SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki Zamość... /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: przygotowanie i realizacja zewnętrznej kampanii reklamowej na nośnikach wielkoformatowych typu billboard, promującej Miasto Zamość w kontekście projektu pt. Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zamawiający: MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki Zamość tel. (84) fax (84) NIP : REGON: Strona 1 z 15

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera: 1. Nazwę oraz adres zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Opis przedmiotu zamówienia 4. Termin wykonania zamówienia 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 7. Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 8. Wymagania dotyczące wadium 9. Termin związania ofertą 10. Opis sposobu przygotowania ofert 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12. Opis sposobu obliczenia ceny 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 14. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 17. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 19. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie 21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą 22. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 23. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje, dotyczące dynamicznego systemu zakupów 24. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna 25. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną oraz inne informacje. Strona 2 z 15

3 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Miasto Zamość Zamość Rynek Wielki 13 tel. (84) fax (84) NIP: REGON: Tryb udzielenia zamówienia: 2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) o wartości szacunkowej niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zamość Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa (zwana dalej usługą lub zamówieniem ) obejmująca przygotowanie i realizację zewnętrznej kampanii reklamowej na nośnikach wielkoformatowych typu billboard promującej Miasto Zamość w kontekście projektu pt. Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi w zakresie promocji Usługi prowadzenia kampanii reklamowych Usługi projektów graficznych Usługi drukowania i powiązane 3.3. Rodzaj zamówienia: usługa 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SzOPZ) znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ i stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy po jej zawarciu Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia usługi wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami i próbami Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego oraz pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych zgodnie z opisem. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać usługę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Strona 3 z 15

4 4. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin zakończenia zamówienia: do dnia r. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki z pkt 5.1.a d powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt powinien spełnić każdy z Wykonawców Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków: a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. b) Wiedza i doświadczenie Wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie co najmniej trzech usług, polegających na przygotowaniu i realizacji kampanii reklamowej na nośnikach wielkoformatowych, o wartości minimum ,00 zł brutto dla każdego kontraktu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane należycie. c) Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. d) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej ,00 zł Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Strona 4 z 15

5 5.7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 6.1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca przedkłada: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ, wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich przedmiotu i wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie) - zgodnie z pkt 5.5. lit. b SIWZ - wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w wysokości co najmniej ,00 zł. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w stosunku do osób fizycznych (m.in. prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to Wykonawca przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt.6.2. SIWZ. Strona 5 z 15

6 6.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt i SIWZ przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Inne dokumenty nie wymienione w pkt Jeżeli na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, to Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest do udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Dokumenty wymagane w pkt 6.2. SIWZ winien złożyć każdy Wykonawca Pozostałe dokumenty oraz oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą być złożone wspólnie przez Wykonawców lub oddzielnie. 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego: - faksem na nr (84) , pisemnie na adres Miasto Zamość, Zamość, ul. Rynek Wielki 13 (Dział Zamówień Publicznych) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Strona 6 z 15

7 7.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, zamawiający przyjmuje domniemanie, że dokumenty wysłane na numer faxu lub a podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: - Małgorzata Strzępek, fax. ( 84 ) , Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym, mowa w pkt 7.5. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w pkt Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być wnoszone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski Wyjaśnienia oraz modyfikacje będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Na stronie tej Zamawiający będzie również zamieszczał inne informacje związane z niniejszym postępowaniem zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych SIWZ (materiały przetargowe) można także uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Zamość ul. Rynek Wielki 13 (Ratusz), Zamość, pokój nr 4 8. Wymagania dotyczące wadium: 8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 5.000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank PKO Bank Polski S.A. Oddział w Zamościu, nr konta Strona 7 z 15

8 8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt 8.2. ppkt b-e oryginał dokumentu należy złożyć w terminie i miejscu określonym w pkt 11.1 SIWZ (Urząd Miasta Zamość, Zamość, Rynek Wielki 13, Sekretariat Prezydenta Miasta - pokój nr 7). Zaleca się dołączenie (wpięcie) do oferty kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia r. do godz. 10:00. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy : a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania ofert Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Oświadczenia należy złożyć w formie oryginału Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. Strona 8 z 15

9 10.5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e), a w przypadku składania oferty wspólnej przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jedna oferta lub złożenie ofert zawierających propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację w tym zakresie należy umieścić na formularzu ofertowym Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003r, Nr 153 poz.1503 z późn. zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania powinny być załączone do oferty oddzielnie i opatrzone napisem informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie udostępniać innym uczestnikom postępowania Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia Zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty Zaleca się aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie złożonej oferty tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie, przy czym koperty te powinny być oznakowane napisem ZMIANA. Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany Wykonawca może wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia z napisem na kopercie "WYCOFANIE. Koperta taka zostanie otwarta w pierwszej kolejności. Koperta z ofertami wycofanymi nie będzie otwierana W przypadku, gdy wartości ekonomiczne i finansowe (tj. wartość usług, kwota posiadanych środków finansowych, zdolności kredytowej, itp.) zostały określone w walucie obcej, innej niż złoty polski, Wykonawca przeliczy je na złoty polski wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Strona 9 z 15

10 Na ofertę składają się: 1) formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, 2) dowód wniesienia wadium wg pkt 8 SIWZ zgodnie z art. 45 ust. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia zaleca się dołączenie oryginału dokumentu do opakowania (koperty) z ofertą. Zaleca się dołączenie (wpięcie) do oferty kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ ), 4) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich przedmiotu i wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie) - zgodnie z pkt 5.5. lit. b SIWZ - wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ, 5) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na wartość co najmniej ,00 zł, 6) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ), 7) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8) w stosunku do osób fizycznych (m.in. prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ), 9) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z pkt SIWZ) - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 10) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 11) dokumenty potwierdzające zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z pkt 6.4. SIWZ). Strona 10 z 15

11 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać w dwóch nieprzejrzystych zaklejonych kopertach lub opakowaniach w pokoju nr 7 (Sekretariat Prezydenta) w Urzędzie Miasta Zamość, Zamość, Rynek Wielki 13 (Ratusz) najpóźniej do dnia r. do godz.10:00. Na kopercie zewnętrznej (opakowaniu) należy umieścić napis: Oferta na przygotowanie i realizację zewnętrznej kampanii reklamowej na nośnikach wielkoformatowych typu billboard promującej Miasto Zamość w kontekście projektu pt. Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki Na kopercie wewnętrznej (opakowaniu) należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na przygotowanie i realizację zewnętrznej kampanii reklamowej na nośnikach wielkoformatowych typu billboard promującej Miasto Zamość w kontekście projektu pt. Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, Zamość w pokoju nr 12 (Ratusz) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć przy otwieraniu ofert W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert, na wniosek Wykonawcy W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy bez otwierania koperty wewnętrznej. 12. Opis sposobu obliczenia ceny Cena winna być podana dla całości przedmiotu zamówienia i powinna być wyrażona liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów Cena podana w ofercie winna być wyliczona w złotych polskich Cenę oferty należy umieścić w formularzu według załączonego wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ Cena wynikająca z wybranej oferty będzie wiążącym postanowieniem umowy Przy wyborze najkorzystniejszej ofert zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto oferty za całość przedmiotu zamówienia. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Komisja przetargowa w pierwszej kolejności dokona oceny zgodności ofert z wymogami przetargowymi, tj.: Strona 11 z 15

12 - czy zostały spełnione warunki przetargowe zawarte w SIWZ, - czy Wykonawca przyjmuje warunki określone w SIWZ oraz projekcie umowy Komisja przeprowadzi ocenę ofert nieodrzuconych na podstawie kryterium: cena oferty brutto (koszt) % Do oceny zostanie przyjęta cena brutto oferty Najniższa cenowo oferta otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów wg wzoru: (cena najkorzystniejszej oferty/ cena badanej oferty) x 100 pkt Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto). 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zamość oraz na stronie internetowej Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest : a) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 15 SIWZ, b) podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z SIWZ oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, c) w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie Wykonawca powinien dostarczyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów w przedmiocie wykonywania zamówienia przed zawarciem umowy Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (a w przypadku dokumentu pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie), potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie brutto należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, Strona 12 z 15

13 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku PKO Bank Polski S.A. Oddział w Zamościu Nr W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zawieraną umową Wybrana przez Wykonawcę forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może stanowić przeszkody w podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, określonym zgodnie z pkt 14 SIWZ. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1. w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się zmiany harmonogramu oraz terminu realizacji zamówienia, 2. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy, w tym również terminu realizacji i wynagrodzenia, 3. zmiana terminów i warunków realizacji, jeżeli ich zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: a) o charakterze niezależnym od stron, b) którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: a) powódź, pożar, b) inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru, c) zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, d) nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, Strona 13 z 15

14 e) promieniowanie lub skażenia, f) nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe, g) wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, których wystąpienie musi być normalnie brane pod uwagę przy składaniu ofert. 4. zmiana kwoty wynagrodzenia, jeżeli z przyczyn obiektywnych, niezawinionych przez Wykonawcę, zadeklarowana przez niego liczba billboardów zlokalizowanych zgodnie z kryteriami lokalizacyjnymi opisanymi w SzOPZ, okaże się niedostępna. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającego równoważną lokalizację zastępczą. W przypadku braku równoważnej lokalizacji zastępczej lub niezaakceptowania przez Zamawiającego lokalizacji zastępczej, dopuszcza się możliwość rezygnacji z tej lokalizacji przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia o koszt ekspozycji danego billboardu w całym okresie kampanii tj. w okresie jednego miesiąca. 5. zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane. 19. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe zostaną odrzucone. Strona 14 z 15

15 21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą oraz inne informacje Rozliczenia finansowe Zamawiającego z Wykonawcą prowadzone będą w PLN Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 22. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 23. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje, dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 24. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 25. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną oraz inne informacje Adres poczty elektronicznej Strona internetowa: Spis załączników : 1) Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 2) Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3) Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 4) Załącznik Nr 4 - Oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 5) Załącznik Nr 5 - Wykaz usług 6) Załącznik Nr 6 - Projekt umowy 7) Załącznik Nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PREZYDENT MIASTA /-/ Marcin Zamoyski Strona 15 z 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Rodzaj zamówienia: Usługa Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług geodezyjnych w

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo