpowiadać wytycznym (wymogom redakcyjnym) obowiązującym w Wydziale.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Procedura. w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

Procedura. w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 16/2013/14 z dnia 21 marca 2014 r. Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

Bardziej szczegółowo

2. Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym odbywającym się przed Komisją Egzaminacyjną składającym się z dwóch części:

2. Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym odbywającym się przed Komisją Egzaminacyjną składającym się z dwóch części: Wytyczne dopuszczenia i przeprowadzenia egzaminu magisterskiego dla studentów Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w roku akademickim 2012/2013 (kierunek: Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI UCHWAŁA Nr 64/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia od semestru

Bardziej szczegółowo

poddanie się okresowym badaniom lekarskim w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora,

poddanie się okresowym badaniom lekarskim w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora, Załącznik nr 1 Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF z dnia 17 marca 2009 r. nr 51/2008/2009 zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF w Warszawie W 7 ust. 1 pkt 4 zmieniono zapis: Zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Załącznik do Uchwały nr 9/IX/2013 Senatu WSISiZ z dnia 17 stycznia 2013 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 Na studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM Załącznik do Uchwały nr 4/2010 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM (dla studentów, których obowiązuje

Bardziej szczegółowo