SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn."

Transkrypt

1 MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie, wdrożenie i obsługa techniczna turystycznych treści multimedialnych związanych z prezentacjami poszczególnych miejsc Starego Miasta w Zamościu, stworzonych w ramach realizacji projektu Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zamawiający: Miasto Zamość Rynek Wielki Zamość tel. (84) fax. (84) NIP: Regon:

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 36 Prawo zamówień publicznych zawiera: 1. nazwa oraz adres Zamawiającego; 2. tryb udzielenia zamówienia; 3. opis przedmiotu zamówienia; 4. termin wykonania zamówienia; 5. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 6. wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 7. informację o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami; 8. wymagania dotyczące wadium; 9. termin związania ofertą; 10. opis sposobu przygotowania ofert; 11. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 12. opis sposobu obliczenia ceny; 13. opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; 14. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 15. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 16. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 17. pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia; 18. opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 19. informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp; 20. opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie; 21. informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą; 22. maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej; 23. informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje, dotyczące dynamicznego systemu zakupów; 24. informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której prowadzona będzie aukcja elektroniczna; 25. adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną oraz inne informacje; 26. informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a 2

3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 27. inne informacje; 28. spis załączników. 3

4 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Miasto Zamość Rynek Wielki 13, Zamość tel. (84) fax. (84) NIP Regon Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości szacunkowej niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, wdrożenie i obsługa techniczna turystycznych treści multimedialnych związanych z prezentacjami poszczególnych miejsc Starego Miasta w Zamościu, stworzonych w ramach realizacji projektu Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki. Przedmiot zamówienia będzie podzielony na zadania i obejmuje wykonanie, wdrożenie i obsługę techniczną następujących zadań: 1) Zadanie nr 1: Portal turystyczny na temat Twierdzy Zamość i projektu Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki, 2) Zadanie nr 2: Aplikacja turystyczna dla urządzeń mobilnych, 3) Zadanie nr 3: Przewodnik multimedialny w infomatach, 4) Zadanie nr 4: System zarządzania infomatami i prezentacjami, 5) Zadanie nr 5: System zarządzania hot-spotami. Ponadto zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń, obsługę okresu gwarancyjnego i zapewnienie serwisu technicznego oraz przekazanie praw autorskich Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ i stanowić będzie jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy po jej zawarciu Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 4

5 wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Określenie zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego, Usługi w zakresie projektowania stron WWW, Elektroniczne usługi informacyjne. 4. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia r. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki z pkt 5.1. lit. a lit. d powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 5.2. i pkt 5.3. powinien spełnić każdy z Wykonawców samodzielnie Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty. 5

6 5.6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków: a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania przez Wykonawców niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) Wiedza i doświadczenie Zamawiający przy ocenie spełniania przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia będzie brał pod uwagę wyłącznie główne usługi wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które zostaną poparte dowodami wskazującymi, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - wykaże wykonanie co najmniej 1 usługi podobnej do przedmiotu zamówienia oraz załączy dowody potwierdzających czy została wykonana należycie lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana należycie. Przez usługę podobną należy rozumieć wykonanie: a) co najmniej 1 portalu internetowego wraz z aplikacją na urządzenia mobilne i opartych na CMS (system do zarządzania treścią) o wartości co najmniej zł brutto, b) co najmniej 1 aplikacji na urządzenia mobilne posiadającej funkcjonalności obsługi bazy danych miejsc, wydarzeń i tras gdzie każda z tych aplikacji jest kompatybilna z systemem operacyjnym Android wersja 2,0 lub wyższa oraz ios wersja 2,0 lub wyższa, o wartości co najmniej zł brutto, c) co najmniej 1 realizacji prezentacji multimedialnych o wartości co najmniej zł brutto, d) co najmniej 1 realizacji polegającej na wykonaniu systemów zarządzania infomatami, hot spotami o wartości co najmniej zł brutto. 6

7 Wykonawca wykaże się spełnianiem powyższego warunku, jeśli wykonał usługi w rodzaju określonym w ppkt a-d w ramach odrębnych projektów (zadań) lub wykonał te usługi w ramach jednego projektu (zadania), zawierającego w sobie zakres określony w ppkt a-d. Wykonawca załączy dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie. c) Potencjał techniczny Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania przez Wykonawców niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Wykonawca wykaże dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, tj.: 1 osobą przewidzianą na stanowisko Kierownika Projektu, która musi posiadać odpowiednie doświadczenie, tj. wykonała osobiście lub kierowała zespołem osób, który wykonał co najmniej 2 zrealizowane i wdrożone (zakończone) projekty (zadania) związane z wykonaniem aplikacji mobilnych oraz systemów zarządzania, 1 osobą odpowiedzialną za grafikę strony internetowej lub prezentacji multimedialnych lub aplikacji mobilnej, która musi posiadać odpowiednie doświadczenie, tj. wykonała co najmniej 2 projekty (zadania) związane z projektowaniem aplikacji mobilnej oraz prezentacji multimedialnej, 1 osobą odpowiedzialną za programowanie aplikacji mobilnych (kompatybilnej z systemem operacyjnym Android oraz IOS), prezentacji multimedialnych (dla systemu Linux), systemów zarządzania prezentacjami, która musi posiadać odpowiednie doświadczenie, tj. brała udział realizacji nie mniej niż z 2 projektów (zadań), związanych z programowaniem aplikacji mobilnych oraz prezentacji multimedialnej. e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN. 7

8 5.7. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych przez Wykonawcę dotyczące warunków udziału w postępowaniu, podane w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Wykonawca powinien przyjąć kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 6.1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ), Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z pkt 5.6 lit. b SIWZ (wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ). Dowodami, o których mowa powyżej, są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a. W przypadku, gdy Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt b zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia, o którym mowa w pkt a. 8

9 W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi, wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z pkt 5.6 lit. d SIWZ (wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ), Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z pkt 5.6. lit. e SIWZ Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów zasobami, których Wykonawca będzie dysponował: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z pkt 5.6. lit. e SIWZ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ), Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 9

10 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to Wykonawca przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 6.3 SIWZ Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 10

11 1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt i SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt i SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1 - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym: w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w ppkt 1 lit. a oraz lit. c - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w ppkt 1 lit. b - nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 11

12 50, poz. 331 z poźn. zm.) (wg wzoru załącznika nr 6a do SIWZ) - albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzoru załącznika nr 6b do SIWZ) Inne dokumenty nie wymienione w pkt Jeżeli na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, to Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest do udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Dokumenty wymagane w pkt 6.3 i 6.7 SIWZ winien złożyć każdy Wykonawca Pozostałe dokumenty oraz oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą być złożone wspólnie przez Wykonawców lub oddzielnie. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres owy podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego: 12

13 pisemnie na adres: Miasto Zamość, Zamość, ul. Rynek Wielki 13, Dział Zamówień Publicznych, za pomocą faksu na nr (84) , drogą elektroniczną: 7.5. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Małgorzata Strzępek - fax (84) , Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym, mowa w pkt 7.6. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w pkt Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być wnoszone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski Wyjaśnienia oraz modyfikacje SIWZ będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Na tej stronie Zamawiający będzie również zamieszczał inne informacje związane z niniejszym postępowaniem, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych SIWZ (materiały przetargowe) można także uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Zamość ul. Rynek Wielki 13, Zamość, pokój nr Wymagania dotyczące wadium 8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości ,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 13

14 kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Zamościu, nr konta W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt 8.2. ppkt b-e oryginał dokumentu należy złożyć w terminie i miejscu określonym w pkt 11.1 SIWZ (Urząd Miasta Zamość, Zamość, Rynek Wielki 13, Sekretariat Prezydenta Miasta - pokój nr 7). Zaleca się dołączenie (wpięcie) do oferty kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia r., do godz. 10:00. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14

15 10. Opis sposobu przygotowania ofert Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Oświadczenie z pkt 6.1.1, dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z pkt oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego z pkt należy złożyć w formie oryginału W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika. Stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e), a w przypadku składania oferty wspólnej przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tylko jedną ofertę Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 15

16 Wykonawca może zastrzec te informacje, które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 z późn. zm.). Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanymi opatrzonym nazwą: Załączniki zastrzeżone - informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację w tym zakresie należy umieścić w formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi Wykonawcy Zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w niniejszej SIWZ oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty Zaleca się aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie złożonej oferty tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian według takich samych zasad jak składana oferta tj. w opakowaniu (kopercie), przy czym opakowanie to powinno być oznakowane napisem ZMIANA. Opakowanie to zostanie otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany Wykonawca może wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia z napisem na opakowaniu (kopercie) WYCOFANIE. Opakowanie takie zostanie otwarte w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertą wycofaną nie będzie otwierane Oferty należy składać w dwóch nieprzejrzystych zaklejonych kopertach lub trwale zamkniętych opakowaniach Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane na adres: Miasto Zamość, Rynek Wielki 13, Zamość oraz powinno zawierać napis: Oferta na usługę pn. Wykonanie, wdrożenie i obsługa techniczna turystycznych treści multimedialnych związanych z prezentacjami poszczególnych miejsc Starego Miasta w Zamościu, stworzonych w ramach realizacji projektu Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki 16

17 Na opakowaniu wewnętrznym należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na usługę pn. Wykonanie, wdrożenie i obsługa techniczna turystycznych treści multimedialnych związanych z prezentacjami poszczególnych miejsc Starego Miasta w Zamościu, stworzonych w ramach realizacji projektu Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki Na ofertę składają się: a) formularz oferty (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, b) wadium wg pkt 8 SIWZ - zgodnie z art. 45 ust. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w terminie i miejscu określonym w pkt 11.1 SIWZ (Urząd Miasta Zamość, Zamość, Rynek Wielki 13, Sekretariat Prezydenta Miasta - pokój nr 7). Zaleca się dołączenie (wpięcie) do oferty kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z pkt SIWZ (wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ), d) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z pkt 5.6. lit. b SIWZ (wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ), e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z pkt 5.6. lit. d SIWZ (wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ), f) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z pkt 5.6. lit. e SIWZ, 17

18 g) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z pkt SIWZ (wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ), h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, i) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, j) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, k) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, l) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, m) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, n) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331 z poźn. zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z pkt SIWZ (odpowiednio wg wzoru załącznika nr 6a lub wzoru załącznika nr 6b do SIWZ), o) dokumenty potwierdzające zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 18

19 zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków - zgodnie z pkt SIWZ, p) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z pkt 10.4 SIWZ) - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, q) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwym rejestrem lub odpisem z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać w pokoju nr 7 (sekretariat Prezydenta Miasta) w Urzędzie Miasta Zamość, Zamość, Rynek Wielki 13 (Ratusz) najpóźniej do dnia r. do godz. 10: Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, Zamość w pokoju nr 12 (Ratusz) Otwarcie ofert nastąpi w obecności Wykonawców, przy czym obecność Wykonawców przy otwieraniu ofert nie jest obowiązkowa Ocena ofert nastąpi na podstawie kryterium wymienionego w pkt 13. SIWZ Zamawiający może żądać złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty. 12. Opis sposobu obliczenia ceny 12.1 Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona wyceny usługi na podstawie wymienionej poniżej dokumentacji, stanowiącej integralną część dokumentacji przetargowej: a) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, b) Opracowanie Merytoryczne Treści Prezentacyjnych Dotyczących Trasy Turystycznej realizowanej w ramach projektu: Zamość Miasto UNESCO, Pomnik RP produktem turystycznym polskiej gospodarki stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ Cena podana w ofercie winna być wyliczona w złotych polskich Cena ryczałtowa powinna być podana oddzielnie jako cena brutto, cena netto oraz wartość i stawka podatku VAT za całość przedmiotu zamówienia oraz 19

20 powinna być wyrażona liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ponadto cena za całość przedmiotu zamówienia powinna być podana słownie Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaoferowana cena powinna być zaokrąglona według ogólnych zasad, tj. jeśli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej zaokrągla się w górę, w przeciwnym przypadku zaokrągla się w dół Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym według załączonego wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 13.1 Komisja przetargowa w pierwszej kolejności dokona oceny zgodności ofert z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Komisja przeprowadzi ocenę ofert nieodrzuconych na podstawie kryterium: cena brutto oferty (koszt) % Do oceny zostanie przyjęta cena brutto oferty Najniższa cenowo oferta spośród ofert podlegających ocenie otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów wg wzoru: cena najniższej oferty cena badanej oferty x 100 pkt 13.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto) obejmującą realizację całego przedmiotu zamówienia Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty. 20

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo