Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Strzelce Opolskie Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Strzelce Opolskie Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28."

Transkrypt

1 Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelcach Opolskich Miejscowość Strzelce Opolskie Numer ogłoszenia Data zamieszczenia Typ ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Zamieszczanie ogłoszenia obowiązkowe. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Powiat Strzelecki (MP) Adres ul. Jordanowska 2 2, Strzelce Opolskie, woj. opolskie Ogólny adres internetowy zamawiającego Telefon ,

2 Fax Rodzaj zamawiajacego Administracja samorządowa PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelcach Opolskich Rodzaj zamówienia usługi Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Szczegółowy zakres zamówienia: 1. Zakres obowiązków Wykonawcy określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz z późn. zm.), w szczególności art. 25 i 26 oraz przepisy szczególne. 2. Do obowiązków inspektora należy również: Kontrola prawidłowości lokalizacji robót w planie i przekrojach. Monitoring zaangażowania środków Wykonawcy oraz postępu robót. Kontrola realizacji wymagań technologicznych. Kontrola prawidłowości certyfikatów producenta dostarczanych przez wykonawcę oraz prowadzenie zapisów z kontroli zmian, badań i spraw spornych. Prowadzenie korespondencji z Zamawiającym.

3 Prowadzenie kontroli aktualnych i potencjalnych kompensat wykonawcy. Sprawdzanie stanu bezpieczeństwa na budowie. Informowanie Zamawiającego o postępie robót, wypadkach i innych zagrożeniach. Organizowanie i prowadzenie Rad Budowy. Wstrzymanie robót realizowanych niezgodnie z pozwoleniem robót i dokumentacją przetargową. Sprawdzanie robót i wykrywanie wad. Dokonywanie zmian jakości i ilości robót za zgodą Zamawiającego (nie powodujących zwiększenia wartości robót wykonawcy). Ocena i sprawdzanie wycen. Kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umownymi z wykonawcą robót. Sprawdzanie zestawień i potwierdzanie kwot do wypłaty. Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa przedmiar robót i dokumentacje projektowe wraz z kalkulacją własną dotyczącą zakup i montaż mebli, osprzętu elektrycznego, sanitarnego, kuchennego i komputerowego.

4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę jedynie na całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza udzielania wykonawcy zamówień uzupełniających. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Nadzór nad robotami budowlanymi Usługi kontroli i nadzoru technicznego Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania Zakończenie INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Informacja na temat wadium 8.1. Zamawiający wymaga złożenia wadium na przedmiotowe zadanie w wysokości 1.000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu: - przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie ul. Gogolińska Strzelce Opolskie Nr

5 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego; 8.3. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert. PROCEDURA Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony Kryteria oceny ofert najniższa cena. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, Strzelce Opolskie, III piętro, pokój nr 305 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

6 godz. 12:00 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, Strzelce Opolskie, sekretariat, II piętro, pokój nr 206 Termin związania ofertą Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata inwestujemy w Twoją przyszłość English Version Tender offer Name Acting as the investor's supervision inspector of the implementation tasks, Mon.: Land use degraded former Casino building services through the creation of multiplex cultural, social and educational Strzelce Opolskie Place Strzelce Opolskie Advertisement ID Date enlisted Ad Type

7 Contract notice - services Placing an advertisement mandatory. AUTHORITY Name Strzelecki District (MP) Address ul. Jordanowska 2 2, Opole Strzelce, woj. opolskie General address of the web client Phone , Fax Type of contracting Local government administration OBJECT OF THE CONTRACT Title attributed to the contract by the contracting authority Acting as the investor's supervision inspector of the implementation tasks, Mon.: Land use degraded former Casino building services through the creation of multiplex cultural, social and educational Strzelce Opolskie Type of contract Services Determining the object and the size or scope of the contract The detailed scope of the contract: 1st Responsibilities of the Contractor shall be governed by the Act of 7 July Construction Law (Journal of Laws of No. 156 pos. 1118, as amended. D..), In particular art. 25 and 26 and special provisions. 2nd The duties of an inspector should also check the correctness of location work in the plan and sections. Monitoring of Contractor's engagement and progress of works. Control of technological requirements. Checking the correctness of the manufacturer's certificate delivered by the contractor and the keeping of records with change control, testing and litigation.correspondence with Employer. Keeping control of the compensation current and potential contractors. Checking the security status at the site. Informing the Employer of the progress of the works, accidents and other hazards. Organizing and carrying out the Works Councils.Suspension of works executed contrary to the work permit and tender documentation. Checking the works and the detection of defects.making changes in the quality and quantity of work with the consent of the Purchaser (not resulting in increased value of the works the contractor). Evaluation and verification of valuations. Controlling the detailed accounts of construction in accordance with the provisions of their contracts with the contractor. Checking statements and confirm the amounts to be

8 paid. The inspector can not decide which require increased funding provided in the contract with the contractor works. If such situations occur, increasing the costs must be approved by the Employer. The exception to this rule are cases where the failure to carry out the works other than those mentioned in the contract with the contractor could cause danger to human life or building disaster. The detailed scope of work specifies supervised takeoff and project documentation, along with its own calculation on the purchase and installation of furniture, electrical equipment, sanitary, kitchen and a computer. Purchaser does not allow partial offers. Contractor may bid only on the whole contract. Purchaser does not allow variants.purchaser does not allow for the provision of supplementary contracts contractor.

9 Common Procurement Vocabulary (CPV) Supervision of construction works Services - Technical inspection and Is it permissible to make an offer to the partial No. Is it permissible to submit variants No. Duration of the contract or time limit for completion Completion LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL Information on security

10 8.1. The Purchaser requires that a security on the job in question in the amount of 1, zł Security may be paid in one or more of the following forms: 1) in cash: - transfer to the Purchaser: Cooperative Bank in the Foresters O / Strzelce Opolskie ul. Gogolińska Opole Strzelce No ) The bank guarantees or guarantees of a savings and loan, except that the guarantee fund is always a monetary guarantee, 3) bank guarantees; 4) insurance guarantees; 5) guarantees awarded by entities referred to in Article. Paragraph 6b. 5, point 2 of the Act of 9 November 2000 on the establishment of the Polish Agency for Enterprise Development (Journal of Laws of 2007 No. 42, item. 275, of 2008 No. 116, pos. 730 and 732 and No. 227, item and 2010, No. 96, pos. 620). be the date of deposit in cash shall be the date the impact of money on accountemployer; 8.3. The bid security shall be lodged before the deadline for submission of tenders. PROCEDURE

11 Type of award open tender Award criteria the lowest price. An electronic auction will be used No. The website address, where available terms of reference Specification of the tender can be obtained at District Office in Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2, Opole Strzelce, III floor, room 305 The deadline for submitting requests to participate or tenders pm. 12:00 Strzelce District Office in Opole, ul. Jordanowska 2, Opole Strzelce, Secretariat, Second Floor, Room No. 206 The term of the bid Additional information, including the financing of the project / program from the European Union Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Programme for Opole invest in your future

Oferta przetargu OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.

Oferta przetargu OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA. Poland Tender Oferta przetargu Nazwa OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Miejscowość Tczew Numer ogłoszenia 224444 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części. Poland Tender Zamość: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części Numer ogłoszenia: 29855-2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender

Oferta przetargu. Poland Tender Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Zakup usług organizacji kursów zawodowych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Miejscowość Wieliczka Numer ogłoszenia 247738

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011. Poland Tender Stalowa Wola: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011 Numer ogłoszenia: 49107-2010; data zamieszczenia: 04.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Szczytno: Usługi szkoleniowe dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Szerzyny Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-07-27. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Szerzyny Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-07-27. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Organizacja i przeprowadzenie kursów dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach, uczestników projektu Twoja szansa - program aktywnej integracji w

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poalnd Tenders. Nazwa. Miejscowość. Gniew Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-08-12. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poalnd Tenders. Nazwa. Miejscowość. Gniew Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-08-12. Typ ogłoszenia Poalnd Tenders Oferta przetargu Nazwa Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie w ramach projektu 5.2.1 Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać Miejscowość

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa bipotencjostatu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa. (Wersja 1.0)

RAPORT KOŃCOWY. Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa. (Wersja 1.0) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ewaluacja rozwiązań stosowanych w celu oceny i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2015-02-10 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Aranżacja

Bardziej szczegółowo

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Roźwienica: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Numer ogłoszenia: 212236-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Puławy: Budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i wdrożenie systemów serwerowych, poczty korporacyjnej, pracy grupowej, intranetu, systemu archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl śywiec: Remont uszkodzonego i częściowo niedroŝnego przepustu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488. Łódź: MODERNIZACJA INFORMATORIUM I SALI SZKOLENIOWEJ, ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) INSTALACJI SIECI KOMPUTEROWEJ LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ DOSTAWA URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia teleinformatycznego Numer ogłoszenia: 245431-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo