ROZDZIAŁ VII Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ VII Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ VII Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach 1. Podstawowe zasady zarządzania Emitentem 1.1. Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta W przedsiębiorstwie Emitenta obowiązuje Regulamin Organizacyjny, który określa organizację wewnętrzną Spółki, zasady i formy działania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa Emitenta, a także przedmiotowy podział pracowników na stanowiskach kierowniczych z tytułu pełnionych funkcji z uwzględnieniem koordynacji wewnętrznej, zarządzania, odpowiedzialności i nadzoru. Spółka posiada strukturę jednozakładową. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi są działy, wydziały, oddziały i zespoły. Komórki organizacyjne zgrupowane są w piony: Prezesowi Zarządu podlegają bezpośrednio: pion Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży, pion Finansowy (Głównego Księgowego), pion Dyrektora ds. Pracowniczych, Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej, Obsługa Prawna. Wiceprezesowi Zarządu ds. Techniki, Rozwoju i Produkcji podlegają bezpośrednio: pion Dyrektora ds. Technicznego Przygotowania Produkcji, pion Dyrektora ds. Produkcji, Pełnomocnik ds. Systemu Jakości, Dział Kontroli Jakości, Stanowisko ds. BHP, Stanowisko ds. Techniczno-Budowlanych i Nadzoru Opis kompetencji decyzyjnych i wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania oraz organizacyjna Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza, Zarząd. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu, ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z wyników tych ocen, badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, wyrażanie zgody na transakcje obejmujące nabycie i zbycie akcji lub innego mienia, zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu, delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 105

2 Zarząd składa się z 1 do 4 powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa bądź Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działań Zarządu. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy m.in.: kierowanie działalnością przedsiębiorstwa Spółki oraz jej reprezentacja, wdrażanie przyjętych strategii w marketingu, sprzedaży krajowej i eksportowej oraz organizacja sieci dystrybucji w kraju i zagranicą, nadzór nad polityką finansową i windykacją należności Spółki, prowadzenie polityki kadrowej Spółki, przygotowywanie dla organów Spółki propozycji strategii inwestycyjnej, handlowej i produkcyjnej, bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za podległe mu służby (zgodnie ze schematem organizacyjnym). Do zakresu działania Wiceprezesa Zarządu ds. Techniki Rozwoju i Produkcji należy m.in.: nadzór i koordynowanie prac związanych z projektowaniem wzorów i opracowaniem dokumentacji technologiczno- -produkcyjnej, normowania czasowego i materiałowego, gospodarki narzędziowej, remontowej i paliwowo-energetycznej, programu ochrony środowiska, analiza zdolności produkcyjnych i przepustowości na stanowiskach produkcyjnych, przygotowywanie dla organów Spółki propozycji strategii inwestycyjnej, handlowej i produkcyjnej, bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za podległe mu służby (zgodnie ze schematem organizacyjnym). W ramach usprawniania zarządzania wdrożono nowoczesne systemy informatyczne, zreformowano i uproszczono system wynagrodzeń, wdrożono system zarządzania jakością ISO 9001, potwierdzony certyfikatem nadanym przez TÜV Polska w Poznaniu oraz rozpoczęto wdrażanie budżetowania kosztów wydziałowych Struktura organizacyjna Emitenta Obecny kształt struktury organizacyjnej jest rezultatem restrukturyzacji prowadzonej przez Emitenta począwszy od lat dziewięćdziesiątych, polegającej na przekazaniu wielu funkcji pomocniczych podmiotom zewnętrznym (straż przemysłowa, sprzątaczki, szatniarki, kucharki, transport, dział remontowo-budowlany), reorganizacji wewnętrznej pozostałych jednostek organizacyjnych, a także utworzeniu pionu marketingu i sprzedaży. Aktualną strukturę organizacyjną Emitenta przedstawia poniższy schemat: 106 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

3 2. Informacje o strukturze zatrudnienia w przedsiębiorstwie Emitenta 2.1. Struktura zatrudnienia według rodzaju zawartych umów Na przestrzeni lat średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwie Emitenta systematycznie zmniejszało się (z 686 w 2001 do 583 w roku 2003). Spadek zatrudnienia związany był przede wszystkim z realizowaną przez Emitenta restrukturyzacją przedsiębiorstwa, zapoczątkowaną jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, oraz wdrażanymi zmianami technicznymi, a także wynikał z odejść pracowników z przyczyn naturalnych. Realizowana przez Emitenta optymalizacja zatrudnienia ma na celu dostosowanie poziomu zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa, wynikających ze zmian w jego sytuacji rynkowej. Na koniec 2003 r. Emitent zatrudniał 543 pracowników, zaś na koniec I półrocza 2004 r. 600 pracowników. Wzrost zatrudnienia w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2004 r. jest skorelowany ze wzrostem produkcji. Polityka zatrudnieniowa, realizowana przez Emitenta, opiera się na zawieraniu umów o pracę. Zdecydowana większość umów o pracę zawarta jest na czas nieokreślony. Sprzyja to utrzymaniu wysokiego poziomu stabilności zatrudnienia i stwarza możliwość realizacji optymalnej polityki kadrowej. Tabela 48. Struktura zatrudnienia według rodzajów zawartych umów Wyszczególnienie Zatrudnieni na podstawie umów na czas nieokreślony Zatrudnieni na podstawie umów na czas określony I półrocze 2004 r r r r ,8% ,3% ,0% ,5% 66 11,0% 19 3,5% 9 1,5% 2 0,3% Zatrudnieni na okres próbny 24 4,0% 0 0,0% 2 0,3% 1 0,2% Zatrudnieni na podstawie umów o zarządzanie i o dzieło 1 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 0 0,0% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Emitent 2.2. Struktura wykształcenia i zawodowego przygotowania pracowników W strukturze zatrudnienia Emitenta dominują pracownicy bezpośrednio i pośrednio produkcyjni. Wynika to z charakteru działalności Spółki jako przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjnym. Tabela 49. Struktura zatrudnienia według specjalizacji zawodowej Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r r r. Pracownicy bezpośrednio produkcyjni ,0% ,1% ,7% ,3% Pracownicy pośrednio produkcyjni ,0% ,2% ,0% ,3% Pracownicy umysłowi 72 12,0% 70 12,9% 80 13,3% 80 12,8% Kadra kierownicza (kierownicy, mistrzowie, koordynatorzy) 53 8,8% 47 8,7% 55 9,2% 56 9,0% Kadra Zarządzająca (Zarząd, Dyrektorzy) 7 1,2% 6 1,1% 5 0,8% 4 0,6% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Emitent W przedsiębiorstwie Emitenta największa zatrudnionych pracowników posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i podstawowe. Osoby z wykształceniem średnim i wyższym zatrudniane są głównie na stanowiskach administracyjnych i kierowniczych. Tabela 50. Struktura zatrudnienia według wykształcenia Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r r r. Wykształcenie wyższe 40 6,7% 35 6,5% 30 5,0% 28 4,5% Wykształcenie policealne i średnie zawodowe ,5% ,7% ,7% ,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące 40 6,7% 24 4,4% 30 5,0% 28 4,5% Wykształcenie zasadnicze ,8% ,5% ,1% ,1% Wykształcenie podstawowe ,3% ,9% ,2% ,8% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Emitent Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 107

4 W strukturze zatrudnienia według stażu pracy przeważają osoby pracujące w przedsiębiorstwie Emitenta od ponad 25 lat. Załoga Spółki charakteryzuje się więc wysokim stopniem ustabilizowania i posiada duże doświadczenie i kwalifikacje, co jest istotnym czynnikiem zapewnienia wysokiej jakości wytwarzanych produktów. Tabela 51. Struktura zatrudnienia według stażu pracy Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r r r. Do 5 lat 74 12,3% 31 5,7% 26 4,3% 23 3,7% Od 5 do 10 lat 51 8,5% 43 7,9% 46 7,7% 48 7,7% Od 11 do 15 lat 49 8,2% 45 8,3% 49 8,2% 49 7,8% Od 16 do 20 lat 29 4,8% 20 3,7% 26 4,3% 27 4,3% Od 21 do 25 lat 62 10,3% 66 12,2% 71 11,8% 73 11,7% Powyżej 25 lat ,8% ,2% ,7% ,8% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Emitent 2.3. Założenia prowadzonej przez Emitenta polityki kadrowej oraz stopień płynności kadr Głównym założeniem polityki kadrowej prowadzonej przez Emitenta jest planowanie zatrudnienia w oparciu o przyjęty plan produkcji i sprzedaży opracowany na dany rok oraz planowane inwestycje. Ponadto w zakresie zatrudniania, brana jest pod uwagę fluktuacja kadr wynikająca z przyczyn naturalnych (np. odejścia na emeryturę, rentę), zmiany organizacyjne w poszczególnych komórkach, a także konieczność zatrudniania młodych oraz o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Emitent prowadzi politykę zatrudniania części pracowników na czas określony, co jest spowodowane występującą sezonowością produkcji i sprzedaży i koniecznością dopasowania kosztów wynagrodzeń do obrotów przedsiębiorstwa w poszczególnych okresach. Tabela 52. Stopień rotacji pracowników Emitenta ( ) Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r r r. Liczba zatrudnionych na początek okresu Liczba pracowników zatrudnionych Liczba pracowników zwolnionych Liczba pracowników na koniec okresu Źródło: Emitent Systematyczny spadek liczby pracowników zatrudnionych w Spółce wynika, jak już wspomniano powyżej, z konieczności dostosowania poziomu zatrudnienia do realnych potrzeb, wynikających z przyjętej strategii działania. Stosunkowo duża fluktuacja kadr w 2003 r. wynikała przede wszystkim z działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Emitenta oraz przyczyn naturalnych (odejścia na emeryturę lub rentę, świadczenia przedemerytalne). W miejsce pracowników, którzy odeszli, Emitent w drodze rekrutacji zatrudnił pracowników nowych, w większości na czas określony. W I półroczu 2004 r. rotacja istotnie się zmniejszyła, a zatrudnienie wzrastało w związku z realizacją planu produkcji i prowadzonymi inwestycjami. Emitent prowadzi staranną selekcję kandydatów do pracy. Potencjalny pracownik musi spełniać wymogi danego stanowiska pracy. Kluczowe znaczenie ma okres próbny, w czasie którego pracownik musi wykazać się, poza niezbędnymi umiejętnościami zawodowymi, solidnością, dbałością o jakość, dobrą organizacją pracy. Emitent dba również o stałe podnoszenie kwalifikacji swojej załogi poprzez kursy, szkolenia i dofinansowania nauki swoich kluczowych pracowników. Dotyczy to zarówno pracowników produkcyjnych, którzy odbywają szkolenia związane z nowymi technologiami, BHP, systemem utrzymania jakości, jak również pracowników administracji i kadry kierowniczej, którzy mogą podnosić swoje kwalifikacje na licznych kursach ujętych w planie szkoleń na dany rok. Wiedza fachowa z kluczowej dla Spółki dziedzin pogłębiana jest również dzięki uczestnictwu Emitenta w licznych targach branżowych, zarówno w kraju jak i zagranicą System wynagradzania i średnia wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych grup pracowników System wynagradzania pracowników Emitenta oparty jest o regulamin wynagradzania, wynegocjowany ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce. W przedsiębiorstwie Emitenta wynagrodzenie ustala się z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych do jej wykonania oraz jakości i ilości wykonanej pracy, w szczególności przy uwzględnieniu liczby reklamacji ze strony kontrahentów Spółki. Wynagrodzenie zasadnicze może zostać określone w formie zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego (stanowiska nieprodukcyjne) lub 108 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

5 stawki godzinowej (stanowiska pośrednio i bezpośrednio produkcyjne), z uwzględnieniem kategorii zaszeregowania danego pracownika. Wynagrodzenie pracowników składa się z płacy zasadniczej i dodatków wynikających z przepisów prawa pracy. Pracownik Emitenta może otrzymać również premię w wysokości do 18% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od stopnia realizacji miesięcznych budżetów wydziałowych (pracownicy bezpośrednio i pośrednio produkcyjni) lub uznaniową premię w wysokości do 18% lub do 25% wynagrodzenia zasadniczego w przypadku pracowników umysłowych (do 50% dla pracowników Działu Marketingu i Sprzedaży). Pracownikowi może zostać przyznana uznaniowa nagroda pieniężna za szczególne osiągnięcia w pracy, wzorowe wykonywanie powierzonych zadań, przyczynienie się do osiągnięcia dobrych wyników działalności przez Spółkę, w szczególności za przedstawienie wniosku racjonalizatorskiego przyczyniającego się do poprawy efektywności pracy, bezpieczeństwa lub higieny pracy, bądź też obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa Emitenta. Pracownikom Emitenta przysługują również nagrody jubileuszowe po przepracowaniu odpowiednio 25 i 30 lat pracy (150% podstawy wymiaru) oraz 35, 40 i 45 lat pracy (200% podstawy wymiaru). W latach średni poziom wynagrodzeń w przedsiębiorstwie Emitenta, zarówno dla Spółki jako całości, jak i w poszczególnych grupach pracowników systematycznie wzrastał. Tabela 53. Średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto dla poszczególnych grup pracowniczych Emitenta (w zł) Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r r r. Pracownicy bezpośrednio produkcyjni Pracownicy pośrednio produkcyjni Pracownicy umysłowi Średnie wynagrodzenie w Spółce Źródło: Emitent W okresie i w I półroczu 2004 r. Emitent nie wypłacał nagród z zysku System świadczeń socjalnych Formy, rodzaje i zakres świadczeń socjalnych oferowanych przez Emitenta określane są w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Regulamin ZFŚS ustalany i uzgadniany jest z organizacjami związkowymi działającymi w przedsiębiorstwie Spółki. Do korzystania ze środków funduszu uprawnieni są pracownicy Emitenta zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, byli pracownicy Emitenta (emeryci i renciści), a także członkowie rodzin obecnych pracowników Spółki (ich dzieci i małżonkowie) i pracownicy młodociani. Środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczane są na: udzielanie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe, dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego i indywidualnego, udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej oraz dla dotkniętych wypadkami losowymi, paczki świąteczno-noworoczne dla dzieci, dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, zimowiska), imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalno-oświatowym, koszty bieżące utrzymania ośrodka wypoczynkowego w Rowach. Zakres świadczeń z funduszu ustalany jest w oparciu o roczny preliminarz wydatków z ZFŚS. Wnioski i podania o przyznanie świadczeń i pomocy z funduszu oceniane są przez komisję socjalną, w skład której wchodzą przedstawiciele związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie Emitenta oraz przedstawiciele Działu Spraw Pracowniczych. Decyzję w sprawie przyznania środków z funduszu podejmuje Zarząd Działające związki zawodowe Na dzień aktualizacji Prospektu w przedsiębiorstwie Emitenta działają dwa związki zawodowe: NSZZ Solidarność zrzeszający 129 członków, Związek Zawodowy Metalowcy Pracowników FAM S.A. zrzeszający 118. Pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych stanowią około 41% zatrudnionych obecnie w Spółce Spory zbiorowe i strajki W przedsiębiorstwie Emitenta nie wystąpiły spory zbiorowe ani strajki. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 109

6 3. Osoby zarządzające W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Janusz Michalak Prezes Zarządu Andrzej Zientara Wiceprezes Zarządu Według oświadczenia Zarządu, oprócz członków Zarządu nie ma innych wywierających istotny wpływ na zarządzanie Spółką. Poniżej przedstawione są życiorysy zawodowe poszczególnych członków Zarządu Emitenta. Janusz Michalak Prezes Zarządu Wiek: 52 lata. Janusz Michalak został 26 czerwca 2003 r. powołany na trzyletnią kadencją na stanowisko członka Zarządu Spółki. W dniu 5 grudnia 2003 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu. Nie jest zatrudniony w Spółce na umowę o pracę. Swoje obowiązki wykonuje na podstawie umowy o zarządzanie. Dodatkowo na podstawie umowy o dzieło przeprowadza restrukturyzację Spółki. Wykształcenie: Janusz Michalak posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (Wydział Ekonomiki Produkcji, kierunek Finanse). Przebieg kariery zawodowej: od grudnia 2003 r. FAM S.A. z siedzibą w Chełmnie Prezes Zarządu; od grudnia 2002 r. FAM S.A. z siedzibą w Chełmnie Wiceprezes Zarządu, od sierpnia 2003 r. kierował pracami Zarządu; od 2002 r. MK&Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Dyrektor inwestycyjny; 2000 r r. PZU NFI Management firma zarządzająca II NFI, NFI PROGRESS S.A. i NFI im. Kwiatkowskiego Dyrektor inwestycyjny; 1998 r r. NFI PROGRESS S.A. Dyrektor Inwestycyjny i prokurent; 1995 r r. KONSORCJUM RAIFFEISEN ATKINS Zarządzanie Funduszami S.A. z siedzibą w Warszawie Senior Manager, Szef zespołu menedżerskiego prowadzącego restrukturyzację i sprawującego nadzór właścicielski nad spółkami z portfela większościowego NFI PROGRESS S.A.; 1983 r r. Firma konsultingowa UNIKONSULT specjalizująca się m.in. w doradztwie finansowym, programach naprawczych, wdrażaniu postępowań układowych. Janusz Michalak był właścicielem tej firmy. Układy sądowe z wierzycielami, restrukturyzacja produktowa i organizacyjna, bankowe postępowania układowe, tworzenie kanałów dystrybucji, przygotowanie do wprowadzenia inwestora strategicznego; 1981 r r. Fabryka Narzędzi Chirurgicznych CHIFA Dyrektor ekonomiczno-handlowy; 1973 r r. Fabryka Narzędzi Chirurgicznych CHIFA służby ekonomiczne. Zgodnie z oświadczeniem Pana Janusza Michalaka, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Janusz Michalak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ani nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, z wyjątkiem pełnienia w latach funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej w Bacutil S.A. w Katowicach, której likwidacja została przeprowadzona w okresie jego kadencji. Andrzej Zientara Wiceprezes Zarządu Wiek: 57 lat. Został powołany w dniu 26 czerwca 2003 r. na trzyletnią kadencję. Jest zatrudniony na czas nieokreślony w przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie umowy o pracę. Wykształcenie: Andrzej Zientara posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Politechnikę Krakowską oraz Uniwersytet Warszawski (Organizacja i Zarządzanie). Przebieg kariery zawodowej: od grudnia 2002 r. FAM S.A. Wiceprezes Zarządu; 2002 r. WÓLCZANKA S.A. Wiceprezes Zarządu; 2001 r. ORE (grupa TP S.A.) Doradca Prezesa Zarządu; 2000 r. PZO Nieruchomości S.A. Prezes Zarządu; 110 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

7 1999 r. J.W. CONSTRUCTION Dyrektor; 1998 r. SEKOM S.A. Dyrektor Finansowy; 1994 r r. FSO/DAEWOO Pełnomocnik Dyr. Generalnego ds. Inwestycji; 1993 r. WGI Consulting Ekspert d/s Restrukturyzacji i Przekształceń Własnościowych; 1989 r r. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. Prezes; 1986 r r. Miejskie Przedsiębiorstwo Remontu Dźwigów Dyrektor ds. Technicznych; 1985 r r. Komisja Planowania RM Główny Specjalista ds. Techniczno-Materiałowych; 1971 r r. ZM Ursus Szef Działu Gospodarki Materiałowej. Zgodnie z oświadczeniem Pana Andrzeja Zientary, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Andrzej Zientara nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ani nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Informacje o adresach zamieszkania wszystkich zarządzających oraz o ich numerach PESEL zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikownie. 4. Osoby nadzorujące Organem nadzorującym Emitenta jest Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Mirosław Kalicki Przewodniczący Maciej Zientara Wiceprzewodniczący Jerzy Zientara członek Rady Nadzorczej Wiesław Kalicki członek Rady Nadzorczej Aleksander Grot członek Rady Nadzorczej Poniżej przedstawione są życiorysy zawodowe poszczególnych członków Rady Nadzorczej Emitenta opracowane na podstawie ich oświadczeń. Mirosław Kalicki Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 37 lat. Został powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 19 grudnia 2002 r. Kadencja Mirosława Kalickiego kończy się z upływem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się 13 czerwca 2002 r. Nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. Wykształcenie: Mirosław Kalicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Przebieg kariery zawodowej: od 2002 r. od 2002 r. od 2001 r. MK Instalacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Członek Zarządu; MK Akcesoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Członek Zarządu; MK&Partners Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie Prezes Zarządu; 1999 r r. Handlowy Inwestments S.A.r.l. w Luksemburgu Członek zarządu; 1999 r r. Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Członek Zarządu; 1999 r r. Bank Handlowy S.A. Dyrektor; 1994 r r. Bank Handlowy S.A. Naczelnik, Zastępca Dyrektora; 1993 r r. Ministerstwo Przekształceń Własnościowych radca. Pan Mirosław Kalicki jest od 2002 członkiem Rady Nadzorczej Instal Poznań Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z oświadczeniem Pana Mirosława Kalickiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Mirosław Kalicki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ani nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 111

8 Maciej Zientara Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 33 lata. Został powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 25 kwietnia 2003 r. Kadencja Macieja Zientara upływa z upływem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się 13 czerwca 2002 r. Nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. Wykształcenie: Maciej Zientara posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Przebieg kariery zawodowej: od kwietnia 2004 r. MK Akcesoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Członek Zarządu; od I kw r. od II kw.2003 r. od kwietnia 2003 do czerwca 2004 TMCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Prezes Zarządu; Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Dyrektor; Emalia Olkusz S.A. z siedzibą w Olkuszu członek rady nadzorczej; 2003 r. Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie Wicedyrektor biura; 2002 r. Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie Doradca Zarządu; 1996 r r. BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie Wicedyrektor Departamentu; Pierwszy Polski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Członek Zarządu; Drugi Polski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Wiceprezes Zarządu; 1996 r r. Polski Bank Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Naczelnik Wydziału; 1995 r r. Polski Bank Inwestycyjny S.A. w Warszawie analityk; 1994 r r. Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie analityk. Pan Maciej Zientara jest obecnie członkiem rady nadzorczej PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z oświadczeniem Pana Macieja Zientary, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Maciej Zientara nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ani nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Jerzy Zientara Członek Rady Nadzorczej Wiek: 55 lat. Został powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 29 marca 2004 r. Kadencja Jerzego Zientary kończy się z upływem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się 13 czerwca 2002 r. Nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. Wykształcenie: Jerzy Zientara posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą (Wydział Odlewnictwa), Podyplomowe Studia Menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania). Posiada Certyfikat Audytora Wewnętrznego w Przedsiębiorstwie nadany przez Ministerstwo Gospodarki. Przebieg kariery zawodowej: od 2003 r. FAM S.A. z siedzibą w Chełmnie Członek Rady Nadzorczej; 2003 r r. Metalurgia S.A. w Radomsku Członek Rady Nadzorczej; 1996 r r. Centrozap S.A. w Katowicach Kierownik Sekcji ds. eksportu, Szef Biura ds. Systemów Jakości; 1993 r r. Centrozap s.r.o. (Praga) Dyrektor Przedsiębiorstwa; 1990 r r. Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach Ekspert ds. eksportu i importu (delegatura spółki w Pradze); 1979 r r. Centrozap Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Kierownik Sekcji ds. eksportu; 1974 r r. Fabryka Samochodów Małolitrażowych z siedzibą w Tychach Kierownik Sekcji Technologicznej. Zgodnie z oświadczeniem Pana Jerzego Zientary, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Jerzy Zientara nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ani nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 112 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

9 Wiesław Kalicki Członek Rady Nadzorczej Wiek: 64 lata. Został powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 29 marca 2004 r. Kadencja Wiesława Kalickiego kończy się z upływem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się 13 czerwca 2002 r. Nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. Wykształcenie: Wiesław Kalicki posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Przebieg kariery zawodowej: od 1999 r. Komenda Stołeczna Policji Urzędnik służby cywilnej; 1990 r r. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Starszy wykładowca; 1971 r r. Szkoła Ruchu Drogowego w Piasecznie Naczelnik Wydziału Prawa. Zgodnie z oświadczeniem Pana Wiesława Kalickiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Wiesław Kalicki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ani nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Aleksander Grot Członek Rady Nadzorczej Wiek: 34 lata. Został powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 29 marca 2004 r. Kadencja Aleksandra Grota kończy się w roku 2005 r. Nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. Wykształcenie: Aleksander Grot posiada wykształcenie wyższe adwokat. Posiada dyplom syndyka i likwidatora. Przebieg kariery zawodowej: od 2002 r. od 1999 r. od 1994 r. MK&Partners Sp. z o.o. w Warszawie, prokurent; Grot Łempicki Sarbiński Zimny Spółka Adwokacka w Warszawie, wspólnik, doradca w procesach przekształceń własnościowych, fuzjach i przejęciach; INSOL AG Sp. z o.o. w Warszawie, prokurent; 1994 r. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie, pełnomocnik syndyka w postępowaniu upadłościowym Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Poznaniu; 1995 r r. Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie, Sekretarz Rady Nadzorczej; 1995 r. Przedsiębiorstwo Centrala Rybna w Warszawie, doradca Zarządcy Komisarycznego; 1994 r r. Przedsiębiorstwo Montażowo-Budowlane ZREMB w Makowie Maz., likwidator; 1994 r. Zakład Montażu Urządzeń Nadawczo-Odbiorczych ZMiK w Warszawie, likwidator (prywatyzacja); 1994 r. Przedsiębiorstwo Komputeryzacji Rynku w Warszawie, likwidator (prywatyzacja); 1992 r r. Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, pracownik naukowo-dydaktyczny; 1992 r r. Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. w Warszawie (obecnie Bank Millennium S.A. w Warszawie), pełnomocnik i doradca syndyka w postępowaniu upadłościowych Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka; 1992 r r. Ca ira Sp. z o.o. w Warszawie, konsultant; 1992 r r. AKME Sp. z o.o., konsultant; 1990 r r. Zespół Konsultantów Prawnych i Gospodarczych Uniwersytetu Warszawskiego UNI-EXPERT Sp. z o.o. w Warszawie, asystent prawny, prawnik. Zgodnie z oświadczeniem Pana Aleksandra Grota, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Aleksander Grot nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ani nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Informacje o adresach zamieszkania wszystkich nadzorujących oraz o ich numerach PESEL zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikownie. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 113

10 5. Opis systemu wynagradzania 5.1. Zasady wynagradzania zarządzających Zgodnie ze Statutem i Regulaminem Rady Nadzorczej organem uprawnionym do ustalenia zasad wynagrodzenia członków Zarządu jest Rada Nadzorcza. W ramach swych kompetencji Rada Nadzorcza podjęła w dniu 19 grudnia 2002 r. uchwałę Nr IV/190/5/02 oraz Nr IV/1921/5/02, a w dniu 15 kwietnia 2003 r. Uchwałę nr IV/199/6/2003, w których ustaliła podstawowe zasady wynagradzania członków Zarządu. Powyższe uchwały ustalają kwotowo maksymalną dopuszczalną miesięczną wysokość wynagrodzenia, jaką może otrzymać Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu. W przypadku gdy wynagrodzenie należne danemu członkowi Zarządu ma przekroczyć maksymalną wysokość wynagrodzenia ustalonego w powyższych uchwałach, konieczne jest podjęcie przez Radę Nadzorczej uchwały ustalającej indywidualnie wysokość wynagrodzenia dla danego członka Zarządu. Zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi w powyższych uchwałach dopuszczalne jest zawarcie z członkiem Zarządu umowy o pracę, umowy o zarządzanie lub umowy o dzieło. Jeżeli umowa o dzieło lub umowa o zarządzanie ma być zawarta z członkiem Zarządu, który prowadzi działalność gospodarczą osoby fizycznej podlegającą wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, kwota maksymalnego wynagrodzenia, jakie może otrzymać członek Zarządu, podlega zwiększeniu o podatek od towarów i usług. Szczegółowe postanowienia umów, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swe funkcje, ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji pomiędzy członkiem Zarządu a upoważnionymi do prowadzenia negocjacji członkami Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu Pan Janusz Michalak wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o zarządzanie oraz na podstawie umowy o dzieło. Przedmiotem umowy o zarządzanie jest sprawowanie zarządu oraz prowadzenie spraw Spółki. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Z tytułu wykonywania umowy Prezes Zarządu otrzymuje miesięczne, kwotowo określone wynagrodzenie. Uprawniony jest także do otrzymania zwrotu kosztów związanych z korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrotu kosztów związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku odwołania Prezesa Zarządu z pełnienia tej funkcji umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. Spółka nie jest w takiej sytuacji zobowiązania do uiszczania jakiejkolwiek kary umownej na rzecz Prezesa Zarządu. W przypadku zrzeczenia się funkcji członka Zarządu przez Prezesa zarządu jest on obowiązany do uiszczenia na rzecz Spółki kwotowo określonej opłaty sankcyjnej. Obowiązek uiszczenia opłaty sankcyjnej przestaje istnieć w przypadku, gdy zaistnieje jedna z enumeratywnie wymienionych w umowie okoliczności. Przedmiotem umowy o dzieło jest wykonywanie dzieła w postaci opracowania programu restrukturyzacji oraz projektu strategii Spółki na lata Umowa przewiduje, iż dzieło powinno być wykonane do dnia 31 grudnia 2004 r. Z tytułu wykonania dzieła Prezes Zarządu otrzymuje wynagrodzenie płatne w miesięcznych, kwotowo określonych ratach. Spółka może w każdej chwili odstąpić od umowy. Wiceprezes Zarządu Pan Andrzej Zientara wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. Przedmiotem umowy o pracę jest sprawowanie zarządu oraz prowadzenie interesów Spółki. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Z tytułu wykonywania umowy Wiceprezes Zarządu otrzymuje miesięczne, kwotowo określone wynagrodzenie. Uprawniony jest także do otrzymania zwrotu kosztów związanych z korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrotu kosztów związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. W okresie obowiązywania umowy Spółka zobowiązana jest do zapewnienia Wiceprezesowi miejsca zamieszkania na terenie Torunia w formie samodzielnego lokalu mieszkalnego Zasady wynagradzania nadzorujących Zgodnie z art. 23 Statutu organem uprawnionym do ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie Spółki. W dniu 29 lipca 2004 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 7, w której ustaliło wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej. Zgodnie z postanowieniami tej uchwały Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości złotych miesięcznie. Członkowi Rady Nadzorczej nie pełniącemu żadnej z powyższych funkcji przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej złotych miesięcznie. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 lipca 2004 r. obowiązują z mocą od dnia 1 sierpnia 2004 r. 114 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

11 6. Wartość wynagrodzeń i nagród wypłaconych przez Emitenta za ostatni rok obrotowy osobom zarządzającym i nadzorującym W roku obrotowym 2003 osoby zarządzające otrzymały od Spółki świadczenia o łącznej wartości zł, z tego: Janusz Michalak w gotówce zł w formie bezgotówkowej brak Andrzej Zientara w gotówce zł w formie bezgotówkowej brak W roku 2004 ( I półrocze) osoby zarządzające otrzymały od Spółki świadczenia o łącznej wartości zł, z tego: Janusz Michalak w gotówce zł w formie bezgotówkowej brak Andrzej Zientara w gotówce zł w formie bezgotówkowej brak W roku obrotowym 2003 osoby nadzorujące otrzymały od Spółki świadczenia o łącznej wartości zł, z tego: Mirosław Kalicki w gotówce zł w formie bezgotówkowej brak Maciej Zientara w gotówce zł w formie bezgotówkowej brak Jerzy Zientara w gotówce zł w formie bezgotówkowej brak Wiesław Kalicki w gotówce brak w formie bezgotówkowej brak Aleksander Grot w gotówce brak w formie bezgotówkowej brak Wiesław Kalicki oraz Aleksander Grot nie pełnili funkcji członków Rady Nadzorczej w 2003 r. i w związku z tym nie otrzymali żadnego wynagrodzenia. 7. Wartość wszystkich niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów, na podstawie których istnieje zobowiązanie do świadczenia na rzecz Emitenta Brak jest jakichkolwiek niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów, na podstawie których istnieje po stronie którejkolwiek osoby zarządzającej lub nadzorującej lub jej współmałżonka, krewnego, powinowatego do drugiego stopnia, przysposobionego, przysposabiającego lub innej osoby, z którą jest powiązana osobiście zobowiązanie do świadczeń na rzecz Emitenta. 8. Akcje Emitenta będące w posiadaniu zarządzających i nadzorujących Emitenta 8.1. Akcje Emitenta posiadane przez osoby zarządzające Tabela 54. Akcje Emitenta posiadane przez osoby zarządzające Imię i nazwisko Janusz Michalak Andrzej Zientara Liczba posiadanych akcji oraz ich łączna wartość nominalna akcji o łącznej wartości nominalnej ,09 zł akcji o łącznej wartości nominalnej zł Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym Procentowy udział posiadanych akcji w głosach na WZA 4,72% 4,72% 0,89% 0,89% 8.2. Akcje Emitenta posiadane przez osoby nadzorujące Tabela 55. Akcje Emitenta posiadane przez osoby nadzorujące Imię i nazwisko Mirosław Kalicki Maciej Zientara Aleksander Grot Jerzy Zientara Wiesław Kalicki Liczba posiadanych akcji bezpośrednio i pośrednio oraz ich łączna wartość nominalna o łącznej wartości ,89 zł o łącznej wartości ,89 zł o łącznej wartości 1.603,70 zł Nie posiada Nie posiada Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym Procentowy udział posiadanych akcji w głosach na WZA 30,30% 30,30% 30,30% 30,30% 0,22% 0,22% Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 115

12 9. Akcje i udziały w innych podmiotach gospodarczych będące w posiadaniu zarządzających i nadzorujących Emitenta 9.1. Akcje i udziały w innych podmiotach gospodarczych posiadane przez osoby zarządzające Osoby zarządzające nie posiadają akcji i/lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych Akcje i udziały w innych podmiotach gospodarczych posiadane przez osoby nadzorujące Tabela 56. Akcje i udziały w innych podmiotach gospodarczych posiadane przez osoby nadzorujące (powyżej 1%) Imię i nazwisko Mirosław Kalicki Maciej Zientara Wiesław Kalicki Aleksander Grot Oznaczenie podmiotu MK & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pośrednio przez MK & Partners Sp. z o.o. udziały w MK Akcesoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pośrednio przez MK & Partners Sp. z o.o. udziały w MK Instalacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie TMCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Formo TV Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Pośrednio przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o. udziały w Plazmatronika Sp. o.o. z siedzibą we Wrocławiu Pośrednio przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o. udziały w MK Akcesoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie MK & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie INSOL AG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie AG Akcesoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Grot Łempicki Sarbiński Zimny Spółka Adwokacka Spółka Jawna, z siedzibą w Warszawie Liczba posiadanych akcji oraz ich łączna wartość nominalna 206 udziałów o łącznej wartości nominalnej zł 222 udziały o łącznej wartości nominalnej zł 201 udziałów o łącznej wartości nominalnej zł udziałów o łącznej wartości nominalnej zł 900 udziałów o łącznej wartości nominalnej zł 500 udziałów o łącznej wartości nominalnej zł udziały o łącznej wartości nominalnej zł 222 udziały o łącznej wartości nominalnej zł 2 udziały o łącznej wartości nominalnej zł udziałów o łącznej wartości nominalnej zł 800 udziałów o łącznej wartości nominalnej zł Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym Procentowy udział posiadanych akcji w głosach 99% 99% 5% 5% 39,99% 39,99% 50% 50% 90% 90% 50% 50% 7,5% 7,5% 5% 5% 1% 1% 50% 50% 100% 100% Aleksander Grot jest wspólnikiem w spółce jawnej 116 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

13 10. Informacje o posiadanych akcjach Emitenta, członkostwie w jego organach zarządzających lub nadzorujących oraz o działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby powiązane z osobami zarządzającymi lub osobami nadzorującymi Emitenta Informacja o posiadanych akcjach Emitenta, członkostwie w jego organach zarządzających lub nadzorujących oraz o działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby powiązane z Januszem Michalakiem Zgodnie z oświadczeniem Janusza Michalaka jedynymi osobami powiązanymi z nim, które posiadają akcje Emitenta lub są członkami jego organów zarządzających lub nadzorujących, lub które prowadzącą działalność gospodarczą są: Joanna Michalak (córka Janusza Michalaka), która posiada akcji Emitenta; Zbigniew Kundzewicz (mąż siostry Janusza Michalaka), który posiada akcji Emitenta Informacja o posiadanych akcjach Emitenta, członkostwie w jego organach zarządzających lub nadzorujących oraz o działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby powiązane z Andrzejem Zientarą Zgodnie z oświadczeniem Andrzeja Zientary jedynymi osobami powiązanymi z nim, które posiadają akcje Emitenta lub są członkami jego organów zarządzających lub nadzorujących, lub które prowadzącą działalność gospodarczą są: Maciej Zientara (syn Andrzeja Zientary), który jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Informacje dotyczące akcji Emitenta znajdujących się w posiadaniu Macieja Zientary zawarte są w pkt 8.2 niniejszego Rozdziału. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez Macieja Zientarę znajdują się w pkt 14.2 niniejszego Rozdziału Prospektu; Ewa Zientara (żona Andrzeja Zientary), która posiada akcji Emitenta; Jerzy Zientara (brat Andrzeja Zientary), który jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Jerzy Zientara prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa handlowego; Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o., wobec której Maciej Zientara (syn Andrzeja Zientary) jest podmiotem dominującym, oraz w którym Prezesem Zarządu jest Marcin Zientara (syn Andrzeja Zientary). Liczba posiadanych przez Macieja Zientarę udziałów w tej spółce opisana jest w pkt 9.2 niniejszego Rozdziału Prospektu. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o. jest także akcjonariuszem Spółki. Informacja o działalności gospodarczej prowadzonej przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o. oraz o liczbie posiadanych akcji Emitenta zawarta jest w pkt 14.1 niniejszego Rozdziału Prospektu; Anita Zientara (żona Macieja Zientary) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nauki języków obcych; MK & Akcesoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Maciej Zientara (syn Andrzeja Zientary) jest osobą zarządzającą. Przedmiotem działalności MK & Akcesoria Sp. z o.o. jest doradztwo finansowo-ekonomiczne, konsulting, inwestycje kapitałowe; TMCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Marcin Zientara (syn Andrzeja Zientary) jest Prezesem Zarządu. Spółka prowadzi działalność doradczą i inwestycyjną; Cube Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Marcin Zientara (syn Andrzeja Zientary) jest Prezesem Zarządu. Spółka prowadzi działalność usługową i doradczą w zakresie IT; Formo TV Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w której Marcin Zientara (syn Andrzeja Zientary) jest Prezesem Zarządu. Spółka prowadzi działalność z zakresie produkcji telewizyjnej i formatów medialnych Informacja o posiadanych akcjach Emitenta, członkostwie w jego organach zarządzających lub nadzorujących oraz o działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby powiązane z Wiesławem Kalickim Zgodnie z oświadczeniem Wiesława Kalickiego jedynymi osobami powiązanymi z nim, które posiadają akcje Emitenta lub są członkami jego organów zarządzających lub nadzorujących, lub które prowadzą działalność gospodarczą są: Mirosław Kalicki (syn Wiesława Kalickiego), który jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta; MK & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Mirosław Kalicki (syn Wiesława Kalickiego) jest osobą zarządzającą, oraz wobec której jest on podmiotem dominującym. Informacja o działalności gospodarczej prowa- Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 117

14 dzonej przez spółkę MK & Partners Sp. z o.o. oraz o liczbie posiadanych akcji Emitenta zawarta jest w pkt 14.1 niniejszego Rozdziału Prospektu. Informacja o liczbie posiadanych przez Mirosława Kalickiego udziałów w MK & Partners Sp. z o.o. opisana jest w pkt 9.2 niniejszego Rozdziału Prospektu; MK & Akcesoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Mirosław Kalicki (syn Wiesława Kalickiego) jest osobą zarządzającą. Przedmiotem działalności MK & Akcesoria Sp. z o.o. jest doradztwo finansowo-ekonomiczne, konsulting, inwestycje kapitałowe Informacja o posiadanych akcjach Emitenta, członkostwie w jego organach zarządzających lub nadzorujących oraz o działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby powiązane z Mirosławem Kalickim Zgodnie z oświadczeniem Mirosława Kalickiego jedynymi osobami powiązanymi z nim, które posiadają akcje Emitenta lub są członkami jego organów zarządzających lub nadzorujących, lub które prowadzą działalność gospodarczą są: Wiesław Kalicki (ojciec Mirosława Kalickiego), który jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta; MK & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Mirosław Kalicki (syn Wiesława Kalickiego) jest osobą zarządzającą oraz wobec której jest on podmiotem dominującym. Informacja o działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę MK & Partners Sp z o.o. oraz o liczbie posiadanych akcji Emitent zawarta jest w pkt 14.1 niniejszego Rozdziału Prospektu. Informacja o liczbie posiadanych przez Mirosława Kalickiego udziałów w MK & Partners Sp. z o.o. opisana jest w pkt 9.2 niniejszego Rozdziału Prospektu; MK & Akcesoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Mirosław Kalicki jest osobą zarządzającą. Przedmiotem działalności MK & Akcesoria Sp. z o.o. jest doradztwo finansowo-ekonomiczne, konsulting, inwestycje kapitałowe Informacja o posiadanych akcjach Emitenta, członkostwie w jego organach zarządzających lub nadzorujących oraz o działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby powiązane z Jerzym Zientarą Zgodnie z oświadczeniem Jerzego Zientary jedynymi osobami powiązanymi z nim, które posiadają akcje Emitenta lub są członkami jego organów zarządzających lub nadzorujących, lub które prowadzącą działalność gospodarczą są: Andrzej Zientara (brat Jerzego Zientary), który jest członkiem Zarządu Emitenta. Informacje dotyczące akcji Emitenta znajdujących się w posiadaniu Andrzeja Zientary zawarte są w pkt 8.1 niniejszego Rozdziału Prospektu; Ewa Zientara (żona Andrzeja Zientary), która posiada akcji Emitenta; Maciej Zientara (syn Andrzeja Zientary), który jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Informacje dotyczące akcji Emitenta znajdujących się w posiadaniu Macieja Zientary zawarte są w pkt 8.2 niniejszego Rozdziału. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez Macieja Zientarę znajdują się w pkt 14.2 niniejszego Rozdziału Prospektu; Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o., wobec której Maciej Zientara (Jerzy Zientara jest jego wujkiem) jest podmiotem dominującym oraz w którym Prezesem Zarządu jest Marcin Zientara (Jerzy Zientara jest jego wujkiem). Liczba posiadanych przez Macieja Zientarę udziałów w tej spółce opisana jest w pkt 9.2 niniejszego Rozdziału. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o. jest także akcjonariuszem Spółki. Informacja o działalności gospodarczej prowadzonej przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o. oraz o liczbie posiadanych akcji Emitenta zawarta jest w pkt 14 niniejszego Rozdziału Prospektu; Anita Zientara (żona Macieja Zientary) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nauki języków obcych; MK & Akcesoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Maciej Zientara (Jerzy Zientara jest jego wujkiem) jest osobą zarządzającą. Przedmiotem działalności MK & Akcesoria Sp. z o.o. jest doradztwo finansowo-ekonomiczne, konsulting, inwestycje kapitałowe; TMCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Marcin Zientara (Jerzy Zientara jest jego wujkiem) jest Prezesem Zarządu. Spółka prowadzi działalność doradczą i inwestycyjną; Cube Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Marcin Zientara (Jerzy Zientara jest jego wujkiem) jest Prezesem Zarządu. Spółka prowadzi działalność usługową i doradczą w zakresie IT; Formo TV Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w której Marcin Zientara (Jerzy Zientara jest jego wujkiem) jest Prezesem Zarządu. Spółka prowadzi działalność z zakresie produkcji telewizyjnej i formatów medialnych. 118 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

15 10.6. Informacja o posiadanych akcjach Emitenta, członkostwie w jego organach zarządzających lub nadzorujących oraz o działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby powiązane z Maciejem Zientarą Zgodnie z oświadczeniem Macieja Zientary jedynymi osobami powiązanymi z nim, które posiadają akcje Emitenta lub są członkami jego organów zarządzających lub nadzorujących, lub które prowadzącą działalność gospodarczą są: Andrzej Zientara (ojciec Macieja Zientary), który jest członkiem Zarządu Emitenta. Informacje dotyczące akcji Emitenta znajdujących się w posiadaniu Andrzeja Zientary zawarte są w pkt 8.1 niniejszego Rozdziału Prospektu; Ewa Zientara (żona Andrzeja Zientary), która posiada akcji Emitenta; Jerzy Zientara (wujek Macieja Zientary), który jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Jerzy Zientara prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa handlowego; Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o., wobec której Maciej Zientara jest podmiotem dominującym oraz w którym Prezesem Zarządu jest Marcin Zientara (brat Macieja Zientary). Liczba posiadanych przez Macieja Zientarę udziałów w tej spółce opisana jest w pkt 9.2 niniejszego Rozdziału. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o. jest także akcjonariuszem Spółki. Informacja o działalności gospodarczej prowadzonej przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o. oraz o liczbie posiadanych akcji Emitenta zawarta jest w pkt 14 niniejszego Rozdziału Prospektu; Anita Zientara (żona Macieja Zientary) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nauki języków obcych; MK & Akcesoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Maciej Zientara jest osobą zarządzającą. Przedmiotem działalności MK & Akcesoria Sp. z o.o. jest doradztwo finansowo-ekonomiczne, konsulting, inwestycje kapitałowe; TMCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Marcin Zientara (brat Macieja Zientary) jest Prezesem Zarządu. Spółka prowadzi działalność doradczą i inwestycyjną; Cube Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Marcin Zientara (brat Macieja Zientary) jest Prezesem Zarządu. Spółka prowadzi działalność usługową i doradczą w zakresie IT; Formo TV Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w której Marcin Zientara (brat Macieja Zientary) jest Prezesem Zarządu. Spółka prowadzi działalność z zakresie produkcji telewizyjnej i formatów medialnych. 11. Informacje o zamiarach zarządzających i nadzorujących dotyczących nabycia lub zbycia w przyszłości posiadanych przez siebie akcji Emitenta Zgodnie z oświadczeniem Janusza Michalaka nie zamierza on w okresie najbliższych 12 miesięcy sprzedawać swoich akcji, chyba że przestałby w tym okresie pełnić funkcję Prezesa Zarządu. Janusz Michalak nie wyklucza, iż w przyszłości będzie nabywał lub obejmował akcje Emitenta. Zgodnie z oświadczeniem Andrzeja Zientary nabycie akcje traktuje jako inwestycję długoterminową i nie zamierza w okresie najbliższych 12 miesięcy ich zbywać, chyba że zostałby w tym okresie odwołany przez Radę Nadzorczą ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu. Andrzej Zientara nie wyklucza, iż w przyszłości będzie nabywał lub obejmował akcje Emitenta. Zgodnie z oświadczeniem Mirosława Kalickiego zamierza on sprzedać do akcji w ramach Oferty Sprzedaży. Powyższy zamiar sprzedaży dotyczy Akcji Serii A, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zależnego od Mirosława Kalickiego, tj Akcji Serii A posiadanych przez MK Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pozostałe akcje, tj Akcji Serii A, które są posiadane przez Mirosława Kalickiego bezpośrednio, są traktowane przez niego jako inwestycja długoterminowa. Zgodnie z oświadczeniem Mirosław Kalicki nie zamierza zbywać tych akcji w okresie najbliższych 12 miesięcy, za wyjątkiem sytuacji gdy zbycie tych akcji miałoby miejsce na rzecz pana Macieja Zientary, przy czym wówczas pan Maciej Zientara nie zamierza zbywać ewentualnie nabytych od pana Mirosława Kalickiego dodatkowych Akcji Serii A. Mirosław Kalicki nie wyklucza, iż w przyszłości będzie nabywał lub obejmował akcje Emitenta. Zgodnie z oświadczeniem Macieja Zientary zamierza on sprzedać do akcji w ramach Oferty Sprzedaży. Powyższy zamiar sprzedaży dotyczy Akcji Serii A, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zależnego od Macieja Zientary, tj Akcji Serii A posiadanych przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pozostałe akcje, tj Akcji Serii A, które są posiadane przez Macieja Zientarę bezpośrednio, są traktowane przez niego jako inwestycja długoterminowa. Zgodnie z oświadczeniem Maciej Zientara nie zamierza zbywać tych akcji w okresie najbliższych 12 miesięcy, za wyjątkiem sytuacji gdy zbycie tych akcji miałoby miejsce na rzecz pana Mirosława Kalickiego przy czym wówczas pan Mirosław Kalicki nie zamierza zbywać ewentualnie nabytych od pana Macieja Zientary dodatkowych Akcji Serii A. Maciej Zientara nie wyklucza, iż w przyszłości będzie nabywał lub obejmował akcje Emitenta. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 119

16 Zgodnie z oświadczeniem Aleksandra Grota nie zamierza on, w okresie najbliższych 12 miesięcy, zbywać posiadanych przez siebie akcji Emitenta. Aleksander Grot zamierza objąć Akcje Serii B w takiej liczbie, iż ich łączna cena emisyjna nie przekroczy zł. Aleksander Grot nie wyklucza, iż w przyszłości będzie nabywał lub obejmował akcje Emitenta. Zgodnie z oświadczeniem Jerzego Zientary nie wyklucza on, iż w przyszłości będzie nabywał lub obejmował akcje Emitenta. Zgodnie z oświadczeniem Wiesława Kalickiego nie wyklucza on, iż w przyszłości będzie nabywał lub obejmował akcje Emitenta. 12. Informacje o umowach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych przez osoby zarządzające i nadzorujące W dniu 31 marca 2004 r. Spółka zawarła z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz Spółki. Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby zarządzające, tj. Prezes Zarządu Janusz Michalak oraz Wiceprezes Zarządu Andrzej Zientara, osoby nadzorujące, tj. Mirosław Robert Kalicki, Wiesław Kalicki, Jerzy Zientara, Maciej Zientara oraz Aleksander Grot. Umowa ta został opisana w pkt Rozdziału V Prospektu. 13. Informacje o rezygnacjach lub odwołaniach zarządzających lub nadzorujących w okresie ostatnich 3 lat Zarząd W dniu 19 grudnia 2002 r. Rada Nadzorcza Uchwałą IV/186/5/02 odwołała Marię Kukulską z funkcji członka Zarządu. Uchwała nie podawała przyczyn odwołania. W dniu 19 grudnia 2002 r. Rada Nadzorcza Uchwałą IV/187/5/02 odwołała Zbigniewa Czarnieckiego z funkcji członka Zarządu. Uchwała nie podawała przyczyn odwołania. W dniu 14 sierpnia 2003 r. Rada Nadzorcza Uchwałą IV/211/10/2003 odwołała Zenona Brylewskiego z funkcji członka i Prezesa Zarządu. Uchwała nie podawała przyczyn odwołania Rada Nadzorcza W dniu 19 grudnia 2002 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 6 odwołało Kamila Góreckiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nie podawała przyczyn odwołania. W dniu 19 grudnia 2002 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 7 odwołało Jacka Tucharza ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nie podawała przyczyn odwołania. W dniu 19 grudnia 2002 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 8 odwołało Mariusza Malinowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nie podawała przyczyn odwołania. W dniu 19 grudnia 2002 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 9 odwołało Grażynę Samulską ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nie podawała przyczyn odwołania. W dniu 19 grudnia 2002 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 11 powołało Jerzego Smagowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 19 grudnia 2002 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 12 powołało Jacka Mazura do składu Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 25 kwietnia 2003 r. Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 8 odwołało Jerzego Zientarę ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nie podawała przyczyn odwołania. W dniu 31 grudnia 2003 r. Jacek Mazur złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Rezygnacja nie zawierała przyczyn rezygnacji. W dniu 31 grudnia 2003 r. Jerzy Smagowski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Rezygnacja nie zawierała przyczyn rezygnacji. W dniu 29 marca 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku ze zbyciem przez Skarb Państwa wszystkich przysługujących akcji w kapitale zakładowym Uchwałą nr 4 odwołało Waldemara Szczepańskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nie podawała przyczyn odwołania. 120 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

17 W dniu 29 marca 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 5 powołało Wiesława Kalickiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 29 marca 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 6 powołało Jerzego Zientarę do składu Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 29 marca 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 7 powołało Aleksandra Grota do składu Rady Nadzorczej Spółki. 14. Dane o znaczących akcjonariuszach Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale akcyjnym Akcjonariuszami, którzy posiadają bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne od 5 do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub Akcji w jego kapitale zakładowym są: 1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, Warszawa, które posiada bezpośrednio akcji zwykłych Spółki dające prawo do głosów na WZA. Przedmiotem działalności Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Constal Sp. z o.o. jest doradztwo finansowo-ekonomiczne, konsulting, inwestycje kapitałowe oraz usługi informatyczne. Brak jest powiązań umownych pomiędzy Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Constal Sp. z o.o. a Emitentem. Liczba akcji Emitenta, które będą w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Constal Sp. z o.o. po przeprowadzeniu publicznej subskrypcji Akcji Serii B oraz sprzedaży Akcji Serii A, jest uzależniona od okoliczności, czy zostanie zrealizowana Opcja Dodatkowego Przydziału. W przypadku pełnej realizacji tej opcji Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o. nie będzie posiadało żadnej akcji Emitenta. W przypadku braku realizacji Opcji Dodatkowego Przydziału akcji posiadanych przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o. będzie równa , a akcje te będą stanowiły 7,40% kapitału zakładowego Emitenta i będą uprawniały do głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 7,40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Constal Sp. z o.o. nabywało posiadane akcje w I kwartale 2004 r. Średnia cena nabycia wyniosła 4,33 zł (jest to cena nabycia jednej akcji, uwzględniająca podział akcji, który został dokonany zgodnie z Uchwałą Nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian Statutu). Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Constal Sp. z o.o. nie nabywało obligacji zamiennych ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości akcji nowych emisji Spółki. 2. MK & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, Warszawa, który posiada bezpośrednio akcji zwykłych Spółki, dających prawo do głosów na WZA. Przedmiotem działalności MK & Partners Sp. z o.o. jest zarządzanie rynkiem finansowym, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie holdingami, pośrednictwo finansowe, inwestycje kapitałowe. Brak jest powiązań umownych pomiędzy MK & Partners Sp. z o.o. a Emitentem. Liczba akcji Emitenta, które będą w posiadaniu MK & Partners Sp. z o.o. po przeprowadzeniu publicznej subskrypcji Akcji Serii B oraz sprzedaży Akcji Serii A, jest uzależniona od okoliczności, czy zostanie zrealizowana Opcja Dodatkowego Przydziału. W przypadku pełnej realizacji tej opcji MK & Partners Sp. z o.o. nie będzie posiadało żadnej akcji Emitenta. W przypadku braku realizacji Opcji Dodatkowego Przydziału akcji posiadanych przez MK & Partners Sp. z o.o. będzie równa , a akcje te będą stanowiły 7,40% kapitału zakładowego Emitenta i będą uprawniały do głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 7,40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. MK & Partners Sp. z o.o. nabywało posiadane akcje w I kwartale 2004 r. Średnia cena nabycia wyniosła 4,33 zł (jest to cena nabycia jednej akcji, uwzględniająca podział akcji, który został dokonany zgodnie z Uchwałą Nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian Statutu). MK & Partners Sp. z o.o. nie nabywało obligacji zamiennych ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości akcji nowych emisji Spółki Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale akcyjnym Akcjonariuszami, którzy posiadają bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub Akcji w jego kapitale zakładowym są: 1. Maciej Zientara, który posiada łącznie akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowią 30,30% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 121

18 30,30% ogólnej liczby głosów. Przy czym Maciej Zientara bezpośrednio posiada akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowią 22,90% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 22,90% ogólnej liczby głosów oraz pośrednio, za pośrednictwem swojego podmiotu zależnego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Constal Sp. z o.o., akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowią 7,40% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 7,40% ogólnej liczby głosów. Maciej Zientara osobiście prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wynajem miejsc czasowego pobytu. Brak jest powiązań umownych pomiędzy Maciejem Zientarą a Emitentem. Liczba akcji Emitenta, które będą w posiadaniu Macieja Zientary po przeprowadzeniu publicznej subskrypcji Akcji Serii B oraz sprzedaży Akcji Serii A jest uzależniona od okoliczności, czy zostanie zrealizowana Opcja Dodatkowego Przydziału. W przypadku realizacji tej opcji akcji posiadanych przez Macieja Zientarę będzie równa , które będą stanowiły 15,49% kapitału zakładowego Emitenta i będą uprawniały do głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 15,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku braku realizacji Opcji Dodatkowego Przydziału akcji posiadanych przez Macieja Zientarę będzie równa W takim przypadku akcje Spółki posiadane przez Macieja Zientarę będą stanowiły 20,22% kapitału zakładowego Emitenta i będą uprawniały do głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 20,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Posiadane przez Macieja Zientarę akcje zostały nabyte w grudniu 2003 r. po średniej cenie nabycia wynoszącej 4,06 zł (jest to cena nabycia jednej akcji, uwzględniająca podział akcji, który został dokonany zgodnie z Uchwałą Nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian Statutu). Inwestycja Macieja Zientary w akcje Emitenta ma charakter długoterminowy. Maciej Zientara nie nabywał obligacji zamiennych ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości akcji nowych emisji Spółki. 2. Mirosław Kalicki, który posiada łącznie akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowią 30,30% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 30,30% ogólnej liczby głosów. Przy czym Mirosław Kalicki bezpośrednio posiada akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowią 22,90% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 22,90% ogólnej liczby głosów oraz pośrednio, za pośrednictwem swojego podmiotu zależnego MK & Partnerts Sp. z o.o. posiada akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowią 7,40% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 7,40% ogólnej liczby głosów. Mirosław Kalicki nie prowadzi działalności gospodarczej. Brak jest powiązań umownych pomiędzy Mirosławem Kalickim a Emitentem. Liczba akcji Emitenta, które będą w posiadaniu Mirosława Kalickiego po przeprowadzeniu publicznej subskrypcji Akcji Serii B oraz sprzedaży Akcji Serii A jest uzależniona od okoliczności, czy zostanie zrealizowana Opcja Dodatkowego Przydziału. W przypadku realizacji tej opcji akcji posiadanych przez Mirosława Kalickiego będzie równa , które będą stanowiły 15,49% kapitału zakładowego Emitenta i będą uprawniały do głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 15,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku braku realizacji Opcji Dodatkowego Przydziału akcji posiadanych przez Mirosława Kalickiego będzie równa W takim przypadku akcje Spółki posiadane przez Mirosława Kalickiego będą stanowiły 20,22% kapitału zakładowego Emitenta i będą uprawniały do głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 20,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Posiadane przez Mirosława Kalickiego akcje zostały nabyte w grudniu 2003 r. po średniej cenie nabycia wynoszącej 4,06 zł (jest to cena nabycia jednej akcji, uwzględniająca podział akcji, który został dokonany zgodnie z Uchwałą Nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian Statutu). Inwestycja Mirosława Kalickiego w akcje Emitenta ma charakter długoterminowy. Mirosław Kalicki nie nabywał obligacji zamiennych ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości akcji nowych emisji Spółki Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub Akcji w jego kapitale akcyjnym Brak jest akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale akcyjnym Dane o podmiotach, o których mowa w art. 158a ust. 3 PPOPW Emitentowi nie są znane żadne podmioty, o których mowa w art. 158 ust. 3 PPOPW. 122 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

19 15. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa, którzy w wyniku wykorzystania prawa do objęcia akcji Emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym Brak jest takich obligatariuszy (Emitent nie dokonał dotychczas emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia jego akcji). 16. Informacje o wszelkich znanych Emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy Emitentowi nie są znane żadne umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 17. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne na akcje Emitenta, którzy w wyniku zamiany obligacji na akcje Emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym Brak jest takich obligatariuszy (Emitent nie dokonał dotychczas emisji obligacji zamiennych na jego akcje). 18. Informacje o zawartych istotnych umowach pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw lub zobowiązań Emitentowi nie są znane żadne istotne umowy, poza umową opisaną w pkt 18.1 Rozdziału IV Prospektu, dotyczące przeniesienia praw lub zobowiązań, zawarte pomiędzy Emitentem a podmiotami z nim powiązanymi. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 123

Udział w kapitale i WZA. Liczba akcji ( szt.) 1 900 120 18,85%

Udział w kapitale i WZA. Liczba akcji ( szt.) 1 900 120 18,85% Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego Akcji Serii E spółki FAM-Technika Odlewnicza S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 21.02.2007 r. Nr Autopo prawki Nr strony w Prospekcie Nr punktu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających oraz o znaczących akcjonariuszach

Rozdział 7. Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających oraz o znaczących akcjonariuszach 87 Rozdział 7. Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających oraz o znaczących akcjonariuszach 89 7.1. Organizacja Emitenta 7.1.1. Władze Emitenta Zarządzanie Emitentem odbywa się zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - złożeniem przez Członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r.

Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r. Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r. Treść aneksu W związku z powołaniem z dniem 1 marca

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006 Warszawa, dnia 29.11.2006 Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa Polska Agencja Prasowa S.A. ul. Bracka

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień r. Załącznik do raportu bieżącego nr 36/2016 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 15.12.2016 r. Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta 6.1. Osoby zarządzające 6.1.1. Zarząd Emitenta Skład Zarządu Emitenta jest następujący: Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu Grzegorz Pilch Wiceprezes Zarządu Mariusz Wojdon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Regulamin Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Przedmiot regulaminu. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. z dnia..

Uchwała Nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. z dnia.. Uchwała Nr. z dnia.. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki, działającym na podstawie przepisów prawa. 2. W ramach swoich kompetencji Zarząd wykonuje czynności konieczne do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 10/IV/2007. w sprawie ustalenia kompetencji i obowiązków poszczególnych Członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 10/IV/2007. w sprawie ustalenia kompetencji i obowiązków poszczególnych Członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 10/IV/2007 z 16.04.2007 ZAKRES KOMPETENCJII II OBOWIIĄZKÓW POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU Doradzttwa Gospodarczego DGA S..A.. w zakresiie prowadzeniia spraw Spółłkii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie dokonuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna w roku 2014 I Skład Rady Nadzorczej II Działalność Rady Nadzorczej III Ocena sprawozdania Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) Typ raportu Raport bieżący Numer 32 /2014 Podmiot Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

ETOS S.A. Ireneusz Żeromski 43 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu.

ETOS S.A. Ireneusz Żeromski 43 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu. ETOS S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Bysewskiej 23, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 178415) ANEKS NR 6 do

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr I/8/96. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr I/8/96. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr I/8/96 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w Łomży I. Postanowienia ogólne Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A.

UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A. UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WILBO S.A. za rok 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par

Bardziej szczegółowo

23 września 2010, Warszawa

23 września 2010, Warszawa , Warszawa Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych Aleksandra Minkowicz-Flanek Radca prawny Counsel PwC Legal Dostępne formy zatrudnienia Uchwała (może być uzupełniona umową o zachowaniu poufności

Bardziej szczegółowo

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity)

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J RADA NADZORCZA Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach [stan na 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja]

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] 1. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych stosownie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy Spółki. W szczególności Zarząd planuje,

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Barbara Mazgaj Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Podstawa prawna 1) Zasady ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1 1. Zarząd Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON SA, zwany w dalszej treści Zarządem, jest organem zarządzającym Spółki, reprezentującym

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ /PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

KNF PLN

KNF PLN Aneks nr 15 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 19 listopada 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN

Bardziej szczegółowo

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 20/15 z dnia 26-05-2015 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący nr 20/15 z dnia 26-05-2015 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Raport bieżący nr 20/15 z dnia 26-05-2015 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej Spółka) informuje, że w dniu 25 maja 2015 roku Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

8.3 OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJACE ORAZ ZNACZNI WSPÓLNICY W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

8.3 OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJACE ORAZ ZNACZNI WSPÓLNICY W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 8.3 OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJACE ORAZ ZNACZNI WSPÓLNICY W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 8.3.1 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ Na dzień sporządzania Prospektu, osobami zarządzającymi Spółką Przejmowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 28 do Dokumentu Rejestracyjnego zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r.

Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 28 do Dokumentu Rejestracyjnego zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r. Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 28 do Dokumentu Rejestracyjnego zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r. Treść aneksu W związku z powołaniem w dniu 26 marca 2008 r. nowych członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INDOS S.A. W CHORZOWIE 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki INDOS Spółka Akcyjna, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli działalności Spółki.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki.

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki. R E G U L A M I N działania Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu uchwalony przez Zarząd w dniu 4 lutego 2011 i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 11 lutego 2011 r. 1 Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Legionowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą:

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą: REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą: Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna Definicje: Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o: Spółce - to należy przez to rozumieć spółkę

Bardziej szczegółowo

FABRYKA ELEMENTÓW HYDRAULIKI "PONAR - WADOWICE" S.A. 34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 29, POLAND

FABRYKA ELEMENTÓW HYDRAULIKI PONAR - WADOWICE S.A. 34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 29, POLAND Data sporządzenia: 2005-01-17 Skrócona nazwa emitenta: PONAR KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 01 /2005 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3 ANEKS NR 3 Katowice, 2 stycznia 2008 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Grudzień 2011 I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć Aduma Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał NWZA. Uchwała nr 1

Projekty uchwał NWZA. Uchwała nr 1 Projekty uchwał NWZA Projekt Uchwała nr 1 wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 409 1 Ksh postanawia o

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A.

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady działania Rady Nadzorczej Spółki Nanotel S.A. zwanej dalej Spółką". 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Klubów Sportowych zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. stanowisko Dyrektora Zarządzającego/ Zarządcy/Menagera/Menadżera* (należy wybrać jedną z wersji, a

1 Przedmiot umowy. stanowisko Dyrektora Zarządzającego/ Zarządcy/Menagera/Menadżera* (należy wybrać jedną z wersji, a Projekt Kontrakt menadżerski/umowa o zarządzanie/umowa zlecenia* (należy wybrać jedną z wersji, a pozostałe usunąć)) zawarty w dniu (data zawarcia umowy) r. w (miejscowość) pomiędzy: 1..... (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie

Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Tadeusz Borysiewicz Rok urodzenia: 1953 Pan Tadeusz Borysiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r. ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku.

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku. Przebieg kariery zawodowej wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej Gekoplast S.A., powołanych w dniu 11 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Pan Adam Chełchowski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE. Zarząd Spółki działa pod kontrolą Rady Nadzorczej.

REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE. Zarząd Spółki działa pod kontrolą Rady Nadzorczej. REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa tryb działania Zarządu Spółki, sposób odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 30 kwietnia 2014 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwała, co następuje: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwała, co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A., Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOSCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2013 ORAZ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZADU Z DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 29 września 2015 r.

Uchwała Nr./2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 29 września 2015 r. Ad. 8 porządku obrad Zgromadzenia Uchwała Nr./2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 29 września 2015 r. w sprawie: zmiany 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2012. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 8/2012. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Uchwała nr 8/2012 spółki pod firmą z siedzibą w Łodzi 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 2 lit.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 24.06.2008R. Jacek Kosteczka Jacek Kosteczka sprawuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu MISPOL Spółki Akcyjnej, w tym zakres spraw wymagających uchwały

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA

S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity na dzień 08.11.2011r. I. Postanowienia ogólne. 1 1. Spółka działa pod firmą: Katowickie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport nr 33 /2008 Data: 31 maja 2008 r. Temat Uchwały Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść: Zarząd INTERSPORT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 1 strona z 9 Rada Nadzorcza Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach zwana dalej Radą działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo