Ewaluacja ex-post. z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja ex-post. z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5"

Transkrypt

1 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE G5 Wiślica Pacanów Nowy Korczyn Solec- Zdrój Stopnica Ewaluacja ex-post z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Pacanów 2014

2 Spis treści 1. WSTĘP Cele ewaluacji Metodologia i zakres badania Cel badania Zakres badania Metody i techniki badania ewaluacyjnego Ogólna charakterystyka oraz główne założenia LGD Stowarzyszenia G Wdrażanie LSR oraz analiza wyników ewaluacji Zestawienie głównych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych zrealizowanych przez LGD Stowarzyszenie G5 w latach : Zestawienie wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD Stowarzyszenie G Postęp w realizacji projektów oraz stopień(analiza) osiągniętych wskaźników Analiza SWOT w oparciu o wyniki spotkań grup fokusowych Rekomendacje na przyszłość Podsumowanie Spis Tabel Spis Wykresów

3 1. WSTĘP Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki lub programu. Niniejsza ewaluacja została przeprowadzona w oparciu o określone kryteria, dokumentacje LGD Stowarzyszenie G5. Ze względu na termin przeprowadzania badania względem programu, projektu możemy wyróżnić: ewaluację formatywną (ex-ante) przeprowadzaną przed realizacją programu /projektu, zasadniczym celem tego typu ewaluacji jest ocena na ile planowana interwencja z punktu widzenia potrzeb (sektora, beneficjentów) oraz spójna w zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji, diagnoza potrzeb i oczekiwań grupy docelowej, identyfikacja potencjalnych trudności w kontekście społecznym, gospodarczym, prawnym. ewaluację okresową (mid-term), która przeprowadzana jest w trakcie wdrażania programu. Jej efektem jest wstępna ocena interwencji i dostarczenie informacji do przygotowania dokumentów dla następnego okresu realizacji programu, projektu. ewaluację bieżącą (on-going), która przeprowadzana jest w trakcie wdrażania programu, jednak w przeciwieństwie do ewaluacji mid-term nie jest określony jej dokładny moment realizacji. Ewaluacja on-going przeprowadzana jest np. w przypadku, gdy monitorowanie ujawniło odchylenia od założonych wartości wskaźników. Jej efektem jest identyfikacja barier realizacji celów. ewaluację końcową (ex-post) - przeprowadzaną po zakończeniu realizacji programu /projektu, poddającą ocenie skuteczność i efektywność interwencji, jej trafność i użyteczność, a także stopień realizacji założonych celów oraz badanie długotrwałych efektów (oddziaływania) projektu/programu. Tego typu ewaluacja może stanowić cenne źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnych interwencji. Plan ewaluacji obejmuje analizę zrealizowanych w okresie od 2009 do 2014 r. działań i operacji pod kątem określenia ich efektów oraz wpływu jakie miała ich realizacja na osiągnięcie założonych celów LSR. W trakcie przeprowadzania ewaluacji uwzględniono wskaźniki oddziaływania w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć. Ewaluacja działalności LGD Stowarzyszenie G5 dotyczy przede wszystkim efektywności działań LGD, związanych z wdrażaniem LSR, w tym w szczególności: - stopnia realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w ramach LSR (ilość i rodzaj zrealizowanych zadań w stosunku do założeń), - poziomu realizacji wskaźników zakładanych dla poszczególnych przedsięwzięć, 3

4 - wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie przyjętych głównych celów Strategii, LGD G5 sporządziła raport monitorujący realizację wskaźników produktu na koniec 2013 r. oraz przedstawiający obraz działań podejmowanych przez G5 w celu nabywania umiejętności i aktywizacji. Niniejsza ewaluacja jest ostatnią - ex-post pozwalającą określić czy udało się zrealizować cele LSRu; czy osiągnięto pożądane wskaźniki wyznaczonych wcześniej mierników; jakimi kosztami udało się zrealizować cele; czy działania podjęte w ramach realizacji poszczególnych celów objęły wszystkie grupy docelowe; czy działania przyniosły długotrwały efekt; czy działania te przyczyniły się do poprawy sytuacji w pozostałych obszarach docelowych. Wyniki i aktualizacje raportu monitorującego z 2013 r. uzupełnione o analizę SWOT obszaru po realizacji LSR, oraz poszerzone o dane obszaru włączanego do LGD zostaną wykorzystane jako baza do budowy nowej Strategii Rozwoju na lata Cele ewaluacji Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5 jest na bieżąco monitorowane i poddawane autoewaluacji (samoocenie) w celu stałego podnoszenia jakości i efektywności działania. Ewaluacja taka była konieczna do sprawnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, a także do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia społecznogospodarczego, pozwoliła również wyciągnąć cenne wskazówki na przyszłość przy tworzeniu nowej strategii w okresie programowania na lata Głównym celem przeprowadzanej ewaluacji jest ocena, w jakim stopniu działania podjęte przez Stowarzyszenie G5 w okresie są adekwatne, użyteczne i przyczyniają się do efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie podejścia Leader do rozwoju obszarów wiejskich. LGD Stowarzyszenie G5 poddano ewaluacji ex- post m.in. w obszarach takich jak: 1. dokonanie oceny efektów realizacji przedsięwzięć w ramach LSR, oraz ich wpływu na osiągnięcie celów zawartych w LSR. 2. zbadanie jakości pracy organów LGD odpowiedzialnych za realizację LSR oraz udoskonalenie w kierunku lepszego planowania i realizacji LSR w przyszłym okresie programowania na latach oraz przy wykorzystaniu technik badania grup fokusowych rozpoczyna jednocześnie ewaluację ex-ante dla okresu programowania LSR przewiduje ocenę funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, która będzie się odbywać przez wykorzystanie kilku narzędzi ewaluacyjnych: oceny ex ante i ex post; spotkania grup fokusowych 4

5 analizę jakościową i ilościową projektów złożonych do LGD w ramach ogłaszanych konkursów. Niniejszy raport obejmuje ocenę ex ante oraz ocenę ex post. Ocena ex ante koncentruje się wyłącznie na operacjach znajdujących się w fazie planowania i podejmowania decyzji o ich realizacji. Ocena ex post skupia się na ocenie działań już zrealizowanych. 3. Metodologia i zakres badania Opis procesu badawczego Cel badania Niniejszy raport ewaluacyjny ma charakter sprawozdawczy z jednej strony i planistyczny z drugiej. Jego celem jest podsumowanie i ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz realizacji działań LGD Stowarzyszenie G 5 założonych do wykonania na lata W raporcie ujęto również wnioski i zalecenia dotyczące ewentualnych kierunków rozwoju obszaru i sposobu funkcjonowania LGD w przyszłym okresie programowania tj. lata Zakres badania przedmiotowy Przedmiotem ewaluacji jest efekt rzeczowy i finansowy wdrażania LSR oraz zadań zrealizowanych przez Stowarzyszenie G5 pod kątem skuteczności, efektywności i trafności w stosunku do założeń poczynionych w LSR. czasowy Raport dotyczy okresu realizacji LSR i funkcjonowania LGD, tj. od 2009 roku do końca 2014 roku ( r. LGD zawarła umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego; Umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nr UM UM /09) przestrzenny Zakres przestrzenny raportu obejmuje obszar funkcjonowania LGD Stowarzyszenie G5 w okresie , czyli 5 gmin wiejskich: gmina Pacanów, Stopnica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn, Wiślica Metody i techniki badania ewaluacyjnego Organem odpowiedzialnym za proces ewaluacji i autoewaluacji jest Kierownik Biura LGD Stowarzyszenia G5 jako organ wykonawczy, działający w oparciu o wytyczne zaopiniowane przez Zarząd i Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Kierownik Biura powołuje i prowadzi zespół ds. ewaluacji składający się z 3 pracowników oraz może posiłkować się badaniami zleconymi do przeprowadzenia firmom zewnętrznym. W październiku 2014 r. powołano takowy zespół do analizy danych zgromadzonych w biurze LGD oraz przeprowadzono analizę rynku mającą za zadanie wybór podmiotu do przeprowadzenia badań metodą grup fokusowych. 5

6 Dla zachowania wysokiej jakości badań metodologicznych w Polsce zostały opracowane przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne Standardy Ewaluacji. Opracowane standardy są efektem wspólnej pracy szerokich środowisk zajmujących się ewaluacją - przez przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych, pracowników firm realizujących badania ewaluacyjne, instytucji naukowych i niezależnych konsultantów. W badaniach ewaluacyjnych określono swoisty system kryteriów (standardów), które są dla ewaluatora drogowskazem określającym kierunki dociekań oraz to, co najistotniejsze z punktu widzenia istoty programu, jego celów i efektów. Do katalogu kryteriów (standardów) ewaluacyjnych zaliczyć należy: trafność (ang. relevance) - pozwala ocenić, w jakim stopniu cele programu odpowiadają potrzebom i priorytetom danego sektora czy regionu, efektywność (ang. efficency) - pozwala ocenić poziom ekonomiczności danego programu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych produktów, skuteczność (ang. effectivenness) - pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania wpływu zostały osiągnięte, użyteczność (ang. utility) - pozwala ocenić, do jakiego stopnia produkty, rezultaty i oddziaływania programu odpowiadają potrzebom grupy docelowej, trwałość (ang. sustainability) - pozwala ocenić, na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem projektu będą trwały po jego zakończeniu. Metodologia badań ewaluacyjnych jest szczególnie istotna na etapie przygotowywania sposobu przeprowadzenia ewaluacji. Jej wybór ma istotny wpływ na jakość analizy i uzyskane wyniki. Odpowiednio dobrane narzędzia i techniki badawcze doprowadzą do postawionego w ewaluacji celu, tj. zbadania skuteczności wdrażania LSR oraz wyciągnięcia odpowiednich wniosków dla zarządzających LSR i LGD, poprawiających jakość prowadzonych działań w kolejnym okresie programowania. Do ewaluacji LSR i LGD konieczne jest zastosowanie, zarówno danych pierwotnych jak i wtórnych oraz danych ilościowych i jakościowych. W celu zapewnienia rzetelności uzyskanych informacji, zbierania jak najpełniejszego materiału badawczego oraz formułowania poprawnych logicznie i metodologicznie wniosków konieczne jest bieżące zestawianie i porównywanie ze sobą danych. Działanie takie przebiega w trzech etapach: 1) zbieranie dostępnych danych, 2) zbieranie informacji od różnych grup respondentów (potencjalnie prezentujących różny punkt widzenia), 3) realizacja badania i analiza danych przez zespół badawczy. Takie podejście zostało zastosowane w niniejszym badaniu ewaluacyjnym, a jego efekty są odzwierciedlone w niniejszym raporcie. 6

7 4. Ogólna charakterystyka oraz główne założenia LGD Stowarzyszenia G5 Stowarzyszenie G5 działając jako Lokalna Grupa Działania (LGD) jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, realizację Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez LGD oraz prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia. Stowarzyszenie G5 swoim działaniem obejmuje obszar gmin wiejskich położonych na południu woj. świętokrzyskiego, w południowej części jednej z krain regionu Ponidzia. Na obszar ten składa się pięć gmin: Wiślica, Solec - Zdrój, Stopnica, Nowy Korczyn, Pacanów. Realizując Lokalną Strategię Rozwoju w ramach programu LEADER objętego PROW spory nacisk kładziono m.in. wparcie rozwoju turystyki oraz promocję atrakcji i produktów turystycznych tego znaczącego obszaru województwa świętokrzyskiego jakim jest Południowe Ponidzie tj. teren 5 gmin usytuowanych w jego południowej części. Cechą charakterystyczną opisywanego mikroregionu jest komplementarność i wzajemne uzupełnianie się oferty turystycznej jego miejscowości, pozwalające na pełną moc odpoczynku dla całej rodziny. Jest to teren czysty ekologicznie, o wspaniałych walorach przyrodniczych, a także Solec-Zdrój walorach uzdrowiskowych, teren o bardzo małym uprzemysłowieniu, o dominującej roli rolnictwa. Czynniki te są wielkim atutem regionu w rozwoju turystyki. Wokół w promieniu do 200 km znajdują się duże uprzemysłowione aglomeracje: Górny Śląsk, Kraków, Kielce, Rzeszów, nieco dalej Łódź i Warszawa, dla mieszkańców których obszar ten może jawić się niczym piękny rajski ogród pomiędzy przemysłowymi regionami. Wspaniałość fauny i flory, do tego bardzo bogate dziedzictwo historyczne, sięgające początków polskiej państwowości, czynią zeń obszar niezwykle atrakcyjny. Stąd też Lokalna Strategia Rozwoju na lata zakładała jak najpełniejsze wykorzystanie tej specyfiki regionu, stanowiącą jego atut. Wspólnota historyczna i kulturowa oraz geograficzna, ale przede wszystkim podobieństwo sytuacji gospodarczospołecznej i występujących w nich problemów oraz wspólne cele połączyły pięć gminy Południowego Ponidzia w jedną Lokalną Grupę Działania G5. Dzięki temu pięć gmin prowadzi teraz wiele wspólnych i spójnych programów, inicjatyw i działań. 7

8 Misją Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5 jest wyzwalanie inicjatyw oddolnych oraz integrowanie osób, instytucji i środowisk na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i wykorzystywania naszych największych potencjałów walorów turystycznych, czystego środowiska, lokalnych produktów i tradycji oraz kapitału ludzkiego. Realizacji misji służyły w okresie realizacji LSR cele strategiczne, którym podporządkowane były cele szczegółowe, doprecyzowane przez poszczególne przedsięwzięcia, przyczyniające się do osiągnięcia założonych rezultatów. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia G5 zawiera cztery cele ogólne, wynikające z wizji rozwoju obszaru: 1. Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych regionu Południowego Ponidzia; 2. Różnicowanie działalności gospodarczej obszaru LGD w oparciu o produkty lokalne i rzemiosło; 3. Rozwój potencjału ludzkiego obszaru LGD 4. Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszaru LGD; Cele ogólne zawierały cele szczegółowe, o krótszym okresie realizacji, które dostarczają informacji w jaki sposób będą osiągane cele ogólne. Plan operacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju zamykają przedsięwzięcia. Miały one postać lokalnych programów, do realizacji których zaproszone są wszystkie podmioty działające na terenie Lokalnej Grupy Działania. Każdy z nich, bez względu na status, formę prawną, czy też obszar działania może we własnym zakresie przyczyniać się do realizacji danego przedsięwzięcia, a tym samym celów szczegółowych i ogólnych LSR. Tabela 1. Cele i Przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia G5 CELE OGÓLNE CELE SZCZEGÓŁOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA I. ROZWÓJ TURYSTYKI BAZUJĄCEJ NA WALORACH PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH REGIONU I.1. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I SPORTOWEJ I.1.1. Spójna i atrakcyjna oferta turystyczna regionu Południowego Ponidzia 8

9 POŁUDNIOWEGO PONIDZIA I.2. AKTYWNA PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNO- KULTUROWYCH REGIONU I.2.1. Znana marka turystyczna Ponidzie Królewskie Wdrażanie innowacyjnych produktów turystycznych II. RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBSZARU W OPARCIU O PRODUKTY LOKALNE I TRADYCYJNE RZEMIOSŁO II.1. PODNOSZENIE POZIOMU KWALIFIKACJI ROLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z POMOCY ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI II.2 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR II.1.1. Lokalny system wsparcia kwalifikacji rolników i producentów II.2.1 Wzrost aktywności gospodarczej i dochodów mieszkańców w oparciu o świadczenie usług III.1 WZROST JAKOŚCI ZASOBÓW PRACY III.1.1. Rozwój umiejętności i kompetencji mieszkańców obszaru LGD III.2.1. Rozwój oferty spędzania wolnego czasu III. ROZWÓJ POTENCJAŁU LUDZKIEGO LGD III.2. OBSZAR INTEGRUJĄCY MIESZKAŃCÓW III.2.2. Obszar wyrównujący możliwości samodzielnego rozwoju mieszkańców III.3 BUDOWA AKTYWNEGO SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO III.3.1 Utworzenie inkubatora organizacji pozarządowych wokół LGD IV. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA IV.1. PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI IV.1.1. Społeczność przyjazna środowisku 9

10 PRZYRODNICZEGO OBSZARU LGD EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW 5. Wdrażanie LSR oraz analiza wyników ewaluacji 5.1. Zestawienie głównych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych zrealizowanych przez LGD Stowarzyszenie G5 w latach : Tabela 2. Działania informacyjne, promocyjne i szkolenia realizowane przez LGD Stowarzyszenie G5 w latach Nazwa/ Rodzaj działania Termin Liczba uczestników Tematyka Szkolenia Szkolenie dla Organizacji pozarządowych: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia G5 Małe Projekty Pacanów Stopnica Solec Zdrój Nowy Korczyn Wiślica 5 - Możliwość wsparcia finansowego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia G5 Małe Projekty. - Możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach PROW. - Zgodność projektów z celami LSR oraz kryteria wyboru operacji przez LGD Szkolenie dla rolników i mikroprzedsiębiorców : Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia G5 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój Pacanów Nowy Korczyn Stopnica Możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach działania 413 : Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 2. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach działania 413 : Wdrażanie 10

11 mikroprzedsiębiorstw Wiślica Solec- Zdrój Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 3. Zgodność projektów z celami LSR oraz kryteria wyboru operacji przez LGD. Szkolenie dla rolników i mikroprzedsiębiorców : Spotkanie aktywizacyjne - dotacje w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Pacanów Nowy Korczyn Stopnica Wiślica Możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach działania 413 : Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw : - Zasady przyznawania wsparcia - Koszty kwalifikowane - Tryb przyznawania wsparcia - Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia 2. Zgodność projektów z celami LSR oraz kryteria wyboru operacji przez LGD Solec- Zdrój 15 Szkolenie ARiMR Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Solec- Zdrój Ogólne informacje dotyczące działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, tj. beneficjenci działania, zakres pomocy, forma i wysokość pomocy; 2. Kwalifikowalność kosztów w ujęciu PROW i Lokalnej Strategii Rozwoju; 3. Wskazanie warunków, jakie należy spełnić aby uzyskać pomoc; 4. Krótki instruktaż wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 11

12 Szkolenie aktywizujące "e-aktywni 50+" Szkolenie aktywizujące pn. "Moja szansa- Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą" Szkolenie pn. Aktywizowanie społeczności lokalnej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami Stopnica Solec- Zdrój Stopnica Kurs e-aktywni 50+ był skierowany do osób, które nie miały wcześniej styczności z komputerem oraz Internetem. Miał na celu naukę podstawowych zasad korzystania z komputera oraz sieci Internet. W ramach szkolenia wsparciem objętych zostało 10 mieszkańców obszaru LGD po 50 roku życia, którzy zechcieli skorzystać z naszej oferty w zakresie podniesienia swoich kompetencji informatycznych. Przedsięwzięcie to miało wymiar innowacyjny. Polegało ono na zakładanym przewartościowaniu podejścia do osób defaworyzowanych traktowaniu ich jako równoprawnych członków społeczności lokalnej. Z uwagi na fakt, że liczba osób bezrobotnych wciąż wzrasta, LGD G5 chciało chociażby w małym stopniu przyczynić się do tego aby takich osób nie przybywało na obszarze LGD. W związku z tym sfinansowano szkolenie pt:moja szansa- Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Obszar LGD przedstawia bardzo dużą wartość przyrodniczą. Znaczna część terenów objęta jest ochroną prawną, stanowiąc obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe oraz rezerwaty przyrody. Zachowanie tego dziedzictwa będzie w przyszłości stanowić o atrakcyjności turystycznej regionu. Proces ten wymaga jednak kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców. LSR w celu IV przewiduje działania / szkolenia w zakresie ochrony środowiska m.in. segregację odpadów, zmniejszanie ilości i objętości wytwarzanych odpadów, zmianę negatywnych przyzwyczajeń, poczucie odpowiedzialności pokoleniowej za stan środowiska naturalnego. W związku z powyższym 12

13 Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych Stopnica 33 sfinansowano koszty szkolenia mieszkańców obszaru LGD w zakresach dotyczących prawidłowej gospodarki odpadami. Na obszarze LGD G5 istnieje 68 prężnie działających organizacji pozarządowych. Niestety mimo ogromnych ambicji organizacji pozarządowych we włączenie się w proces zarządzania zmianą społeczną niejednokrotnie błądzą one po omacku w gąszczu uregulowań prawnych i wymogów formalnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom III sektora w ramach LGD sfinansowało szkolenie dla tych organizacji, by nauczyć je samodzielnego poruszania się na rynku funduszy grantowych, skutecznego wnioskowania o dotacje, a przede wszystkim stworzyć szeroko pojętą platformę współpracy między nimi samymi zarówno w sferze finansowej jak i pozafinansowej. W związku z trudnościami jakie NGO spotykają na swojej ścieżce we współpracy z samorządami sfinansowano szkolenie i koszty z nim związane, na którym przedstawiciele organizacji pozarządowych poznają m.in. Aspekty prawne, Formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, Finansowe formy współpracy, Pozafinansowe formy współpracy. Szkolenie pn. Jakościowe zarządzanie projektem Solec-Zdrój 18 W związku z trudnościami jakie NGO spotykają na swojej ścieżce zrealizowano szkolenie, na którym przedstawiciele organizacji pozarządowych dowiedzieli się m.in. co to jest i czym się charakteryzuje projekt, co to jest cykl życia projektu, jakie są metody identyfikacji projektów oraz jak tworzy się projekt. Szkolenie skierowane dla grupy defaworyzowanej jaką są organizacje pozarządowe. Szkolenie to miało na celu zapoznanie uczestników z wiedzą dot.: *zarządzania 13

14 cyklem projektu od zidentyfikowania problemu do jego rozwiązania, *metod identyfikacji projektów analiza SWOT, mapa problemów, drzewo problemów, zasoby materialne, ludzkie, sytuacyjne, wskaźnika sukcesu projektu i ich znaczenia oraz *monitoringiem i ewaluacją projektu. Komentarz: Organizacja i prowadzenie szkoleń o tematyce objętej Lokalną Strategią Rozwoju spotkało się z zainteresowaniem w sumie grupy 392 osób; ich różnorodność tematyczna spowodowała, że wśród uczestników znaleźli się ludzie z różnych grup i sektorów społecznych: rolnicy, przedsiębiorcy, bezrobotni, 50+, kobiety, młodzież, administracja publiczna, organizacje pozarządowe; Analiza ankiet podsumowujących prowadzone szkolenia pozwala wyciągnąć wniosek, że tego typu działania są racjonalne i oczekiwane przez mieszkańców obszaru. Uczestnicy szkoleń wskazali, że niejednokrotnie brak informacji lub niewystarczająca informacja odstręczała ich od podejmowania starań o środki. Formularze i procedurę wnioskowania uczestnicy określali jako trudną i żmudną a instrukcje zawiłe. Po zakończonych szkoleniach uczestnicy kilkakrotnie kontaktowali się z biurem LGD w celu uściślenia informacji, analizy kryteriów dostępu do poszczególnych działań oraz weryfikacji gromadzonej dokumentacji wnioskowej. Niewątpliwym sukcesem LGD pozostaje fakt, iż kilkunastu spośród uczestników szkoleń zostało w ich następstwie Beneficjentami środków w ramach LSR-u. Konkursy Konkurs z wiedzy ekologicznej Zostań fanem ekologii podczas imprezy Pożegnanie wakacji 2013 w Nowym Korczynie Konkurs z wiedzy ekologicznej Zostań fanem ekologii podczas imprezy Rodzina to siła w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie Konkurs fotograficzny pn. LGD G5 w obiektywie- promocja dziedzictwa przyrodniczego Ponidzia Królewskiego Nowy Korczyn Pacanów Celem konkursów było włączenie młodych mieszkańców terenu LGD do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że stan lokalnego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro. Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Dla najlepszych przygotowano nagrody w postaci książek i albumów o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Obszar działania LGD Stowarzyszenie G5 jest terenem czystym ekologicznie, o wspaniałych walorach przyrodniczych, a także Solec Zdrój walorach uzdrowiskowych, to teren o bardzo małym uprzemysłowieniu, o dominującej roli rolnictwa. 14

15 Komentarz: Czynniki te mogą być wielkim atutem regionu w rozwoju turystyki. Wspaniałość fauny i flory, do tego bardzo bogate dziedzictwo historyczne, sięgające początków polskiej państwowości, czynią zeń obszar niezwykle atrakcyjny. Celem konkursu, którego organizatorem było LGD Stowarzyszenie G5, było ukazanie wspaniałego dziedzictwa przyrodniczego obszaru objętego LSR, a przez to zwiększoną ochronę środowiska naturalnego jak również promocję krajobrazu i zasobów przyrodniczych, rozwój turystyki, aktywizacja mieszkańców a także chęć zainteresowania mieszkańców obszarem LGD G5. Celem konkursu był również wzrost rozpoznawalności regionu, przyrodniczych walorów turystycznych obszaru wśród jego mieszkańców jak również turystów, poprzez prezentację nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć podczas Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie (FKD). FKD przyciąga co roku rzeszę turystów, dlatego też Stowarzyszenie G5 promowało swój obszar podczas tej właśnie imprezy, wywołując nagrodzone w konkursie zdjęcia (3 szt.), które prezentowane były oprawione w antyramach i wystawione na stoisku LGD. Zdjęcia wyróżnione zostały zaprezentowane w wersji multimedialnej. Działanie to miało również na uwadze aktywizację społeczności lokalnej przyczyniającą się do wzrostu zainteresowania w zakresie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Akcja ta przyczyniła się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów a także wpłynęła pozytywnie na zmianę niewłaściwych przyzwyczajeń co jest zamiarem realizowanego przez LGD Celu IV LSR. 15

16 LGD w odniesieniu do celu IV zawartego w LSR podejmowała rozmaite próby zachęcania wnioskodawców do zainteresowania tematem ekologii i dbałości o stan środowiska naturalnego. Niestety na przestrzeni lat obejmujących realizację LSR nie udało się pozyskać Beneficjentów zainteresowanych tą tematyką. Można domniemywać, że przyczyną tego stanu rzeczy jest np. realizacja przez wszystkie samorządy powiatu buskiego projektu Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego", który wsparty przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej spowodował iż mieszkańcy powiatu skorzystali z tej możliwości wykorzystania energii odnawialnej na swoje potrzeby. W ramach kosztów aktywizacji LGD zorganizowała jednak kilka akcji, które poruszyły temat ekologii i wykorzystywania alternatywnych źródeł energii oraz bardzo ważny element selektywną zbiórkę odpadów. Uczestnicy tych akcji ocenili, że tego typu zagadnienia są bardzo ważną sferą życia społecznego i wymagają ciągłej pracy nad kształtowaniem świadomości mieszkańców. Wydarzenia promocyjne Rajd rowerowy szlakiem Zielonego listka Wyjazd studyjny do gospodarstwa agroturystycznego Gratka Świniary- Włosnowice Celiny (Gmina Raków) LGD G5 zorganizowała rajd rowerowy Szlakiem Zielonego Listka. Uczestnikiem wyprawy mógł być każdy chętny pełnoletni mieszkaniec obszaru G5 lubiący jazdę rowerem. Trasa szlaku wiodła przez takie miejscowości jak: Świniary, Ludwinów, Błotnowola, Brzostków, Kawęczyn, Ostrowce, Zagórzany, Chinków, Strażnik, Żuków, Zborów, Włosnowice. Rowerzyści ze sprzyjającą pogodą oraz wspaniałymi humorami wyruszyli szlakiem zielonego listka przez okoliczne miejscowości. Zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego Gratka w miejscowości Celiny, gmina Raków, które skorzystało z dofinansowania w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. W gospodarstwie odbyła się dyskusja dotycząca funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych. Przedstawione zostały formalno-prawne aspekty tworzenia gospodarstw Agroturystycznych, omówione zostały wymagania i uwarunkowania, jakie należy uwzględnić podczas przygotowywania gospodarstwa do świadczenia usług agroturystycznych, Kierownik LGD Stowarzyszenia G5 16

17 przedstawiła możliwość pozyskania środków finansowych na prowadzenie usług agroturystycznych - oś 4 LEADER PROW Wyjazd studyjny Cudze chwalicie swojego nie znacie zwiedzanie zabytkowej Wiślicy Festiwal LGD-ów Baw się z nami LGD ami. Pogadanka- prezentacja przyrodniczego dziedzictwa Ponidzia - podczas imprezy Kingonalia Wiślica Kielce Nowy Korczyn 20 Ok.1000 Ok. 100 osób LGD sfinansowało wyjazd studyjny. Podczas wyjazdu zwiedzano zabytkową Wiślicę, m.in.: Muzeum Regionalne, Bazylikę Kolegiacką Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Dom Długosza. Uczestnicy wyjazdu poznali historię miejsca, które jest początkiem Państwa Polskiego. W związku z organizowaną przez ŚBRR imprezą plenerową w Kielcach dla świętokrzyskich LGDów, przewidzieliśmy także udział organizacji pozarządowych (Naszych Beneficjentów ), w związku z powyższym Stowarzyszenie "G5" na swoje stoisko zaprosiło do udziału Koło Gospodyń Wiejskich Kępianki. Panie przygotowały pyszne, tradycyjne potrawy do degustacji celem uatrakcyjnienia imprezy. Występy artystyczne, degustacja potraw regionalnych oraz konkursy z nagrodami to tylko niektóre z atrakcji, jakie odbywały się podczas imprezy Baw się z nami LGD ami. W Lokalnej Strategii Rozwoju IV cel ZACHOWANIE DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO OBSZARU zawarte jest stwierdzenie iż potrzeba działań z zakresu kształtowania odpowiedzialności za środowisko naturalne, dlatego też zorganizowana została akcja- prezentacja slajdów, przygotowana przez ornitologa, znawcę fauny i flory terenu Ponidzia, która przedstawiała bioróżnorodność przyrody gmin należących do LGD Stowarzyszenie G5. Pogadanka przyrodnicza przyciągnęła dużą uwagę uczestników, co oznacza, że stan środowiska naturalnego nie jest nam obojętny, a także widoczne jest zapotrzebowanie 17

18 Wyjazd studyjny w ramach dobrych praktyk do LGD Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Łagów 20 na tego typu działania/akcje, które podnoszą świadomość ekologiczną mieszkańców. LGD Stowarzyszenie G5 w dniu r. zorganizowało wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej celem wymiany doświadczeń i przeniesienia dobrych praktyk na lokalny grunt. Podczas wizyty zorganizowana została konferencja nt Dobre praktyki, czyli projekty które wpływają na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich realizowane poprzez różne podmioty z udziałem środków lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Podczas wyjazdu zwiedzano miejsca i obiekty dofinansowane w ramach realizacji LSR oraz wymieniano doświadczenia beneficjentów w obu LGD-ach. Rajd rowerowy szlakiem Bocianich gniazd Plebiscyt Być Kobietą Aktywną Świniary- Włosnowice Pacanów 43 Ok. 100 LGD G5 zorganizowała II edycję rajdu rowerowego. Miłośnicy dwóch kółek wyruszyli o godz. 15:00 spod Kościoła w Świniarach podążając Szlakiem bocianich gniazd". Trasa liczyła ok. 40 km, a jej przebieg wyglądał następująco: Świniary- Solec-Zdrój- Wełnin- Zielonki- Ludwinów Piestrzec- Zborów- Żuków- Piasek Mały- Zagajów- Strażnik- Solec- Zdrój- Włosnowice. Wspaniała pogoda, nastrój rowerzystów oraz malownicza trasa i piękne widoki przyrody Ponidzia sprzyjały klimatowi rajdu. Na to liczyliśmy. Po drodze liczba uczestników zaczęła się powiększać, gdyż na planowanych przystankach do naszej grupy rowerzystów dołączało coraz więcej osób. Stowarzyszenie G5 rozpoczęło I edycję konkursu Być kobietą aktywną 2013, której następstwem będzie gala/ konferencja podsumowująca aktywność kobiet z obszaru LGD G5 w minionym roku. Zaplanowana została na dzień 8 marca 2014 r. w Europejskim 18

19 19 Centrum Bajki w Pacanowie, podczas organizowanej tam imprezy z okazji Dnia Kobiet. LGD promowała Stowarzyszenie G5 poprzez swoje stoisko, na którym ulotki, foldery i inne materiały reklamowe rozdawane były uczestnikom imprezy. Nominaci do nagród i wyróżnień wskazani zostali przez grono społeczeństwa lokalnego, poprzez dostarczenia w wyznaczonym terminie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu, dostępnego w biurze LGD G5 oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia. Wyróżniona Kobieta otrzymała statuetkę oraz kosz łakoci. Celem I edycji tego typu Konkursu była promocja i upowszechnianie obecności kobiet w sferze publicznej i społecznej na terenie obszaru LGD. Zależy nam na zwiększaniu udziału kobiet w biznesie i gospodarce społecznej; aktywności zawodowej kobiet w sektorze przedsiębiorstw; aktywności środowisk lokalnych w obszarze kultury, turystyki i rekreacji; wspieraniu tożsamości lokalnej. Chcemy promować i docenić działania na rzecz zwiększania udziału kobiet w życiu zawodowym, społecznym i gospodarczym. Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja aktywności kobiet oraz zainspirowanie do działania innych kobiet. Na Galę zostały zaproszone Kobiety ze Stowarzyszeń należących do LGD G5, samorządów, przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych. Impreza miała charakter otwarty. Poza wyborami tej jednej najbardziej aktywnej kobiety, podczas tej uroczystości zorganizowano pokaz rękodzieła. Wśród Stowarzyszeń należących do LGD G5 prócz tańca, śpiewu, sztuki kulinarnej, są też takie, które zajmują się właśnie

20 Dzień Beneficjenta i konferencja podsumowująca wdrażanie PROW w okresie Festiwal LGD-ów Baw się z nami LGD ami Stopnica Kielce 91 Ok rękodziełem np. Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych ze Stopnicy. W ramach promocji LGD postanowiono wykorzystać umiejętność rękodzieła, w tym celu kobietom uczestniczącym w Gali rozdane zostały kotyliony w postaci małych kwiatów (róż) przyczepionych na agrafce, robione na bieżąco podczas imprezy. Staraniem naszym było, aby każda z kobiet odznaczała się przypiętym do ubrania kotylionem, jako miłą pamiątką z tego wyjątkowego wydarzenia. W związku z tym, że okres programowania dobiegł końca LGD Stowarzyszenie G5 zorganizowało konferencję podsumowującą wdrażanie PROW w tym czasie. Podczas konferencji pracownik biura G5 przedstawił uczestnikom, którymi byli beneficjenci oraz członkowie stowarzyszeń, prezentację zawierającą raport monitorujący oraz zestawienie wszystkich wniosków złożonych do LGD G5 z podziałem na konkursy, gminy, sektory. Ponieważ konferencja ta połączona była z Dniem Beneficjenta na konferencję zostały również zaproszone organizacje pozarządowe czynnie udzielające się w nowoutworzonym inkubatorze organizacji pozarządowych. Zaprezentowali one swoje umiejętności m.in. śpiew, taniec, kabaret. Trzy koła gospodyń wiejskich z terenu "G5" przygotowały tradycyjne potrawy do degustacji celem uatrakcyjnienia konferencji. Barwny korowód, występy zespołów dziecięcych, młodzieżowych, folklorystycznych, kabaretowych, solistów i orkiestr dętych, pokazy walk rycerskich i sztuki ludowej oraz degustacja regionalnych potraw towarzyszyły 7 czerwca 2014r. imprezie plenerowej pn Baw się z nami LGD-ami. Wspólną zabawę rozpoczął 20

21 21 przemarsz barwnego korowodu sprzed pomnika Henryka Sienkiewicza na Plac Artystów w Kielcach, gdzie odbyła się główna część festynu. Swój dorobek prezentowały Lokalne Grupy Działania, które poprzez wspólną zabawę, pokazy, występy i warsztaty przybliżyły ideę swojego działania. O ważnej roli takich organizacji mówił Marszałek Adam Jarubas, który oficjalnie otworzył imprezę. W regionie świętokrzyskim mamy 18 lokalnych grup działania. Smakujcie dziś smaki świętokrzyskiej wsi zachęcał Marszałek. Swój dorobek artystyczny i dziedzictwo kulinarne prezentowało 18 Lokalnych Grup Działania. Zapewnili niepowtarzalne pachnące wiejskim chlebem ze smalcem i ogórkiem małosolnym wiejskie klimaty i smaki. Lokalne Grupy Działania bo o nich mowa prezentowały się na głównej ulicy stolicy regionu świętokrzyskiego. To była kolejna odsłona cyklicznej już imprezy pod hasłem Baw się z nami LGD - ami. A kielczanie i turyści mogli bawić się z LGD ami z czterech sąsiadujących ze sobą województw. Nie zabrakło także specjałów kuchni regionalnej i nie tylko. Na kilkunastu stoiskach ustawionych wzdłuż centralnej ulicy Kielc, popularnej Sienkiewce, prezentowały się Lokalne Grupy Działania reprezentujące nie tylko województwo świętokrzyskie, ale też mazowieckie, łódzkie oraz małopolskie. Na scenie na Placu Artystów aż do późnego wieczoru prezentowali się świętokrzyscy artyści zespoły dziecięce, młodzieżowe, folklorystyczne, kabaretowe, soliści i orkiestry dęte. Swoje stoiska wzdłuż ulicy Sienkiewicza rozstawiły Lokalne Grupy Działania z terenu województwa świętokrzyskiego. Przechodnie

22 Rajd rowerowy szlakiem Kapliczek, krzyży i świątków Rozgrywki sportowe I turniej piłki siatkowej drużyn amatorskich z terenu LGD Stowarzyszenia G Świniary- Stopnica Solec- Zdrój chętnie próbowali regionalnych potraw oraz zapoznawali się z atrakcjami turystycznym poszczególnych regionów naszego województwa. LGD G5 również zaprezentowało swoje smaki i atrakcje. Na stoisku tym razem przedstawicielki stowarzyszenia koła gospodyń wiejskich wsi Kików serwowały pyszne potrawy. Gości odwiedzających stoisko G5 przyjmowali pracownicy LGD G5 oraz postać Koziołka Matołka, która przyciągała uwagę zarówno dzieci jak i dorosłych. 42 W grupie odważnych, którzy skorzystali z oferty wyprawy rowerowej organizowanej 7 września 2014r. przez LGD Stowarzyszenie G5 znalazło się ponad 30 osób- miłośników dwóch kółek. Uczestnicy rajdu rowerowego wyruszyli o godz. 15:00 spod Kościoła w Świniarach podążając Szlakiem kapliczek, krzyży i świątków". Trasa liczyła ok. 30 km, a jej przebieg wyglądał następująco: Świniary- Solec Zdrój- Zborów- Żuków- Piasek Mały- Kików- Sułkowice- Kików- Zagaje Kikowskie- Szklanów- Suchowola- Stopnica. Wspaniała pogoda, nastrój rowerzystów oraz malownicza trasa i piękne widoki przyrody Ponidzia sprzyjały klimatowi rajdu. Na to liczyliśmy. Po drodze liczba uczestników zaczęła się powiększać, gdyż na planowanych przystankach do naszej grupy rowerzystów dołączało coraz więcej osób. Po przebytych kilometrach uczestnicy rajdu dotarli do Stopnicy, gdzie w altance przy Gminnym Centrum Kultury czekały pyszne przekąski z grilla. 56 Głównym celem rozgrywek była integracja społeczności z obszaru działania LGD Stowarzyszenie G5,które przyciągnęła licznie fanów sportu i aktywnego wypoczynku. Projekt miał na celu 22

23 przeprowadzenie na terenie LGD eliminacyjnych rozgrywek w piłce siatkowej. Akcja miała na celu budowanie kapitału społecznego poprzez sportową aktywizację i propagowanie aktywnego wypoczynku, jako zdrowego stylu życia oraz promocję integracji jako formy funkcjonowania w lokalnym środowisku, przede wszystkim wśród najmłodszych członków społeczności zamieszkującej obszar LGD. Rozgrywki piłkarskie są powszechnie znaną i łatwo dostępną formą zaangażowania dzieci, młodzieży a także osób dorosłych w uprawianie sportu. Ulotki, foldery oraz inne materiały promocyjne były rozdawane uczestnikom turnieju a także kibicom. Uczestnikami turnieju w piłkę siatkową byli przedstawiciele różnych sektorów, zarówno organizacji pozarządowych, samorządów jak i gospodarczego. Przez cały czas trwania rozgrywek pracownicy biura promowali LGD oraz LSR udzielając informacji osobom zainteresowanym. W turnieju wzięło udział 8 drużyn, 6 osobowych, czyli ok 48 zawodników. Na widowni nie zabrakło także widzów dopingujących turniej. Prawo uczestnictwa w turnieju miały drużyny zgłoszone w odpowiednim terminie, w odpowiedzi na ogłoszenie o organizowanych rozgrywkach (strony internetowe: LGD "G5", gmin należących do Stowarzyszenia) oraz po wypełnieniu i dostarczeniu do LGD: karty zgłoszenia drużyny i oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w turnieju. Rozgrywki odbyły się na Hali Sportowej w Solcu- Zdroju. Komentarz: Organizacja powyższych wydarzeń o charakterze promocyjnym w ramach nabywania i aktywizacji miała przede wszystkim na celu budowanie marki Lokalnej Grupy Działania G5 poprzez angażowanie społeczności lokalnej w różnorodne przedsięwzięcia. Niektóre z powyższych działań kierowane były do mieszkańców w celu zachęcenia do korzystania ze środków dostępnych w ramach LSR poprzez pokazywanie dobrych praktyk. Inne miały pokazać bogactwo przyrodnicze i kulturowo-historyczne regionu i wzmocnić lokalny patriotyzm. Jeszcze 23

24 inne pokazywały lokalnych liderów i kreowały ich pozytywny wizerunek, wskazując jednocześnie na wielką potrzebę narodzin coraz to nowych lokalnych przywódców społecznych. Kolejne prezentowały dorobek LGD i Partnerów w kształtowaniu tożsamości społecznej obszaru oraz integrowały przedstawicieli różnych sektorów. Taka różnorodność działań skierowanych do mieszkańców najpełniej ukazuje oddolny charakter LEADERA i pokazuje jego wymiar społeczny. Kolejna misja LGD w okresie programowania powinna umacniać ten poziom aktywności. Działania informacyjne Organizacja dyżurów eksperckich w zakresie działań agencyjnych (Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) Z uwagi na fakt, że przygotowanie wniosku o pomoc z zakresu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw wymaga fachowej wiedzy, chcieliśmy wyjść na przeciw oczekiwaniom naszych potencjalnych beneficjentów i zapewnić im fachową pomoc przy aplikowaniu o środki z tych działań. Dlatego sfinalizowane zostało zatrudnienie specjalisty ds. obsługi wnioskodawców, który zatrudniony był na umowę zlecenie przez LGD przed ogłoszeniem naboru wniosków z ww. zakresu i pełnił dyżury w biurze LGD oraz pomagał przy sporządzaniu wniosku i EPO. Dyżury doradcy Przed każdym ogłoszonym konkursem oraz naborem wniosków dyżury na terenie każdej gminy pełnił pracownik LGD świadcząc doradztwo w zakresie kryteriów wyboru oraz wymagań formalno- prawnych dot. poszczególnych konkursów Komentarz: Dotarcie z najpełniejszą informacją do jak najszerszego grona potencjalnych Beneficjentów było ważnym obszarem zaangażowania biura LGD. Świadczone doradztwo i pomoc w pokonywaniu procedur wnioskowania okazało się niezwykle pożądanym działaniem. Okazało się też bardzo skuteczne w działaniach Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi. W zakresie Różnicowanie i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw okazało się jednak niewystarczające, gdyż bardzo skomplikowane procedury i długi czas weryfikacji wniosków (najdłuższy 13 miesięcy!) w OR ARiMR spowodował, że nie wszystkie założone wskaźniki udało się osiągnąć. Pomimo pewnych niedociągnięć w zakresie tzw. działań agencyjnych misja LGD w okresie programowania została spełniona w dosyć zadawalającym stopniu. Źródło: Opracowanie własne LGD. 24

25 Na podstawie powyższego zestawienia można wyciągnąć wniosek, że podejmowane przez LGD Stowarzyszenie G5 działania są bardzo zróżnicowane i skierowane do różnych grup docelowych. Poprzez różne formy przekazu szkolenia, spotkania informacyjne, konkursy LGD starała się dotrzeć z informacją o swoim funkcjonowaniu do jak najszerszej społeczności lokalnej oraz zaktywizować mieszkańców obszaru. Wynikiem tej kampanii informacyjno-promocyjnej był dość duży odzew na ogłaszane konkursy Zestawienie wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD Stowarzyszenie G5 W okresie funkcjonowania LGD Stowarzyszenie G5 przeprowadziło 23 nabory wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w zakresie 4 działań: 6 naborów z małych projektów; 6 naborów z Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej ; 6 naborów z Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz 5 naborów w ramach Odnowy i rozwoju wsi. Tabela 3. Stopień wykorzystania środków w okresie w stosunku do planu budżetu LSR (stan na dzień r. bez kosztów Funkcjonowania, nabywania umiejętności i aktywizacji oraz bez Projektu współpracy) Aktualny limit z LSR, w tym: , Odnowa i rozwój wsi , Małe projekty , Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw , Różnicowanie w kierunku ,00 Wykorzystanie łącznie, w tym: , Odnowa i rozwój wsi , Małe projekty , Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw , Różnicowanie w kierunku ,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentów w biurze LGD. Analizując powyższe dane liczbowe widać pewne oszczędności faktycznego wykorzystania w stosunku do planu. Nadmienić w tym miejscu należy, że konkursy ogłaszane były na 100% dostępnych środków i złożone projekty zagospodarowały całość kwoty z ogłoszenia. W trakcie realizacji jednak pojawiały się pewne rozbieżności pomiędzy kwotami z podpisanych umów a kwotami z wniosków o płatność, których źródło tkwiło m.in. w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych (jst.), w pewnych różnicach cenowych pomiędzy wnioskowaniem a realizacją oraz w ocenie kwalifikowalności kosztów przez ARiMR. Niemniej jednak stopień realizacji budżetu wg szacunkowych danych na dzień kształtuje się na poziomie 95,15% w stosunku do planu. 25

26 Łącznie do LGD złożono 110 wniosków we wszystkich naborach, które zakończyły się podpisaniem umowy o dofinansowanie. Świadczy to o sporym zainteresowaniu ze strony podmiotów działających na terenie LGD oraz o skuteczności kampanii informacyjno-szkoleniowej prowadzonej przez biuro Lokalnej Grupy Działania od początku swojego funkcjonowania. W niektórych działaniach, było bardzo duże zainteresowanie, przekraczające czasami alokacje finansowe w danym naborze co skutkowało niejednokrotnie odrzuceniem wniosków. Wykres 1 Projekty złożone do LGD z podziałem na poszczególne konkursy ,50 zł ,00 zł Odnowa i Rozwój Wsi ,87 zł ,98 zł Małe Projekty Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji zgromadzonej w biurze LGD G5 Największą część budżetu LGD zagospodarowane zostały w ramach konkursu Odnowa i rozwój wsi. Ten stan rzeczy jest oczywisty w sytuacji kiedy mamy do czynienia z refundacją środków, gdyż samorządy/instytucje kultury/kościoły mają zdecydowanie większą płynność finansową w porównaniu do innych grup Beneficjentów. W czasie realizacji LSR Stowarzyszenia G5 w tym działaniu wpłynęło 18 wniosków z czego 1 był wnioskiem organizacji o statusie opp a 17 to wnioski samorządów. Niewątpliwie pozytywnie należy ocenić zaangażowanie środków po stronie Małych projektów, gdyż te w większości przyczyniły się do pobudzenia aktywności społecznej i zaangażowały rozmaite grupy społeczne do realizacji przedsięwzięć zmieniających rzeczywistość na wsi. W tym miejscu należy podkreślić niesamowity wkład stowarzyszeń, które rozwinęły szeroki wachlarz działań zarówno kultywujących tradycje i dbających o zachowanie historycznych walorów obszaru, warsztatowych, wydawniczych jaki i społeczno-kulturalnych. 26

27 Najtrudniejszym do oceny jest sektor gospodarczy, gdyż on kieruje się w podejmowaniu decyzji rachunkiem ekonomicznym przede wszystkim a system refundacji oraz dosyć skomplikowana i wymagająca sporego przygotowania formalnego procedura wnioskowania nie stanowi zachęty do podejmowania wysiłku o zdobycie dofinansowania planowanych inwestycji. Dosyć często spotykana jest opinia, że przedsiębiorcy wolą zrobić to własnymi środkami dłużej, lecz bez biurokracji, która określają jako zbędną. Wykres 2. Projekty zrealizowane w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD Stowarzyszenie "G5" wg statusu wnioskodawcy ,00 zł ,00 zł ,66 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,82 zł ,66 zł ,21 zł ,81 zł ,19 zł JST Przedsiębiorcy NGO Osoby Fizyczne Kościoły Instytucje Kultury Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji zgromadzonej w biurze LGD G5 Wykres powyższy obrazuje zaangażowanie poszczególnych grup wnioskodawców w starania o środki w ramach LSR na przestrzeni lat Niewątpliwym liderem pod względem wykorzystania kwot są samorządy, lecz ilościowo dominuje sektor społeczny. Jednostki samorządu terytorialnego realizowały kilka dużych przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Odnowy i rozwoju wsi i tylko kilkanaście wniosków w ramach Małych projektów. Jako sukces należy uznać pobudzenie aktywności stowarzyszeń, które wykazały spory wysiłek (chociażby przy zapewnieniu wkładu własnego do projektów) i podjęły skuteczne próby pozyskania funduszy. Niektóre podejmowały kilkakrotnie trud realizacji projektów, które zmieniły wizerunek organizacji, miejscowości i obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju W zakresie ochrony dóbr wpisanych do rejestru zabytków zaobserwowano wzmożone zainteresowanie instytucji kościelnych wnioskowaniem o środki na ratowanie niszczejącego dziedzictwa historycznego. 27

28 Zaś sferą organizacji imprez, warsztatów i animowania społeczności a także tworzenia oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego zajęły się instytucje kultury. W zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego obszaru w grupie wnioskodawców znalazło się kilka przedsiębiorców i rolników. Patrząc na rozkład kwot na poszczególne grupy Beneficjentów można zaryzykować stwierdzenie, że gdyby wyłączyć działanie Odnowa i rozwój wsi to interesy każdej z poszczególnych grup zostały zaspokojone w stopniu porównywalnym. Wykres 3. Liczba wniosków zrealizowanych przez wnioskodawców LGD Stowarzyszenia "G5" z podziałem na status wnioskodawcy JST NGO Osoby fizyczne Kościoły Instytucje Kultury 7 Przedsiębiorcy Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji zgromadzonej w biurze LGD G5 Powyższy wykres ukazuje ilościowy rozkład projektów zrealizowanych za pośrednictwem LGD G5 we wszystkich konkursach łącznie. Na pierwszy rzut oka widać, że sektor społeczny i gospodarczy razem zdecydowanie dominuje nad sektorem publicznym co jest bardzo pozytywnym symptomem w realizacji założeń Osi IV PROW LEADER. 28

29 Wykres 3. Projekty zrealizowane w ramach konkursu Małe Projekty wg statusu wnioskodawcy ,00 zł ,00 zł ,66 zł ,00 zł ,68 zł ,00 zł ,00 zł ,81 zł ,19 zł ,00 zł ,21 zł ,32 zł 0,00 zł Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji zgromadzonej w biurze LGD G5 Działanie Małe projekty było bardzo ważnym punktem realizacji LEADERA w perspektywie czasowej Pokazywało najpełniej oddolność Programu i uczyło zaangażowania społeczności lokalnej w realizację celów i przedsięwzięć szczególnie dla nich ważnych. Stowarzyszenia, osoby fizyczne, kościoły czy instytucje kultury rozwinęły dzięki nim szeroki wachlarz przedsięwzięć, które zbudowały i wniosły w społeczeństwo wartość nie do przecenienia kapitał społeczny. Na podstawie powyższej analizy można wywnioskować jakie trendy panowały wśród zainteresowanych wnioskodawców. Zestawienie to jest punktem wyjścia do analizy postępów w realizacji wskaźników określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju. 6. Postęp w realizacji projektów oraz stopień(analiza) osiągniętych wskaźników. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju złożone do LGD Stowarzyszenie G5 w ramach ogłaszanych konkursów, a następnie ocenione przez Radę pod kątem zgodności z celami określonymi w LSR oraz kryteriami wyboru, są następnie oceniane formalnie w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju 29

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka Kozienice, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy Kraina Łęgów Odrzańskich 1(6) 2012 Egzemplarz bezpłatny Rozrywka Nowy Program Grantowy Pozyskaj dotację z Programu Leader Porozumienie z Saksonią podpisane Nabór na szkolenia Jak pozyskać dotację z działania

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski Ewaluacja funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Mielno 2013 ul. Pimpickiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo