Poland Tenders. Zakup wyposażenia na potrzeby modernizowanego pawilonu D nr sprawy EZP /2011. Nazwa. Miejscowość. Morawica.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poland Tenders. Zakup wyposażenia na potrzeby modernizowanego pawilonu D nr sprawy EZP-252-14/2011. Nazwa. Miejscowość. Morawica."

Transkrypt

1 Poland Tenders Nazwa Zakup wyposażenia na potrzeby modernizowanego pawilonu D nr sprawy EZP /2011 Miejscowość Morawica Numer ogłoszenia Data zamieszczenia Typ ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia obowiązkowe. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Adres Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy ul. Spacerowa 5 5, Morawica, woj. świętokrzyskie Ogólny adres internetowy zamawiającego Telefon Fax Rodzaj zamawiajacego Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

2 Zakup wyposażenia na potrzeby modernizowanego pawilonu D nr sprawy EZP /2011 Rodzaj zamówienia dostawy Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia na potrzeby modernizowanego pawilonu D wraz z montażem według asortymentu określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety) : Pakiet nr I - wyposażenie podstawowe Pakiet nr II - sprzęt AGD - lodówki, czajniki Pakiet nr III - lampy bakteriobójcze Pakiet nr IV - leżanka lekarska Pakiet nr V - wyposażenie różne Pakiet nr VI - sprzęt do sprzątania Pakiet nr VII - sprzęt biurowy Pakiet nr VIII - sprzęt RTV Pakiet nr IX - zestawy komputerowe Pakiet nr X - poręcze i listwy systemowe Pakiet nr XI - rolety, wertikale, folia

3 3. Przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr 2 do siwz oraz załącznikach do pakietów I i IX. 4. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Różne meble i wyposażenie Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego Lampy ultrafioletowe Meble medyczne Wyposażenie różne Maszyny do czyszczenia podłóg Niszczarki Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca Komputer biurkowy Produkty z tworzyw sztucznych Rolety wewnętrzne Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Tak. Części 11. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Informacja na temat wadium PROCEDURA Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, Morawica, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w cenie 20 zł. płatne w kasie ŚCP lub za zaliczeniem pocztowym. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert godz. 10:45 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, Morawica Termin związania ofertą Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej Zadanie finansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu indywidualnego, Działanie 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, Oś.5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ 1 NAZWA Sprzęt biurowy Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia Niszczarki, tablice Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Niszczarki Czas trwania lub termin wykonania CZĘŚĆ 2 NAZWA Sprzęt RTV Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia Zestaw nagłaśniający,projektor, DVD, telewizory

5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca Czas trwania lub termin wykonania CZĘŚĆ 3 NAZWA Zestawy komputerowe Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia komputery,drukarki,monitory Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Komputer biurkowy Czas trwania lub termin wykonania CZĘŚĆ 4 NAZWA Listwy i poręcze systemowe Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia listwy i poręcze systemowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Produkty z tworzyw sztucznych Czas trwania lub termin wykonania

6 CZĘŚĆ 5 NAZWA Leżanka lekarska Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia leżanka lekarska Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Meble medyczne Czas trwania lub termin wykonania CZĘŚĆ 6 NAZWA Wyposażenie różne Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia Pojemniki na mydło, dozowniki, lustra, kosze na śmieci, popielnice itp Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Wyposażenie różne Czas trwania lub termin wykonania CZĘŚĆ 7 NAZWA Sprzęt do sprzątania

7 Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia Szorowarka, odkurzacz, wózki do sprzątania Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Maszyny do czyszczenia podłóg Czas trwania lub termin wykonania CZĘŚĆ 8 NAZWA Wyposażenie podstawowe Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia meble określone w załączniku nr 2 do SIWZ Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Różne meble i wyposażenie Czas trwania lub termin wykonania CZĘŚĆ 9 NAZWA Sprzęt AGD Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia lodówki czajniki

8 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego Czas trwania lub termin wykonania CZĘŚĆ 10 NAZWA Lampy bakteriobójcze Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia lampy bakteriobójcze przyścienne Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Lampy ultrafioletowe Czas trwania lub termin wykonania CZĘŚĆ 11 NAZWA Rolety,wertikale,folia Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub

9 zakresu zamówienia Rolety,wertikale,folia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Rolety wewnętrzne Czas trwania lub termin wykonania Kryteria oceny ofert English Version Name Purchase of equipment for the upgraded pavilion D No matter EZP /2011 In Morawica Advert number Date Added Ad type Contract notice - delivery Posting ads mandatory. CONTRACTING Name

10 Address Świętokrzyskie Centre of Psychiatry in Morawica ul. Walking 5 5, Morawica, woj. świętokrzyskie General address of the web client Phone Fax Type of contracting authority Independent public health care facility OBJECT OF THE CONTRACT Title attributed to the contract Purchase of equipment for the upgraded pavilion D No matter EZP /2011 Type of contract Delivery Identification of the subject and the size or scope of the contract 1. The contract involves the purchase of equipment for the upgraded pavilion D, together with the assembly according to the range set price in the form No. 2 attached to this specification, the terms of the contract. 2. The contract was divided into the following components (packages): Package No. I - basic facilities Package No. II - Appliances - refrigerators, kettles Package No. III - germicidal lamps Package No. IV - Medical couch Package No. V - Miscellaneous equipment Package VI - cleaning equipment Package No. VII - Office Supplies

11 Package No. VIII - RTV Package No. IX - computer sets Package No X - Handrails and trim system Package No. XI - shutters, blinds, foil 3. Object of the contract is described in Annex 2 to the Terms of Reference and annexes to the packet I and IX. 4. Employer informs that allows tenders equivalent Miscellaneous furniture and equipment Electrical household appliances Ultraviolet Lamps Medical furniture Miscellaneous Equipment Machinery for cleaning floors Shredders Television and radio receivers, and apparatus, sound or video recording or reproducing apparatus Desktop Plastic products Internal Blinds Will be accepted in part Yes. Parts of the 11th Is it permissible to submit variants No. Duration of the contract or time limit for LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION Information on security Purchaser does not require the lodging of security. PROCEDURE Type of award Tender

12 An electronic auction will be used No. Web address, which is available specification of essential terms of the contract The specification of the tender can be obtained at Świętokrzyskie Centre of Psychiatry in Morawica, ul. Walking 5, Morawica, Public Procurement and Supply at a price 20 zł. payable in cash SCP or by post. The deadline for submitting requests to participate or tenders pm. 10:45 Public Procurement and Supply Świętokrzyskie Centre of Psychiatry in Morawica, ul. Walking 5, Morawica The term of the bid Additional information, including the financing of the project / program from the European Union The task will be financed by the European Regional Development Fund under the individual project, Measure 5.1. Investments in health care infrastructure, Oś.5. Increase the quality of social infrastructure and investment in cultural heritage, tourism and sport. INFORMATION ON THE PARTIAL OFFER PART 1 NAME Office Equipment Brief description indicating the size or scope of the contract Shredders, arrays Shredders The duration or time limit for PART 2 NAME Electronics Equipment Brief description indicating the size or scope of the contract Sound system, projector, DVD, TV

13 Television and radio receivers, and apparatus, sound or video recording or reproducing apparatus The duration or time limit for PART 3 NAME Computer Kits Brief description indicating the size or scope of the contract computers, printers, monitors, Desktop The duration or time limit for PART 4 NAME slats and railing system Brief description indicating the size or scope of the contract slats and railing system in accordance with Annex 2 to the Terms of Reference Plastic products The duration or time limit for PART 5 NAME medical Lounger Brief description indicating the size or scope of the contract Medical couch Medical furniture

14 The duration or time limit for PART 6 NAME Equipment Miscellaneous Brief description indicating the size or scope of the contract Containers for soap dispensers, mirrors, waste bins, ashtrays, etc Miscellaneous Equipment The duration or time limit for PART 7 NAME Cleaning Equipment Brief description indicating the size or scope of the contract Scrubber, vacuum cleaner, cleaning trolleys Machinery for cleaning floors The duration or time limit for PART 8 NAME Equipment Brief description indicating the size or scope of the contract furniture set out in Annex 2 to the Terms of Reference Miscellaneous furniture and equipment

15 The duration or time limit for PART 9 NAME Appliances Brief description indicating the size or scope of the contract refrigerators kettles Common Procurement Vocabulary (CPV) Electrical household appliances The duration or time limit for PART 10 NAME germicidal lamps Brief description indicating the size or scope of the contract germicidal lamps wall Common Procurement Vocabulary (CPV) Ultraviolet Lamps The duration or time limit for Tender evaluation criteria PART 11

16 NAME blinds, blinds, foil Brief description indicating the size or scope of the contract Shutters, blinds, foil in accordance with Annex 2 to the Terms of Reference Common Procurement Vocabulary (CPV) Internal Blinds The duration or time limit for Tender evaluation criteria

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Strzelce Opolskie Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28.

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Strzelce Opolskie Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011. Poland Tender Stalowa Wola: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011 Numer ogłoszenia: 49107-2010; data zamieszczenia: 04.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części. Poland Tender Zamość: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części Numer ogłoszenia: 29855-2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Szerzyny Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-07-27. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Szerzyny Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-07-27. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Organizacja i przeprowadzenie kursów dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach, uczestników projektu Twoja szansa - program aktywnej integracji w

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender

Oferta przetargu. Poland Tender Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Zakup usług organizacji kursów zawodowych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Miejscowość Wieliczka Numer ogłoszenia 247738

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poalnd Tenders. Nazwa. Miejscowość. Gniew Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-08-12. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poalnd Tenders. Nazwa. Miejscowość. Gniew Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-08-12. Typ ogłoszenia Poalnd Tenders Oferta przetargu Nazwa Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie w ramach projektu 5.2.1 Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Szczytno: Usługi szkoleniowe dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.

Oferta przetargu OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA. Poland Tender Oferta przetargu Nazwa OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Miejscowość Tczew Numer ogłoszenia 224444 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Województwo: Podkarpackie Tel.: 017 875-46-36

Województwo: Podkarpackie Tel.: 017 875-46-36 ZP 341/23/2/09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Organizacja specjalistycznych kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Organizacja specjalistycznych kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 274691-2010 Data zamieszczenia: 05.10.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Warszawa: Dostawy ryb świeżych, mrożonych i przetworzonych do Oddziału WDW Unieście

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Numer ogłoszenia: 106452-2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, lamp do projektorów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl 1 z 6 2015-03-10 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl Brodnica: Ubezpieczenie komunikacyjne, majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Organizacja i przygotowanie podróży studyjnej do Reykjaviku oraz podróży

Bardziej szczegółowo

PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU, W POLSCE

PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU, W POLSCE PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU, W POLSCE THE DESIGN, CONSTRUCTION, DELIVERY AND INSTALLATION OF THE PIPE ORGAN FACADE FOR THE NATIONAL

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej. Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 Numer ogłoszenia: 202630 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo