Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: Copyright Helion 2013 Printed in Poland. Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci O autorze 5 Wst p do wydania drugiego 7 Wst p do wydania pierwszego 9 Tworzenie sugestywnych ofert 11 Dobry tytu lokomotywa sukcesu 11 Dobry lead, czyli nag ówek 19 Copywriting: Odpowiednie da rzeczy s owo 21 Zdj cia i grafika harmonia czy chaos? 35 Czcionka a czcionka 39 Przedstaw si klientowi sposobów na negatywa, czyli jak zaj klientowi za skór 49 Dlaczego powiniene pozna swoje b dy? 49 Ciekawostki na temat b dów grzechów g ównych j dro ciemno ci 52 Punkty newralgiczne, czyli o tym, jak unika pól minowych 62 Komunikacja biznesowa z e-klientem 71 Obs uga klienta sztuka czy sztuczki? 71 Trudny klient, asertywno i sztuka aikido 78 Tajemniczy klient a poprawa jako ci obs ugi 85 Mystery shopping o co w tym chodzi? 85 Popraw jako zwi ksz zyski 87 Jak to si robi, czyli przebieg badania 89 Kim jest tajemniczy klient? 94 Jak to zastosowa w e-biznesie 96 Dodatek: Mystery shopping w Polsce 101 Telepraca w biznesie 103 Pozornie proste pytanie: pracowa czy telepracowa? 103 Jak to si zacz o? 104 Czynniki sprzyjaj ce 105

4 4 E-biznes. Poradnik praktyka Typy telepracy 107 Telepracownik kto to taki? 108 Uwarunkowania i bariery 110 Wdra anie telepracy krok po kroku 121 Budowanie przewagi konkurencyjnej 125 Konkurencyjny znaczy lepszy sposobów na zdystansowanie rywali w e-biznesie 126 Chro swoj konkurencyjno 144 E-marketing 147 Tajemne skróty: 4P, 7P, 4C 147 Optymalizacja i pozycjonowanie, czyli s ów kilka o SEO 148 Promocja w sieci gar zasad 149 Plan marketingowy i analiza SWOT 152 Modne s owo feedback 154 Prawo a e-przedsi biorczo 157 Przymus wyj tkowo ci 157 Domeny internetowe walka o nazw 159 Prawo autorskie, czyli co wolno kopiowa 160 Kopiuj i u ywaj za darmo i legalnie! 163 Granice prawne marketingu 164 Pomys na e-biznes najwi kszych mitów 171 E-niewypa y 178 Najcz stsze b dy i ostatnie s owa 182

5 ROZDZIA 9 Pomys na e-biznes Dobry pomys na zarobkow dzia alno w internecie to punkt wyj cia do sukcesu; z drugiej strony wi kszo pozornie obiecuj cych pomys ów ko czy si fiaskiem, a tylko niektórym udaje si zaistnie i zdoby cho cz rynku. Jak przyj strategi, kiedy rozpoczyna si w asn dzia alno w sieci? Propozycji jest wiele, a cz z nich podsun em Ci ju w poprzednich rozdzia ach tej ksi ki. Mo esz spróbowa okre li nisz na rynku, czyli znale obszar, w którym nie dzia aj jeszcze inni przedsi biorcy, a który móg by generowa interesuj ce dla klienta korzy ci. Mo esz te wyposa ony w or do walki z konkurencj, który odda em do Twojej dyspozycji w jednym z poprzednich rozdzia ów wej w bran, która jest ju stosunkowo dobrze zagospodarowana, ale przez to lepiej znana i mniej nara ona na niepowodzenie ni zupe nie nowatorskie przedsi wzi cie. Decyzj, co i w jaki sposób oferowa konsumentom, podejmiesz sam. W tym rozdziale chc jednak pokaza Ci pewne prawdy oraz mity, z których pocz tkuj cy e-biznesmeni nie zawsze zdaj sobie spraw, nara aj c si cz sto albo na wywa anie otwartych ju drzwi, albo na pora k wynikaj c z b dnych za o e lub kalkulacji. Dzi ki dalszej lekturze Tobie mo e si uda unikn podobnych b dów. 10 najwi kszych mitów Internet jest pe en serwisów, które odnios y nieprawdopodobny sukces. W zwi zku z tym jednak, e przeci tny internauta zna tylko ich status obecny, ale nie ma poj cia, jakim kosztem zosta osi gni ty, naros o wiele legend, które gdyby by y prawd mog yby ca kowicie zmieni pejza tego medium, a z ka dego e-biznesmena uczyni milionera. Rzeczywisto wygl da jednak inaczej. Na swój pierwszy milion najwi ksz szans maj ci, którzy u wiadomi sobie, e obiegowe opinie rzadko kiedy maj co wspólnego z prawd. Rozprawmy si wi c z owymi najcz ciej powtarzanymi mitami na temat biznesu w sieci.

6 172 E-biznes. Poradnik praktyka Mit 1. W internecie nie da si wymy li ju niczego nowego. Nieprawda. E-biznes jest zjawiskiem bardzo m odym: pierwszy sklep internetowy (Amazon.com) powsta w 1994 r., a serwis aukcyjny ebay.com rok pó niej. Prze om lat 1999/2000 na Zachodzie to p kni cie internetowej ba ki dot-comów i bankructwa wielu m odych e-sklepów. Pocz tki e-commerce w Polsce to rok 1999 i za o enie serwisu aukcyjnego Allegro, cho prawdziwy wybuch zainteresowania handlem wirtualnym nast pi dopiero kilka lat pó niej. Skoro biznes internetowy ma niewiele ponad 15 lat, to czy w tak krótkim czasie naprawd wymy lono wszystko, co by o do zrealizowania? W internecie zaistnia o ju wiele genialnych pomys ów, które swoim autorom przynios y fortuny, jednak nadal jest tu bardzo wiele pól do zagospodarowania. Kiedy planujemy w asn dzia alno, powinni my jednak wyj poza kategorie prostego e-handlu (e-sklepy oraz aukcje online) i szuka nowych pomys ów. Na co oprócz e-sprzeda y mo na wi c postawi? Aby odpowiedzie na to pytanie, warto obserwowa trendy rynkowe i zadawa sobie nieustannie pytanie: co jest modne i czego chc klienci? Oto kilka moich propozycji dla Ciebie (które oczywi cie nie wyczerpuj wszystkich mo liwo ci): E-learning. W naszym kraju dzia ka komercyjnego e-learningu nadal jest s abo zagospodarowana. Tymczasem wspó czesny rynek pracy wymaga od pracowników ustawicznego rozwoju, przez co w szybkim tempie ro nie zapotrzebowanie na kursy, szkolenia i studia, tak e te z przedrostkiem e-. Dlatego w najbli szych latach wró prawdziwy wysyp serwisów oferuj cych nauk na odleg o. E-learning oczywi cie jest propagowany i czynnie uprawiany przez wiele presti owych firm i instytucji (by wymieni cho by ESKK czy Polski Uniwersytet Wirtualny), ale na razie w naszym kraju brakuje wyra nego lidera w tej bran y. Us ugi online. Wystarczy przyjrze si zmianom rynków Europy Zachodniej i Ameryki Pó nocnej, aby zauwa y, e tradycyjny model konsumpcji towarów powoli si dewaluuje, a ludzie pragn czego wi cej. Tym czym s us ugi. Podobne nasycenie (je li nie przesycenie) rynku towarami, które s coraz ta sze i coraz atwiej dost pne, a wi c automatycznie mniej po dane, daje si zauwa y równie w naszym kraju. W dzisiejszym skomplikowanym wiecie zapotrzebowanie na wszelkie us ugi ro nie bardzo gwa townie. Wed ug moich prognoz najbli sze lata przynios wr cz prawdziw ekspansj e-us ug, które ju dzi maj coraz liczniejsz reprezentacj w sieci i którym sprzyja popularyzacja telepracy. W internecie bez problemu mo emy dzi zamówi redakcj tekstu, porad prawn, audyt strony WWW czy specjalistyczne konsultacje wszystko odbywa si w formie zdalnej. Nie mówi c ju o tym, e sie od wielu lat jest naturalnym miejscem promocji tradycyjnych us ug, wiadczonych w realu.

7 Pomys na e-biznes 173 Je eli wi c jeste specjalist w jakiej dziedzinie, wykorzystaj internet do przyjmowania i wykonywania zlece. Mo esz w tym celu stworzy w asn witryn (daje to ca kowit niezale no, ale wymaga du ego wk adu w promocj ) albo skorzysta z istniej cych ju platform po rednicz cych (mo e to by serwis aukcyjny albo najwi ksza polska baza us ug, wroc awska Favore.pl, nale ca do grupy Money.pl; powstaje te wiele mniejszych, ale obiecuj cych serwisów, w których równie warto si og asza, na przyk ad Oferia.pl czy Intauz.eu; warto pami ta o miejscach promocji dla profesjonalistów, czyli o serwisach takich jak GoldenLine.pl czy Profeo.pl). Serwisy niszowe. Je li chodzi o portale, to mamy w naszym kraju do czynienia z pewnego rodzaju oligopolem (Onet, Wirtualna Polska, Interia), próba stworzenia nowego serwisu na podobn skal wymaga aby bardzo du ych pieni dzy i pot nej promocji medialnej. A i tak w tpi, czy nowy gracz zdo a by w czasie krótszym ni pi lat wykreowa mark cho w po- owie tak mocn jak ju istniej ce. Nast puje sta a specjalizacja zasobów internetu i powo ywane s do ycia serwisy tematyczne, czyli wortale (nazywane te portalami wertykalnymi). Powstaj wi c witryny adresowane do mi o ników muzyki rockowej (PolskiRock.com) czy psów (psyimy.pl), po wi cone urodzie i zdrowiu (PoradnikZdrowie.pl, ModaUroda.com), dzieciom (Dziecko.pl, BabyOnLine.pl) i samochodom (Samochody.pl, Moje4Kolka.pl) oraz tysi com innych zagadnie. Serwisy takie maj oczywi cie znacznie mniejsze bo wyspecjalizowane grono odbiorców ni ogólnopolskie witryny ogólnotematyczne. Jednak czytelnicy tych wortali s znacznie bardziej wdzi cznymi klientami: je li wchodz na dan witryn bran ow, to ju jest znak, e temat ten jest dla nich interesuj cy. W kontek cie ciekawych materia ów mo na wi c zarabia na zamieszczaniu powi zanych tematycznie z tre ci wortalu reklam albo dodaniu oferty sprzeda y produktów (towarów lub us ug) specjalistycznych, zwi zanych z dan bran. Mit 2. Tylko serwisy sprzedaj ce konkretne towary lub us ugi maj szans powodzenia. Nieprawda. U cz owieka silniejsza ni konieczno zaspokajania potrzeb jest ch karmienia emocji (przynajmniej w warunkach, w których podstawowe potrzeby fizjologiczne, okre lone w piramidzie Maslowa, zosta y ju zaspokojone). Dlatego skutecznym e-biznesem mo e by równie ten, w którym niczego si nie sprzedaje i nie wiadczy si adnych konkretnych us ug. Warunek: musi jednak odwo ywa si do pewnych ludzkich potrzeb. Najlepszym przyk adem ca kiem dochodowych serwisów tego typu s witryny spo eczno ciowe (web 2.0), które tworzone przez rzesze internautów pozwalaj im zaspokaja potrzeby wy sze (potrzeba afiliacji przyk adowo Nasza-Klasa.pl,

8 174 E-biznes. Poradnik praktyka potrzeba samorealizacji cho by Wikipedia.pl, potrzeba ekspresji artystycznej wszelkiego rodzaju serwisy prezentuj ce twórczo u ytkowników oraz blogi). Mit 3. Dobry biznes sam si kr ci. Nieprawda. Lubimy plotkowa o najbogatszych ludziach i najbogatszych serwisach. Chcemy wierzy, e rzeki pieni dzy, które do takich osób p yn, s u miechem losu, samoczynnym ród em energii ekonomicznej, magicznym samograjem. Jednak co takiego jak magiczny samograj nie istnieje. Sukces najwi kszych nawet graczy rynkowych nie bierze si ze lepego zrz dzenia losu czy ogromnej si y przebicia (na pocz tku ma o kto ni dysponuje). Je li mia bym si pokusi o przedstawienie Ci prostego wzoru na powodzenie, wygl da by on tak: Dobry pomys (45%) + determinacja (30%) + praca (20%) + sprzyjaj ce okoliczno ci (5%) = SUKCES. Dlatego nie szukaj atwych i natychmiastowych rozwi za, poniewa niewymagaj ce wysi ku wody ju dawno pozbawione s najsmaczniejszych ryb; je li oczekujesz solidnego po owu, licz si z konieczno ci wyp yni cia na dalekie morze, z ryzykiem sztormów i innych przeciwno ci losu. A co gdy ju odniesiesz sukces? Czy wtedy Twój biznes b dzie kr ci si sam? Nie! Na razie nikt jeszcze nie wynalaz perpetuum mobile. Nawet wysokowydajny silnik spalinowy potrzebuje cho by niewielkiej iskry energii z zewn trz, aby móg zachowa prawid owy i równy tryb pracy. Firma, która osi gn a rynkowe szczyty, tak e musi dba o dalszy rozwój i utrzymanie sprawno ci dzia ania. Po dwóch latach fenomenalnego wzrostu obrotów Naszej Klasy media nie wierz c w trwa e utrzymanie tak szybkiego tempa rozwoju zacz y wieszczy serwisowi stopniow stagnacj, a nawet regres. Podobnie by o z platform Allegro, która osi gn a pewn graniczn warto liczby nowych u ytkowników, powy ej tej warto ci równie dynamiczny wzrost nie by fizycznie mo liwy. W adze obu serwisów, zdaj c sobie spraw, e utrzymanie pozycji wymaga sta ego wysi ku, postawi y na sprawdzony sposób podnoszenia konkurencyjno ci i warto ci swoich witryn: zamiast walczy o kolejnych u ytkowników (ilo ), postawiono na rozwój funkcjonalno ci oraz rozszerzanie oferty i zakresu dzia alno ci (jako ). I tak Nasza Klasa zaoferowa a szereg nowych (tak e komercyjnych) opcji, takich jak mo liwo wys ania prezentów znajomym lub zakupu towarów za walut serwisu urog bki. Allegro natomiast, oprócz rozwoju wewn trznej funkcjonalno ci witryny, przyj o polityk podboju innych serwisów polskiego internetu (przej cie Ceneo.pl, istore.pl), ale te rynków zagranicznych (stworzenie bli niaczych projektów w krajach Europy rodkowo-wschodniej, m.in. w gierski TeszVesz.hu, ukrai skie Aukro.ua, rosyjski Molotok.ru i inne), a tak- e budowy w asnych autorskich serwisów wspomagaj cych e-biznes (jak cho by: CoKupi.pl, P atno ci.pl, otomoto.pl czy otowakacje.pl itd.).

9 Pomys na e-biznes 175 Jak widzisz, nawet najwi ksi beneficjenci internetowego tortu nie ustaj w wysi kach doskonalenia si. Je eli wi c chcesz, aby i Twój e-biznes przynosi sta e profity, równie musisz pami ta o jego ci g ym ulepszaniu i rozwoju. Mit 4. Dobry biznes sam si wypromuje. Nieprawda. Naturalnie, autorzy dobrych pomys ów mog liczy na lepszy start, cho by dlatego e atwiej im zainteresowa media. I rzeczywi cie: czasami jedna wzmianka w prasie czy telewizji mo e wywo a efekt domina i gwa towny wzrost popularno ci serwisu. To jednak scenariusz raczej bajkowy, przytrafiaj cy si doprawdy nielicznym i genialnym przedsi wzi ciom. Wi kszo inicjatyw skazana jest na mudn i d ugotrwa- promocj oraz pozycjonowanie (i nie my l w tym miejscu tylko o pozycjonowaniu w wyszukiwarkach, ale przede wszystkim w wiadomo ci internautów, którzy jako e s coraz bardziej wymagaj cy domagaj si coraz to atrakcyjniejszych propozycji). Wszystko rozbija si o konkurencj : kiedy jeszcze internet by swoist terra incognita, niemal ka dy nowy serwis pojawiaj cy si w sieci mia wielk szans bycia zauwa onym. Dzi, kiedy medium to oferuje odbiorcom niewyczerpane bogactwo wszelkiego rodzaju zasobów, aby zacz zarabia, trzeba zaoferowa albo co bardzo oryginalnego (unikatowa oferta sprzeda y), albo zadba o bardzo solidny marketing jednym s owem: trzeba wyró ni si. Bez takiego wyró nienia Twoja oferta sama nie zaistnieje w wiadomo ci odbiorców. Mit 5. Biznes w internecie mo na uprawia w pojedynk. Prawda. Ale tylko do czasu. Gara owe pocz tki mia o wielu dzisiejszych e-potentatów, eby wspomnie tylko o wyszukiwarce Google czy o Microsofcie. Powy ej pewnej liczby klientów skala dzia ania zaczyna wymaga takiej pracy, jakiej jedna osoba nie jest w stanie podo a. W zasadzie nawet prowadzenie niewielkiego sklepu internetowego nie jest zadaniem dla jednej osoby. Oczywi cie mówimy o biznesach cho by pó profesjonalnych. Naturalnie pocz tki bardzo cz sto s jednoosobowe. Jednak je eli biznes dzia a, czyli zaczyna zdobywa klientów i jak cz rynku, zaczyna te wymaga obs ugi wielu procesów. Mamy wi c do czynienia z zaopatrzeniem i/lub produkcj, z zarz dzaniem ofert, obs ug kontrahentów, logistyk i dystrybucj produktów, wiadczeniami posprzeda owymi itd. Przy tym nie wolno zapomnie o dzia aniach marketingowych oraz wszelkich formalno ciach, które musz by zachowane (jak cho by prowadzenie ksi gowo ci). A na to jednego cz owieka mo e by za ma o. Dlatego je eli chcesz rozwija e-biznes, rozbudowuj swój zespó, naucz si delegowania uprawnie i pozwól innym robi to, co wcze niej robi e sam. Takie podej cie pozwoli Ci skupi si na bardziej efektywnym zarz dzaniu swoj firm i poszukiwaniu nowych strategii rozwoju.

10 176 E-biznes. Poradnik praktyka Mit 6. Je li si ma dobry pomys na biznes, pieni dze pojawi si same. Nieprawda. Nic w biznesie nie dzieje si samoczynnie, a nawet je li efekty przypadkowych dzia a nie s trwa e. Cho by najlepszy pomys, sam nie zacznie zarabia nawet zak adaj c najbardziej optymistyczny scenariusz, w którym klienci rzuc si na Twoj ofert, to sama obs uga zamawiaj cych b dzie wymaga a wysi ku. Internet nie jest kur znosz c z ote jajka, a je li ju chcesz go postrzega jako taki interes, pami taj, e i o kur trzeba dba. Podobnie: aden biznes sam z siebie nie przyniesie dobrych efektów. Dlatego podejmuj wszelkie dzia ania, aby nie zaprzepa ci swojego pomys u; sie jest pe na entuzjastów w gor cej wodzie k panych, którzy mieli oryginalne idee, ale nie starczy o im wytrwa o ci w ich realizacji. Cz z takich projektów przepad a z kretesem, drug cz podchwyci a i zrealizowa a bardziej zaradna konkurencja. Mit 7. Internauci kupi ka dy nowy pomys. Nieprawda. Klienci s zdesperowani i rywalizuj o wszelkie dobra tylko w warunkach gospodarki niedoborów. Internet nie jest jednak PRL-em, aby do pustych pó ek ustawia y si trzydziestometrowe kolejki. Przeciwnie: sie jest swoistym rogiem obfito ci, rodowiskiem niemal idealnych warunków rywalizowania o nabywc. A im wi kszy wybór ma klient, tym bardziej jest wybredny. Dlatego zanim zainwestujesz czas, pieni dze i energi w realizacj swojego pomys u na e-biznes, sprawd wszystkie okoliczno ci. Po pierwsze: zbadaj, czy kto ju nie prowadzi podobnej dzia alno ci adresowanej do tej samej grupy docelowej, do której Ty chcia by skierowa swoj ofert. Po drugie: nie my l o tym, jakie korzy ci to przedsi wzi cie przyniesie Tobie, ale zastanów si, jakie korzy ci da Twoim odbiorcom. Po trzecie: zadaj sobie pytanie, czy w ogóle na rynku istnieje zapotrzebowanie na to, co chcesz zaoferowa (zatem: gdyby to Ty by klientem, to czy skorzysta by z podobnej oferty?), lub przynajmniej czy jeste w stanie takie zapotrzebowanie sprowokowa. O tym, jak atwo o e-biznesowy niewypa, przeczytasz w kolejnym podrozdziale. Mit 8. Najwa niejsze to wci gn klienta na stron WWW. Nieprawda. W biznesie nie ma nic gorszego ni rozczarowany nabywca. Sk onienie odbiorcy do tego, by klikn reklam b d link w wyszukiwarce, to niew tpliwie pierwszy krok do sukcesu, ale je eli po wej ciu na Twoj stron klient nie znajdzie niczego, co mog oby go zatrzyma, b dzie to zarazem krok ostatni (puste wej cie). Dlatego sprzedawcy, którzy 100% wysi ków wk adaj w promocj i zdobycie kontrahenta, ale zaniedbuj zaspokojenie jego potrzeb i co najwa niejsze realizacj z o onych obietnic, s po prostu sprzedawcami nierzetelnymi (tak jak politycy, z których kie basy wyborczej ca a para uchodzi tu po zwyci skiej elekcji).

11 Pomys na e-biznes 177 Tacy przedsi biorcy nie tylko niszcz w asny wizerunek i trac odbiorców, ale wp ywaj negatywnie równie na wizerunek ca ego e-biznesu. Dzisiejsi klienci s bardzo nieufni, do ka dej nowej oferty podchodz z obawami i sceptycyzmem. Jak my lisz, dlaczego? Czy gdyby ich wcze niejsze do wiadczenia zakupowe by y dobre, mieliby opory przed kolejnymi? Przyczyn nieufno ci kupuj cych jest wszechobecne naci gactwo, zapewnianie o wyj tkowo ci, niepowtarzalno ci i superokazjach, które okazuj si z regu y tylko jednymi z milionów podobnych ofert dost pnych na rynku. Zauwa, e im bardziej emocjonalnie (a wi c: amatorsko) sprzedawca podchodzi do swojego towaru, tym zimniejszy i bardziej ostro ny staje si adresat oferty. Dzisiejszy konsument (i jutrzejszy tak e!) oczekuje konkretnych informacji, a nie marketingowego pustos owia; rzetelnych danych, a nie enigmatycznych zapowiedzi niejasnych korzy ci. Profesjonalny komunikat, traktowanie klienta po partnersku, a nie jak dziecka w cyrku podatnego na sztuczki, pe na informacja o towarze ot, i ca a magia skutecznego dzia ania. (A na marginesie: skoro trzymasz t ksi k w r kach, to zapewne j kupi e ; skoro j kupi e, to by mo e przyci gn a Ci ok adka, mo e nazwisko autora, ale zapewne zwróci e przede wszystkim uwag na jej spis tre ci. Zadam Ci osobiste pytanie: i jak si czujesz? Czy tre ksi ki odpowiada temu, czego si spodziewa e? Czy mo e jest zupe nie inna od tego, co sugerowa a ok adka lub spis tre ci? Zawsze staram si da klientowi to, co obiecywa em; rób tak samo, a Twój klient b dzie klientem zadowolonym, a nie tylko wci gni tym na stron WWW). Mit 9. Je li pomys si sprawdzi, nie nale y niczego zmienia. Nieprawda. Na pewno znasz powiedzenie o spoczywaniu na laurach. Na pewno wi c wiesz, e sukces, który nie jest podsycany, bardzo szybko ga nie. Wyobra sobie Syzyfa, który wtoczy wreszcie swój g az na stromy wierzcho ek góry i z rado ci zaklaska w d onie. Wiesz, co si stanie? Puszczony kamie z powrotem stoczy si w dolin, a wtarganie go po raz kolejny na szczyt b dzie kosztowa znacznie wi cej wysi ku ni jego utrzymanie. Tak samo jest w e-biznesie je li pu cisz swój sukces, mo e on straci stabilno i stoczy si w dó. Pami taj te, e ludzie, którzy ju za pierwszym podej ciem osi gn li 100-procentowy sukces, w zasadzie w naturze nie wyst puj. Thomas Edison przeprowadzi kilka tysi cy nieudanych testów, zanim zap on a pierwsza arówka. George Bernard Shaw, zanim otrzyma Nagrod Nobla i zdoby mi dzynarodow s aw, zarabia 4,5 dolara miesi cznie, pracuj c jako urz dnik. Tak e Abraham Lincoln wielokrotnie ponosi kl sk (nie dosta si do lokalnej izby prawniczej, kilkakrotnie przegra wybory do Kongresu oraz do Senatu USA, nie zosta te wybrany na wiceprezydenta; co ciekawe, oprócz niepowodze politycznych nie wiod o mu si tak e w yciu prywatnym: dwukrotnie bankrutowa, prze y te za amanie nerwowe). Ale w 1861 r. zosta jednym z najwybitniejszych prezydentów USA i nikt ju nie pami ta o jego licznych kl skach.

12 178 E-biznes. Poradnik praktyka Dwie rady dla Ciebie: je eli Twój biznes odniós ju sukces gratuluj i przestrzegam przed samozadowoleniem piel gnuj t rzadk ro lin, a z czasem urodzi kolejne kwiaty i owoce. Z drugiej strony je li co nie wysz o za pierwszym razem, to wcale nie znaczy, e nie uda si za drugim, trzecim czy trzechsetnym. M dry upór poparty rzeteln analiz sytuacji powinien doprowadzi Ci do celu. Mit 10. E-biznes mo e by podobny do innego ju istniej cego. Prawda, ale z bardzo du ym zastrze eniem: nie mo e go w ewidentny sposób kopiowa, lecz powinien oferowa odbiorcom unikatow ofert sprzeda y pewn absolutnie now warto lub korzy. Bez tego stanie si tylko na ladowc. Z drugiej strony sprytne na ladowanie zagranicznych e-biznesów i ich przeszczepianie na grunt polski jak dowodzi nieodleg a historia mo e okaza si strza em w dziesi tk. Polskie serwisy spo eczno ciowe i aukcyjne nie s w zasadzie pomys ami nowymi, ale bazuj na idei witryn powsta ych wcze niej za granic. Jednak dopasowanie ich do lokalnej niszy i zaadaptowanie do rodzimych warunków okaza o si sukcesem samym w sobie. E-niewypa y Internet pe en jest pomys ów-niewypa ów, obiecuj cych i ciekawych w fazie konceptu, ale trafiaj cych w rynkow pustk i tam konaj cych. Co ciekawe, potykaj si nawet giganci, którzy zgodnie z wszelkimi prawami fizyki i logiki potkn si nie powinni. Przytoczmy najjaskrawsze przyk ady 1 : ebay.pl wiatowy potentat aukcji internetowych, który w 2005 r. postanowi wkroczy równie do Polski. Wkroczy, jednak nie znalaz tu zbyt wiele miejsca, poniewa Polacy mieli ju Allegro. Do dzi ebayowi nie uda o si otrz sn z pora ki ani zdoby wi cej ni kilka procent udzia ów w bran y e-aukcji w naszym kraju. Aol.pl wspomina em ju, e mamy oligopol na rynku portali? Tak. Jednak potentat bran y internetowej w USA, portal America OnLine (Aol.com), mimo wszystko postanowi wej do gry i otworzy swoj polsk fili, nie zadaj c sobie nale ytego trudu analizy lokalnej konkurencji. W efekcie portal wegetuje w polskiej sieci, a z jego istnienia ma o kto zdaje sobie spraw. Myspace.com kolejny inwestor, który si spó ni, a wchodz c na nasz rynek, nie uwzgl dni mia d cej konkurencji Naszej Klasy. W efekcie opu- ci polskie podwórko z podkulonym ogonem, a adres Myspace.pl jeszcze 1 Wi cej ciekawych przyk adów biznesowych wpadek opisuje Marcin Kosendowski w artykule Zmarnowane szanse: internetowe pomys y, które nie wypali y (www.magazyninternet.pl).

13 Pomys na e-biznes 179 w lipcu 2012 r. straszy tylko has em Zapraszam wkrótce (czy by Myspace nie zadba o nawet o pozyskanie i przekierowanie swojej polskiej domeny na macierzysty adres?). DomZaMilion.pl kto lubi chwali si swoimi pora kami? Ale ja zrobi to dla Ciebie, pokazuj c na w asnym przyk adzie, jak atwo mo na powtórzy zagraniczny pomys, wcale nie powtarzaj c jego sukcesu. Swojego czasu g o no by o o serwisie Onemilliondollarpage.com (rysunek 9.1), którego autor postanowi zarobi milion dolarów, sprzedaj c milion reklamowych pikseli. Pomys wydawa si nieco dziwny, ale dzi ki mediom, które rozdmucha y go w skali ogólno wiatowej, plan uda o si zrealizowa, a pomys odawca w krótkim czasie zdoby swój pierwszy (i miejmy nadziej, e nie ostatni) milion. Rysunek 9.1. Prototyp ameryka ski serwis onemilliondollarpage.com W jaki czas pó niej pisz cy te s owa postanowi sprawdzi, czy rzeczywi cie ka dy ameryka ski pomys przeniesiony na grunt polski mo e odnie sukces. Powsta wi c wzorowany na powy szym pomy le serwis DomZaMilion.pl (rysunek 9.2), który mimo pewnych modyfikacji i zmiany koncepcji mia bardzo podobny cel: sprzeda milion pikseli uj tych w tzw. ceg y reklamowe. Aby doda projektowi znamion spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu, wyposa ono go w mo liwo zamieszczania bezp atnych reklam przez fundacje i inne organizacje charytatywne; z kolei by podnie atrakcyjno dla reklamodawców, og oszono konkurs z nagrodami o warto ci z. Mimo wprowadzonych innowacji oraz atrakcji dla reklamodawców i osób po rednicz cych w pozyskiwaniu reklam projekt nie trafi w gusta mediów i bez odpowiedniej promocji leg w gruzach.

14 180 E-biznes. Poradnik praktyka Rysunek 9.2. DomZaMilion.pl pomys uda o si powtórzy, sukcesu nie Przyk ady nieudanych przedsi wzi w internecie nie tylko mo na mno y, ale na ich opisanie nale a oby po wi ci odr bn opas ksi g. Tymczasem o tym, e nie ka dy pomys si sprzeda, wiadczy te 10 najwi kszych, historycznych ju zreszt klap startupów zagranicznych, g ównie ameryka skich, do których dosz o dekad temu: Webvan.com ameryka ski serwis spo ywczy ( ) Jego za o yciele zaci gn li po yczki (w formie akcji) na 375 mln dolarów. W szczytowym momencie za jedn akcj firmy p acono 30 dolarów (jej warto szacowano wówczas na 1,2 mld dolarów), ale okaza o si, e serwis na d u sz met nie jest w stanie sk oni klientów do kupowania artyku ów spo ywczych przez internet. W efekcie cena akcji spad a do zaledwie 50 centów (60-krotnie!). Zwolniono ponad 2000 osób. Pets.com ameryka ski serwis z artyku ami dla zwierz t ( ) Serwis zacz od bardzo intensywnej i kosztownej promocji. Czas dostawy towaru wynosi kilka dni, a to dla w a cicieli zwierz t okaza o si nie do przyj cia. Ponadto firma chc c by konkurencyjn le oszacowa a koszty dostawy towaru i w efekcie zamiast zarabia, musia a dop aca do zamówie. Kozmo.com serwis wielobran owy, od filmów po przek ski ( ) Serwis podj si niemo liwego: obiecywa mianowicie, e dostarczy ka dy towar wprost do domu klienta w ci gu godziny i to za darmo. Klientom nie trzeba by o dwa razy powtarza : zamawiali wi c po paczce gumy do ucia czy tabliczce czekolady. Kiedy straty zacz y by odczuwalne, a firma dzia a a ju w siedmiu ameryka skich miastach, poczyniono kroki ratunkowe: ustalono mi-

15 Pomys na e-biznes 181 nimaln warto zamówienia (10 dolarów), sta o si to jednak za pó no. Serwis zapo yczy si u akcjonariuszy na 280 mln dolarów; prac straci o 1100 osób. Flooz.com p atno ci przez internet ( ) Twarz serwisu by a aktorka Whoopi Goldberg. Internauci wp acali pieni dze na swoje indywidualne rachunki. Tam by y one zamieniane na wirtualn walut flooz, za któr u ytkownicy mogli pó niej dokonywa p atno ci online za towary i us ugi. Mia o to by bezpieczniejsze od ka dorazowego p acenia kart kredytow. Pomys wykorzystali z odzieje kart kredytowych z Rosji i Filipin, którzy bezpiecznie i bezkarnie zamieniali tu pieni dze ze skradzionych kart na floozy, za które pó niej dokonywali wirtualnych zakupów (swoiste pranie brudnych kart kredytowych). Serwis otrzyma ostrze enie od FBI oraz od kilku banków, a to wystraszy o inwestorów. Firma zostawi a 14 mln dolarów d ugów i ponad 1000 wierzycieli. etoys.com ( ) zabawki, gry, ksi ki, akcesoria dla dzieci 166 mln dolarów tyle uzyskano ze sprzeda y akcji. W ci gu 1,5 roku jednak cena akcji spad a z 84 dolarów (pa dziernik 1999 r.) do... 9 centów w lutym 2001 r. Oczkiem w g owie firmy by y olbrzymie nak ady na reklam, promocj i walk z internetow konkurencj. Wydatki jednak szybko przekroczy y zyski, a inwestorzy zacz li si wycofywa. Firma upad a w marcu 2001 r., ale jako jedna z nielicznych podnios a si i dzia a do dzi. Boo.com ( ) brytyjski serwis odzie owy Doskona y przyk ad serwisu, który le dzia a od pocz tku: strona by a prze adowana skryptami Javy oraz Flashem, przez co d ugo si adowa a (zwa, e 10 lat temu standardem by y modemy o s abej przepustowo ci). Analitycy komentowali od pocz tku, e zamiast na tre ci firma koncentruje si na formie. Serwis Boo.com kosztowa inwestorów 160 mln dolarów. Po upadku zosta wykupiony przez dzia aj c do dzi firm Fashionmall.com i zintegrowany z ni. MVP.com ( ) artyku y sportowe Serwis wspierany przez gwiazdy sportu, m.in. Michaela Jordana. Podobnie jak w przypadku Flooz.com: znana i lubiana twarz nie wystarczy a. Serwis podpisa 4-letni kontrakt na emisj reklam w CBS (najwi ksza ameryka ska stacja telewizyjna). Rok pó niej MVP nie zap aci o umówionej kwoty 10 mln dolarów. CBS zerwa a umow i przej a domen. W tej chwili adres MVP.com przekierowuje do serwisu CBS Sports Store. Go.com ( ) serwis dla dzieci Serwis nale cy do The Walt Disney Company. Mia o to by po czenie strony firmowej z wyszukiwark, portal podobny do Yahoo!, z t ró nic, e móg zawiera tre ci dotycz ce wy cznie dzieci. Nie uda o si, a kompania Disneya straci a 790 mln dolarów. Serwis nadal istnieje, ale tylko jako jedna z wielu witryn koncernu.

16 182 E-biznes. Poradnik praktyka Kibu.com ( ) serwis dla nastolatek Najpierw efektowne przyj cie w San Francisco z okazji otwarcia serwisu (by szampan, by y media). 46 dni pó niej poinformowano o zamkni ciu serwisu. Oficjalnym powodem likwidacji by brak reklamodawców. W kolejnych latach pod adresem Kibu.com dzia a serwis towarzyski, po rednicz cy w wyszukiwaniu partnerek z Rosji, a w ostatnim czasie adres ten s u y wy cznie jako stajnia reklam. GovWorks.com ( ) serwis obywatelski Witryna za o ona przez dwóch przyjació z dzieci stwa: jeden by b yskotliwym sprzedawc, drugi zajmowa si technik. Serwis mia by narz dziem pozwalaj cym obywatelom na za atwianie urz dowych spraw miejskich przez internet. Zapowiada o si dobrze: wsparcie polityków, dotacje, zainteresowanie mediów i promocja. Jednak jeden z przyjació sprzeda swoje udzia y, przez co warto firmy drastycznie spad a. Najcz stsze b dy i ostatnie s owa W przedstawionych wy ej przyk adach e-biznesowych klap pope niono wiele znamiennych b dów, z których nadal warto wyci ga wnioski. Mimo e od niektórych z tych niepowodze min o ju ponad 10 lat, do dzi s cz sto powtarzanymi przyczynami kl sk w e-biznesie: 1. Niew a ciwe prognozy twórców i analityków entuzjazm pomys odawców nie zawsze spotyka si z entuzjazmem klientów. 2. B dne oszacowanie róde finansowania je li nie dopisz kupuj cy lub reklamodawcy, warto mie kapita rezerwowy albo plan zasilania awaryjnego. 3. B dna kalkulacja kosztów o ile nie sposób precyzyjnie prognozowa, jak du e b dzie zainteresowanie rynku naszym przedsi wzi ciem, o tyle do dok adnie mo na wyliczy koszta jego utrzymania; trzeba to zrobi cho by po to, aby mierzy si y na zamiary i ustali, na jak d ugo wystarczy nam funduszy. 4. Pospiech sprzeda artyku ów spo ywczych w 1999 r. albo stosowanie bardzo wymagaj cych technologii, zanim komputery u ytkowników by y w stanie sobie z nimi poradzi to tylko dwa przyk ady wyprzedzania swoich czasów, które to inicjatywy niestety okaza y si strategicznymi i technologicznymi falstartami. 5. Nieskuteczny marketing i nieracjonalne wydatki na promocj reklama ród em handlu, mawiaj ; tylko e trzeba wiedzie, gdzie i jak si reklamowa, aby wydatki na promocj nie zosta y bezpowrotnie stracone.

17 Pomys na e-biznes Brak nale ytego zabezpieczenia transakcji ten problem dominowa w pierwszych latach rozwoju masowego e-biznesu, kiedy ludzie mieli bardzo ograniczone zaufanie do wszelkich e-transakcji; dzisiejsze zabezpieczenia techniczne i prawne s ju znacznie doskonalsze, czemu towarzyszy wi kszy poziom zaufania do nich; je li prowadzisz rozliczenia online z klientami, nie zapominaj korzysta z bezpiecznych protoko ów lub przynajmniej profesjonalnej firmy obs uguj cej p atno ci, pami taj te o nale ytym informowaniu kontrahentów, e ich dane i pieni dze s bezpieczne. 7. B dy technologiczne, funkcjonalne i estetyczne nieodpowiednia technologia, z e narz dzia, brak ergonomii i wygody korzystania z serwisu oraz z a prezentacja oferty to gwo dzie, które pozwoli y skutecznie zamkn ju niejedn trumn z nie najgorszym e-biznesem w rodku. 8. Brak integracji z innymi kana ami i narz dziami wspieraj cymi sprzeda je li sprzedajesz na aukcjach internetowych, co szkodzi, by mia równie sklep (koszty s niewielkie w stosunku do mo liwych zysków)? Je li masz sklep, dlaczego by nie wyposa y go w dodatkowe modu y, które mog wp yn na jego atrakcyjno? System opiniowania produktów, system sprzeda y krzy owej (Do tego produktu polecamy równie ), mechanizm automatycznie zg aszaj cy ka dy nowo dodany produkt do popularnych wyszukiwarek internetowych itd. to narz dzia, które wp yn na sta e podnoszenie skuteczno ci Twojego przedsi wzi cia. 9. Nieumiej tno utrzymania klientów je li oferta jest nieciekawa (nieaktualna, niekonkurencyjna) dla klientów lub je li ich obs uga nie przebiega prawid owo czy nie odbywa si na wysokim poziomie, kupuj cy uciekaj od takiego sprzedawcy, robi c mu dodatkowo negatywn reklam. Je li sam jeste kupuj cym w internecie, wybacz porównanie, ale wiesz, e kupuj cy jest jak ko, który ci gnie Twój e-biznesowy wóz. le traktowany i nieodpowiednio ywiony, nie b dzie mia motywacji, by ci gn go dobrze. Umiej tno pozyskiwania i utrzymania partnera w biznesie to sztuka. I nie chodzi tylko o sk onienie go do jednorazowego zakupu, lecz o dzia ania na znacznie wi ksz skal : budowanie jego pozytywnych emocji, wi zi ze sprzedawc i lojalno ci, a w makroskali tak e jego pozytywnego stosunku do zjawiska e-przedsi biorczo ci w ogóle. 10. Niew a ciwe rozpoznanie potrzeb rynku, konkurencji, grupy docelowej klientów i asortymentu mówi si, e dobry handlowiec sprzeda lodówk Eskimosowi i piasek Beduinom. Pytanie tylko: po co? Czy je li si ma te dwa produkty, naprawd warto robi tego rodzaju karko omne akrobacje? Mo e lepiej zaj si czym bardziej twórczym i op acalnym: zawie piasek na Arktyk, a lód na Sahar? Zanim zaczniesz dzia a analizuj i planuj. Dzia anie spontaniczne jest zapewne ciekawsze, ale dobre dla Don Kichota. Sprawd wi c, czy na Twój

18 184 E-biznes. Poradnik praktyka towar lub us ug w ogóle b d ch tni i czy kto inny nie oferuje ju podobnego rozwi zania. Dobra analiza rynku pozwoli Ci unikn wywa ania otwartych drzwi lub kierowania si w lepe uliczki. Pod Pary em jest cmentarz, na którym spoczywaj wy cznie ci kierowcy, którzy mieli pierwsze stwo przejazdu Internet jest te takim cmentarzyskiem poleg o tu wiele pozornie warto ciowych i cennych projektów. W tym kontek cie wielce pouczaj ce, cho i pe ne refleksji, s ostatnie s owa niektórych inwestorów, komentuj ce ich pora k 2 : Internetowy rynek muzyczny nie jest z gumy nie wszyscy znale li na nim swoje miejsce. (SpinRecords.com, sklep muzyczny) Interesy id wietnie. Sprzedajemy ró ne towary: rodki dla alergików, od wie acze powietrza itd. Pozbyli my si dot-comu, ale poza tym interesy id naprawd dobrze. (Gazoontite.com, sklep zdrowotny ) Okaza o si, e nie by o dla nas rynku. Kto wie, co by si sta o, gdyby my weszli na gie d. (Pop.com, serwis rozrywkowy) Rzym upad. Napoleona pokonano pod Waterloo. Wszystko przemija. (FreeScholarschips.com, serwis stypendialny) Sko czy o nam si powietrze. (Equipp.com, serwis biznesowy) Nie wiadomo by o, czym nale y zaj si najpierw. (Atomic Pop, serwis muzyczny) Pracowali my wystarczaj co ci ko, tylko niewystarczaj co szybko. (LiveSoccer.com, serwis pi karski) Wiedzieli my, e w tym kwartale upadnie wiele firm. Nie spodziewali my si, e b dziemy jedn z nich. (Toysmart.com, sklep z zabawkami) Wymagania inwestorów s teraz du o wi ksze. (CraftShop.com, sklep z dzie ami sztuki) Mamy nadziej, e zakupy u nas by y pi knym prze yciem. (Eve.com, sklep z kosmetykami) redni czas ycia cytowanych serwisów to 15 miesi cy; rednia strata za wynios a 35 mln dolarów. Zarówno ten rozdzia, jak i ca ksi k warto zamkn s owami Dale a Carnegiego: Sukces w sprzeda y nie zale y od tych, których Ty znasz. Wa ne jest to, kto chce pozna Ciebie. Dodam tylko, e ca a sztuka, jak zainteresowa odbiorców sob i swoj ofert, zale y wy cznie od Ciebie. Powodzenia! 2 Cyt. za artyku em Cmentarz dotcomów ( ród o: biznesnet.pl; dost p ).

19 R Skorowidz A A2C, 88 AdWords, 18, 151 AIDA, 29 Akademia Biznesu Internetowego, 111 All For Planet, 139 Allegro.pl, 12, 14, 15, 16, 18, 24, 27, 35, 40, 45, 50, 53, 54, 73, 75, 80, 81, 107, 118, 126, 127, 130, 139, 143, 174, 178 Amazon.com, 127, 134, 172 analiza konkurencji, 143 analiza SWOT, 153, 154 ankieta on-line, 156 Ankietka.pl, 156 Ankiety-Online.pl, 156 Aol.com, 178 Aol.pl, 178 Apple, 129 architektura informacji, 149 Asertywno, 79 audyt, 68 audyt strony WWW, 98 Aukro.ua, 174 automatyzacja, 128 B B2B, 88 B2C, 88 BabyOnLine.pl, 173 badanie s ów kluczowych, 18, 151 Bamber Beata, 26 baner, 150, 152 bhp, 112, 123 bilboard, 13, 25, 37 Biskupi.pl, 41 BiznesWiki, 110 blog, 131, 174 boks reklamowy, 150 Boo.com, 181 C call center, 96 Carnegie Dale, 27 CBS, 181 CBS Sports Store, 181 cena minimalna, 55 sta a ( kup teraz ), 55 wywo awcza, 55 Ceneo.pl, 174 Cenne Opinie, 155 Chiny, 61 Cialdini Robert, 60 click through rate, 152 clipart, 163 CoKupi.pl, 31, 50, 174 consulting, 87 copyleft, 163 copywriting, 24 internetowy, 24 SEO, 24 corporate identity, 40, 86, 130, 148 cost per action, 152 cost per click, 151 CPA, Patrz cost per action CPC, Patrz cost per click Creative Commons, 163 CRM, 73, 74, 78, 128 cross-selling, 34, 77, 90, 129, 133, 183

20 186 E-biznes. Poradnik praktyka CSR, Patrz Spo eczna Odpowiedzialno Biznesu CTR, Patrz click through rate cybersquatting, 159 Czas na e-biznes, 28 czcionka, 39 bezszeryfowa, 39 jednoelementowa, 39 czyn nieuczciwej konkurencji, 138, 146, 157, 159 czytelno, 39 D Darmowe Zdj cia, 163 delegowanie uprawnie, 77, 175 Dmochowska Anna, 143 dobra luksusowe, 135 DobryLekarz.info, 50 Dolno l ska Szko a Wy sza, 74 domena internetowa, 103, 159, 179, 181 DomZaMilion.pl, 179, 180 Don Kichot, 183 dost pno strony WWW, 133 dot-com, 172 dumping, 143 Dutko Maciej, 28 Dutkon.pl, 98, 130, 151, 162 Dziecko.pl, 173 ebay.com, 126, 172 ebay.pl, 50, 53, 73, 178 e-commerce, 106 Edison Thomas, 177 Edukacyjne Spotkania Allegro, 111 Ekademia.pl, 28, 35 ekologia biznesu, 138, 140 ekstranet, 110 e-learning, 172 ergonomia stron WWW, 98 ERP, 128 etoys.com, 181 everystockphoto, 163 E feedback, 154 Ferrari, 65 Flash, 166, 181 flooz, 181 Flooz.com, 181 font, 163, Patrz czcionka forum internetowe, 30, 50, 131, 150, 156, 167, 169 free software, 163 FreeDigitalPhotos, 163 freelancer, 109, 113 funkcjonalno strony WWW, 98, 133, 149, 166, 174 fuzja, 145 G Gadu-Gadu, 24, 74, 111, 150 Gastronauci.pl, 50 GFK Polonia, 155 GlobalTestMarket, 155 Go.com, 181 Goldberg Whoopi, 181 GoldenLine.pl, 173 Google, 15 Google.com, 127, 149, 150, 175 Google.pl, 126, 130 GovWorks.com, 182 grupa dyskusyjna, 30, 131, 167 gwarancja, 54 H hierarchia potrzeb Maslowa, 173 hipertekst, 34 Hitchcock Alfred, 19 IBM, 129 identyfikacja wizualna, 37 imperatyw kategoryczny, 169 Intauz.eu, 173 Interia.pl, 173 intranet, 110 istore.pl, 53, 174 I fair trade, 139 FAQ, 62 Favore.pl, 14, 50, 173 FBI, 181 F Java, 181 Jeep, 139 Jordan Michael, 181 J

21 Skorowidz 187 kac zakupowy, 72 Kanada, 61 Kant Immanuel, 169 kartel, 126, 144, 146 katalog internetowy, 149 keylogger, 111 Kibu.com, 182 kodeks pracy, 119 kolorystyka, 36 Komisja Europejska, 119 komunikator, 111 komunikator internetowy, 167, 169 konkurencja bezpo rednia, 143 po rednia, 143 konkurencyjno, 11, 35, 46, 50, 55, 71, 72, 87, 89, 90, 97, 104, 109, 125, 147, 148, 159 kontrast, 36 ko troja ski, 111 Kosendowski Marcin, 178 koszyk, 133 Kozmo.com, 180 kryptoreklama, 167 kryzys ekonomiczny, 9 kultura organizacyjna, 116, 129 K L lead, 19, 29 Lincoln Abraham, 177 link sponsorowany, 150 listing, 11, 12, 14, 35 logistyka, 66, 129, 175 logo, 25, 37, 130, 161 Lotus Domino Server, 110 M mailing, 134, 150 Majewski Piotr, 28 marka, 129 marketing, 14, 25, 78, 164 4P, 72 agresywny, 164, 165 charytatywny, 141 czarne SEO, 17 internetowy, 147, 157 marketing mix, 25, 26 mix, 148 porównawczy, Patrz reklama porównawcza szeptany, 30, 169 telefoniczny, 164 Mauer-Ró a ska Renata, 44 McDonald s, 60 Mened er Sprzeda y, 73 Mercedes, 129 metadane, 149 Microsoft.com, 175 mjw.com.pl, 143 ModaUroda.com, 173 model rozlicze, 151 Moje4Kolka.pl, 173 Moje-Ankiety.pl, 156 Molotok.ru, 174 Money.pl, 173 monopol, 126, 145, 146 mp3, 125 MVP.com, 181 Myspace.com, 178 mystery calling, 96, 99 mystery ing, 97 mystery e-shopping, 98 mystery shopping, 85, 96 Mystery Shopping Providers Association, 89, 101 N Nagroda Nobla, 177 Nasza-Klasa.pl, 127, 130, 173, 174, 178 nawigacja, 133 Nazwa.pl, 76 netykieta, 35 Nilles Jack M., 104 NIP, 44 NLP, 16, 20, 22 Nokaut.pl, 50 Nokia, 15, 35, 126 O obraz rozdzielczo, 38 rozmiar, 38 obs uga posprzeda owa, 45 Ocen.pl, 50, 165 Oferia.pl, 173 oligopol, 126, 145, 173, 178 onemilliondollarpage.com, 179 Onet.pl, 118, 173 OPEC, 145 open source, 163 Opineo.pl, 50

22 188 E-biznes. Poradnik praktyka optymalizacja, 148 Or y, soko y czyli dzie jak co dzie na Allegro, 24 otomoto.pl, 65, 174 otowakacje.pl, 36, 174 outdoor, 150 outsourcing, 10, 87, 106, 109, 157 PageRank, 149 Palermo, 44 Panasonic, 157 Panasonix, 157 Panorama Firm, 150 pasa internetowy, 134 patent, 143, 144, 157 Pepsi, 37, 157 Pets.com, 180 physical evidence, 86, 148 PizzaHut.pl, 166 PKT, 150 Platnosci.pl, 174 Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci, 109 PolskiRock.com, 173 pop-up, 150, 165 PoradnikZdrowie.pl, 173 Porsche, 31 portal internetowy, 173 Powszechna Licencja Publiczna GNU, 163 pozycjonowanie, 131, 148, 175 prawo autorskie, 143, 157, 160 PRL, 155 Profeo.pl, 173 program lojalno ciowy, 137 program partnerski, 137 psychofizjologia czytania, 37 psyimy.pl, 173 QXL, 26, 107, 111 P Q R Radio Internetowych Sprzedawców, 35 recykling, 139, 140 REGON, 44 reklama intertekstowa, 152 kontekstowa, 134, 152, 173 porównawcza, 138 rekomendacja konsumencka, 131 medialna, 132 spo eczna, 50 r kojmia, 54 RMF FM, 37 S Samochody.pl, 173 San Francisco, 182 SAP, 73 Sapdesignguild.org, 74 savoir vivre, 35 s d domenowy, 159 Schiff Jack, 104 Search engine optimization, 148 Sello.pl, 73, 74 SEO, Patrz Search engine optimization Shaw George Bernard, 177 sklep internetowy horyzontalny, 134 wertykalny, 134 skrypt, 163 Skype, 75, 111 Skytrain, 110 s owa asice, 17, 22 s owo kluczowe, 15, 148, 149 Sony Ericsson, 163 spam, 58, 150, 166, 167 spam telefoniczny, 164 spo ecze stwo informacyjne, 107 Spo eczna Odpowiedzialno Biznesu, 140, 179 spot reklamowy, 152 Spotkanie Grupy Allegro, 41, 44, 65, 161 SprzedawcaInternetowy.pl, 35, 127 spyware, 111 squatting, 159 start-up, 180 Stock.xchng, 163 strategia cenowa, 55 Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska, 111 Swistak.pl, 14, 50, 53 synergia, 61 Szmajda Miros aw, 35, 127 szpiegostwo biznesowe, 144 wiatowa Organizacja W asno ci Intelektualnej, 159

23 Skorowidz 189 tabloid, 14 tajemniczy klient, 85 target, 133, 150 targetowanie, 16 telecentrum, 108 telechatka, 108 telegazeta, 119 telepraca, 172 cechy wykluczaj ce, 113 etapy wdra ania, 121 mobilna, 107, 111 poprzeczka motywacyjna, 115 predyspozycje, 112 promocja, 116 uwarunkowania ekonomiczne, 117 uwarunkowania prawne, 119 uwarunkowania psychologiczne, 112 uwarunkowania spo eczne, 116 uwarunkowania technologiczne, 111 w domu, 107 zamorska, 108 teletekst, 119 Telewizja Polska, 31, 45, 119 telnet, 106 TeszVesz.hu, 174 The Walt Disney Company, 181 Toffler Alvin, 105 top-layer, 150 Toyota, 139 Traktat Rzymski, 146 trust, 126 Turystyczna Akademia Biznesu Internetowego, 26 typografia strony WWW, 98 tytu, 11 T U umowa kupna-sprzeda y, 53 Unia Europejska, 146 unikatowa oferta sprzeda y, 128, 143, 175, 178 Urz d Antymonopolowy, 145 Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 145, 165 Urz d Patentowy, 157 USA, 61 ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, 145 ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 160, 163 ustawa o przeciwdzia aniu praktykom monopolistycznym, 145 ustawa o wiadczeniu us ug drog elektroniczn, 167 ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 159 ustawa prawo w asno ci przemys owej, 159 Vancouver, 110 VPN, 106, 119 V W warto dodana, 137 Washington Post, 104 wbadanie.pl, 156 web 2.0, 30, 131, 167, 173 Webankieta.pl, 156 Webvan.com, 180 WiFi, 64 wiki, 163 Wikipedia.pl, 167, 174 WirtualnaPolska.pl, 173 wirus komputerowy, 111 w asno intelektualna, 163 wortal internetowy, 173 WP.pl, 12, 13 wyszukiwarka internetowa, 149, 150, 151, 183 Yahoo.com, 127, 181 yellow pages, 165 Y Z zarz dzanie, 128 zbiorowe interesy konsumentów, 146 zdj cie kadrowanie, 38 kompozycja, 38 zmowa cenowa, 144 znak towarowy, 157, 158, 159

24 190 E-biznes. Poradnik praktyka

25

26

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12 LEKCJA 12 KOSZTY WEJŚCIA NA RYNEK Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji.

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Na rynku odmienia się słowo kryzys przez wszystkie przypadki. Zapewne z tego względu banki, przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pomysł na FutureNet Start FutureNet Nowy wygląd strony 2012 2014 2015 FUTUREADPRO START KWIECIEŃ 2016 REKLAMA ONLINE - POTENCJAŁ Rynek

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Transgraniczne świadczenie usług drogą elektroniczną. Prawo własności intelektualnej. European Commission Enterprise and Industry

Transgraniczne świadczenie usług drogą elektroniczną. Prawo własności intelektualnej. European Commission Enterprise and Industry Transgraniczne świadczenie usług drogą elektroniczną Prawo własności intelektualnej European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Date 2 E-biznes bez granic transgraniczne świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/19/7118/1600 Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM REKOMENDACJE W roku 2015 kancelaria SADKOWSKI I WSPÓLNICY została wyróżniona w corocznym rankingu prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów Kancelarii oraz inne firmy

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów.

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów. Regulamin usługi Standard Allegro Artykuł 1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI 1.1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z usługi Standard Allegro jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz spełnienie

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Artur Samojluk Zostań inwestorem

Artur Samojluk Zostań inwestorem Artur Samojluk Zostań inwestorem 1 e-bookowo ZOSTAŃ INWESTOREM Artur Samojluk ZOSTAŃ INWESTOREM Czyli sztuka podejmowania dobrych decyzji finansowych Sekrety praktyków. Poznaj kompletną strategię dochodowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej

Finansowanie działalności gospodarczej Finansowanie działalności gospodarczej Kapitał własny o wkład założycielski właścicieli (pieniężny lub rzeczowy) o dopłaty właścicieli o sprzedaż nowych udziałów lub akcji na rynku niepublicznym o emisja

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji Motywowanie Motywowanie pracowników Jest to proces kierowniczy polegający na wpływaniu na zachowanie pracowników, w, aby realizowali oni określone cele, z uwzględnieniem wiedzy o tym, co powoduje takie

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo