Publiczne Technikum Nr 3. Zespołu Szkół Ekonomicznych. im. Gen. S. Roweckiego Grota. w Opolu. kształci w zawodach :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publiczne Technikum Nr 3. Zespołu Szkół Ekonomicznych. im. Gen. S. Roweckiego Grota. w Opolu. kształci w zawodach :"

Transkrypt

1 Publiczne Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. S. Roweckiego Grota w Opolu kształci w zawodach : Technik Ekonomista Technik Handlowiec Technik Organizacji Reklamy Technik Logistyk Uczniowie technikum, obok przedmiotów ogólnokształcących, pozwalających im na zdawanie egzaminu maturalnego, mają zajęcia z zakresu przedmiotów zawodowych, właściwych dla zawodu.

2 Odbywają także praktyki zawodowe w klasie II i III. Absolwent technikum może przystąpić do zewnętrznego egzaminu zawodowego, na mocy którego uzyska tytuł technika. Na wniosek zdającego do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Dokument ten: określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne. Uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim programie METRO EDUKACJA umożliwiającym odbywanie praktyk zawodowych w największych jednostkach handlowych ( REAL, MAKRO ).

3 ZAWODY NA POZIOMIE TECHNIKUM TECHNIK EKONOMISTA Okres nauki: Podbudowa: 4 lat gimnazjum Nabór planowany jest do trzech klas w tym: 1 klasa z rozszerzeniem przedmiotu matematyka 1 klasa z innowacją ekoenergia w chemii 1 klasa menedżer projektów z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie Absolwent może otrzymać tytuł technika ekonomisty po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Kształcenie w zawodzie technika ekonomisty zapewnia osiągnięcie kwalifikacji w zakresie finansów, rachunkowości, organizacji procesów związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów, towarów i usług. Po drugiej klasie wybór specjalizacji. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na zatrudnienie na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych,

4 handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, zbytu i planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej, organach samorządu terytorialnego. Technik ekonomista może być zatrudniony w instytucjach prowadzących badania rynku. Absolwenci przygotowani są również do zorganizowania i uruchomienia działalności własnej. Technik ekonomista to także: Referent finansowy Planista Rewident Kontroler rozliczeń finansowych Inspektor finansowo księgowy Księgowy Uzupełnieniem dyplomu technika ekonomisty jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych oraz zawody pokrewne wg ustaleń UE, takie jak urzędnik podatkowy, urzędnik ubezpieczeń społecznych, sekretarka, agent celny, spedytor, pośrednik pracy. W grupie przedmiotów obowiązkowych w Technikum Ekonomicznym wyodrębnić można 2 bloki: 1. przedmioty ogólnokształcące: język polski, język obcy (j. angielski, j. niemiecki), matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, elementy informatyki, podstawy przedsiębiorczości, przysposobienie obronne, w-f. 2. przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii, prawo, ekonomika, rachunkowość, pracownia ekonomiczna, język obcy zawodowy, zajęcia w ramach specjalizacji zawodowej.

5 Przygotowanie praktyczne do zawodu otrzymują uczniowie w czasie zajęć w szkolnych pracowniach komputerowych, oraz w czasie praktyk zawodowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą. Uczniowie biorą udział w ogólnopolskim programie METRO EDUKACJA. Model absolwenta Technik Ekonomista to osoba, którą charakteryzuje dokładność, systematyczność, odpowiedzialność za pracę, kreatywność i przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole oraz sprawne posługiwanie się technologiami informatycznymi. Absolwent szkoły przygotowany jest do : planowania i organizowania dowolnej działalności gospodarczej, ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych (księgowość pełna i uproszczona ), sporządzania deklaracji podatkowych, zestawień i analiz ekonomicznych i statystycznych, sporządzania dokumentacji handlowej i księgowej, obsługi programów komputerowych ekonomiczno - finansowych i biurowych, wykonywania prac biurowych, działań marketingowych

6 1 KLASA WIELOZAWODOWA TECHNIK HANDLOWIEC / 15 miejsc TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY / 15 miejsc Okres nauki: Podbudowa: 4 lata gimnazjum Absolwent może otrzymać tytuł technika handlowca lub technika organizacji reklamy po złożeniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie TECHNIK HANDLOWIEC Kształcenie w zawodzie technika handlowca gwarantuje kwalifikacje wymagane na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach handlowych oraz pozwala na zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy handlowej. Technik handlowiec może podjąć pracę w komórkach handlowo marketingowych oraz w instytucjach kontroli handlu. Uzupełnieniem dyplomu technika handlowca jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych oraz zawody pokrewne wg ustaleń UE: organizator obsługi sprzedaży internetowej, przedstawiciel handlowy, telemarketer. Technik handlowiec to także: asystent handlowy kupiec sales assistant

7 W grupie przedmiotów obowiązkowych wyodrębnić można 2 bloki: 1. przedmioty ogólnokształcące: język polski, języki obce (j. angielski, j. niemiecki), historia, elementy informatyki, matematyka, fizyka, chemia, biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia, przysposobienie obronne, podstawy przedsiębiorczości, po, w-f. 2. przedmioty zawodowe: zasady rachunkowości, rachunkowość handlowa, ekonomika handlu, towaroznawstwo, marketing, technika biurowa, podstawy ekonomii, statystyka, elementy prawa, język obcy zawodowy. Przygotowanie praktyczne do zawodu otrzymują uczniowie w czasie zajęć w szkolnych pracowniach komputerowych, ogólnoekonomicznych i towaroznawstwa, oraz w czasie praktyk zawodowych odbywanych w jednostkach handlowych. Uczniowie biorą udział w ogólnopolskim programie METRO EDUKACJA Model absolwenta Technik handlowiec to osoba, która potrafi organizować i zarządzać procesami ekonomicznymi zachodzącymi w firmie, badaniem rynku, obsługą klienta, prowadzeniem ewidencji księgowej, sporządzaniem analiz ekonomicznych, obsługą użytkowych programów komputerowych, wykorzystaniem narzędzi marketingowych i reklamowych. Zawód ten należy do grupy zawodów typowo usługowych, w których niezwykle ważne są: komunikatywność, uczciwość, systematyczność i kultura osobista oraz odpowiedzialność.

8 Absolwent szkoły przygotowany jest do : realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej, magazynach, organizowania, uruchomiania i prowadzenia własnej firmy handlowej, prowadzenia działań marketingowych, posługiwania się technologiami informatycznymi, sporządzania dokumentów handlowych i księgowych, przeprowadzania rozliczeń z kontrahentami kontroli przestrzegania podstawowych przepisów prawa cywilnego i handlowego w ramach prowadzonej działalności. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Jest to zawód wymagający łączenia w sobie, między innymi wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej. Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część. Technik organizacji reklamy wyszukuje klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi, oferowanymi przez biuro lub agencje reklamową. Promuje usługi reklamowe, pozyskuje

9 zlecenia i pośredniczy w ich wykonaniu. Gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych. Może uczestniczyć w wykonaniu zlecenia, proponować, na podstawie znajomości rynku usług reklamowych, rozwój nowych usług. Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w następujących miejscach pracy na stanowiskach : specjalistyczne agencje reklamowe: a) agent reklamowy, b) pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager), c) pracownik działu kredytowego, d) autor tekstów i sloganów (copywriter), e) projektant grafiki (art designer), f) pracownik działu produkcyjnego, g) pracownik działu planowania publikacji, h) pracownik działu badań rynkowych, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych: a) specjalista ds. marketingu, b) specjalista do spraw reklamy, c) specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations), biura ogłoszeń środków masowego przekazu: a) pracownik biura reklamy, b) akwizytor,

10 działy promocji środków masowego przekazu agencje scenariuszowe i studia graficzne: a) autor tekstów i sloganów, b) projektant grafiki studia produkcyjne - specjalista ds. produkcji agencje do spraw kontaktów z prasą: a) organizator działań promocyjnych. Model absolwenta Technik organizacji reklamy, to osoba, którą charakteryzuje umiejętność szybkiego tempa pracy, przechodzenia z jednej czynności do innej, wyobraźnia twórcza, wrażliwość estetyczna, kreatywność i abstrakcyjność myślenia, łatwość i jasność wypowiadania się w mowie i piśmie, cierpliwość, samodzielność. Absolwent szkoły przygotowany jest do: pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, gromadzenia informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, tworzenia przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów,

11 zlecania i wykorzystywania wyników badań o charakterze reklamowym, organizacji działań promocyjnych przedsiębiorstwa, produkcji przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów TECHNIK LOGISTYK 1 klasa z programem innowacyjnym Logistyka w służbach mundurowych Sprawni jak żołnierze 1 klasa ogólna Okres nauki: Podbudowa: 4 lata gimnazjum Absolwent może otrzymać tytuł technika logistyka po złożeniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu technika logistyka jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych oraz zawody pokrewne wg ustaleń UE. W grupie przedmiotów obowiązkowych wyodrębnić można 2 bloki:

12 1. przedmioty ogólnokształcące: język polski, języki obce (j. angielski, j. niemiecki), historia, elementy informatyki, matematyka, fizyka, chemia, biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia, przysposobienie obronne, podstawy przedsiębiorczości, po, w-f. 2. przedmioty zawodowe: podstawy logistyki, gospodarka zapasami i magazynem, ekonomika logistyki, transport i spedycja, planowanie logistyczne, systemy logistyczne, gospodarka elektroniczna, laboratorium logistyczno spedycyjne, laboratorium magazynowe, język angielski dla logistyków, język niemiecki dla logistyków. W wyniku procesu kształcenia uczeń zdobywa szereg przydatnych umiejętności w zakresie zarządzania logistycznego, wykorzystania narzędzi informatycznych, procesów ekonomicznych przydatnych na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, gospodarki zapasami i magazynem, planowania, rachunkowości i korespondencji handlowej. Technik logistyk to specjalista od zaopatrzenia we wszystko, co konieczne w procesie produkcji w firmie, specjalista od transportu. Odpowiada za to, aby towary sprawnie przemierzały kraj, Europę, cały świat w sposób EFEKTYWNY, EKONOMICZNY, BEZPIECZNY. Logistyk potrzebny jest już teraz wszędzie! Może pracować: w portach na lotniskach

13 w dużych magazynach, w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, w zakładach komunikacyjnych. Logistyk to człowiek kreatywny, przedsiębiorczy... Skutecznie: obniża koszty i poprawia obsługę klienta, kieruje firmę w stronę sukcesu na rynkach polskich i zagranicznych. W zawodzie technik logistyk realizowana będzie od nowego roku szkolnego innowacja pedagogiczna, umożliwiająca uczestnictwo między innymi w zajęciach z ratownictwa medycznego, samoobrony dla dziewcząt i chłopców, strzelectwa, zwiększonej ilości godzin zajęć wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa. Zajęcia będą prowadzone we współpracy z 10 Opolską Brygadą Logistyczną. Niezbędnym uzupełnieniem praktycznych umiejętności zawodowych uczniów będą realizowane m.in. na terenie Opolskiej Brygady Logistycznej praktyki zawodowe, zajęcia warsztatowe oraz pokazy. Ponadto w ramach współpracy z wyższymi uczelniami zaplanowano udział w specjalistycznych formach wykładowo - warsztatowych.

14 Model absolwenta Technik logistyk, to osoba, która potrafi umiejętnie planować szereg działań. Charakteryzuje się systematycznością, kultura osobista, umiejętnościami interpersonalnymi, przedsiębiorczością oraz elastycznością w działaniu. Absolwent szkoły przygotowany jest do: sporządzania dokumentów logistycznych, prowadzenia rozliczeń ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi, organizowania lub współdziałania przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji, zarządzania zapasami i tworzenia planów dostaw, obliczania kosztów magazynowania towarów, dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw, obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce, prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Chcesz uzupełnić, zmienić, podnieść, zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe? Zapisz się na BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji... 2 Prowadzenie rachunkowości...

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 522305 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:27 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Fot. Michał Zawadzak 1

Fot. Michał Zawadzak 1 1 Fot. Michał Zawadzak ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ 2014. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z)

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ 2014. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z) Nazwa specjalności: ANALITYKA GOSPODARCZA Nazwa Jednostki: Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Jan Zawadzki W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę specjalistyczną

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04. Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.03-00-179/12 PROGRAM STAŻU DLA BRANŻY HANDLOWO-EKONOMICZNEJ Opracował Witold Stawski

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Studia drugiego stopnia Studia pierwszego i drugiego stopnia mają charakter autonomiczny. Przyjęcie na studia drugiego stopnia odbywa się bez wyznaczania róŝnic programowych wymagany jest jedynie dyplom

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE NOWOŚĆ KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE PRAKTYCZNY PROGRAM STUDIÓW AKTYWNA WSPÓŁPRACA Z PONAD 30 PARTNERAMI liderami branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej to możliwość zdobycia niezbędnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo