Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Olsztyn Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia Typ ogłoszenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Olsztyn Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-08-03. Typ ogłoszenia"

Transkrypt

1 Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa do Zamawiającego samochodu typu furgon wraz z wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie badań w terenie na rzecz projektu Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry ryb - możliwości aplikacyjne oraz wpływ na parametry jakościowe i ilościowe gamet oraz dobrostan tarlaków realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Projekt pilotażowy. Oś priorytetowa 3.5 Umowa nr R /10 z dnia r. Miejscowość Olsztyn Numer ogłoszenia Data zamieszczenia Typ ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia obowiązkowe. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk Adres ul. Tuwima 10 10, Olsztyn, woj. warmi?sko-mazurskie Ogólny adres internetowy zamawiającego

2 Telefon Fax Rodzaj zamawiajacego Inny: Państwowa Jednostka Naukowa PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Dostawa do Zamawiającego samochodu typu furgon wraz z wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie badań w terenie na rzecz projektu Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry ryb - możliwości aplikacyjne oraz wpływ na parametry jakościowe i ilościowe gamet oraz dobrostan tarlaków realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Projekt pilotażowy. Oś priorytetowa 3.5 Umowa nr R /10 z dnia r. Rodzaj zamówienia dostawy Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiot zamówienia jest dostawa do Zamawiającego Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie samochodu typu furgon umożliwiającym prowadzenie badań w terenie wraz z wyposażeniem dalej zwanym mobilnym laboratorium. Parametry techniczne: 1.Mobilne laboratorium (szt. 1): typu furgon, napęd na tylne koła, kabina minimum 6-osobowa, przeszklona: w części pasażerskiej oraz drzwi tylnych, masa całkowita max kg, rozstaw osi mm, długość przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 1900mm, szerokość przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 1700mm, między kołami nie mniej niż 1300mm, przestrzeń ładunkowa na podłodze wyłożona sklejką antypoślizgową zmywalną, silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy nie mniejszej niż 90 kw, zbiornik paliwa nie mniejszy niż 100 litrów, elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka, elektrycznie sterowane przednie szyby, radio CD z instalacją min. 4 głośników, klimatyzacja fabryczna kabiny, klimatyzacja przestrzeni ładunkowej niezależna od pracy silnika z funkcją grzania, system ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu, centralny zamek sterowany z pilota, autoalarm z immobilizerem, min. 2 poduszki

3 powietrzne dla kierowcy i pasażera, fotel kierowcy regulowany, kierownica regulowana, tylne drzwi otwierane 270 stopni z przyciemnionymi szybami, izolacja przestrzeni ładunkowej odporna na zmiany temperatury, dodatkowe oświetlenie przestrzeni ładunkowej z możliwością korzystania z zewnętrznego źródła prądu. 2.Zabudowa Laboratoryjna (komplet): Zabudowa aluminiowa - 2 regały z półkami i szufladami wysuwanymi o długości nie mniejszej niż 2200 mm, zamontowane na obydwóch wewnętrznych ścianach samochodu, wysokość zabudowy - regałów, równa wysokości przestrzeni ładunkowej, nie mniej niż 2000 mm, szerokość przestrzeni ładunkowej po zabudowie - nie mniej niż 900 mm, liczba szuflad w każdym regale, zabezpieczonych na czas jazdy przed wysuwaniem - minimum 5, liczba wysuwanych półek w każdym regale z możliwością przewożenia na nich sprzętu laboratoryjnego - minimum 3 na każdej stronie, blaty robocze, poliestrowo-szklane z pokrywą żelkotową sanitarną i wymodelowanym jednokomorowym zlewem, dwa miejsca siedzące przy blatach roboczych zabezpieczone przed przesuwaniem na czas jazdy z regulowaną wysokością typu fotel: jeden z oparciem, drugi bez oparcia, instalacja elektryczna 12/24V oraz 230V z zabezpieczeniami i przyłączem zewnętrznym źródła prądu 230V, zamontowany pojemnik poliestrowo szklany o poj. min 70 l na wodę czystą zawieszony na syficie lub ścianie bocznej oraz zbiornik przenośny na brudną wodę. Podgrzewacz przepływowy wody 230V/3kW, generator prądu jednofazowego 8,5kVA/8,5kW z asynchroniczną stabilizacją napięcia (AVR) napędzany silnikiem wysokoprężnym z gwarancją na 3 lata z opcją płatnego przedłużenia, lodówka sprężarkowa przenośna do minus 18oC o pojemności co najmniej 17 litrów z uniwersalnym zestawem mocującym. 3.Wyposażenie laboratoryjne samochodu: Komputer odporny na zmienne warunki środowiska typu Semi Rugged potwierdzony certyfikatem MIL-STD-810G, ekran min 14 CPU min klasy i5 2,4GHz/HDD min 320 GB, RAM 4GB wraz z oprogramowaniem, Windows 7U64 PL OEM, MS Office 2007PL oem (bez nośnika) lub inne programy kompatybilne z programami użytkowanymi przez Zamawiającego tj. program Statistica, generatory wniosków o płatność programów POIG, PO RYBY, współpracujące z systemem OSF, HDD zewnętrzny min 500 GB 2,5 wg standardu MIL- STD -810F, Multimetr wieloparametrowy przenośny wraz z sondą do pomiaru ph oraz z elektrodami jonoselektywnymi do pomiaru stężenia sodu, potasu, wapnia oraz amoniaku. Statyw na 4 elektrody oraz bufory kalibracyjne w zakresie od ph 5 do 10. Sonda do pomiaru ph powinna umożliwiać pomiar ph w próbie nie większej niż 15 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

4 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania Okres w miesiącach: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Informacja na temat wadium 1. Zamawiający ustanawia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w: 2.1. pieniądzu na konto Zamawiającego w banku BGŻ O/Olsztyn nr konta , z dopiskiem przetarg ZP-PNK/D/2011 PNEUFISH/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 2 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami), 3. Termin wniesienia wadium w pieniądzu: do 16 sierpnia 2011 roku do godz. 12: Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej powinno być załączone do oferty w oddzielnej kopercie z napisem wadium. 5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub

5 unieważnienia postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 6. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. PROCEDURA Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony Kryteria oceny ofert najniższa cena. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ul. Bydgoska 1/8; Olsztyn pokój B25. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert godz. 12:00 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ul. Bydgoska 1/8; Olsztyn pokój B25. Termin związania ofertą Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry ryb - możliwości aplikacyjne oraz wpływ na parametry jakościowe i ilościowe gamet oraz dobrostan tarlaków realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Projekt pilotażowy. Oś priorytetowa 3.5 Umowa nr R /10 z dnia r.

6 English Version Tender offer Name Employer delivery van type vehicle with equipment to enable research in the field for the project Pneumatic method of obtaining eggs of fish - the possibility of application and impact on qualitative and quantitative parameters of gametes and welfare of spawners implemented under the Operational Programme for Sustainable Development of Fisheries and Coastal Fishing Areas Pilot Project. Priority 3.5 Agreement No R /10 of , the Place Olsztyn Advertisement ID Date enlisted Ad Type Contract notice - delivery Placing an advertisement mandatory. AUTHORITY Name Institute of Animal Reproduction and Food Research Polish Academy of Sciences Address ul. Tuwima 10 10, Olsztyn province. Warmi? sko-mazurskie General address of the customer Web / bip Phone

7 Fax Type of contracting authority Other: National Research Unit OBJECT OF THE CONTRACT Title attributed to the contract Employer delivery van type vehicle with equipment to enable research in the field for the project Pneumatic method of obtaining eggs of fish - the possibility of application and impact on qualitative and quantitative parameters of gametes and welfare of spawners implemented under the Operational Programme for Sustainable Development of Fisheries and Coastal Fishing Areas Pilot Project. Priority 3.5 Agreement No R /10 of , the Type of contract Delivery Determining the object and the size or scope of the contract Object of the contract is delivered to the Employer Institute of Animal Reproduction and Food Research Polish Academy of Sciences in Olsztyn, van-type vehicle that allows research in the field with equipment hereinafter referred to as a mobile laboratory. Specifications: 1.Mobilne laboratory (1 piece): the type of van, rear-wheel drive, cab a minimum of 6-seater glass: in the passenger and rear doors, weight max kg, wheelbase mm, the length of the cargo area not less than 1900mm, the width of the cargo area not less than 1700mm, between the wheels of not less than 1300mm, cargo space on the floor lined with washable anti-slip plywood, turbocharged diesel engine with a capacity of not less than 90 kw, the fuel tank of no less than 100 liters, electric and heated mirrors, electric front windows, radio CD with installation min. 4 speakers, air conditioning factory cab, air conditioning load space independent of the engine with the function of the heating system, ABS, electronic stabilization system track the car, central locking with remote control, alarm with immobilizer, min. 2 airbags for driver and front passenger, adjustable driver's seat, adjustable steering wheel, rear doors that open 270 degrees with darkened windows, insulation of cargo space resistant to temperature changes, additional lighting load space with the possibility of using an external power source.2.zabudowa Laboratory (set ): Aluminum Body - 2 racks with shelvesand drawers with pull-out length not less than 2200 mm, mounted on both inner walls of the car, height of buildings - shelving, equal to the amount of cargo space, not less than 2000 mm, width of the cargo area after the construction - not less than 900 mm, number of drawers in each rack, secured on the driving time from the ejection - a minimum of 5, put forward the number of shelves in each rack with the possibility to carry on their laboratory equipment - minimum of 3 on each side, worktops, polyester gel coats, glass lid sanitary and modeled single chamber sink, two seats at the worktop prevented from slipping on the running time of a height adjustable chair, one of the back and

8 one without support, 12/24V electrical system and 230 with security and an external power source connector 230, mounted container Glass reinforced polyester cap. min 70 l of pure water, suspended in syficie or side wall and a portable tank of dirty water. 230V/3kW water heater, generator single-phase 8.5 kva / 8.5 kw asynchronous voltage stabilizer (AVR) powered by diesel engine with a guarantee for 3 years with an option to pay the renewal, a portable refrigerator compressor to minus 18 C with a capacity of at least 17 liters of universal mounting hardware. 3.Wyposażenie car Laboratory: Computer resistant to changing environmental conditions Semi Rugged certified MIL-STD-810F, the screen min 14 min class i5 CPU 2.4 GHz / 320 GB HDD min, 4GB RAM with the software, Windows 7U64 EN OEM MS Office 2007PL oem (no carrier) or other software compatible with programs used by the Employer, ie the program Statistica, generators payment requests OPIE programs, AFTER FISH, cooperating with the OSF system, external HDD 500 GB 2.5 min by MIL-STD-810F, multiparameter portable multimeter with a probe to measure ph and ion-selective electrodes to measure the concentration of sodium, potassium, calcium and ammonia. Stand for 4 electrodes and calibration buffers ranging from ph 5 to 10 PH probe should be possible to measure the ph in a sample of not more than 15 Common Procurement Vocabulary (CPV) Can be accepted in part No. Is it permissible to submit variants No. Duration of the contract or time limit for completion Duration in months: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL Information on security 1st Purchaser shall establish a security of EUR 5 000,00 zł (five thousand)second Security may be brought in 2.1. money to the account of the Purchaser in the bank BGZ O / Olsztyn account number , quoting the tender ZP-PNK/D/2011 PNEUFISH/1-

9 bank sureties or guarantees a savings and loan, except that the guarantee fund is always a monetary guarantee, 2.3.bank guarantees, 2.4. insurance guarantees, 2.5. sureties granted by the entities referred to in Article. 6b, paragraph 5 of paragraph 2 of the Act of 2 November 2000 on the establishment of the Polish Agency for Enterprise Development (Journal of Laws No. 109, poz.1158 as amended), 3rd Deadline for payment of deposits in cash to 16 August 2011 till. 12:00. 4th Deposit paid in a form other than cash shall be attached to the offer in a separate envelope marked deposits. 5thPurchaser returns the deposit immediately after the selection of the best bid or cancellation proceeding with the exception of the Contractor whose bid is considered most advantageous. 6th Contractor whose bid was deemed the best, the Purchaser returns the deposit immediately after the conclusion of the contract. 7th Purchaser returns the deposit immediately at the request of the Contractor, who withdrew an offer before the deadline for submission of tenders. PROCEDURE Type of award open tender Award criteria

10 the lowest price. An electronic auction will be used No. The website address, which is available on terms of reference / bip Specification of the tender can be obtained at Institute of Animal Reproduction and Food Research Polish Academy of Sciences. Bydgoszcz 1 / 8; Olsztyn, room B25. The deadline for submitting requests to participate or tenders pm. 12:00 Institute of Animal Reproduction and Food Research Polish Academy of Sciences. Bydgoszcz 1 / 8; Olsztyn, room B25. The term of the bid Additional information, including the financing of the project / program from the European Union Pneumatic method of obtaining eggs of fish - the possibility of application and impact on qualitative and quantitative parameters of gametes and welfare of spawners implemented under the Operational Programme Sustainable Development of Fisheries and Coastal Fishing Areas Pilot Project. Priority 3.5 Agreement No R /10 of , the

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Strzelce Opolskie Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28.

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Strzelce Opolskie Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość.

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość. Poland Tenders Nazwa Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem Miejscowość Cieszanów Numer ogłoszenia 154129 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.

Oferta przetargu OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA. Poland Tender Oferta przetargu Nazwa OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Miejscowość Tczew Numer ogłoszenia 224444 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Zakup wyposażenia na potrzeby modernizowanego pawilonu D nr sprawy EZP-252-14/2011. Nazwa. Miejscowość. Morawica.

Poland Tenders. Zakup wyposażenia na potrzeby modernizowanego pawilonu D nr sprawy EZP-252-14/2011. Nazwa. Miejscowość. Morawica. Poland Tenders Nazwa Zakup wyposażenia na potrzeby modernizowanego pawilonu D nr sprawy EZP-252-14/2011 Miejscowość Morawica Numer ogłoszenia 137510 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Usługi z zakresu profilaktycznych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników Izby Celnej we Wrocławiu. Poland Tender.

Oferta przetargu. Usługi z zakresu profilaktycznych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników Izby Celnej we Wrocławiu. Poland Tender. Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Usługi z zakresu profilaktycznych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników Izby Celnej we Wrocławiu. Miejscowość Wrocław Numer ogłoszenia 121793 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Poland Tender Bydgoszcz: DOSTAWY CZĘŚCI do ZWROTNIC TRAMWAJOWYCH. ZADANIE 1 - Dostawy części do zwrotnic tramwajowych Cogifer Polska, ZADANIE 2 - Dostawy elementów napędowych do zwrotnic Prazska Strojina

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poalnd Tenders. Nazwa. Miejscowość. Gniew Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-08-12. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poalnd Tenders. Nazwa. Miejscowość. Gniew Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-08-12. Typ ogłoszenia Poalnd Tenders Oferta przetargu Nazwa Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie w ramach projektu 5.2.1 Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Dostawa systemu prezentacji treści. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Wrocław Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-08-01

Oferta przetargu. Dostawa systemu prezentacji treści. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Wrocław Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-08-01 Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa systemu prezentacji treści Miejscowość Wrocław Numer ogłoszenia 208185 Data zamieszczenia 2011-08-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobolew, Rynek 1, 08-460 Sobolew, woj. mazowieckie, tel. 025 6825023, faks 025 6832736.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobolew, Rynek 1, 08-460 Sobolew, woj. mazowieckie, tel. 025 6825023, faks 025 6832736. Poland Tender Sobolew: Budowa Szkolnego Kompleksu Sportowego przy Zespołach Szkół wsobolewie Numer ogłoszenia: 27258-2010; data zamieszczenia: 29.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011. Poland Tender Stalowa Wola: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011 Numer ogłoszenia: 49107-2010; data zamieszczenia: 04.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części. Poland Tender Zamość: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części Numer ogłoszenia: 29855-2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. Poland Tender Kętrzyn: Dostawa wyposażenia Budynku nr 22 na potrzeby Centrum Szkolenia Straży Granicznej w m. Kętrzyn Numer ogłoszenia: 56570-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU, W POLSCE

PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU, W POLSCE PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU, W POLSCE THE DESIGN, CONSTRUCTION, DELIVERY AND INSTALLATION OF THE PIPE ORGAN FACADE FOR THE NATIONAL

Bardziej szczegółowo