/','illrcladki. Zarzadzenie Nrf~2015. Marszalka Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia...4.~,i?t?~ r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/','illrcladki. Zarzadzenie Nrf~2015. Marszalka Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia...4.~,i?t?~...2015r."

Transkrypt

1 Zarzadzenie Nrf~2015 Marszalka Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia...4.~,i?t?~ r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze zbiorow i uslug danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Wojewodztwa Swietokrzyskiego (Geoportalu SIPWS) Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie wojew6dztwa (t.j. Oz. U. z 2013 r. poz. 596 z pozn. zm.), zarzadzam, co nastepuje: 1 Ustala sie Regulamin korzystania ze zbior6w i uslug danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego (Geoportalu SIPWS, w kt6rego sklad wchodza Geoportal Wojew6dzki oraz 13 Geoportali Powiatowych) stanowiacy Zalacznik Nr 1 do niniejszego zarzadzenia, 2 Ustala sie tresc zapis6w Noty prawnej wyswietlanej na stronie startowej Geoportalu SIPWS, stanowiaca Zalacznik Nr 2 do niniejszego zarzadzenia, Wykonanie zarzadzenia powierza sie Oyrektorowi Biura Spoleczenstwa Informacyjnego. 3 4 Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. p.o. Dyrektor Biura~ s twa Informacyjnego /','illrcladki

2 REGIONAlNY NARODOWA STRATEGIA SP6JNOSCI WOJEWODZTWO ~WI~TO KRZYSK IE ROZWOJU REGIONALNEGO Zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr z dnia 2015r. Regulamin korzystania ze zbiorow i uslug danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzenn ej Wojewodztwa Swietokrzyskiego (Geoportalu SIPWS) Uzytkownicy/Uslugobiorcy zobowiazani sa do zapoznania sie z trescia Regu laminu przed rozpoczeciern korzystania ze zbior6w i uslug danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego (Geoportal SIPWS, w kt6rego sklad wchodza Geoportal Wojew6dzki oraz 13 Geoportali Powiatowych). Korzystanie ze zbior6w i uslug danych przestrzennych Geoportalu SIPWS oznacza akceptacje tresci niniejszego Regularninu. Uzytkownicy/Uslugobiorcy sa zobowiazani do korzystania z Geo portal u SIPWS w spos6b zgodny z obowiazujacyrn prawem, normami spo lecznymi obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regularninu. I. Definicj e Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane ponizej pojecia beda mialy nastepujace znaczeme: 1. Regulamin - mmejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasob6w Systemu Informacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego (Geoportalu SIPWS), w witrynie intemetowej htlp: //sip.~-swi~iokrz\ ski~.pll. 1. Geoportal SIPWS System Informacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego, w sklad kt6rego wchodza Geoportal Wojew6dzki oraz 13 Geoportali Powiatowych prezentujacych i udostepniajacych zbiory i uslugi danych przestrzennych, 0 kt6rych mowa wart. 9 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, dostepny pod adresem htlp: //sip.~s\victokrzyskit.:.pll. 2. Infrastruktura informacji przestrzennej - opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczace ich uslugi, srodki techniczne, procesy i procedury, kt6re sa stosowane i udostepniane przez wspoltworzace infrastrukture informacji przestrzennej organy wiodace, inne organy administracji oraz osoby trzecie. SYltemInformo cji Prmlrzennej Wojewodllwo ~wi,lokrzylk iego... dla rozwoju Wojew6dztwa SWi-:tokrzyskiego Projekt pn...e-swletokrzvskle Budowa Systemu Informacjl Przestrzennej Wojew6dztwa SWI~tokrzysklego" wsp61flnansowany przez un te Europejskq z Europejsklego Funduszu Rozwoju Reglonalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa SWI~tokrzysklego na lata Strona I z 8

3 REGIONAlNY NARODOWA STRATEGIA SPDJNOSCI WOJEWOOZTWO SWI~OKRZYSKIE ROZWOJU REGIONAlNEGO 3. Dane przestrzenne - dane odnoszace sie bezposrednio lub posrednio do okreslonego polozenia lub obszaru geograficznego. 4. Uslugi danych przestrzennych - uslugi bedace operacjami, kt6re moga bye wykonywane przy uzyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiazanych z nimi metadanych. 5. Zbior danych przestrzennych - rozpoznawalny ze wzgledu na wsp61ne cechy zestaw danych przestrzennych. 6. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej - inforrnacje, kt6re opisuja zbiory danych przestrzennych oraz uslugi danych przestrzennych i umozliwiajace odnalezienie, inwentaryzacje i uzywanie tych danych i uslug, 7. Organ administracji - organ administracji rzadowej lub organ jednostki samorzadu terytorialnego albo inny podmiot, gdy jest powolany na mocy prawa lub upowazniony na podstawie porozumieij. do wykonywania zadan publicznych dotyczacych srodowiska. 8. Rejestracja - proces umozliwiajacy zebranie danych 0 Uzytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasla, 9. Usluga interaktywna - usluga umozliwiajaca dodawanie, usuwanie, modyfikowanie geometrii i atrybut6w obiekt6w punktowych, liniowych, powierzchniowych. 10. Logowanie - czynnosc polegajaca na podaniu przez Uzytkownika nadanego loginu i hasla w celu wejscia do Systemu Inforrnacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego i umozliwienia korzystania z uslug interaktywnych. 11. Uslugodawca - Wojew6dztwo Swietokrzyskie - Urzad Marszalkowski Wojew6dztwa Swietokrzyskiego wraz z 115 jednostkami samorzadu terytorialnego z wojew6dztwa swietokrzyskiego (wszystkie Gminy i Powiaty), kt6rzy tworza utrzymuja System Inforrnacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego. 12. Uzytkownik - osoba przegladajaca lub korzystajaca z Geoportalu SIPWS, posiadajaca uprawnienia do pracy na aplikacjach i/lub bazach danych. 13. Uslugobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, niebedacych Uzytkownikiem, kt6ra korzysta z zasob6w Systemu Inforrnacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego. 14. Autoryzacja - proces potwierdzajacy tozsamosc Uzytkownika, 15. Porozumienie - Porozumienie w sprawie wspolpracy w zakresie uzytkowania Geoportalu SIPWS pomiedzy I 16 jednostkami samorzadu terytorialnego wojew6dztwa swietokrzyskiego. SyltemInformoell Prmlrzennel Wojew6dztwo SWi91okrzYlkiego... dla rozwoju Wojew6dztwa Swit:tokrzyskiego Projekt pn. "e -swl~tokrzyskle Budowa Systemu Informacjl Przestrzennej Wojew6dztwa SWI~tokrzysklego" wsp61flnansowany przez unte Europejskil. z Europejsklego Funduszu Rozwoju Reglonalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa SWI~tokrzysklego na lata Strona 2 z 8

4 REGIONAlNY NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI WOJEWOOZTWO ~W I~TO KRZYS KIE UNJA EUROPEJSKA ROZWOJU REGIONAlNEGO * * * * * * * * II. Informacje ogolne 1. Dostep i korzystanie ze zbiorow i uslug danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Wojewodztwa Swietokrzyskiego okreslaja ponizsze przepisy: a) Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiajaca infrastrukture informacji przestrzennej we Wspolnocie Europejskiej (INSPIRE) Dz.U.UE.L , b) Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. 0 infrastrukturze informacj i przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 z pozn, zm.), c) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U t.j. z pozn. zm.), d) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. 0 informatyzacji dzialalnosci podrniotow realizujacych zadania publiczne (t.j. Dz.U r. poz z pozn. zm.), e) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pozn. zm.), f) Ustawa z dnia 6 wrzesni 200 1r. 0 dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.U poz. 782 z pozn, zm), g) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U j.t. z pozn. zm.). 2. Niniejszy Regulamin okresla zasady, zakres i warunki korzystania z zasobow witryny intemetowej http: //sip.~-s\\ictokrzvskic.pll p rzez : a) Uzytkownikow (autoryzowani) i Uslugobiorcow (nieautoryzowani), b) inne organy administracji. 3. Dane prezentowane w Geoportalu SIPWS dostepne dla Uslugobiorcow oraz generowane z niego wydruki maja charakter pogladowy i nie moga bye traktowane jako oficjalne dokumenty, nie moga tez stanowic podstawy czynnosci administracyjnych i urzedowych oraz roszczen wzgledern Uslugodawcy Geoportalu SIPWS lub innych podmiotow prywatnych i publicznych. 4. Wtorne wykorzystanie w celach ustawowych lub komercyjnych zbiorow i uslug danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Wojewodztwa Swietokrzyskiego reguluja przywolane powyzej ustawy oraz ich akty wykonawcze. 5. Bez uzyskania wlasciwej licencji, informacje zawarte w Geoportalu SIPWS moga bye wykorzystywane wylacznie do celow niezarobkowych niekomercyjnych, w zastosowaniach prywatnych lub naukowych. 6. Mapy, ani zadne ich czesci bez pisemnej zgody, nie moga bye wykorzystywane w systemach odtwarzalnych, badz reprodukowane jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym. SYltem Infolmoell Prmlrzennej Wojew6dllwo Swi,lokllYlklogo... dla rozwoju Wojew6dztwa SWit:tokrzyskiego Projekt pn...e-swletokrzvskle Budowa Systemu Informacj l Przestrzennej Wojew6dztwa SW I~tokrzysklego " wsp61flnansowany przez unre EuropejskC\z Europejsklego Funduszu Rozwoju Reglonalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa SW I~tok rzysk lego na lata Strona 3 z 8

5 REGIONA LNY NARODOWA STRATEGIA SP6J NOSC I WOJEWOOZTWO ~WI~TOKRZYS K IE ROZWOJU REGIONALNEGO 7. W sprawach nieuregulowanych w ruruejszym Regulaminie stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz.U t.j. z pozn, zm.) i inne przepisy powszechnie obowiazujace, III. Rodzaje i zakres swiadczonych uslug 1. Uslugi danych przestrzennych udostepnione w Geoportalu SIPWS: a) usluga wyszukiwania (CSW) - tj. wyszukiwania zbiorow oraz uslug danych przestrzennych na podstawie zawartosci odpowiadajacych im metadanych oraz umozliwiajace wyswietlanie zawartosci metadanych; b) usluga przegladania (WMS) - tj. wyswietlania, nawigowania, powiekszania i pomniejszania, przesuwania lub nakladania na siebie zobrazowanych zbiorow oraz wyswietlania objasnien symboli kartograficznych i zawartosci metadanych; c) usluga pobierania (WFS) - tj. kopiowanie calych zbiorow danych lub ich czesci. 2. Dostep do uslug wyszukiwania i przegladania jest powszechny i nieodplatny, 3. Dostep do zbiorow danych przestrzennych prezentowanych w Geoportalu SIPWS zgodnie z art.12 ust. 1 i 2, art.i4 ust.l, art.i5 ust.2 i 3 ustawy 0 infrastrukturze informacj i przestrzennej. IV. Warunki i zasady korzystania z danych i uslug przez Uzytkownikow i Uslugobiorc6w 1. Przegladanie zbiorow danych przestrzennych dostepnych w Geoportalu SIPWS oraz wykonywanie na nich dostepnych analiz oraz raportow z analiz jest nieodplatne. 2. Geoportal SIPWS umozliwia prezentowanie za posrednictwern uslug rowniez zbiorow danych przestrzennych prowadzonych i administrowanych przez inne organy administracji publicznej oraz osoby trzecie, po dokonaniu odpowiednich uzgodnien. 3. Przed uzyciern danych pochodzacych z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prezentowanych w Geoportalu SIPWS, nalezy nabyc licencje na ich wykorzystanie, zgodnie z wyrnogarm ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 4. Wykorzystanie danych bez wymaganej licencji, 0 ktorej mowa powyzej lub niezgodnie z warunkami licencji, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesieciokrotnosci oplaty, za udostepnienie tych rnaterialow (art. 48a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na szczeblach: centralnym, wojewodzkim i powiatowym. SystemInformacli Przeslrzennel Wojew6dztwa Swl!lokrzysklogo... dla rozwoju Wojew6dztwa SWit:tokrzyskiego Projekt pn. "e - swl~tok rzy skle Budowa Systemu Informacjl Przestrzennej Wojew6dztwa SW I~tokrzysklego" wsp61flnansowany przez un te EuropejskC\. z Europejsklego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojew6d ztwa SWI~tokrzysklego na lata Strona 4 z 8

6 REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SP6 JNOSCI WOJEWODZTWO SW I ~TO K RZ Y S K I E ROZWOJUREGIONALNEGO 5. Uzytkownik/Uslugobiorca rna prawo korzystac z zasobow Geoportalu SIPWS tylko do eelow niezarobkowyeh i niekomereyjnyeh, wylacznie w zakresie wlasnego uzytku osobistego bez ograniczen, 6. Uzytkownik/Uslugobiorca nie rna prawa zwielokrotniac, sprzedawac, udostepniac lub winny sposob wprowadzac do obrotu lub rozpowszechniac tresci Geoportalu SIPWS, w calosci badz we fragmentaeh, w szczegolnosci przesylac lub udostepniac go w systemaeh i sieeiaeh komputerowyeh lub jakiehkolwiek innyeh systemaeh teleinformatyeznyeh. 7. Uslugi informaeyjne prezentowane w Geoportalu SIPWS dostepne sa dla Uzytkownikow oraz Ushigobiorcow z powyzszyrni ograniezeniami. 8. Uslugi interaktywne dostepne sa wylacznie dla Uzytkownikow - autoryzowanyeh (po dokonaniu rejestraeji oraz zalogowaniu sie do systemu SIPWS). 9. Rejestraeja Uzytkownika sluzy do uzyskania dostepu do danyeh ehronionyeh oraz do modyfikaeji i aktualizaeji danyeh bedacych w jego zakresie obowiazkow. 10. Dane gromadzone w proeesie rejestraeji przeehowywane sa zgodnie z Polityka Bezpieczenstwa Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 oehronie danyeh osobowyeh (Dz.U t.j. z pozn. zm.) lub odpowiednio Starostw Powiatowyeh Wojewodztwa Swietokrzyskiego. 11. W proeesie rejestraeji Administrator nadaje uzytkownikowi wykorzystywane w pozniejszym proeesie logowania. Uzytkownik proeesie uzytkowania zmienia haslo, login haslo w pozniejszyrn 12. Zarejestrowany Uzytkownik w kazdej ehwili rna dostep do weryfikaeji swoieh danyeh oraz moze wnioskowac do Administratora 0 swoieh danyeh. v. Warunki i zasady korzystania z danych administracji publicznej dokonanie modyfikaeji badz usuniecia uslug przez organy 1. Dostep do zbiorow danyeh przestrzennyeh jest nieodplatny dla innyeh organow administraeji w zakresie niezbednym do realizaeji przez nie zadan publieznyeh. 2. Dane moga bye wykorzystane wylacznie przez organ administraeji, ktoremu udostepniono dane. 3. Sposob, zakres i tryb udostepniania danyeh zgromadzonyeh w rejestrze publieznym okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27 wrzesnia 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostepniania danyeh zgromadzonyeh w rejestrze publieznym (Dz.U. Nr 205, poz z pozn, zm.). SYllemInlormocjl Prm trzennej Wojewodllwo Swl,'okrzYlklego... dla rozwoju Wojew6dztwa SWi*:tokrzyskiego Projekt pn...e-swletokrzvskle Budowa Systemu Informacjl Przestrzennej Wojew6dztwa SW I~tokrzysklego " wsp61flnansowany przez un ie Europejskct z Europejsk lego Funduszu Rozwoju Reglonalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa SW I~tok rzy sk lego na lata Strona 5 z 8

7 REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SP6JNOSCI WOJEWOOZTWO SWI~O KRZYSK IE ROZWOJU REGIONALNEGO * * * 4. Dane zgromadzone w Geoportalu SIPWS udostepnia sie organom administracji publicznej zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie wspolpracy w zakresie uzytkowania Geoportalu SIPWS pomiedzy 116 jednostkami samorzadu terytorialnego wojewodztwa swietokrzyskiego lub na wniosek, ktorego wzor jest zalacznikiern do Rozporzadzenia, 0 ktorym mowa w pkt Wersja elektroniczna wzoru wniosku 0 udostepnienie danych z rejestru publicznego jest udostepniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra wlasciwego do spraw informatyzacji. 6. Podmiot, ktoremu udostepniono dane, jest zobowiazany do ich zabezpieczenia przed dostepern osob nieupowaznionych lub nieuprawniona zmiana ich zawartosci oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celern, dla ktorego zostaly uzyskane, a takze odpowiada za bezpieczenstwo i integralnosc uzyskanych danych. W zwiazku z tym podmiot ten jest zobowiazany posiadac zabezpieczenia techniczne organizacyjne gwarantujace ochrone udostepnionych danych w ww. aspektach. VI. Warunki techniczne korzystania z zasobow Geoportalu SIPWS 1. W celu prawidlowego korzystania z zasobow Geoportalu SIPWS wymagane jest: a) polaczenie z siecia Internet, b) urzadzenie pozwalajace na dostep do sieci Internet, wlacznie z programem sluzacym do przegladania jej zasobow (przegladarka internetowa), akceptujacyrn pliki typu Cookies oraz Java Script, c) uzywanie aktualnych wersji przegladarek WWW. Minimalne wersje przegladarek to Mozilla Firefox w wersji 29, Internet Explorer w wersji 9, Chrome w wersji 35 lub nowszych, d) konto niezbedne do celow rejestracji konta Uzytkownika, 2. Przy korzystaniu z zasobow Geoportalu SIPWS zabronione jest: a) wykorzystywanie jakiegokolwiek oprogramowania szkodliwego, np. wirusow, botow, robakow badz innych kodow kornputerowych, skryptow lub programow, ktore przerywaja, niszcza lub ograniczaja dzialanie Geoportalu SIPWS lub infrastruktury technicznej alba winny sposob umozliwiaja nieuprawnione korzystanie lub dostep do infrastruktury technicznej systernu, b) wykorzystywanie kodow kornputerowych, skryptow lub programow autornatyzujacych korzystanie z uslug udostepnionych przez Geoportal SIPWS. VII. Linkowanie 1. Linkowanie, czyli umieszczenie na prywatnej lub firmowej stronie WWW linku do Geoportalu SIPWS jest bezplatne, po uprzednim SYltem Informocj' Prmtrzennej Wojew6dllwo ~wl,lokriylklego... dla rozwoju Wojew6dztwa SWit:tokrzyskiego Projekt pn. " e- s wl ~ to k rz y s k l e Budowa Systemu Informacjl Przestrzennej Wojew6dztwa SW I~tokrzysklego" wsp6/f1nansowany przez Unl~ Europejsk q z Europejsklego Funduszu Rozwoju Reglonalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa SWI~tokrzysklego na lata Strona 6 z 8

8 REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SP6JNOSCI WOJEWOOZTWO SWI~O K RZYSKlE ROZWOJU REGIONALNEGO * * * * * * * * * * przekazaniu administratorowi SIPWS adresow WWW stron intemetowych, na ktorych umieszczone zostana linki. 2. Przekazanie administratorowi SIPWS informacji, 0 ktorej mowa w punkcie 1 odbywa sie droga mailowa, na adres ' ipws((/,sc jmik.kid cc.pl. 3. Link moze miec postac pliku tekstowego badz obrazka. VIII. Prawa autorskie 1. Zawartosc niniejszej witryny jest chroniona prawem autorskim z uwzglednieniem tresci arta Ustawy 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie, z ktoryrn: " Nie stanowiq przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne tub ich urzedowe projekty; urzedowe dokumenty, materialy, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe tub ochronne; proste informacje prasowe. " IX. Postanowienia koncowe 1. Niniejszy Regulamin obowiazuje od dnia opublikowania, tj. od 20 15r. 2. Niniejszy Regulamin jest udostepniony nieodplatnie w formie umozliwiajacej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 3. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za brak dostepu do Geoportalu SIPWS z przyczyn niezaleznych od Uslugodawcy. 4. Uslugodawca ze wzgledow bezpieczenstwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Uslugodawcy rna prawo czasowo zawiesic dostep do Geoportalu SIPWS na okres niezbedny do usuniecia zaistnialych okolicznosci. 5. Z zastrzezeniern ograniczen wynikajacych z bezwzglednie obowiazujacych przepisow prawa, Uslugodawca nie odpowiada za szkody powstale w zwiazku z Geoportalem SIPWS, jego uzytkowaniern badz w zwiazku z niewlasciwyrn dzialaniem, bledami, brakami, zakloceniami, defektami, opoznieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awaria linii lub systemu informatycznego, czy tez nie przestrzeganiem niniejszego Regulaminu przez Uzytkownikow/Uslugobiorcow. 6. Niniejszy Regulamin moze bye w kazdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiazuja od momentu opublikowania ich na stronie intemetowej Geoportalu SIPWS. 7. Geoportal SIPWS, jako witryna intemetowa moze zawierac odnosniki do witryn zarzadzanych przez strony trzecie. 8. Z odnosnikow do innych zasobow intemetowych Uzytkownik/Uslugobiorca korzysta na wlasne ryzyko. Uslugodawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za rzetelnosc, aktualnosc oraz kornpletnosc danych zawartych na stronach, do ktorych mozna uzyskac dostep poprzez Geoportal SIPWS. Syllem Informoejl Prmtrzennel Wojew6dZlwo Swl,lokrlYlklego... dla rozwoju Wojew6dztwa SWit:tokrzyskiego Projekt pn...e-swletokrzvskle Budowa Systemu Informacjl Przestrzennej Wojew6dztwa SWI~tokrzysklego" wsp61flnansowany przez Unl~ Europejsk q z Europejsklego Funduszu Rozwoju Reglonalnego W ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa SWI~tokrzysklego na lata Strona7 z 8

9 REGIONAlNY NARODOWA STRATEGIA SP6 JNOSCI WOJEWODZTWO SW I~D K RZ Y S K I E ROZWOJU REGIONALNEGO * * * * * * * * * * 9. W celu uzyskania dodatkowych wyjasnieri lub infonnacji zwiazanych z trescia niniejszego Regulaminu, nalezy skontaktowac sie droga elektroniczna na adres sipwsf(/isejiii ik.kiclcc.pl p.o. Dyrektor Biura Spol zeristwa Informacyjnego 8 P ina Gladki SYltemInfor macii Przellrzenn ej Wajew6dllwa Swl, lokrzylklego... dla rozwoju Wojew6dztwa SWi*:tokrzyskiego Projekt pn. " e- sw l ~ to k rz y s k l e Budowa Systemu Informacjl Przestrzennej Wojew6dztwa SW I~tokrzysklego" wsp61flnansowany przez unle Europejska z Europejsklego Funduszu Rozwoju Reglonalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa SW I~tokrzysklego na lata Strona 8 z 8

10 Zalacznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr./20 15 z dnia 20 15r. Trese Noty prawnej wysw ietlanej podczas uruchamiania strony startowej System Informacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzys kiego (Geoportal SIPWS, w kt6re go sk/ad wchodza Geoportal Wojew6dzki oraz 13 Geoportali Powiatowych). System Informoeji Przeslrzennej Wojewod zlwa SWiQlo krzyskiego Uslug i udostepnione za posrednictwem niniej szego geoportalu stanowia dostep do zbior6w danych przestrzennych Wojew6dztwa Swietokrzys kiego"). Zbiory udostepniane sa poprzez uslugi przegladania i wysz ukiwania, 0 kt6rych mowa w art. 9 ust. I pkt I i 2 Ustawy z dnia 4 marc a 20 lor. 0 infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 20 lor. Nr 76 poz. 489 z pozn, zm.). Przed uzyciem dan ych pochodzacych z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prezentowanych w Geoportalu SIPW S nalezy nabyc licencje na ich wykorzystanie zgodnie z wymogami ustawy Prawo geodezyj ne i kartograficzne. Wykor zystanie danych bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami Iicencji, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesieciokrotnosci oplaty, za udostepnienie tych materi a/6w (art. 48a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyj ne i karto graficzne (Dz.U t.j. z pozn, zm.j), Bez posiadania wlasciwej Iicencji, 0 kt6rej mowa w Regulaminie, dane dostepn e za posrednictwem uslug nie moga bye wykorzystywane w celach zarobkowych i komercyjn ych. Wykorzystanie danych w celach naukowych lub prywatnych mozliw e jest w zakr esie dozwolonym ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z pozn. zrn.). Dane prezento wane w Geoportalu SIPWS ora z generowane z niego wydruki maja charakter pogladowy i nie moga bye trakto wane jako oficjalny dokument, nie rnoga stanowic podstawy czynnosci admini stracyjnych i urzedowych oraz roszczen wzgledem wla sciciela Geoportalu SIPWS lub innych podmiot6w. Aktualnosc danych jest podana w Zalaczniku nr I do Regulaminu. PROGRAM REGIONAlNY NARODOWA STRATfGIASPOJNOSCI WOI[WOOZrwo ~W1~O KRlYS K 1E ROZWOJU REGIONAlNEGO Projekt pn..e-swlerokrxyskic Budowa Systemu Informacji Przestrzcnnej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego" wsp61finansowanyprzcz Unie Europejska z Europejskicgo Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rcgionalnego Programu Operacyjncgo Wojew6dztwa Swietokrzyskiego na lata dla rozwoju Wojew6dztwa SWi*:tokrzyskiego OJ wpisac odpowiednio p.o. Dyrektor Biura Spoleczerislwa Informacyjnego ~dlfn a Gladki

11 REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SP6JNOSCI CJ. ROZWOJUREGIONALNEGO URZAD MARSZAtKOWSKI WOJEWODZTWA SW I ~ TO K R Z Y S K I E G O Biuro Spolerzeristwa Informacyjnego " Znak: BSI.II Kielce, dnia r. Pan Adam Jarubas Marszalek Wojewodztwa w/m Dotvczy: Pro;ek/ll "e-swie/okrzyskie Blidowa Sys/emll Informacii Przes/rzenne; Wo;ew6dztw a Sw ie/okrzyskiego " W ramach Projektu "e-swiytokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego" uruchomiono System Informacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego (Geoportal SIPWS, w kt6rego sklad wchodza Geoportal Wojew6dzki oraz 13 Geoportali Powiatowych), prezentujacy i udostepniajacy dane przestrzenne z terenu wojew6dztwa swietokrzyskiego. Wobec powyzszego, przedkladamy do podpisu Zarzadzenie w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze zbior6w i uslug danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzenn ej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego (Geoportalu SIPWS), kt6ry zostanie umieszczony w stosownej zakladce dostepnej po wejsciu do Geoportalu SIPWS i w kazdym z 13 Geoportali Powiatowych oraz tresc zapis6w Noty prawnej, wy swietlanej podczas uruchamiania strony startowej kazdego z powyzszych Geoportali. Prosze 0 akceptacje przedlozonego Zarzadzenia wraz z zalacznikami. lei.: ;fax: ; al.ixwiek6w Kielc 3; Kielce... dla rozwoju Wojew6dztwa Swilltokrzyskiego... Projekt pn. " e-swil; t okrzyskie Budowa Systemu Infarmacji Przestrzennej Wojew6dztwa SWi~tokrzyskiego" wsp6ffinansowany przez Uni~ Eurapejskq z Eurapejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pragramu Operacyjnego Wojew6dztwa SWi~tokrzyskiego no lata

gdy jest powołany na mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska; 8) Usługobiorcy

gdy jest powołany na mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska; 8) Usługobiorcy Załącznik do zarządzenia Nr 189/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2013r. Regulamin ogólny korzystania z serwisu: Miejski System Informacji Przestrzennej miasta Kalisza I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej ` Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Projekty regulaminów dotyczących korzystania z poszczególnych elementów Systemu MSZ-KIIP Historia zmian Wersja Data Kto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY INFORMACJI. O AKTACH SPRAWY (eas) 1 Informacje ogólne

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY INFORMACJI. O AKTACH SPRAWY (eas) 1 Informacje ogólne 1 REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY INFORMACJI O AKTACH SPRAWY (eas) 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

c) Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny.

c) Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ponizszy Regulamin okresla zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym goclever.pl dzialajacym pod adresem:www.sklep.goclever.pl. Uzyte w regulaminie terminy oznaczaja:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI POLITYKA BEZPIECZENSTWA INFORMACJI oraz INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI L SPIS TRESCI 1. POLITYKABEZPIECZENSTWA PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH 2. INSTRUKCJA ZARZ^DZANIA SYSTEMAMIINFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy theappcreate.com

Regulamin korzystania z platformy theappcreate.com Regulamin korzystania z platformy theappcreate.com Platforma theappcreate.com jest własnoscia Appcreate sp. z o.o. z siedziba ul. Kraszewskiego 10/3 35-016 Rzeszow zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Użytkownika: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi , J 20110/, 1 Warszawa, dnia. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWN~TRZNYCH I ADMINISTRACn DP-I-0231-44/11/JZG Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministr6w w dniu 26 kwietnia 2011 r. KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

z dnia 01.05.2015 r. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne

z dnia 01.05.2015 r. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PORTALU z dnia 01.05.2015 r. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Portal Internetowy / (dalej: Portal ) jest własnością NAVU Sp. z

Bardziej szczegółowo

Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow

Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia )- maja 2011 r. DL-P-III-43] -3/1 ] KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministr6w RM.IO-48-J1 20])-05-10 CZLONKOWIE RADY MINIS

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp Informacje ogólne

I. Wstęp Informacje ogólne I. Wstęp Informacje ogólne 1. HK Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Budzyniu, gm. Liszki zarejestrowana w KRS: Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000433920, NIP 9442243804, REGON 122659581 jest usługodawcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin BeeOffice. Definicje

Regulamin BeeOffice. Definicje REGULAMIN Regulamin BeeOffice Definicje Abonament Aplikacja Zewnętrzna BCC BeeOffice Dni robocze Dokumentacja Opłata wnoszona przez Klienta za korzystanie z BeeOffice w określonym zakresie i przez określony

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu Strefa Pracownika

Regulamin korzystania z Serwisu Strefa Pracownika Regulamin korzystania z Serwisu Strefa Pracownika Informacje ogólne 1. Właścicielem Serwisu https://www.jsw.pl/dla-pracownikow/ jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne Umowa licencji aplikacji internetowej "TORPEDO" I. Postanowienia ogólne I.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: Użytkownicy ) z serwisu

Bardziej szczegółowo

POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip.powiatpoznan.pl tel. O61 8410 500 fax 0618480556

POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip.powiatpoznan.pl tel. O61 8410 500 fax 0618480556 / / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARGNIEOGRANICZONYDO KWOTY 60.000EURO POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip.powiatpoznan.pl tel. O61 8410 500 fax 0618480556 Zwany

Bardziej szczegółowo

Pan Madej Berek Sekretarz Rady Ministr6w

Pan Madej Berek Sekretarz Rady Ministr6w RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANS6w PK3/030 11 I0lJPC/903/20 10/20 I I Warszawa. dnia KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministr6w RM-IO-52-11 2011-05-17 CZLONKOWIE RADY MINISTROW Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl.

Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl. 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu mikrofirmy.pl, którego Operatorem jest AspiroNet Sp. z o.o. 1.2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dział II. Definicje. Zakres i warunki świadczenia Usługi

Dział II. Definicje. Zakres i warunki świadczenia Usługi Warunki korzystania z usługi Pakiet hostingowy Orange Office Dział I. Definicje 1 Użyte w niniejszych Warunkach korzystania z usługi Pakiet hostingowy Orange Office pojęcia oznaczają: 1) Abonent - podmiot,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia $$...&* & $& 2015 roku w sprawie przyj^cia wzoru umowy o dofinansowanie projektu wspolfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Postanowienia ogólne 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 4 III. Zasady korzystania z usługi ekonto 4 IV. Zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI EKONTO 4 IV. ZASADY KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo