ZAKRES TEMATYCZNY + Charakterystyka osób, dla których szkolenia są przeznaczone

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES TEMATYCZNY + Charakterystyka osób, dla których szkolenia są przeznaczone"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Zmiana zatwierdzona dnia 30 czerwca 2014r. PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2014 w ramach śrków FUNDUSZU PRACY oraz Projektu EFS Punkt wyjścia l.p Nazwa szkolenia Termin rekrutacji Termin realiza cji szkolen ia Liczba gzin Liczba miejsc (liczba grup x liczba ) Minim alna ilość 25 r. ż. Minima lna ilość pow. 50 r. ż. ZAKRES TEMATYCZNY + Charakterystyka, dla których szkolenia są przeznaczone Sp organizacji szkolenia zgnie z Ustawą PZP FUNDUSZ PRACY / Informacje o egzaminie zewnętrznym jeśli jest przewidziany Rzaj zaświadczenia lub in kumentu szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień 1 Aktywne poszukiwanie pracy 2 Prawo jazdy kategorii C / C+E otwarta stycznia września r r / 45 6 grup x 14 Brak wymogu t. wieku 28 1 grupa x 18 / Brak wymogu t. wieku Kryteria boru kandydatów: z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jest przeznaczone dla bezrobotnych lub poszukujących pracy, którzy: - nie posiadają świadczenia w poszukiwaniu pracy; - utraciły motywację poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowzeniem w jej poszukiwaniu; - chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawowej. w Klubie Pracy ma na celu pomoc w przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i pejmowaniu zatrudnienia. Kurs ma na celu przygotowanie kandydatów zdania egzaminu uprawniającego ich pjęcia pracy jako kierowca. Wymagania kandydatów: prawo jazdy kat. B przy staraniu się o kat. C prawo jazdy kat. B, C przy staraniu się o kat. C+E ukończona minimum szkoła pstawowa stan zdrowia zezwalający na pracę w zawzie kierowcy ukończone 21 lat e poza Ustawą PZP -prowadzone przez pracownika PUP Gliwice - Lidera Klubu Pracy FUNDUSZ PRACY FUNDUSZ PRACY stanowi dzielną część i wymaga złożenia stosow wniosku PUP o możliwość sfinansowania opłaty egzaminacyjnej w wyznaczonej instytucji pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu

2 grupa x 18 / 3 Prawo jazdy kat. D 4 Pracownik działu kadr i rachuby płac r r r r r r r / 60 3 osoby 5 28 D(zB)- 20 D(zC)- 8 1 grupa x 28 Brak wymogu t. wieku grupy x 21osoby Kurs ma na celu przygotowanie kandydatów zdania egzaminu uprawniającego ich pjęcia pracy jako kierowca. Wymagania kandydatów: prawo jazdy kat. B lub B, C ukończona minimum szkoła pstawowa stan zdrowia zezwalający na pracę w zawzie kierowcy ukończone 24 lata Przygotowanie kandydata pracy w charakterze pracownika kadr w przedsiębiorstwach. Zakres tematyczny obejmuje: - wprowadzenie prawa pracy - zasady ogólne pstaw rachunkowości - zasady polityki kadrowej w firmie - obsługę pakietu Office - obsługę programu kadrowego oraz programu Płatnik - ewidencję na kontach kosztowych i rozrachunkowych, - listy płac, deklaracje ZUS - zajęcia praktyczne w miejscu pracy. Program adresowany jest posiadających wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe, - ekonomiczne, ZZL lub pokrewne i/ lub ukumentowane świadczenie FUNDUSZ PRACY stanowi dzialną część i wymaga złożenia stosow wniosku PUP o możliwość sfinansowania opłaty egzaminacyjnej w wyznaczonej instytucji pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu

3 5 Profesjonalna obsługa komputera 6 Zaawansowane projektowanie w programie AUTOCAD 7 Technolog robót wykończeniowy ch o różnych r. zawowe w obszarze kadrowopłacowym r r r r r r r r r r. otwarta stycznia września osoby grupy x grup x 14 Pstawowa wiedza z technologii informatycznej Obsługa komputera i pakietu Office Obsługa urządzeń biurowych Zasoby Internetu, poruszanie się w Internecie, poczta elektroniczna Na szkolenia kwalifikowane będą osoby z wykształceniem minimum zawowym, w szczególności posiadające aktualny stopień niepełnosprawności. - Praca z interfejsem programu AutoCAD. - Melowanie w przestrzeni 2D obiekty płaskie: zagadnienia pstawowe, wymiarowanie, wybór obiektu i warstwy, praca z użyciem obrazów rastrowych. - Melowanie w przestrzeni 3D bryły i siatki, rysowanie w przestrzeni, zagadnienia melowania trójwymiarowego, przygotowanie przestrzeni papieru. adresowane jest z wykształceniem minimum średnim technicznym w zakresie, którego wykorzystywane byłyby zagadnienia projektowania przestrzen, informatycznym, buwlanym lub pokrewnym, preferowane wykształcenie wyższe o ww. kierunkach, i/lub ukumentowane świadczenie zawowe techniczne Program zakłada, że uczestnik szkolenia po zakończeniu kursu będzie potrafił wykonywać roboty buwlane w pstawowym zakresie. Program obejmuje zagadnienia związane z realizacją a 30 tys. a 30 tys. pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu pstawie 18 ust.

4 specjalnościach buwlanych 30 2 osob y obiektów buwlanych w technologii tradycyjnej, umożliwia kształtowanie umiejętności i nawyków, które są niezbędne pjęcia pracy w buwnictwie na typowych stanowiskach. Program obejmuje pstawowy poziom, głównie w formie pokazów z instruktażem, ćwiczeń i ewentualnie zadań prukcyjnych. Specjalności buwlane: malarz, tynkarz, murarz, płytkarz, gładzie gipsowe Zajęcia praktyczne: na terenie instytucji użyteczności publicznej Kryteria boru kandydatów: - minimum wykształcenie pstawowe, - stan zdrowia pozwalający na pracę w zawach buwlanych na wysokości pow. 3 m Narowej z dnia kumentu 8 Obsługa wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymianą butli + egzamin UDT 9 Uprawnienia URE G1, G2, G3 (E i D) +prace kontrolno r r r r. anulowana z powu dużej liczby oczekującyc h z poprzednic h naborów r r r grupy x grupy x adresowane jest dla posiadających minimum ukończoną szkołę pstawową oraz stan zdrowia pozwalający na pracę w zawzie kierowcy wózka jezdniowego. Program szkolenia obejmuje: zajęcia z zakresu zagadnień G1, G2, G3 Wiamości z zakresu prac a 30 tys. a 30 tys. przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicz przeprowadzany przez Urzęd Dozoru Technicz pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu pstawie 18 ust.

5 pomiarowe wraz z montażem instalacji wno kanalizacyjnyc h Własna działalność gosparcza 11 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym r r. REKRUTA CJA ZAMKNIĘT A (tylko osoby oczekujące na udzielenie tacji na otwarcie działalności gosparczej ) r r grup x 19 4 osoby grupa x kontrolno pomiarowych Montaż instalacji w. kan. adresowane jest posiadających minimum wykształcenie zawowe w zakresie, którego wykorzystywane byłyby zagadnienia będące przedmiotem szkolenia, i/lub ukumentowane świadczenie zawowe w tym zakresie. Program szkolenia ma za zadanie przygotować kandydatów założenia i prowadzenia własnej firmy. Obejmuje: patki w firmie umowy z kontrahentami prawo pracy warunki zakładania i prowadzenia własnej działalności gosparczej współpraca z US i ZUS analiza finansowa opis projektowa przedsięwzięcia Kryteria boru: Kurs przeznaczony jest dla deklarujących chęć rozpoczęcia prowadzenie własnej firmy. Kurs jest obowiązkowy dla starających się o tację na rozpoczęcie własnej działalności gosparczej. Program szkolenia zatwierdzony jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Kandydaci muszą spełniać wymagania zgne z Ustawą o opiece nad dziećmi lat 3. a 30 tys. Narowej z dnia kumentu pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu

6 12 Grafika reklamowa + projektowanie stron WWW 13 Rachunkowość księgowość - komputer r r r r r r Przygotowanie kandydata pracy w agencjach reklamowych, wydawnictwach, firmach tworzących strony internetowe, drukarniach. Nabyte umiejętności mogą być traktowane jako uzupełnienie kwalifikacji pozwalające na pjęcie atrakcyjnej pracy. Program szkolenia obejmuje: Pstawy projektowania graficz Multimedialne techniki komputerowe Fotografia cyfrowa Grafika rastrowa Program Photoshop, GIMP Grafika wektorowa CorelDraw Język HTML / XHTML Kaskawe arkusze stylów CSS Programowanie aplikacji WEB w PHP Generator stron CMS Grafika animowana. Program adresowany jest posiadających wykształcenie minimum średnie wraz ze znajomością obsługi komputera z zakresu Pakietu Office, preferowane wyższe. Przygotowanie uczestników w zakresie: identyfikacji pstaw prawnych oraz zasad organizacji rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach, stosowania zasad otwierania, prowadzenia i zamykania ksiąg rachunkowych i innych urządzeń, - przestrzegania zasad obiegu, kontroli, przechowywania i zabezpieczania wów księgowych, a 30 tys. pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu pstawie 18 ust. Narowej z dnia

7 14 Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B 15 Pracownik administracji biurowej r r r r r r r r rozliczania przedsiębiorcy z otoczeniem, - ustalania wyniku finansowego i pstawowej sprawozdawczości obowiązującej małe i średnie firmy, - wykorzystania techniki komputerowej w rachunkowości i rozliczeniach firmy zajęcia praktyczne. Oferowany program szkolenia adresowany jest kandydatów na pracowników służb finansowo-księgowych oraz innych, którzy zainteresowani są uzyskaniem lub pnoszeniem kwalifikacji wymaganych dla pracowników prowadzących księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem komputera. Kandydaci powinni posiadać wykształcenie minimum średnie o specjalności ekonomicznej, preferowane wyższe wg powyższego opisu, i/lub ukumentowane świadczenie zawowe w księgowości. Stosowanie norm obyczajowych, etycznych i estetycznych, prowadzenie rozmów z klientami, prowadzenie korespondencji, pozyskiwanie informacji rynkowych, analizowanie i interpretowanie informacji marketingowych, przeprowadzenie analizy sytuacyjnej rynku, wybieranie celowych segmentów rynku, przygotowanie i prowadzenie sprzedaży, prawo jazdy kat. B. adresowane jest posiadających wykształcenie minimum średnie. Nowoczesne biuro- reprezentowanie firmy oraz kształtowanie jej pozytyw wizerunku na rynku lokalnym, przygotowanie i prowadzenie róż rzaju spotkań, zebrań promocyjnych, reklamowych i innych mających miejsce w a 30 tys. stanowi dzialną część i wymaga złożenia stosow wniosku PUP o możliwość sfinansowania opłaty egzaminacyjnej w wyznaczonej instytucji kumentu pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu pstawie 18 ust. Narowej z dnia

8 16 Spawanie spoin pachwinowych blach i rur metą MAG 135/IS + spawanie spoin czołowych blach meta MAG 135/IS w grupie mat Kucharz - garmażer r r r r r r grupa x grupa x 18 3 firmie, przygotowanie róż rzaju materiałów promujących i reklamujących firmę, wykonywanie pstawowych czynności administracyjnych w firmie, zastosowanie komputera w pracy Winws, Word, Excell, Internet, poczta elektroniczna, bezwzrokowe pisanie na komputerze, język angielski wg stopnia zaawansowania, pstawy prawa pracy, mechanizmy reklamy, zajęcia praktyczne w miejscu pracy. przeznaczone jest dla posiadających wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe. Nabycie umiejętności niezbędnych pjęcia pracy jako spawacz. Wymagania - ukończona szkoła pstawowa oraz stan zdrowia pozwalający na pracę w zawzie spawacza. Zakres programowy: Technika obsługi maszyn i urządzeń kuchennych Sporządzanie potraw z warzyw Sporządzanie potraw z jaj i przetworów mlecznych Sporządzanie zup i kremów Sporządzanie potraw mącznych Sporządzanie potraw mięsnych Sporządzanie potraw z ryb Sporządzanie przekąsek zimnych Minimum sanitarne Obsługa kas fiskalnych z czytnikiem kart bankowych Przepisy BHP Komunikacja interpersonalna oraz a 30 tys. a 30 tys. przeprowadzany przez Instytut Spawalnictwa (IS) kumentu pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu

9 praca p presją czasu Zajęcia praktyczne adresowane jest posiadających wykształcenie minimum pstawowe lub ukumentowane świadczenie zawowe w ww. zakresie. 18 Opiekun starszych z nauką języka obcego 19 Operator koparko ławarki i ławarki kl. III r r r r r r grupa x osoby 12 Zakres tematyczny szkolenia: System organizacyjno prawny opieki zdrowotnej i socjalnej RP i UE Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka Pstawy medycyny zapobiegawczej oraz stosowania śrków farmakologicznych Pstawy psychologii geriatrycznej Zasady żywienia i przygotowania posiłków Nauka branżowego języka obcego Etykieta, estetyka i higiena w u z popiecznymi Psychologia Zajęcia praktyczne w miejscu pracy. Program szkolenia adresowany jest zainteresowanych pracą w charakterze opiekunki mowej, która wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i zaspokojenia pstawowych potrzeb starszych lub śrowiska powierzo jej opiece z wykorzystaniem sprzętu stanowiącego własność pracawcy. Osoby chętne pjęcia szkolenia muszą charakteryzować się wykształceniem minimum średnim, i/lub ukumentowanym świadczeniem zawowym w tym zakresie oraz brym stanem zdrowia. Przygotowanie zdania egzaminu państwowego umożliwiającego obsługę sprzętu ciężkiego z przeznaczeniem wykonywania robót buwlanych w zakresie obsługi koparko ławarki oraz ławarki jednonaczyniowej kl. III. Wymagania - ukończona szkoła pstawowa, stan zdrowia pozwalający na pracę w zawzie operatora sprzętu ciężkiego, posiadanie prawa jazdy kat. B. a 30 tys. a 30 tys. Praktyczny i teoretyczny egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu pstawie 18 ust. Narowej z dnia

10 20 Kwalifikacja wstępna pełna dla kierowców kat. C, C+E, D 21 Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców kat. C, C+E, D r r r r grupa x 8 2 osoby grupa x Uprawnienia wymagane przy wykonywaniu pracy w zawzie kierowcy kat. C, C+E, D Uprawnienia wymagane przy wykonywaniu pracy w zawzie kierowcy kat. C, C+E, D Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Buwnictwa i Górnictwa Skal w Warszawie przeprowadzany przez komisję powołaną z ramienia Wojewy przeprowadzany przez komisję powołaną z ramienia Wojewy kumentu pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu

11 22 Obsługa kas fiskalnych + minimum sanitarne wraz z obsługą czytnika kart bankowych 23 Profesjonalne służby sprzątające 24 Operator koparki kl. III r r r r r r r r r r osoby grupa x osob y Program szkolenia obejmuje: Buwa i zasady działania kas fiskalnych, Współpraca z systemami komputerowymi, ogólne wiamości t. obsługi klienta, Praktyka - obsługa kas różnych typów Obsługa czytnika kart bankowych, Minimum sanitarne przeznaczone jest dla posiadających wykształcenie min. pstawowe i staż pracy w handlu, w szczególności posiadające aktualny stopień niepełnosprawności. Program szkolenia: Pstawowe zagadnienia profesjonal sprzątania śrki czyszczące Rzaje posadzek i maszynowe technologie ich sprzątania Rzaje obiektów i specyfika ich sprzątania Polimeryzacja powierzchni Maszynoznawstwo Czyszczenie urządzeń sanitarnych adresowane jest w szczególności bezrobotnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z wykształceniem minimum pstawowym. Przygotowanie zdania egzaminu państwowego umożliwiającego obsługę sprzętu ciężkiego z przeznaczeniem wykonywania robót buwlanych w zakresie obsługi koparki kl. III. Wymagania - ukończona szkoła pstawowa, stan zdrowia pozwalający na pracę w zawzie operatora sprzętu ciężkiego. a 30 tys. a 30 tys. a 30 tys. Praktyczny i teoretyczny egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu

12 Mechanizacji Buwnictwa i Górnictwa Skal w Warszawie 25 Kosztorysowani e robót buwlanych 26 Obsługa i wykorzystanie komputera w pracy zawowej r r r r r r grupy x 2 osoby grupa x Zakres programowy szkolenia obejmuje: Proces inwestycyjny Zlecanie robót buwlanych Pstawowe zasady przedmiarowania Normy kosztorysowe Kalkulacja kosztorysowa Kosztorys Umowy o wykonanie robót buwlanych Program NORMA lub ZUZIA przeznaczone jest dla słuchaczy rekrutujących się ze wszystkich pmiotów gosparczych występujących w procesie inwestycyjnym, którzy bezpośrednio będą zajmować się sporządzaniem i sprawdzaniem kumentacji kosztorysowej. Uczestnicy kursu powinni posiadać minimum średnie wykształcenie techniczne, preferowane buwlane i/ lub świadczenie zawowe w branży buwlanej oraz umiejętność obsługi komputera w stopniu pstawowym. Program szkolenia: Pstawy obsługi komputera w systemie Winws, Komputerowa edycja tekstów, Projektowanie pstawowych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym, Internet oraz poczta elektroniczna adresowane jest bezrobotnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. a 30 tys. a 30 tys. pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu

13 27 Pracownik hurtowni 28 Profesjonalny sprzedawca r r r r r grupa x 14 3 osoby Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie: - przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w magazynie hurtowni, - wykonywania bioru towaru, - właściwego przechowywania towarów, - stosowania programów obsługi gosparki magazynowej, - obsługa wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej, obsługa kas fiskalnych wraz z czytnikiem kart bankowych oraz zajęcia praktyczne. Program adresowany jest bezrobotnych z wykształceniem min. zawowym, którzy chcą uzyskać bądź rozszerzyć swoje kompetencje dla zwiększenia mobilności zawowej. Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie: Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Organizacji handlu w gosparce rynkowej, Organizacji sprzedaży detalicznej, Organizacji zaopatrzenia i przyjmowania staw towarów, Wykonywania i kumentowania pstawowych obliczeń sklepowych, Obsługi klienta, przebiegu sprzedaży detalicznej, Nabycia uprawnień obsługi kasy fiskalnej, Minimum sanitar, Branżowego języka angielskiego poziom pstawowy, Zajęć praktycznych w miejscu pracy. Program adresowany jest absolwentów szkół pstawowych, zawowych, średnich oraz bezrobotnych, którzy chcą uzyskać bądź rozszerzyć swoje kompetencje dla zwiększenia mobilności zawowej. a 30 tys. a 30 tys. pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu 29 Operator walca drogowego kl. III r grupa x 14 Przygotowanie zdania egzaminu państwowego umożliwiającego obsługę sprzętu ciężkiego z przeznaczeniem wykonywania robót buwlanych w Praktyczny i teoretyczny egzamin państwowy pstawie 18 ust.

14 r. 4 osoby 2 osoby 8 8 zakresie obsługi walca drogowego kl. III. Wymagania - ukończona szkoła pstawowa, stan zdrowia pozwalający na pracę w zawzie operatora sprzętu ciężkiego. a 30 tys. przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Buwnictwa i Górnictwa Skal w Warszawie Narowej z dnia kumentu 30 Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC r r grupa x 0 7 Praktyczne opanowanie przez słuchaczy umiejętności w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek). Program szkolenia przewiduje teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników z pstawami: obróbki skrawaniem; rysunku technicz; planowania procesu technologicz; oraz programowaniem procesów technologicznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności przy obsłudze frezarki i tokarki sterowanej numerycznie. adresowane jest posiadających wykształcenie minimum zawowe mechaniczne lub pokrewne oraz znajomość pstaw obsługi komputera. a 30 tys. pstawie 18 ust. Narowej z dnia kumentu Wymagania tyczące projektu EFS Punkt wyjścia : Szkolenia e w zakresie ww. Projektu adresowane są w szczególności : 1. Osób bezrobotnych w wieku 25 roku życia, 2. Osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, 3. Osób bezrobotnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. PUP Gliwice zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w ww. planie szkoleń

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK -AKTUALIZACJA z dnia 02 październik 2013r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Cieszyn, dnia 24.02013r. Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy 2. 3. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania

Bardziej szczegółowo

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. Lp. Nazwa szkolenia Zakres szkolenia 1. 2. 3. 4. 5. Grafika i animacja 2D w reklamie (Adobe Photoshop,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014 Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. L.P Nazwa i zakres szkoleń 1. Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na 2013 rok

Oferta szkoleniowa na 2013 rok ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość Chełm Biała Podlaska www.kursor.edu.pl Oferta szkoleniowa na

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11 Moduł I. Trening kompetencji społecznych. Lp. Tytuł szkolenia Opis szkolenia 1. Trening kompetencji społecznych Zakres treningu: asertywność w życiu i pracy zawodowej, rozwiązywanie konfliktów i elementy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 Oferowane szkolenia: STYLIST SZKOŁA ROCZNA 250 godzin zajęć! 80% praktyki!

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Obsługa kasy fiskalnej z obsługą klienta 60 osób 2. Aranżacja ogrodów 10 osób 3. Kelner barman z językiem angielskim 10 osób 4. ABC Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Darmowe szkolenia komputerowe z modułem języka angielskiego lub niemieckiego Zapraszamy na szkolenia komputerowe, udział w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin 2014 r. SŁOWO WSTĘPNE Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pdziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W MIEŚCIE SZCZECINIE W 2012 ROKU

RYNEK PRACY W MIEŚCIE SZCZECINIE W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE RYNEK PRACY W MIEŚCIE SZCZECINIE W 2012 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych 1. Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie 2. Wojewódzkiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

www.gotowinaprzyszlosc.pl 3/2010 egzemplarz bezpłatny

www.gotowinaprzyszlosc.pl 3/2010 egzemplarz bezpłatny www.gotowinaprzyszlosc.pl 3/2010 egzemplarz bezpłatny Wykaz ofert szkoleniowych BEZPŁATNE BHP 4 BIZNES 4 4 4 KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE 6 UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI 7 7 PŁATNE BHP 9 BIZNES 9 HANDEL

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo