SPIS TREŒCI EUROPA I POLSKA W XVI WIEKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŒCI EUROPA I POLSKA W XVI WIEKU"

Transkrypt

1 SPIS TREŒCI EUROPA I POLSKA W XVI WIEKU Czas wielkich wypraw i odkryæ geograficznych Renesans we W³oszech i w innych krajach europejskich Reformacja i kontrreformacja Gospodarka europejska w XVI w Pocz¹tki demokracji szlacheckiej w Polsce Rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w XVI wieku Powstanie folwarku szlacheckiego Miasta i rzemios³o w Polsce Ostateczna likwidacja pañstwa zakonnego Ruch egzekucyjny Unia lubelska Pierwsze wolne elekcje Elekcja Henryka Walezego Elekcja Stefana Batorego ( ) Wojna z Rosj¹ Kultura odrodzenia w Polsce Reformacja i kontrreformacja w Polsce EUROPA I POLSKA W XVII WIEKU Rz¹dy absolutne we Francji w XVII wieku Monarchia parlamentarna w Anglii Rzeczpospolita w XVII wieku Królowie z dynastii Wazów Wojny ze Szwecj¹ Unia brzeska Wojny z Rosj¹ Wojny z Turcj¹ Powstanie kozackie Potop szwedzki Jan III Sobieski i wojny z Turcj¹ w 2. po³owie XVII wieku Barok w Polsce ŒWIAT I POLSKA W XVIII WIEKU Rosja

2 Wojna pó³nocna Prusy Austria Rewolucja przemys³owa w Anglii Oœwiecenie Wojna o niepodleg³oœæ Stanów Zjednoczonych Wielka Rewolucja Francuska Czasy saskie w Polsce August II Mocny August III Sas Próby naprawy Rzeczypospolitej w czasach saskich Panowanie Stanis³awa Augusta Poniatowskiego Elekcja pod nadzorem wojsk rosyjskich Konfederacja barska I rozbiór Rzeczypospolitej Przemiany gospodarcze, spo³eczne i kulturalne za panowania Stanis³awa Augusta Poniatowskiego Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 maja Wojna z Rosj¹ w obronie konstytucji II rozbiór Rzeczypospolitej Powstanie koœciuszkowskie III rozbiór Rzeczypospolitej EUROPA I ZIEMIE POLSKIE W XIX WIEKU Okres napoleoñski Kongres wiedeñski Œwiête Przymierze Wiosna Ludów w Europie Francja Pó³wysep Apeniñski Niemcy Cesarstwo austriackie Przemiany spo³eczne i gospodarcze w 1 po³owie XIX wieku w Europie Napoleon a sprawa polska Ksiêstwo Warszawskie Królestwo Polskie Powstanie listopadowe

3 Noc Listopadowa Wojna z Rosj¹ w 1831 r Wielka Emigracja Powstanie krakowskie Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zabór pruski Zabór austriacki Galicja Powstanie styczniowe Zaborcy wobec spo³eczeñstwa polskiego po klêsce powstania Zabór rosyjski Zabór pruski Zabór austriacki W obronie mowy i ziemi ojczystej Twórcy nauki i kultury polskiej w okresie niewoli EUROPA I ŒWIAT NA PRZE OMIE XIX I XX WIEKU Przemiany polityczne i spo³eczno-gospodarcze Zjednoczenie W³och Zjednoczenie Niemiec Przewrót w technice i gospodarce œwiatowej na prze³omie XIX i XX wieku Rozwój nauki Kolonializm Powstanie nowoczesnych ruchów politycznych Organizacja pañstwa Powstanie partii politycznych Przemiany gospodarcze na ziemiach polskich na prze³omie XIX i XX wieku Partie i stronnictwa polityczne na ziemiach polskich Partie robotnicze Pocz¹tki ruchu ludowego Powstanie obozu narodowego Wydarzenia rewolucyjne lat w Rosji i na ziemiach polskich Rewolucja w Rosji Rewolucja na ziemiach polskich S³owniczek terminów z historii

4 CZAS WIELKICH WYPRAW I ODKRYÆ GEOGRAFICZNYCH Najbardziej na zachód wysuniêt¹ czêœci¹ Europy jest Pó³wysep Iberyjski. W VIII wieku Pó³wysep Iberyjski opanowali Arabowie. W wyniku prowadzonych z nimi d³ugoletnich wojen ukszta³towa³y siê w tej czêœci œwiata dwa nowe pañstwa: Portugalia i Hiszpania. Portugalia jako jednolite pañstwo istnia³a ju w XII wieku. W pozosta³ej czêœci pó³wyspu pojawi³o siê wiele mniejszych i wiêkszych pañstw, z których najsilniejszymi w XV wieku by³y Kastylia i Aragonia. Ich zjednoczenie na prze³omie XV i XVI wieku da³o pocz¹tek królestwu Hiszpanii. U schy³ku œredniowiecza zachwia³a siê struktura spo³eczna oparta na systemie lennym. Przyczyny kryzysu to: epidemia d umy, czarna œmieræ, która przesz³a przez Europê w po³owie XIV w., brak ludzi do uprawy roli, spadek dochodów rycerstwa yj¹cego z pracy ch³opów, uniezale nienie siê czêœci ch³opów, którzy zamieszkali w miastach. W wyniku tych wydarzeñ w³aœciciele ziemscy stopniowo zwalniali ch³opów z pañszczyzny i sk³adania danin. Wprowadzono czynsz, czyli z góry ustalon¹ nale noœæ za u ytkowanie ziemi w pieni¹dzach lub naturze. Koœció³, który by³ podpor¹ systemu feudalnego, zacz¹³ traciæ autorytet. Przyczyni³y siê do tego: bezsilnoœæ wobec zarazy, zepsucie moralne czêœci kleru oraz fakt, e Koœció³, który sam posiada³ du e maj¹tki feudalne, nie wykazywa³ zainteresowania po³o eniem warstw ubogich, nie d¹ y³ do zmian. Niektóre miasta uwolni³y siê od zale noœci feudalnych sta³y siê niezale ne. Powsta³y republiki miejskie: Wenecja, Genua. Nast¹pi³ rozkwit rzemios³a i handlu. Upowszechni³a siê gospodarka pieniê na (pieni¹dz sta³ siê miernikiem wartoœci towaru). Wzros³o znaczenie kupców, którzy stawali siê bogatsi od monarchów. Szybko bogaci³y siê ca³e miasta i kraje europejskie, szczególnie te, przez które przebiega³y wa ne szlaki handlowe. Niezwykle wa n¹ spraw¹ by³a wówczas wymiana handlowa miêdzy Europ¹ a Azj¹. Z Indii sprowadzano wiele cennych towarów, które by³y nieosi¹galne w Europie. Dotyczy³o to przede wszystkim ró nego rodzaju przypraw oraz tkanin. Kiedy na pograniczu obydwu kontynentów wyros³o potê ne pañstwo tureckie, droga do Indii sta³a siê dla kupców bardzo trudna i niebezpiecz- 9

5 Obcy i polscy mistrzowie polskiego renesansu Imiê i nazwisko twórcy Franciszek Florentczyk Bartolomeo Berrecci Jan Maria Padovano Hans Dürer Stanis³aw Samostrzelni k Miko³aj Gomó³ka Biernat z Lublina Miko³aj Rej Jan Kochanowski Lata ycia, narodowoœæ? 1506 W³och, od 1502 r. w Polsce W³och, od 1516 r. w Polsce W³och Niemiec od 1527 r. w Polsce Polak Polak Polak Polak Polak Dziedzina nauki lub sztuki architekt architekt, rzeÿbiarz rzeÿbiarz, architekt malarz malarz muzyk i kompozytor pisarz i t³umacz poeta i prozaik poeta Najwa niejsze dzie³a Nisza nagrobka Jana Olbrachta w wawelskiej katedrze. Przebudowa zamku królewskiego na Wawelu. Prace przy przebudowie zamku królewskiego na Wawelu. Budowa kaplicy Zygmuntowskiej. Prace przy odbudowie po po arze krakowskich Sukiennic. Nagrobki biskupów w katedrze wawelskiej: P. Gamrata, S. Maciejowskiego, P. Tomickiego. Malowid³a œcienne wykonane w komnatach zamku wawelskiego. Freski w klasztorze Cystersów w Mogile. Ilustracje modlitewników dla Zygmunta I i Bony. Portret biskupa Tomickiego w kru - gankach klasztoru Franciszkanów. Melodie na Psa³terz Polski przez Miko³aja Gomó³kê uczynione Zbiór bajek ywot Ezopa Fryga Modlitewnik Raj duszny Krótka rozprawa miêdzy Panem, Wójtem a Plebanem Wizerunek w³asny ywota cz³owieka poczciwego Hymn: Czego chcesz od nas, Panie... Pieœni Odprawa pos³ów greckich Pieœñ œwiêtojañska o sobótce Treny 35

6 KRZY ÓWKA NR 1 1. hiszpañskie i portugalskie podboje w Ameryce po 1492 r. 2. inaczej bracia polscy 3. zak³ad, w którym istnia³ podzia³ pracy, a produkcjê wykonywano rêcznie 4. portugalski eglarz i podró nik, w 1519 r. wyruszy³ na wyprawê dooko³a œwiata 5. kwota z dochodów królewskich przeznaczona na wojsko 6. autor Utopii 7. miasto, w którym w latach odbywa³ siê sobór 8. wybitny polski kompozytor renesansowy 9. kanclerz wielki koronny, hetman wielki koronny, wspó³twórca polityki polskiej za panowania Batorego Has³o: sprawowa³ w³adzê w Polsce w okresie bezkrólewia 39

7 BAROK W POLSCE S³owo barok wywodzi siê od hiszpañskiego barrueco, co oznacza per³ê o nieregularnym kszta³cie. Natomiast w³oskie barocco znaczy tyle co dziwaczny. Barok okres w kulturze i styl w sztuce, który ukszta³towa³ siê miêdzy koñcem XVI a pocz¹tkiem XVIII wieku. Podobnie jak w przypadku renesansu, równie pocz¹tków baroku mo - na siê doszukaæ na Pó³wyspie Apeniñskim. Z krajów w³oskich barok rozprzestrzeni³ siê na znaczn¹ czêœæ Europy i bêd¹c¹ pod wp³ywami hiszpañskimi czêœæ Ameryki. Rozpowszechnianie barokowej mody zawdziêcza siê przede wszystkim kontrreformacyjnym decyzjom soboru trydenckiego i dzia³alnoœci zakonu jezuitów. To w³aœnie z inicjatywy tego zgromadzenia zakonnego czyniono nieustanne starania, aby ró nym dziedzinom sztuki nadawaæ religijne funkcje propagandowe w celu utwierdzania ludzi w wierze katolickiej. Za wzorcowe dzie³o architektoniczne dla stylu barokowego wielu historyków sztuki uznaje koœció³ jezuitów Il Gesú (czyt. il d ezu) wybudowany w drugiej po³owie XVI wieku w Rzymie. Sta³ siê on wzorem do naœladowania dla budowniczych wiêkszoœci koœcio³ów w ówczesnym katolickim œwiecie. Barokowe koœcio³y to budowle okaza³e, o niezwykle oryginalnych i urozmaiconych kszta³tach. Ich elewacje, czyli œciany zewnêtrzne s¹ bogato zdobione kolumnami, gzymsami, p³askorzeÿbami. Od góry zwieñczaj¹ je charakterystyczne dla tego stylu wie e lub kopu³y. Wnêtrza tego typu œwi¹tyñ s¹ dobrze oœwietlone i mieni¹ siê od ró nego rodzaju dekoracji. Zdobi¹ je rzeÿby, malowid³a œcienne, obrazy, sztukaterie, kolumny, gzymsy, p³askorzeÿby. Bogactwo i przepych podkreœla zazwyczaj du a iloœæ z³oceñ, widocznych zw³aszcza w o³tarzach g³ównych i bocznych. Wszystko to, ogl¹dane przy donoœnych dÿwiêkach nagminnie wtedy instalowanych w koœcio³ach organów, musia³o robiæ na wiernych wra enie. Piêkno pomieszane z ogromem i bogactwem mia³o zadziwiaæ, olœniewaæ, onieœmielaæ i pokazywaæ potêgê Koœcio³a. Obok architektury w baroku rozkwita³y równie takie dziedziny sztuki, jak literatura i opera. Wybitnym twórc¹ francuskiego baroku by³ dramatopisarz Jean Racine (czyt. rasin), a za twórcê opery uwa a siê W³ocha Claudio Monteverdiego. 56

8 OKRES NAPOLEOÑSKI Wydarzenia rewolucyjne we Francji umo liwi³y zrobienie wielkiej kariery politycznej wielu wybitnym ludziom, którzy dziêki wprowadzonej zasadzie równoœci wszystkich wobec prawa mogli osi¹gaæ niezale nie od pochodzenia nawet najwy sze stanowiska pañstwowe. Takim cz³owiekiem by³ Napoleon Bonaparte. Urodzi³ siê w 1769 roku na wyspie Korsyce w rodzinie adwokata. Ukoñczy³ szko³ê wojskow¹. Maj¹c dwadzieœcia lat bra³ udzia³ w walkach na Korsyce. W 1793 roku wst¹pi³ do francuskiej armii rewolucyjnej. Wykaza³ siê niebywa³ymi zdolnoœciami wojskowymi i w wieku zaledwie 24 lat awansowa³ do stopnia genera³a. Szczególnie ws³awi³ siê przy szturmowaniu zajêtego przez Anglików Tulonu. Bêd¹c zwolennikiem jakobinów, mia³ po ich odsuniêciu od w³adzy spore k³opoty. Zosta³ wydalony z wojska i aresztowany. W 1795 roku móg³ ju jednak powróciæ do armii. Powierzono mu dowództwo nad wojskami wewnêtrznymi. W 1796 roku dowodzi³ armi¹ francusk¹ walcz¹c¹ z Austriakami we W³oszech. Pod jego komend¹ wojska austriackie szybko zosta³y pokonane. Dziêki temu Francja odzyska³a wp³ywy w znacznej czêœci Pó³wyspu Apeniñskiego. W 1798 roku Napoleon uczestniczy³ we francuskiej wyprawie do Egiptu, eby tam walczyæ z Anglikami. Rz¹dy Dyrektoriatu budzi³y powszechne niezadowolenie z powodu: kryzysu gospodarczego, postêpuj¹cego ubo enia spo³eczeñstwa, wprowadzania nowych podatków (np. od drzwi i okien), niepowodzenia na froncie, przyst¹pienia Rosji do koalicji antyfrancuskiej. W tej sytuacji, licz¹c na swoj¹ popularnoœæ i wiernoœæ o³nierzy, 9 listopada 1799 r. Napoleon dokona³ zamachu stanu. Obali³ Dyrektoriat i zaprowadzi³ nowe rz¹dy. Na czele pañstwa sta³ trzyosobowy Konsulat, w którym Napoleon jako pierwszy konsul sprawowa³ dyktatorsk¹ w³adzê. Po odniesionych zwyciêstwach nad Austri¹ w latach mianowano go w 1802 roku konsulem do ywotnim. W 1804 roku Napoleon Bonaparte koronowa³ siê na cesarza Francuzów. By³ cz³owiekiem wojny. W czasie jego rz¹dów zorganizowano wielk¹ armiê, któr¹ on osobiœcie poprowadzi³ w 1805 roku przeciwko Austrii. Znaczna czêœæ armii austriackiej podda³a siê w wyniku bitwy pod Ulm 20 X 1805 roku. 101

9 ZABÓR AUSTRIACKI GALICJA 17 marca 1848 roku odby³a siê wielka antyaustriacka manifestacja w Krakowie. W mieœcie zosta³ powo³any Komitet Narodowy. Polacy wysunêli ¹dania wolnoœci s³owa, uw³aszczenia ch³opów oraz spolszczenia szkó³ i urzêdów. Gubernator Franciszek Stadion chcia³ powstrzymaæ ch³opów od udzia³u w rewolucji i nie czekaj¹c na decyzjê cesarza 22 kwietnia og³osi³ uw³aszczenie oraz zniesienie pañszczyzny. Na skutek tego ch³opi nie poparli polskich d¹ eñ do niepodleg³oœci. W³adze austriackie przyst¹pi³y do st³umienia polskiego ruchu. Wydarzenia w latach odegra³y ogromn¹ rolê w dziejach Europy. Zapocz¹tkowa³y gruntownie zmiany polityczne i spo³eczne, nast¹pi³o rozbudzenie œwiadomoœci narodowej ludów bêd¹cych pod obcym panowaniem (np. Wêgrzy, Czesi). Budowa w³asnego pañstwa sta³a siê celem, do którego wytrwale d¹ yli. W³adcy nie mogli cofn¹æ przemian dokonuj¹cych siê na wsi. Ch³opi w wielu krajach zaczêli braæ udzia³ w yciu politycznym (we Francji uzyskali prawa wyborcze). Rozpocz¹³ siê proces budowy nowoczesnych pañstw i spo³eczeñstw wspó³czesnej Europy. POWSTANIE STYCZNIOWE Po upadku powstania listopadowego przez 20 lat w Królestwie Polskim obowi¹zywa³ stan wojenny, co oznacza³o m.in. zakaz wolnego zrzeszania siê. Zosta³ on zniesiony w okresie wojny Rosji z Turcj¹ ( , tzw. wojna krymska), og³oszono te amnestiê, z Syberii i carskich wiêzieñ do domu po latach zes³ania wróci³o wielu Polaków. Wojna krymska ujawni³a s³aboœæ militarn¹ i gospodarcz¹ Rosji i zakoñczy³a siê jej klêsk¹. Turcjê wspomaga³y Anglia i Francja, które nie chcia³y dopuœciæ do wzmocnienia Rosji na Ba³kanach i nad Morzem Œródziemnym. Polacy mieli nadziejê wykorzystaæ moment os³abienia Rosji, d¹ ¹c do wymuszenia ustêpstw na rzecz przywrócenia dawnych swobód. Ch³opi oczekiwali zniesienia pañszczyzny i uw³aszczenia (w roku 1861 car wyda³ zarz¹dzenie o przekazaniu ziemi ch³opom za odszkodowaniem dla dziedziców, ale dekret ten nie obj¹³ ziem Królestwa Polskiego). W Rosji, po przegranej wojnie, przeprowadzono szereg reform, maj¹cych na celu wzmocniæ pañstwo carów. W Królestwie liczono na zmianê polityki nowego cara, Aleksandra II, w stosunku do Polaków. Niestety, car po przyjeÿdzie do Warszawy nie zapowiedzia³ adnych zmian: Szczêœcie 127

10 wasze mówi³ car zamyka siê tylko w zupe³nym zespoleniu z Rosj¹. adnych marzeñ, panowie!. Wiarê w zmianê po³o enia Polaków budzi³y wieœci o wywalczeniu przez W³ochy niepodleg³oœci i zjednoczeniu, po pokonaniu wojsk austriackich przy pomocy Francji. Wielu Polaków spodziewa³o siê pomocy Francji w momencie rozpoczêcia walki z carem. Czy wiesz, e... Oczekiwania Polaków i nastroje niezadowolenia z polityki carskiej zaczê³y siê wyra aæ w licznych manifestacjach patriotycznych (pochodach ulicznych), organizowanych z okazji rocznic narodowych lub ku czci zas³u onych Polaków. Urz¹dzano je od 1860 roku w Warszawie i innych miastach polskich. Pierwsz¹ manifestacj¹, na której zgromadzi³y siê wielkie t³umy warszawiaków, by³ pogrzeb genera³owej Sowiñskiej, wdowy po bohaterskim obroñcy Woli gen. Józefie Sowiñskim. Po raz pierwszy od 30 lat publicznie œpiewano w Warszawie polskie pieœni patriotyczne i niesiono narodowe sztandary. Uczczono tak e 30 rocznicê wybuchu powstania listopadowego i bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹, bior¹c udzia³ w mszach, procesjach religijnych. W³adze odpowiedzia³y na te pokojowe pochody represjami, dopuszczaj¹c do zabijania przez carskie wojsko uczestników demonstracji. W Królestwie wprowadzono ponownie stan wojenny, wielu Polaków aresztowano, zamykano koœcio³y, aby uchroniæ je przed profanacj¹ (zhañbieniem) przez wojska rosyjskie. Formy walki w Królestwie Polskim w latach 60. XIX wieku: pokojowe manifestacje uliczne, drukowanie tajnych ulotek i odezw, tworzenie organizacji spiskowych w celu przygotowania powstania narodowego, obchody rocznicowe wa nych wydarzeñ, po³¹czone z uczestnictwem w nabo eñstwach, noszenie na ubraniach oznak a³oby narodowej. Aby uspokoiæ gro ¹ce wybuchem nowego powstania nastroje spo³eczeñstwa polskiego, car zgodzi³ siê na pewne ustêpstwa, które mia³ wprowadziæ Aleksander Wielopolski. W tym celu car powierzy³ mu stanowisko naczelnika Rz¹du Cywilnego w Królestwie. Aleksander Wielopolski by³ zwolennikiem wspó³pracy Polaków z carsk¹ Rosj¹, widz¹c w tym szansê na przeprowadzenie reform i przywrócenie autonomii. Doprowadzi³ do zreformowania i polonizacji (wprowadzenie jêzyka polskiego) szkolnictwa, za³o y³ Szko³ê G³ówn¹, przywróci³ samorz¹d w Królestwie. Opracowa³ warunki zniesienia pañszczyzny (wysokie oczynszowanie), zadba³ o równouprawnienie ydów (w³adze carskie odmawia³y ydom nawet 128

11 praw obywatelskich). Spo³eczeñstwo polskie nie darzy³o sympati¹ Wielopolskiego, oskar aj¹c go nawet o zdradê interesów narodowych (przeciwnik ideologii powstañczej). Przed spo³eczeñstwem w Królestwie zarysowa³y siê dwie drogi dojœcia do niezale noœci: walka zbrojna, ugoda z carem, do której zmierza³y dzia³ania Wielopolskiego. Polacy, pragn¹cy zmiany swojego po³o enia w Królestwie Polskim, podzielili siê na dwa rywalizuj¹ce ze sob¹ obozy polityczne: bia³ych, którzy pragnêli autonomii kraju, osi¹gniêtej dzia³aniami legalnymi (pokojowymi), ale odrzucali wspó³pracê z Aleksandrem Wielopolskim; oraz czerwonych, d¹ ¹cych do wywo³ania zbrojnego powstania o niepodleg³oœæ, po³¹czonego z walk¹ o reformy spo³eczne. Obozy polityczne biali czerwoni Program uzyskanie autonomii drog¹ pokojow¹, odroczenie sprawy odzyskania niepodleg³oœci na czas póÿniejszy, przekazanie ziemi ch³opom (ch³op mia³ zap³aciæ dziedzicowi odszkodowanie, bior¹c ziemiê na w³asnoœæ), nadzieje na pomoc Anglii i Francji przygotowanie do powszechnego powstania, obalenie caratu, uw³aszczenie ch³opów (odszkodowanie dla dziedziców mia³ wyp³aciæ skarb pañstwa), liczyli na pomoc i wspó³pracê z innymi narodami Dzia³alnoœæ W Towarzystwie Rolniczym. D¹ enie do ugody z carem za cenê szerokiej autonomii zjazd ziemiañstwa w 1862 r. tworzenie tajnych stowarzyszeñ, rozpisanie podatku narodowego na cele powstania, m.in. na zakup broni, szkolenie wojskowe, agitacja wœród oficerów rosyjskich, organizacja tajnego pañstwa polskiego : tworzenie tajnej administracji, poczty, drukarñ, którymi kierowa³ Komitet Centralny Narodowy, podjêcie taktyki indywidualnego terroru Sk³ad spo³eczny i przywódcy ziemiañstwo, bogata bur uazja, inteligencja (za przywódcê uwa ano A. Zamoyskiego) inteligencja, ziemiañstwo, studenci, rzemieœlnicy, robotnicy warszawscy, Jaros³aw D¹browski Od 1862 wyodrêbnienie siê prawego, umiarkowanego (A. Giller) i lewego rewolucyjno-demokratycznego skrzyd³a (Z. Sierakowski, Z. Padlewski, J. D¹browski). 129

12 Najbardziej rozwiniêt¹ gospodarczo czêœci¹ ziem polskich by³y Górny Œl¹sk i Wielkopolska w zaborze pruskim oraz Zag³êbie D¹browskie i okrêg ³ódzki w zaborze rosyjskim. Przeszkod¹ w rozwoju gospodarczym ziem polskich na prze³omie XIX i XX wieku by³ podzia³ terytorium miêdzy pañstwa zaborcze. Ka dy z trzech regionów Polski dzia³a³ powi¹zany ekonomicznie z organizmem gospodarczym danego pañstwa. Granice celne i ró ne waluty sta³y siê zapor¹ w kszta³towaniu siê polskiego rynku wewnêtrznego. PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE NA ZIEMIACH POLSKICH PARTIE ROBOTNICZE Rozwój przemys³u w Królestwie Polskim i zmiany w rolnictwie po 1864 r. spowodowa³y wzrost liczby robotników zatrudnionych w fabrykach. Warunki ycia robotników (proletariatu) by³y bardzo trudne. Dzieñ roboczy trwa³ kilkanaœcie godzin, a wynagrodzenie za ciê k¹ pracê z trudem wystarcza³o na skromne wy ywienie. Robotnicy walczyli o poprawê swego bytu, organizuj¹c strajki. Koñczy- ³y siê one zazwyczaj interwencj¹ policji i wojska, aresztowaniem i zwalnianiem z pracy uczestników strajków. Robotnicy zaczêli wiêc tworzyæ organizacje. W Królestwie zainteresowanie spraw¹ robotnicz¹ by³o zwi¹zane z sytuacj¹ robotników rosyjskich. Wielu Polaków przebywaj¹cych w Rosji zetknê³o siê z ideami socjalistycznymi. Do Warszawy przyby³a z Rosji grupa konspiratorów, a wœród nich Ludwik Waryñski, który pracuj¹c w fabryce Lilpopa w Warszawie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ agitacyjn¹ wœród robotników. W ruchu robotniczym na ziemiach polskich mo na wyodrêbniæ dwa nurty: rewolucyjny, komunistyczny przeciwstawianie siê d¹ eniom niepodleg³oœciowym: po zwyciêstwie rewolucji znikn¹ pañstwa i zapanuje braterstwo miêdzy narodami; walka o zdobycie w³adzy drog¹ rewolucji, wprowadzenie dyktatury (czyli jednej w³adzy) proletariatu (partie: Proletariat i SDKPiL Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy); niepodleg³oœciowy, reformistyczny walka o wyzwolenie narodowe i przemiany na drodze pokojowych reform (partia: PPS Polska Partia Socjalistyczna) 155

13 S OWNICZEK TERMINÓW Z HISTORII abolicjonizm XIX-wieczny ruch polityczno-spo³eczny w USA stawiaj¹cy sobie za cel zniesienie niewolnictwa Murzynów, a póÿniej walcz¹cy z dyskryminacj¹ rasow¹ absolutum dominium absolutna w³adza panuj¹cego adres zbiorowe pismo, petycja wystosowana do w³adz akademizm nurt w sztukach plastycznych, który najwiêkszy rozwój osi¹gn¹³ w XVIII i pierwszej po³owie XIX w.; preferowa³ naœladownictwo dzie³ uznanych artystów, przedstawiciele nurtu twierdzili, e korzystanie z doœwiadczeñ mistrzów daje artyœcie dobre podstawy; z czasem jednak akademicy zaczêli wp³ywaæ hamuj¹co na rozwój sztuki antysemityzm wrogoœæ w stosunku do ydów jako narodowych (lub religijnych) grup mniejszoœciowych, czêsto po³¹czona z ró nego rodzaju dyskryminacj¹ (ekonomiczn¹, polityczn¹) autonomia prawo narodu (pañstwa, instytucji itp.) do samodzielnego rozstrzygania i kierowania swoimi wewnêtrznymi sprawami autorytaryzm rz¹dy poœrednie miêdzy absolutyzmem a demokracj¹; w pañstwie autorytarnym jest konstytucja okreœlaj¹ca m.in. zakres swobód obywatelskich, jest parlament uchwalaj¹cy ustawy, ale rz¹d powo³uje i kontroluje jedynie panuj¹cy w³adca barok epoka w kulturze trwaj¹ca w XVII i 1 po³. XVIII wieku, zapocz¹tkowana soborem trydenckim i reformacj¹; jako styl artystyczny barok cechowa³ przepych, dominacja formy nad treœci¹, bogata ornamentyka i zdobnictwo, w literaturze niezwyk³e bogactwo zaskakuj¹cych czytelnika œrodków artystycznych. Sztuka barokowa mia³a olœniewaæ, zachwycaæ bierne prawo wyborcze prawo do kandydowania branka pobór do wojska w carskiej Rosji burszowie ruch studencki w Niemczech opowiadaj¹cy siê za zjednoczeniem pañstwa i likwidacj¹ absolutyzmu bur uazja grupa spo³eczna, która dysponuje kapita³em czynne prawo wyborcze prawo do g³osowania w wyborach deflacja zmniejszenie iloœci pieniêdzy w obiegu, co prowadzi do wzrostu poda- y, a w konsekwencji do spadku cen i zatrudnienia dekabryœci grupa szlacheckich rewolucjonistów rosyjskich wystêpuj¹ca przeciwko samow³adztwu cara, d¹ ¹ca do przekszta³cenia Rosji w pañstwo konstytucyjne dekret akt prawny o mocy ustawy, ale nie wydany przez parlament, lecz przez inny uprawniony do tego organ w³adzy demokracja szlachecka forma monarchii, która ukszta³towa³a siê w Polsce w XVI w., polegaj¹ca na wspó³rz¹dzeniu w pañstwie szlachty i króla 163

HISTORIA. Program nauczania historii w liceum ogólnokszta³c¹cym, liceum profilowanym i technikum. Jacek Budziñski Marek Kamiñski

HISTORIA. Program nauczania historii w liceum ogólnokszta³c¹cym, liceum profilowanym i technikum. Jacek Budziñski Marek Kamiñski Jacek Budziñski Marek Kamiñski HISTORIA Program nauczania historii w liceum ogólnokszta³c¹cym, liceum profilowanym i technikum Kszta³cenie w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym Program dopuszczony do

Bardziej szczegółowo

1(37) 2004 KWARTALNIK ISSN 1234 86000

1(37) 2004 KWARTALNIK ISSN 1234 86000 KWARTALNIK ISSN 1234 86000 1(37) 2004 Numer poœwiêcony Tarnopolowi i Ziemi Tarnopolskiej Dzieje, wielcy Polacy, zabytki architektury i sztuki Tarnopolszczyzna w czasie II wojny Czasy dzisiejsze Rozmowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI I WOJNA ŒWIATOWA

SPIS TREŒCI I WOJNA ŒWIATOWA SPIS TREŒCI I WOJNA ŒWIATOWA Sytuacja miêdzynarodowa pod koniec XIX i na pocz¹tku XX w...... 9 Trójprzymierze, Trójporozumienie......................... 11 Cele i polityka bloków polityczno-militarnych................

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. 1 Archiwum Wybickiego, wyd. A. M. Ska³kowski, t. 2, Gdañsk, 1950, s. 33. Wprowadzenie

WPROWADZENIE. 1 Archiwum Wybickiego, wyd. A. M. Ska³kowski, t. 2, Gdañsk, 1950, s. 33. Wprowadzenie WPROWADZENIE Wprowadzenie 7 lipca 1807 r. na mocy traktatu pokojowego, podpisanego przez cesarza Napoleona I i cara Aleksandra I w Tyl y, utworzone zosta³o Ksiêstwo Warszawskie. Obejmowa³o ono ziemie drugiego

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka zosta³a wydana w ramach realizacji projektu Edukacja przeciw dyskryminacji. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ksi¹ ka zosta³a wydana w ramach realizacji projektu Edukacja przeciw dyskryminacji. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Copyright by Kinga Bia³ek, Teresa Halik, Agata Marek, Robert Szuchta, Barbara Weigl, Warszawa 2008 Copyright for his edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2008 Redaktor ksi¹ ki Pawe³ A. Dziliñski

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-88742-53-1. 2 Obywatel Europy

ISBN 83-88742-53-1. 2 Obywatel Europy Podrêcznik zgodny z Programem nauczania wiedzy o spo³eczeñstwie w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum. Obywatel Europy, dopuszczonym do u

Bardziej szczegółowo

Kiedy sk³adamy komuœ yczenia, to najczêœciej s¹

Kiedy sk³adamy komuœ yczenia, to najczêœciej s¹ Kiedy sk³adamy komuœ yczenia, to najczêœciej s¹ to yczenia zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci, sukcesów w pracy i yciu osobistym, zadowolenia z dzieci, wielu powodów do radoœci, wielkiej wygranej w loterii

Bardziej szczegółowo

ród³a i materia³y do stosunków polsko-niemieckich w XX wieku

ród³a i materia³y do stosunków polsko-niemieckich w XX wieku ród³a i materia³y do stosunków polsko-niemieckich w XX wieku 118 Spis dokumentów 1. Fragment wspomnieñ W³adys³awa Berkana (1859-1941), z zawodu krawca, polskiego dzia³acza spo³ecznego w Niemczech, publicysty....................

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAÑSTWO PODZIEMNE NA POMORZU 1939 1945

POLSKIE PAÑSTWO PODZIEMNE NA POMORZU 1939 1945 POLSKIE PAÑSTWO PODZIEMNE NA POMORZU 1939 1945 Biblioteka Fundacji Archiwum Pomorskie AK w Toruniu Tom XXVII Komitet Redakcyjny Biblioteki Przewodnicz¹cy ANDRZEJ TOMCZAK Cz³onkowie EL BIETA ZAWACKA, JAN

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalizacja w³adzy w Polsce w latach 1942 1947

Instytucjonalizacja w³adzy w Polsce w latach 1942 1947 PAWE SZCZEPAÑSKI Instytucjonalizacja w³adzy w Polsce w latach 1942 1947 Wstêp Agresja III Rzeszy na ZSRR z 22 czerwca 1941 r. diametralnie zmieni³a uk³ad si³ w Europie. Kraj Rad, dotychczasowy sojusznik

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

Imponderabilia. Biuletyn Pi³sudczykowski. numer siódmy

Imponderabilia. Biuletyn Pi³sudczykowski. numer siódmy Imponderabilia Biuletyn Pi³sudczykowski numer siódmy Gdañsk 2014 Rada Naukowa prof. zw. dr hab. Józef Arno W³odarski, drmarek Bia³okur, prof. nadzw. dr hab. Janusz Cisek, drmicha³ Ga³êdek, prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

W1995 roku Nagrodê Nobla w dziedzinie literatury za utwory o lirycznym

W1995 roku Nagrodê Nobla w dziedzinie literatury za utwory o lirycznym Marzena WRÓBEL Poznañ Czy Polacy s¹ Irlandczykami kontynentu...? 1 W1995 roku Nagrodê Nobla w dziedzinie literatury za utwory o lirycznym piêknie i etnicznej g³êbi, które oddaj¹ ho³d niezwyk³oœci rzeczy

Bardziej szczegółowo

WOJNA POLSKO- YDOWSKA O KRZY E... i nie tylko

WOJNA POLSKO- YDOWSKA O KRZY E... i nie tylko Wybór i opracowanie Leszek Bubel WOJNA POLSKO- YDOWSKA O KRZY E... i nie tylko Motto: ydzi tocz¹ wojnê z Koœcio³em katolickim... kardyna³ August Hlond 1936 r. ZAMIAST WSTÊPU Tylko polityk lub kompletny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MHI-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Ksi¹dz profesor Edward Staniek powiedzia³

Ksi¹dz profesor Edward Staniek powiedzia³ REFLEKSJE Ksi¹dz profesor Edward Staniek powiedzia³ kiedyœ w czasie rozmowy ze mn¹, e yjemy w epoce z³ych wiadomoœci. Telewizja, radio, prasa wrêcz zasypuj¹ nas sensacjami, w których mowa jest o przemocy,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Teresa Halik, Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2009 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2009

Copyright by Teresa Halik, Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2009 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2009 Copyright by Teresa Halik, Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2009 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2009 Redaktor ksi¹ ki Pawe³ A. Dziliñski Projekt ok³adki Micha³

Bardziej szczegółowo

WIEŒCI GMINNE 380 LAT LOKACJI MODLIBORZYC WYDANIE SPECJALNE WRZESIEÑ 2011 E G Z E M P L A R Z B E Z P A T N Y

WIEŒCI GMINNE 380 LAT LOKACJI MODLIBORZYC WYDANIE SPECJALNE WRZESIEÑ 2011 E G Z E M P L A R Z B E Z P A T N Y WIEŒCI GMINNE E G Z E M P L A R Z B E Z P A T N Y 380 LAT LOKACJI MODLIBORZYC WYDANIE SPECJALNE WRZESIEÑ 2011 RYNEK W MODLIBORZYCACH 2 Wieœci Gminne RODZINA W SIKÓW M ODZIE MODLIBORSKA NA SPACERZE RODZINA

Bardziej szczegółowo

definicjê J. Tazbira uzupe³niono wiêc o wysi³ek ze strony w³adz pañstwo-

definicjê J. Tazbira uzupe³niono wiêc o wysi³ek ze strony w³adz pañstwo- Zielona Góra 2002 WSTÊP Jednoznaczne okreœlenie wydarzeñ, które nast¹pi³y po wielkim XVI-wiecznym roz³amie, przysparza³o badaczom wielu problemów. Dopiero gdy ucich³y emocje dotycz¹ce ustalania pozycji

Bardziej szczegółowo

Copyright by Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2008 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2008

Copyright by Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2008 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2008 Copyright by Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2008 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2008 Redaktor ksi¹ ki Pawe³ A. Dziliñski Projekt ok³adki Micha³ Stopa ISBN

Bardziej szczegółowo

W oczekiwaniu na JUBILEUSZ 100-lecia PARAFII

W oczekiwaniu na JUBILEUSZ 100-lecia PARAFII P I S M O A K C J I K A T O L I C K I E J P A R A F I I S I E D L I S Z C Z E NUMER 11 SIERPIEÑ 2003 W oczekiwaniu na JUBILEUSZ 100-lecia PARAFII W numerze: Jubileusz 100-lecia Parafii Siedliszcze 25 lat

Bardziej szczegółowo

1956 POZNAÑ BUDAPESZT

1956 POZNAÑ BUDAPESZT 1956 POZNAÑ BUDAPESZT 1956 János Tischler Janusz Karwat POZNAÑ BUDAPESZT MEDIA RODZINA Copyright 2006 by Media Rodzina Ok³adkê projektowa³ Jacek Pietrzyñski Opracowanie typograficzne perfekt Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Stawka ywieniowa dzieci w szko³ach wynosi 2 z³. Wed³ug stanu na dzieñ 29.08.2007 r. w szko³ach bêdzie do ywianych 750 dzieci.

Stawka ywieniowa dzieci w szko³ach wynosi 2 z³. Wed³ug stanu na dzieñ 29.08.2007 r. w szko³ach bêdzie do ywianych 750 dzieci. WIADOMOŒCI SAMORZ DOWE 1. Szkolnictwo w roku szkolnym 2007/2008 w gminie Œwilcza W roku szkolnym 2007/2008 w strukturze organizacyjnej jest 11 szkó³ podstawowych i 5 gimnazjów oraz 4 przedszkola, w których

Bardziej szczegółowo

PUBLICYSTYKA. Publikacja finansowana ze œrodków Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, Unii Europejskiej i undacji Konrada Adenauera

PUBLICYSTYKA. Publikacja finansowana ze œrodków Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, Unii Europejskiej i undacji Konrada Adenauera SPIS TREŒCI Udanych wspinaczek (nie tylko wakacyjnych) yczy - MARIUSZ KUBIK i zespó³ redakcyjny PKE. Warszawa, 15 lipca 2003 r. Rys. Dorota Kandefer OTOGRA IA NA OK ADCE - Rzymskie Koloseum ( oto: archiwum

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 350 LECIA OBRONY JASNEJ GÓRY W CZĘSTOCHOWIE

JUBILEUSZ 350 LECIA OBRONY JASNEJ GÓRY W CZĘSTOCHOWIE SZTURM TWIERDZY JASNA GÓRA W 1655 ROKU, OBRAZ LESZKA PIASECKIEGO Z ROKU 1955 JUBILEUSZ 350 LECIA OBRONY JASNEJ GÓRY W CZĘSTOCHOWIE GJ WIV ksiêdze Pana Tadeusza ksi¹dz Robak podaj¹c szlachcie tabakierê

Bardziej szczegółowo

Koreañska Republika Ludowo-Demokratyczna totalitaryzm w wydaniu D ucze

Koreañska Republika Ludowo-Demokratyczna totalitaryzm w wydaniu D ucze ALEKSANDER REKŒÆ Koreañska Republika Ludowo-Demokratyczna totalitaryzm w wydaniu D ucze W trakcie Wojny o Wyzwolenie Ojczyzny, o³nierze naszej Armii Ludowej w jednej bitwie zabili 265 wilczych amerykañskich

Bardziej szczegółowo

Dziêkujê wszystkim, którzy. zbierali podpisy oraz z³o-

Dziêkujê wszystkim, którzy. zbierali podpisy oraz z³o- WSPOLNOTA NUMER 8 (13) sierpieñ 2000 Gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej GAZETA BEZP ATNA WSZYSTKO DLA POLSKI! ISSN 1508-3012 List od czytelnika Orze³ z Kolbuszowej? Podobno naczelny wódz Solidarnoœci

Bardziej szczegółowo

Z historii daniny publicznej i podatku

Z historii daniny publicznej i podatku 542 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2000 Katedra Finansów Z historii daniny publicznej i podatku 1. Wstêp W okresie transformacji gospodarki w Polsce wzros³a rola podatków, które s¹ postrzegane przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego artyku³u jest przedstawienie roli Bractwa Muzu³mañskiego

Przedmiotem niniejszego artyku³u jest przedstawienie roli Bractwa Muzu³mañskiego Andrzej PURAT DOI : 10.14746/pp.2014.19.1.14 Bydgoszcz Znaczenie Bractwa Muzu³mañskiego w polityce Egiptu oraz w wydarzeniach Arabskiej Wiosny 2011 roku Streszczenie: Przedmiotem niniejszego artyku³u jest

Bardziej szczegółowo

RES POLITICAE. Tom I

RES POLITICAE. Tom I PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie RES POLITICAE pod redakcj¹ Henryka ÆWIÊKA Tom I 2006 Redaktor naukowy Henryk Æwiêk Recenzent Eugeniusz Ponczek Redaktor Przemys³aw Lasota Korektor

Bardziej szczegółowo