PRAWNIK. Biuletyn Okrêgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Dyżury członków Prezydium Rady. W numerze między innymi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWNIK. Biuletyn Okrêgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Dyżury członków Prezydium Rady. W numerze między innymi:"

Transkrypt

1 Spis treści Wydawca: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie Lublin ul. Konrada Wallenroda 2e tel. (081) , fax (081) www. lu blin.oirp.lex.pl numer konta: w Banku PeKaO S.A. IV Oddział w Lublinie oraz w ING BANK ŚLĄSKI O/Lublin Redakcja: Redaguje zespół: Arkadiusz Bereza, Anna Fermus, Dariusz Kotlarz-redaktor na czel ny tel. kom , tel. (081) Rada Programowa: Arkadiusz Berezaprzewodniczący, Anna Fermus, Zofia Filipek-Kraczek, Tadeusz Fita, Mariusz Nowachowicz Materiałów nie zamówionych Re dak cja nie zwraca i rezerwuje sobie pra wo do skracania, poprawiania oraz uzu peł nia nia otrzymanych tekstów, a także do da wa nia i zmiany tytułów. Druk i łamanie: Drukarnia EMBE Press, Lublin, ul. Tokarska 9A. tel.: (081) , Prawnik Nr I/14/2008 PRAWNIK Biuletyn Okrêgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Nr I/ W numerze między innymi: INFORMACJE I KOMUNIKATY Zbigniew Chmiel: Z posiedzeń rady...2 Leszek Kubicz: Wyborcze podsumowania...5 Zmiana składki członkowskiej...7 SPORT S. B.: Turniej w Zamościu...13 WYWIAD Piotr Słotwiński: Rozmowa z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Maciejem Bobrowiczem...14 WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ Zofia Filipek-Kraczek: Strajk w świetle ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych...19 Sławomir Forenc: Zastosowanie zwolnienia w podatku od spadków i darowizn dla najbliższych członków rodziny od nabycia rzeczy i praw pomiędzy dniem 12 maja 2006 roku a dniem 31grudnia 2006 roku problem wykładni przepisów przejściowych...30 Dr Zbigniew R. Kmiecik: Odszkodowanie za szkodę spowodowaną wydaniem lub wzruszeniem decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym...34 Z KART HISTORII Dr Andrzej Wrzyszcz: Sądy funkcjonujące w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej...39 Dyżury członków Prezydium Rady Dziekan Rady - Arkadiusz Bereza wtorek w godz Wicedziekan Rady - Halina Ejsmond-Zając piątek w godz Wicedziekan Rady - Marek Pawłowski wtorek w godz Skarbnik Rady - Hanna Chabros środa w godz Sekretarz Rady - Zbigniew Chmiel poniedziałek w godz Rzecznik Dyscyplinarny - Patrycja Kozłowska- Kalisz II i IV poniedziałek miesiąca w godz. od do Rzecznik Fuduszu Seniora - Irena Kopiec I piątek miesiąca w godz do

2 Prawnik Nr I/14/2008 Koleżanki i Koledzy Informacje i komunikaty W ramach ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, uprzejmie zapraszam do udziału w jednodniowych konferencjach szkoleniowych realizowanych w II kwartale 2008 r. I szkolenie: Radca prawny jako pełnomocnik w postępowaniu karnym i obrońca w sprawach o wykroczenia w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego Wykładowca: Wiesław Kozielewicz sędzia Sądu Najwyższego Termin: 14 kwietnia 2008 r. godz II szkolenie: Prawo pomocy w sprawach cywilnych transgranicznych. Postępowanie w sprawach gospodarczych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wykładowca: SSR Artur Żuk Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego Termin: 21 kwietnia 2008 r. godz III szkolenie: Szkody medyczne w świetle orzecznictwa sądowego Wykładowca: Piotr Jakubiec sędzia Sądu Okręgowego Termin: 5 maja 2008 r. godz IV szkolenie: Prawo upadłościowe i naprawcze w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Wykładowca: SSR Grzegorz Kister - Przewodniczący XVIII Wydziału do Spraw Upadłościowych i Naprawczych Termin: 12 maja 2008 godz V szkolenie: Nowe regulacje w prawie pracy w praktyce radcy prawnego (m.in. czas pracy w służbie zdrowia, dyskryminacja, mobbing...). Wykładowca: dr Anna Kosut pracownik naukowy UMCS Termin: 26 maja 2008 r. godz Szkolenia odbywać się będą w sali konferencyjnej OIRP Lublin przy ul. Wallenroda 2e. Zgłoszenia telefoniczne na poszczególne szkolenia prosimy kierować do Biura OIRP najpóźniej na 7 dni przed wykładem. Z koleżeńskim pozdrowieniem DZIEKAN RADY Arkadiusz Bereza 2

3 Informacje i komunikaty Uwaga Ankieta Prawnik Nr I/14/2008 Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła w dniu 16 lutego 2008 r. uchwałę Nr 19/VII/2008 o zmianie uchwały z dnia 13 września 2002 r. Nr 485/V/2002 w sprawie postępowania rad okręgowych izb radców prawnych i Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawach wpisu na listę radców prawnych i listę aplikantów radcowskich, prowadzenia tych list oraz stosowanych wzorów dokumentów. W związku z tym prosimy o wypełnienie załącznika nr 2 do tej uchwały (dołączonego wewnątrz numeru) i przesłanie go do siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Spełnienie przez Koleżanki i Kolegów tego obowiązku ustawowego pozwoli nie tylko na aktualizację posiadanej bazy danych dla potrzeb związanych z realizacja zadań stawianych przed organami okręgowej izby radców prawnych, ale umożliwi także (o ile radca prawny wyrazi takie życzenie) rozbudowanie strony internetowej lubelskiej izby radców prawnych. Z posiedzeń Rady Między poprzednim a aktualnym wydaniem Prawnika w siedzibie Izby odbyły się dwa posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, tj. w dniu 16 listopada 2007 r. i 1 lutego 2008 r. W posiedzeniu w dniu 16 listopada 2007 r. wzięli udział jedynie członkowie Rady, zaś w posiedzeniu w dniu 1 lutego 2008 r. uczestniczyli również Rzecznik Dyscyplinarny Patrycja Kozłowska-Kalisz i Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Barbara Dubiel. Porządek obrad obu posiedzeń był dosyć obszerny. Łącznie podjęto 58 uchwał, a w większości przypadków ich podjęcie poprzedzała ożywiona dyskusja. Rzecznik Dyscyplinarny zawiadomił Radę o odmowie wszczęcia dochodzeń przeciwko 5 radcom prawnym oraz o wszczęciu postępowania przeciwko 6 radcom prawnym, a także o jednym przypadku umorzenia dochodzenia w sprawie ze skargi na radcę prawnego. Rada podjęła decyzję o przekazaniu sprawy Rzecznikowi Dyscyplinarnemu w związku z orzeczeniem Sądu Rejonowego w Lublinie IX Wydział Karny wydanym w sprawie przeciwko radcy prawnemu. Podjęta też została uchwała o odmowie wpisu na listę radców prawnych osobie po aplikacji sądowej. Rada zawiesiła prawo do wykonywania zawodu radcom prawnym: Kol. Tomaszowi Kwiatkowskiemu, Kol. Zofii Woszczek, Kol. Agnieszce Lech, Kol. Jakubowi Bobowcowi, Kol. Piotrowi Kowalikowi, Kol. Pawłowi Sobieszewskiemu. 3

4 Prawnik Nr I/14/2008 Informacje i komunikaty Natomiast z powodu ustania przyczyny zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego Rada podjęła uchwały o wygaśnięciu uchwały zawieszającej to prawo wobec 3 osób: Kol. Grzegorza Superczyńskiego, Kol. Iwony Jagiełło, Kol. Katarzyny Dudek. Rada podjęła uchwały w sprawie skreślenia 5 radców prawnych na ich wniosek z listy radców prawnych: Kol. Jana Kuźnickiego, Kol. Urszuli Kaczyńskiej, Kol. Małgorzaty Fita, Kol. Bernarda Domaradzkiego, Kol. Jacka Grządki. Z listy radców prawnych skreślono z urzędu Kol. Annę Walotek, Kol. Leszka Sylwestra Guzka i Kol. Bolesława Aftykę z powodu Ich śmierci. Rada uczciła pamięć o naszych Kolegach minutą ciszy. Na listę aplikantów I roku aplikacji radcowskiej w tut. Izbie wpisana została Pani Agata Przemyska. Mocą uchwały Rady 44 aplikantom radcowskim wyznaczono patronów, zaś w przypadku 4 aplikantów dokonano zmiany patrona. Skarbnik Rady Hanna Chabros zreferowała sprawy finansowe i zaległość składek w indywidualnych przypadkach. Rada podjęła uchwały w sprawach: umorzenia zaległych składek 7 osobom, odmowy umorzenia zaległych składek w stosunku do 3 osób, rozłożenia na raty składek członkowskich 1 osobie i opłat rocznych za aplikację radcowską 5 osobom, odmowy zwolnienia od opłaty rocznej za aplikację radcowską w stosunku do 3 osób oraz umorzenia wierzytelności Izby dwóm osobom. Podjęto uchwałę o uzupełnienia listy wykładowców na aplikacji radcowskiej w roku 2007/2008 o 4 osoby. 4 Rada na posiedzeniu 16 listopada 2007 r. powołała również dwie kolejne komisje: 1)Komisję Wydawniczą, która jednocześnie stanowi Radę Programową wydawnictwa OIRP w Lublinie Prawnik - w składzie: - Arkadiusz Bereza Przewodniczący - Anna Fermus - Zofia Filipek-Kraczek - Tadeusz Fita - Mariusz Nowachowicz 2)Komisję Socjalną - w składzie: - Edward Kaczor - Przewodniczący - Zbigniew Chmiel - Andrzej Zieliński Ponadto na posiedzeniu 1 lutego 2008 r. Rada rozpoczeła dyskusję nad propozycją prowizorium budżetowego na rok 2008 i na wniosek Skarbnika OIRP w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia w przedłożonej formie prowizorium budżetowego na rok Rada zajęła się też problematyką zbliżającego się egzaminu radcowskiego w roku 2008, który po raz ostatni zostanie przeprowadzony na dawnych zasadach tj. przez samorząd radcowski. Omówiono między sprawy dopuszczenia aplikantów do egzaminu radcowskiego, sprawy organizacyjne, formę egzaminu pisemnego, skład Komisji Egzaminacyjnych, termin egzaminu, sprawy odpłatności za egzamin oraz wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej. Po dyskusji podjęto stosowne uchwały w tym zakresie. Między innymi: - ustalono termin egzaminu radcowskiego w następujący sposób:

5 Informacje i komunikaty 14, 15 i 16 maja 2008 r. część pisemna, 31 maja i 1 czerwca 2008 r. część ustna; - dopuszczono do egzaminu radcowskiego 35 osób pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z regulaminu aplikacji radcowskiej; - powołano komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2008 roku w następującym składzie: Przewodniczący komisji egzaminacyjnej: Bereza Arkadiusz Prawnik Nr I/14/2008 Członkowie: Buczarski Sławomir Bartnik Sławomir Dudek Jerzy Ejsmond-Zając Halina Jasiński Wiesław Stobiecki Eugeniusz Szarewicz-Iwaniuk Irena Zieliński Andrzej Na posiedzeniach Rady w dniach 16 listopada 2007 r. i 1 lutego 2008 r. przedyskutowano jeszcze szereg mniej istotnych zagadnień, podjęto ponadto uchwały o mniejszym znaczeniu, z których omówienia zrezygnowałem. Zbigniew Chmiel Sekretarz Rady Zmarli: Anna Walotek, Leszek Sylwester Guzek, Bolesław Aftyka Wyborcze podsumowania W dniach 8 10 listopada 2007 r. w Warszawie odbył się VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Jednym z zadań Zjazdu były wybory do organów naszego samorządu. Podkreślenia wymaga fakt, że w obecnej kadencji mandat członka Krajowej Rady Radców Prawnych zdobyło trzech naszych przedstawicieli: Teresa Stecyk (stały członek KRRP oraz członek Prezydium Krajowej Rady), Sławomir Bartnik oraz Krzysztof Batorski. W porównaniu z ubiegłą kadencją, w której w Krajowej Radzie Radców Prawnych mieliśmy zaledwie jednego stałego reprezentanta naszej Izby, można mówić o dużym sukcesie wyborczym i mieć nadzieję, że poprzez głosy naszych Kolegów interesy lubelskiej Izby będą właściwie reprezentowane na forum krajowym. Ponadto w pozostałych organach Krajowej Izby Radców Prawnych reprezentować nas będą: 5

6 Prawnik Nr I/14/2008 Informacje i komunikaty Koleżanka Hanna Chabros sekretarz Wyższej Komisji Rewizyjnej, Kolega Piotr Burda członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Pełne składy organów Krajowej Izby Radców Prawnych VII Kadencji ( ) oraz szczegółowe sprawozdanie z obrad i podjętych uchwał zostały opublikowane w nr 6/2007 Radcy Prawnego. W ostatnim dniu obrad Krajowy Zjazd Radców Prawnych uchwalił nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Wszystkim kolegom wybranym do krajowych organów korporacji radcowskiej serdecznie gratuluję i życzę im owocnej pracy na rzecz naszego środowiska. Leszek Kubicz Delegat na Krajowy Zjazd Radców Prawnych Lubelska delegacja na Krajowy Zjazd Radców Prawnych Na II posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych (VII kadencji) w dniu 14 grudnia 2007 r. dokonano zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów powołując do życia Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji. Do jego zadań należy opiniowanie projektów aktów prawnych przesyłanych w ramach konsultacji społecznych do Krajowej Rady Radców Prawnych, przygotowanie własnych projektów aktów prawnych, prowadzenie badań nad stanem pomocy prawnej w naszym kraju oraz 6 Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji analiza problemów związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Ośrodek dokona również szerokiego przeglądu wszystkich aktów wewnętrznego prawa samorządu radcowskiego. Kierownikiem Ośrodka został Dziekan Rady OIRP w Lublinie dr Arkadiusz Bereza, zaś w skład Rady Programowej Ośrodka weszli m.in. prof. Janusz Trzciński (Prezes NSA), prof. Andrzej Jakubecki (UMCS), prof. Józef Frąckowiak (SN) czy Zenon Klatka (prezes KRRP poprzedniej kadencji). Leszek Kubicz

7 Informacje i komunikaty Prawnik Nr I/14/2008 Zmiana składki członkowskiej Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła 25 stycznia 2008 roku uchwałę w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału, w latach Poniżej publikujemy jej treść. 7

8 Prawnik Nr I/14/2008 Informacje i komunikaty 8

9 Informacje i komunikaty Prawnik Nr I/14/2008 9

10 Prawnik Nr I/14/2008 Informacje i komunikaty Z dziejów zawodu radcy prawnego... Ballada o Kole Radców Prawnych i Pracowników Arbitrażu w Lublinie Był w radcach prawnych duch niespokojny A tak był silny, że toczył wojnę. O swoje prawa wołał głośno w koło - Chcemy pracować stwórzcie nam Koło. Jesteśmy rozbici, jak te pisklęta, które nie mają własnego kąta. Do przełożonych głośno wołamy - Dajcie nam Mamę! Może być nawet w męskim wydaniu, Byleby tylko można patrzeć na nią. Widziany byłby kandydat na matkę, z którym by można czasem wypić ćwiartkę. Bez względu na rodzaj winien on być męski Gdyż musi pomóc wznieść sztandar zwycięski, Którym chce się szczycić lud poniewierany - Radcami zwany. O Koło Wójcik złożył wniosek chytry, Lecz po jego wynik napuścił Zarychtę, Który wrócił smutny z opuszczona głową - Oświadczając gorzko, że go opieprzono. Że mu powiedziano z niezwykłą prostotą, Lepiej się zajmijcie w zakładach robotą. Chcecie być wygodni tylko konsumować - A kto będzie za was w zakładach pracować? Jureczku kochany podnieś smutne czoło! Jeszcze się przekonasz - będziemy mieć Koło! Jeśli jest odmowa będzie odwołanie, A druga instancja zmieni swoje zdanie. Przecież wiesz, jak wszędzie tak i w tym zawodzie Z uporem się wielkim coś nowego rodzi, Gdyż zamiast szukać ułatwień w robocie Stwarza się różnych trudności krocie. Lecz nasi radcowie to jest lud uparty. Postawił wniosek w sposób nie na żarty. Oraz go poparł dowodami plików - Z różnych czynników. Które pytały, co radcowie robią. Czy egzekwują, szkolą i sposobią - Do podnoszenia swej wiedzy fachowej A co troskliwsi - czy chodzą do szkoły? Pytania były od różnych czynników Z administracji, sądu i od polityków. Tak podbudował Marianek Jerzego Twierdząc z przekonaniem - zobaczysz Kolego, Jeszcze w tym roku (1970) z uroczystem szykiem Zostaniesz w Sekcji Koła wielkim Kierownikiem. Tak też się stało byliśmy świadkami, Jak ogłoszono plenarne zebranie Na którym Zarząd Koła się konstytuował Na kierownika Sekcji Zarychtę powołał. Bo wniosek poparła inicjatywna grupa I przyparła swą siłą opornych do słupa. Koledzy wniosek chętnie podchwycili Przeciwników Koła szybciutko zgnębili. Cóż było robić opór ryzykowny Postanowiono zakończyć wojnę I wyrazić zgodę na radców życzenia By nie dopuścić wniosku poronienia. Po kilku miesiącach wniosek nasz już dojrzał Wreszcie jak niemowlę światło dzienne ujrzał. Nowe dzieciątko nazwę dostało od razu Koło Radców Prawnych i Pracowników Arbitrażu. By zrodzone dziecko uchronić przed klęską Dano mu opiekunkę Panią Prezes Bubieńską, Która od pierwszej urodzenia chwili Troskliwie nadsłuchuje, jak dziecina kwili. A gdy zauważy, że się coś tu dzieje Z przyjemnością do Koła serdecznie się śmieje. I jak matka czuła nadsłuchuje z cicha, Czy to dziecko żyje, czy jeszcze oddycha. Jeśli zaś czasem dziecko to zakwili To się doń przybliży, to znowu nachyli Obejmie czule do łona przytuli I swoimi słowu zanuci mu luli. W taki to sposób powstało Koło, W którym się zrobiło gwarno i wesoło A jego członkowie w szyku stanęli I wspólnie do pracy szybciutko się wzięli. Prezesem został Bolesław Aftyka 10

11 rozrywka Zaś na sekretarza wybrano Wójcika, Który się domagał Koła tak zawzięcie Niech się teraz pracy w tym Kole poświęci. By zaś mógł korzystać z rad doświadczonego Przekazano Filarów z Koła Lubelskiego, Jak Sędzia Piwoni i radca Linkowski. Którzy wyciągnęli odpowiednie wnioski. Z poprzedniej pracy Pracowników Zrzeszenia I przekazali swoje doświadczenia, Z których wynikało dobitnie Kolego, Że nie warto wracać już więcej do tego. By w Kole atmosfera była zawsze zdrowa Powołano sekcje: Prezesa Karpa Mgr Gutkowa, Złomańczuka, Sieka, Stopy i Sobczaka, Ligę Kobiet z Obłozą - niech będzie i taka. Tak powstał Zarząd ku chwale Zrzeszenia, Który od początku nie wiele się zmienia. Z miejsca się zabrał szybko do działania Zaczynając najpierw od opracowania. Szczegółowego planu radców szkolenia, Który przygotowano z myślą powielenia I rozesłania członkom wprost do ich domu By nie zabrakło programu nikomu. By podjęte zadania móc zrealizować Trzeba było to Koło szybko rejestrować, Zamówić pieczątki, jak również tablicę, Którą powieszono od strony ilicy. Otworzyć konto i wpłacić grosika Było to zadanie naszego skarbnika Miłego Kolegi radcy Kowalskiego, Który bardzo chętnie zabrał się do tego. I otworzył konto w banku PKO Wpłacając na początek kwotę złotych sto Z nadzieją, że Koledzy złożą większe datki Opłacając bieżąco członkowskie składki. Zaś do członków Koła naszego Zrzeszenia Zaapelował o liczne zlecenie Na odczyty, które przysporzą nam środków Na pokrycie Koła koniecznych wydatków, Których w żaden sposób my nie unikniemy. Jeśli działalność Koła prowadzić zechcemy. Dlatego w odczytach musimy się ćwiczyć, Gdyż na dotacje nie możemy liczyć. Robota w Kole powstała w jego powołania dacie Część tej pracy powierzono Marysi Sałacie, Która nie patrząc na wynagrodzenie Chętnie się zgodziła na jej prowadzenie. Z czasem, gdy Koło trochę się wzbogaci, To wynagrodzenie Marysi zapłaci. Jeśli nie za roczek, to może za dwa, Byleby działalność Koła nie upadła. Dlatego dotychczas jak z tego wynika, Praca się rozwija i naprzód pomyka, Bo patrząc na wszechświat i jego zwyczaje, Poruszone Koło kręcić nie przestaje. Dziś już radcowie mają lżejsze życie, Gdyż nasze Koło jest stale w rozkwicie, Dziś nasze Koło urosło już w piórka I zaczyna sięgać na inne podwórka. Z chęcią współpracy oraz szkolenia - Oczywiście w ramach naszego Zrzeszenia. Niosąc wiedzę prawna do zakładów pracy, By przez to szkolenie zmniejszyć ilość pracy. Które w nadmiarze powstaje z powodu, Że radcowie nie mogą zaspokoić głodu - Wiedzy przepisów prawnych - wcale nie bez racji Żądają pracy Sekcji Prawa Popularyzacji. Inne sekcje działają nawet bez kłopotu, Inwestycyjna, transportu, cywilna obrotu, Prawa przewozowego, karnego i kobiet, W której każdy chciałby widzieć dobry obiekt. Zaś na inne sekcje patrzymy z ukosa, Która lepiej pracuje - Sieka, czy Wilkosa? Gudkowa, czy Sobczaka, Niektórzy znowu mówią: żadna nie jest taka O jakiej marzyło nasze młode Koło, Gdy w początkach do pracy brano się wesoło. By tym co tak mówią utrzyć trochę nosa Musimy uaktywnić działalność Wilkosa. Który bardzo narzeka i stale powtarza, Że go już męczą wnioski Sekretarza, Który żąda od niego ponad jego siły. Że w końcu przez to Koło będzie nieszczęśliwy. Wreszcie zrozpaczony woła - czy się Wójcik wściekł!? Ale na to odpowie mu Mgr Siek, Który przez Sekcję Popularyzacji Prawa Udowodni, że w Sekcji to nie jest zabawa. Lecz praca ciężka i nadzwyczaj trudna. Zatem trzeba myśleć, by nie była nudna. Że tu właśnie radcowie mają wymagania, By kierownik sekcji wykonał zadania. Zapewnienia pracy współżycia miłego, Nic nie chcemy więcej, tylko właśnie tego. Gdyby jeszcze głębiej chciał zająć się nami I nawiązał kontakt z innymi kołami. Byłoby z korzyścią podjąć taką akcję Zapoczątkowując krajową integrację. Być może, że we wspólnej kooperacji Radcowie szybciej doszliby swej racji. Nie mówię tu o członkach Koła z Arbitrażu, Prawnik Nr I/14/2008 Gdyż oni mają dość sporo mirażu, Dzięki temu, że mają swoją Panią Prezes, Która dzielnie broni ich wspólny interes. Mamy też pretensje również do Wójcika, Że długo buduje klub nasz Dom Prawnika. Musimy jednak przyznać tutaj szczerze, Że w ten szalony projekt nikt z nas nie uwierzył. Szanowni Koledzy weźcie na wstrzymanie A jak dobrze pójdzie to i klub powstanie. Koledzy radcowie bądźcie też cierpliwi Nasz wniosek kiełkuje, jak ziarno na niwie. Być może już wkrótce, jak z głosów wynika Będzie wprawdzie nie dom, ale Klub Prawnika. Należy więc dzisiaj patrzeć na to bystrze, By zapewnić w nim miejsca też naszej orkiestrze. Tym bardziej, że w pracy nowych Władz Zrzeszenia Widzimy, jak na korzyść wiele tam się zmienia I opinia wśród radców już panuje taka, Że nam lepiej będzie pod skrzyłem Przyszlaka - Prezesa Sądu Wojewódzkiego, jak również Zrzeszenia Który pracę radców rozsądniej ocenia Aniżeli jego bierni poprzednicy Dla których radcowi byli raczej niczym. Miejmy więc nadzieję, że w nowej kadencji, Zrobi się dla prawników może trochę więcej, A jeśli się znajdziemy w tym ogólnym gronie To i dla nas radców coś Prezes uroni. Koledzy radcowie pamiętajcie o tym, Że pracować możemy ale nie pod płotem. Musimy więc stworzyć własny kąt i kwita - Dlatego też będzie nasz klub Dom Prawnika! Tak jak w ciężkich bólach rodziło się Koło Tak powstanie Klub nasz, który będzie szkołą Zawodu Radcy dobrego prawnika Zatem do roboty, bo nam czas umyka! Jeśli w tej balladzie kogoś uraziłem, Może dotknąłem, może przesadziłem, A może niepotrzebnie nad Kołem się wzruszam, To naprawdę wszystkich serdecznie przepraszam. Mgr Marian Wójcik - radca prawny Sekretarz Koła RPr i PA w Lublinie - Lublin, grudzień 1972 r. 11

12 Prawnik Nr I/14/2008 Informacje i komunikaty Informacja Przewodniczącego Okręgowego Zespołu Wizytatorów Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z działalności Okręgowego Zespołu Wizytatorów w okresie od jego powołania do dnia sporządzenia informacji Działający obecnie Okręgowy Zespół Wizytatorów Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie powołany został uchwałą nr 1/VII/2007 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 13 września 2007r. w sprawie powołania Okręgowego Zespołu Wizytatorów Rady OIRP w Lublinie. W skład Zespołu wchodzi czterdziestu czterech radców prawnych z naszej Izby. Wizytacja, czyli kontrola i ocena wykonywania zawodu radcy prawnego, odbywa się w oparciu o art. art. 16, 19 i 22a ustawy z dn. 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( tj. Dz.U. z 2002r., nr 123, poz ze zm.) oraz w trybie określonym przez uchwałę nr 456/IV/97 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 1997r. w sprawie zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. Wizytacje przeprowadzane są przez dwuosobowe zespoły wizytatorów wyznaczanych przez dziekana rady. W okresie od powołania okręgowego zespołu wizytatorów, do dnia 12 lutego 2008r., tj. dnia sporządzenia niniejszej informacji, zespoły wizytacyjne dokonały pięćdziesięciu siedmiu wizytacji, kontrolując i oceniając wykonywanie zawodu przez radców prawnych naszej Izby. Źródłem znakomitej większości wizytacji były i są wnioski dotyczące radców prawnych zatrudnionych u pracodawców samorządowych, pochodzące od kierowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, przeprowadzających okresowe oceny pracowników samorządowych. W okresie działania obecnego zespołu wizytatorów wpłynęły tylko dwa wnioski o wizytację skierowane przez pracodawcę zamierzającego rozwiązać umowę o pracę z radcą prawnym ze względu, jak podano, na nienależyte wykonywanie obowiązków radcy prawnego. Jeden taki wniosek został wycofany, drugiemu zaś nadany został bieg, a kontrola i ocena aktualnie trwa. Wszystkie zakończone wizytacje zakończyły się pozytywnymi ocenami wykonywania zawodu przez kontrolowanych radców prawnych. Sławomir Bartnik Przewodniczący Okręgowego Zespołu Wizytatorów Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie 12

13 sport Turniej w Zamościu Prawnik Nr I/14/2008 Rodzinne zdjęcie prawniczych drużyn. W dniu 8 grudnia 2007 r. odbył się w Zamościu II Mikołajkowy Turniej Halowy Piłki Nożnej Drużyn Prawniczych, którego organizatorem był Sąd Okręgowy w Zamościu oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie. W turnieju wzięło udział 8 drużyn z południowo wschodniej Polski, reprezentujących sądy i różne profesje prawnicze, w tym drużyny z Przemyśla, Mielca, Buska Zdroju, Siedlec i Tarnobrzegu oraz oczywiście gospodarzy. OIRP w Lublinie reprezentowali koledzy: Marek Pawłowski, Piotr Bogusz, Dag Makary Opolski, Dariusz Kowalski, Sławomir Bereza, Marek Duszyński, Sławomir Pilipiec, Artur Jędrych, Krzysztof Kaczor, Michał Szczypta. Rozgrywki były prowadzone w dwóch grupach. Nasza drużyna odniosła jedno zwycięstwo pokonując kolegów z Przemyśla oraz doznała porażki z drużyną z Buska Zdroju, późniejszym zwycięzcą turnieju. W decydującym dla grupowego układu tabeli meczu pomiędzy OIRP Lublin, a drużyną z Tarnobrzegu padł remis, który jednak, z uwagi na lepszy bilans bramek w meczach wcześniejszych, zapewnił awans do dalszych rozgrywek Tarnobrzeżanom. Ostatecznie zwycięzcą turnieju okazała się drużyna z Buska Zdroju, która w finale zdecydowanie pokonała reprezentację prokuratorów z Lublina. W meczu o 3 miejsce Tarnobrzeg pokonał drużynę z Mielca. Na koniec turnieju drużyny i poszczególni zawodnicy, zostali uhonorowani pucharami wręczanymi przez Panią Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu Halinę Bork, Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach Romana Kęskę oraz Dziekana OIRP w Lublinie Arkadiusza Berezę. Należy w tym miejscu podziękować także Zrzeszeniu Prawników Polskich Oddział w Zamościu za wszelką okazaną pomoc w organizacji turnieju. Po trwających cały dzień zmaganiach sportowych uczestnicy udali się na spotkanie towarzyskie, w czasie którego można było wytłumaczyć wcześniejszym rywalom z boiska wszelkie meczowe nieporozumienia, a także nawiązać nowe znajomości. S. B. 13

14 Prawnik Nr I/14/2008 Wywiad Jest o co się bić Rozmowa z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Maciejem Bobrowiczem. Red: Jakie są aktualnie najważniejsze zagrożenia i problemy w wykonywaniu zawodu radcy prawnego - szczególnie w aspekcie poszerzenia dostępu do zawodu? Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych: - O kwestii dostępności do zawodów prawniczych dyskutujemy od dawna. Tymczasem powtarzana bezustannie teza o trudnym do nich dostępie już dawno odeszła do historii. Dostęp - to już zupełnie zgrane słowo. Dziś o tym, ilu kandydatów trafi do nas na aplikacje decyduje państwo, poprzez regulowanie poziomu trudności konkursu. Niezależnie od tego, jakie regulacje zostaną przyjęte, muszą stworzyć one mechanizm zapewniający wysoki poziom kształcenia. Wszelkie próby obniżania standardów egzaminu pod pretekstem dostępu do zawodu grożą bylejakością i odstępstwem od profesjonalizacji zawodu. Dlatego stoimy na stanowisku, iż egzamin winien być prowadzony przez samorządy. Czeka nas trudna dyskusja, gdyż Ministerstwo Sprawiedliwości prezentuje odmienne poglądy. Czy nie sądzi Pan, że program szkolenia aplikantów,,przeładowany jest zajęciami teoretycznymi kosztem, iluzorycznej często-praktyki? Jest kwestią dziś bezsporną, iż uniwersytecka wiedza teoretyczna jest 14

15 Wywiad niewystarczająca do uprawiania zawodu radcy prawnego. Konieczne są praktyczne umiejętności. Rozmawialiśmy o tym na zjeździe. Musimy uczyć praktycznych umiejętności, sprawności w poruszaniu się na rynku prawniczym, możliwości praktycznego zapoznania się z salą sądową, umiejętności negocjacji, nawiązywania relacji z klientami, a także zarządzania i marketingu. Aplikacja musi także ulec skróceniu. Prawnik Nr I/14/2008 Jakie, Pana zdaniem, jest obecnie najważniejsze lub najpilniejsze zadanie dla samorządu radcowskiego? Można je usystematyzować. Celem długoterminowym jest poprawa wizerunku radcy prawnego. Ostatnie lata, w których samorządy prawnicze były atakowane przez stronę rządową, przyczyniły się do osłabienia tego wizerunku. A wiadomo, że dobre imię traci się szybko, a odzyskuje powoli. Dlatego to zadanie z pewnością więcej niż na rok. Celem średnioterminowym, najogólniej mówiąc, jest usprawnienie wewnętrznej komunikacji w naszym samorządzie. Już wiele zrobiliśmy. Działają skrzynki mailowe naszych członków, wprowadzamy cyfrowy obieg dokumentów, pojawiła się elektroniczna wersja naszego dwumiesięcznika Radca Prawny. Zaawansowane są prace nad poprawą jego szaty graficznej oraz treści merytorycznych. Zgodnie z tym, o czym mówiłem na zjeździe niezwykle istotną kwestią są szkolenia, które obecnie są obowiązkiem radców prawnych. Ruszył już program szkoleń dotowanych przez KRRP, stawiamy na e- learning, przygotowaliśmy ofertę dla Izb Okręgowych, które mogą wybierać z zaproponowanych tematów - koszty prelegenta pokrywa Krajowa Rada. Podpisaliśmy także list intencyjny z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego na uruchomienie podyplomowego studium z zakresu zarządzania kancelarią, dedykowanego małym i średnim kancelariom. Cel krótkoterminowy można określić jako zmianę standardów funkcjonowania biura KRRP, jej komisji i poszczególnych organów. To już jest zrealizowane lub właśnie się dzieje. Czy nie przecenia Pan stopnia zniszczenia wizerunku samorządu radcowskiego i na czym konkretnie miałaby polegać,,zmiana naszego wizerunku, o której wspomniał Pan na ostatnim zjeździe? Jakimi środkami zamierza Pan ją uzyskać? Oczywiście można powiedzieć, że jeszcze nie jest aż tak źle. Ale nie jest dobrze. Obserwowany w minionym czasie kryzys zaufania do zawodów prawniczych nie ominął jakimś cudownym zrządzeniem losu naszego samorządu. Prawnicy byli i są postrzegani jako konserwatywne, hermetyczne środowisko dbające o wła- 15

16 Prawnik Nr I/14/2008 Wywiad sne interesy. Jeżeli nawet jesteśmy przekonani, że tak nie jest, to taki jest nasz odbiór zewnętrzny. Wyniki badania Studenci prawa w Polsce 2007, przeprowadzonego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa Elsa Poland oraz Instytut Badawczy Ipsos Polska wyraźnie i jednoznacznie pokazują, iż pod względem prestiżu zawód radcy prawnego znalazł się dopiero na piątym miejscu wśród zawodów prawniczych. Sytuację zaogniła postawa poprzedniego rządu, który nie podjął dialogu z naszym środowiskiem i forsował rozwiązania, które zagrażały niezależności zawodów, a także samorządów prawniczych. Jest więc o co się bić. Dbanie o własny wizerunek nie jest w skali Europy ewenementem wśród zawodów prawniczych. Tak robią Hiszpanie, Austriacy, Anglicy, Belgowie czy Niemcy. Tak będzie działać nasz samorząd. Chcemy kształtować sprzyjające nastawienie do naszych celów i wartości, doprowadzić do wzajemnego zrozumienia między naszym samorządem, a społeczeństwem oraz ukształtować pozytywny wizerunek. To cele strategiczne działań, które podejmujemy. Wśród celów operacyjnych widzę konieczność podjęcia inicjatyw na rzecz naszego środowiska a także osób i firm myślę tu o małych i średnich przedsiębiorstwach, organizacjach przedsiębiorców czy wszystkich osób korzystających lub mogących korzystać 16 z naszych usług. Do bieżących zadań zaliczyłbym dostarczenie wiarygodnych informacji o samorządzie, jego stanowisku. Ważna jest także analiza opinii publicznej wobec samorządu radcowskiego oraz spowodowanie, by istotne dla nas tematy stały się społecznie nośne i dyskutowane. W osiągnięciu tych celów pomoże Fundusz Promocji Zawodu. Umożliwi on skorzystanie z pomocy profesjonalnej agencji PR jesteśmy już na końcowym etapie jej wyboru - na nasze zapytanie wpłynęło kilkanaście ofert. W styczniu odbyło się spotkanie z wyselekcjonowanymi agencjami, w którym wzięli udział członkowie Krajowej Rady. Była to dobra okazja do dyskusji na temat postrzegania samorządu i możliwych działaniach, który, ten negatywny obraz, zmienią. Powstało biuro prasowe zajmujące się m.in. kontaktami naszego środowiska z dziennikarzami, dbaniem o wizerunek samorządu. Podejmuje również konkretne inicjatywy np. akcję Kryształowe serce promującą zachowania pro publico bono naszego środowiska. Czy włączenie się przez radców prawnych w działalność społeczną o charakterze pro publico bono i sponsoring społeczny ma charakter apelu do środowisk, czy też powinno mieć w Pańskim zamierzeniu charakter bardziej instytucjonalny? Są to działania niezwykle ważne dla

17 Wywiad wizerunku samorządu i radcy prawnego. Nasze środowisko od zawsze podejmuje działania o takim charakterze. Chcemy zaproponować ogólnopolską akcję, której nazwa Kryształowe serce wiele już mówi o jej celach i przesłaniach. Promować zachowania pro bono członków naszego samorządu. Tytuł honorowy Kryształowe serce może otrzymać radca prawny czy aplikant radcowski, który wyróżnia się bezinteresowną pomocą prawną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, osób i rodzin dotkniętych klęskami. Rady poszczególnych Izb Okręgowych przyznają nagrody radcom działającym na ich terenie, a uroczyste wręczenie nastąpi w czerwcu. Oprócz tego prezes KRRP przyzna nagrodę specjalną dla wyróżniającej się Izby. Patronat honorowy nad konkursem obejmie Gazeta Prawna. W ten sposób będziemy popularyzować bezinteresowność, promować wizerunek KRRP. Będzie to także okazja do dyskusji i rewizji uwarunkowań prawnych, które utrudniają działalność pro bono. Prawnik Nr I/14/2008 Trudno odmówić racji postulatowi by samorząd radców prawnych stał się wreszcie,,ciałem opiniotwórczym mającym realny wpływ na to co się dzieje w sferze legislacyjno-prawnej w naszym kraju. Do tej pory głos samorządu, w sprawach wykraczających poza kwestie związane ze statusem zawodowym był niesłyszalny. Jaki jest pomysł by to zmienić? Czy na przykład samorząd radcowski ma wolę i możliwość oddziaływania na pracę komisji sejmowych, choćby w sprawie usprawnienia systemu prawnego w ramach tzw. Komisji Przyjazne Państwo? Aby aktywnie oddziaływać na rzeczywistość prawną w naszym kraju powołaliśmy Ośrodek Badań Studiów i Legislacji. Będzie się on zajmował analizą obecnych i przygotowaniem nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących naszego samorządu. Ale nie tylko. Będzie także przygotowywał własne i opiniował rządowe projekty regulacji prawnych. Do zadań ośrodka należeć będzie także prowadzenie badań rynku usług prawnych w naszym kraju, a także za granicą. Pierwszym szefem Ośrodka został Arkadiusz Bereza, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, który kierować będzie pracą ponad 20 ekspertów, wybitnych autorytetów w dziedzinie prawa. Na pierwszy ogień pójdą regulacje samorządowe, który wymagają precyzyjnego przeglądu i uaktualnienia. Zadeklarowaliśmy współpracę z sejmową Komisją Przyjazne Państwo. Chcemy się skoncentrować nie tylko na wyszukiwaniu bubli prawnych a tych, jak wszyscy wiedzą - nie brakuje, ale także poszukiwaniem me- 17

18 Prawnik Nr I/14/2008 Wywiad chanizmów, które pozwolą je rozbroić i dadzą większe gwarancje, iż w przyszłości takich niedoskonałości prawnych będzie zdecydowanie mniej. Radcowie prawni wykonują w szerokim zakresie funkcje arbitrów, syndyków, nadzorców sądowych, kuratorów czy też bliskich Pana zainteresowaniom - mediatorów. Czy w tym względzie dostrzega Pan potrzebę i możliwość szczególnego zajmowania się przez samorząd radcowski funkcjonowaniem tych instytucji? Jest rzeczą oczywistą, iż poszczególne zawody prawne mają swoja specyfikę i własne cele oraz uwarunkowania. Wszystkie zawody i funkcje są przecież częścią wymiaru sprawiedliwości. I w tym sensie nie możemy pozostać obojętni wobec zasad i funkcjonowania oraz realnych problemów pracy arbitrów, syndyków, kuratorów czy mediatorów. 18 Jak ocenia Pan efekty wprowadzenia w 2005 roku postępowania mediacyjnego? Nie są one rewelacyjne. Powodów jest kilka, ale jeden zasadniczy. Po prostu sędziowie nie znają zbyt dobrze zasad działania tej instytucji od strony praktycznej. Brakuje szkoleń sędziów, zaś sama teoria i znajomość komentarzy to za mało. Zapisy nowego Kodeks Etycznego Radcy Prawnego są próbą zmiany tej sytuacji. Wprowadzono tam zasadę informowania klienta przez radcę prawnego o możliwościach pozasądowego rozwiązywania sporów. Ostatni zjazd radców prawnych zobowiązał Krajową Radę do podjęcia działań organizacyjnych i stymulacyjnych w stosunku do okręgowych izb radców prawnych, których rezultatem byłoby tworzenie ośrodków mediacji i sądownictwa arbitrażowego przy samorządzie oraz rozpropagowanie tej działalności w szczególności w środowiskach przedsiębiorców. Generalnie, potrzeba czasu, by zmienić stereotypowe podejście i przekonania. Jak daleko zaawansowane są prace nad zmianą,,taryfy opłat za czynności radców prawnych? Na szczęście Ministerstwo Sprawiedliwości odstąpiło od tego absurdalnego pomysłu. Zadeklarował to osobiście minister Zbigniew Ćwiąkalski w rozmowie ze mną. Wywiad przeprowadził Piotr Słotwiński

19 Warto wiedzieć więcej Prawnik Nr I/14/2008 Strajk w świetle ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych I. Rys historyczny. Według przyjętej definicji strajk to zbiorowe i dobrowolne zaprzestanie pracy przez pracowników będące formą walki o realizację wspólnych żądań ekonomicznych, a niejednokrotnie powiązanych z nimi żądań politycznych. Strajki pojawiły się w XIX wieku, w ustroju kapitalistycznym i w miarę organizowania się robotników w związki zawodowe oraz partie polityczne przyjmujące ideologie socjalizmu ich ilość stopniowo wzrastała. Takim przykładem jest Anglia, gdzie w pierwszej połowie XIX wieku organizatorzy strajków obok żądań stricte ekonomicznych domagali się praw wyborczych dla robotników. Niektóre strajki inicjowały wystąpienia zbrojne jak np. śląskiemu powstaniu tkaczy w 1844r. W okresie międzywojennym gwałtownie wzrosła ilość strajków we wszystkich państwach, które miały związek z światowym kryzysem ekonomicznym. Także w Polsce w tym okresie wystąpiły protesty o podłożu ekonomicznym, ale także i politycznym. Od czasów powstania strajki są prowadzone w różnej formie: wło- skiego, w czasie którego pracownicy nie przerywają pracy lecz wykonują ją wyjątkowo dokładnie zwalniając jej tempo i wydajność; okupacyjnego, w czasie którego pracownicy przerywają pracę i nie opuszczają zakładu. Występują także bardziej drastyczne formy protestu jak strajk głodowy lub tzw. strajk czarny, w czasie którego nie przystępują do pracy nawet pracownicy odpowiedzialni za bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie zakładów. Rozróżniamy także strajki grupowe, wielozakładowe, branżowe oraz generalne. Przedmiotem naszych dalszych rozważań będą uregulowania prawne w zakresie procedur ogłoszenia strajku oraz określenia jego legalności nie zaś rodzaje akcji strajkowych. W latach , a więc za czasów PRL robotnicy również strajkowali, ale opinia publiczna była informowana o przerwach w pracy, gdyż ówczesne władze nie dopuszczały do podważenia tezy, w myśl której w ustroju socjalistycznym nie może występować niezadowolenie społeczne. W Polsce po raz pierwszy prawo do strajku zostało zagwarantowane 19

20 Prawnik Nr I/14/2008 pracownikom w ustawie o związkach zawodowych uchwalonej w 1982 r., a następnie sprecyzowane w obowiązującej od 1991 r. ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, która weszła w życie równocześnie z nową ustawą o związkach zawodowych. II. Uwagi ogólne. Warto wiedzieć więcej Strajk polega na zbiorowym i całkowicie dobrowolnym powstrzymaniu się pracowników od pracy w celu rozwiązania sporu z pracodawcą dotyczącego warunków pracy, płacy, świadczeń socjalnych jak również praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup zawodowych, którym przysługuje prawo zrzeszania się w organizacje związkowe. Jak widzimy strajk może być ogłoszony w tych samych sprawach, w których możliwe jest wszczęcie sporu zbiorowego i te prawa pracowników są ze sobą powiązane, przy czym należy jednak zwrócić uwagę na pierwszeństwo procedur przewidzianych dla sporu zbiorowego przed podjęciem akcji strajkowej. Takie rozwiązania uzasadnia uznanie akcji strajkowej jako ostatecznego środka zmierzającego do osiągnięcia pozytywnych dla pracowników rezultatów prowadzonego sporu. W związku z tym, że strajk jest ostatecznością, strona związkowa reprezentująca pracowników powinna dokonać porównania żądań ze stratami, które mogą ponieść jego uczestnicy w momencie podejmowania decyzji o ogłoszeniu strajku. Związki zawodowe na podstawie art.24 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mogą tworzyć i wykorzystywać w sposób ustalony w statucie fundusze strajkowe. Daje to podstawę do przyjmowania przez organizacje związkowe środków pieniężnych z zewnątrz pochodzących ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, pożyczek i innych środków finansowych z legalnych źródeł. Z funduszy strajkowych wypłacane są członkom związku uczestniczącym w strajku zasiłki strajkowe, jak również finansowane są inne akcje protestacyjne organizowane w formie pikiet, manifestacji czy też różnego rodzaju akcje informacyjne. Każda z organizacji związkowych ustala swój regulamin wypłat z funduszy strajkowych i różnie określa rodzaje i wysokość wypłat. Najczęściej zasiłek strajkowy wypłacany jest członkom związku w przypadku nie otrzymania wynagrodzenia od pracodawcy za czas legalnego strajku trwającego np. dłużej niż 3 doby. Jeżeli pracodawca wypłaci wynagrodzenie za czas strajku w terminie późniejszym, to zasiłek strajkowy musi zostać zwrócony do funduszu. Obecnie obowiązujące przepisy, a w szczególności art.18 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, gwarantują pracownikowi całkowitą dobrowolność udziału w strajku. Oznacza to, że udział w strajku nie 20

21 Prawnik Nr I/14/2008 Wkładka 21

22 Prawnik Nr I/14/2008 Warto wiedzieć więcej Wkładka 22

23 Warto wiedzieć więcej Prawnik Nr I/14/2008 Wkładka 23

24 Prawnik Nr I/14/2008 Wkładka 24

25 Warto wiedzieć więcej może być w jakikolwiek sposób wymuszony przez jego organizatorów, jak również pracownik odmawiający uczestnictwa w proteście nie może być w żaden inny sposób szykanowany. Jakkolwiek generalnie każdy pracownik może uczestniczyć w strajku, to jednak zaprzestanie pracy na niektórych stanowiskach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa jest niedopuszczalne. Mówi o tym art.19 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zgodnie z tym przepisem prawo do strajku nie przysługuje w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, w jednostkach policji i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Więziennej, Służbie Granicznej, Służbie Celnej oraz jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej. Prawo do strajku nie przysługuje również pracownikom zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji rządowej, sądach i prokuraturze. Zakaz strajku nie oznacza dla tych grup pozbawienia możliwości walki o swoje prawa. Mogą skorzystać z innych form protestu niezagrażającym życiu i zdrowiu ludzkiemu oraz bez przerywania pracy np. oflagowanie miejsca zatrudnienia czy też przystąpienie do tzw. strajku włoskiego, organizowanie wieców itp. Tego rodzaju akcja protestacyjna, podobnie jak w przypadku strajku, może być Prawnik Nr I/14/2008 prowadzona wyłącznie przez związek zawodowy i wyłącznie w celu ochrony praw będących przedmiotem sporu zbiorowego. Akcja protestacyjna może być prowadzona bez formalnej akceptacji większości pracowników (bez referendum) i może być wszczętą już bezpośrednio po zakończeniu negocjacji oraz podpisaniu protokółu rozbieżności bez konieczności wyczerpania procedury mediacyjnej. Tak zorganizowana akcja protestacyjna nie może jednak przerywać pracy, jak również naruszać porządku prawnego. III. Procedury związane z ogłoszeniem i prowadzeniem strajku. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przewiduje możliwość przeprowadzenia strajku w trakcie negocjacji i mediacji jak również w przypadku nie osiągnięcia consensusu w obowiązkowych etapach rozstrzygania sporu. Temu zagadnieniu poświęcony jest w całości Rozdział 4 ustawy. Art.7 ust.2 omawianej ustawy przyznaje organizacji związkowej prawo do ogłoszenia strajku w przypadku nie uwzględnienia roszczeń w oznaczonym terminie pod warunkiem, iż pracodawca zostanie o tym ostrzeżony w zgłoszeniu sporu. Strajk przeprowadzony na tej podstawie nie może być ogłoszony przed upływem 14 dni od wszczęcia sporu zbiorowego. Należy dodać, że z reguły zna- 25

26 Prawnik Nr I/14/2008 cząca większość zgłoszeń sporów, w których uczestniczyłam jako desygnowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej mediator, zawierała omawianą klauzulę. Na podstawie art.12 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych organizacja związkowa, która wszczęła spór może również zorganizować strajk ostrzegawczy jeżeli uzna, że postępowanie mediacyjne nie doprowadzi do rozwiązania sporu w określonych ustawą terminach. Strajk ostrzegawczy może być ogłoszony jednorazowo i nie może trwać dłużej niż 2 godziny. Strajk ostrzegawczy jest w takim przypadku swego rodzaju straszakiem dla pracodawcy i niejednokrotnie powoduje z jego strony większą przychylność dla zgłoszonych postulatów. Przechodzimy do omówienia najważniejszej konsekwencji nie rozwiązania sporu zbiorowego w drodze rokowań i mediacji, a także w drodze najrzadziej stosowanej procedury arbitrażu społecznego a mianowicie strajku. Art.17 ust.2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych daje organizacjom związkowym będącym w sporze prawo do ogłoszenia strajku po wyczerpaniu obowiązkowych procedur obejmujących rokowania i mediacje. Jedynym odstępstwem od wyżej wskazanej reguły jest sytuacja, gdy pracodawca bezprawnie uniemożliwił swoim działaniem prowadzenie rokowań i mediacji jak również rozwiązał Warto wiedzieć więcej stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym. Ustawa uznaje strajk za środek ostateczny i dlatego też formułuje rygorystyczne procedury ograniczające możliwość odstąpienia od pracy w sytuacji braku zgody między stronami sporu zbiorowego. Także organizacje związkowe korzystają z tej możliwości rzadko i w sytuacjach, kiedy nawet groźba strajku nie jest dla pracodawcy argumentem do uwzględnienia minimalnym stopniu chociażby części postulatów zgłoszonych w sporze. Niejednokrotnie podczas prowadzonych mediacji stwierdziłam, że organizacja związkowa chce jak najszybciej przejść przez rokowania i mediacje tylko po to, aby uzyskać prawo do strajku i w pewnym sensie szantażować pracodawcę możliwością jego ogłoszenia. W trakcie postępowań mediacyjnych spotkałam się wielokrotnie z sytuacją, że organizacje związkowe stwierdzały wprost, iż chodzi im o jak najszybsze wyczerpanie procedur negocjacyjnych tylko po to, żeby ogłosić akcję strajkową. W takim przypadku z góry wiadomo, że nie będzie zgody między stronami, a rolę mediatora chce się sprowadzić li tylko do parafowania protokółu rozbieżności. Oczywiście pomimo takiego jednoznacznie sformułowanego stanowiska strony związkowej mediator nie może odstąpić od prowadzenia mediacji i bez postępowania parafować protokół rozbieżności. Zgodnie z art.20 ustawy prawo Warto wiedzieć więcej 26

27 Warto wiedzieć więcej do ogłoszenia strajku przysługuje organizacji związkowej, która wszczęła spór zbiorowy. Akcja strajkowa może być jednak ogłoszona dopiero po przeprowadzeniu głosowania wśród pracowników danego pracodawcy, a nie tylko wśród członków pozostającego w sporze związku zawodowego. W głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 50% pracowników. Głosowanie odbywa się na zasadach określonych przez organizacje związkowe i ustawa w tym zakresie pozostawia dowolność organizatorowi strajku. Jeżeli większość pracowników biorących udział w głosowaniu wyraża zgodę, to strajk zostaje ogłoszony na 5 dni przed jego rozpoczęciem. Omawiana ustawa reguluje także procedury związane z ogłoszeniem strajku w przypadku sporu zbiorowego obejmującego kilka zakładów pracy. W takim przypadku protest ogłasza uprawniony organ statutowy związku zawodowego, po uzyskaniu zgody większości pracowników w poszczególnych zakładach objętych strajkiem o ile w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50% pracowników. IV. Prawa i obowiązki pracodawcy oraz strajkujących. Prawnik Nr I/14/2008 W czasie strajku pracodawca nie może być ograniczony w działaniach mających na celu ochronę mienia jak również utrzymania właściwego stanu obiektów, urządzeń czy instalacji pozwalających na przywrócenie normalnego funkcjonowania zakładu pracy po zakończeniu strajku. Pracodawca może w tym celu zatrudniać pracowników także tych strajkujących w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia zakładu. Takie uprawnienia gwarantuje pracodawcy art.21 ust.1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Ponadto pracodawca zachowuje wszystkie uprawnienia w stosunku do pracowników nie biorących udziału w strajku i nie może być w żaden sposób przez strajkujących pozbawiony swojej pozycji. Omawiana ustawa w art.21 ust.2 nakłada na organizatorów strajku obowiązek współdziałania z pracodawcą ( kierownikiem zakładu pracy ) w zakresie, o którym mowa w ust.1 dotyczącym uprawnień osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie zakładu pracy. Jakkolwiek ustawodawca starał się ochronić pracodawcę przed skutkami strajku to jednak nie zawsze prawa te są przestrzegane, bowiem akcja protestacyjna jest związana z emocjami, nie tylko pozytywnymi. W czasie strajku jego uczestnicy powinni pamiętać, że strajk kiedyś musi się skończyć. Po zakończeniu protestu będą musieli wrócić do pracy i powinni mieć gdzie wracać. V. Uprawnienia pracownicze w czasie strajku. Ustawa o rozwiązywaniu sporów 27

28 Prawnik Nr I/14/2008 zbiorowych w art.23 gwarantuje pracownikowi, iż w przypadku udziału w strajku zorganizowanym w myśl obowiązujących przepisów zachowuje uprawnienia pracownicze. Ust.2 tegoż przepisu wymienia katalog uprawnień, których pracownik nie traci w związku z udziałem w legalnym strajku. A więc pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ze stosunku pracy, za wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Ponadto okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy. VI. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy. Warto wiedzieć więcej Art.26 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych określa odpowiedzialność prawną obu stron sporu zbiorowego. W grę wchodzi odpowiedzialność karna, odszkodowawcza jak i sankcje w postaci rozwiązania stosunku pracy z organizatorami strajku a nawet jego uczestnikami. W myśl art.26 ust.1 ustawy karze grzywny lub karze ograniczenia wolności podlega ten, kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadza we wszczęciu lub prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, nie dopełnia obowiązków określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Czyny wymienione w tym przepisie stanowią występki w rozumieniu przepisów prawa karnego, a więc są przestępstwami umyślnymi, które mogą być popełnione zarówno z zamiarem bezpośrednim jak i ewentualnym. Ust.2 omawianego art.26 ustawy przewiduje taką samą odpowiedzialność karną osoby, która kieruje strajkiem lub akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy. Sprawcą takiego czynu może być każdy kto w sposób zamierzony oddziałuje na grupę pracowników w taki sposób, że ich zachowanie wypełnia zamierzone przez niego cele. Od decyzji takiej osoby-przywódcy zależy realizacja jak i przerwanie akcji strajkowej. Należy zaznaczyć, że do zaistnienia występku nie jest wymagana wielokrotnie powtarzana czynność kierownicza. Może być to czynność jednorazowa i krótkotrwała. Tak więc przez kierowanie rozumie się faktyczne panowanie nad akcją strajkową w taki sposób, aby przebiegała zgodnie z intencją i wytycznymi kierującego. Omawianej odpowiedzialności karnej podlegają nie tylko członkowie organów statutowych związków zawodowych prowadzących strajk wbrew przepisom ustawy, ale także członkowie nieformalnych grup strajkowych powołanych przez pracowników o ile są faktycznymi przywódcami prowadzonej akcji. Art.26 ust.3 ustawy ustala odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone strajkiem lub inną 28

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.91.55.236 1997-08-08 zm. Dz.U.97.82.518 art.3 1998-09-01 zm. Dz.U.97.88.554 art.5 2 pkt27 1999-09-15 zm. Dz.U.99.72.802 art.84 2001-01-01 zm. Dz.U.00.107.1127 art.4 2002-06-29 zm. Dz.U.02.74.676 art.167

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.91.55.236 1997-08-08 zm. Dz.U.1997.82.518 art. 3 1998-09-01 zm. Dz.U.1997.88.554 art. 5 2 pkt 27 1999-09-15 zm. Dz.U.1999.72.802 art. 84 2001-01-01 zm. Dz.U.2000.107.1127 art. 4 2002-06-29 zm. Dz.U.2002.74.676

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 236, z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 55 poz. 236 USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 55 poz. 236 USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 236 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 295, 1240. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych *

Projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych * Władysław Rychłowski Projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych * Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami bądź z innym podmiotem mogącym być stroną

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/6. Dz.U poz. 295

Kancelaria Sejmu s. 1/6. Dz.U poz. 295 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 295 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Bardziej szczegółowo

Ustawa. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Ustawa. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.) z dnia 23 maja 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami moŝe dotyczyć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 19 stycznia 2017 r. Nauczycielki, nauczyciele, pracownice i pracownicy oświaty, członkinie i członkowie ZNP,

Warszawa, 19 stycznia 2017 r. Nauczycielki, nauczyciele, pracownice i pracownicy oświaty, członkinie i członkowie ZNP, Warszawa, 19 stycznia 2017 r. Nauczycielki, nauczyciele, pracownice i pracownicy oświaty, członkinie i członkowie ZNP, informuję, że w ślad za uchwałą Zarządu Głównego ZNP wszystkie oddziały Związku do

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH JURAŁOWICZ, HERMANN I WSPÓLNICY

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH JURAŁOWICZ, HERMANN I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH JURAŁOWICZ, HERMANN I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Poznań, dnia 6 maja 2013 roku Postępowanie w przedmiocie sporu zbiorowego z pracodawcą Przedmiotowe zagadnienie regulowane

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany 18 listopada Warszawa 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań Miejsce: Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, Warszawa WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM Procedury zwolnień grupowych i indywidualnych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat sporów zbiorowych

Informacja na temat sporów zbiorowych Warszawa dnia 25.01.2016 r. Informacja na temat sporów zbiorowych 1. Uwagi ogólne. Zasady i tryb prowadzenia i rozwiązywania sporów zbiorowych reguluje ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4 Spis treści Wprowadzenie... 3 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4 Komornik sądowy funkcjonariuszem publicznym...4 Kompetencje komornika... 26 Nadzór prezesa sądu rejonowego... 45 Wykonywanie czynności na

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług, zwana dalej "Związkiem",

Bardziej szczegółowo

- I rok aplikacji radcowskiej

- I rok aplikacji radcowskiej Pytania z podstaw funkcjonowania samorządu radców prawnych na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę omówić istotne cechy samorządu zawodu zaufania publicznego. 2. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK adwokat kancelaria: tel. (61) 851 90 14; 0-602 44 16 42 61-730 Poznań, ul. Młyńska 12a/8 Poznań, dnia 15 lutego 2006 roku OPINIA PRAWNA I. Cel opinii. Celem wydania niniejszej opinii,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Technologii Lyfrowych Lewiatan zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

Nazwa, siedziba i przedmiot działania

Nazwa, siedziba i przedmiot działania STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba i przedmiot działania 1. Tworzy się stowarzyszenie zarejestrowane pod nazwą Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu.

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. PROJEKT - Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5 c ust.2 i ust.5, art. 40

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

O CZŁONKOSTWIE W POLSKIM ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

O CZŁONKOSTWIE W POLSKIM ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO załącznik nr 6 do Protokołu z 24.11.2012 UCHWAŁA NR 3 SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO Z DNIA 24 LISTOPADA 2012 ROKU O CZŁONKOSTWIE W POLSKIM ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/X/2017. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr 15/X/2017. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 16 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr 15/X/2017 Prezydium z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016 Zważywszy na dużą aktywność członków samorządu radców prawnych w działalności pro bono i

Bardziej szczegółowo

w dniach 17-20 lipca 2012 roku

w dniach 17-20 lipca 2012 roku 1. Informacje i komunikaty. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 17-20 lipca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) Projekt z dnia 9 lipca 2012 r. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU

TEKST JEDNOLITY STATUTU TEKST JEDNOLITY STATUTU Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych po zatwierdzonych zmianach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 stycznia 2006 r Rozdział I Nazwa, siedziba i przedmiot

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ następuje: R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 45 ust 2 Statutu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie uchwala się, co 1 1. Kolegium Sędziów /zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (zwane dalej Stowarzyszeniem ) jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KONSULTINGU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KONSULTINGU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KONSULTINGU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 1) Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Konsultingu, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Technologii Informacyjnych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Technologii Informacyjnych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu STATUT Studenckiego Koła Naukowego Technologii Informacyjnych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Na podstawie przepisu art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, OPINIA PRAWNA Dotyczy: lekarzy weterynarii zatrudnionych na stanowiskach wojewódzkich, granicznych i powiatowych lekarzy weterynarii, w dalszej treści zwanymi lekarzami weterynarii na stanowiskach kierowniczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak UCHWAŁA Nr 20/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1. Polski Związek Pracodawców Prawniczych, zwany dalej Związkiem, jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH. Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH. Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA 1 Tworzy się organizację zawodową pod nazwą: Związek Zawodowy Aktorów Polskich, zwany dalej Związkiem. Związek rozwijać

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu 1. Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o., zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 49-51, art. 55, art. 57 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 152AH/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu

Uchwała Nr 152AH/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu Uchwała Nr 152AH/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu Na podstawie art 60 pkt 3 i 8 lit. a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Mariusz Bieżuński Paweł Bieżuński Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 2. wydanie Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp...11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Zasady współpracy przedsiębiorcy ze związkami zawodowymi. Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Termin: 16-09-2015 Zakres: A. STATUS ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa Organizacji: Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Katolickiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ RZECZNIKA PATENTOWEGO 1)

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ RZECZNIKA PATENTOWEGO 1) ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ RZECZNIKA PATENTOWEGO 1) Rozdział I ZASADY OGÓLNE 1 1. 2) Zasady Etyki obowiązują, bez względu na formę wykonywania zawodu rzeczników patentowych oraz obywateli państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO. Postanowienia ogólne

PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO. Postanowienia ogólne PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego powoływanym

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH ENERGETYKI W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH ENERGETYKI W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH ENERGETYKI W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ Rozdział I Przepisy Ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Krajowy Związek Pracodawców Branży Geologicznej i zwana jest w dalszej części statutu Związkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW Załącznik do Uchwały nr 404/VII/2009 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 listopada 2009 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW Rozdział I Przepisy ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Branży Infrastruktury zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich. Art. 1. Art. 2

STATUT. Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich. Art. 1. Art. 2 STATUT Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich Rozdział I Postanowienia ogólne. Art. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich zwane w dalszej treści Stowarzyszeniem jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU FUNDACJI BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE

REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU FUNDACJI BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU FUNDACJI BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin określa: 1) tryb działania Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE Załącznik do Uchwały Nr 2/2008 z dnia 22 listopada 2008r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM MEDIACJI SIŁA ZGODY

REGULAMIN CENTRUM MEDIACJI SIŁA ZGODY Załącznik do Zarządzenia nr 18/2016 Rektora WSB w Gorzowie Wlkp. z dn. 20.12.2016 r. REGULAMIN CENTRUM MEDIACJI PRZY WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 1 Spis treści Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Związku Przedsiębiorców dlabiznesu. uchwalony dnia 19 października 2015 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Związku Przedsiębiorców dlabiznesu. uchwalony dnia 19 października 2015 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Związku Przedsiębiorców dlabiznesu uchwalony dnia 19 października 2015 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Związek pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców dlabiznesu zwany dalej "Związkiem"

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA WYBORCZEGO Elektor

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA WYBORCZEGO Elektor STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA WYBORCZEGO Elektor 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego Elektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w skrócie SKNPW Elektor

Bardziej szczegółowo

(tekst ujednolicony 1 )

(tekst ujednolicony 1 ) Uchwała Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia.

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Krośnieńskiej Amatorskiej Ligi Halowej,

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Klub EKS Kolektyw, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW ROZDZIAL I Nazwa, teren działania, siedziba. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW i zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/4/2013 z dnia 15.10.2013 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Milkpol S.A. z siedzibą w Czarnocinie REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Oznaczenia i definicje użyte w niniejszym regulaminie: 1) PFP Polska Federacja Petanque Związek

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Załącznik do Uchwały nr 4/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję 2017-2020 ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Walne zgromadzenie zwołuje

Bardziej szczegółowo

Statut Międzynarodowego Centrum Mediacji

Statut Międzynarodowego Centrum Mediacji Statut Międzynarodowego Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce I. Przedmiot działania Międzynarodowego Centrum Mediacji Celem Międzynarodowego Centrum Mediacji będzie

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Ogólnopolskie Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich, zwane dalej Forum, jest obywatelską

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2 września 2015 r. Zatwierdzony przez.. UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE Z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzynie i nadania jej statutu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Ośrodka Mediacji. Fundacji Wydziału Prawa i Administracji. Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica

Regulamin. Ośrodka Mediacji. Fundacji Wydziału Prawa i Administracji. Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica Regulamin Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Warszawa, dnia 16 marca 2009 r. Rada Związków Zawodowych Polskiej Grupy Energetycznej ul. Łucka 15/2101 00-842 Warszawa Do Prokuratora Rejonowego w Lublinie ul. Chmielna 10 20-950 Lublin Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała XVI/99/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała XVI/99/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała XVI/99/2016 z dnia 23 września 2016 roku Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 6 Statutu ŁZPN postanawia się, co następuje: Przyjmuje się Regulamin Wydziału Sędziowskiego

Bardziej szczegółowo