ROZDZIAŁ VII Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ VII Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ VII Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach 1. Podstawowe zasady zarządzania Emitentem 1.1. Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta W przedsiębiorstwie Emitenta obowiązuje Regulamin Organizacyjny, który określa organizację wewnętrzną Spółki, zasady i formy działania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa Emitenta, a także przedmiotowy podział pracowników na stanowiskach kierowniczych z tytułu pełnionych funkcji z uwzględnieniem koordynacji wewnętrznej, zarządzania, odpowiedzialności i nadzoru. Spółka posiada strukturę jednozakładową. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi są działy, wydziały, oddziały i zespoły. Komórki organizacyjne zgrupowane są w piony: Prezesowi Zarządu podlegają bezpośrednio: pion Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży, pion Finansowy (Głównego Księgowego), pion Dyrektora ds. Pracowniczych, Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej, Obsługa Prawna. Wiceprezesowi Zarządu ds. Techniki, Rozwoju i Produkcji podlegają bezpośrednio: pion Dyrektora ds. Technicznego Przygotowania Produkcji, pion Dyrektora ds. Produkcji, Pełnomocnik ds. Systemu Jakości, Dział Kontroli Jakości, Stanowisko ds. BHP, Stanowisko ds. Techniczno-Budowlanych i Nadzoru Opis kompetencji decyzyjnych i wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania oraz organizacyjna Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza, Zarząd. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu, ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z wyników tych ocen, badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, wyrażanie zgody na transakcje obejmujące nabycie i zbycie akcji lub innego mienia, zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu, delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 105

2 Zarząd składa się z 1 do 4 powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa bądź Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działań Zarządu. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy m.in.: kierowanie działalnością przedsiębiorstwa Spółki oraz jej reprezentacja, wdrażanie przyjętych strategii w marketingu, sprzedaży krajowej i eksportowej oraz organizacja sieci dystrybucji w kraju i zagranicą, nadzór nad polityką finansową i windykacją należności Spółki, prowadzenie polityki kadrowej Spółki, przygotowywanie dla organów Spółki propozycji strategii inwestycyjnej, handlowej i produkcyjnej, bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za podległe mu służby (zgodnie ze schematem organizacyjnym). Do zakresu działania Wiceprezesa Zarządu ds. Techniki Rozwoju i Produkcji należy m.in.: nadzór i koordynowanie prac związanych z projektowaniem wzorów i opracowaniem dokumentacji technologiczno- -produkcyjnej, normowania czasowego i materiałowego, gospodarki narzędziowej, remontowej i paliwowo-energetycznej, programu ochrony środowiska, analiza zdolności produkcyjnych i przepustowości na stanowiskach produkcyjnych, przygotowywanie dla organów Spółki propozycji strategii inwestycyjnej, handlowej i produkcyjnej, bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za podległe mu służby (zgodnie ze schematem organizacyjnym). W ramach usprawniania zarządzania wdrożono nowoczesne systemy informatyczne, zreformowano i uproszczono system wynagrodzeń, wdrożono system zarządzania jakością ISO 9001, potwierdzony certyfikatem nadanym przez TÜV Polska w Poznaniu oraz rozpoczęto wdrażanie budżetowania kosztów wydziałowych Struktura organizacyjna Emitenta Obecny kształt struktury organizacyjnej jest rezultatem restrukturyzacji prowadzonej przez Emitenta począwszy od lat dziewięćdziesiątych, polegającej na przekazaniu wielu funkcji pomocniczych podmiotom zewnętrznym (straż przemysłowa, sprzątaczki, szatniarki, kucharki, transport, dział remontowo-budowlany), reorganizacji wewnętrznej pozostałych jednostek organizacyjnych, a także utworzeniu pionu marketingu i sprzedaży. Aktualną strukturę organizacyjną Emitenta przedstawia poniższy schemat: 106 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

3 2. Informacje o strukturze zatrudnienia w przedsiębiorstwie Emitenta 2.1. Struktura zatrudnienia według rodzaju zawartych umów Na przestrzeni lat średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwie Emitenta systematycznie zmniejszało się (z 686 w 2001 do 583 w roku 2003). Spadek zatrudnienia związany był przede wszystkim z realizowaną przez Emitenta restrukturyzacją przedsiębiorstwa, zapoczątkowaną jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, oraz wdrażanymi zmianami technicznymi, a także wynikał z odejść pracowników z przyczyn naturalnych. Realizowana przez Emitenta optymalizacja zatrudnienia ma na celu dostosowanie poziomu zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa, wynikających ze zmian w jego sytuacji rynkowej. Na koniec 2003 r. Emitent zatrudniał 543 pracowników, zaś na koniec I półrocza 2004 r. 600 pracowników. Wzrost zatrudnienia w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2004 r. jest skorelowany ze wzrostem produkcji. Polityka zatrudnieniowa, realizowana przez Emitenta, opiera się na zawieraniu umów o pracę. Zdecydowana większość umów o pracę zawarta jest na czas nieokreślony. Sprzyja to utrzymaniu wysokiego poziomu stabilności zatrudnienia i stwarza możliwość realizacji optymalnej polityki kadrowej. Tabela 48. Struktura zatrudnienia według rodzajów zawartych umów Wyszczególnienie Zatrudnieni na podstawie umów na czas nieokreślony Zatrudnieni na podstawie umów na czas określony I półrocze 2004 r r r r ,8% ,3% ,0% ,5% 66 11,0% 19 3,5% 9 1,5% 2 0,3% Zatrudnieni na okres próbny 24 4,0% 0 0,0% 2 0,3% 1 0,2% Zatrudnieni na podstawie umów o zarządzanie i o dzieło 1 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 0 0,0% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Emitent 2.2. Struktura wykształcenia i zawodowego przygotowania pracowników W strukturze zatrudnienia Emitenta dominują pracownicy bezpośrednio i pośrednio produkcyjni. Wynika to z charakteru działalności Spółki jako przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjnym. Tabela 49. Struktura zatrudnienia według specjalizacji zawodowej Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r r r. Pracownicy bezpośrednio produkcyjni ,0% ,1% ,7% ,3% Pracownicy pośrednio produkcyjni ,0% ,2% ,0% ,3% Pracownicy umysłowi 72 12,0% 70 12,9% 80 13,3% 80 12,8% Kadra kierownicza (kierownicy, mistrzowie, koordynatorzy) 53 8,8% 47 8,7% 55 9,2% 56 9,0% Kadra Zarządzająca (Zarząd, Dyrektorzy) 7 1,2% 6 1,1% 5 0,8% 4 0,6% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Emitent W przedsiębiorstwie Emitenta największa zatrudnionych pracowników posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i podstawowe. Osoby z wykształceniem średnim i wyższym zatrudniane są głównie na stanowiskach administracyjnych i kierowniczych. Tabela 50. Struktura zatrudnienia według wykształcenia Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r r r. Wykształcenie wyższe 40 6,7% 35 6,5% 30 5,0% 28 4,5% Wykształcenie policealne i średnie zawodowe ,5% ,7% ,7% ,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące 40 6,7% 24 4,4% 30 5,0% 28 4,5% Wykształcenie zasadnicze ,8% ,5% ,1% ,1% Wykształcenie podstawowe ,3% ,9% ,2% ,8% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Emitent Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 107

4 W strukturze zatrudnienia według stażu pracy przeważają osoby pracujące w przedsiębiorstwie Emitenta od ponad 25 lat. Załoga Spółki charakteryzuje się więc wysokim stopniem ustabilizowania i posiada duże doświadczenie i kwalifikacje, co jest istotnym czynnikiem zapewnienia wysokiej jakości wytwarzanych produktów. Tabela 51. Struktura zatrudnienia według stażu pracy Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r r r. Do 5 lat 74 12,3% 31 5,7% 26 4,3% 23 3,7% Od 5 do 10 lat 51 8,5% 43 7,9% 46 7,7% 48 7,7% Od 11 do 15 lat 49 8,2% 45 8,3% 49 8,2% 49 7,8% Od 16 do 20 lat 29 4,8% 20 3,7% 26 4,3% 27 4,3% Od 21 do 25 lat 62 10,3% 66 12,2% 71 11,8% 73 11,7% Powyżej 25 lat ,8% ,2% ,7% ,8% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Emitent 2.3. Założenia prowadzonej przez Emitenta polityki kadrowej oraz stopień płynności kadr Głównym założeniem polityki kadrowej prowadzonej przez Emitenta jest planowanie zatrudnienia w oparciu o przyjęty plan produkcji i sprzedaży opracowany na dany rok oraz planowane inwestycje. Ponadto w zakresie zatrudniania, brana jest pod uwagę fluktuacja kadr wynikająca z przyczyn naturalnych (np. odejścia na emeryturę, rentę), zmiany organizacyjne w poszczególnych komórkach, a także konieczność zatrudniania młodych oraz o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Emitent prowadzi politykę zatrudniania części pracowników na czas określony, co jest spowodowane występującą sezonowością produkcji i sprzedaży i koniecznością dopasowania kosztów wynagrodzeń do obrotów przedsiębiorstwa w poszczególnych okresach. Tabela 52. Stopień rotacji pracowników Emitenta ( ) Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r r r. Liczba zatrudnionych na początek okresu Liczba pracowników zatrudnionych Liczba pracowników zwolnionych Liczba pracowników na koniec okresu Źródło: Emitent Systematyczny spadek liczby pracowników zatrudnionych w Spółce wynika, jak już wspomniano powyżej, z konieczności dostosowania poziomu zatrudnienia do realnych potrzeb, wynikających z przyjętej strategii działania. Stosunkowo duża fluktuacja kadr w 2003 r. wynikała przede wszystkim z działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Emitenta oraz przyczyn naturalnych (odejścia na emeryturę lub rentę, świadczenia przedemerytalne). W miejsce pracowników, którzy odeszli, Emitent w drodze rekrutacji zatrudnił pracowników nowych, w większości na czas określony. W I półroczu 2004 r. rotacja istotnie się zmniejszyła, a zatrudnienie wzrastało w związku z realizacją planu produkcji i prowadzonymi inwestycjami. Emitent prowadzi staranną selekcję kandydatów do pracy. Potencjalny pracownik musi spełniać wymogi danego stanowiska pracy. Kluczowe znaczenie ma okres próbny, w czasie którego pracownik musi wykazać się, poza niezbędnymi umiejętnościami zawodowymi, solidnością, dbałością o jakość, dobrą organizacją pracy. Emitent dba również o stałe podnoszenie kwalifikacji swojej załogi poprzez kursy, szkolenia i dofinansowania nauki swoich kluczowych pracowników. Dotyczy to zarówno pracowników produkcyjnych, którzy odbywają szkolenia związane z nowymi technologiami, BHP, systemem utrzymania jakości, jak również pracowników administracji i kadry kierowniczej, którzy mogą podnosić swoje kwalifikacje na licznych kursach ujętych w planie szkoleń na dany rok. Wiedza fachowa z kluczowej dla Spółki dziedzin pogłębiana jest również dzięki uczestnictwu Emitenta w licznych targach branżowych, zarówno w kraju jak i zagranicą System wynagradzania i średnia wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych grup pracowników System wynagradzania pracowników Emitenta oparty jest o regulamin wynagradzania, wynegocjowany ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce. W przedsiębiorstwie Emitenta wynagrodzenie ustala się z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych do jej wykonania oraz jakości i ilości wykonanej pracy, w szczególności przy uwzględnieniu liczby reklamacji ze strony kontrahentów Spółki. Wynagrodzenie zasadnicze może zostać określone w formie zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego (stanowiska nieprodukcyjne) lub 108 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

5 stawki godzinowej (stanowiska pośrednio i bezpośrednio produkcyjne), z uwzględnieniem kategorii zaszeregowania danego pracownika. Wynagrodzenie pracowników składa się z płacy zasadniczej i dodatków wynikających z przepisów prawa pracy. Pracownik Emitenta może otrzymać również premię w wysokości do 18% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od stopnia realizacji miesięcznych budżetów wydziałowych (pracownicy bezpośrednio i pośrednio produkcyjni) lub uznaniową premię w wysokości do 18% lub do 25% wynagrodzenia zasadniczego w przypadku pracowników umysłowych (do 50% dla pracowników Działu Marketingu i Sprzedaży). Pracownikowi może zostać przyznana uznaniowa nagroda pieniężna za szczególne osiągnięcia w pracy, wzorowe wykonywanie powierzonych zadań, przyczynienie się do osiągnięcia dobrych wyników działalności przez Spółkę, w szczególności za przedstawienie wniosku racjonalizatorskiego przyczyniającego się do poprawy efektywności pracy, bezpieczeństwa lub higieny pracy, bądź też obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa Emitenta. Pracownikom Emitenta przysługują również nagrody jubileuszowe po przepracowaniu odpowiednio 25 i 30 lat pracy (150% podstawy wymiaru) oraz 35, 40 i 45 lat pracy (200% podstawy wymiaru). W latach średni poziom wynagrodzeń w przedsiębiorstwie Emitenta, zarówno dla Spółki jako całości, jak i w poszczególnych grupach pracowników systematycznie wzrastał. Tabela 53. Średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto dla poszczególnych grup pracowniczych Emitenta (w zł) Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r r r. Pracownicy bezpośrednio produkcyjni Pracownicy pośrednio produkcyjni Pracownicy umysłowi Średnie wynagrodzenie w Spółce Źródło: Emitent W okresie i w I półroczu 2004 r. Emitent nie wypłacał nagród z zysku System świadczeń socjalnych Formy, rodzaje i zakres świadczeń socjalnych oferowanych przez Emitenta określane są w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Regulamin ZFŚS ustalany i uzgadniany jest z organizacjami związkowymi działającymi w przedsiębiorstwie Spółki. Do korzystania ze środków funduszu uprawnieni są pracownicy Emitenta zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, byli pracownicy Emitenta (emeryci i renciści), a także członkowie rodzin obecnych pracowników Spółki (ich dzieci i małżonkowie) i pracownicy młodociani. Środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczane są na: udzielanie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe, dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego i indywidualnego, udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej oraz dla dotkniętych wypadkami losowymi, paczki świąteczno-noworoczne dla dzieci, dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, zimowiska), imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalno-oświatowym, koszty bieżące utrzymania ośrodka wypoczynkowego w Rowach. Zakres świadczeń z funduszu ustalany jest w oparciu o roczny preliminarz wydatków z ZFŚS. Wnioski i podania o przyznanie świadczeń i pomocy z funduszu oceniane są przez komisję socjalną, w skład której wchodzą przedstawiciele związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie Emitenta oraz przedstawiciele Działu Spraw Pracowniczych. Decyzję w sprawie przyznania środków z funduszu podejmuje Zarząd Działające związki zawodowe Na dzień aktualizacji Prospektu w przedsiębiorstwie Emitenta działają dwa związki zawodowe: NSZZ Solidarność zrzeszający 129 członków, Związek Zawodowy Metalowcy Pracowników FAM S.A. zrzeszający 118. Pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych stanowią około 41% zatrudnionych obecnie w Spółce Spory zbiorowe i strajki W przedsiębiorstwie Emitenta nie wystąpiły spory zbiorowe ani strajki. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 109

6 3. Osoby zarządzające W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Janusz Michalak Prezes Zarządu Andrzej Zientara Wiceprezes Zarządu Według oświadczenia Zarządu, oprócz członków Zarządu nie ma innych wywierających istotny wpływ na zarządzanie Spółką. Poniżej przedstawione są życiorysy zawodowe poszczególnych członków Zarządu Emitenta. Janusz Michalak Prezes Zarządu Wiek: 52 lata. Janusz Michalak został 26 czerwca 2003 r. powołany na trzyletnią kadencją na stanowisko członka Zarządu Spółki. W dniu 5 grudnia 2003 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu. Nie jest zatrudniony w Spółce na umowę o pracę. Swoje obowiązki wykonuje na podstawie umowy o zarządzanie. Dodatkowo na podstawie umowy o dzieło przeprowadza restrukturyzację Spółki. Wykształcenie: Janusz Michalak posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (Wydział Ekonomiki Produkcji, kierunek Finanse). Przebieg kariery zawodowej: od grudnia 2003 r. FAM S.A. z siedzibą w Chełmnie Prezes Zarządu; od grudnia 2002 r. FAM S.A. z siedzibą w Chełmnie Wiceprezes Zarządu, od sierpnia 2003 r. kierował pracami Zarządu; od 2002 r. MK&Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Dyrektor inwestycyjny; 2000 r r. PZU NFI Management firma zarządzająca II NFI, NFI PROGRESS S.A. i NFI im. Kwiatkowskiego Dyrektor inwestycyjny; 1998 r r. NFI PROGRESS S.A. Dyrektor Inwestycyjny i prokurent; 1995 r r. KONSORCJUM RAIFFEISEN ATKINS Zarządzanie Funduszami S.A. z siedzibą w Warszawie Senior Manager, Szef zespołu menedżerskiego prowadzącego restrukturyzację i sprawującego nadzór właścicielski nad spółkami z portfela większościowego NFI PROGRESS S.A.; 1983 r r. Firma konsultingowa UNIKONSULT specjalizująca się m.in. w doradztwie finansowym, programach naprawczych, wdrażaniu postępowań układowych. Janusz Michalak był właścicielem tej firmy. Układy sądowe z wierzycielami, restrukturyzacja produktowa i organizacyjna, bankowe postępowania układowe, tworzenie kanałów dystrybucji, przygotowanie do wprowadzenia inwestora strategicznego; 1981 r r. Fabryka Narzędzi Chirurgicznych CHIFA Dyrektor ekonomiczno-handlowy; 1973 r r. Fabryka Narzędzi Chirurgicznych CHIFA służby ekonomiczne. Zgodnie z oświadczeniem Pana Janusza Michalaka, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Janusz Michalak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ani nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, z wyjątkiem pełnienia w latach funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej w Bacutil S.A. w Katowicach, której likwidacja została przeprowadzona w okresie jego kadencji. Andrzej Zientara Wiceprezes Zarządu Wiek: 57 lat. Został powołany w dniu 26 czerwca 2003 r. na trzyletnią kadencję. Jest zatrudniony na czas nieokreślony w przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie umowy o pracę. Wykształcenie: Andrzej Zientara posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Politechnikę Krakowską oraz Uniwersytet Warszawski (Organizacja i Zarządzanie). Przebieg kariery zawodowej: od grudnia 2002 r. FAM S.A. Wiceprezes Zarządu; 2002 r. WÓLCZANKA S.A. Wiceprezes Zarządu; 2001 r. ORE (grupa TP S.A.) Doradca Prezesa Zarządu; 2000 r. PZO Nieruchomości S.A. Prezes Zarządu; 110 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

7 1999 r. J.W. CONSTRUCTION Dyrektor; 1998 r. SEKOM S.A. Dyrektor Finansowy; 1994 r r. FSO/DAEWOO Pełnomocnik Dyr. Generalnego ds. Inwestycji; 1993 r. WGI Consulting Ekspert d/s Restrukturyzacji i Przekształceń Własnościowych; 1989 r r. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. Prezes; 1986 r r. Miejskie Przedsiębiorstwo Remontu Dźwigów Dyrektor ds. Technicznych; 1985 r r. Komisja Planowania RM Główny Specjalista ds. Techniczno-Materiałowych; 1971 r r. ZM Ursus Szef Działu Gospodarki Materiałowej. Zgodnie z oświadczeniem Pana Andrzeja Zientary, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Andrzej Zientara nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ani nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Informacje o adresach zamieszkania wszystkich zarządzających oraz o ich numerach PESEL zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikownie. 4. Osoby nadzorujące Organem nadzorującym Emitenta jest Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Mirosław Kalicki Przewodniczący Maciej Zientara Wiceprzewodniczący Jerzy Zientara członek Rady Nadzorczej Wiesław Kalicki członek Rady Nadzorczej Aleksander Grot członek Rady Nadzorczej Poniżej przedstawione są życiorysy zawodowe poszczególnych członków Rady Nadzorczej Emitenta opracowane na podstawie ich oświadczeń. Mirosław Kalicki Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 37 lat. Został powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 19 grudnia 2002 r. Kadencja Mirosława Kalickiego kończy się z upływem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się 13 czerwca 2002 r. Nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. Wykształcenie: Mirosław Kalicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Przebieg kariery zawodowej: od 2002 r. od 2002 r. od 2001 r. MK Instalacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Członek Zarządu; MK Akcesoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Członek Zarządu; MK&Partners Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie Prezes Zarządu; 1999 r r. Handlowy Inwestments S.A.r.l. w Luksemburgu Członek zarządu; 1999 r r. Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Członek Zarządu; 1999 r r. Bank Handlowy S.A. Dyrektor; 1994 r r. Bank Handlowy S.A. Naczelnik, Zastępca Dyrektora; 1993 r r. Ministerstwo Przekształceń Własnościowych radca. Pan Mirosław Kalicki jest od 2002 członkiem Rady Nadzorczej Instal Poznań Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z oświadczeniem Pana Mirosława Kalickiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Mirosław Kalicki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ani nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 111

8 Maciej Zientara Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 33 lata. Został powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 25 kwietnia 2003 r. Kadencja Macieja Zientara upływa z upływem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się 13 czerwca 2002 r. Nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. Wykształcenie: Maciej Zientara posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Przebieg kariery zawodowej: od kwietnia 2004 r. MK Akcesoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Członek Zarządu; od I kw r. od II kw.2003 r. od kwietnia 2003 do czerwca 2004 TMCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Prezes Zarządu; Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Dyrektor; Emalia Olkusz S.A. z siedzibą w Olkuszu członek rady nadzorczej; 2003 r. Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie Wicedyrektor biura; 2002 r. Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie Doradca Zarządu; 1996 r r. BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie Wicedyrektor Departamentu; Pierwszy Polski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Członek Zarządu; Drugi Polski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Wiceprezes Zarządu; 1996 r r. Polski Bank Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Naczelnik Wydziału; 1995 r r. Polski Bank Inwestycyjny S.A. w Warszawie analityk; 1994 r r. Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie analityk. Pan Maciej Zientara jest obecnie członkiem rady nadzorczej PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z oświadczeniem Pana Macieja Zientary, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Maciej Zientara nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ani nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Jerzy Zientara Członek Rady Nadzorczej Wiek: 55 lat. Został powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 29 marca 2004 r. Kadencja Jerzego Zientary kończy się z upływem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się 13 czerwca 2002 r. Nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. Wykształcenie: Jerzy Zientara posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą (Wydział Odlewnictwa), Podyplomowe Studia Menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania). Posiada Certyfikat Audytora Wewnętrznego w Przedsiębiorstwie nadany przez Ministerstwo Gospodarki. Przebieg kariery zawodowej: od 2003 r. FAM S.A. z siedzibą w Chełmnie Członek Rady Nadzorczej; 2003 r r. Metalurgia S.A. w Radomsku Członek Rady Nadzorczej; 1996 r r. Centrozap S.A. w Katowicach Kierownik Sekcji ds. eksportu, Szef Biura ds. Systemów Jakości; 1993 r r. Centrozap s.r.o. (Praga) Dyrektor Przedsiębiorstwa; 1990 r r. Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach Ekspert ds. eksportu i importu (delegatura spółki w Pradze); 1979 r r. Centrozap Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Kierownik Sekcji ds. eksportu; 1974 r r. Fabryka Samochodów Małolitrażowych z siedzibą w Tychach Kierownik Sekcji Technologicznej. Zgodnie z oświadczeniem Pana Jerzego Zientary, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Jerzy Zientara nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ani nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 112 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

9 Wiesław Kalicki Członek Rady Nadzorczej Wiek: 64 lata. Został powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 29 marca 2004 r. Kadencja Wiesława Kalickiego kończy się z upływem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się 13 czerwca 2002 r. Nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. Wykształcenie: Wiesław Kalicki posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Przebieg kariery zawodowej: od 1999 r. Komenda Stołeczna Policji Urzędnik służby cywilnej; 1990 r r. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Starszy wykładowca; 1971 r r. Szkoła Ruchu Drogowego w Piasecznie Naczelnik Wydziału Prawa. Zgodnie z oświadczeniem Pana Wiesława Kalickiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Wiesław Kalicki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ani nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Aleksander Grot Członek Rady Nadzorczej Wiek: 34 lata. Został powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 29 marca 2004 r. Kadencja Aleksandra Grota kończy się w roku 2005 r. Nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. Wykształcenie: Aleksander Grot posiada wykształcenie wyższe adwokat. Posiada dyplom syndyka i likwidatora. Przebieg kariery zawodowej: od 2002 r. od 1999 r. od 1994 r. MK&Partners Sp. z o.o. w Warszawie, prokurent; Grot Łempicki Sarbiński Zimny Spółka Adwokacka w Warszawie, wspólnik, doradca w procesach przekształceń własnościowych, fuzjach i przejęciach; INSOL AG Sp. z o.o. w Warszawie, prokurent; 1994 r. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie, pełnomocnik syndyka w postępowaniu upadłościowym Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Poznaniu; 1995 r r. Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie, Sekretarz Rady Nadzorczej; 1995 r. Przedsiębiorstwo Centrala Rybna w Warszawie, doradca Zarządcy Komisarycznego; 1994 r r. Przedsiębiorstwo Montażowo-Budowlane ZREMB w Makowie Maz., likwidator; 1994 r. Zakład Montażu Urządzeń Nadawczo-Odbiorczych ZMiK w Warszawie, likwidator (prywatyzacja); 1994 r. Przedsiębiorstwo Komputeryzacji Rynku w Warszawie, likwidator (prywatyzacja); 1992 r r. Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, pracownik naukowo-dydaktyczny; 1992 r r. Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. w Warszawie (obecnie Bank Millennium S.A. w Warszawie), pełnomocnik i doradca syndyka w postępowaniu upadłościowych Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka; 1992 r r. Ca ira Sp. z o.o. w Warszawie, konsultant; 1992 r r. AKME Sp. z o.o., konsultant; 1990 r r. Zespół Konsultantów Prawnych i Gospodarczych Uniwersytetu Warszawskiego UNI-EXPERT Sp. z o.o. w Warszawie, asystent prawny, prawnik. Zgodnie z oświadczeniem Pana Aleksandra Grota, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Aleksander Grot nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ani nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Informacje o adresach zamieszkania wszystkich nadzorujących oraz o ich numerach PESEL zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikownie. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 113

ROZDZIAŁ VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

ROZDZIAŁ VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIAŁ VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 7.1. Opis podstawowych zasad zarządzania Emitentem 7.1.1. Główne zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 7.1 OPIS ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ 7.1.1 ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku BOGDANKA, MARZEC 2010 SPIS TREŚCI 1.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega LW BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez spółkę PBG SA za rok 2011 Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku. 2 z 25 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez PBG SA Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2011 rok Lublin, kwiecień 2012 r. Spis treści 1. WIZYTÓWKA SANWIL HOLDING S.A.... 2 1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ... 2 1.2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY kofola s.a. 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych...

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych... LUBELSKII WĘGIIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA w Bogdance,, 21--013 Puchaczów SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2008 ROK Bogdanka,, marrzec 2009 rr.. strona 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Dane o spółce...1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Wybrane dane 2007 2008 Zmiana % r/r Przychody w tys. zł 1,406,976 2,091,425 +49 EBITDA 1 w tys. zł 166,056 270,756 +63 EBIT w tys. zł 139,335 225,611 +62 (Zysk) utrata

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności SIMPLE S.A. za 2014 rok Warszawa, marzec 2015

SPRAWOZDANIE z działalności SIMPLE S.A. za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 SPRAWOZDANIE z działalności SIMPLE S.A. za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU... 4 1. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SIMPLE S.A. ZA ROK 2014... 7 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A.

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A. prospekt emisyjny 2007 PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Opis Grupy Kapitałowej... 4 1.3. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Open Finance. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Open Finance. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku 1. Dane dotyczące Spółki Dominującej Spółka Open Finance S.A. ( Open Finance, Spółka ) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ładu korporacyjnego którym podlega BRE Bank

I. Zasady ładu korporacyjnego którym podlega BRE Bank Oświadczenie BRE Banku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku Warszawa, 7 marca 2013 roku SPIS TREŚCI I. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO KTÓRYM PODLEGA BRE BANK... 3 II. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo