/','illrcladki. Zarzadzenie Nrf~2015. Marszalka Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia...4.~,i?t?~ r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/','illrcladki. Zarzadzenie Nrf~2015. Marszalka Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia...4.~,i?t?~...2015r."

Transkrypt

1 Zarzadzenie Nrf~2015 Marszalka Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia...4.~,i?t?~ r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze zbiorow i uslug danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Wojewodztwa Swietokrzyskiego (Geoportalu SIPWS) Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie wojew6dztwa (t.j. Oz. U. z 2013 r. poz. 596 z pozn. zm.), zarzadzam, co nastepuje: 1 Ustala sie Regulamin korzystania ze zbior6w i uslug danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego (Geoportalu SIPWS, w kt6rego sklad wchodza Geoportal Wojew6dzki oraz 13 Geoportali Powiatowych) stanowiacy Zalacznik Nr 1 do niniejszego zarzadzenia, 2 Ustala sie tresc zapis6w Noty prawnej wyswietlanej na stronie startowej Geoportalu SIPWS, stanowiaca Zalacznik Nr 2 do niniejszego zarzadzenia, Wykonanie zarzadzenia powierza sie Oyrektorowi Biura Spoleczenstwa Informacyjnego. 3 4 Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. p.o. Dyrektor Biura~ s twa Informacyjnego /','illrcladki

2 REGIONAlNY NARODOWA STRATEGIA SP6JNOSCI WOJEWODZTWO ~WI~TO KRZYSK IE ROZWOJU REGIONALNEGO Zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr z dnia 2015r. Regulamin korzystania ze zbiorow i uslug danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzenn ej Wojewodztwa Swietokrzyskiego (Geoportalu SIPWS) Uzytkownicy/Uslugobiorcy zobowiazani sa do zapoznania sie z trescia Regu laminu przed rozpoczeciern korzystania ze zbior6w i uslug danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego (Geoportal SIPWS, w kt6rego sklad wchodza Geoportal Wojew6dzki oraz 13 Geoportali Powiatowych). Korzystanie ze zbior6w i uslug danych przestrzennych Geoportalu SIPWS oznacza akceptacje tresci niniejszego Regularninu. Uzytkownicy/Uslugobiorcy sa zobowiazani do korzystania z Geo portal u SIPWS w spos6b zgodny z obowiazujacyrn prawem, normami spo lecznymi obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regularninu. I. Definicj e Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane ponizej pojecia beda mialy nastepujace znaczeme: 1. Regulamin - mmejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasob6w Systemu Informacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego (Geoportalu SIPWS), w witrynie intemetowej htlp: //sip.~-swi~iokrz\ ski~.pll. 1. Geoportal SIPWS System Informacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego, w sklad kt6rego wchodza Geoportal Wojew6dzki oraz 13 Geoportali Powiatowych prezentujacych i udostepniajacych zbiory i uslugi danych przestrzennych, 0 kt6rych mowa wart. 9 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, dostepny pod adresem htlp: //sip.~s\victokrzyskit.:.pll. 2. Infrastruktura informacji przestrzennej - opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczace ich uslugi, srodki techniczne, procesy i procedury, kt6re sa stosowane i udostepniane przez wspoltworzace infrastrukture informacji przestrzennej organy wiodace, inne organy administracji oraz osoby trzecie. SYltemInformo cji Prmlrzennej Wojewodllwo ~wi,lokrzylk iego... dla rozwoju Wojew6dztwa SWi-:tokrzyskiego Projekt pn...e-swletokrzvskle Budowa Systemu Informacjl Przestrzennej Wojew6dztwa SWI~tokrzysklego" wsp61flnansowany przez un te Europejskq z Europejsklego Funduszu Rozwoju Reglonalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa SWI~tokrzysklego na lata Strona I z 8

3 REGIONAlNY NARODOWA STRATEGIA SPDJNOSCI WOJEWOOZTWO SWI~OKRZYSKIE ROZWOJU REGIONAlNEGO 3. Dane przestrzenne - dane odnoszace sie bezposrednio lub posrednio do okreslonego polozenia lub obszaru geograficznego. 4. Uslugi danych przestrzennych - uslugi bedace operacjami, kt6re moga bye wykonywane przy uzyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiazanych z nimi metadanych. 5. Zbior danych przestrzennych - rozpoznawalny ze wzgledu na wsp61ne cechy zestaw danych przestrzennych. 6. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej - inforrnacje, kt6re opisuja zbiory danych przestrzennych oraz uslugi danych przestrzennych i umozliwiajace odnalezienie, inwentaryzacje i uzywanie tych danych i uslug, 7. Organ administracji - organ administracji rzadowej lub organ jednostki samorzadu terytorialnego albo inny podmiot, gdy jest powolany na mocy prawa lub upowazniony na podstawie porozumieij. do wykonywania zadan publicznych dotyczacych srodowiska. 8. Rejestracja - proces umozliwiajacy zebranie danych 0 Uzytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasla, 9. Usluga interaktywna - usluga umozliwiajaca dodawanie, usuwanie, modyfikowanie geometrii i atrybut6w obiekt6w punktowych, liniowych, powierzchniowych. 10. Logowanie - czynnosc polegajaca na podaniu przez Uzytkownika nadanego loginu i hasla w celu wejscia do Systemu Inforrnacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego i umozliwienia korzystania z uslug interaktywnych. 11. Uslugodawca - Wojew6dztwo Swietokrzyskie - Urzad Marszalkowski Wojew6dztwa Swietokrzyskiego wraz z 115 jednostkami samorzadu terytorialnego z wojew6dztwa swietokrzyskiego (wszystkie Gminy i Powiaty), kt6rzy tworza utrzymuja System Inforrnacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego. 12. Uzytkownik - osoba przegladajaca lub korzystajaca z Geoportalu SIPWS, posiadajaca uprawnienia do pracy na aplikacjach i/lub bazach danych. 13. Uslugobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, niebedacych Uzytkownikiem, kt6ra korzysta z zasob6w Systemu Inforrnacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego. 14. Autoryzacja - proces potwierdzajacy tozsamosc Uzytkownika, 15. Porozumienie - Porozumienie w sprawie wspolpracy w zakresie uzytkowania Geoportalu SIPWS pomiedzy I 16 jednostkami samorzadu terytorialnego wojew6dztwa swietokrzyskiego. SyltemInformoell Prmlrzennel Wojew6dztwo SWi91okrzYlkiego... dla rozwoju Wojew6dztwa Swit:tokrzyskiego Projekt pn. "e -swl~tokrzyskle Budowa Systemu Informacjl Przestrzennej Wojew6dztwa SWI~tokrzysklego" wsp61flnansowany przez unte Europejskil. z Europejsklego Funduszu Rozwoju Reglonalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa SWI~tokrzysklego na lata Strona 2 z 8

4 REGIONAlNY NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI WOJEWOOZTWO ~W I~TO KRZYS KIE UNJA EUROPEJSKA ROZWOJU REGIONAlNEGO * * * * * * * * II. Informacje ogolne 1. Dostep i korzystanie ze zbiorow i uslug danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Wojewodztwa Swietokrzyskiego okreslaja ponizsze przepisy: a) Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiajaca infrastrukture informacji przestrzennej we Wspolnocie Europejskiej (INSPIRE) Dz.U.UE.L , b) Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. 0 infrastrukturze informacj i przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 z pozn, zm.), c) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U t.j. z pozn. zm.), d) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. 0 informatyzacji dzialalnosci podrniotow realizujacych zadania publiczne (t.j. Dz.U r. poz z pozn. zm.), e) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pozn. zm.), f) Ustawa z dnia 6 wrzesni 200 1r. 0 dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.U poz. 782 z pozn, zm), g) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U j.t. z pozn. zm.). 2. Niniejszy Regulamin okresla zasady, zakres i warunki korzystania z zasobow witryny intemetowej http: //sip.~-s\\ictokrzvskic.pll p rzez : a) Uzytkownikow (autoryzowani) i Uslugobiorcow (nieautoryzowani), b) inne organy administracji. 3. Dane prezentowane w Geoportalu SIPWS dostepne dla Uslugobiorcow oraz generowane z niego wydruki maja charakter pogladowy i nie moga bye traktowane jako oficjalne dokumenty, nie moga tez stanowic podstawy czynnosci administracyjnych i urzedowych oraz roszczen wzgledern Uslugodawcy Geoportalu SIPWS lub innych podmiotow prywatnych i publicznych. 4. Wtorne wykorzystanie w celach ustawowych lub komercyjnych zbiorow i uslug danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Wojewodztwa Swietokrzyskiego reguluja przywolane powyzej ustawy oraz ich akty wykonawcze. 5. Bez uzyskania wlasciwej licencji, informacje zawarte w Geoportalu SIPWS moga bye wykorzystywane wylacznie do celow niezarobkowych niekomercyjnych, w zastosowaniach prywatnych lub naukowych. 6. Mapy, ani zadne ich czesci bez pisemnej zgody, nie moga bye wykorzystywane w systemach odtwarzalnych, badz reprodukowane jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym. SYltem Infolmoell Prmlrzennej Wojew6dllwo Swi,lokllYlklogo... dla rozwoju Wojew6dztwa SWit:tokrzyskiego Projekt pn...e-swletokrzvskle Budowa Systemu Informacj l Przestrzennej Wojew6dztwa SW I~tokrzysklego " wsp61flnansowany przez unre EuropejskC\z Europejsklego Funduszu Rozwoju Reglonalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa SW I~tok rzysk lego na lata Strona 3 z 8

5 REGIONA LNY NARODOWA STRATEGIA SP6J NOSC I WOJEWOOZTWO ~WI~TOKRZYS K IE ROZWOJU REGIONALNEGO 7. W sprawach nieuregulowanych w ruruejszym Regulaminie stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz.U t.j. z pozn, zm.) i inne przepisy powszechnie obowiazujace, III. Rodzaje i zakres swiadczonych uslug 1. Uslugi danych przestrzennych udostepnione w Geoportalu SIPWS: a) usluga wyszukiwania (CSW) - tj. wyszukiwania zbiorow oraz uslug danych przestrzennych na podstawie zawartosci odpowiadajacych im metadanych oraz umozliwiajace wyswietlanie zawartosci metadanych; b) usluga przegladania (WMS) - tj. wyswietlania, nawigowania, powiekszania i pomniejszania, przesuwania lub nakladania na siebie zobrazowanych zbiorow oraz wyswietlania objasnien symboli kartograficznych i zawartosci metadanych; c) usluga pobierania (WFS) - tj. kopiowanie calych zbiorow danych lub ich czesci. 2. Dostep do uslug wyszukiwania i przegladania jest powszechny i nieodplatny, 3. Dostep do zbiorow danych przestrzennych prezentowanych w Geoportalu SIPWS zgodnie z art.12 ust. 1 i 2, art.i4 ust.l, art.i5 ust.2 i 3 ustawy 0 infrastrukturze informacj i przestrzennej. IV. Warunki i zasady korzystania z danych i uslug przez Uzytkownikow i Uslugobiorc6w 1. Przegladanie zbiorow danych przestrzennych dostepnych w Geoportalu SIPWS oraz wykonywanie na nich dostepnych analiz oraz raportow z analiz jest nieodplatne. 2. Geoportal SIPWS umozliwia prezentowanie za posrednictwern uslug rowniez zbiorow danych przestrzennych prowadzonych i administrowanych przez inne organy administracji publicznej oraz osoby trzecie, po dokonaniu odpowiednich uzgodnien. 3. Przed uzyciern danych pochodzacych z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prezentowanych w Geoportalu SIPWS, nalezy nabyc licencje na ich wykorzystanie, zgodnie z wyrnogarm ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 4. Wykorzystanie danych bez wymaganej licencji, 0 ktorej mowa powyzej lub niezgodnie z warunkami licencji, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesieciokrotnosci oplaty, za udostepnienie tych rnaterialow (art. 48a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na szczeblach: centralnym, wojewodzkim i powiatowym. SystemInformacli Przeslrzennel Wojew6dztwa Swl!lokrzysklogo... dla rozwoju Wojew6dztwa SWit:tokrzyskiego Projekt pn. "e - swl~tok rzy skle Budowa Systemu Informacjl Przestrzennej Wojew6dztwa SW I~tokrzysklego" wsp61flnansowany przez un te EuropejskC\. z Europejsklego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojew6d ztwa SWI~tokrzysklego na lata Strona 4 z 8

6 REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SP6 JNOSCI WOJEWODZTWO SW I ~TO K RZ Y S K I E ROZWOJUREGIONALNEGO 5. Uzytkownik/Uslugobiorca rna prawo korzystac z zasobow Geoportalu SIPWS tylko do eelow niezarobkowyeh i niekomereyjnyeh, wylacznie w zakresie wlasnego uzytku osobistego bez ograniczen, 6. Uzytkownik/Uslugobiorca nie rna prawa zwielokrotniac, sprzedawac, udostepniac lub winny sposob wprowadzac do obrotu lub rozpowszechniac tresci Geoportalu SIPWS, w calosci badz we fragmentaeh, w szczegolnosci przesylac lub udostepniac go w systemaeh i sieeiaeh komputerowyeh lub jakiehkolwiek innyeh systemaeh teleinformatyeznyeh. 7. Uslugi informaeyjne prezentowane w Geoportalu SIPWS dostepne sa dla Uzytkownikow oraz Ushigobiorcow z powyzszyrni ograniezeniami. 8. Uslugi interaktywne dostepne sa wylacznie dla Uzytkownikow - autoryzowanyeh (po dokonaniu rejestraeji oraz zalogowaniu sie do systemu SIPWS). 9. Rejestraeja Uzytkownika sluzy do uzyskania dostepu do danyeh ehronionyeh oraz do modyfikaeji i aktualizaeji danyeh bedacych w jego zakresie obowiazkow. 10. Dane gromadzone w proeesie rejestraeji przeehowywane sa zgodnie z Polityka Bezpieczenstwa Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 oehronie danyeh osobowyeh (Dz.U t.j. z pozn. zm.) lub odpowiednio Starostw Powiatowyeh Wojewodztwa Swietokrzyskiego. 11. W proeesie rejestraeji Administrator nadaje uzytkownikowi wykorzystywane w pozniejszym proeesie logowania. Uzytkownik proeesie uzytkowania zmienia haslo, login haslo w pozniejszyrn 12. Zarejestrowany Uzytkownik w kazdej ehwili rna dostep do weryfikaeji swoieh danyeh oraz moze wnioskowac do Administratora 0 swoieh danyeh. v. Warunki i zasady korzystania z danych administracji publicznej dokonanie modyfikaeji badz usuniecia uslug przez organy 1. Dostep do zbiorow danyeh przestrzennyeh jest nieodplatny dla innyeh organow administraeji w zakresie niezbednym do realizaeji przez nie zadan publieznyeh. 2. Dane moga bye wykorzystane wylacznie przez organ administraeji, ktoremu udostepniono dane. 3. Sposob, zakres i tryb udostepniania danyeh zgromadzonyeh w rejestrze publieznym okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27 wrzesnia 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostepniania danyeh zgromadzonyeh w rejestrze publieznym (Dz.U. Nr 205, poz z pozn, zm.). SYllemInlormocjl Prm trzennej Wojewodllwo Swl,'okrzYlklego... dla rozwoju Wojew6dztwa SWi*:tokrzyskiego Projekt pn...e-swletokrzvskle Budowa Systemu Informacjl Przestrzennej Wojew6dztwa SW I~tokrzysklego " wsp61flnansowany przez un ie Europejskct z Europejsk lego Funduszu Rozwoju Reglonalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa SW I~tok rzy sk lego na lata Strona 5 z 8

7 REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SP6JNOSCI WOJEWOOZTWO SWI~O KRZYSK IE ROZWOJU REGIONALNEGO * * * 4. Dane zgromadzone w Geoportalu SIPWS udostepnia sie organom administracji publicznej zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie wspolpracy w zakresie uzytkowania Geoportalu SIPWS pomiedzy 116 jednostkami samorzadu terytorialnego wojewodztwa swietokrzyskiego lub na wniosek, ktorego wzor jest zalacznikiern do Rozporzadzenia, 0 ktorym mowa w pkt Wersja elektroniczna wzoru wniosku 0 udostepnienie danych z rejestru publicznego jest udostepniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra wlasciwego do spraw informatyzacji. 6. Podmiot, ktoremu udostepniono dane, jest zobowiazany do ich zabezpieczenia przed dostepern osob nieupowaznionych lub nieuprawniona zmiana ich zawartosci oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celern, dla ktorego zostaly uzyskane, a takze odpowiada za bezpieczenstwo i integralnosc uzyskanych danych. W zwiazku z tym podmiot ten jest zobowiazany posiadac zabezpieczenia techniczne organizacyjne gwarantujace ochrone udostepnionych danych w ww. aspektach. VI. Warunki techniczne korzystania z zasobow Geoportalu SIPWS 1. W celu prawidlowego korzystania z zasobow Geoportalu SIPWS wymagane jest: a) polaczenie z siecia Internet, b) urzadzenie pozwalajace na dostep do sieci Internet, wlacznie z programem sluzacym do przegladania jej zasobow (przegladarka internetowa), akceptujacyrn pliki typu Cookies oraz Java Script, c) uzywanie aktualnych wersji przegladarek WWW. Minimalne wersje przegladarek to Mozilla Firefox w wersji 29, Internet Explorer w wersji 9, Chrome w wersji 35 lub nowszych, d) konto niezbedne do celow rejestracji konta Uzytkownika, 2. Przy korzystaniu z zasobow Geoportalu SIPWS zabronione jest: a) wykorzystywanie jakiegokolwiek oprogramowania szkodliwego, np. wirusow, botow, robakow badz innych kodow kornputerowych, skryptow lub programow, ktore przerywaja, niszcza lub ograniczaja dzialanie Geoportalu SIPWS lub infrastruktury technicznej alba winny sposob umozliwiaja nieuprawnione korzystanie lub dostep do infrastruktury technicznej systernu, b) wykorzystywanie kodow kornputerowych, skryptow lub programow autornatyzujacych korzystanie z uslug udostepnionych przez Geoportal SIPWS. VII. Linkowanie 1. Linkowanie, czyli umieszczenie na prywatnej lub firmowej stronie WWW linku do Geoportalu SIPWS jest bezplatne, po uprzednim SYltem Informocj' Prmtrzennej Wojew6dllwo ~wl,lokriylklego... dla rozwoju Wojew6dztwa SWit:tokrzyskiego Projekt pn. " e- s wl ~ to k rz y s k l e Budowa Systemu Informacjl Przestrzennej Wojew6dztwa SW I~tokrzysklego" wsp6/f1nansowany przez Unl~ Europejsk q z Europejsklego Funduszu Rozwoju Reglonalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa SWI~tokrzysklego na lata Strona 6 z 8

8 REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SP6JNOSCI WOJEWOOZTWO SWI~O K RZYSKlE ROZWOJU REGIONALNEGO * * * * * * * * * * przekazaniu administratorowi SIPWS adresow WWW stron intemetowych, na ktorych umieszczone zostana linki. 2. Przekazanie administratorowi SIPWS informacji, 0 ktorej mowa w punkcie 1 odbywa sie droga mailowa, na adres ' ipws((/,sc jmik.kid cc.pl. 3. Link moze miec postac pliku tekstowego badz obrazka. VIII. Prawa autorskie 1. Zawartosc niniejszej witryny jest chroniona prawem autorskim z uwzglednieniem tresci arta Ustawy 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie, z ktoryrn: " Nie stanowiq przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne tub ich urzedowe projekty; urzedowe dokumenty, materialy, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe tub ochronne; proste informacje prasowe. " IX. Postanowienia koncowe 1. Niniejszy Regulamin obowiazuje od dnia opublikowania, tj. od 20 15r. 2. Niniejszy Regulamin jest udostepniony nieodplatnie w formie umozliwiajacej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 3. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za brak dostepu do Geoportalu SIPWS z przyczyn niezaleznych od Uslugodawcy. 4. Uslugodawca ze wzgledow bezpieczenstwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Uslugodawcy rna prawo czasowo zawiesic dostep do Geoportalu SIPWS na okres niezbedny do usuniecia zaistnialych okolicznosci. 5. Z zastrzezeniern ograniczen wynikajacych z bezwzglednie obowiazujacych przepisow prawa, Uslugodawca nie odpowiada za szkody powstale w zwiazku z Geoportalem SIPWS, jego uzytkowaniern badz w zwiazku z niewlasciwyrn dzialaniem, bledami, brakami, zakloceniami, defektami, opoznieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awaria linii lub systemu informatycznego, czy tez nie przestrzeganiem niniejszego Regulaminu przez Uzytkownikow/Uslugobiorcow. 6. Niniejszy Regulamin moze bye w kazdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiazuja od momentu opublikowania ich na stronie intemetowej Geoportalu SIPWS. 7. Geoportal SIPWS, jako witryna intemetowa moze zawierac odnosniki do witryn zarzadzanych przez strony trzecie. 8. Z odnosnikow do innych zasobow intemetowych Uzytkownik/Uslugobiorca korzysta na wlasne ryzyko. Uslugodawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za rzetelnosc, aktualnosc oraz kornpletnosc danych zawartych na stronach, do ktorych mozna uzyskac dostep poprzez Geoportal SIPWS. Syllem Informoejl Prmtrzennel Wojew6dZlwo Swl,lokrlYlklego... dla rozwoju Wojew6dztwa SWit:tokrzyskiego Projekt pn...e-swletokrzvskle Budowa Systemu Informacjl Przestrzennej Wojew6dztwa SWI~tokrzysklego" wsp61flnansowany przez Unl~ Europejsk q z Europejsklego Funduszu Rozwoju Reglonalnego W ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa SWI~tokrzysklego na lata Strona7 z 8

9 REGIONAlNY NARODOWA STRATEGIA SP6 JNOSCI WOJEWODZTWO SW I~D K RZ Y S K I E ROZWOJU REGIONALNEGO * * * * * * * * * * 9. W celu uzyskania dodatkowych wyjasnieri lub infonnacji zwiazanych z trescia niniejszego Regulaminu, nalezy skontaktowac sie droga elektroniczna na adres sipwsf(/isejiii ik.kiclcc.pl p.o. Dyrektor Biura Spol zeristwa Informacyjnego 8 P ina Gladki SYltemInfor macii Przellrzenn ej Wajew6dllwa Swl, lokrzylklego... dla rozwoju Wojew6dztwa SWi*:tokrzyskiego Projekt pn. " e- sw l ~ to k rz y s k l e Budowa Systemu Informacjl Przestrzennej Wojew6dztwa SW I~tokrzysklego" wsp61flnansowany przez unle Europejska z Europejsklego Funduszu Rozwoju Reglonalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa SW I~tokrzysklego na lata Strona 8 z 8

10 Zalacznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr./20 15 z dnia 20 15r. Trese Noty prawnej wysw ietlanej podczas uruchamiania strony startowej System Informacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzys kiego (Geoportal SIPWS, w kt6re go sk/ad wchodza Geoportal Wojew6dzki oraz 13 Geoportali Powiatowych). System Informoeji Przeslrzennej Wojewod zlwa SWiQlo krzyskiego Uslug i udostepnione za posrednictwem niniej szego geoportalu stanowia dostep do zbior6w danych przestrzennych Wojew6dztwa Swietokrzys kiego"). Zbiory udostepniane sa poprzez uslugi przegladania i wysz ukiwania, 0 kt6rych mowa w art. 9 ust. I pkt I i 2 Ustawy z dnia 4 marc a 20 lor. 0 infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 20 lor. Nr 76 poz. 489 z pozn, zm.). Przed uzyciem dan ych pochodzacych z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prezentowanych w Geoportalu SIPW S nalezy nabyc licencje na ich wykorzystanie zgodnie z wymogami ustawy Prawo geodezyj ne i kartograficzne. Wykor zystanie danych bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami Iicencji, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesieciokrotnosci oplaty, za udostepnienie tych materi a/6w (art. 48a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyj ne i karto graficzne (Dz.U t.j. z pozn, zm.j), Bez posiadania wlasciwej Iicencji, 0 kt6rej mowa w Regulaminie, dane dostepn e za posrednictwem uslug nie moga bye wykorzystywane w celach zarobkowych i komercyjn ych. Wykorzystanie danych w celach naukowych lub prywatnych mozliw e jest w zakr esie dozwolonym ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z pozn. zrn.). Dane prezento wane w Geoportalu SIPWS ora z generowane z niego wydruki maja charakter pogladowy i nie moga bye trakto wane jako oficjalny dokument, nie rnoga stanowic podstawy czynnosci admini stracyjnych i urzedowych oraz roszczen wzgledem wla sciciela Geoportalu SIPWS lub innych podmiot6w. Aktualnosc danych jest podana w Zalaczniku nr I do Regulaminu. PROGRAM REGIONAlNY NARODOWA STRATfGIASPOJNOSCI WOI[WOOZrwo ~W1~O KRlYS K 1E ROZWOJU REGIONAlNEGO Projekt pn..e-swlerokrxyskic Budowa Systemu Informacji Przestrzcnnej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego" wsp61finansowanyprzcz Unie Europejska z Europejskicgo Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rcgionalnego Programu Operacyjncgo Wojew6dztwa Swietokrzyskiego na lata dla rozwoju Wojew6dztwa SWi*:tokrzyskiego OJ wpisac odpowiednio p.o. Dyrektor Biura Spoleczerislwa Informacyjnego ~dlfn a Gladki

11 REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SP6JNOSCI CJ. ROZWOJUREGIONALNEGO URZAD MARSZAtKOWSKI WOJEWODZTWA SW I ~ TO K R Z Y S K I E G O Biuro Spolerzeristwa Informacyjnego " Znak: BSI.II Kielce, dnia r. Pan Adam Jarubas Marszalek Wojewodztwa w/m Dotvczy: Pro;ek/ll "e-swie/okrzyskie Blidowa Sys/emll Informacii Przes/rzenne; Wo;ew6dztw a Sw ie/okrzyskiego " W ramach Projektu "e-swiytokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego" uruchomiono System Informacji Przestrzennej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego (Geoportal SIPWS, w kt6rego sklad wchodza Geoportal Wojew6dzki oraz 13 Geoportali Powiatowych), prezentujacy i udostepniajacy dane przestrzenne z terenu wojew6dztwa swietokrzyskiego. Wobec powyzszego, przedkladamy do podpisu Zarzadzenie w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze zbior6w i uslug danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzenn ej Wojew6dztwa Swietokrzyskiego (Geoportalu SIPWS), kt6ry zostanie umieszczony w stosownej zakladce dostepnej po wejsciu do Geoportalu SIPWS i w kazdym z 13 Geoportali Powiatowych oraz tresc zapis6w Noty prawnej, wy swietlanej podczas uruchamiania strony startowej kazdego z powyzszych Geoportali. Prosze 0 akceptacje przedlozonego Zarzadzenia wraz z zalacznikami. lei.: ;fax: ; al.ixwiek6w Kielc 3; Kielce... dla rozwoju Wojew6dztwa Swilltokrzyskiego... Projekt pn. " e-swil; t okrzyskie Budowa Systemu Infarmacji Przestrzennej Wojew6dztwa SWi~tokrzyskiego" wsp6ffinansowany przez Uni~ Eurapejskq z Eurapejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pragramu Operacyjnego Wojew6dztwa SWi~tokrzyskiego no lata

gdy jest powołany na mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska; 8) Usługobiorcy

gdy jest powołany na mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska; 8) Usługobiorcy Załącznik do zarządzenia Nr 189/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2013r. Regulamin ogólny korzystania z serwisu: Miejski System Informacji Przestrzennej miasta Kalisza I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK, zwany dalej Regulaminem" normuje zasady wymiany informacji i dozwolone sposoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY INFORMACJI. O AKTACH SPRAWY (eas) 1 Informacje ogólne

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY INFORMACJI. O AKTACH SPRAWY (eas) 1 Informacje ogólne 1 REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY INFORMACJI O AKTACH SPRAWY (eas) 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej ` Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Projekty regulaminów dotyczących korzystania z poszczególnych elementów Systemu MSZ-KIIP Historia zmian Wersja Data Kto

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Konta InsERT

Regulamin korzystania z Konta InsERT Regulamin korzystania z Konta InsERT Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Konta InsERT, które daje możliwość korzystania z serwisów internetowych i usług InsERT wymagających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Cyfrowy Thesaurus

Regulamin Portalu Cyfrowy Thesaurus Regulamin Portalu Cyfrowy Thesaurus I. Definicje Ustala się, iż dla potrzeb niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: 1. Regulamin niniejsze zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA 1 [Postanowienia wstępne] 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Łatwa Ratka dostępnego pod domeną (http://www.latwaratka.pl),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA I - DANE OSOBOWE - COOKIES. 1) Dane osobowe

INFORMACJA PRAWNA I - DANE OSOBOWE - COOKIES. 1) Dane osobowe INFORMACJA PRAWNA Strona internetowa http://service.citroen.com zostala wydana przez AUTOMOBILES CITROËN, Spólka akcyjna o kapitale wynoszacym 16.000.000 euro, z siedziba pod adresem Immeuble Colisée III

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENE Nr) OJ15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO z dnia j wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

:tjy ~ TA. 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. fa \ 'Jigniew Walas. R E K T O R Biura \( dr i Rozwoju Zawodowego

:tjy ~ TA. 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. fa \ 'Jigniew Walas. R E K T O R Biura \( dr i Rozwoju Zawodowego Zarzadzenie Nr ;foj 12015 Marszalka Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia.20 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzedzie Marszalkowskim Wojewodztwa Swietokrzyskiego w Kielcach systemu elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Biura KZK GOP Nr 89/2015 z dnia 09.1O.2015r. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta 1 Zasady ogólne 1. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta określa warunki i zasady korzystania z usług oferowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie nowych obowiązków tworzenia i udostępniania informacji geograficznej w administracji publicznej.

Regulacje prawne w zakresie nowych obowiązków tworzenia i udostępniania informacji geograficznej w administracji publicznej. Regulacje prawne w zakresie nowych obowiązków tworzenia i udostępniania informacji geograficznej w administracji publicznej dr Piotr Gibas Szczyrk, 12 czerwiec 2015 Plan wystąpienia Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego. 1 Informacje ogólne

Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego. 1 Informacje ogólne Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego 1 Informacje ogólne 1. Regulamin niniejszy Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZPITALNEGO PORTALU E- SZPITAL 1 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Szpitalnego Portalu e-szpital udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów (zwanym dalej Szpitalem).

Bardziej szczegółowo

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Panelu Klienta spółek Grupy Vantage

Regulamin korzystania z Panelu Klienta spółek Grupy Vantage ZAŁĄCZNIK NR 14 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PANELU KLIENTA SPÓŁEK GRUPY VANTAGE Regulamin korzystania z Panelu Klienta spółek Grupy Vantage Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Dane Zakładu Ubezpieczeń: Firma: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. zwane dalej TU INTER Polska Adres

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 'fo /2009 Starosty Grodziskiego z dnia Lf~. 05, ~OOq_roku

ZARZADZENIE NR 'fo /2009 Starosty Grodziskiego z dnia Lf~. 05, ~OOq_roku I WO.0065-,AS/09 ZARZADZENIE NR 'fo /2009 Starosty Grodziskiego z dnia Lf~. 05, ~OOq_roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeprowadzania Sluzby Przygotowawczej i Organizowania Egzaminu Konczacego Sluzbe

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIEDO-Ol15-6/2012

POROZUMIENIEDO-Ol15-6/2012 GMINA KOZLOWO POROZUMIENIEDO-Ol15-6/2012 zawarte 20 grudnia 2012 roku w Nidzicy pomiedzy: Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Kozlowie, reprezentowanym przez Pania Elzbiete Swigon - Kierownika, a Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Postanowienia ogólne REGULAMIN Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin opisuje zasady funkcjonowania serwisu Spred.pl Spred.pl (zwanego dalej Serwisem), w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną. 2. Użytkownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r.

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego Baza Leków Zabronionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 1 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu PE Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu obejmuje prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 2 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1 Definicje. 2 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Regulamin usługi Nuadu (dostępny na stronie www) 1 Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowego serwisu Nuadu przez Użytkowników. 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej

Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 31/15/16 Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady funkcjonowania Platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetwarzania danych osobowych

Regulamin przetwarzania danych osobowych Zalacznik nr 4 Do Zarzadzenia nr ~[../.~Oo.3. Starosty Poznanskiego Z dnia?..1o,..o.~.'..aqq.~v. Regulamin przetwarzania danych osobowych ot Starostwo Powiatowe w Poznaniu K.J Opracowal: Marek Józwiak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" Postanowienia wstqpne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ Postanowienia wstqpne Za^cznik nr 1 do Zarza,dzenia Prezesa Zarza,du nr 3/2013 REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" 1 Postanowienia wstqpne 1. Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania.

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Witold Radzio zastępca dyrektora Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Doradca Głównego Geodety Kraju Pogorzelica, 23-25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr 0050/3/2011

Zarzadzenie Nr 0050/3/2011 B U R M I S T R Z MIASTA MARKI 05 270 MARKI AI. J. Ptlsudsktcuo 05 Zarzadzenie Nr 0050/3/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 stycznia 2012 r; w sprawie: ogloszenia I otwartego konkursu ofcrt na realizacje

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes Ramzes Rejestrator

Aplikacja Ramzes Ramzes Rejestrator Aplikacja Ramzes Ramzes Rejestrator podrecznik uzytkownika AURA Technologies Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.auratech.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego

Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego E-KARTOTEKA 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a) E-KARTOTEKA Internetowy System Czynszowy służący do udostępniania danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja okreslajaca sposób zarzadzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Instrukcja okreslajaca sposób zarzadzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zal-aczniknr 2 Do Zarzadzenia nr ~.5".../.~~. Starosty Poznanskiego Z dnia.~.z.~.o..9."cu).q.?>v' Instrukcja okreslajaca sposób zarzadzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Poznaniu... Starostwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisu www.e-harmonogram.pl

Regulamin i polityka prywatności serwisu www.e-harmonogram.pl Regulamin i polityka prywatności serwisu www.e-harmonogram.pl Strona 1 Regulamin z dnia 3.12.2014 1. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu www.e-harmonogram.pl. 2. Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych Załącznik do zarządzenia Nr 81/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne...

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne... REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Odpowiedzialność za treść... 2 4. Obszar obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr 7R/15. Marszalka Wojewodztwa Swietokrzys kiego

Zarzadzenie Nr 7R/15. Marszalka Wojewodztwa Swietokrzys kiego Zarzadzenie Nr 7R/15 Marszalka Wojewodztwa Swietokrzys kiego z dnia ). '-7 czerwca 2015 r. w sprawic za sad korzystania z sa mochodow sluzbowych oraz prywatnych do celow sluzbowych w Urzedzie Marszalkowskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia Na podstawie art. 6, 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia 1 1. Regulamin określa warunki korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów upoważniających

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Biura Prasowego TVN. Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu Biura Prasowego TVN. Postanowienia ogólne Regulamin serwisu Biura Prasowego TVN 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Biura Prasowego TVN (zwany dalej Regulaminem BP ) stanowi załącznik do regulaminu serwisu internetowego TVN (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowników korzystających z portali w projekcie wortale.net 1. Definicje

Regulamin użytkowników korzystających z portali w projekcie wortale.net 1. Definicje Regulamin użytkowników korzystających z portali w projekcie wortale.net 1. Definicje 1. wortale.net oznacza platformę działającą pod adresem www.wortale.net 2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica 1 Postanowienia ogólne 1. Biblioteka Narodowa udostępnia zbiory przez Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych Academica (CWPN

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

informacyjnego poprzez przeciwdziaianie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bitgoraj", wspoffinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w

informacyjnego poprzez przeciwdziaianie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bitgoraj, wspoffinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w y *d$& umiaeuropejska IINrMV^VVMV.IJI^M CBiiffifcKll EUROPEJSW FUNDUS GOSPODARKA SS ROZWOJUREGWNALNEGO NARODOWASTRATECIA SP6W0$CI *"* GMINA BILGORAJ ul. KoSciuszki 88 23-400 Bilgoraj PWC. 271.2.2012 Bitgoraj,

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ladyspace pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 17.11.2017 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal ebelchatow.pl, który składa się w szczególności z Serwisów i Usług zdefiniowanych w Rozdziale II (Definicje)

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, a każdy Użytkownik korzystający z Portalu, zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień.

3. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, a każdy Użytkownik korzystający z Portalu, zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień. REGULAMIN PORTALU 2RYBY.PL 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal 2RYBY.PL, zwany dalej Portalem jest udostępniany przez Fundację Mathesianum, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr $. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r.

Uchwala Nr $. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r. ZARZAD POWiATU w Nowym Dworze Mazowieckirr ul. Mazowiecka 10 65-100 Nowy DwÓr Mnzowi"c1" Uchwala Nr.159.1.2.0.0.$. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r. w sprawie wyrazenia zgody

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do internetowego serwisu lokatorów S_net

Regulamin dostępu do internetowego serwisu lokatorów S_net Regulamin dostępu do internetowego serwisu lokatorów S_net Postanowienia ogólne 1 1. S_ net - elektroniczny serwis obsługi lokatorów służący celom informacyjnym i kontrolnym stanów na kontach lokalowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk

Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk 1. W celu prawidłowego korzystania z systemu e-krk niezbędne jest: a)połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa: - Internet Explorer 8.0+ lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

z dnia 4 lipca 2006 roku

z dnia 4 lipca 2006 roku "o UCHWALA Nr LX/563/06 Rady Miejskiej w Sochaczewie.;" z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Sochaczewie,.r ~. ""'-./ Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ

NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ URZAD RZECZYPOSPOLITEJ PATENTOWY POLSKIEJ X EDYCJA KONKURSU PREZESA URZEDU PATENTOWEGO RP NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ FUNDATORZY NAGRÓD:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku ZARZJ\DZENIE NIC~5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWI~TOKRZYSKIEGO z dnia 3 wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr 270/2008. Rada Miasta Siemianowic Slaskich. z dnia 25 czerwca 2008 r.

Uchwala nr 270/2008. Rada Miasta Siemianowic Slaskich. z dnia 25 czerwca 2008 r. 1. Uchwala nr 270/2008 Rady Miasta Siemianowic Slaskich z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Urzedowi Pracy w Siemianowicach Slaskich Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 12 edycji. Festiwalu Dobrego Smaku 2015. Zatrzymaj Smak

REGULAMIN KONKURSU. 12 edycji. Festiwalu Dobrego Smaku 2015. Zatrzymaj Smak REGULAMIN KONKURSU 12 edycji. Festiwalu Dobrego Smaku 2015 Zatrzymaj Smak I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin okresla zasady organizacji konkursu 12. Edycji Festiwalu Dobrego Smaku 2015 Zatrzymaj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Użytkownika Lokalnego

Bardziej szczegółowo