Ewaluacja ex-post. z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja ex-post. z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5"

Transkrypt

1 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE G5 Wiślica Pacanów Nowy Korczyn Solec- Zdrój Stopnica Ewaluacja ex-post z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Pacanów 2014

2 Spis treści 1. WSTĘP Cele ewaluacji Metodologia i zakres badania Cel badania Zakres badania Metody i techniki badania ewaluacyjnego Ogólna charakterystyka oraz główne założenia LGD Stowarzyszenia G Wdrażanie LSR oraz analiza wyników ewaluacji Zestawienie głównych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych zrealizowanych przez LGD Stowarzyszenie G5 w latach : Zestawienie wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD Stowarzyszenie G Postęp w realizacji projektów oraz stopień(analiza) osiągniętych wskaźników Analiza SWOT w oparciu o wyniki spotkań grup fokusowych Rekomendacje na przyszłość Podsumowanie Spis Tabel Spis Wykresów

3 1. WSTĘP Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki lub programu. Niniejsza ewaluacja została przeprowadzona w oparciu o określone kryteria, dokumentacje LGD Stowarzyszenie G5. Ze względu na termin przeprowadzania badania względem programu, projektu możemy wyróżnić: ewaluację formatywną (ex-ante) przeprowadzaną przed realizacją programu /projektu, zasadniczym celem tego typu ewaluacji jest ocena na ile planowana interwencja z punktu widzenia potrzeb (sektora, beneficjentów) oraz spójna w zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji, diagnoza potrzeb i oczekiwań grupy docelowej, identyfikacja potencjalnych trudności w kontekście społecznym, gospodarczym, prawnym. ewaluację okresową (mid-term), która przeprowadzana jest w trakcie wdrażania programu. Jej efektem jest wstępna ocena interwencji i dostarczenie informacji do przygotowania dokumentów dla następnego okresu realizacji programu, projektu. ewaluację bieżącą (on-going), która przeprowadzana jest w trakcie wdrażania programu, jednak w przeciwieństwie do ewaluacji mid-term nie jest określony jej dokładny moment realizacji. Ewaluacja on-going przeprowadzana jest np. w przypadku, gdy monitorowanie ujawniło odchylenia od założonych wartości wskaźników. Jej efektem jest identyfikacja barier realizacji celów. ewaluację końcową (ex-post) - przeprowadzaną po zakończeniu realizacji programu /projektu, poddającą ocenie skuteczność i efektywność interwencji, jej trafność i użyteczność, a także stopień realizacji założonych celów oraz badanie długotrwałych efektów (oddziaływania) projektu/programu. Tego typu ewaluacja może stanowić cenne źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnych interwencji. Plan ewaluacji obejmuje analizę zrealizowanych w okresie od 2009 do 2014 r. działań i operacji pod kątem określenia ich efektów oraz wpływu jakie miała ich realizacja na osiągnięcie założonych celów LSR. W trakcie przeprowadzania ewaluacji uwzględniono wskaźniki oddziaływania w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć. Ewaluacja działalności LGD Stowarzyszenie G5 dotyczy przede wszystkim efektywności działań LGD, związanych z wdrażaniem LSR, w tym w szczególności: - stopnia realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w ramach LSR (ilość i rodzaj zrealizowanych zadań w stosunku do założeń), - poziomu realizacji wskaźników zakładanych dla poszczególnych przedsięwzięć, 3

4 - wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie przyjętych głównych celów Strategii, LGD G5 sporządziła raport monitorujący realizację wskaźników produktu na koniec 2013 r. oraz przedstawiający obraz działań podejmowanych przez G5 w celu nabywania umiejętności i aktywizacji. Niniejsza ewaluacja jest ostatnią - ex-post pozwalającą określić czy udało się zrealizować cele LSRu; czy osiągnięto pożądane wskaźniki wyznaczonych wcześniej mierników; jakimi kosztami udało się zrealizować cele; czy działania podjęte w ramach realizacji poszczególnych celów objęły wszystkie grupy docelowe; czy działania przyniosły długotrwały efekt; czy działania te przyczyniły się do poprawy sytuacji w pozostałych obszarach docelowych. Wyniki i aktualizacje raportu monitorującego z 2013 r. uzupełnione o analizę SWOT obszaru po realizacji LSR, oraz poszerzone o dane obszaru włączanego do LGD zostaną wykorzystane jako baza do budowy nowej Strategii Rozwoju na lata Cele ewaluacji Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5 jest na bieżąco monitorowane i poddawane autoewaluacji (samoocenie) w celu stałego podnoszenia jakości i efektywności działania. Ewaluacja taka była konieczna do sprawnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, a także do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia społecznogospodarczego, pozwoliła również wyciągnąć cenne wskazówki na przyszłość przy tworzeniu nowej strategii w okresie programowania na lata Głównym celem przeprowadzanej ewaluacji jest ocena, w jakim stopniu działania podjęte przez Stowarzyszenie G5 w okresie są adekwatne, użyteczne i przyczyniają się do efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie podejścia Leader do rozwoju obszarów wiejskich. LGD Stowarzyszenie G5 poddano ewaluacji ex- post m.in. w obszarach takich jak: 1. dokonanie oceny efektów realizacji przedsięwzięć w ramach LSR, oraz ich wpływu na osiągnięcie celów zawartych w LSR. 2. zbadanie jakości pracy organów LGD odpowiedzialnych za realizację LSR oraz udoskonalenie w kierunku lepszego planowania i realizacji LSR w przyszłym okresie programowania na latach oraz przy wykorzystaniu technik badania grup fokusowych rozpoczyna jednocześnie ewaluację ex-ante dla okresu programowania LSR przewiduje ocenę funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, która będzie się odbywać przez wykorzystanie kilku narzędzi ewaluacyjnych: oceny ex ante i ex post; spotkania grup fokusowych 4

5 analizę jakościową i ilościową projektów złożonych do LGD w ramach ogłaszanych konkursów. Niniejszy raport obejmuje ocenę ex ante oraz ocenę ex post. Ocena ex ante koncentruje się wyłącznie na operacjach znajdujących się w fazie planowania i podejmowania decyzji o ich realizacji. Ocena ex post skupia się na ocenie działań już zrealizowanych. 3. Metodologia i zakres badania Opis procesu badawczego Cel badania Niniejszy raport ewaluacyjny ma charakter sprawozdawczy z jednej strony i planistyczny z drugiej. Jego celem jest podsumowanie i ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz realizacji działań LGD Stowarzyszenie G 5 założonych do wykonania na lata W raporcie ujęto również wnioski i zalecenia dotyczące ewentualnych kierunków rozwoju obszaru i sposobu funkcjonowania LGD w przyszłym okresie programowania tj. lata Zakres badania przedmiotowy Przedmiotem ewaluacji jest efekt rzeczowy i finansowy wdrażania LSR oraz zadań zrealizowanych przez Stowarzyszenie G5 pod kątem skuteczności, efektywności i trafności w stosunku do założeń poczynionych w LSR. czasowy Raport dotyczy okresu realizacji LSR i funkcjonowania LGD, tj. od 2009 roku do końca 2014 roku ( r. LGD zawarła umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego; Umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nr UM UM /09) przestrzenny Zakres przestrzenny raportu obejmuje obszar funkcjonowania LGD Stowarzyszenie G5 w okresie , czyli 5 gmin wiejskich: gmina Pacanów, Stopnica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn, Wiślica Metody i techniki badania ewaluacyjnego Organem odpowiedzialnym za proces ewaluacji i autoewaluacji jest Kierownik Biura LGD Stowarzyszenia G5 jako organ wykonawczy, działający w oparciu o wytyczne zaopiniowane przez Zarząd i Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Kierownik Biura powołuje i prowadzi zespół ds. ewaluacji składający się z 3 pracowników oraz może posiłkować się badaniami zleconymi do przeprowadzenia firmom zewnętrznym. W październiku 2014 r. powołano takowy zespół do analizy danych zgromadzonych w biurze LGD oraz przeprowadzono analizę rynku mającą za zadanie wybór podmiotu do przeprowadzenia badań metodą grup fokusowych. 5

6 Dla zachowania wysokiej jakości badań metodologicznych w Polsce zostały opracowane przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne Standardy Ewaluacji. Opracowane standardy są efektem wspólnej pracy szerokich środowisk zajmujących się ewaluacją - przez przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych, pracowników firm realizujących badania ewaluacyjne, instytucji naukowych i niezależnych konsultantów. W badaniach ewaluacyjnych określono swoisty system kryteriów (standardów), które są dla ewaluatora drogowskazem określającym kierunki dociekań oraz to, co najistotniejsze z punktu widzenia istoty programu, jego celów i efektów. Do katalogu kryteriów (standardów) ewaluacyjnych zaliczyć należy: trafność (ang. relevance) - pozwala ocenić, w jakim stopniu cele programu odpowiadają potrzebom i priorytetom danego sektora czy regionu, efektywność (ang. efficency) - pozwala ocenić poziom ekonomiczności danego programu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych produktów, skuteczność (ang. effectivenness) - pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania wpływu zostały osiągnięte, użyteczność (ang. utility) - pozwala ocenić, do jakiego stopnia produkty, rezultaty i oddziaływania programu odpowiadają potrzebom grupy docelowej, trwałość (ang. sustainability) - pozwala ocenić, na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem projektu będą trwały po jego zakończeniu. Metodologia badań ewaluacyjnych jest szczególnie istotna na etapie przygotowywania sposobu przeprowadzenia ewaluacji. Jej wybór ma istotny wpływ na jakość analizy i uzyskane wyniki. Odpowiednio dobrane narzędzia i techniki badawcze doprowadzą do postawionego w ewaluacji celu, tj. zbadania skuteczności wdrażania LSR oraz wyciągnięcia odpowiednich wniosków dla zarządzających LSR i LGD, poprawiających jakość prowadzonych działań w kolejnym okresie programowania. Do ewaluacji LSR i LGD konieczne jest zastosowanie, zarówno danych pierwotnych jak i wtórnych oraz danych ilościowych i jakościowych. W celu zapewnienia rzetelności uzyskanych informacji, zbierania jak najpełniejszego materiału badawczego oraz formułowania poprawnych logicznie i metodologicznie wniosków konieczne jest bieżące zestawianie i porównywanie ze sobą danych. Działanie takie przebiega w trzech etapach: 1) zbieranie dostępnych danych, 2) zbieranie informacji od różnych grup respondentów (potencjalnie prezentujących różny punkt widzenia), 3) realizacja badania i analiza danych przez zespół badawczy. Takie podejście zostało zastosowane w niniejszym badaniu ewaluacyjnym, a jego efekty są odzwierciedlone w niniejszym raporcie. 6

7 4. Ogólna charakterystyka oraz główne założenia LGD Stowarzyszenia G5 Stowarzyszenie G5 działając jako Lokalna Grupa Działania (LGD) jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, realizację Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez LGD oraz prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia. Stowarzyszenie G5 swoim działaniem obejmuje obszar gmin wiejskich położonych na południu woj. świętokrzyskiego, w południowej części jednej z krain regionu Ponidzia. Na obszar ten składa się pięć gmin: Wiślica, Solec - Zdrój, Stopnica, Nowy Korczyn, Pacanów. Realizując Lokalną Strategię Rozwoju w ramach programu LEADER objętego PROW spory nacisk kładziono m.in. wparcie rozwoju turystyki oraz promocję atrakcji i produktów turystycznych tego znaczącego obszaru województwa świętokrzyskiego jakim jest Południowe Ponidzie tj. teren 5 gmin usytuowanych w jego południowej części. Cechą charakterystyczną opisywanego mikroregionu jest komplementarność i wzajemne uzupełnianie się oferty turystycznej jego miejscowości, pozwalające na pełną moc odpoczynku dla całej rodziny. Jest to teren czysty ekologicznie, o wspaniałych walorach przyrodniczych, a także Solec-Zdrój walorach uzdrowiskowych, teren o bardzo małym uprzemysłowieniu, o dominującej roli rolnictwa. Czynniki te są wielkim atutem regionu w rozwoju turystyki. Wokół w promieniu do 200 km znajdują się duże uprzemysłowione aglomeracje: Górny Śląsk, Kraków, Kielce, Rzeszów, nieco dalej Łódź i Warszawa, dla mieszkańców których obszar ten może jawić się niczym piękny rajski ogród pomiędzy przemysłowymi regionami. Wspaniałość fauny i flory, do tego bardzo bogate dziedzictwo historyczne, sięgające początków polskiej państwowości, czynią zeń obszar niezwykle atrakcyjny. Stąd też Lokalna Strategia Rozwoju na lata zakładała jak najpełniejsze wykorzystanie tej specyfiki regionu, stanowiącą jego atut. Wspólnota historyczna i kulturowa oraz geograficzna, ale przede wszystkim podobieństwo sytuacji gospodarczospołecznej i występujących w nich problemów oraz wspólne cele połączyły pięć gminy Południowego Ponidzia w jedną Lokalną Grupę Działania G5. Dzięki temu pięć gmin prowadzi teraz wiele wspólnych i spójnych programów, inicjatyw i działań. 7

8 Misją Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5 jest wyzwalanie inicjatyw oddolnych oraz integrowanie osób, instytucji i środowisk na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i wykorzystywania naszych największych potencjałów walorów turystycznych, czystego środowiska, lokalnych produktów i tradycji oraz kapitału ludzkiego. Realizacji misji służyły w okresie realizacji LSR cele strategiczne, którym podporządkowane były cele szczegółowe, doprecyzowane przez poszczególne przedsięwzięcia, przyczyniające się do osiągnięcia założonych rezultatów. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia G5 zawiera cztery cele ogólne, wynikające z wizji rozwoju obszaru: 1. Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych regionu Południowego Ponidzia; 2. Różnicowanie działalności gospodarczej obszaru LGD w oparciu o produkty lokalne i rzemiosło; 3. Rozwój potencjału ludzkiego obszaru LGD 4. Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszaru LGD; Cele ogólne zawierały cele szczegółowe, o krótszym okresie realizacji, które dostarczają informacji w jaki sposób będą osiągane cele ogólne. Plan operacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju zamykają przedsięwzięcia. Miały one postać lokalnych programów, do realizacji których zaproszone są wszystkie podmioty działające na terenie Lokalnej Grupy Działania. Każdy z nich, bez względu na status, formę prawną, czy też obszar działania może we własnym zakresie przyczyniać się do realizacji danego przedsięwzięcia, a tym samym celów szczegółowych i ogólnych LSR. Tabela 1. Cele i Przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia G5 CELE OGÓLNE CELE SZCZEGÓŁOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA I. ROZWÓJ TURYSTYKI BAZUJĄCEJ NA WALORACH PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH REGIONU I.1. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I SPORTOWEJ I.1.1. Spójna i atrakcyjna oferta turystyczna regionu Południowego Ponidzia 8

9 POŁUDNIOWEGO PONIDZIA I.2. AKTYWNA PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNO- KULTUROWYCH REGIONU I.2.1. Znana marka turystyczna Ponidzie Królewskie Wdrażanie innowacyjnych produktów turystycznych II. RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBSZARU W OPARCIU O PRODUKTY LOKALNE I TRADYCYJNE RZEMIOSŁO II.1. PODNOSZENIE POZIOMU KWALIFIKACJI ROLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z POMOCY ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI II.2 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR II.1.1. Lokalny system wsparcia kwalifikacji rolników i producentów II.2.1 Wzrost aktywności gospodarczej i dochodów mieszkańców w oparciu o świadczenie usług III.1 WZROST JAKOŚCI ZASOBÓW PRACY III.1.1. Rozwój umiejętności i kompetencji mieszkańców obszaru LGD III.2.1. Rozwój oferty spędzania wolnego czasu III. ROZWÓJ POTENCJAŁU LUDZKIEGO LGD III.2. OBSZAR INTEGRUJĄCY MIESZKAŃCÓW III.2.2. Obszar wyrównujący możliwości samodzielnego rozwoju mieszkańców III.3 BUDOWA AKTYWNEGO SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO III.3.1 Utworzenie inkubatora organizacji pozarządowych wokół LGD IV. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA IV.1. PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI IV.1.1. Społeczność przyjazna środowisku 9

10 PRZYRODNICZEGO OBSZARU LGD EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW 5. Wdrażanie LSR oraz analiza wyników ewaluacji 5.1. Zestawienie głównych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych zrealizowanych przez LGD Stowarzyszenie G5 w latach : Tabela 2. Działania informacyjne, promocyjne i szkolenia realizowane przez LGD Stowarzyszenie G5 w latach Nazwa/ Rodzaj działania Termin Liczba uczestników Tematyka Szkolenia Szkolenie dla Organizacji pozarządowych: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia G5 Małe Projekty Pacanów Stopnica Solec Zdrój Nowy Korczyn Wiślica 5 - Możliwość wsparcia finansowego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia G5 Małe Projekty. - Możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach PROW. - Zgodność projektów z celami LSR oraz kryteria wyboru operacji przez LGD Szkolenie dla rolników i mikroprzedsiębiorców : Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia G5 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój Pacanów Nowy Korczyn Stopnica Możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach działania 413 : Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 2. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach działania 413 : Wdrażanie 10

11 mikroprzedsiębiorstw Wiślica Solec- Zdrój Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 3. Zgodność projektów z celami LSR oraz kryteria wyboru operacji przez LGD. Szkolenie dla rolników i mikroprzedsiębiorców : Spotkanie aktywizacyjne - dotacje w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Pacanów Nowy Korczyn Stopnica Wiślica Możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach działania 413 : Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw : - Zasady przyznawania wsparcia - Koszty kwalifikowane - Tryb przyznawania wsparcia - Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia 2. Zgodność projektów z celami LSR oraz kryteria wyboru operacji przez LGD Solec- Zdrój 15 Szkolenie ARiMR Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Solec- Zdrój Ogólne informacje dotyczące działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, tj. beneficjenci działania, zakres pomocy, forma i wysokość pomocy; 2. Kwalifikowalność kosztów w ujęciu PROW i Lokalnej Strategii Rozwoju; 3. Wskazanie warunków, jakie należy spełnić aby uzyskać pomoc; 4. Krótki instruktaż wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 11

12 Szkolenie aktywizujące "e-aktywni 50+" Szkolenie aktywizujące pn. "Moja szansa- Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą" Szkolenie pn. Aktywizowanie społeczności lokalnej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami Stopnica Solec- Zdrój Stopnica Kurs e-aktywni 50+ był skierowany do osób, które nie miały wcześniej styczności z komputerem oraz Internetem. Miał na celu naukę podstawowych zasad korzystania z komputera oraz sieci Internet. W ramach szkolenia wsparciem objętych zostało 10 mieszkańców obszaru LGD po 50 roku życia, którzy zechcieli skorzystać z naszej oferty w zakresie podniesienia swoich kompetencji informatycznych. Przedsięwzięcie to miało wymiar innowacyjny. Polegało ono na zakładanym przewartościowaniu podejścia do osób defaworyzowanych traktowaniu ich jako równoprawnych członków społeczności lokalnej. Z uwagi na fakt, że liczba osób bezrobotnych wciąż wzrasta, LGD G5 chciało chociażby w małym stopniu przyczynić się do tego aby takich osób nie przybywało na obszarze LGD. W związku z tym sfinansowano szkolenie pt:moja szansa- Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Obszar LGD przedstawia bardzo dużą wartość przyrodniczą. Znaczna część terenów objęta jest ochroną prawną, stanowiąc obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe oraz rezerwaty przyrody. Zachowanie tego dziedzictwa będzie w przyszłości stanowić o atrakcyjności turystycznej regionu. Proces ten wymaga jednak kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców. LSR w celu IV przewiduje działania / szkolenia w zakresie ochrony środowiska m.in. segregację odpadów, zmniejszanie ilości i objętości wytwarzanych odpadów, zmianę negatywnych przyzwyczajeń, poczucie odpowiedzialności pokoleniowej za stan środowiska naturalnego. W związku z powyższym 12

13 Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych Stopnica 33 sfinansowano koszty szkolenia mieszkańców obszaru LGD w zakresach dotyczących prawidłowej gospodarki odpadami. Na obszarze LGD G5 istnieje 68 prężnie działających organizacji pozarządowych. Niestety mimo ogromnych ambicji organizacji pozarządowych we włączenie się w proces zarządzania zmianą społeczną niejednokrotnie błądzą one po omacku w gąszczu uregulowań prawnych i wymogów formalnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom III sektora w ramach LGD sfinansowało szkolenie dla tych organizacji, by nauczyć je samodzielnego poruszania się na rynku funduszy grantowych, skutecznego wnioskowania o dotacje, a przede wszystkim stworzyć szeroko pojętą platformę współpracy między nimi samymi zarówno w sferze finansowej jak i pozafinansowej. W związku z trudnościami jakie NGO spotykają na swojej ścieżce we współpracy z samorządami sfinansowano szkolenie i koszty z nim związane, na którym przedstawiciele organizacji pozarządowych poznają m.in. Aspekty prawne, Formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, Finansowe formy współpracy, Pozafinansowe formy współpracy. Szkolenie pn. Jakościowe zarządzanie projektem Solec-Zdrój 18 W związku z trudnościami jakie NGO spotykają na swojej ścieżce zrealizowano szkolenie, na którym przedstawiciele organizacji pozarządowych dowiedzieli się m.in. co to jest i czym się charakteryzuje projekt, co to jest cykl życia projektu, jakie są metody identyfikacji projektów oraz jak tworzy się projekt. Szkolenie skierowane dla grupy defaworyzowanej jaką są organizacje pozarządowe. Szkolenie to miało na celu zapoznanie uczestników z wiedzą dot.: *zarządzania 13

14 cyklem projektu od zidentyfikowania problemu do jego rozwiązania, *metod identyfikacji projektów analiza SWOT, mapa problemów, drzewo problemów, zasoby materialne, ludzkie, sytuacyjne, wskaźnika sukcesu projektu i ich znaczenia oraz *monitoringiem i ewaluacją projektu. Komentarz: Organizacja i prowadzenie szkoleń o tematyce objętej Lokalną Strategią Rozwoju spotkało się z zainteresowaniem w sumie grupy 392 osób; ich różnorodność tematyczna spowodowała, że wśród uczestników znaleźli się ludzie z różnych grup i sektorów społecznych: rolnicy, przedsiębiorcy, bezrobotni, 50+, kobiety, młodzież, administracja publiczna, organizacje pozarządowe; Analiza ankiet podsumowujących prowadzone szkolenia pozwala wyciągnąć wniosek, że tego typu działania są racjonalne i oczekiwane przez mieszkańców obszaru. Uczestnicy szkoleń wskazali, że niejednokrotnie brak informacji lub niewystarczająca informacja odstręczała ich od podejmowania starań o środki. Formularze i procedurę wnioskowania uczestnicy określali jako trudną i żmudną a instrukcje zawiłe. Po zakończonych szkoleniach uczestnicy kilkakrotnie kontaktowali się z biurem LGD w celu uściślenia informacji, analizy kryteriów dostępu do poszczególnych działań oraz weryfikacji gromadzonej dokumentacji wnioskowej. Niewątpliwym sukcesem LGD pozostaje fakt, iż kilkunastu spośród uczestników szkoleń zostało w ich następstwie Beneficjentami środków w ramach LSR-u. Konkursy Konkurs z wiedzy ekologicznej Zostań fanem ekologii podczas imprezy Pożegnanie wakacji 2013 w Nowym Korczynie Konkurs z wiedzy ekologicznej Zostań fanem ekologii podczas imprezy Rodzina to siła w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie Konkurs fotograficzny pn. LGD G5 w obiektywie- promocja dziedzictwa przyrodniczego Ponidzia Królewskiego Nowy Korczyn Pacanów Celem konkursów było włączenie młodych mieszkańców terenu LGD do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że stan lokalnego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro. Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Dla najlepszych przygotowano nagrody w postaci książek i albumów o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Obszar działania LGD Stowarzyszenie G5 jest terenem czystym ekologicznie, o wspaniałych walorach przyrodniczych, a także Solec Zdrój walorach uzdrowiskowych, to teren o bardzo małym uprzemysłowieniu, o dominującej roli rolnictwa. 14

15 Komentarz: Czynniki te mogą być wielkim atutem regionu w rozwoju turystyki. Wspaniałość fauny i flory, do tego bardzo bogate dziedzictwo historyczne, sięgające początków polskiej państwowości, czynią zeń obszar niezwykle atrakcyjny. Celem konkursu, którego organizatorem było LGD Stowarzyszenie G5, było ukazanie wspaniałego dziedzictwa przyrodniczego obszaru objętego LSR, a przez to zwiększoną ochronę środowiska naturalnego jak również promocję krajobrazu i zasobów przyrodniczych, rozwój turystyki, aktywizacja mieszkańców a także chęć zainteresowania mieszkańców obszarem LGD G5. Celem konkursu był również wzrost rozpoznawalności regionu, przyrodniczych walorów turystycznych obszaru wśród jego mieszkańców jak również turystów, poprzez prezentację nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć podczas Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie (FKD). FKD przyciąga co roku rzeszę turystów, dlatego też Stowarzyszenie G5 promowało swój obszar podczas tej właśnie imprezy, wywołując nagrodzone w konkursie zdjęcia (3 szt.), które prezentowane były oprawione w antyramach i wystawione na stoisku LGD. Zdjęcia wyróżnione zostały zaprezentowane w wersji multimedialnej. Działanie to miało również na uwadze aktywizację społeczności lokalnej przyczyniającą się do wzrostu zainteresowania w zakresie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Akcja ta przyczyniła się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów a także wpłynęła pozytywnie na zmianę niewłaściwych przyzwyczajeń co jest zamiarem realizowanego przez LGD Celu IV LSR. 15

16 LGD w odniesieniu do celu IV zawartego w LSR podejmowała rozmaite próby zachęcania wnioskodawców do zainteresowania tematem ekologii i dbałości o stan środowiska naturalnego. Niestety na przestrzeni lat obejmujących realizację LSR nie udało się pozyskać Beneficjentów zainteresowanych tą tematyką. Można domniemywać, że przyczyną tego stanu rzeczy jest np. realizacja przez wszystkie samorządy powiatu buskiego projektu Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego", który wsparty przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej spowodował iż mieszkańcy powiatu skorzystali z tej możliwości wykorzystania energii odnawialnej na swoje potrzeby. W ramach kosztów aktywizacji LGD zorganizowała jednak kilka akcji, które poruszyły temat ekologii i wykorzystywania alternatywnych źródeł energii oraz bardzo ważny element selektywną zbiórkę odpadów. Uczestnicy tych akcji ocenili, że tego typu zagadnienia są bardzo ważną sferą życia społecznego i wymagają ciągłej pracy nad kształtowaniem świadomości mieszkańców. Wydarzenia promocyjne Rajd rowerowy szlakiem Zielonego listka Wyjazd studyjny do gospodarstwa agroturystycznego Gratka Świniary- Włosnowice Celiny (Gmina Raków) LGD G5 zorganizowała rajd rowerowy Szlakiem Zielonego Listka. Uczestnikiem wyprawy mógł być każdy chętny pełnoletni mieszkaniec obszaru G5 lubiący jazdę rowerem. Trasa szlaku wiodła przez takie miejscowości jak: Świniary, Ludwinów, Błotnowola, Brzostków, Kawęczyn, Ostrowce, Zagórzany, Chinków, Strażnik, Żuków, Zborów, Włosnowice. Rowerzyści ze sprzyjającą pogodą oraz wspaniałymi humorami wyruszyli szlakiem zielonego listka przez okoliczne miejscowości. Zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego Gratka w miejscowości Celiny, gmina Raków, które skorzystało z dofinansowania w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. W gospodarstwie odbyła się dyskusja dotycząca funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych. Przedstawione zostały formalno-prawne aspekty tworzenia gospodarstw Agroturystycznych, omówione zostały wymagania i uwarunkowania, jakie należy uwzględnić podczas przygotowywania gospodarstwa do świadczenia usług agroturystycznych, Kierownik LGD Stowarzyszenia G5 16

17 przedstawiła możliwość pozyskania środków finansowych na prowadzenie usług agroturystycznych - oś 4 LEADER PROW Wyjazd studyjny Cudze chwalicie swojego nie znacie zwiedzanie zabytkowej Wiślicy Festiwal LGD-ów Baw się z nami LGD ami. Pogadanka- prezentacja przyrodniczego dziedzictwa Ponidzia - podczas imprezy Kingonalia Wiślica Kielce Nowy Korczyn 20 Ok.1000 Ok. 100 osób LGD sfinansowało wyjazd studyjny. Podczas wyjazdu zwiedzano zabytkową Wiślicę, m.in.: Muzeum Regionalne, Bazylikę Kolegiacką Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Dom Długosza. Uczestnicy wyjazdu poznali historię miejsca, które jest początkiem Państwa Polskiego. W związku z organizowaną przez ŚBRR imprezą plenerową w Kielcach dla świętokrzyskich LGDów, przewidzieliśmy także udział organizacji pozarządowych (Naszych Beneficjentów ), w związku z powyższym Stowarzyszenie "G5" na swoje stoisko zaprosiło do udziału Koło Gospodyń Wiejskich Kępianki. Panie przygotowały pyszne, tradycyjne potrawy do degustacji celem uatrakcyjnienia imprezy. Występy artystyczne, degustacja potraw regionalnych oraz konkursy z nagrodami to tylko niektóre z atrakcji, jakie odbywały się podczas imprezy Baw się z nami LGD ami. W Lokalnej Strategii Rozwoju IV cel ZACHOWANIE DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO OBSZARU zawarte jest stwierdzenie iż potrzeba działań z zakresu kształtowania odpowiedzialności za środowisko naturalne, dlatego też zorganizowana została akcja- prezentacja slajdów, przygotowana przez ornitologa, znawcę fauny i flory terenu Ponidzia, która przedstawiała bioróżnorodność przyrody gmin należących do LGD Stowarzyszenie G5. Pogadanka przyrodnicza przyciągnęła dużą uwagę uczestników, co oznacza, że stan środowiska naturalnego nie jest nam obojętny, a także widoczne jest zapotrzebowanie 17

18 Wyjazd studyjny w ramach dobrych praktyk do LGD Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Łagów 20 na tego typu działania/akcje, które podnoszą świadomość ekologiczną mieszkańców. LGD Stowarzyszenie G5 w dniu r. zorganizowało wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej celem wymiany doświadczeń i przeniesienia dobrych praktyk na lokalny grunt. Podczas wizyty zorganizowana została konferencja nt Dobre praktyki, czyli projekty które wpływają na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich realizowane poprzez różne podmioty z udziałem środków lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Podczas wyjazdu zwiedzano miejsca i obiekty dofinansowane w ramach realizacji LSR oraz wymieniano doświadczenia beneficjentów w obu LGD-ach. Rajd rowerowy szlakiem Bocianich gniazd Plebiscyt Być Kobietą Aktywną Świniary- Włosnowice Pacanów 43 Ok. 100 LGD G5 zorganizowała II edycję rajdu rowerowego. Miłośnicy dwóch kółek wyruszyli o godz. 15:00 spod Kościoła w Świniarach podążając Szlakiem bocianich gniazd". Trasa liczyła ok. 40 km, a jej przebieg wyglądał następująco: Świniary- Solec-Zdrój- Wełnin- Zielonki- Ludwinów Piestrzec- Zborów- Żuków- Piasek Mały- Zagajów- Strażnik- Solec- Zdrój- Włosnowice. Wspaniała pogoda, nastrój rowerzystów oraz malownicza trasa i piękne widoki przyrody Ponidzia sprzyjały klimatowi rajdu. Na to liczyliśmy. Po drodze liczba uczestników zaczęła się powiększać, gdyż na planowanych przystankach do naszej grupy rowerzystów dołączało coraz więcej osób. Stowarzyszenie G5 rozpoczęło I edycję konkursu Być kobietą aktywną 2013, której następstwem będzie gala/ konferencja podsumowująca aktywność kobiet z obszaru LGD G5 w minionym roku. Zaplanowana została na dzień 8 marca 2014 r. w Europejskim 18

19 19 Centrum Bajki w Pacanowie, podczas organizowanej tam imprezy z okazji Dnia Kobiet. LGD promowała Stowarzyszenie G5 poprzez swoje stoisko, na którym ulotki, foldery i inne materiały reklamowe rozdawane były uczestnikom imprezy. Nominaci do nagród i wyróżnień wskazani zostali przez grono społeczeństwa lokalnego, poprzez dostarczenia w wyznaczonym terminie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu, dostępnego w biurze LGD G5 oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia. Wyróżniona Kobieta otrzymała statuetkę oraz kosz łakoci. Celem I edycji tego typu Konkursu była promocja i upowszechnianie obecności kobiet w sferze publicznej i społecznej na terenie obszaru LGD. Zależy nam na zwiększaniu udziału kobiet w biznesie i gospodarce społecznej; aktywności zawodowej kobiet w sektorze przedsiębiorstw; aktywności środowisk lokalnych w obszarze kultury, turystyki i rekreacji; wspieraniu tożsamości lokalnej. Chcemy promować i docenić działania na rzecz zwiększania udziału kobiet w życiu zawodowym, społecznym i gospodarczym. Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja aktywności kobiet oraz zainspirowanie do działania innych kobiet. Na Galę zostały zaproszone Kobiety ze Stowarzyszeń należących do LGD G5, samorządów, przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych. Impreza miała charakter otwarty. Poza wyborami tej jednej najbardziej aktywnej kobiety, podczas tej uroczystości zorganizowano pokaz rękodzieła. Wśród Stowarzyszeń należących do LGD G5 prócz tańca, śpiewu, sztuki kulinarnej, są też takie, które zajmują się właśnie

20 Dzień Beneficjenta i konferencja podsumowująca wdrażanie PROW w okresie Festiwal LGD-ów Baw się z nami LGD ami Stopnica Kielce 91 Ok rękodziełem np. Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych ze Stopnicy. W ramach promocji LGD postanowiono wykorzystać umiejętność rękodzieła, w tym celu kobietom uczestniczącym w Gali rozdane zostały kotyliony w postaci małych kwiatów (róż) przyczepionych na agrafce, robione na bieżąco podczas imprezy. Staraniem naszym było, aby każda z kobiet odznaczała się przypiętym do ubrania kotylionem, jako miłą pamiątką z tego wyjątkowego wydarzenia. W związku z tym, że okres programowania dobiegł końca LGD Stowarzyszenie G5 zorganizowało konferencję podsumowującą wdrażanie PROW w tym czasie. Podczas konferencji pracownik biura G5 przedstawił uczestnikom, którymi byli beneficjenci oraz członkowie stowarzyszeń, prezentację zawierającą raport monitorujący oraz zestawienie wszystkich wniosków złożonych do LGD G5 z podziałem na konkursy, gminy, sektory. Ponieważ konferencja ta połączona była z Dniem Beneficjenta na konferencję zostały również zaproszone organizacje pozarządowe czynnie udzielające się w nowoutworzonym inkubatorze organizacji pozarządowych. Zaprezentowali one swoje umiejętności m.in. śpiew, taniec, kabaret. Trzy koła gospodyń wiejskich z terenu "G5" przygotowały tradycyjne potrawy do degustacji celem uatrakcyjnienia konferencji. Barwny korowód, występy zespołów dziecięcych, młodzieżowych, folklorystycznych, kabaretowych, solistów i orkiestr dętych, pokazy walk rycerskich i sztuki ludowej oraz degustacja regionalnych potraw towarzyszyły 7 czerwca 2014r. imprezie plenerowej pn Baw się z nami LGD-ami. Wspólną zabawę rozpoczął 20

21 21 przemarsz barwnego korowodu sprzed pomnika Henryka Sienkiewicza na Plac Artystów w Kielcach, gdzie odbyła się główna część festynu. Swój dorobek prezentowały Lokalne Grupy Działania, które poprzez wspólną zabawę, pokazy, występy i warsztaty przybliżyły ideę swojego działania. O ważnej roli takich organizacji mówił Marszałek Adam Jarubas, który oficjalnie otworzył imprezę. W regionie świętokrzyskim mamy 18 lokalnych grup działania. Smakujcie dziś smaki świętokrzyskiej wsi zachęcał Marszałek. Swój dorobek artystyczny i dziedzictwo kulinarne prezentowało 18 Lokalnych Grup Działania. Zapewnili niepowtarzalne pachnące wiejskim chlebem ze smalcem i ogórkiem małosolnym wiejskie klimaty i smaki. Lokalne Grupy Działania bo o nich mowa prezentowały się na głównej ulicy stolicy regionu świętokrzyskiego. To była kolejna odsłona cyklicznej już imprezy pod hasłem Baw się z nami LGD - ami. A kielczanie i turyści mogli bawić się z LGD ami z czterech sąsiadujących ze sobą województw. Nie zabrakło także specjałów kuchni regionalnej i nie tylko. Na kilkunastu stoiskach ustawionych wzdłuż centralnej ulicy Kielc, popularnej Sienkiewce, prezentowały się Lokalne Grupy Działania reprezentujące nie tylko województwo świętokrzyskie, ale też mazowieckie, łódzkie oraz małopolskie. Na scenie na Placu Artystów aż do późnego wieczoru prezentowali się świętokrzyscy artyści zespoły dziecięce, młodzieżowe, folklorystyczne, kabaretowe, soliści i orkiestry dęte. Swoje stoiska wzdłuż ulicy Sienkiewicza rozstawiły Lokalne Grupy Działania z terenu województwa świętokrzyskiego. Przechodnie

22 Rajd rowerowy szlakiem Kapliczek, krzyży i świątków Rozgrywki sportowe I turniej piłki siatkowej drużyn amatorskich z terenu LGD Stowarzyszenia G Świniary- Stopnica Solec- Zdrój chętnie próbowali regionalnych potraw oraz zapoznawali się z atrakcjami turystycznym poszczególnych regionów naszego województwa. LGD G5 również zaprezentowało swoje smaki i atrakcje. Na stoisku tym razem przedstawicielki stowarzyszenia koła gospodyń wiejskich wsi Kików serwowały pyszne potrawy. Gości odwiedzających stoisko G5 przyjmowali pracownicy LGD G5 oraz postać Koziołka Matołka, która przyciągała uwagę zarówno dzieci jak i dorosłych. 42 W grupie odważnych, którzy skorzystali z oferty wyprawy rowerowej organizowanej 7 września 2014r. przez LGD Stowarzyszenie G5 znalazło się ponad 30 osób- miłośników dwóch kółek. Uczestnicy rajdu rowerowego wyruszyli o godz. 15:00 spod Kościoła w Świniarach podążając Szlakiem kapliczek, krzyży i świątków". Trasa liczyła ok. 30 km, a jej przebieg wyglądał następująco: Świniary- Solec Zdrój- Zborów- Żuków- Piasek Mały- Kików- Sułkowice- Kików- Zagaje Kikowskie- Szklanów- Suchowola- Stopnica. Wspaniała pogoda, nastrój rowerzystów oraz malownicza trasa i piękne widoki przyrody Ponidzia sprzyjały klimatowi rajdu. Na to liczyliśmy. Po drodze liczba uczestników zaczęła się powiększać, gdyż na planowanych przystankach do naszej grupy rowerzystów dołączało coraz więcej osób. Po przebytych kilometrach uczestnicy rajdu dotarli do Stopnicy, gdzie w altance przy Gminnym Centrum Kultury czekały pyszne przekąski z grilla. 56 Głównym celem rozgrywek była integracja społeczności z obszaru działania LGD Stowarzyszenie G5,które przyciągnęła licznie fanów sportu i aktywnego wypoczynku. Projekt miał na celu 22

23 przeprowadzenie na terenie LGD eliminacyjnych rozgrywek w piłce siatkowej. Akcja miała na celu budowanie kapitału społecznego poprzez sportową aktywizację i propagowanie aktywnego wypoczynku, jako zdrowego stylu życia oraz promocję integracji jako formy funkcjonowania w lokalnym środowisku, przede wszystkim wśród najmłodszych członków społeczności zamieszkującej obszar LGD. Rozgrywki piłkarskie są powszechnie znaną i łatwo dostępną formą zaangażowania dzieci, młodzieży a także osób dorosłych w uprawianie sportu. Ulotki, foldery oraz inne materiały promocyjne były rozdawane uczestnikom turnieju a także kibicom. Uczestnikami turnieju w piłkę siatkową byli przedstawiciele różnych sektorów, zarówno organizacji pozarządowych, samorządów jak i gospodarczego. Przez cały czas trwania rozgrywek pracownicy biura promowali LGD oraz LSR udzielając informacji osobom zainteresowanym. W turnieju wzięło udział 8 drużyn, 6 osobowych, czyli ok 48 zawodników. Na widowni nie zabrakło także widzów dopingujących turniej. Prawo uczestnictwa w turnieju miały drużyny zgłoszone w odpowiednim terminie, w odpowiedzi na ogłoszenie o organizowanych rozgrywkach (strony internetowe: LGD "G5", gmin należących do Stowarzyszenia) oraz po wypełnieniu i dostarczeniu do LGD: karty zgłoszenia drużyny i oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w turnieju. Rozgrywki odbyły się na Hali Sportowej w Solcu- Zdroju. Komentarz: Organizacja powyższych wydarzeń o charakterze promocyjnym w ramach nabywania i aktywizacji miała przede wszystkim na celu budowanie marki Lokalnej Grupy Działania G5 poprzez angażowanie społeczności lokalnej w różnorodne przedsięwzięcia. Niektóre z powyższych działań kierowane były do mieszkańców w celu zachęcenia do korzystania ze środków dostępnych w ramach LSR poprzez pokazywanie dobrych praktyk. Inne miały pokazać bogactwo przyrodnicze i kulturowo-historyczne regionu i wzmocnić lokalny patriotyzm. Jeszcze 23

24 inne pokazywały lokalnych liderów i kreowały ich pozytywny wizerunek, wskazując jednocześnie na wielką potrzebę narodzin coraz to nowych lokalnych przywódców społecznych. Kolejne prezentowały dorobek LGD i Partnerów w kształtowaniu tożsamości społecznej obszaru oraz integrowały przedstawicieli różnych sektorów. Taka różnorodność działań skierowanych do mieszkańców najpełniej ukazuje oddolny charakter LEADERA i pokazuje jego wymiar społeczny. Kolejna misja LGD w okresie programowania powinna umacniać ten poziom aktywności. Działania informacyjne Organizacja dyżurów eksperckich w zakresie działań agencyjnych (Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) Z uwagi na fakt, że przygotowanie wniosku o pomoc z zakresu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw wymaga fachowej wiedzy, chcieliśmy wyjść na przeciw oczekiwaniom naszych potencjalnych beneficjentów i zapewnić im fachową pomoc przy aplikowaniu o środki z tych działań. Dlatego sfinalizowane zostało zatrudnienie specjalisty ds. obsługi wnioskodawców, który zatrudniony był na umowę zlecenie przez LGD przed ogłoszeniem naboru wniosków z ww. zakresu i pełnił dyżury w biurze LGD oraz pomagał przy sporządzaniu wniosku i EPO. Dyżury doradcy Przed każdym ogłoszonym konkursem oraz naborem wniosków dyżury na terenie każdej gminy pełnił pracownik LGD świadcząc doradztwo w zakresie kryteriów wyboru oraz wymagań formalno- prawnych dot. poszczególnych konkursów Komentarz: Dotarcie z najpełniejszą informacją do jak najszerszego grona potencjalnych Beneficjentów było ważnym obszarem zaangażowania biura LGD. Świadczone doradztwo i pomoc w pokonywaniu procedur wnioskowania okazało się niezwykle pożądanym działaniem. Okazało się też bardzo skuteczne w działaniach Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi. W zakresie Różnicowanie i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw okazało się jednak niewystarczające, gdyż bardzo skomplikowane procedury i długi czas weryfikacji wniosków (najdłuższy 13 miesięcy!) w OR ARiMR spowodował, że nie wszystkie założone wskaźniki udało się osiągnąć. Pomimo pewnych niedociągnięć w zakresie tzw. działań agencyjnych misja LGD w okresie programowania została spełniona w dosyć zadawalającym stopniu. Źródło: Opracowanie własne LGD. 24

25 Na podstawie powyższego zestawienia można wyciągnąć wniosek, że podejmowane przez LGD Stowarzyszenie G5 działania są bardzo zróżnicowane i skierowane do różnych grup docelowych. Poprzez różne formy przekazu szkolenia, spotkania informacyjne, konkursy LGD starała się dotrzeć z informacją o swoim funkcjonowaniu do jak najszerszej społeczności lokalnej oraz zaktywizować mieszkańców obszaru. Wynikiem tej kampanii informacyjno-promocyjnej był dość duży odzew na ogłaszane konkursy Zestawienie wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD Stowarzyszenie G5 W okresie funkcjonowania LGD Stowarzyszenie G5 przeprowadziło 23 nabory wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w zakresie 4 działań: 6 naborów z małych projektów; 6 naborów z Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej ; 6 naborów z Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz 5 naborów w ramach Odnowy i rozwoju wsi. Tabela 3. Stopień wykorzystania środków w okresie w stosunku do planu budżetu LSR (stan na dzień r. bez kosztów Funkcjonowania, nabywania umiejętności i aktywizacji oraz bez Projektu współpracy) Aktualny limit z LSR, w tym: , Odnowa i rozwój wsi , Małe projekty , Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw , Różnicowanie w kierunku ,00 Wykorzystanie łącznie, w tym: , Odnowa i rozwój wsi , Małe projekty , Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw , Różnicowanie w kierunku ,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentów w biurze LGD. Analizując powyższe dane liczbowe widać pewne oszczędności faktycznego wykorzystania w stosunku do planu. Nadmienić w tym miejscu należy, że konkursy ogłaszane były na 100% dostępnych środków i złożone projekty zagospodarowały całość kwoty z ogłoszenia. W trakcie realizacji jednak pojawiały się pewne rozbieżności pomiędzy kwotami z podpisanych umów a kwotami z wniosków o płatność, których źródło tkwiło m.in. w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych (jst.), w pewnych różnicach cenowych pomiędzy wnioskowaniem a realizacją oraz w ocenie kwalifikowalności kosztów przez ARiMR. Niemniej jednak stopień realizacji budżetu wg szacunkowych danych na dzień kształtuje się na poziomie 95,15% w stosunku do planu. 25

26 Łącznie do LGD złożono 110 wniosków we wszystkich naborach, które zakończyły się podpisaniem umowy o dofinansowanie. Świadczy to o sporym zainteresowaniu ze strony podmiotów działających na terenie LGD oraz o skuteczności kampanii informacyjno-szkoleniowej prowadzonej przez biuro Lokalnej Grupy Działania od początku swojego funkcjonowania. W niektórych działaniach, było bardzo duże zainteresowanie, przekraczające czasami alokacje finansowe w danym naborze co skutkowało niejednokrotnie odrzuceniem wniosków. Wykres 1 Projekty złożone do LGD z podziałem na poszczególne konkursy ,50 zł ,00 zł Odnowa i Rozwój Wsi ,87 zł ,98 zł Małe Projekty Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji zgromadzonej w biurze LGD G5 Największą część budżetu LGD zagospodarowane zostały w ramach konkursu Odnowa i rozwój wsi. Ten stan rzeczy jest oczywisty w sytuacji kiedy mamy do czynienia z refundacją środków, gdyż samorządy/instytucje kultury/kościoły mają zdecydowanie większą płynność finansową w porównaniu do innych grup Beneficjentów. W czasie realizacji LSR Stowarzyszenia G5 w tym działaniu wpłynęło 18 wniosków z czego 1 był wnioskiem organizacji o statusie opp a 17 to wnioski samorządów. Niewątpliwie pozytywnie należy ocenić zaangażowanie środków po stronie Małych projektów, gdyż te w większości przyczyniły się do pobudzenia aktywności społecznej i zaangażowały rozmaite grupy społeczne do realizacji przedsięwzięć zmieniających rzeczywistość na wsi. W tym miejscu należy podkreślić niesamowity wkład stowarzyszeń, które rozwinęły szeroki wachlarz działań zarówno kultywujących tradycje i dbających o zachowanie historycznych walorów obszaru, warsztatowych, wydawniczych jaki i społeczno-kulturalnych. 26

27 Najtrudniejszym do oceny jest sektor gospodarczy, gdyż on kieruje się w podejmowaniu decyzji rachunkiem ekonomicznym przede wszystkim a system refundacji oraz dosyć skomplikowana i wymagająca sporego przygotowania formalnego procedura wnioskowania nie stanowi zachęty do podejmowania wysiłku o zdobycie dofinansowania planowanych inwestycji. Dosyć często spotykana jest opinia, że przedsiębiorcy wolą zrobić to własnymi środkami dłużej, lecz bez biurokracji, która określają jako zbędną. Wykres 2. Projekty zrealizowane w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD Stowarzyszenie "G5" wg statusu wnioskodawcy ,00 zł ,00 zł ,66 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,82 zł ,66 zł ,21 zł ,81 zł ,19 zł JST Przedsiębiorcy NGO Osoby Fizyczne Kościoły Instytucje Kultury Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji zgromadzonej w biurze LGD G5 Wykres powyższy obrazuje zaangażowanie poszczególnych grup wnioskodawców w starania o środki w ramach LSR na przestrzeni lat Niewątpliwym liderem pod względem wykorzystania kwot są samorządy, lecz ilościowo dominuje sektor społeczny. Jednostki samorządu terytorialnego realizowały kilka dużych przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Odnowy i rozwoju wsi i tylko kilkanaście wniosków w ramach Małych projektów. Jako sukces należy uznać pobudzenie aktywności stowarzyszeń, które wykazały spory wysiłek (chociażby przy zapewnieniu wkładu własnego do projektów) i podjęły skuteczne próby pozyskania funduszy. Niektóre podejmowały kilkakrotnie trud realizacji projektów, które zmieniły wizerunek organizacji, miejscowości i obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju W zakresie ochrony dóbr wpisanych do rejestru zabytków zaobserwowano wzmożone zainteresowanie instytucji kościelnych wnioskowaniem o środki na ratowanie niszczejącego dziedzictwa historycznego. 27

28 Zaś sferą organizacji imprez, warsztatów i animowania społeczności a także tworzenia oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego zajęły się instytucje kultury. W zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego obszaru w grupie wnioskodawców znalazło się kilka przedsiębiorców i rolników. Patrząc na rozkład kwot na poszczególne grupy Beneficjentów można zaryzykować stwierdzenie, że gdyby wyłączyć działanie Odnowa i rozwój wsi to interesy każdej z poszczególnych grup zostały zaspokojone w stopniu porównywalnym. Wykres 3. Liczba wniosków zrealizowanych przez wnioskodawców LGD Stowarzyszenia "G5" z podziałem na status wnioskodawcy JST NGO Osoby fizyczne Kościoły Instytucje Kultury 7 Przedsiębiorcy Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji zgromadzonej w biurze LGD G5 Powyższy wykres ukazuje ilościowy rozkład projektów zrealizowanych za pośrednictwem LGD G5 we wszystkich konkursach łącznie. Na pierwszy rzut oka widać, że sektor społeczny i gospodarczy razem zdecydowanie dominuje nad sektorem publicznym co jest bardzo pozytywnym symptomem w realizacji założeń Osi IV PROW LEADER. 28

29 Wykres 3. Projekty zrealizowane w ramach konkursu Małe Projekty wg statusu wnioskodawcy ,00 zł ,00 zł ,66 zł ,00 zł ,68 zł ,00 zł ,00 zł ,81 zł ,19 zł ,00 zł ,21 zł ,32 zł 0,00 zł Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji zgromadzonej w biurze LGD G5 Działanie Małe projekty było bardzo ważnym punktem realizacji LEADERA w perspektywie czasowej Pokazywało najpełniej oddolność Programu i uczyło zaangażowania społeczności lokalnej w realizację celów i przedsięwzięć szczególnie dla nich ważnych. Stowarzyszenia, osoby fizyczne, kościoły czy instytucje kultury rozwinęły dzięki nim szeroki wachlarz przedsięwzięć, które zbudowały i wniosły w społeczeństwo wartość nie do przecenienia kapitał społeczny. Na podstawie powyższej analizy można wywnioskować jakie trendy panowały wśród zainteresowanych wnioskodawców. Zestawienie to jest punktem wyjścia do analizy postępów w realizacji wskaźników określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju. 6. Postęp w realizacji projektów oraz stopień(analiza) osiągniętych wskaźników. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju złożone do LGD Stowarzyszenie G5 w ramach ogłaszanych konkursów, a następnie ocenione przez Radę pod kątem zgodności z celami określonymi w LSR oraz kryteriami wyboru, są następnie oceniane formalnie w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju 29

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER INFORMACYJNY. Lokalnej Grupy Działania

NEWSLETTER INFORMACYJNY. Lokalnej Grupy Działania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie NEWSLETTER INFORMACYJNY 1/2016 Lokalnej Grupy Działania Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 do wniosku o wybór LSR PLAN SZKOLEŃ

Załącznik nr 14 do wniosku o wybór LSR PLAN SZKOLEŃ Załącznik nr 14 do wniosku o wybór LSR PLAN SZKOLEŃ 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W procesie podnoszenia wiedzy, kompetencji oraz praktycznych umiejętności organów decyzyjnych wraz z biurem oraz samych wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Szanowni Państwo, Prosimy o wypełnienie czytelnie (elektronicznie lub pismem drukowanym) wyłącznie białych

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady Regulamin Rady (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Walnego Zebrania z dnia 03.06.2009r.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z UDZIAŁU W TARGACH

RELACJA Z UDZIAŁU W TARGACH RELACJA Z UDZIAŁU W TARGACH,,Toruń,,Toru otwarty dla wszystkich" D nia 5 maja 2013 r. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska brała udział w imprezie promocyjno-wystawienniczej pt. Toruń otwarty dla wszystkich".

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty:.. Imię Nazwisko:. Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ UWAG do planu komunikacji

FORMULARZ UWAG do planu komunikacji FORMULARZ UWAG do planu komunikacji 1. Obecny zapis 2. Proponowany zapis 3. Uzasadnienie zmiany 4. Dane osoby składającej wniosek 4.1. Imię i nazwisko 4.2. Funkcja pełniona w LGD (o ile dotyczy) 4.3. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU LOKALNE KRYTERIA WYBORU Operacje dotyczące przedsiębiorczości: 1. Wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie LGD - 5 pkt.; Wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM. Lokalna Grupa Działania STOLEM

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM. Lokalna Grupa Działania STOLEM LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM Lokalna Grupa Działania STOLEM Łączna powierzchnia: 82 688 ha Ludność na koniec 2006 r.: 33 168 mieszkańców WIZJA Obszar Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD Katarzyna Łukasiewicz Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi listopad 2010 r. 1. Liczba ludności objęta LSR: Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU I. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla grantobiorców realizujących

Bardziej szczegółowo

PROW Szkolenie - Zasady dla przedsiębiorców Kuślin Ireneusz Witkowski

PROW Szkolenie - Zasady dla przedsiębiorców Kuślin Ireneusz Witkowski PROW 2014-2020 Szkolenie - Zasady dla przedsiębiorców Kuślin 16.06.2016 Ireneusz Witkowski Lokalna Grupa Działania KOLD PROW 2014-2020 Ustawa z dnia 20 lutego 2015r o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA MATRYCA LOGICZNA LOGIKA INTERWENCJI: cele ogólne cele szczegółowe przedsięwzięcia Cel ogólny I: Poprawa atrakcyjności turystycznej Cel szczegółowy 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH 2011-2012 1. Wprowadzenie 2. Kryteria ewaluacji zapisane w LSROR 3. Ewaluacja funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Pradolina Łeby

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, w tym inkubatorów przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR:

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: Załącznik nr 1 Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: 1) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, określona na podstawie wniosków

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Załącznik nr 16 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR: Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata Możliwości i zasady otrzymania wsparcia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata Możliwości i zasady otrzymania wsparcia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW 204 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny zgodności i wyboru operacji. Procedura naboru i wyboru projektów obejmować będzie następujące działania:

Procedura oceny zgodności i wyboru operacji. Procedura naboru i wyboru projektów obejmować będzie następujące działania: 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygni ęć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym

Bardziej szczegółowo

Płeć: Pytanie numer 1 (odpowiedź na to pytanie jest wymagana) kobieta mężczyzna. Wiek: Pytanie numer 2

Płeć: Pytanie numer 1 (odpowiedź na to pytanie jest wymagana) kobieta mężczyzna. Wiek: Pytanie numer 2 Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania przystąpiło do realizacji ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę I. ORGANIZATOR zwane dalej Organizatorem II. III. CEL KONKURSU Celem Konkursu jest: 1) upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu na lata 2014-2020

Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu na lata 2014-2020 Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu na lata 2014-2020 Obszar LSR Wyszczególnienie Województwo Rodzaj gminy Powierzchnia ewidencyjna [km 2 ] Udział ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta OPIS PROJEKTU wg lokalnych kryteriów wyboru projektu dla naboru zwykłego Dane wnioskodawcy: Pełna nazwa. Numer identyfikacyjny nadawany przez ARiMR:..... Dokładny adres: Miejscowość:... Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z przedsiębiorcami Lubicz, 6.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku Wypełnia pracownik DIROW Numer identyfikacyjny z ARiMR terenowego Wybieramy rodzaj beneficjenta Po wyborze

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZLACHECKA WIEŚ ZAŚCIANKOWA PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW

SZLACHECKA WIEŚ ZAŚCIANKOWA PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia służące osiąganiu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje. Wizja rozwoju SZLACHECKA WIEŚ ZAŚCIANKOWA PRZYJAZNA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA NGO W RAMACH PROW

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA NGO W RAMACH PROW MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA NGO W RAMACH PROW 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

Bardziej szczegółowo

F U N D A C J A L O K A L N A G R U P A DZIAŁANIA N A S Z Y J N I K P Ó Ł N O C Y

F U N D A C J A L O K A L N A G R U P A DZIAŁANIA N A S Z Y J N I K P Ó Ł N O C Y Opis projektu dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach konkursu tematycznego Wypoczynek na obszarze Naszyjnika w ramach małych projektów wraz instrukcją jego wypełniania 1. IMIĘ

Bardziej szczegółowo

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ Historia podejścia Leader Ponad połowa ludności UE mieszka na obszarach wiejskich, które zajmują 90% terytorium Unii. Leader jest innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

I. DANE BENEFICJENTA. 1 Numer identyfikacyjny. ... Pieczęć pracownika przyjmującego. 2 Status prawny. 3 Nazwa beneficjenta. 4 Adres beneficjenta -

I. DANE BENEFICJENTA. 1 Numer identyfikacyjny. ... Pieczęć pracownika przyjmującego. 2 Status prawny. 3 Nazwa beneficjenta. 4 Adres beneficjenta - ANKIETA MONITORUJĄCA z realizacji operacji w zakresie działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013... Data... Pieczęć pracownika przyjmującego

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu Załącznik nr 11 Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a) podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Kryteria wyboru operacji LGD KRASNYSTAW PLUS L.p. Kryterium Uszczegółowienie kryterium/ Sposób oceny Uzasadnienie 1. 2. Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Operacja przewiduje

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji operacji

Sprawozdanie z realizacji operacji Sprawozdanie z realizacji operacji (zał. nr 2 do wniosku o płatność) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Przedsięwzięcie: Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER w ramach PROW 2014-2020 1. Podejście LEADER w perspektywie finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania 2014-2020 Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc zatytułowanego którego Wnioskodawcą jest. złożone na posiedzeniu Rady w dniu. Oświadczam, że nie zachodzą żadne

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNEGO

BADANIA EWALUACYJNEGO RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO EWALUACJA Z POSTĘPÓW W REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "SPICHLERZ ŻUŁAWSKI" Kartuzy - Malbork, 2015 r. Dokument opracowany na zlecenie LGD

Bardziej szczegółowo

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich Załącznik do Uchwały Nr 1717/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2012 roku Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich REGULAMIN Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r.

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Beneficjencipomocy: osobafizyczna: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze 9 gmin objętych

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podejście leader w latach 2014-2020 Rozwój kierowany przez lokalną społeczność

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo