Materiały z konferencji prasowej. nt. zagrożenia pryszczycą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały z konferencji prasowej. nt. zagrożenia pryszczycą"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROLNICTWA Biuro Prasowe I ROZWOJU WSI tel adres internetowy: tel fax Warszawa, Materiały z konferencji prasowej nt. zagrożenia pryszczycą MRiRW 9 sierpnia 27

2 Informacja nt. nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej 8 sierpnia 27 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 maja 27 r. o zmianie ustawy z dnia 11 marca 24 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej ( Dz. U. Nr 133, poz. 92). Nowe rozwiązania mają na celu szybkie dostosowywanie polskiego prawa do zmieniających się postanowień i rozwiązań ustawodawstwa wspólnotowego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Przepisy umożliwiają m.in. stosowanie innych środków niż określone w dotychczas obowiązujących przepisach przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, jeżeli wynikają one z decyzji Komisji Europejskiej. W szczególności dotyczy to stosowania środków przez powiatowego lekarza weterynarii w drodze decyzji oraz w drodze rozporządzenia przez wojewodę lub powiatowego lekarza weterynarii, w tym określenia obszarów innych niż zapowietrzony i zagrożony, jak na przykład obszary A i B, zagrożenia, nadzoru i kontroli. Rozszerzono też listę gatunków zwierząt (perlice, przepiórki, kuropatwy, bażanty, strusie oraz jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych), za które przysługiwać będzie odszkodowanie ze środków budżetu państwa w sytuacji wydania nakazu ich zabicia lub poddania ubojowi oraz wprowadzono możliwość przyznania odszkodowania za zniszczone z nakazu jaja wylęgowe. Wprowadzono także obowiązek powiadamiania organu Inspekcji Weterynaryjnej o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, który będzie spoczywał na każdej osobie, która ma jakikolwiek kontakt ze zwierzęciem. Dotyczy to np. ornitologa, wędkarza czy myśliwego. W dotychczasowych przepisach obowiązek ten spoczywał na osobach mających kontakt ze zwierzęciem wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub zawodowych. W ustawie dodano nowy rozdział 4b, dotyczący wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu zwierząt cyrkowych w celach niehandlowych. Jest to podyktowane koniecznością wykonania postanowień rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego wymagania dla takich zwierząt. W celu wykonania przepisów rozporządzenia Komisji, upoważniono powiatowego lekarza weterynarii do rejestracji cyrków, kontroli zdrowia zwierząt cyrkowych, wydawania rejestrów zwierząt i występów cyrkowych, nadawania numeru identyfikacyjnego cyrkom. Przepisy ustawy uelastycznią i przyspieszą działanie organów Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku zagrożenia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, co niewątpliwie przyczyni się do uniknięcia bądź ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt.

3 INFORMACJA DLA POSIADACZY BYDŁA, OWIEC, KÓZ, ŚWIŃ I INNYCH ZWIERZĄT PARZYSTOKOPYTNYCH W związku ze stwierdzeniem pryszczycy w Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Szkocja), Główny Lekarz Weterynarii w celu ochrony polskich stad przed tą chorobą, apeluje do rolników utrzymujących zwierzęta z ww. gatunków o stosowanie się do poniższych zaleceń, co może w znacznym stopniu zapobiec przeniesieniu wirusa pryszczycy do gospodarstw w Polsce: w przypadku zaobserwowania: - zmiany w zachowaniu zwierząt (osowienie, brak apetytu); - gorączki; - objawów takich jak: ślinienie lub kulawizna; - obecności pęcherzy w jamie ustnej, na nozdrzach lub na śluzawicy, tarczy ryjowej, na koronce racic lub w szparze międzyracicznej, na skórze wymienia lub strzykach, należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza weterynarii. do obsługi zwierząt w gospodarstwie należy używać odzieży ochronnej lub odzieży codziennej ale przeznaczonej tylko do tego celu; stosować zaostrzone zasady higieny, w szczególności podczas obsługi zwierząt. ograniczyć możliwość wchodzenia na teren gospodarstwa (szczególnie do budynków gospodarskich) osób postronnych; do gospodarstwa nie powinny wchodzić osoby, które przebywały w ostatnim czasie na terenie Wielkiej Brytanii; ograniczyć możliwość wjazdu na teren gospodarstwa pojazdów, do gospodarstwa nie powinny wjeżdżać pojazdy, które były w ostatnim czasie wykorzystywane do poruszania się po terenie Wielkiej Brytanii; nie wprowadzać na teren gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia. Pryszczyca jest zakaźną i bardzo zaraźliwą chorobą zwierząt parzystokopytnych. Wirus pryszczycy przenosi się przez kontakt bezpośredni pomiędzy zwierzętami, za pośrednictwem mięsa i produktów mięsnych, mleka i jego przetworów, nasienia, skór, wełny, karmy dla zwierząt, itp. Wirus może być także przenoszony przez człowieka, sprzęt gospodarski, zwierzęta domowe i dzikie, ptaki, środki transportu, odzież, itp. Wystąpienie tej szybko szerzącej się choroby powoduje zawsze ogromne straty ekonomiczne dla kraju oraz hodowców zwierząt, związane w koniecznością wybijania zakażonych stad, a także ograniczeniem obrotu i handlu zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego. GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII z up. lek. wet. Janusz Związek Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii

4 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA PODRÓŻUJĄCYCH Z WIELKIEJ BRYTANII W związku z wystąpieniem przypadku pryszczycy u bydła w Wielkiej Brytanii, zgodnie z obowiązującym prawem podróżni przybywający z terytorium Wielkiej Brytanii obowiązani są do pozbywania się do oznakowanych pojemników kanapek, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego niepoddanych obróbce cieplnej, a ponadto innej żywności pochodzenia zwierzęcego, która nie jest zapakowana fabrycznie w hermetyczne opakowania. ANNOUNCEMENT OF THE CHIEF VETERINARY OFFICER FOR PASSENGERS TRAVELLING FROM GREAT BRITAIN Due to the outbreak of FMD in cattle on the territory of Great Britain, pursuant to the current legal regulations all passengers arriving from Great Britain are obliged to dispose into the marked containers sandwiches and products of animal origin that have not undergone heat treatment and moreover other food of animal origin which is not hermetically packed by the producer.

5 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA PODRÓŻUJĄCYCH Z WIELKIEJ BRYTANII W związku z wystąpieniem przypadków pryszczycy w Wielkiej Brytanii, Główny Lekarz Weterynarii apeluje do osób, które podczas pobytu na tym terytorium, w szczególności na obszarze hrabstwa Surrey, miały kontakt ze zwierzętami wrażliwymi na zakażenie (bydło, owce, kozy, świnie lub inne zwierzęta parzystokopytne, np. jelenie, sarny, daniele, lamy, wielbłądy, antylopy, itp.), czyli osoby, które przebywały lub pracowały w gospodarstwach utrzymujących takie zwierzęta lub miały z nimi kontakt w innych okolicznościach, aby przed kontaktem ze zwierzętami z ww. gatunków na terenie Polski: zachowały zaostrzone wymogi higieniczne, m.in. dokonały zmiany odzieży, a odzież używaną uprzednio podczas kontaktu ze zwierzętami poddały czyszczeniu (pranie) i w miarę możliwości dezynfekcji; dokonały czyszczenia i dezynfekcji obuwia, jeżeli było ono wykorzystywane uprzednio podczas kontaktu ze zwierzętami; podczas kontaktu ze zwierzętami wrażliwymi na terytorium Polski, używały odzieży innej niż wykorzystywana na terenie Wielkiej Brytanii.

6 ANNOUNCEMENT OF THE CHIEF VETERINARY OFFICER FOR PASSENGERS TRAVELLING FROM GREAT BRITAIN According to the confirmation of cases of foot and mouth disease (FMD) in the territory of Great Britain, Chief Veterinary Officer of Poland appeals to the persons, who had contact with the susceptible animals (cattle, sheep, goats, pigs and other biungulates e.g. deer, llamas, camels, antelopes, etc.) during their stay in Great Britain, especially in the Surrey County - that is persons, who have stayed or worked in holdings where abovementioned animals are kept or persons who were in contact with those animals in the other circumstances, to, before they will be in contact with the animals mentioned above in the territory of Poland: apply restricted hygiene rules, inter alia to change their clothes. Clothes, which have been used before during the contact with animals, should be cleaned and disinfected if it possible; clean and disinfect footwear, if it has been used before during the contact with the susceptible animals; use clothes different from those used during the contact with susceptible animals in the territory of Great Britain.

7 Wytyczne GS6wnego Lekarza Weterynarii do decyzji Komisji 27/552/WE z dnia 6 sierpnia 27 r. w sprawie tymczasowych Srodk6w ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Kr6lestwie Na podstawie przepisow decyzji Komisji /WE przemieszczanie towarow z terytorium Zjednoczonego Krolestwa odbywa sie w sposob nastepujqcy : I. Przemieszczanie iyw~ch zwierzqt. Art. 13 ust. 1 Obowiqzuje zakaz przemieszczania zwierzqt z gatunk6w podatnych na pryszczyce z innych paiistw cz~onkowskich do Wielkiej Brytanii (~~$66 terytorium Zjednoczonego Kr6lestwa obejmujqca Walie, Anglie i Szkocje). Art. 1 - iywe zwierzeta z gatunk6w wrailiwych (bycllo, owce, kozy, Gwinie, inne zwierzeta parzystokopytne). Przywoz z terytorium Zjednoczonego Krolestwa 5ywych zwierzqt z gatunkow wrailiwych (bydlo, owce, kozy, swinie, inne zwierzeta parzystokopytne) jest dozwolony pod nastcpujqcymi warunkami: 1. Zwierzeta nie pochodzq z terytoriurn Wielkiej Brytanii (Anglii, Walii lub Szkocji); 2. Zwierzctom musi towarzyszye Swiadectwo zdrowia - odpowiednio: dla bydla - okreslone w dyrektywie Rady 64/432/EWG; dla Swin - okreslone w dyrektywie Rady 64/432/EWG; dla owiec i koz - okreslone w dyrektywie Rady 9 1/68/EWG; dla innych zwierzqt parzystokopytnych - okreslone w dyrektywie Rady 92/65/EWG. ~wiadectwa zdrowia muszq by6 zaopatrzone w klauzule: w przypadku byclla, owiec, k6z lub Swiii o tresci:,,zwierzeta zgodne z decyzjq Komisji 27/552/WE z dnia 6 sierpnia 27r. w sprawie tylnczasowych srodkow ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Kr61estwien;

8 w przypadku innych zwierzqt parzystokopytnych o tresci:,,zwierzeta parzystokopytne zgodne z decyzja Komisji 27 / 552 /WE z dnia 6 sierpnia 27r. w sprawie tymczasowych srodkow ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Krolestwie"; 3. Lokalny organ weterynaryjny Zjednoczonego Krolestwa poinformuje z trzydniowym wyprzedzeniem wlasciwego powiatowego lekarza weterynarii oraz Glownego Lekarza Weterynarii o planowanym przemieszczeniu zwierz~t zaopatrzonych w odpowiednie swiadectwa zdrowia. Art iywe koniowate. Przywoz z calego terytorium Zjednoczonego Krolestwa (lqcznie z Wielka Brytaniq) kywych koniowatych jest dozwolony pod nastepujacymi warunkami: 1. Koniowate zostanq zaopatrzone w gwiadectwo zdrowia, zgodne ze wzorem okreslonym w zalqczniku C do dyrektywy Rady 9/426/EWG (swiadectwo zdrowia powinno zostak wydane wylqcznie koniowatym pochodzqcym z gospodarstw, co do ktorych nie podejrzewa sie oraz w ktorych nie potwierdzono zakaienia wirusem pryszczycy); swiadectwo zdrowia musi by6 zaopatrzone w klauzule:,,koniowate zgodne z decyzjq Komisji 27/552/WE z dnia 6 sierpnia 27r. w sprawie tymczasowych srodkow ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Kr61estwie7'; 11. Prze mieszczanie material u biologicznego Art. 6 - Material biologiczny (nasienie, komdrki jajowe i zarodki zwierzqt z gatunkbw wrailiwych na zakaienie) Przywoz z Wielkiej Brytanii (cze5ci terytorium Zjednoczonego Krolestwa obej mujqcej Anglie, Szkocje i Walie) nasienia, kom6rek jajowych lub zarodkow bydla, owiec, koz, swin lub innych parzystokopytnych jest zakazany za wyjqtkiem: 1. zamroionego nasienia bydla i Swin wyprodukowanego przed dniem 15 lipca 27r.; lub 2. zarnroionego nasienia bydla i swin oraz zarodkow bydla, ktore zostaky przywiezione na terytorium Zjednoczonego Krolestwa, zgodnie z przepisami dyrektyw Rady 88/47/EWG, 9/429/EWG i 89/556/EWG i od chwili wprowadzenia ich na to terytorium przechowywane i transportowane oddzielnie od nasienia i zarodkow, co do ktorych obowiwje zakaz ich wywozu z obszaru Wielkiej Brytanii.

9 !!! Przed wyslaniem nasienia z obszaru Wielkiej Brytanii do innego panstwa czlonkowskiego, wladze Zjednoczonego Krolestwa powinny przekaza6 list9 podmiot6w (olrodk6w) zatwierdzonych do wywozu takiego nasienia. Dopuszczone do wywozu do innych panstw czlonkowskich przesylki nasienia z obszaru Wielkiej Brytanii (ww. wyjqtki), a takie przesylki nasienia i zarodkow bydla oraz nasienia swin przywoione z pozostalych obszarow Zjednoczonego Krolestwa muszq by6 zaopatrzone w Lwiadectwo zdrowia: dla mroionego nasienia bydla - ustanowione zgodnie z dyrektywq Rady EWG i zaopatrzone w klauzule:,,zamroione nasienie bydla zgodne z decyzjq Komisji 27/552/WE z dnia 6 sierpnia 27r. w sprawie tymczasowych srodkow ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Krolestwie"; dla mroionego nasienia swin - ustanowione zgodnie z dyrektywq Rady 9 / 4291 EWG i zaopatrzone w klauzule:,,zamroione nasienie swin zgodne z decyzjq Komisji 27/552/WE z dnia 6 sierpnia 27r. w sprawie tymczasowych srodkow ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Krolestwie"; dla zarodkow bydla - ustanowione zgodnie z dyrektywq Rady 89/556/EWG i zaopatrzone w klauzule:,,zarodki bydla zgodne z decyzjq Komisji 27/552/WE z dnia 6 sierpnia 27r. w sprawie tymczasowych srodkow ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Krolestwie" Przemieszczanie gwieiego miesa, miesa mielonego, miesa mechanicznie odkostnionego, surowych wyrob6w miesnych. Art. 2- Miqso otrzymywane z bydla, owiec, k6z i gwih oraz innych parzystokopytnych: 1. Zakaz dotyczy wywozu miesa tj. gwieiego miqsa, miqsa mielonego, MOM i surowych wyrob6w miqsnych (zgodnie z definicjq zawartq w zalqczniku 1 rozporzqdzenia pkt ,,Wyroby miesne" oznaczajq swieie mieso, w tym mieso rozdrobnione na kawalki, do ktorego dodano srodki spoiywcze, przyprawy korzenne lub substancje dodatkowe, lub ktore poddano procesowi niewystarczajqcemu do modyfikacji wewnetrznej struktury wlokien miesniowych miesa, a zatem niewystarczajqcemu do wyeliminowania cech swieiego miesa) z terytorium Walii, Anglii i Szkocji; 2. Mieso nie kwalifikylqce sie do wywozu oznaczone powinno by6 zgodnie z zalqcznikiem do decyzji Komisji 2 1 / 34 /WE - Zalqcznik Nr 1 ; 3. Powyiszy zakaz nie dotyczy miesa: wyrainie zidentyfikowanego, przechowywanego oraz transportowanego oddzielnie od miesa, o ktorym mowa w cze5ci 111, ust. 1 wytycznych, zostalo wyprodukowane na terytorium Wielkiej Brytanii (Walii, Anglii i Szkocji) przed 15 lipca 27 roku lub

10 pochodzi od zwierzqt hodowanych i poddanych ubojowi poza obszarem Wielkiej Brytanii, w przypadku miesa dziczyzny wrailiwej na pryszczyce, zabitych poza terytorium Wielkiej Brytanii, 4. Mieso kwalifikujqce sie do wyslania z terytorium Zjednoczonego Krolestwa oznakowane jest znakiem owalnym zgodnie z rozdzialem I11 zalqcznika I Rozporzqdzenia (WE) nr (znak jakosci zdrowotnej). 5. Wyslanemu miesu towarzyszye powinno swiadectwo zdrowia zawierajqce sformulowanie:,,mieso zgodne z decyzjq Komisji 27/552/WE z dnia 6 sierpnia 27 r. w sprawie tymczasowych srodkow ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Krolestwie". 6. Moiliwy jest przywoz miesa uzyskanego w zakladach rozbioru poloionych na terytorium Wielkiej Brytanii (Anglia, Szkocja, Walia), jeieli mieso: oznakowane jest znakiem owalnym zgodnie z rozdzialem I11 zalqcznika I Rozporzqdzenia (WE) nr (znak jakosci zdrowotnej), zostalo wyrainie zidentyfikowane, transportowane i przechowywane oddzielnie od miesa, o ktorym mowa w czesci I11 ust. 1 wytycznych, zostalo uzyskane przed dniem 15 lipca 27 r. lub pochodzi od zwierzqt hodowanych i ubitych poza terytorium Wielkiej Brytanii, zaopatrzone jest w swiadectwo zdrowia zawierajqce sformulowanie:,,mieso zgodne z decyzjq Komisji 27/552/WE z dnia 6 sierpnia 27 r. w sprawie tymczasowych Srodkow ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Krolestwie". IV. Przemieszczanie produkt6w miesnych, w tym przetworzonych ioladk6w, pecherzy i jelit. Art. 3 - Produkty miesne w tym przetworzone iolqdki, pecherze i jelita otrzymywane z bydla, owiec, k6z i gwiii oraz innych parzystokopytnych: 1. Zakaz dotyczy wywozu produktow miesnych w tym przetworzonych zolqdk6w, pecherzy i jelit z terytorium Wielkiej Brytanii (Walii, Anglii i Szkocji); 2. Powyiszy zakaz nie dotyczy produktow miesnych w tym iolqdkow, pecherzy i jelit okreslonych, ktore: zostaky wyprodukowane z miesa uzyskanego przed 15 lipca 27r. lub zostaly wyprodukowane z miesa pochodzqcego ze zwierzqt hodowanych i ubitych poza terytorium Wielkiej Brytanii,

11 w przypadku produktow pochodzqcych z miesa zwierzqt lownych wrailiwych na pryszczyce, zabitych poza terytorium Wielkiej Brytanii, lub zostafy poddane przynajmniej jednej ze stosowanych obrobce ustalonych w czesci 1 do zalqcznika I11 do Dyrektywy Rady 22/99 / WE - Zalqcznik Nr Produktom miesnym w tym przetworzonym iolqdkom, pecherzom i jelitom towarzyszyd powinno swiadectwo zdrowia zawierajqce sformulowanie:,,produkty miesne, w tym przetworzone iolqdki, pecherze i jelita, zgodne z decyzjq Komisji 27/552/WE z dnia 6 sierpnia 27r. w sprawie tymczasowych srodkow ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Krolestwie". 4. Produktom miesnym w tym przetworzonym iolqdkom, pecherzom i jelitom towarzyszyd moie handlowy dokument identyfikacyjny w przypadku: gdy przetwory miesne spelniajq wymagania czesci IV, ust. 2 wytyczny ch 7 zostafy wytworzone w zakladzie posiadajqcym wdroiony system HACCP poswiadczony przez urzedowego lekarza weterynarii, zgodnie z art. 9 ust. 1 decyzji Komisji nr Ponadto produktom miesnym w tym przetworzonym iolqdkom, pecherzom i jelitom moie towarzyszyd wylqcznie handlowy dokument identyfikacyjny w przypadku: *gdy, zostafy poddane przynajmniej jednej ze stosowanych obr6bce ustalonych w czesci 1 do zalqcznika I11 do dyrektywy Rady 22/99/ WE - Zalqcznik Nr 2, gdy, zostafy zapakowane w hermetycznie zamkniete opakowania zapewniajqce zabezpieczenie produktu w czasie przechowywania, gdy, zostaly umieszczone na HDI informacje o rodzaju obrobki cieplnej. V. Przemieszczanie mleka. Art. 4 - Mleko przeznaczone lub nie przeznaczone do spoiycia przez ludzi. 1. Zakaz dotyczy wywozu mleka przeznaczonego lub nie przeznaczonego do spoiycia dla ludzi pochodzqcego z Wielkiej Brytanii (Walii, Anglii i Szkocji); 2. Powyiszy zakaz nie dotyczy mleka poddanego obrobce okreslonej w: czesci A, zalqcznika IX do Dyrektywy Rady WE, jeieli mleko jest przeznaczone do konsumpcji dla ludzi - Zalqcznik Nr 3, lub czesci B zalqcznika IX Dyrektywy Rady 23/85/WE, jeieli mleko jest przeznaczone do iywienia zwierzqt parzystokopytnych lub na cele techniczne - Zalqcznik Nr 3.

12 3. Zakaz opisany w czesci V, ust. 1 nie dotyczy mleka przetworzonego w zakladach poloionych na terytorium Wielkiej Brytanii, jeieli mleko: spelnia wymagania opisane w czesci V, ust. 2, musi bye wyrainie zidentyfikowane, musi byc przechowywane i transportowane oddzielnie od mleka i przetworow mlecznych opisanych w czesci V i VI ust. 1 wytycznych. 4. Mleku nieobjetemu zakazem opisanym w czesci V ust. 1, wysylanemu z Wielkiej Brytanii towarzyszyc powinno swiadectwo zdrowia zawierajqce sformulowanie:,,mleko zgodne z decyzjq Komisji 27/552/WE z dnia 6 sierpnia 27r. w sprawie tymczasowych srodkow ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Krolestwie". 5. Mleku towarzyszyc moie HDI w przypadku: gdy mleko zostalo poddane obrobce opisanej w czesci V, ust. 2 wytycznych, zostalo wytworzone w zakladzie posiadajqcym wdroiony system HACCP poswiadczony przez urzedowego lekarza weterynarii, zgodnie z art. 9 ust. 1 Decyzji Komisji nr Ponadto wysylane z terytorium Wielkiej Brytanii mleko moie by6 zaopatrzone wylqcznie w handlowy dokument identyfikacyjny w przypadku gdy,: zostalo poddane obrobce okreslonej czesci A, zdqcznika IX do dyrektywy Rady 23 / 851 WE, jeieli mleko jest przeznaczone do konsumpcji dla ludzi - Zalqcznik Nr 3, lub czesci B zalqcznika IX Dyrektywy Rady 23/85/WE, jeieli mleko jest przeznaczone do 5ywienia zwierzqt parzystokopytnych lub na cele techniczne - Zalqcznik Nr 3, zostalo zapakowane w hermetycznie zamkniete opakowania zapewniajqce zabezpieczenie produktu w czasie przechowywania, zostaly umieszczone na HDI informacje o rodzaju obrobki cieplnej. VI. Przemieszczanie przetworbw mlecznych. Art. 5 Przetwory mleczne przeznaczone lub nie przeznaczone do spoiycia dla ludzi. 1. Zakaz dotyczy wywozu przetworow mlecznych przeznaczonych lub nie przeznaczonych do spoiycia dla ludzi pochodzqcych z Wielkiej Brytanii (Walii, Anglii i Szkocji). 2. Zakaz nie dotyczy przetworow mlecznych ktore: wyprodukowane przed 15 lipca 27r., lub wyprodukowanych z mleka poddanego obrobce opisanej w czesci V ust. 2 i 3, 3. Zakaz nie dotyczy takie w przypadku wyprodukowania z mleka poddanego zabiegom wyrnienionych w lit a lub lit b ust 3 art. 5 decyzji Komisji z dnia 6 sierpnia 27 roku;

13 4. Zakaz nie dotyczy take przetworow mlecznych przeznaczonych lub nie do spokycia dla ludzi wyprodukowanych na terytorium Wielkiej Brytanii jeieli: ekaida partia mleka przetwarzanego w zakladzie spelniala wymagania okreslone przetwarzanego czesci V, ust. 2, lub *pochodzila od zwierzat spoza Wielkiej Brytanii, l wszystkie produkty mleczne wykorzystywane do produkcji wyrobu gotowego spelniaky wymagania okreslone w czesci VI, ust. 2 lub 3, lub przetwory mleczne zostaly wytworzone w zamadzie znajdujacym sic poza terytorium Wielkiej Brytanii z mleka pozyskanego na obszarze Anglii, Walii i Szkocji przed 15 lipca 27r., a ponadto l zostaly wyrainie zidentyfikowane, przechowywane i transportowane oddzielnie od produktow opisanych w czesci VI, ust Przetworom mlecznym wyslanym z terytorium Wielkiej Brytanii powinno towarzyszyd swiadectwo zdrowia zawierajace sformulowanie:,,przetwory mleczne zgodne z Decyzja Komisji 27/552/WE z dnia 6 sierpnia 27r. w sprawie tymczasowych srodkow ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Krolestwie". 6. Przetworom mlecznym moie towarzyszyd HDI w przypadku, gdy : l spelniaja wymagania opisane w czesci VI, ust. 2-4 wytycznych, zostaly wytworzone w zakladzie posiadajacym wdroiony system HACCP poswiadczony przez urzedowego lekarza weterynarii, zgodnie z art. 9 ust. 1 Decyzji Komisji nr 27/552/WE. 7. Ponadto produktom mlecznym moie towarzyszyd wylacznie HDI W przypadku gdy, spelniaj~ wymagania opisane w czesci VI, ust. 2-4 wytycznych, l zostaly zapakowane w hermetycmie zamkniete opakowania zapewniajqce zabezpieczenie produktu w czasie przechowywania, zostaly umieszczone na HDI informacje o rodzaju obrobki cieplnej. VII. Przemieszczanie miesa nie przeznaczonego do spoiycia przez ludzi. Odbywa sie jak na zasadach jak dla miesa przeznaczonego do spoiycia przez ludzi. VIII. Przemieszczanie obornika i gno-iowicy - zabronione. IX. Przemieszczanie sk6r i sk6rek. Art. 7 - Sk6ry i sk6rki pochodzqce z byda, owiec, k6z i gwiii lub innych parzystokopytnych. 1. Zakaz dotyczy wywozu surowych skor i sk6rek bydla, owiec, k6z i swin lub innych parzystokopytnych z terytorium Wielkiej Brytanii( Anglii, Szkocji i Walii) 2. Zakaz nie dotyczy sk6r i skorek, ktore : l wyprodukowano przed dniem 15 lipca 27 r. lub

14 poddano soleniu przez 7 dni w soli morskiej z dodatkiem 2% weglanu sodowego lub suszono przez 42 dniu w temperaturze co najmniej 2C 3. Przesylkom skor i skorek bydla, owiec, koz i swin oraz innych parzystokopytnych (o ktorych mowa w pkt 2) wysylanym do innych panstw czlonkowskich powinno towarzyszyd swiadectwo zawierajace sformulowanie:,skory i skorki zgodne z decyzjq Komisji 27/552/WE z dnia 6 sierpnia 27 r. w sprawie tymczasowych srodkow ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Krolestwie" lub dla skor i skorek poddanych suszeniu lub soleniu dokument handlowy potwierdzajqcy zgodnosd z jednym z w/w w niniejszym punkcie warunkow przetwarzania oraz poswiadczony przez urzedowego lekarza weterynarii, zgodnie z art. 9 ust. 1 decyzji Komisji nr 27/552/ WE. 4. W przypadku skor i skorek (wyprodukowanych przez 15 lipca 27 r.): zwierzqt kopytnych, ktore poddane zostaly pelnemu procesowi garbowania lub,,wet blue" lub piklowanych lub wapnowanych (traktowanych wapnem i trzymanych w solance w odczynie ph przez co najmniej 8 godzin. W drodze odstepstwa wystarczy, aby towarzyszyl im dokument handlowy potwierdzajqcy zgodnosd z jednym z w/w w niniejszym punkcie warunkow przetwarzania. X. Przemieszczanie produkt6w zwierzecych uzyskanych z bydla, owiec, k6z i gwiii oraz innych parzystokopytnych nie wymienionych w czegciach I1 - IX wytycznych. Art. 8 - Przemieszczanie karmy dla zwierzqt domowych, trofe6w mygliwskich, welny, wlosia i szczeciny oraz krwi i produkt6w z krwi nie przeznaczonej do konsumpcji dla ludzi. 1. Moiliwy jest przywoz z Wielkiej Brytanii karm dla zwierzqt domowych, ktore spelniajq nastepujqce wymogi: karma dla zwierzqt domowych w puszkach, musi zostad poddana obrobce cieplnej do wartosci Fc minimum 3. przetworzona karma dla zwierzqt domowych inna nii karma w puszkach musi by6 poddana w cdosci obrbbce cieplnej w temperaturze co najmniej 9 "C. Po zakonczeniu obrobki, muszq bye podjete wszelkie srodki ostroinosci w celu zagwarantowania, ie

15 produkt nie zostanie naraiony na zakaienie. Produkt musi byc umieszczony w nowym opakowaniu. podczas przetwarzania gryzaki dla psow muszq bye poddane obrobce cieplnej wystarczajqcej do zniszczenia organizmow chorobotworczych (miedzy innymi salmonelli). Po zakonczeniu obrobki muszq by6 podjete wszelkie srodki ostroinosci w celu zagwarantowania, ie produkt nie zostanie naraiony na zakaienie. Produkt musi bye umieszczony w nowym opakowaniu. 2. Przemieszczanie trofe6w mvsliwskich. Moiliwy jest przywoz z Wielkiej Brytanii trofeow mysliwskich: a) *pochodzqcych od ptakow i kopytnych, ktore w calosci poddano zabiegowi taksydermii zapewniajqcej ich zachowanie w temperaturze otoczenia i *gatunkow innych nii kopytne i ptaki lub, b) zawierajqcych wylqcznie kosci, rogi, kopyta, pazury, poroia lub zeby, ktore musialy: zostae zanurzone we wrzqcej wodzie przed odpowiedni czas w celu zagwarantowania, ie wszystkie substancje inne nii kosci, rogi, kopyta, pazury, poroie lub zeby zostanq usuniete; zostad zdezynfekowane za pomocq srodka dozwolonego przez wlasciwe wladze, w szczeg6lnosci nadtlenkiem wodoru w przypadku partii sldadajqcych sie z kosci; niezwlocznie po obrobce zostad umieszczone, bez moiliwosci kontaktu z innymi produktami pochodzenia zwierzecego, ktore moglyby je zakazie, w osobnych, przezroczystych i zamykanych opakowaniach, tak aby uniknqe p6iniejszego zakaienia; oraz zostad wyposaione w dokument lub swiadectwo potwierdzajqce, ie powyisze warunki zostaly spelnione lub c) skladajqcych sie wylqcznie ze skor lub skorek musialy zostae poddane: suszeniu; soleniu na sucho lub mokro przez co najmniej 14 dni przed wysylkq lub; konserwacji za pomocq procesu wyprawiania innego nii garbowanie zatwierdzonego zgodnie z procedurq okreslonq w art. 33 ust. 2; lub d) skladajqcych sie wylqcznie ze sk6r lub skorek musialy : zostak umieszczone, niezwlocmie po wyprawieniu, bez moiliwosci kontaktu z innymi produktami pochodzenia zwierzecego, kt6re moglyby je zakazie, w osobnych, przezroczystych i zamknietych opakowaniach, tak aby uniknad p6iniejszego zakaienia; oraz

16 zostad wyposaione w dokument lub swiadectwo potwierdzajace, ie powyisze warunki zostaly spelnione. 3. Przemieszczanie welny owcze.i, wlosia przeiuwaczy i szczeciny gwin. 1. Moiliwy jest przywoz z Wielkiej Brytanii welny owczej, wlosia przeiuwaczy i szczeciny swin poddanych praniu fabrycznemu lub zostdy uzyskane w procesie garbowania, i nieprzetworzonej welny owczej, wlosia przeiuwaczy i szczeciny swin, ktore sq zamkniete w bezpiecznym opakowaniu i suche. 2. W przypadku przywozu w/w materialow przesylce musi towarzyszyd dokument handlowy stwierdzajqcy zastosowanie prania fabrycznego lub pochodzenia tych produktow z garbowania lub ich zgodnosci z nastepujqcymi wymogami: nieprzetworzona welna, siersd, swinska szczecina oraz nieprzetworzone piora i ich czesci muszq pochodzid od zwierzqt okreslonych w art. 6 ust. 1 lit. c) lub k) rozporzqdzenia 1774/22. Muszq one byd suche i zarnkniete w bezpiecznym opakowaniu. Jednakie, przewoienie Swinskiej szczeciny, z regionow, w ktorych afrykanski pomor swin stanowi chorobq endemicznq jest zabronione z wyjqtkiem swinskiej szczeciny, ktora: a) byla parzona, farbowana lub bielona; b) zostala poddana innej formie obrobki, ktore gwarantuje zniszczenie czynnikow chorobotworczych, przy zaloieniu ie skutek taki jest potwierdzony w formie swiadectwa wydanego przez lekarza weterynarii odpowiedzialnego za miejsce pochodzenia. Pranie fabryczne nie moie byd uznane za forme obrobki odpowiadajqca celom niniejszego przepisu. panstwa czlonkowskie muszq udzielid zezwolenia na przywoz nieprzetworzonej welny, siersci, nieprzetworzonych pior i ich czesci, jeieli sq one: a) suche i zamkniete w bezpiecznym opakowaniu; oraz b) wysylane bezposrednio do zakladu technicznego lub zakladu posredniego w warunkach, w ktorych nie moiliwosci rozprzestrzenienia sic czynnikow choro botworczych. 4. Przemieszczanie krwi produktow z krwi nie przeznaczonvch do spoiycia przez ludzi. Moiliwy jest przyw6z z Wielkiej Brytanii krwi i produktow z knvi nieprzeznaczonych do spoiycia przez ludzi (o ktorych mowa w zal. I pkt 4 i 5 rozporzqdzenia / 2) poddanych co naj mniej jednemu z zabiegow opisanych poniiej : obrobce cieplnej w temperaturze 65 "C przez co najmniej trzy godziny, a nastepnie kontroli skutecznosci,

17 napromieniowaniu o natezeniu 2,5 megaradow lub promieniami gamma, a nastepnie kontroli skutecznosci, zmianie odczynu ph na ph 5 przez dwie godziny, a nastepnie kontroli skutecznosci, obrobce cieplnej w temperaturze co najmniej 9 "C w calej masie, a nastepnie kontroli skutecznosci lub kaidej innej obrobce przewidzianej zgodnie z procedurq okreslonq w art. 33 ust. 2; lub 5. Przemieszczanie smalcu i wytopionych tluszczy. Moiliwy jest przywoz smalcu i wytopionych ~uszczy z Wielkiej Brytanii, ktore zostaly poddane nastepujqcej obrobce termicznej: w temperaturze co najmniej 7 "C przez co najmniej 3 min., lub w temperaturze co najmniej 9 "C przez co najmniej 15 min. 6. Przemieszczanie oslonek zwierzecych. Moiliwy jest przywoz oslonek zwierzecych, ktore zostaly oczyszczone, pozbawione sluzowki, a nastepnie zasolone, wybielone lub wysuszone i zabezpieczone przed rekontaminacjq. 7. Produktom opisanym w czesci X wytycznych, wysylanym z terytorium Wielkiej Brytanii powinno towarzyszyk swiadectwo zdrowia zawierajqce sformulowanie:,,produkty zwierzece zgodne z decyzjq Komisji /WE z dnia 6 sierpnia 27r. w sprawie tymczasowych srodkow ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Kr6lestwie". 8. Produktom opisanym w czesci X ust. 4-6 moie towarzyszyd. dokument handlowy, jeieli stwierdzenie zgodnosci z warunkami w zakresie przetwarzania w dokumencie handlowym zostdo poswiadczone przez urzedowego lekarza weterynarii, zgodnie z art. 9 ust. 1 Decyzji Komisji nr 27/552/WE. Zalaczniki: Zalqcznik nr 1 - wzor pieczeci zgodnie z zalqcznikiem decyzji Kornisji 21/34/WE; Zalacznik nr 2 - zalqcmik I11 do dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia 22r. nr 22/99/WE; Zalqcznik nr 3 - zalqcmik IX do dyrektywy Rady 23/85/WE.

18 Zalqcznik nr 1 Wymiary: GB=7mrn Numer zakladu = 1 mm ~rednica okregu zewnqtrznego = 5 nun GruboSC linii okregu = 3 mu1

19 Zalqcznik nr 2 1. Zabiegi w celu wyelirninowania niekt6rych zagroien dla zdrowia zwierzqt zwiqzane z miqsem i mlekiem MIESO zabiegi* a) Obr6bka termiczna w hermetycznie zarnkniqtym pojernniku do wartosci F, wynoszqcej 3,OO lub wiqkszej** b) Obrbbka termiczna w temperaturze minimum 7 OC, kt6rq naleiy uzyskad wewnqtrz miqsa c) Obrbbka termiczna w temperaturze minimum 8 "C, ktorq nalezy uzyskad wewnqtrz miqsa d) Obr6bka termiczna w hermetycznie zamkniqtym pojemniku w przynajmniej 6 OC przez minimum 4 godziny, podczas tego okresu czasu temperatura przynajmniej 7 OC musi utrzymywad siq wewnqtrz pojemnika przez 3 minut e) Fel~nentacj a naturalna i dojrzewanie nie kr6tsze niz dziewiqd miesiqcy dla miqsa bez kosci, w rezultacie dajqce nastepujqce wlasciwosci: wartoid Aw nie wiqksza niz,93 lub wartoid ph nie wieksza niz 6,O f) Ten Sam zabieg jak w lit, e) powyiej, jednak miqso moze by6 z koscic Pryszczyca Klasyczny pornor Swin Choroba pqcherzyko wa Swin Choroby Afiykanski pom6r Ksiqgosusz Swin Rzekomy pomor drobiu - Influenza drobiu - Pomor malych przeiuwaczy

20 MIQSO zabiegi* g) Salami: obr6bka zgodnie z kryteriami okreslonymi przez procedure w art. 12 ust. 2 bqdqcej nastqpstwern opinii odnosnego Komitetu Naukowego h) Szynki i polqdwice: obrbbka obejmujqca fermentacjq naturalnq i dojrzewanie przez co najmniej 19 dni dla szynek i 14 dni dla polqdwic i) Obrobka termiczna zapewniajqca utrzymanie temperatury przynajmniej 65 "C wewnqtrz pojemnika przez okres czasu konieczny dla uzyskania wartosci pasteryzacji (pv) r6wnej lub wiqkszej nii 4 MLEKO i przetwory mleczne (wlqczajqc Smietanq) przeznaczone do spozycia przez ludzi a) Ultra wysoka temperatura (UHT = minimalna obrbbka w 132 "C przez przynajmniej 1 sekundq) b) Jeieli mleko ma ph poniiej 7,, prosta wysokotemperaturowa kr6tkotnvala pasteryzacja (HTST) c) Jezeli mleko ma ph powyiej 7,, podwojna HTST Pryszczyca Klasyczny pombr Swin Choroba pqcherzyko wa Swin Choroby Afiykanski pom6r Ksiegosusz Swin Rzekomy pomor drobiu influenza drobiu Pomor malych prze2uwaczy

21

22 SPOSOBY POSTEPOWANIA Z MLEKIEM ZAPEWNIAJACE ZNlSZCZENlE WIRUSA PRYSZCZYCY Mleko i produkty mleczne przeznaczone do konsumpcji przez czlowieka Nizej wymienione rodzaje zabiegow, jakim poddaje sie mleko uznaje sie za dzialania dajqce gwarancje zabicia wirusa pryszczycy w mleku i produktach mlecznych przeznaczonych do konsurr~pcji przez cdowieka. Nalezy przedsiqwziqc stosowne srodki ostroznosci w celu unikniecia wszelkiego kontaktu przetworzonego mleka i produktow mlecznych z potencjalnym zrodlem wirusa pryszczycy. 1. Mleko przeznaczone do konsumpcji przez czlowieka musi zostac poddane przynajmniej jednemu z nizej wymienionych zabiegow: 1.I. sterylizacja na poziomie przynajmniej Fo3; 1.2. obrobka termiczna UHT'; 1.3. obrobka termiczna HTST~ zastosowana dwa razy w doniesieniu do mleka o ph rownym lub wiekszym niz 7,O; 1.4. obrobka termiczna HTST mleka o ph ponizej 7,O; 1.5. obrobka termiczna HTST polqczona z innym zabiegiem fizycznym majqcym za zadanie: obnizenie poziomu ph do 6 na przynajmniej godzine, lub dodatkowe ogrzanie to temperatury 72'~ lub wyiszej, pdqczone z odwodnieniem. 2. Produkty mleczne muszq albo zostac poddane jednej z powyzszych obrobek termicznych, albo zostac wyprodukowane z mleka poddanego zabiegom stosownie do ustepu 1. I UHT = obrobka termiczna w ultra wysokiej temperaturze 132 "C przez przynajmniej jedna sekunde.(ultra High Temperature). ' HTST. = kr6tka pasteryzacja w wysokiej temperaturze 72 "C przez przynaj~nniej 15 sekund lub adekwatny zabieg pasteryzacji dajqcy negatywnq reakcje w teicie na fosfataze (High Temperature Short Time).

23 3. Decyzje o zastosowaniu innego rodzaju zabiegu podejmuje sie zgodnie z procedurq, o ktorej mowa w Artykule 89(2), w szczegolnosci w stosunku do produktow mlecznych, ktorych okres dojrzewania jest wydluzony, lqcznie z zabiegiem obnizania ph do poziomu ponizej 6. Mleko nie przeznaczone do konsumpcji przez czlowieka lub mleko przeznaczone do iywienia zwierzqt Nizej wymienione rodzaje zabiegow, jakirrl poddaje sie mleko uznaje sie za dzialania dajqce gwarancje zabicia wirusa pryszczycy w mleku i produktach mlecznych nie przeznaczonych do konsumpcji przez czlowieka lub przeznaczonych do zywienia zwierzqt. Nalezy przedsiewziqc stosowne srodki ostroznosci w celu unikniecia wszelkiego kontaktu przetworzonego mleka i produktow mlecznych z potencjalnym zrodlem wirusa pryszczycy. 1. Mleko nie przeznaczone do konsumpcji przez czlowieka lub mleko przeznaczone do zywienia zwierzqt musi zostac poddane przynajmniej jednemu z nizej wymienionych za biegow: 1.I. sterylizacja na poziomie przynajmniej Fo3; 1.2. obrobka termiczna UHT~ polqczona z innym zabiegiem fizycznym, o ktorym mowa w ustepie Iub 1.4.2, odpowiednio; 1.3. obrobka terrr~iczna HTST~ zastosowana dwa razy; 1.4. obrobka termiczna HTST polqczona z innym zabiegiem fizycznym majqcym za zadanie: obnizenie poziomu ph do 6 na przynajrrlniej godzine, lub dodatkowe ogrzanie to temperatury 72 C lub wyzszej, polqczone z odwodnieniem. 2. Produkty mleczne muszq albo zostac poddane jednej z powyzszych obrobek termicznych, albo zostac wyprodukowane z mleka poddanego zabiegom stosownie do ustepu 1. UHT = obrobka termiczna w ultra wysokiej temperaturze 132 "C przez przynajinniej jedna sekundq.(ultra High Temperature). 4 HTST. = krbtka pasteryzacja w wysokiej temperaturze 72 "C przez przynajmniej 15 sekund lub adekwatny zabieg pasteryzacji dajqcy negatywnq reakcjq w tescie na fosfatazq (High Temperature Short Time).

24 3. Serwatka sluzqca do karmienia zwierzqt gatunkow podatnych i wyprodukowana z mleka poddanego zabiegom opisanym w ustepie 1 musi by6 zbierana przynajmniej 16 godzin od zsiqdniecia sie mleka, zas jej ph, przed przewiezieniem do hodowli swin, musi by6 zanotowane w wysokosci <6,

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/63 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 maja 2015 r. Poz. 711 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0853 PL 15.07.2010 008.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE(WE) NR 853/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 625) tj. z dnia 18 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 1342) (zm. Dz.U. 2010 Nr

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP...3 1. Warunki prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) wymagania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR L 16/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2005 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang.gmp) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang.ghp) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 grudnia 2010 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 grudnia 2010 r. Monitor Polski Nr 2 35 Poz. 20 20 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 grudnia 2010 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów

Bardziej szczegółowo

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 marca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 marca 2014 r. Dz.U.2014.420 2014.10.14 zm. Dz.U.2014.1394 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Program zwalczania i kontroli enzootycznej białaczki bydła. Numer referencyjny niniejszego dokumentu: GIWz.400/EBB - 11/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.

Program zwalczania i kontroli enzootycznej białaczki bydła. Numer referencyjny niniejszego dokumentu: GIWz.400/EBB - 11/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. Program zwalczania i kontroli enzootycznej białaczki bydła 1. Identyfikacja programu Kraj Członkowski: Rzeczpospolita Polska Choroba: Enzootyczna białaczka bydła Rok wdroŝenia: 2008 Numer referencyjny

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3379 Warszawa, 20 października 2004 r.

Druk nr 3379 Warszawa, 20 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-158-04 Druk nr 3379 Warszawa, 20 października 2004 r. Szanowny Panie Marszałku. Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

22.12.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338/83

22.12.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338/83 22.12.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338/83 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR. 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004,

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Eugeniusz Piotrowski wtorek, 26 października 2010 07:12 - Poprawiony wtorek, 26 października 2010 07:15

Wpisany przez Eugeniusz Piotrowski wtorek, 26 października 2010 07:12 - Poprawiony wtorek, 26 października 2010 07:15 DEFINICJE Artykuł 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (We) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds.

Bardziej szczegółowo

produkcji i sprzedazyproduktowpochodzenia

produkcji i sprzedazyproduktowpochodzenia Wymagania weterynaryjne dlaprowadzenia produkcji i sprzedazyproduktowpochodzenia zwierzfcego w ramach dzialalnosci marginalnejf lokalnej i ograniczonej Spis tresci WST^P 3 1. Warunki prowadzenia dzialalnosci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZWALCZANIA CHOROBY AUJESZKYEGO U ŚWIŃ NA TERENIE POWIATU KŁOBUCKIEGO W ROKU 2009

PROGRAM ZWALCZANIA CHOROBY AUJESZKYEGO U ŚWIŃ NA TERENIE POWIATU KŁOBUCKIEGO W ROKU 2009 PROGRAM ZWALCZANIA CHOROBY AUJESZKYEGO U ŚWIŃ NA TERENIE POWIATU KŁOBUCKIEGO W ROKU 2009 1. Identyfikacja Programu Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska Choroba: Choroba Aujeszkyego u świń Okres

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA GOSPODARSTW MLECZARSKICH WPROWADZAJACYCH MLEKO SUROWE DO OBROTU

WYTYCZNE DLA GOSPODARSTW MLECZARSKICH WPROWADZAJACYCH MLEKO SUROWE DO OBROTU WYTYCZNE DLA GOSPODARSTW MLECZARSKICH WPROWADZAJACYCH MLEKO SUROWE DO OBROTU Gospodarstwa, które wprowadzają do obrotu mleko surowe muszą spełniać wymogi zawarte w załączniku II rozporządzenia (WE) nr

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA I N S T R U K C J A GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. Nr GIWz.410/T -11/10 z dnia 14 maja 2010 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA I N S T R U K C J A GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. Nr GIWz.410/T -11/10 z dnia 14 maja 2010 r. INSPEKCJA WETERYNARYJNA I N S T R U K C J A GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.410/T -11/10 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy wprowadzaniu do handlu wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo