Regulamin rachunków dla klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rachunków dla klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA"

Transkrypt

1 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. ZAKRES REGULAMINU 1. Regulamin określa warunki, na jakich Bank prowadzi Rachunki dla Klientów oraz świadczy usługi bankowości elektronicznej. 2. Bank prowadzi dla Klientów, po zawarciu i na podstawie odpowiednich umów, w szczególności następujące rodzaje Rachunków: a) Konta Osobiste; b) Rachunki Oszczędnościowe; c) Rachunki Lokat Terminowych; d) Rachunki Walutowe; e) Rachunki Powiernicze; f) Rachunki IKE. 3. Bank świadczy usługi bankowości elektronicznej udostępniając Klientom w szczególności Karty, System Bankowość Mobilną Mobile Centrum Telefoniczne lub Telefoniczne 4. Bank otwierając Rachunek zobowiązuje się względem Posiadacza Rachunku do przechowywania jego środków pieniężnych na czas wskazany w Umowie Rachunku oraz do przeprowadzania na jego zlecenie, na podstawie Dyspozycji, rozliczeń pieniężnych, o ile nie zastrzeżono inaczej w treści Regulaminu lub w Umowie 5. Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące transakcji stosuje się do Transakcji PSD, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. 2. DEFINICJE Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1. Bank BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6421; 2. Bankofon wchodzący w skład Centrum Telefonicznego samoobsługowy zautomatyzowany serwis telefoniczny Banku, działający w oparciu o uprzednio nagrane komunikaty głosowe; po uzyskaniu połączenia z Bankofonem Użytkownik wydaje polecenia za pomocą klawiatury telefonu; Bankofon umożliwia również połączenie z Serwisem Operatorskim; 3. Bankowość Mobilna Mobile jeden z elektronicznych kanałów dostępu do Rachunku za pomocą telefonu komórkowego o funkcjonalnościach określonych na Stronie Internetowej; 4. Centrum Telefoniczne usługa umożliwiająca zarejestrowanym Użytkownikom uzyskanie za pomocą telefonu całodobowego dostępu do Rachunków w zakresie uzyskiwania informacji o stanie Rachunków oraz składania wybranych Dyspozycji; 5. Data Waluty moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążano lub uznano Rachunek; 6. Dopuszczalne Saldo Debetowe przyznana przez Bank kwota limitu, do jakiej Posiadacz Rachunku może składać Dyspozycje ponad kwotę środków zgromadzonych na Koncie Osobistym; 7. Dostępne Saldo suma środków zgromadzonych na Rachunku powiększona o środki udostępnione na Rachunku przez Bank w ramach związanych z Rachunkiem produktów kredytowych oraz Dopuszczalnego Salda Debetowego, a pomniejszona o dokonane przez Bank blokady na Rachunku; 8. Dyspozycja skierowane do Banku polecenie dokonania wskazanych w nim rozliczeń, w szczególności wpłaty gotówkowej, wypłaty gotówkowej, dokonania transferu środków pieniężnych w drodze polecenia przelewu, w tym zlecenia stałego, polecenia zapłaty, dokonania rozliczenia przy użyciu Karty, a także otwarcia lub zerwania Lokaty Terminowej lub innych operacji związanych z prowadzeniem Rachunku, złożone przez Posiadacza Rachunku w sposób przewidziany w Regulaminie lub w Umowie Rachunku; 9. Dzień Roboczy każdy z dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Bank prowadzi działalność objętą Regulaminem z uwzględnieniem godzin pracy Jednostek Banku i systemu Banku. Wykaz godzin pracy Jednostek Banku oraz systemu Banku jest dostępny w Jednostkach Banku, w Centrum Telefonicznym, poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta oraz na Stronie Internetowej; 10. Elektroniczne Kanały Dostępu udostępnione przez Bank rozwiązania techniczno funkcjonalne umożliwiające dostęp do Rachunku za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Użytkownika, a także do zlecania transakcji lub innych czynności inicjowanych przez Użytkownika; szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności i obsługi Elektronicznych Kanałów Dostępu dostępne są w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej, w Centrum Telefonicznym lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta; 11. Godzina Graniczna godzina w Dniu Roboczym ustalona dla poszczególnych transakcji płatniczych wychodzących (tj. transakcji, w których Bank wysyła środki pieniężne do banku odbiorcy), po której otrzymane Dyspozycje dla celu obliczania terminów realizacji transakcji uznaje się za otrzymane następnego Dnia Roboczego. Wykaz Godzin Granicznych dla poszczególnych transakcji dostępny jest w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej,w Centrum Telefonicznym oraz poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta; 12. Jednostka Banku oddział Banku lub filia oddziału Banku lub placówka partnerska, w której wykonywana jest działalność Banku. Wykaz wszystkich Jednostek Banku dostępny jest na Stronie Internetowej, w Centrum Telefonicznym, poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta oraz w każdej Jednostce Banku; 13. Karta karta płatnicza wydana przez Bank do Konta Osobistego; 14. Karta Danych Osobowych dokument zawierający dane osobowe oraz wzór podpisu Posiadacza Rachunku lub Pełnomocnika uprawnionego do składania Dyspozycji w formie pisemnej; 15. Klient konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; 16. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), wraz ze zmianami do niej albo każdy akt prawa zastępujący tę ustawę; 17. Konto Osobiste rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w rozumieniu przepisów Prawa Bankowego, przeznaczony do przechowywania środków pieniężnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyłączeniem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 18. Kurs Krzyżowy stosowany przez Bank kurs wymiany jednej Waluty na inną Walutę; wymiana dokonywana jest w ten sposób, iż Bank dokonuje wymiany po stosowanym przez siebie kursie kupna, a uzyskaną kwotę w walucie krajowej wymienia na docelową Walutę, po stosowanym przez siebie kursie sprzedaży; 19. Lokata Terminowa środki pieniężne w złotych lub w Walucie deponowane na oznaczony okres czasu na odpowiednim dla danej waluty Rachunku Lokat Terminowych; 20. Nieautoryzowane Saldo Debetowe zadłużenie Posiadacza Rachunku wobec Banku przewyższające Dostępne Saldo, wynikające w szczególności z rozliczenia Dyspozycji w ciężar Rachunku lub obciążenia Rachunku kwotą należnych Bankowi prowizji lub opłat; 21. NRB/IBAN numer rachunku bankowego/międzynarodowy numer rachunku bankowego, będący jednoznacznym identyfikatorem rachunku służącym do jego identyfikacji w transakcjach; 22. Opcja kosztowa BEN opcja kosztowa, zgodnie z którą prowizje i opłaty wszystkich banków biorących udział w realizacji przelewu pokrywa odbiorca; 23. Opcja kosztowa OUR opcja kosztowa, zgodnie z którą zleceniodawca przelewu zobowiązuje się do zapłaty wszystkich należnych prowizji i opłat bankowych z tytułu realizacji przelewu, w tym kosztów banków pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu; 24. Opcja kosztowa SHA opcja kosztową, zgodnie z którą prowizje i opłaty należne bankowi wysyłającemu opłaca zleceniodawca, a koszty banku odbiorcy i banków pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu pokrywa odbiorca; 25. Państwo członkowskie państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 26. Pełnomocnik osoba fizyczna umocowana przez Posiadacza Rachunku; 27. Posiadacz Rachunku Klient będący stroną Umowy Rachunku; w zakresie, w jakim Pełnomocnik jest upoważniony do dysponowania Rachunkiem wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące Posiadacza Rachunku stosuje się odpowiednio do Pełnomocnika; 28. Posiadacz Rachunku Wspólnego Posiadacz Rachunku, będący stroną Umowy Rachunku, na podstawie której Bank prowadzi Rachunek Wspólny 29. Powiernik Posiadacz Rachunku Powierniczego; 30. Prawo Bankowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) wraz ze zmianami do niej albo każdy akt prawa zastępujący tę ustawę; 31. Przewalutowanie wymiana Walut dokonywana przez Bank i za jego zgodą po obowiązującym w Banku w chwili przystąpienia przez Bank do realizacji Dyspozycji kursie kupna lub sprzedaży Waluty lub w przypadku wymiany Waluty na inną Walutę po Kursie Krzyżowym; Kursy wymiany stosowane przez Bank są ustalane w oparciu o bieżące kursy wymiany walut na rynku międzybankowym skorygowane o stałą marżę Banku wyrażoną w procentach; Kursy wymiany walut oraz marże dla poszczególnych walut wyrażone w postaci spreadu są dostępne w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej, w Centrum Telefonicznym oraz poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta; 32. Rachunek Konto Osobiste, Rachunek Oszczędnościowy, Rachunek Lokat Terminowych, Rachunek Walutowy, Rachunek IKE lub inny rachunek bankowy otwarty przez Bank na podstawie odpowiedniej Umowy Rachunku; 33. Rachunek IKE rachunek oszczędnościowy prowadzony w PLN na zasadach określonych w Ustawie IKE; 34. Rachunek Lokat Terminowych rachunek terminowych lokat oszczędnościowych w rozumieniu przepisów Prawa Bankowego, przeznaczony wyłącznie do przechowywania terminowych lokat oszczędnościowych, prowadzony przez Bank na podstawie Umowy Rachunku; 35. Rachunek Oszczędnościowy rachunek o charakterze oszczędnościowym w rozumieniu przepisów Prawa Bankowego służący wyłącznie do gromadzenia środków, niedopuszczalne jest dokonywanie przez Posiadacza Rachunku za jego pośrednictwem rozliczeń związanych z regulacją jakichkolwiek zobowiązań; 36. Rachunek Powierniczy Rachunek przeznaczony wyłącznie do gromadzenia środków pieniężnych powierzonych Powiernikowi na podstawie odrębnej umowy przez osobę trzecią; 37. Rachunek Walutowy Rachunek przeznaczony do przechowywania środków pieniężnych w Walutach płatnych na każde żądanie i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych; 38. Rachunek Wspólny Konto Osobiste lub Rachunek Lokat Terminowych lub Rachunek Walutowy lub Rachunek Oszczędnościowy prowadzony przez Bank na rzecz co najmniej dwóch Posiadaczy Rachunku; 39. Regulamin niniejszy Regulamin rachunków dla klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA; 40. Serwis Operatorski wchodzący w skład Centrum Telefonicznego serwis telefoniczny Banku obsługiwany przez pracownika Banku; połączenie z Serwisem Operatorskim następuje za pośrednictwem Bankofonu; 41. Strona Internetowa strona internetowa Banku: 42. System system bankowości internetowej 43. Taryfa Prowizji i Opłat Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) zawierająca wykaz prowizji i opłat obciążających Posiadacza Rachunku oraz każde inne zestawienie prowizji i opłat obciążających Posiadacza Rachunku, które ją zastąpi; 44. Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta ogólnodostępna całodobowa infolinia Banku obsługująca Klientów w zakresie udzielania informacji o produktach bankowych oraz wykonywania określonych Dyspozycji Klientów. 45. Transakcje PSD transakcje w PLN, EUR lub w innej walucie Państwa członkowskiego realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w obrocie z Państwami członkowskimi; 46. Trwały Nośnik Informacji nośnik umożliwiający Posiadaczowi Rachunku przechowywanie informacji adresowanych do niego w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 47. Umowa Rachunku umowa rachunku bankowego, na podstawie której Bank prowadzi odpowiedni Rachunek; 48. Ustawa IKE ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1025) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze; 49. Użytkownik Posiadacz Rachunku, któremu Bank udostępnił możliwość dysponowania Rachunkiem przez wybrany Elektroniczny Kanał Dostępu lub Pełnomocnik, któremu za zgodą Posiadacza Rachunku Bank udostępnił możliwość dysponowania Rachunkiem przez wybrany Elektroniczny Kanał Dostępu; 50. Waluta znaki pieniężne będące prawnym środkiem płatniczym poza Rzeczpospolitą Polską ujęte w wykazie walut wymienialnych ogłoszonym przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 3. KONTO OSOBISTE 1. Bank prowadzi Konto Osobiste na warunkach określonych w Umowie Rachunku, Regulaminie i Taryfie Prowizji i Opłat. 2. W ramach Konta Osobistego na podstawie Umowy Rachunku Bank udostępnia Posiadaczowi Rachunku Dopuszczalne Saldo Debetowe. 3. Niespełnienie przez Posiadacza Rachunku warunków wymaganych przez Bank dla prowadzenia danego rodzaju Konta Osobistego, z innych przyczyn niż zmiana tych warunków przez Bank, upoważnia Bank do wypowiedzenia Umowy Rachunku, chyba że strony inaczej uzgodnią. 4. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY 1. Posiadacz Rachunku może otwierać w Banku Rachunki Oszczędnościowe po zawarciu Umowy Rachunku w odpowiedniej walucie. Prowadzenie Rachunku Oszczędnościowego przez Bank reguluje Umowa, Regulamin i Taryfa Prowizji i Opłat. 2. Do Rachunku Oszczędnościowego nie można składać Dyspozycji w zakresie zleceń stałych i poleceń zapłaty. 3. Bank może określić dla Rachunku Oszczędnościowego minimalną kwotę wpłaty lub wypłaty. W takim wypadku otwarcie przez Bank Rachunku Oszczędnościowego następuje pod warunkiem wpłaty przez Posiadacza Rachunku, w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy Rachunku, odpowiedniej kwoty minimalnej w Jednostce Banku lub istnienia pokrycia takiej kwoty w środkach znajdujących się na Koncie Osobistym lub Rachunku Walutowym. Obciążenie Konta Osobistego lub Rachunku Walutowego następuje na podstawie Dyspozycji Posiadacza 4. Informacje o aktualnie obowiązujących warunkach otwierania w Banku Rachunków Oszczędnościowych, w tym o wysokości wpłaty i wypłaty minimalnej, dostępne są w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej, w Centrum Telefonicznym oraz poprzez Telefoniczne 5. RACHUNEK WSPÓLNY 1. Warunkiem prowadzenia Rachunku Wspólnego jest zawarcie z Bankiem Umowy Rachunku przez wszystkich Posiadaczy Rachunku Wspólnego. 2. Posiadacze Rachunku Wspólnego solidarnie odpowiadają za zobowiązania wobec Banku związane z prowadzonym dla nich Rachunkiem Wspólnym. 3. Każdy z Posiadaczy Rachunku Wspólnego może samodzielnie ustanowić i odwołać Pełnomocnika do Rachunku Wspólnego. 4. Bank realizuje Dyspozycje poszczególnych Posiadaczy Rachunku Wspólnego według kolejności ich złożenia, z uwzględnieniem rodzaju Dyspozycji oraz sposobu, w jaki zostały złożone. W szczególności Bank może w pierwszej kolejności realizować Dyspozycje złożone za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu, pomimo że zostały złożone później od tych złożonych w Jednostce Banku. Bank może odmówić realizacji Dyspozycji, której zrealizowanie nie jest możliwe na skutek uprzedniego wykonania innej Dyspozycji zgodnie z zasadami określonymi powyżej. 5. W przypadku jednoczesnego złożenia przez Posiadaczy Rachunku Wspólnego Dyspozycji, które wzajemnie się wykluczają, Bank we własnym zakresie dokona wyboru, którą Dyspozycję zrealizuje. 6. PEŁNOMOCNICTWO 1. Posiadacz Rachunku może ustanowić Pełnomocnika do 2. Sposób i zakres dysponowania przez Pełnomocnika Rachunkiem określa treść udzielonego Pełnomocnikowi pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, że Pełnomocnik nie może: a) zmienić ani wypowiedzieć Umowy Rachunku, chyba że pełnomocnictwo szczególne stanowi inaczej; b) udzielać dalszych pełnomocnictw; c) dokonać cesji praw z Umowy Rachunku; d) składać dyspozycji na wypadek śmierci; 1/7

2 e) udostępniać Elektronicznych Kanałów Dostępu; f) dokonać zmiany adresu korespondencyjnego i sposobu dostarczania korespondencji do 3. Pełnomocnik może złożyć Dyspozycję wypłaty kwoty Lokaty Terminowej przed upływem okresu, na jaki została otwarta. 4. Do realizacji przez Bank Dyspozycji złożonych jednocześnie przez Pełnomocników lub Posiadacza Rachunku i Pełnomocnika, które wzajemnie się wykluczają, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dotyczące realizacji przez Bank wzajemnie się wykluczających Dyspozycji złożonych jednocześnie przez Posiadaczy Rachunku Wspólnego. 5. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej. Jeżeli pełnomocnictwo nie zostało sporządzone na formularzu bankowym w obecności pracownika Banku, podpis Posiadacza Rachunku na pełnomocnictwie musi być poświadczony notarialnie. Wymóg ten nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego innemu bankowi w związku ze złożonym wnioskiem o przeniesienie Konta Osobistego do tego banku. W takim przypadku podpis Posiadacza Rachunku na pełnomocnictwie musi odpowiadać wzorowi podpisu złożonemu w Banku. 6. Bank ma prawo odmówić wykonania Dyspozycji złożonej przez osobę podającą się za Pełnomocnika, w razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości udzielonego pełnomocnictwa, jego zakresu lub tożsamości tej osoby. 7. WZÓR PODPISU 1. Bank prowadzi Kartę Danych Osobowych lub inny dokument, na którym osoby upoważnione do składania pisemnych Dyspozycji składają wzory swoich podpisów (zwane dalej łącznie Kartą Danych Osobowych). 2. Dyspozycje pisemne dotyczące Rachunku składane przez Posiadacza Rachunku będą realizowane przez Bank wyłącznie pod warunkiem zgodności podpisu złożonego na Dyspozycji ze wzorem podpisu znajdującym się w Karcie Danych Osobowych. Bank ma prawo odmówić zrealizowania Dyspozycji opatrzonej podpisem niezgodnym ze wzorem podpisu znajdującym się w Karcie Danych Osobowych. 3. Bank może wprowadzić również inne sposoby ustalenia tożsamości Posiadacza Rachunku, w szczególności przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych lub elektronicznych nośników informacji, które będą wykorzystywane równolegle ze wzorami podpisów złożonymi w Karcie Danych Osobowych lub zamiast nich. II. OPROCENTOWANIE RACHUNKU 8. OPROCENTOWANIE 1. Oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku ustalane jest w stosunku rocznym według stałej lub zmiennej stopy procentowej. 2. Oprocentowanie naliczane jest za rzeczywistą liczbę dni, przez które środki pozostają na Rachunku począwszy od dnia uznania Rachunku (włącznie z tym dniem), do dnia obciążenia Rachunku (z wyłączeniem tego dnia). W przypadku transakcji przychodzących początkiem terminu naliczania oprocentowania na Rachunku jest Dzień Roboczy, w ciągu którego Bank otrzymał środki dla Posiadacza Do obliczania odsetek od środków zgromadzonych na Rachunku przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 3. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na Koncie Osobistym dopisywane są do tych środków (kapitalizowane) w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego, a jeżeli ten dzień nie jest Dniem Roboczym, w najbliższym następującym po nim Dniu Roboczym. 4. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na Rachunku Oszczędnościowym dopisywane są do tych środków (kapitalizowane) w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli ten dzień nie jest Dniem Roboczym, w najbliższym następującym po nim Dniu Roboczym, przy czym na Rachunku IKE odsetki dopisywane są do tych środków (kapitalizowane) po upływie jednego Dnia Roboczego, a na Rachunku Oszczędnościowym produkt Sejf oraz EuroSejf odsetki dopisywane są do tych środków (kapitalizowane) w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego, a jeżeli ten dzień nie jest Dniem Roboczym, w najbliższym następującym po nim Dniu Roboczym. 5. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na Rachunku Walutowym są kapitalizowane w dniu 30 czerwca każdego roku, a jeżeli ten dzień nie jest Dniem Roboczym, w najbliższym następującym po nim Dniu Roboczym. 6. Z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Lokat Terminowych, jeżeli Umowa Rachunku ulegnie rozwiązaniu albo wygaśnie przed dniem kapitalizacji odsetek, wówczas kapitalizacja odsetek następuje odpowiednio w dniu jej rozwiązania albo wygaśnięcia, a jeżeli ten dzień nie jest Dniem Roboczym, w najbliższym następującym po nim Dniu Roboczym. 7. W przypadku, gdy zastosowanie ma zmienna stopa procentowa, która nie jest oparta o publicznie dostępną stawkę bazową (np. WIBOR, LIBOR lub EURIBOR), Bank zawiadamia Posiadacza Rachunku o proponowanej zmianie oprocentowania Rachunku nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą tej zmiany, wskazaną w zawiadomieniu. Do zmiany oprocentowania zastosowanie ma tryb obowiązujący dla zmian Regulaminu. 8. Zmiana oprocentowania Rachunku, która nie jest oparta o publicznie dostępną stawkę bazową, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: a) zmiany którejkolwiek z następujących stóp: oprocentowania kredytu lombardowego, stopy redyskontowej weksli, stopy referencyjnej, stopy depozytowej, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, o co najmniej 0,01 punktu procentowego; b) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, opublikowanej przez Narodowy Bank Polski, o co najmniej 0,01 punktu procentowego,; c) zmiany stopy inflacji liczonej rok do roku i ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,01 punkt procentowy, d) zmiany któregokolwiek ze wskaźników: oprocentowania jednomiesięcznych pożyczek na polskim rynku międzybankowym (WIBOR jednomiesięczny) lub oprocentowania jednomiesięcznych depozytów na polskim rynku międzybankowym (WIBID jednomiesięczny), lub rynkowej rentowności rocznych bonów skarbowych, lub rynkowej rentowności obligacji Skarbu Państwa o co najmniej 0,01 punktu procentowego. Przez zmianę należy rozumieć zmianę wartości danego parametru na koniec Dnia Roboczego w porównaniu z wartością tego parametru na koniec jakiegokolwiek Dnia Roboczego w okresie minionych 3 miesięcy; e) zmiany któregokolwiek ze wskaźników: oprocentowania jednomiesięcznych kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie (LIBOR jednomiesięczny), oprocentowania jednomiesięcznych kredytów w strefie euro (EURIBOR jednomiesięczny), o co najmniej 0,001 punktu procentowego. Przez zmianę należy rozumieć zmianę wartości danego parametru na koniec Dnia Roboczego w porównaniu z wartością tego parametru na koniec jakiegokolwiek Dnia Roboczego w okresie minionych 3 miesięcy. 9. Oprocentowanie może ulec zmianie tylko zgodnie z kierunkiem i o wysokość o jaką zmienił się wskaźnik, ze względu na który dokonana była zmiana. 10. Zmiana oprocentowania nie może nastąpić częściej niż raz na kwartał kalendarzowy i nie może nastąpić po upływie więcej niż 3 miesięcy od momentu zaistnienia przyczyny uzasadniającej zmianę. 11. Zawiadomienie Posiadacza Rachunku o zmianie oprocentowania może nastąpić: w formie papierowej, na Trwałym Nośniku Informacji, poprzez System lub w przypadku wniosku Posiadacza Rachunku pocztą elektroniczną lub poprzez SMS. Jeśli zmiana oprocentowania następuje na korzyść Posiadacza Rachunku, uprzednie zawiadomienie nie jest wymagane dla jej skuteczności, a informacja o obowiązującym w Banku oprocentowaniu dostępna jest w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej,Centrum Telefonicznym lub poprzez Telefoniczne 12. W przypadku, gdy zastosowanie ma zmienna stopa procentowa, która została oparta o publicznie dostępną stawkę bazową (tj. oprocentowanie kredytu lombardowego, stopa redyskontowa weksli, stopa referencyjna, stopa rezerwy obowiązkowej, stopa depozytowa, rynkowa rentowność rocznych bonów skarbowych, rynkowa rentowności obligacji Skarbu Państwa, inflacja, WI- BID, WIBOR, EURIBOR, LIBOR), wysokość oprocentowania ulega automatycznemu obniżeniu w przypadku obniżenia stawek bazowych lub automatycznemu podwyższeniu w przypadku podwyższenia stawek bazowych (z wyłączeniem stawki rezerwy obowiązkowej, której wzrost powoduje obniżenie oprocentowania, a spadek podwyższenie oprocentowania) o wartość równą zmianie danej stawki bazowej, bez konieczności uprzedniego, odrębnego informowania Posiadacza Rachunku przez Bank o zmianie stopy procentowej. 13. Tabela oprocentowania oraz informacja o obowiązującym w Banku oprocentowaniu dostępne są w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej,w Centrum Telefonicznym lub poprzez Telefoniczne III. LOKATY TERMINOWE 9. WARUNKI PRZYJMOWANIA LOKAT TERMINOWYCH 1. Posiadacz Rachunku może otwierać w Banku Lokaty Terminowe w odpowiedniej walucie po zawarciu i na podstawie Umowy 2. Bank otwiera poszczególne Lokaty Terminowe ze środków pochodzących z Konta Osobistego lub Rachunku Walutowego lub ze środków przekazanych Bankowi w celu założenia Lokaty Terminowej na podstawie odpowiedniej Dyspozycji złożonej przez Posiadacza 3. Dyspozycja otwarcia Lokaty Terminowej powinna zawierać w szczególności: a) rodzaj Lokaty Terminowej, wybrany spośród aktualnie oferowanych przez Bank; b) okres trwania Lokaty Terminowej, wybrany spośród aktualnie oferowanych przez Bank; c) kwotę i walutę Lokaty Terminowej; d) sposób zadysponowania kwotą Lokaty Terminowej i odsetkami naliczonymi od kwoty Lokaty Terminowej po zakończeniu okresu jej trwania. 4. W przypadku, gdy ostatni dzień okresu trwania Lokaty Terminowej nie jest Dniem Roboczym, okres trwania Lokaty Terminowej kończy się w najbliższym Dniu Roboczym następującym po tym dniu. 5. Bank potwierdza Posiadaczowi Rachunku otwarcie każdej Lokaty Terminowej wskazując warunki, na jakich została otwarta. 6. Informacje o aktualnie obowiązujących warunkach otwierania w Banku Lokat Terminowych dostępne są w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej, w Systemie Centrum Telefonicznym oraz poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. 10. CHARAKTER LOKAT TERMINOWYCH 1. Lokata Terminowa może mieć charakter nieodnawialny albo odnawialny. 2. Zadysponowanie przez Posiadacza Rachunku kwotą Lokaty Terminowej o charakterze odnawialnym oraz naliczonymi od niej odsetkami może nastąpić w jeden spośród następujących sposobów: a) odnowienie Lokaty Terminowej na taki sam okres trwania na kwotę Lokaty Terminowej i przekazanie odsetek w dniu odnowienia na Konto Osobiste lub Rachunek Walutowy lub inny rachunek wskazany przez Posiadacza Rachunku albo udostępnienie ich Posiadaczowi Rachunku w gotówce w Jednostce Banku; b) odnowienie Lokaty Terminowej na taki sam okres trwania na kwotę Lokaty Terminowej powiększoną o odsetki naliczone za poprzedni okres trwania; c) przekazanie kwoty Lokaty Terminowej oraz odsetek w dniu odnowienia na Konto Osobiste lub Rachunek Walutowy albo na inny rachunek wskazany przez Posiadacza Rachunku albo udostępnienie ich Posiadaczowi Rachunku w gotówce w Jednostce Banku. 3. W przypadku Lokaty Terminowej o charakterze nieodnawialnym, w dniu zakończenia zadeklarowanego okresu jej trwania, kwota Lokaty Terminowej wraz z naliczonymi od niej odsetkami jest stawiana przez Bank do dyspozycji Posiadacza 4. Postawione do dyspozycji Posiadacza Rachunku kwoty Lokat Terminowych oraz naliczone od nich odsetki nie podlegają dalszemu oprocentowaniu. 11. ZERWANIE LOKATY TERMINOWEJ 1. Posiadacz Rachunku może złożyć Dyspozycję wypłaty kwoty Lokaty Terminowej przed upływem okresu, na jaki została otwarta, co skutkuje zerwaniem Lokaty Terminowej. 2. Wskutek zerwania Lokaty Terminowej: a) oprocentowanie kwoty Lokaty Terminowej za cały dotychczasowy okres jej trwania zostaje obniżone; wysokość obniżonego oprocentowania dostępna jest w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej,w Serwisie Operatorskim lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. b) kwota Lokaty Terminowej wraz z naliczonymi od niej odsetkami jest stawiana przez Bank do dyspozycji Posiadacza Rachunku i nie podlega dalszemu oprocentowaniu. 12. AUTOMATYCZNA LOKATA OVERNIGHT 1. Strony mogą w umowie Konta Osobistego uregulować możliwość składania Dyspozycji automatycznego otwierania Lokaty Terminowej polegającej na tym, że ze środków znajdujących się na Koncie Osobistym na koniec każdego Dnia Roboczego, Bank będzie tworzył Lokatę Terminową o okresie trwania kończącym się w następnym Dniu Roboczym, której kwota przekazywana jest na początku następnego Dnia Roboczego z powrotem na Konto Osobiste (Automatyczna Lokata Overnight). Odsetki naliczone przez Bank od kwoty Automatycznej Lokaty Overnight są przekazywane przez Bank na Konto Osobiste na koniec dnia, w którym zakończył się okres jej trwania. 2. Po złożeniu przez Posiadacza Rachunku Dyspozycji otwierania Automatycznych Lokat Overnight, Bank automatycznie, bez potrzeby składania przez Posiadacza Rachunku dodatkowych Dyspozycji, otwiera Rachunek Lokat Terminowych przeznaczony do przechowywania kwoty Automatycznej Lokaty Overnight. 3. Bank zakłada Automatyczną Lokatę Overnight na zakończenie każdego Dnia Roboczego bez odrębnych Dyspozycji, ilekroć na Rachunku objętym Umową Rachunku, według stanu na koniec dnia, znajduje się co najmniej kwota progowa. 4. Na Rachunku Posiadacza Rachunku pozostawiana jest jedynie tzw. kwota wyłączona z Automatycznej Lokaty Overnight, tak więc lokowana jest kwota znajdująca się na Rachunku pomniejszona o kwotę wyłączoną. 5. Wysokość kwoty progowej wymaganej do założenia Automatycznej Lokaty Overnight, jak również minimalną wysokość kwoty wyłączonej z Automatycznej Lokaty Overnight określa odpowiednie Zarządzenie Prezesa Zarządu BNP Paribas Bank Polska SA. 6. Informacje o aktualnym oprocentowaniu Automatycznych Lokat Overnight, wysokości kwoty progowej oraz kwoty wyłączonej dostępne są w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej lub w Serwisie Operatorskim. IV. SPOSOBY I ZASADY DOKONYWANIA ROZLICZEŃ 13. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI DYSPOZYCJI 1. Posiadacz Rachunku dysponuje środkami zgromadzonymi na Rachunku do wysokości Dostępnego Salda. 2. Bank otrzymuje Dyspozycję w momencie przekazania Bankowi Dyspozycji zawierającej poprawne dane bezpośrednio przez Posiadacza Rachunku lub pośrednio przez odbiorcę Dyspozycji lub za jego pośrednictwem. W zależności od formy złożonej Dyspozycji moment ten przypada na: a) chwilę otrzymania pisemnej lub ustnej Dyspozycji przez Bank, b) chwilę otrzymania Dyspozycji przez Bank za pośrednictwem Centrum Telefonicznego, c) chwilę otrzymania Dyspozycji przez Bank za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta, d) chwilę wprowadzenia prawidłowo złożonej i autoryzowanej Dyspozycji do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Bank mógł zapoznać się z jej treścią w przypadku Dyspozycji składanych w Systemie lub za pośrednictwem Bankowości Mobilnej Mobile 3. W przypadku, gdy Dyspozycja nie została złożona w Dniu Roboczym lub gdy została złożona po Godzinie Granicznej Dnia Roboczego uznaje się jedynie dla celów obliczenia terminów realizacji Dyspozycji, że Dyspozycja została otrzymana przez Bank najbliższego Dnia Roboczego przypadającego po dniu, w którym została złożona. 4. Jeżeli realizacja Dyspozycji ma nastąpić określonego dnia wskazanego przez Posiadacza Rachunku (Dyspozycja z przyszłą datą realizacji), uznaje się dla celów obliczenia terminów realizacji Dyspozycji, że Dyspozycja została otrzymana przez Bank z początkiem dnia wskazanego na jej realizację. Jeśli dzień ten nie jest dla Banku Dniem Roboczym, uznaje się dla celów obliczenia terminów realizacji Dyspozycji, że Dyspozycja została otrzymana przez Bank najbliższego Dnia Roboczego przypadającego po tym dniu. 5. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Bank ma prawo odmówić realizacji autoryzowanej Dyspozycji w przypadku, gdy: a) jej wykonanie byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa; lub b) Posiadacz Rachunku nie udostępnił Bankowi informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonania przez Bank obowiązków związanych z realizacją Dyspozycji lub podane przez Posiadacza Rachunku informacje nie są prawidłowe; lub c) na Rachunku brak jest, w ramach Dostępnego Salda, środków wystarczających do jej realizacji oraz do pokrycia opłat Banku związanych z realizacją Dyspozycji; lub d) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że złożona Dyspozycja ma związek z finansowaniem działalności o charakterze terrorystycznym, przestępczym, lub gdy odbiorcą takiej Dyspozycji jest podmiot z kraju (obszaru) objętego sankcjami gospodarczymi lub politycznymi uznanymi przez społeczność międzynarodową; lub e) kwota wskazana w Dyspozycji przewyższa kwotę limitów ustanowionych dla danej Dyspozycji lub dla Rachunku lub 2/7

3 dla danego Elektronicznego Kanału Dostępu; lub f) Bank zrealizował Dyspozycję Posiadacza Rachunku Wspólnego wykluczającą realizację Dyspozycji jednocześnie z nią złożonej przez drugiego Posiadacza Rachunku Wspólnego; lub g) Bank zrealizował Dyspozycję Posiadacza Rachunku lub Pełnomocnika wykluczającą realizację Dyspozycji jednocześnie z nią złożonej odpowiednio przez Pełnomocnika lub Posiadacza Rachunku; lub h) blokady środków na Rachunku uniemożliwiającej realizację Dyspozycji w pełnej kwocie; lub i) braku podania wszystkich informacji wskazanych na formularzu wykorzystywanym do złożenia Dyspozycji (w tym na formularzu elektronicznym) jako wymagane lub gdy podane informacje nie są prawidłowe; lub j) braku prowadzenia przez bank odbiorcy transakcji płatniczej rachunku w walucie, w której transakcja została zainicjowana; lub k) Posiadacz Rachunku zleci wykonanie przelewu na rachunek prowadzony przez Bank, którego realizacja wymagałaby wykonania podwójnego Przewalutowania. Dyspozycję, której realizacji odmówiono, uznaje się za nieotrzymaną. O odmowie wykonania Dyspozycji, a jeżeli to możliwe o przyczynach odmowy i o procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, Bank informuje Posiadacza Rachunku poprzez system na adres , poprzez wysłanie wiadomości SMS lub telefonicznie niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie przypadającym na realizację transakcji określonym w Regulaminie, chyba że takie powiadomienie mogłoby spowodować naruszenie przez Bank przepisów prawa. 6. Bank ma prawo określić maksymalną wysokość jednorazowej wypłaty gotówkowej z Rachunku, możliwej do dokonania bez wcześniejszego zawiadomienia Banku. Informacja o wysokości tej kwoty dostępna jest w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej lub w Serwisie Operatorskim, a także za pośrednictwem Telefonicznego W przypadku braku wcześniejszego zawiadomienia Banku przez Posiadacza Rachunku o wypłacie gotówkowej przekraczającej kwotę określoną powyżej, Bank ma prawo odmówić wypłaty. Bank wskazuje jednocześnie termin, w którym wypłata zostanie zrealizowana, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż wymagany okres wcześniejszego zawiadomienia. 7. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty gotówkowej przekraczającej kwotę maksymalnej wysokości jednorazowej wypłaty gotówkowej z Rachunku możliwej do dokonania bez wcześniejszego powiadomienia Banku, Posiadacz Rachunku zobowiązany jest do zawiadomienia o tym zamiarze Jednostki Banku, w której chce dokonać wypłaty, co najmniej dwa Dni Robocze przed dniem wypłaty. 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych Bankowi środków, Bank ma prawo określić: a) kwotę Dyspozycji, której przekroczenie wymaga dla jej realizacji dokonania przez Bank dodatkowych czynności potwierdzających jej autoryzację przez Posiadacza Rachunku; potwierdzenie autoryzacji złożonej Dyspozycji następuje w sposób wybrany przez Bank. W przypadku braku potwierdzenia autoryzacji Bank odmawia wykonania Dyspozycji. b) dzienny limit wypłat gotówkowych z Rachunku dokonywanych przy użyciu Karty oraz dzienny limit transakcji dokonywanych w ciężar Rachunku przy użyciu Karty. c) dzienny lub kwotowy limit pojedynczej Dyspozycji realizowanej za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu. Informacja o wysokości określonych przez Bank wyżej wskazanych kwot i limitów dostępna jest w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej,w Serwisie Operatorskim lub w Telefonicznym 9. Dyspozycje, których realizacja wymaga zamiany Walut, wykonywane są po dokonaniu Przewalutowania. W tym celu stosowane są kursy wymiany Walut obowiązujące w Banku w chwili realizacji Dyspozycji. Informacje o obowiązujących w Banku kursach wymiany Walut dostępne są w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej, w Centrum Telefonicznym oraz w Telefonicznym Zmiana kursów wymiany Walut stosowanych przy Przewalutowaniu następuje automatycznie wraz ze zmianą kursów wymiany Walut obowiązujących w Banku i nie wymaga uprzedniego zawiadomienia Posiadacza 10. W przypadku realizacji Transakcji PSD Posiadacz Rachunku ponosi opłaty określone w Umowie Rachunku i Taryfie Prowizji i Opłat, a zleceniodawca/odbiorca Dyspozycji - opłaty uzgodnione z jego bankiem lub innym dostawcą usług płatniczych. Oznacza to, że Posiadacz Rachunku może zlecić realizację Transakcji PSD jedynie z opcją kosztów SHA. Jeżeli Posiadacz Rachunku zleci realizację Transakcji PSD z opcją kosztową OUR lub BEN, Bank dokona jej zmiany na opcję kosztową SHA oraz pobierze od Posiadacza Rachunku opłatę wynikającą z zastosowania opcji kosztowej SHA. 11. W przypadku realizacji transakcji niebędących Transakcjami PSD realizowane są także opcje kosztów OUR (opłaty i prowizje pokrywane są wyłącznie przez zleceniodawcę transakcji), albo BEN (opłaty i prowizje pokrywane są wyłącznie przez odbiorcę transakcji) zgodnie z wyborem zleceniodawcy. W przypadku, gdy inne banki lub dostawcy usług płatniczych naliczą opłaty lub prowizje za realizację takiej transakcji, Posiadacz Rachunku zobowiązuje się do ich pokrycia. 12. W przypadku dokonania na Rachunku błędnego księgowania Bank zastrzega sobie prawo dokonania bez zgody Posiadacza Rachunku korekty takiego księgowania, a w przypadku nienależnego uznania Rachunku wskutek błędnego zapisu księgowego, Posiadacz Rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Bankowi nienależnie otrzymanych środków pieniężnych. Bank ma prawo dokonania potrącenia wierzytelności przysługującej mu wobec Posiadacza Rachunku z tytułu zaksięgowania na jego Rachunku nienależnej kwoty, z wierzytelności przysługującej Posiadaczowi Rachunku wobec Banku z tytułu Umowy 14. SKŁADANIE DYSPOZYCJI I AUTORYZACJA TRANSAKCJI 1. Dyspozycje mogą być składane w następujących formach: a) pisemnie - w Jednostce Banku, na odpowiednich formularzach o nazwach przewidzianych dla danego rodzaju Dyspozycji; lub b) ustnie - w Jednostce Banku w przypadku wpłat lub wypłat gotówkowych oraz zakładania lub zrywania Lokat Terminowych; lub c) elektronicznie - za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu. 2. Zgoda Klienta (autoryzacja) na wykonanie Dyspozycji udzielana jest: a) w przypadku pisemnych Dyspozycji polecenia zapłaty w chwili przekazania Bankowi przez Posiadacza Rachunku lub odbiorcę (wierzyciela Posiadacza Rachunku) lub bank odbiorcy uzupełnionego i podpisanego przez Posiadacza Rachunku formularza Dyspozycji, b) w przypadku innych Dyspozycji pisemnych w chwili przekazania Bankowi uzupełnionego i podpisanego przez Posiadacza Rachunku formularza Dyspozycji, c) w przypadku Dyspozycji ustnych w chwili podpisania przez Klienta potwierdzenia dokonanej wpłaty lub wypłaty gotówkowej oraz potwierdzenia założenia lub zerwania Lokaty Terminowej, d) w przypadku Dyspozycji złożonych za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu: System poprzez wprowadzenie przez Użytkownika po wypełnieniu elektronicznego formularza Dyspozycji kodu SMS przesłanego przez Bank i zatwierdzeniu realizacji Dyspozycji lub w zależności od rozwiązania przyjętego w Umowie poprzez podpisanie Dyspozycji podpisem elektronicznym, a w przypadku: zakładania Lokat Terminowych, składaniu Dyspozycji realizacji przelewu pomiędzy Rachunkami należącymi do tego samego Posiadacza Rachunku, dyspozycji składanych w celu spłaty zadłużenia z karty kredytowej Posiadacza Rachunku, poprzez złożenie takiej Dyspozycji na elektronicznym formularzu. Centrum Telefonicznego poprzez potwierdzenie podczas rozmowy telefonicznej złożonej ustnie Dyspozycji, po uprzedniej identyfikacji Użytkownika w Centrum Telefonicznym. Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta poprzez złożenie Dyspozycji podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem, po uprzedniej i weryfikacji tożsamości Użytkownika. Bankowość Mobilna Mobile poprzez wprowadzenie przez Użytkownika po wypełnieniu elektronicznego formularza Dyspozycji kodu PIN wygenerowanego w procesie aktywacji przez Użytkownika za pomocą Systemu oraz po zatwierdzeniu realizacji Dyspozycji, a w przypadku: zakładania Lokat Terminowych, składaniu Dyspozycji realizacji przelewu pomiędzy Rachunkami należącymi do tego samego Posiadacza Rachunku, Dyspozycji składanych w celu spłaty zadłużenia z karty kredytowej Posiadacza Rachunku, poprzez złożenie takiej Dyspozycji na elektronicznym formularzu w aplikacji Mobile 3. Jeśli realizacja Dyspozycji wymaga Przewalutowania, autoryzacja wykonania Dyspozycji obejmuje także zgodę na Przewalutowanie. 4. W przypadku, gdy Dyspozycja dotyczy zlecenia stałego lub polecenia zapłaty, zgoda Posiadacza Rachunku na wykonanie Dyspozycji dotyczy od razu wszystkich transakcji następujących kolejno po sobie zgodnie z warunkami określonymi w Dyspozycji, aż do cofnięcia tej zgody przez Posiadacza Rachunku albo do upływu terminu obowiązywania zgody, jeżeli zgoda została udzielona na określony okres. 5. O ile inaczej nie wynika z dalszych postanowień Regulaminu, Dyspozycja nie może być odwołana (co oznacza także brak możliwości cofnięcia jej autoryzacji) od chwili jej otrzymania przez Bank, chyba że Bank wyrazi zgodę na odwołanie Dyspozycji po tym terminie. 15. FORMY DOKONYWANIA ROZLICZEŃ 1. Rozliczenia przeprowadzane za pośrednictwem Banku mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu. 2. Rozliczenia przeprowadzane w formie gotówkowej dokonywane są w Jednostkach Banku przez wpłatę odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy odbiorcy takiej wpłaty lub wypłatę odpowiedniej kwoty z Rachunku Posiadacza 3. Rozliczenia bezgotówkowe przeprowadzane są w następujący sposób: a) poleceniem przelewu; lub b) poleceniem zapłaty; lub c) za pomocą Karty. 16. POLECENIE PRZELEWU 1. Bank realizując Dyspozycję polecenia przelewu obciąży Rachunek Posiadacza Rachunku kwotą wskazaną w Dyspozycji lub jej równowartością w walucie Rachunku wskazanego do obciążenia oraz uzna tą kwotą wskazany w niej Rachunek odbiorcy przelewu albo przekaże kwotę bankowi lub innemu dostawcy usług płatniczych odbiorcy przelewu. 2. Posiadacz Rachunku może odwołać Dyspozycję polecenia przelewu z przyszłą datą realizacji (co oznacza cofnięcie jej autoryzacji) nie później niż do końca Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia Rachunku Posiadacza Rachunku, chyba że Bank wyrazi zgodę na odwołanie Dyspozycji po tym terminie. 3. Odwołanie Dyspozycji polecenia przelewu (co oznacza cofnięcie jej autoryzacji) złożonej w Jednostce Banku lub w Centrum Telefonicznym następuje na piśmie, a za zgodą Banku także w inny sposób. Odwołanie Dyspozycji polecenia przelewu złożonej w Systemie oraz Bankowości Mobilnej Mobile powinno zostać dokonane w Systemie (odwoływanie Dyspozycji polecenia przelewu bezpośrednio poprzez Bankowości Mobilną Mobile nie jest możliwe), chyba że Bank wyrazi zgodę na inny sposób odwołania. 4. Dyspozycja polecenia przelewu, która została potwierdzona przez Bank na życzenie Posiadacza Rachunku lub Pełnomocnika, nie może być odwołana. 17. ZLECENIE STAŁE 1. Dyspozycja polecenia przelewu może zostać złożona w formie zlecenia stałego. 2. W celu złożenia Dyspozycji zlecenia stałego Posiadacz Rachunku: a) składa w Jednostce Banku prawidłowo wypełniony i podpisany odpowiedni formularz; lub b) składa za pośrednictwem Systemu prawidłowo wypełniony formularz udostępniony w Systemie lub c) kontaktuje się z Serwisem Operatorskim podając wymagane przez pracownika Banku informacje i postępując zgodnie z jego wskazówkami. 3. Dyspozycja zlecenia stałego może być wydana na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony. 4. Dyspozycja zlecenia stałego musi wskazywać: (a) stałą kwotę, która pozostaje niezmienna w okresie trwania Dyspozycji, z zastrzeżeniem, że Posiadacz Rachunku może odrębnie określić kwotę pierwszej lub ostatniej płatności, która ma zostać zrealizowana w ramach Dyspozycji zlecenia stałego albo (b) że dotyczy całego salda Rachunku na dany dzień albo (c) kwotę środków przewyższających w danym dniu określoną kwotę. 5. Jeżeli dzień określony jako termin realizacji Dyspozycji zlecenia stałego nie jest Dniem Roboczym, Bank realizuje zlecenie stałe w Dniu Roboczym bezpośrednio następującym po tym dniu. 6. Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do zapewnienia na Rachunku, na koniec Dnia Roboczego bezpośrednio poprzedzającego termin realizacji zlecenia stałego, Dostępnego Salda wystarczającego do jego realizacji oraz do pokrycia opłat Banku związanych z realizację zlecenia stałego. 7. Posiadacz Rachunku może odwołać Dyspozycję zlecenia stałego (co oznacza cofnięcie jej autoryzacji) nie później niż do końca Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia 8. Odwołanie Dyspozycji zlecenia stałego (co oznacza cofnięcie jej autoryzacji), niezależnie od formy jej złożenia, następuje poprzez przekazanie Bankowi uzupełnionego i podpisanego formularza udostępnionego przez Bank lub poprzez system Odwołanie Dyspozycji zlecenia stałego złożonej poprzez Centrum Telefoniczne lub poprzez system jest możliwe dodatkowo poprzez Centrum Telefoniczne. 18. TERMINY REALIZACJI TRANSAKCJI WYCHODZĄCYCH 1. Wychodzące transakcje płatnicze zlecone w EUR lub PLN do innego Państwa członkowskiego lub do banków krajowych lub innych krajowych dostawców usług płatniczych są realizowane nie później niż: a) do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Bank Dyspozycji w formie elektronicznej, b) do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Bank Dyspozycji dotyczącej transakcji wykonywanej w całości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w PLN dotyczących płatności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (DZ.Urz. WE L302 z , str. 1 z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4 str. 307 z późn. zm.) - w formie papierowej, c) do końca drugiego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Bank innych niż określone w lit. a) i b) powyżej Dyspozycji w formie papierowej, 2. Wychodzące Transakcje PSD w walutach państw członkowskich innych niż EUR lub PLN, zlecane do innego Państwa członkowskiego lub do banków krajowych lub innych krajowych dostawców usług płatniczych, są realizowane nie później niż do końca czwartego Dnia Roboczego od momentu otrzymania Dyspozycji przez Bank. 3. Pozostałe wychodzące transakcje płatnicze są realizowane nie później niż do końca szóstego Dnia Roboczego od momentu otrzymania Dyspozycji przez Bank. 4. Realizacja wychodzącej transakcji płatniczej oznacza uznanie kwotą transakcji rachunku płatniczego banku lub innego dostawcy usług płatniczych odbiorcy przelewu/przekazu. 19. POLECENIE ZAPŁATY 1. Bank przyjmuje i realizuje krajowe polecenia zapłaty w PLN. Usługa polecenia zapłaty polega na obciążeniu określoną kwotą Rachunku na skutek zainicjowania tej transakcji przez jej odbiorcę. 2. Bank przyjmuje i realizuje polecenie zapłaty pod warunkiem posiadania przez Bank podpisanej przez Posiadacza Rachunku zgodnie z kartą danych osobowych złożoną przy otwieraniu Rachunku zgody Posiadacza Rachunku na obciążenie Rachunku w ramach usługi polecenia zapłaty, złożonej na formularzu zgody. Zgoda powinna zostać doręczona Bankowi w formie pisemnej (bezpośrednio w Jednostce Banku lub przesłana listem poleconym do Jednostki Banku) albo w postaci elektronicznego jej obrazu przekazanego przez bank odbiorcy za pośrednictwem aplikacji internetowej Ognivo. 3. Bank realizuje polecenia zapłaty pod warunkiem: a) zgodności podanego w poleceniu zapłaty i wskazanego w zgodzie numeru NRB identyfikującego Posiadacza Rachunku, unikatowego identyfikatora płatności oraz unikatowego identyfikatora odbiorcy; b) zapewnienia na Rachunku w ramach Dostępnego Salda wystarczającej kwoty środków na realizację polecenia zapłaty na jeden Dzień Roboczy przed wyznaczoną datą realizacji polecenia zapłaty. 4. Posiadacz Rachunku może odwołać określone polecenie zapłaty (co oznacza cofnięcie jego autoryzacji) nie później niż do końca Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodniony z Bankiem dzień obciążenia Rachunku pisemnie albo poprzez moduł korespondencyjny w Systemie wskazując termin, w którym Bank ma powstrzymać się od obciążania Rachunku z tytułu realizacji tego polecenia zapłaty. 5. Klient może odwołać zgodę na stosowanie polecenia zapłaty w rozliczeniach z danym odbiorcą (co oznacza cofnięcie autoryzacji na wszystkie transakcje wykonywane w ramach 3/7

4 udzielonej zgody). Odwołanie może nastąpić poprzez przekazanie Bankowi przez Posiadacza Rachunku albo odbiorcę płatności albo bank tego odbiorcy uzupełnionego i podpisanego przez Posiadacza Rachunku formularza cofnięcia zgody albo poprzez moduł korespondencyjny Systemu 6. Posiadacz Rachunku może wystąpić o zwrot autoryzowanej transakcji polecenia zapłaty w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia 7. W terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu Bank dokonuje zwrotu pełnej kwoty transakcji zrealizowanej w wyniku dyspozycji polecenia zapłaty wraz z odsetkami od kwoty polecenia zapłaty należnymi Posiadaczowi Rachunku z tytułu oprocentowania jego Rachunku, jeżeli Rachunek jest oprocentowany. 20. KARTA 1. Karta umożliwia, w okresie jej ważności, który jest na niej wskazany, dokonywanie Dyspozycji w ciężar Rachunku, do którego została wydana. 2. Szczegółowe zasady wydawania, używania, przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z Kart i zgłaszania wystąpienia nieautoryzowanych transakcji dokonanych z użyciem Karty lub podejrzenia możliwości wystąpienia nieautoryzowanych transakcji z wykorzystaniem Karty określają odrębne umowy i wydane przez Bank odpowiednie regulaminy. 21. WPŁATY GOTÓWKOWE I PRZELEWY PRZYCHODZĄCE 1. Bank uznaje Rachunek kwotą wpłaty gotówkowej niezwłocznie po jej dokonaniu, nie później niż w tym samym Dniu Roboczym, z zastrzeżeniem, że jeżeli wpłacającym jest podmiot niebędący konsumentem, uznanie Rachunku może nastąpić w następnym Dniu Roboczym. 2. Bank uznaje Rachunek kwotą przelewu przychodzącego niezwłocznie po uznaniu tą kwotą rachunku Banku. 3. Jeżeli Umowa stanowi, że Bank nie księguje przelewów przychodzących na określonym rodzaju Rachunku, Bank uznaje Konto Osobiste kwotą przelewu zleconego na taki rodzaj 4. W przypadku, gdy waluta kwoty przelewu przychodzącego jest inna od waluty w jakiej prowadzony jest wskazany w przelewie Rachunek Posiadacza Rachunku, Bank, celem uniknięcia Przewalutowania, w pierwszej kolejności uznaje kwotą przelewu Rachunek prowadzony dla Posiadacza Rachunku w walucie przelewu - o ile dla Posiadacza Rachunku, oprócz Rachunku wskazanego w przelewie, Bank prowadzi także Rachunek w walucie przelewu. Jeżeli: a) dla Posiadacza Rachunku będącego odbiorcą przelewu, oprócz Rachunku wskazanego w przelewie, Bank nie prowadzi innego rachunku w walucie przelewu b) zleceniodawca zlecił przelew z rachunku prowadzonego przez Bank w walucie innej niż PLN, c) zleceniodawca zlecił przelew w walucie z rachunku prowadzonego przez Bank w PLN Bank, po otrzymaniu przelewu przychodzącego w walucie innej od waluty wskazanego w nim Rachunku Posiadacza Rachunku, dokonuje Przewalutowania i uznaje Rachunek Posiadacza Rachunku wskazany w treści przelewu przychodzącego chyba że inaczej postanowiono w Umowie 5. Posiadacz Rachunku może złożyć w Banku Dyspozycję, aby przelewy przychodzące dla Posiadacza Rachunku Bank księgował na Rachunek wskazany w treści przelewu poprzez numer NRB lub IBAN lub na inny Rachunek wskazany przez Posiadacza Dyspozycja może dotyczyć przelewów przychodzących w wybranych walutach lub wszystkich, niezależnie od waluty. W sytuacji gdy Rachunek wskazany w przelewie lub w Dyspozycji złożonej przez Posiadacza Rachunku jest prowadzony w walucie innej niż waluta przelewu, Bank dokona uznania Rachunku po Przewalutowaniu kwoty przelewu. Zasada wyrażona w tym ustępie nie dotyczy przelewów w PLN otrzymanych przez Bank od banków krajowych lub innych krajowych dostawców usług płatniczych. V. DOPUSZCZALNE SALDO DEBETOWE 22. WARUNKI DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO 1. Warunki przyznania Dopuszczalnego Salda Debetowego (w szczególności limit, oprocentowanie) określone są w Umowie 2. Dopuszczalne Saldo Debetowe ma charakter odnawialny i uprawnia Posiadacza Rachunku do realizowania Dyspozycji gotówkowych i bezgotówkowych do Konta Osobistego, nie znajdujących pokrycia w saldzie Konta Osobistego, do wysokości kwoty Dopuszczalnego Salda Debetowego, przy czym każda wpłata na Konto Osobiste powoduje podwyższenie dostępnej kwoty środków w ramach udzielonego Dopuszczalnego Salda Debetowego o kwotę dokonanej wpłaty. 3. Okres rozliczeniowy Dopuszczalnego Salda Debetowego ulega co rok automatycznie przedłużeniu na dotychczasowych warunkach o kolejne 12 miesięcy. Bank może nie przedłużyć okresu rozliczeniowego Dopuszczalnego Salda Debetowego jeśli wystąpi jedna z przesłanek: a) Posiadacz Rachunku nie zapewnił wymaganych wpływów; b) wystąpiło Nieautoryzowane Saldo Debetowe; c) Posiadacz Rachunku zalegał ze spłatą jakichkolwiek zobowiązań wobec Banku; d) Bank zaprzestał udzielania Dopuszczalnego Salda Debetowego Klientom Indywidualnym. 4. Przedłużenie automatyczne okresu rozliczeniowego Dopuszczalnego Salda Debetowego nie wymaga zawierania aneksu do Umowy 5. Przedłużenie okresu rozliczeniowego Dopuszczalnego Salda Debetowego nie następuje jeśli Posiadacz Rachunku na co najmniej 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego zawiadomił Bank w formie pisemnej o rezygnacji z Dopuszczalnego Salda Debetowego. 6. W przypadku, gdy Bank odmawia przedłużenia Dopuszczalnego Salda Debetowego, okres rozliczeniowy nie zostaje przedłużony, o czym Posiadacz Rachunku zostaje zawiadomiony przez Bank najpóźniej 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego. 7. Odsetki od Dopuszczalnego Salda Debetowego pobierane są z wolnych środków na Koncie Osobistym w 2-gim Dniu Roboczym miesiąca za miesiąc poprzedni, a w przypadku braku wolnych środków z pierwszych wpływów na Konto Osobiste. VI. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU 23. RODZAJE ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPU 1. Bank umożliwia Użytkownikowi dostęp do informacji na temat Rachunku oraz składanie Dyspozycji dotyczących Rachunku za pośrednictwem następujących Elektronicznych Kanałów Dostępu: a) Systemu lub b) Bankowości Mobilnej Mobile lub c) Centrum Telefonicznego; lub d) Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta lub e) Karty;. 2. Bank przyznaje Użytkownikowi dostęp do Systemu Centrum Telefonicznego oraz do Bankowości Mobilnej Mobile po podpisaniu przez Posiadacza Rachunku Umowy Bank przyznaje Użytkownikowi Kartę po podpisaniu przez Posiadacza Rachunku umowy o korzystanie z Karty. 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Systemu oraz Centrum Telefonicznego jest dokonanie przez Posiadacza Rachunku ich aktywacji. 4. Korzystanie z Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta nie wymaga wcześniejszej aktywacji tej usługi. 5. W celu dokonania aktywacji: a) Systemu - należy połączyć się ze Stroną Internetową i postępować zgodnie ze znajdującymi się tam instrukcjami lub złożyć wniosek o aktywację w Jednostce Banku; b) Centrum Telefonicznego: i. w zakresie umożliwiającym uzyskiwanie informacji na temat Rachunku - Posiadacz Rachunku powinien skontaktować się z Serwisem Operatorskim i postępować zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez pracownika Banku; lub ii. w zakresie umożliwiającym uzyskiwanie informacji na temat Rachunku oraz dysponowanie Rachunkiem Posiadacz Rachunku powinien złożyć odpowiedni wniosek w Jednostce Banku. c) Bankowości Mobilnej Mobile - należy zalogować się do Systemu i postępować zgodnie ze znajdującymi się tam instrukcjami w szczególności ściągnąć na telefon komórkowy dedykowane do Bankowości Mobilnej Mobile oprogramowanie oraz nadać poprzez System kod PIN. 6. Dezaktywacja Elektronicznego Kanału Dostępu następuje na podstawie wniosku Posiadacza Rachunku złożonego w formie pisemnej w Jednostce Banku. Dezaktywacja Systemu oznacza również automatyczną dezaktywację Bankowości Mobilnej Mobile Dostęp do Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta nie podlega dezaktywacji. 7. Rodzaj Dyspozycji, które Użytkownik może składać jest ograniczony aktualnym zakresem funkcjonalnym Elektronicznych Kanałów Dostępu. Informacje o zakresie funkcjonalnym Elektronicznych Kanałów Dostępu są dostępne w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej w Centrum Telefonicznym, poprzez Telefoniczne 24. ZAKRES FUNKCJONALNY I WYMOGI TECHNICZNE 1. System umożliwia Użytkownikowi, w odniesieniu do wszystkich Rachunków Posiadacza Rachunku w Banku, w szczególności: a) dostęp do informacji na temat Rachunku, Kart i transakcji dokonanych przy ich użyciu, pobranych przez Bank prowizjach i opłatach oraz zrealizowanych Dyspozycjach; b) składanie i odwoływanie Dyspozycji polecenia przelewu lub otwarcia albo zerwania Lokaty Terminowej; c) składanie Dyspozycji zleceń nabycia, konwersji lub umorzenia jednostek lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; d) składanie wniosków o produkty aktualnie oferowane przez Bank; e) korespondencję z Bankiem. Posiadacz Rachunku może w zakresie określonym przez Bank ograniczyć sobie lub innemu Użytkownikowi dostęp do wyżej wymienionych usług. 2. Centrum Telefoniczne umożliwia Użytkownikowi, w odniesieniu do wszystkich Rachunków Posiadacza Rachunku, w szczególności: a) dostęp do informacji na temat Rachunku oraz zrealizowanych Dyspozycji (poprzez Bankofon i Serwis b) składanie Dyspozycji polecenia przelewu, otwarcia i zerwania Lokaty Terminowej (poprzez Bankofon i Serwis c) definiowanie odbiorców Dyspozycji polecenia przelewu (poprzez Serwis Operatorski) oraz składanie Dyspozycji na ich rzecz (poprzez Bankofon i Serwis d) dostęp do informacji na temat Kart oraz produktów udostępnionych przez Bank Posiadaczowi Rachunku (poprzez Bankofon i Serwis e) dokonywanie zmiany wysokości dziennego limitu transakcji dokonywanych Kartą (poprzez Serwis f) zastrzeganie lub zablokowanie Karty (poprzez Serwis g) aktywację Karty (poprzez Serwis h) zamówienie potwierdzenia realizacji Dyspozycji (poprzez Serwis Operatorski). Posiadacz Rachunku może, w zakresie określonym przez Bank, ograniczyć sobie lub innemu Użytkownikowi dostęp do wyżej wymienionych usług. 3. Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta umożliwia Użytkownikowi, w odniesieniu do wszystkich Rachunków Posiadacza Rachunku: a) Dostęp do informacji na temat Rachunku oraz zrealizowanych Dyspozycji; b) Składanie Dyspozycji otwarcia i zerwania Lokaty Terminowej; c) Składanie wniosków o produkty aktualnie oferowane przez Bank. 4. Bankowość Mobilna Mobile umożliwia Użytkownikowi, w odniesieniu do wszystkich Rachunków Posiadacza Rachunku w Banku, w szczególności: a) dostęp do informacji na temat Rachunku, Kart i transakcji dokonanych przy ich użyciu, pobranych przez Bank prowizjach i opłatach oraz zrealizowanych Dyspozycjach; b) składanie Dyspozycji polecenia przelewu lub otwarcia albo zerwania Lokaty Terminowej. 5. Prawidłowe działanie Systemu wymaga od Użytkownika korzystania ze sprawnego sprzętu komputerowego i oprogramowania: a) zapewniającego dostęp do sieci Internet; b) wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz umożliwiającą stosowanie protokołu SSL bit. 6. Prawidłowe działanie Bankowości Mobilnej wymaga od Użytkownika: a) korzystania z Systemu b) pobrania i zainstalowania na telefonie komórkowym oprogramowania wskazanego na Stronie Internetowej; c) korzystania z telefonu komórkowego wyposażonego w system wskazany na Stronie Internetowej. 7. Prawidłowe działanie Centrum Telefonicznego oraz Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta wymaga od Użytkownika korzystania ze sprawnego aparatu telefonicznego z tonowym wybieraniem numerów. 8. Szczegółowe informacje o wymaganiach sprzętowych niezbędnych do korzystania z Elektronicznych Kanałów Dostępu są dostępne w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej w Centrum Telefonicznym lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. 25.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1. Użytkownik jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, których ujawnienie mogłoby spowodować, iż Bank dokonując za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu identyfikacji Użytkownika lub weryfikacji składanych przez niego Dyspozycji, uznałby za Użytkownika osobę, która nim nie jest, a która podała prawidłowe informacje niezbędne do dokonania takiej identyfikacji lub autoryzacji transakcji, w szczególności hasło, kod PIN, kod SMS lub klucz prywatny. Tym samym Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji umożliwiającym osobom nieuprawnionym dostęp do któregokolwiek z Elektronicznych Kanałów Dostępu, składania za ich pośrednictwem Dyspozycji lub wniosków innego rodzaju. Powyższy obowiązek obejmuje także zapewnienie przez Użytkownika w czasie korzystania z Elektronicznego Kanału Dostępu warunków uniemożliwiających osobom nieuprawnionym zapoznanie się z przekazywanymi przez Użytkownika danymi go identyfikującymi lub służącymi do autoryzacji transakcji. 2. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wskazywanych przez Bank zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik jest zobowiązany utrzymywać właściwy poziom bezpieczeństwa urządzenia, za pośrednictwem którego korzysta z Elektronicznych Kanałów Dostępu (np. komputer, telefon komórkowy, tablet PC) m.in. poprzez: a) korzystanie wyłącznie z oryginalnego oprogramowania i stosowanie zabezpieczeń zalecanych przez producenta tego oprogramowania, b) bieżące aktualizacje systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej zalecanych przez Bank, c) korzystanie z programów antywirusowych wraz z ich bieżącą aktualizacją. Nadto Użytkownik jest zobowiązany dołożyć należytej staranności przy dokonywaniu wszelkich czynności związanych z logowaniem do systemu jak i wylogowaniem z systemu dla zapewnienia bezpieczeństwa składanych za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu Dyspozycji, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1, jak i sprawdzenia, czy nawiązane połączenie jest połączeniem szyfrowanym. 3. Zasady bezpieczeństwa są szczegółowo opisane na Stronach Internetowych Banku, udostępnianie w Jednostkach Banku, Centrum Telefonicznym oraz za pośrednictwem Telefonicznego Przed zawarciem stosownej umowy zapewniającej możliwość korzystania z Elektronicznych Kanałów Dostępu Użytkownik ma obowiązek zaznajomić się ze wskazanymi przez Bank zasadami bezpieczeństwa, a w trakcie trwania umowy stosować te zasady. 4. W trosce o bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji Bank dodatkowo informuje, iż w żadnym wypadku Bank nie będzie występował za pośrednictwem o udostępnienie hasła, jak również nie będzie przesyłał za pośrednictwem linków do stron internetowych z prośbą o zalogowanie. 5. W przypadku, gdy powyższe informacje, a w szczególności: hasło, kod PIN, kod SMS, klucz prywatny zostały zagubione, skradzione, przywłaszczone, skopiowane lub ujawnione, użyte przez osobę nieuprawnioną, bądź zachodzi podejrzenie zaistnienia takiej sytuacji, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie dokonać zmiany odpowiednio hasła lub kodu PIN, albo przekazać Bankowi polecenie uniemożliwienia (blokady) dalszego korzystania z odpowiedniego Elektronicznego Kanału Dostępu. Takie samo zgłoszenie winno nastąpić w przypadku zgubienia, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia, dostępu lub skopiowania zawartości urządzenia posiadanego przez Użytkownika służącego mu do korzystania z Elektronicznych Kanałów Dostępu bądź gdy zachodzi podejrzenie zaistnienia takiej sytuacji. Zgłoszenie o jakim mowa w niniejszym postanowieniu powinno nastąpić poprzez kontakt z Centrum Telefonicznym lub Telefonicznym 6. Bank zastrzega sobie prawo do blokowania każdego z Elektronicznych Kanałów Dostępu w przypadku: a) uzasadnionej przyczyny związanej z bezpieczeństwem w dostępie do tego Elektronicznego Kanału Dostępu, b) w związku z uzasadnionym podejrzeniem nieuprawnionego użycia tego Elektronicznego Kanału Dostępu lub umyślnego doprowadzenia za jego pośrednictwem do nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Bank uprzednio poinformuje Użytkownika o zablokowaniu Elektronicznego Kanału Dostępu odpowiednio do możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem: telefonicznie, mailowo, a jeśli nie będzie to możliwe niezwłocznie po jego zablokowaniu: telefonicznie, mailowo lub w formie pisemnej. Obowiązek informacyjny Banku zostaje wyłączony jedynie, gdy byłoby to nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy przepisów prawa. Blokada Elektronicznego Kanału Dostępu zostaje zniesiona przez Bank niezwłocznie po ustaniu okoliczności ją uzasadniających, po wydaniu 4/7

5 Użytkownikowi pakietu startowego albo po przesłaniu do Użytkownika poprzez SMS nowego hasła startowego. 7. W trosce o bezpieczeństwo usług świadczonych przez Bank za pośrednictwem Serwisu Operatorskiego oraz Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta, wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez Użytkowników z pracownikami Banku mogą być przez Bank nagrywane na wybranym nośniku informacji. 26. IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKA 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Rachunku za pośrednictwem Elektronicznego Kanału Dostępu po dokonaniu przez Bank jego elektronicznej identyfikacji, w sposób odpowiedni do danego Elektronicznego Kanału Dostępu. 2. Bank dokonuje identyfikacji Użytkownika lub weryfikacji składanych przez niego Dyspozycji w szczególności przy pomocy kodu identyfikacyjnego, hasła, kodu SMS, kodu PIN, klucza prywatnego lub innych informacji będących w posiadaniu Banku, które powinny być znane wyłącznie Użytkownikowi. W celu dokonania przez Bank identyfikacji, Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami: a) znajdującymi się w materiałach informacyjnych przekazanych mu przez Bank za pośrednictwem Elektronicznego Kanału Dostępu, z którego Użytkownik zamierza aktualnie skorzystać; podawane przez Użytkownika informacje, których Bank żąda w celu dokonania identyfikacji Użytkownika, muszą być zgodne z informacjami posiadanymi przez Bank; oraz b) przekazywanymi mu na bieżąco przez Bank za pośrednictwem Elektronicznego Kanału Dostępu, z którego Użytkownik zamierza aktualnie skorzystać; podawane przez Użytkownika informacje, których Bank żąda w celu dokonania identyfikacji Użytkownika, muszą być zgodne z informacjami posiadanymi przez Bank. 3. W przypadku trzykrotnej niepomyślnej identyfikacji Użytkownika Bank, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych na Rachunku środków, zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Rachunku za pośrednictwem danego Elektronicznego Kanału Dostępu. W przypadku Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta, gdy identyfikacja Użytkownika się nie powiodła rozmowa telefoniczna jest przerywana a Użytkownik jest zapraszany do Oddziału Banku. 4. W celu odblokowania zablokowanego przez Bank Elektronicznego Kanału Dostępu, Posiadacz Rachunku obowiązany jest skontaktować się z Jednostką Banku lub Serwisem Operatorskim w Centrum Telefonicznym i postępować zgodnie z otrzymanymi od Banku za ich pośrednictwem instrukcjami. Wyjątkiem jest system który może zostać odblokowany podczas rozmowy z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta po dokonaniu prawidłowej identyfikacji tożsamości Klienta. 5. Bank zastrzega sobie prawo zastosowania dodatkowych środków ostrożności nie wymienionych w Regulaminie, służących uniemożliwieniu korzystania z Elektronicznego Kanału Dostępu przez osoby nieuprawnione. 27. UMOWA RACHUNKU ZAWIERANA PRZEZ INTERNET 1. Bank udostępnia wniosek o zawarcie Umowy Rachunku w formie formularza elektronicznego na Stronie internetowej (wniosek internetowy). 2. Do złożenia wniosku internetowego lub zawarcia Umowy Rachunku przez Internet konieczne jest spełnienie przez wnioskodawcę następującego wymogu technicznego polegającego na posiadaniu dostępu do przeglądarek: Chrome lub Safari lub Firefox lub Internet Explorer. 3. We wniosku internetowym wnioskodawca wskazuje swój adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem, których odbywać się będzie komunikacja z Bankiem w celu zawarcia Umowy Rachunku. 4. We wniosku internetowym wnioskodawca może zadecydować o zawarciu Umowy Rachunku w Jednostce Banku lub przez Internet, z zastrzeżeniem, że zawarcie Umowy Rachunku przez Internet możliwe jest wyłącznie w przypadku wniosku indywidualnego złożonego przez pełnoletniego wnioskodawcę. 5. Zawarcie Umowy Rachunku przez Internet nie jest możliwe, jeśli wnioskodawca zawarł już wcześniej inną umowę z Bankiem. 6. Umowa Rachunku zostaje zawarta przez Internet w formie elektronicznej. 7. Zawarcie Umowy Rachunku przez Internet w formie elektronicznej następuje z wykorzystaniem przelewu z banku z siedzibą w Polsce. Posiadaczem rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego, z którego wykonany zostanie przelew do Banku może być wyłącznie wnioskodawca. 8. W celu zawarcia Umowy przez Internet wnioskodawca powinien: 1) wypełnić na Stronie Internetowej wniosek internetowy, 2) przesłać prawidłowo wypełniony, kompletny wniosek, 3) złożyć oświadczenie woli o zawarciu Umowy Rachunku poprzez dokonanie przelewu z rachunku wnioskodawcy w banku z siedziba w Polsce na rachunek wskazany przez Bank. kwoty 1 zł w celu zawarcia Umowy Rachunku (tytuł przelewu musi być zgodny ze wzorem określonym przez Bank w wiadomości wysłanej przez Bank do wnioskodawcy na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej). 9. Bank składa oświadczenie o zawarciu Umowy Rachunku poprzez dokonanie zwrotnego przelewu kwoty 1 zł na rachunek wnioskodawcy w banku z siedzibą w Polsce. W tytule przelewu musi być określone, iż zwrotny przelew jest dokonywany w celu zawarcia Umowy 10. Umowa Rachunku przez Internet zostaje zawarta z momentem otrzymania przez wnioskodawcę zwrotnego przelewu kwoty 1 zł o ile w tytule przelewu było określone, że zwrotny przelew został dokonany w celu zwarcia Umowy 11. Niezależnie od tego czy nastąpiło czy też nie nastąpiło zwarcie Umowy Rachunku Bank zwraca kwotę przelewu na rachunek, z którego zostało dokonane zasilenie rachunku w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania kwoty przelewu przez Bank. 12. Umowa Rachunku zostaje zawarta z zastrzeżeniem warunków określonych w Umowie 13. Aktywowanie Rachunku następuje poprzez: 1) odebranie wiadomości z Banku na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej zawierający unikatowy link do formularza oraz kliknięcie na ten link (w wiadomości będzie również określone w jakim terminie wnioskodawca może aktywować Rachunek), 2) wypełnienie formularza internetowego poprzez udzielenie kilku odpowiedzi dotyczących sytuacji finansowej wnioskodawcy, 3) przesłanie skanu dokumentu tożsamości. 14. W przypadku, gdy skan dowodu osobistego będzie nieczytelny albo w toku jego weryfikacji przez Bank okaże się, że to nie jest skan dowodu osobistego Bank poinformuje Posiadacza rachunku (Umowa Rachunku została już na tym etapie zawarta) na wskazany przez Posiadacza Rachunku adres poczty elektronicznej (adres wskazany na etapie wnioskowania) o zaistnieniu takiej sytuacji oraz o spełnieniu się warunku rozwiązującego określonego w Umowie 15. Umowa Rachunku zostaje zawarta w języku polskim i podlega prawu polskiemu. 16. Powyższe zasady znajdują również zastosowanie do zawierania umowy w zakresie Karty w przypadku, gdy Umową Rachunku jest objęta również Karta (multiproduktowa umowa bankowa). 28. USŁUGA PAYU EXPRESS 1. Korzystanie z usługi PayU Express czyli usługi świadczonej przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (dalej PayU ), jest możliwe po złożeniu przez Posiadacza Rachunku dyspozycji dodania Rachunku do Usługi PayU Express. Pełnomocnik nie jest uprawniony do złożenia dyspozycji, o której mowa w zdaniu poprzednim. 2. Poprzez dodanie Rachunku do Usługi PayU Express Posiadacz Rachunku udziela PayU pełnomocnictwa do składania w imieniu Posiadacza Rachunku zleceń obciążenia Rachunku kwotami wskazanymi przez PayU i uznawania nimi rachunku PayU. Zlecenia złożone w Banku przez PayU w imieniu Posiadacza Rachunku będą traktowane przez Bank jako złożone przez samego Posiadacza 3. Przystąpienie do Usługi PayU Express i udzielenie PayU pełnomocnictwa do Rachunku następuje poprzez System 4. Posiadacz Rachunku może w każdym czasie zablokować możliwość obciążania Rachunku poprzez Usługę PayU Express. Złożenie wniosku o blokadę będzie traktowane jako cofnięcie pełnomocnictwa udzielonego PayU. Wniosek w tym zakresie może zostać złożony poprzez Elektroniczne Kanały Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia blokady Bank przekazuje do PayU informację o zgłoszeniu. 5. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia blokady możliwości korzystania z Usługi PayU Express w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanej transakcji płatniczej poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia bezpośrednio do PayU lub do Banku 6. Bank ma prawo do zablokowania możliwości korzystania z Usługi PayU Express w przypadku: a) popełnienia przez Użytkownika przestępstwa w związku z uzyskaniem bądź korzystaniem z Usługi PayU Express niezgodnie z prawem, b) nieuprawnionego korzystania z Usługi PayU Express lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, w tym w przypadku, c) złożenia takiego wniosku przez Użytkownika. 7. W związku z tym, że Usługa PayU Express jest świadczona przez PayU we współpracy z Bankiem, w razie rozwiązania umowy o współpracy w tym zakresie łączącej Bank i PayU, Bank zablokuje możliwość korzystania przez Użytkownika z Usługi PayU Express, o czym poinformuje Użytkownika. W przypadku zgłoszenia reklamacji związanej z obciążeniem Rachunku poprzez Usługę PayU Express Bank bada fakt udzielenia pełnomocnictwa oraz złożenia zlecenia obciążenia Rachunku przez PayU jako pełnomocnika Posiadacza 29. ZABEZPIECZANIE I UTRWALANIE DYSPOZYCJI Dyspozycje złożone za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu Bank należycie utrwala, zabezpiecza i przechowuje w wybrany przez siebie sposób. VII. PROWIZJE I OPŁATY 30. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT 1. Za czynności związane z obsługą Rachunku Bank pobiera prowizje i opłaty określone w Taryfie Prowizji i Opłat. 2. Prowizje i opłaty pobierane są przez Bank w ciężar Prowizje i opłaty wyrażone w innej walucie niż waluta, w jakiej prowadzony jest obciążany Rachunek przeliczane są wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłaszanego w dniu poprzedzającym obciążenie Rachunku kwotą takiej prowizji lub opłaty, chyba że z Taryfy Prowizji i Opłat wynika zastosowanie innego kursu walutowego. 3. Informacja o aktualnie obowiązujących w Banku stawkach opłat i prowizji dostępna jest w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej, w Centrum Telefonicznym oraz w Telefonicznym 4. Bank zawiadamia Posiadacza Rachunku o proponowanych zmianach postanowień Taryfy Prowizji i Opłat dotyczących czynności objętych Regulaminem nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia ich w życie, wskazaną w zawiadomieniu. Do zmiany Taryfy Prowizji i Opłat zastosowanie ma tryb obowiązujący dla zmian Regulaminu. 5. Bank jest uprawniony do zmiany Taryfy Prowizji i Opłat w przypadku: a) wprowadzenia przez Bank nowych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych, technicznych, informatycznych lub teleinformatycznych mających wpływ na usługi świadczone na podstawie Umowy i Regulaminu, b) wprowadzenia przez Bank nowych produktów bankowych związanych z czynnościami objętymi Regulaminem lub modyfikacja istniejących, c) zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydanie przez uprawnione organy administracji publicznej rekomendacji, zaleceń albo interpretacji lub wydanie przez sądy orzeczeń mających wpływ na usługi świadczone na podstawie Umowy i Regulaminu, d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny, e) zmiany wskaźnika wysokości kosztów operacyjnych banków o co najmniej o 1% liczonych rok do roku, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, f) zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw o co najmniej o 1% liczonego roku do roku, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. w zakresie, w jakim zaistnienie wskazanych wyżej okoliczności ma wpływ na zmianę kosztów ponoszonych przez Bank w związku z usługami świadczonymi na rzecz Klienta na podstawie Umowy i Regulaminu. Zmiana Taryfy Prowizji i Opłat nie powoduje obciążenia Klienta opłatą za daną usługę, jeżeli Klient z usługi tej nie korzysta. 6. W celu kalkulacji powyższych kosztów i w zależności od rodzaju kosztu, Bank uwzględnia jedną, niektóre lub wszystkie z powyższych okoliczności, w proporcjach, w jakich mają one wpływ na zmianę kosztów faktycznie ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem danej usługi. Zmiana wysokości prowizji i opłat powinna odpowiadać zmianom wskaźników wykorzystanych do ich kalkulacji. 7. Zmiana wysokości prowizji i opłat ze względu na zaistnienie powyższych okoliczności może nastąpić nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy. Bank dokona obniżenia wysokości prowizji i opłat w przypadku zaistnienia tych samych okoliczności uzasadniających takie obniżenie, ze względu na które dokonał uprzednio ich podwyższenia. 8. Zawiadomienie Posiadacza Rachunku o zmianie Taryfy Prowizji i Opłat może nastąpić: w formie papierowej, na Trwałym Nośniku Informacji, poprzez System lub w przypadku wniosku Posiadacza Rachunku - pocztą elektroniczną. 31. PROWIZJE I OPŁATY 1. Bank nie potrąca z kwoty transakcji przychodzącej opłat i prowizji pobieranych przez Bank. 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy Rachunku opłaty i prowizje z tytułu prowadzenia Rachunku pobierane okresowo są należne Bankowi jedynie za okres obowiązywania Umowy Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 32. UDOSTĘPNIANIE PRZEZ BANK INFORMACJI, WYCIĄGI Z RACHUNKÓW 1. Bank na wniosek Posiadacza Rachunku zgłoszony przed złożeniem Dyspozycji dostarcza informacje dotyczące maksymalnego terminu jej wykonania oraz opłat należnych Bankowi, w tym wyszczególnienie kwot wszelkich opłat, w odniesieniu do Transakcji PSD objętej tą Dyspozycją. 2. Informacje dotyczące wykonanych transakcji przekazywane przez Bank Posiadaczowi Rachunku zgodnie z przepisami prawa, Bank udostępnia Posiadaczowi Rachunku okresowo, raz w miesiącu, na wyciągu z Powyższe wyłącza obowiązek Banku dostarczania tych informacji po każdej transakcji. 3. Wyciągi przekazywane są w sposób uzgodniony zgodnie z deklaracją otrzymywania wyciągów. 4. W przypadku, gdy zastrzeżono odbiór wyciągów w Jednostce Banku, Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do ich odbioru do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wyciąg. 5. Na pisemny wniosek Posiadacza Rachunku Jednostka Banku prowadząca Rachunek sporządza odpisy wyciągów z tego 6. Posiadacz Rachunku jest uprawniony w każdym czasie obowiązywania Umowy Rachunku do żądania od Banku udostępnienia mu jej postanowień, Regulaminu oraz Taryfy Prowizji i Opłat. Ponadto powyższe uprawnienie Posiadacza Rachunku dotyczy także żądania od Banku informacji o adresie Banku, w tym adresie poczty elektronicznej, adresach mających znaczenie dla celów porozumiewania się z Bankiem, w tym wskazania miejsc Jednostek Banku, informacji dotyczących korzystania z usług Banku, opłat, stóp procentowych, kursów walutowych, sposobu komunikowania się, środków ochronnych i naprawczych, zmian Regulaminu, Taryfy Prowizji i Opłat, zmian i wypowiedzenia Umowy Rachunku, procedur rozstrzygania sporów z Bankiem, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r., Nr 199, poz. 1175). Powyższe informacje będą przekazywane Posiadaczowi Rachunku w formie papierowej lub na Trwałym Nośniku Informacji, a za zgodą Posiadacza Rachunku także pocztą elektroniczną lub poprzez Stronę Internetową (w zależności od rodzaju żądanej informacji). 7. Bank na wniosek Posiadacza Rachunku złożony w każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy Rachunku jest zobowiązany udostępnić mu, w sposób uzgodniony z Posiadaczem Rachunku w Umowie Rachunku, informacje dotyczące Rachunku i wykonanych na nim Transakcji PSD. Powyższe informacje mogą być przekazywane w formie papierowej, na Trwałym Nośniku Informacji, lub za zgodą Posiadacza Rachunku - pocztą elektroniczną na wskazany przez Posiadacza Rachunku adres ZAKAZ CESJI Wierzytelności z tytułu Rachunku nie mogą być przelane na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Banku. 34. NIEAUTORYZOWANE SALDO DEBETOWE 1. Posiadacz Rachunku zobowiązany jest do natychmiastowej spłaty kwoty Nieautoryzowanego Salda Debetowego. 2. Bank zastrzega sobie prawo do żądania odsetek od Nieautoryzowanego Salda Debetowego, za okres od dnia jego powstania do dnia poprzedzającego datę spłaty, w wysokości odsetek maksymalnych określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r, Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami). 3. Odsetki naliczone od kwoty Nieautoryzowanego Salda Debetowego mogą być pobrane przez Bank z dowolnego 5/7

6 Rachunku Posiadacza Rachunku bez potrzeby jego odrębnej Dyspozycji. 35. ZMIANA DANYCH POSIADACZA RACHUNKU Posiadacz Rachunku jest obowiązany powiadomić Bank o każdej zmianie danych adresowych i osobowych, które przekazał Bankowi przy zawieraniu Umowy 36. KONTAKT Z BANKIEM 1. W celu przekazania Bankowi korespondencji należy ją złożyć w dowolnej Jednostce Banku lub siedzibie Banku albo wysłać na adres Jednostki Banku lub adres siedziby Banku. 2. Bank udostępnia Klientowi formularz kontaktowy na Stronie Internetowej. 3. Bank udostępnia Klientowi Centrum Telefoniczne w celu pozyskiwania informacji o aktualnej ofercie Banku. 4. Bank udostępnia Posiadaczowi Rachunku Centrum Telefoniczne w zakresie określonym w Regulaminie w części dotyczącej Elektronicznych Kanałów Dostępu. 5. Bank udostępnia Klientowi Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta w zakresie pozyskiwania informacji o aktualnej ofercie Banku, aktualizacji danych korespondencyjnych oraz wykonywania określonych Dyspozycji zgodnie z zakresem określonym w Regulaminie w części dotyczącej Elektronicznych Kanałów Dostępu. 6. Strony porozumiewają się w języku polskim lub angielskim. 37. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Bank informuje, że: a) dane osobowe Posiadacza Rachunku są przetwarzane w zakresie świadczonych przez Bank usług i mogą być wykorzystywane do celów związanych z działalnością Banku; b) Posiadacz Rachunku ma prawo dostępu do treści dobrowolnie udostępnionych Bankowi danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie. 38. KLAUZULE INFORMACYJNE Bank informuje Posiadacza Rachunku, iż: 1. Bank może udostępniać biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym. 2. W celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Rachunku oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych, podane przez Posiadacza Rachunku dane mogą być przekazywane na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego do Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie. 39. INFORMACJA O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM Środki zgromadzone na Rachunku są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach określonych w ustawie o bankowym funduszu gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994r (DZ.U.z 2009r numer 84 pozycja 711 z późniejszymi zmianami). 40. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE 1. W przypadku wystąpienia transakcji, których Użytkownik nie autoryzował, Bank zobowiązany jest niezwłocznie przywrócić obciążony Rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja, z zastrzeżeniem postanowień poniżej. 2. Bank realizując powyższe, niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia dokonania nieautoryzowanej transakcji, uznaje Rachunek kwotą nieautoryzowanej transakcji powiększoną o ewentualne naliczone od niej odsetki, opłaty i prowizje, z równoczesnym ustanowieniem blokady na tych środkach. W przypadku uznania zasadności zgłoszenia, niezwłocznie zdejmuje blokadę środków. 3. Posiadacz Rachunku odpowiada za transakcje, których Użytkownik nie autoryzował, do równowartości w PLN 150 EUR, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli dana transakcja jest skutkiem: a) posłużenia się utraconym albo skradzionym Użytkownikowi urządzeniem, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Elektronicznego Kanału Dostępu; lub b) przywłaszczenia urządzenia, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Elektronicznego Kanału Dostępu lub nieuprawnionego użycia Elektronicznego Kanału Dostępu w wyniku naruszenia przez Użytkownika obowiązków bezpieczeństwa określonych w Regulaminie. 4. Posiadacz Rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeżeli Użytkownik doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków bezpieczeństwa określonych w Regulaminie. 5. Po dokonaniu zgłoszenia na zasadach określonych w Regulaminie, które dotyczą wystąpienia lub podejrzenia zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu Elektronicznego Kanału Dostępu, Posiadacz Rachunku nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje, chyba że Użytkownik doprowadził do nich umyślenie. Jeżeli Bank nie zapewni możliwości dokonania zgłoszenia, Posiadacz Rachunku nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje, chyba że Użytkownik doprowadził do nich umyślnie. 41. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI BANKU 1. Bank ponosi wobec Posiadacza Rachunku odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji, za wyjątkiem następujących sytuacji: a) transakcja została wykonana na rzecz odbiorcy zidentyfikowanego przez Bank na podstawie numeru rachunku bankowego w formacie IBAN lub NRB wskazanego w Dyspozycji, bez względu na inne dostarczone informacje dodatkowe. b) polecenie zapłaty zostało zrealizowane z Rachunku Posiadacza Rachunku określonego poprzez numer NRB, zgodnie z identyfikatorem wierzyciela oraz identyfikatorem płatności, c) zaistnienia siły wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji wynika z przepisów prawa. 2. Ponadto Bank nie ponosi odpowiedzialności wobec Posiadacza Rachunku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji zgodnie z treścią Dyspozycji, jeśli udowodni, iż doprowadził do uznania rachunku banku lub innego dostawcy usług płatniczych odbiorcy Dyspozycji kwotą transakcji w terminie wskazanym w Regulaminie. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności wobec Posiadacza Rachunku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji przychodzących, jeśli doprowadził do uznania Rachunku Posiadacza Rachunku kwotą transakcji w terminie wskazanym w Regulaminie. 4. Odpowiedzialność Banku obejmuje także opłaty i odsetki, którymi został obciążony Posiadacz Rachunku w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania Dyspozycji lub transakcji przychodzącej. 5. Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami powyżej, Bank uznaje odpowiedni Rachunek Posiadacza Rachunku i doprowadza go do stanu, jaki istniałby, gdyby Dyspozycja lub transakcja przychodząca została wykonana prawidłowo. 6. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji Bank bez względu na odpowiedzialność określoną powyżej podejmuje na wniosek Posiadacza Rachunku niezwłoczne starania w celu prześledzenia transakcji i powiadamia Posiadacza Rachunku o wyniku. 42. POWIADOMIENIE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W TRANSAKCJACH. REKLAMACJE 1. Posiadacz Rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego składania reklamacji, w tym informowania Banku o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych, w formie ustnej, pisemnej, osobiście, przez pełnomocnika, telefonicznie lub elektronicznie, w siedzibie Banku lub każdej Jednostce Banku. 2. Jeżeli Posiadacz Rachunku nie dokona powiadomienia w zakresie nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Posiadacza Rachunku względem Banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają. 3. W reklamacji należy podać wszelkie informacje, jakie mogą być pomocne przy jej rozpatrzeniu, jak również dołączyć kopie dokumentów związanych z reklamowaną czynnością, wskazujące zasadność reklamacji. 4. Na żądanie Banku Posiadacz Rachunku zobowiązany jest do podania dodatkowych informacji lub przedstawienia dodatkowych dokumentów, jeśli w ocenie Banku takie informacje lub dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. 5. Bank rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni licząc od otrzymania reklamacji. Powyższe nie narusza obowiązków Banku z tytułu odpowiedzialności za nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane transakcje płatnicze. 43. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW 1. Umowa Rachunku podlega prawu polskiemu. 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy Rachunku będzie sąd właściwy według ogólnych zasad Kodeksu postępowania cywilnego. 3. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa. Klient może wnieść do organu nadzoru skargę na działanie Banku, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa. 4. Organem właściwym do spraw ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa. 5. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego trybu rozstrzygania sporów przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich. Zasady dostępu do arbitrażu i opis procedury określone zostały w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym w siedzibie Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa lub na stronie Związku Banków Polskich IX. ZMIANA REGULAMINU 44. WARUNKI ZMIANY REGULAMINU 1. Bank zawiadamia Posiadacza Rachunku o proponowanych zmianach postanowień Regulaminu nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia ich w życie, wskazaną w zawiadomieniu. 2. Bank może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, do których należą: a) wprowadzenie przez Bank nowych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych, technicznych, informatycznych lub teleinformatycznych mających wpływ na usługi świadczone na podstawie Umowy i Regulaminu, o ile nie wpłynie to negatywnie na możliwość należytego wykonania Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Posiadacza Rachunku, b) wprowadzenie przez Bank nowych produktów bankowych związanych z czynnościami objętymi Regulaminem lub modyfikacja istniejących, o ile nie wpłynie to negatywnie na możliwość należytego wykonania Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Posiadacza Rachunku, c) zmiana obowiązujących przepisów prawa lub wydanie przez uprawnione organy administracji publicznej rekomendacji, zaleceń albo interpretacji lub wydanie przez sądy orzeczeń mających wpływ na usługi świadczone na podstawie Regulaminu w zakresie, w jakim ich stosowanie jest niezbędne lub uzasadnione w celu prawidłowego wykonania zobowiązań stron Umowy. 3. Bank może dokonać zmiany w zakresie wynikającym z przyczyny uzasadniającej zmianę 4. Zawiadomienie Posiadacza Rachunku o zmianie Regulaminu może nastąpić: w formie papierowej, na Trwałym Nośniku Informacji, poprzez System lub w przypadku wniosku Posiadacza Rachunku - pocztą elektroniczną. 5. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu Posiadacz Rachunku nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Posiadacz Rachunku wyraził na nie zgodę. 6. Posiadacz Rachunku ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmienionego Regulaminu, wypowiedzieć Umowę Rachunku ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia z tego tytułu opłat. 7. Jeżeli Posiadacz Rachunku zgłosi Bankowi sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy Rachunku, Umowa ta wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian Regulaminu. Posiadacz Rachunku nie ponosi z tego tytułu opłat. X. ZAWARCIE, ZMIANA, ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY 45. JĘZYK UMOWY RACHUNKU Umowa Rachunku zawierana jest w języku polskim. Na wniosek Posiadacza Rachunku Umowa może być sporządzona jednocześnie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, przy czym podstawą wykładni jest wersja w języku polskim, jeżeli Posiadacz Rachunku jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Umowa może być sporządzona w języku angielskim na wniosek Posiadacza Rachunku władającym tym językiem, niebędącym obywatelem polskim, przy czym taki Posiadacz Rachunku zawsze zachowuje prawo do sporządzenia Umowy lub innego dokumentu w języku polskim. 46. FORMA ZMIAN UMOWY RACHUNKU Wszelkie zmiany do Umowy Rachunku wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. 47. ROZWIĄZANIE UMOWY RACHUNKU PRZEZ POSIADACZA RACHUNKU 1. Posiadacz Rachunku może wypowiedzieć Umowę Rachunku w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Posiadacz Rachunku może także zawnioskować o rozwiązanie Umowy w innym terminie na podstawie porozumienia stron. 2. Wypowiedzenie Umowy Rachunku oraz wniosek o rozwiązanie Umowy Rachunku za porozumieniem stron powinny być sporządzone na piśmie, pod rygorem ich bezskuteczności wobec Banku, z zastrzeżeniem ust W przypadku przeniesienia Konta Osobistego do innego banku wypowiedzenie powinno być sporządzone na piśmie. 4. Wypowiedzenie albo zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy w zakresie Lokat Terminowych oznacza zerwanie z dniem upływu okresu wypowiedzenia albo w dniu rozwiązania umowy wskazanym w porozumieniu wszystkich Lokat Terminowych zawartych na okres dłuższy niż termin wypowiedzenia albo termin rozwiązania umowy wskazany w porozumieniu. Postanowienie regulujące zerwanie Lokaty Terminowej stosuje się. W okresie wypowiedzenia lub porozumienia o rozwiązaniu umowy Lokata Terminowa odnawialna nie odnawia się na kolejne okresy. 5. Środki znajdujące się na Rachunku Bank, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Rachunku, stawia do dyspozycji Posiadacza Od tej chwili środki nie podlegają oprocentowaniu. 48. ROZWIĄZANIE UMOWY RACHUNKU PRZEZ BANK 1. Bank może wypowiedzieć Umowę Rachunku z zachowaniem 2-miesięcznego terminu wypowiedzenia z ważnych powodów, do których należą: a) Posiadacz Rachunku podał Bankowi nieprawdziwe informacje wymagane przez Bank w celu prawidłowego otwarcia lub prowadzenia Rachunku; b) Posiadacz Rachunku nie przestrzega postanowień Regulaminu lub Umowy Rachunku; c) Posiadacz Rachunku swoim zachowaniem zakłóca obsługę przez Bank innych Klientów lub jego zachowanie stanowi zagrożenie dla innych Klientów lub pracowników Banku; d) wykorzystania Rachunku niezgodnie z przepisami prawa; e) Posiadacz Rachunku, na którym zgodnie z Regulaminem dokonano blokady, nie usunie nieprawidłowości będących przyczyną blokady w terminie podanym w pisemnym zawiadomieniu skierowanym przez Bank do Posiadacza Rachunku; f) Bank powziął informację, że Posiadacz Rachunku został zarejestrowany przez innego wydawcę elektronicznych instrumentów płatniczych jako osoba nienależycie wykonująca umowę o elektroniczny instrument płatniczy; g) brak dostarczenia żądanych przez Bank informacji i dokumentów, wymaganych w ramach stosowanych przez Bank środków bezpieczeństwa finansowego, określonych w art. 8b ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; h) negatywna ocena ryzyka w rozumieniu art. 8b ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 2. W przypadku posiadania przez Posiadacza Rachunku Lokat Terminowych zawartych na czas dłuższy niż okres wypowiedzenia, Umowa Rachunku wygasa z ostatnim dniem okresu trwania ostatniej Lokaty Terminowej (w okresie wypowiedzenia Lokata Terminowa odnawialna nie odnawia się na kolejne okresy). 3. Środki znajdujące się na Rachunku Bank, po upływie okresu wypowiedzenia Umowy Rachunku, stawia do dyspozycji Posiadacza Od tej chwili środki nie podlegają oprocentowaniu. 6/7

7 49. TERMIN ROZWIĄZANIA UMOWY RACHUNKU Umowa Rachunku ulega rozwiązaniu: a) po upływie okresu wypowiedzenia; b) po powzięciu przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza Rachunku lub jednego z Posiadaczy Rachunku Wspólnego, ze skutkiem na dzień śmierci. 7/7

Regulamin rachunków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin rachunków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin rachunków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w BNP Paribas Banku Polska SA Postanowienia wstępne 1. Zakres Regulaminu 1. Regulamin określa warunki, na jakich Bank prowadzi Rachunki

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu

pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu Regulamin rachunków dla niekonsumentów obsługiwanych w ramach bankowości prywatnej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA NA RZECZ ODBIORCÓW. Załącznik nr 1 do Zarządzenia ZA/382/2012

REGULAMIN PROWADZENIA ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA NA RZECZ ODBIORCÓW. Załącznik nr 1 do Zarządzenia ZA/382/2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uniwersalnych rachunków dla średnich i dużych przedsiębiorstw (Linia Biznesowa Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej)

Regulamin uniwersalnych rachunków dla średnich i dużych przedsiębiorstw (Linia Biznesowa Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej) Regulamin uniwersalnych rachunków dla średnich i dużych przedsiębiorstw (Linia Biznesowa Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej) (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI Rozdział 1... 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 I. Przyjęcie i realizacja zlecenia płatniczego przez Bank... 1 II. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. obowiązuje od 17 września 2015 r. ) ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 2. Lokata PRZEDSIĘBIORCZA PLUS 2 1 miesiąc 3,00% / 1,50%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 2. Lokata PRZEDSIĘBIORCZA PLUS 2 1 miesiąc 3,00% / 1,50% Duma Przedsiębiorcy 1/14 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 9 lutego 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II OTWARCIE RACHUNKU LOKATY...3 ROZDZIAŁ III DYSPONOWANIE RACHUNKIEM LOKATY...

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II OTWARCIE RACHUNKU LOKATY...3 ROZDZIAŁ III DYSPONOWANIE RACHUNKIEM LOKATY... Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 25 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Płatniczych w MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce

Warunki Świadczenia Usług Płatniczych w MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce Warunki Świadczenia Usług Płatniczych w MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce 1. Użyte w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług Płatniczych (dalej jako Warunki ) określenia mają znaczenie zgodne

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0 Obowiązuje od 3 stycznia 213 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. Limit debetowy Kanał dostępu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo