Regulamin rachunków dla klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rachunków dla klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA"

Transkrypt

1 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. ZAKRES REGULAMINU 1. Regulamin określa warunki, na jakich Bank prowadzi Rachunki dla Klientów oraz świadczy usługi bankowości elektronicznej. 2. Bank prowadzi dla Klientów, po zawarciu i na podstawie odpowiednich umów, w szczególności następujące rodzaje Rachunków: a) Konta Osobiste; b) Rachunki Oszczędnościowe; c) Rachunki Lokat Terminowych; d) Rachunki Walutowe; e) Rachunki Powiernicze; f) Rachunki IKE. 3. Bank świadczy usługi bankowości elektronicznej udostępniając Klientom w szczególności Karty, System Bankowość Mobilną Mobile Centrum Telefoniczne lub Telefoniczne 4. Bank otwierając Rachunek zobowiązuje się względem Posiadacza Rachunku do przechowywania jego środków pieniężnych na czas wskazany w Umowie Rachunku oraz do przeprowadzania na jego zlecenie, na podstawie Dyspozycji, rozliczeń pieniężnych, o ile nie zastrzeżono inaczej w treści Regulaminu lub w Umowie 5. Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące transakcji stosuje się do Transakcji PSD, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. 2. DEFINICJE Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1. Bank BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6421; 2. Bankofon wchodzący w skład Centrum Telefonicznego samoobsługowy zautomatyzowany serwis telefoniczny Banku, działający w oparciu o uprzednio nagrane komunikaty głosowe; po uzyskaniu połączenia z Bankofonem Użytkownik wydaje polecenia za pomocą klawiatury telefonu; Bankofon umożliwia również połączenie z Serwisem Operatorskim; 3. Bankowość Mobilna Mobile jeden z elektronicznych kanałów dostępu do Rachunku za pomocą telefonu komórkowego o funkcjonalnościach określonych na Stronie Internetowej; 4. Centrum Telefoniczne usługa umożliwiająca zarejestrowanym Użytkownikom uzyskanie za pomocą telefonu całodobowego dostępu do Rachunków w zakresie uzyskiwania informacji o stanie Rachunków oraz składania wybranych Dyspozycji; 5. Data Waluty moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążano lub uznano Rachunek; 6. Dopuszczalne Saldo Debetowe przyznana przez Bank kwota limitu, do jakiej Posiadacz Rachunku może składać Dyspozycje ponad kwotę środków zgromadzonych na Koncie Osobistym; 7. Dostępne Saldo suma środków zgromadzonych na Rachunku powiększona o środki udostępnione na Rachunku przez Bank w ramach związanych z Rachunkiem produktów kredytowych oraz Dopuszczalnego Salda Debetowego, a pomniejszona o dokonane przez Bank blokady na Rachunku; 8. Dyspozycja skierowane do Banku polecenie dokonania wskazanych w nim rozliczeń, w szczególności wpłaty gotówkowej, wypłaty gotówkowej, dokonania transferu środków pieniężnych w drodze polecenia przelewu, w tym zlecenia stałego, polecenia zapłaty, dokonania rozliczenia przy użyciu Karty, a także otwarcia lub zerwania Lokaty Terminowej lub innych operacji związanych z prowadzeniem Rachunku, złożone przez Posiadacza Rachunku w sposób przewidziany w Regulaminie lub w Umowie Rachunku; 9. Dzień Roboczy każdy z dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Bank prowadzi działalność objętą Regulaminem z uwzględnieniem godzin pracy Jednostek Banku i systemu Banku. Wykaz godzin pracy Jednostek Banku oraz systemu Banku jest dostępny w Jednostkach Banku, w Centrum Telefonicznym, poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta oraz na Stronie Internetowej; 10. Elektroniczne Kanały Dostępu udostępnione przez Bank rozwiązania techniczno funkcjonalne umożliwiające dostęp do Rachunku za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Użytkownika, a także do zlecania transakcji lub innych czynności inicjowanych przez Użytkownika; szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności i obsługi Elektronicznych Kanałów Dostępu dostępne są w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej, w Centrum Telefonicznym lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta; 11. Godzina Graniczna godzina w Dniu Roboczym ustalona dla poszczególnych transakcji płatniczych wychodzących (tj. transakcji, w których Bank wysyła środki pieniężne do banku odbiorcy), po której otrzymane Dyspozycje dla celu obliczania terminów realizacji transakcji uznaje się za otrzymane następnego Dnia Roboczego. Wykaz Godzin Granicznych dla poszczególnych transakcji dostępny jest w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej,w Centrum Telefonicznym oraz poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta; 12. Jednostka Banku oddział Banku lub filia oddziału Banku lub placówka partnerska, w której wykonywana jest działalność Banku. Wykaz wszystkich Jednostek Banku dostępny jest na Stronie Internetowej, w Centrum Telefonicznym, poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta oraz w każdej Jednostce Banku; 13. Karta karta płatnicza wydana przez Bank do Konta Osobistego; 14. Karta Danych Osobowych dokument zawierający dane osobowe oraz wzór podpisu Posiadacza Rachunku lub Pełnomocnika uprawnionego do składania Dyspozycji w formie pisemnej; 15. Klient konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; 16. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), wraz ze zmianami do niej albo każdy akt prawa zastępujący tę ustawę; 17. Konto Osobiste rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w rozumieniu przepisów Prawa Bankowego, przeznaczony do przechowywania środków pieniężnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyłączeniem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 18. Kurs Krzyżowy stosowany przez Bank kurs wymiany jednej Waluty na inną Walutę; wymiana dokonywana jest w ten sposób, iż Bank dokonuje wymiany po stosowanym przez siebie kursie kupna, a uzyskaną kwotę w walucie krajowej wymienia na docelową Walutę, po stosowanym przez siebie kursie sprzedaży; 19. Lokata Terminowa środki pieniężne w złotych lub w Walucie deponowane na oznaczony okres czasu na odpowiednim dla danej waluty Rachunku Lokat Terminowych; 20. Nieautoryzowane Saldo Debetowe zadłużenie Posiadacza Rachunku wobec Banku przewyższające Dostępne Saldo, wynikające w szczególności z rozliczenia Dyspozycji w ciężar Rachunku lub obciążenia Rachunku kwotą należnych Bankowi prowizji lub opłat; 21. NRB/IBAN numer rachunku bankowego/międzynarodowy numer rachunku bankowego, będący jednoznacznym identyfikatorem rachunku służącym do jego identyfikacji w transakcjach; 22. Opcja kosztowa BEN opcja kosztowa, zgodnie z którą prowizje i opłaty wszystkich banków biorących udział w realizacji przelewu pokrywa odbiorca; 23. Opcja kosztowa OUR opcja kosztowa, zgodnie z którą zleceniodawca przelewu zobowiązuje się do zapłaty wszystkich należnych prowizji i opłat bankowych z tytułu realizacji przelewu, w tym kosztów banków pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu; 24. Opcja kosztowa SHA opcja kosztową, zgodnie z którą prowizje i opłaty należne bankowi wysyłającemu opłaca zleceniodawca, a koszty banku odbiorcy i banków pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu pokrywa odbiorca; 25. Państwo członkowskie państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 26. Pełnomocnik osoba fizyczna umocowana przez Posiadacza Rachunku; 27. Posiadacz Rachunku Klient będący stroną Umowy Rachunku; w zakresie, w jakim Pełnomocnik jest upoważniony do dysponowania Rachunkiem wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące Posiadacza Rachunku stosuje się odpowiednio do Pełnomocnika; 28. Posiadacz Rachunku Wspólnego Posiadacz Rachunku, będący stroną Umowy Rachunku, na podstawie której Bank prowadzi Rachunek Wspólny 29. Powiernik Posiadacz Rachunku Powierniczego; 30. Prawo Bankowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) wraz ze zmianami do niej albo każdy akt prawa zastępujący tę ustawę; 31. Przewalutowanie wymiana Walut dokonywana przez Bank i za jego zgodą po obowiązującym w Banku w chwili przystąpienia przez Bank do realizacji Dyspozycji kursie kupna lub sprzedaży Waluty lub w przypadku wymiany Waluty na inną Walutę po Kursie Krzyżowym; Kursy wymiany stosowane przez Bank są ustalane w oparciu o bieżące kursy wymiany walut na rynku międzybankowym skorygowane o stałą marżę Banku wyrażoną w procentach; Kursy wymiany walut oraz marże dla poszczególnych walut wyrażone w postaci spreadu są dostępne w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej, w Centrum Telefonicznym oraz poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta; 32. Rachunek Konto Osobiste, Rachunek Oszczędnościowy, Rachunek Lokat Terminowych, Rachunek Walutowy, Rachunek IKE lub inny rachunek bankowy otwarty przez Bank na podstawie odpowiedniej Umowy Rachunku; 33. Rachunek IKE rachunek oszczędnościowy prowadzony w PLN na zasadach określonych w Ustawie IKE; 34. Rachunek Lokat Terminowych rachunek terminowych lokat oszczędnościowych w rozumieniu przepisów Prawa Bankowego, przeznaczony wyłącznie do przechowywania terminowych lokat oszczędnościowych, prowadzony przez Bank na podstawie Umowy Rachunku; 35. Rachunek Oszczędnościowy rachunek o charakterze oszczędnościowym w rozumieniu przepisów Prawa Bankowego służący wyłącznie do gromadzenia środków, niedopuszczalne jest dokonywanie przez Posiadacza Rachunku za jego pośrednictwem rozliczeń związanych z regulacją jakichkolwiek zobowiązań; 36. Rachunek Powierniczy Rachunek przeznaczony wyłącznie do gromadzenia środków pieniężnych powierzonych Powiernikowi na podstawie odrębnej umowy przez osobę trzecią; 37. Rachunek Walutowy Rachunek przeznaczony do przechowywania środków pieniężnych w Walutach płatnych na każde żądanie i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych; 38. Rachunek Wspólny Konto Osobiste lub Rachunek Lokat Terminowych lub Rachunek Walutowy lub Rachunek Oszczędnościowy prowadzony przez Bank na rzecz co najmniej dwóch Posiadaczy Rachunku; 39. Regulamin niniejszy Regulamin rachunków dla klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA; 40. Serwis Operatorski wchodzący w skład Centrum Telefonicznego serwis telefoniczny Banku obsługiwany przez pracownika Banku; połączenie z Serwisem Operatorskim następuje za pośrednictwem Bankofonu; 41. Strona Internetowa strona internetowa Banku: 42. System system bankowości internetowej 43. Taryfa Prowizji i Opłat Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) zawierająca wykaz prowizji i opłat obciążających Posiadacza Rachunku oraz każde inne zestawienie prowizji i opłat obciążających Posiadacza Rachunku, które ją zastąpi; 44. Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta ogólnodostępna całodobowa infolinia Banku obsługująca Klientów w zakresie udzielania informacji o produktach bankowych oraz wykonywania określonych Dyspozycji Klientów. 45. Transakcje PSD transakcje w PLN, EUR lub w innej walucie Państwa członkowskiego realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w obrocie z Państwami członkowskimi; 46. Trwały Nośnik Informacji nośnik umożliwiający Posiadaczowi Rachunku przechowywanie informacji adresowanych do niego w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 47. Umowa Rachunku umowa rachunku bankowego, na podstawie której Bank prowadzi odpowiedni Rachunek; 48. Ustawa IKE ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1025) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze; 49. Użytkownik Posiadacz Rachunku, któremu Bank udostępnił możliwość dysponowania Rachunkiem przez wybrany Elektroniczny Kanał Dostępu lub Pełnomocnik, któremu za zgodą Posiadacza Rachunku Bank udostępnił możliwość dysponowania Rachunkiem przez wybrany Elektroniczny Kanał Dostępu; 50. Waluta znaki pieniężne będące prawnym środkiem płatniczym poza Rzeczpospolitą Polską ujęte w wykazie walut wymienialnych ogłoszonym przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 3. KONTO OSOBISTE 1. Bank prowadzi Konto Osobiste na warunkach określonych w Umowie Rachunku, Regulaminie i Taryfie Prowizji i Opłat. 2. W ramach Konta Osobistego na podstawie Umowy Rachunku Bank udostępnia Posiadaczowi Rachunku Dopuszczalne Saldo Debetowe. 3. Niespełnienie przez Posiadacza Rachunku warunków wymaganych przez Bank dla prowadzenia danego rodzaju Konta Osobistego, z innych przyczyn niż zmiana tych warunków przez Bank, upoważnia Bank do wypowiedzenia Umowy Rachunku, chyba że strony inaczej uzgodnią. 4. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY 1. Posiadacz Rachunku może otwierać w Banku Rachunki Oszczędnościowe po zawarciu Umowy Rachunku w odpowiedniej walucie. Prowadzenie Rachunku Oszczędnościowego przez Bank reguluje Umowa, Regulamin i Taryfa Prowizji i Opłat. 2. Do Rachunku Oszczędnościowego nie można składać Dyspozycji w zakresie zleceń stałych i poleceń zapłaty. 3. Bank może określić dla Rachunku Oszczędnościowego minimalną kwotę wpłaty lub wypłaty. W takim wypadku otwarcie przez Bank Rachunku Oszczędnościowego następuje pod warunkiem wpłaty przez Posiadacza Rachunku, w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy Rachunku, odpowiedniej kwoty minimalnej w Jednostce Banku lub istnienia pokrycia takiej kwoty w środkach znajdujących się na Koncie Osobistym lub Rachunku Walutowym. Obciążenie Konta Osobistego lub Rachunku Walutowego następuje na podstawie Dyspozycji Posiadacza 4. Informacje o aktualnie obowiązujących warunkach otwierania w Banku Rachunków Oszczędnościowych, w tym o wysokości wpłaty i wypłaty minimalnej, dostępne są w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej, w Centrum Telefonicznym oraz poprzez Telefoniczne 5. RACHUNEK WSPÓLNY 1. Warunkiem prowadzenia Rachunku Wspólnego jest zawarcie z Bankiem Umowy Rachunku przez wszystkich Posiadaczy Rachunku Wspólnego. 2. Posiadacze Rachunku Wspólnego solidarnie odpowiadają za zobowiązania wobec Banku związane z prowadzonym dla nich Rachunkiem Wspólnym. 3. Każdy z Posiadaczy Rachunku Wspólnego może samodzielnie ustanowić i odwołać Pełnomocnika do Rachunku Wspólnego. 4. Bank realizuje Dyspozycje poszczególnych Posiadaczy Rachunku Wspólnego według kolejności ich złożenia, z uwzględnieniem rodzaju Dyspozycji oraz sposobu, w jaki zostały złożone. W szczególności Bank może w pierwszej kolejności realizować Dyspozycje złożone za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu, pomimo że zostały złożone później od tych złożonych w Jednostce Banku. Bank może odmówić realizacji Dyspozycji, której zrealizowanie nie jest możliwe na skutek uprzedniego wykonania innej Dyspozycji zgodnie z zasadami określonymi powyżej. 5. W przypadku jednoczesnego złożenia przez Posiadaczy Rachunku Wspólnego Dyspozycji, które wzajemnie się wykluczają, Bank we własnym zakresie dokona wyboru, którą Dyspozycję zrealizuje. 6. PEŁNOMOCNICTWO 1. Posiadacz Rachunku może ustanowić Pełnomocnika do 2. Sposób i zakres dysponowania przez Pełnomocnika Rachunkiem określa treść udzielonego Pełnomocnikowi pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, że Pełnomocnik nie może: a) zmienić ani wypowiedzieć Umowy Rachunku, chyba że pełnomocnictwo szczególne stanowi inaczej; b) udzielać dalszych pełnomocnictw; c) dokonać cesji praw z Umowy Rachunku; d) składać dyspozycji na wypadek śmierci; 1/7

2 e) udostępniać Elektronicznych Kanałów Dostępu; f) dokonać zmiany adresu korespondencyjnego i sposobu dostarczania korespondencji do 3. Pełnomocnik może złożyć Dyspozycję wypłaty kwoty Lokaty Terminowej przed upływem okresu, na jaki została otwarta. 4. Do realizacji przez Bank Dyspozycji złożonych jednocześnie przez Pełnomocników lub Posiadacza Rachunku i Pełnomocnika, które wzajemnie się wykluczają, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dotyczące realizacji przez Bank wzajemnie się wykluczających Dyspozycji złożonych jednocześnie przez Posiadaczy Rachunku Wspólnego. 5. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej. Jeżeli pełnomocnictwo nie zostało sporządzone na formularzu bankowym w obecności pracownika Banku, podpis Posiadacza Rachunku na pełnomocnictwie musi być poświadczony notarialnie. Wymóg ten nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego innemu bankowi w związku ze złożonym wnioskiem o przeniesienie Konta Osobistego do tego banku. W takim przypadku podpis Posiadacza Rachunku na pełnomocnictwie musi odpowiadać wzorowi podpisu złożonemu w Banku. 6. Bank ma prawo odmówić wykonania Dyspozycji złożonej przez osobę podającą się za Pełnomocnika, w razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości udzielonego pełnomocnictwa, jego zakresu lub tożsamości tej osoby. 7. WZÓR PODPISU 1. Bank prowadzi Kartę Danych Osobowych lub inny dokument, na którym osoby upoważnione do składania pisemnych Dyspozycji składają wzory swoich podpisów (zwane dalej łącznie Kartą Danych Osobowych). 2. Dyspozycje pisemne dotyczące Rachunku składane przez Posiadacza Rachunku będą realizowane przez Bank wyłącznie pod warunkiem zgodności podpisu złożonego na Dyspozycji ze wzorem podpisu znajdującym się w Karcie Danych Osobowych. Bank ma prawo odmówić zrealizowania Dyspozycji opatrzonej podpisem niezgodnym ze wzorem podpisu znajdującym się w Karcie Danych Osobowych. 3. Bank może wprowadzić również inne sposoby ustalenia tożsamości Posiadacza Rachunku, w szczególności przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych lub elektronicznych nośników informacji, które będą wykorzystywane równolegle ze wzorami podpisów złożonymi w Karcie Danych Osobowych lub zamiast nich. II. OPROCENTOWANIE RACHUNKU 8. OPROCENTOWANIE 1. Oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku ustalane jest w stosunku rocznym według stałej lub zmiennej stopy procentowej. 2. Oprocentowanie naliczane jest za rzeczywistą liczbę dni, przez które środki pozostają na Rachunku począwszy od dnia uznania Rachunku (włącznie z tym dniem), do dnia obciążenia Rachunku (z wyłączeniem tego dnia). W przypadku transakcji przychodzących początkiem terminu naliczania oprocentowania na Rachunku jest Dzień Roboczy, w ciągu którego Bank otrzymał środki dla Posiadacza Do obliczania odsetek od środków zgromadzonych na Rachunku przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 3. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na Koncie Osobistym dopisywane są do tych środków (kapitalizowane) w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego, a jeżeli ten dzień nie jest Dniem Roboczym, w najbliższym następującym po nim Dniu Roboczym. 4. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na Rachunku Oszczędnościowym dopisywane są do tych środków (kapitalizowane) w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli ten dzień nie jest Dniem Roboczym, w najbliższym następującym po nim Dniu Roboczym, przy czym na Rachunku IKE odsetki dopisywane są do tych środków (kapitalizowane) po upływie jednego Dnia Roboczego, a na Rachunku Oszczędnościowym produkt Sejf oraz EuroSejf odsetki dopisywane są do tych środków (kapitalizowane) w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego, a jeżeli ten dzień nie jest Dniem Roboczym, w najbliższym następującym po nim Dniu Roboczym. 5. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na Rachunku Walutowym są kapitalizowane w dniu 30 czerwca każdego roku, a jeżeli ten dzień nie jest Dniem Roboczym, w najbliższym następującym po nim Dniu Roboczym. 6. Z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Lokat Terminowych, jeżeli Umowa Rachunku ulegnie rozwiązaniu albo wygaśnie przed dniem kapitalizacji odsetek, wówczas kapitalizacja odsetek następuje odpowiednio w dniu jej rozwiązania albo wygaśnięcia, a jeżeli ten dzień nie jest Dniem Roboczym, w najbliższym następującym po nim Dniu Roboczym. 7. W przypadku, gdy zastosowanie ma zmienna stopa procentowa, która nie jest oparta o publicznie dostępną stawkę bazową (np. WIBOR, LIBOR lub EURIBOR), Bank zawiadamia Posiadacza Rachunku o proponowanej zmianie oprocentowania Rachunku nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą tej zmiany, wskazaną w zawiadomieniu. Do zmiany oprocentowania zastosowanie ma tryb obowiązujący dla zmian Regulaminu. 8. Zmiana oprocentowania Rachunku, która nie jest oparta o publicznie dostępną stawkę bazową, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: a) zmiany którejkolwiek z następujących stóp: oprocentowania kredytu lombardowego, stopy redyskontowej weksli, stopy referencyjnej, stopy depozytowej, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, o co najmniej 0,01 punktu procentowego; b) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, opublikowanej przez Narodowy Bank Polski, o co najmniej 0,01 punktu procentowego,; c) zmiany stopy inflacji liczonej rok do roku i ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,01 punkt procentowy, d) zmiany któregokolwiek ze wskaźników: oprocentowania jednomiesięcznych pożyczek na polskim rynku międzybankowym (WIBOR jednomiesięczny) lub oprocentowania jednomiesięcznych depozytów na polskim rynku międzybankowym (WIBID jednomiesięczny), lub rynkowej rentowności rocznych bonów skarbowych, lub rynkowej rentowności obligacji Skarbu Państwa o co najmniej 0,01 punktu procentowego. Przez zmianę należy rozumieć zmianę wartości danego parametru na koniec Dnia Roboczego w porównaniu z wartością tego parametru na koniec jakiegokolwiek Dnia Roboczego w okresie minionych 3 miesięcy; e) zmiany któregokolwiek ze wskaźników: oprocentowania jednomiesięcznych kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie (LIBOR jednomiesięczny), oprocentowania jednomiesięcznych kredytów w strefie euro (EURIBOR jednomiesięczny), o co najmniej 0,001 punktu procentowego. Przez zmianę należy rozumieć zmianę wartości danego parametru na koniec Dnia Roboczego w porównaniu z wartością tego parametru na koniec jakiegokolwiek Dnia Roboczego w okresie minionych 3 miesięcy. 9. Oprocentowanie może ulec zmianie tylko zgodnie z kierunkiem i o wysokość o jaką zmienił się wskaźnik, ze względu na który dokonana była zmiana. 10. Zmiana oprocentowania nie może nastąpić częściej niż raz na kwartał kalendarzowy i nie może nastąpić po upływie więcej niż 3 miesięcy od momentu zaistnienia przyczyny uzasadniającej zmianę. 11. Zawiadomienie Posiadacza Rachunku o zmianie oprocentowania może nastąpić: w formie papierowej, na Trwałym Nośniku Informacji, poprzez System lub w przypadku wniosku Posiadacza Rachunku pocztą elektroniczną lub poprzez SMS. Jeśli zmiana oprocentowania następuje na korzyść Posiadacza Rachunku, uprzednie zawiadomienie nie jest wymagane dla jej skuteczności, a informacja o obowiązującym w Banku oprocentowaniu dostępna jest w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej,Centrum Telefonicznym lub poprzez Telefoniczne 12. W przypadku, gdy zastosowanie ma zmienna stopa procentowa, która została oparta o publicznie dostępną stawkę bazową (tj. oprocentowanie kredytu lombardowego, stopa redyskontowa weksli, stopa referencyjna, stopa rezerwy obowiązkowej, stopa depozytowa, rynkowa rentowność rocznych bonów skarbowych, rynkowa rentowności obligacji Skarbu Państwa, inflacja, WI- BID, WIBOR, EURIBOR, LIBOR), wysokość oprocentowania ulega automatycznemu obniżeniu w przypadku obniżenia stawek bazowych lub automatycznemu podwyższeniu w przypadku podwyższenia stawek bazowych (z wyłączeniem stawki rezerwy obowiązkowej, której wzrost powoduje obniżenie oprocentowania, a spadek podwyższenie oprocentowania) o wartość równą zmianie danej stawki bazowej, bez konieczności uprzedniego, odrębnego informowania Posiadacza Rachunku przez Bank o zmianie stopy procentowej. 13. Tabela oprocentowania oraz informacja o obowiązującym w Banku oprocentowaniu dostępne są w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej,w Centrum Telefonicznym lub poprzez Telefoniczne III. LOKATY TERMINOWE 9. WARUNKI PRZYJMOWANIA LOKAT TERMINOWYCH 1. Posiadacz Rachunku może otwierać w Banku Lokaty Terminowe w odpowiedniej walucie po zawarciu i na podstawie Umowy 2. Bank otwiera poszczególne Lokaty Terminowe ze środków pochodzących z Konta Osobistego lub Rachunku Walutowego lub ze środków przekazanych Bankowi w celu założenia Lokaty Terminowej na podstawie odpowiedniej Dyspozycji złożonej przez Posiadacza 3. Dyspozycja otwarcia Lokaty Terminowej powinna zawierać w szczególności: a) rodzaj Lokaty Terminowej, wybrany spośród aktualnie oferowanych przez Bank; b) okres trwania Lokaty Terminowej, wybrany spośród aktualnie oferowanych przez Bank; c) kwotę i walutę Lokaty Terminowej; d) sposób zadysponowania kwotą Lokaty Terminowej i odsetkami naliczonymi od kwoty Lokaty Terminowej po zakończeniu okresu jej trwania. 4. W przypadku, gdy ostatni dzień okresu trwania Lokaty Terminowej nie jest Dniem Roboczym, okres trwania Lokaty Terminowej kończy się w najbliższym Dniu Roboczym następującym po tym dniu. 5. Bank potwierdza Posiadaczowi Rachunku otwarcie każdej Lokaty Terminowej wskazując warunki, na jakich została otwarta. 6. Informacje o aktualnie obowiązujących warunkach otwierania w Banku Lokat Terminowych dostępne są w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej, w Systemie Centrum Telefonicznym oraz poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. 10. CHARAKTER LOKAT TERMINOWYCH 1. Lokata Terminowa może mieć charakter nieodnawialny albo odnawialny. 2. Zadysponowanie przez Posiadacza Rachunku kwotą Lokaty Terminowej o charakterze odnawialnym oraz naliczonymi od niej odsetkami może nastąpić w jeden spośród następujących sposobów: a) odnowienie Lokaty Terminowej na taki sam okres trwania na kwotę Lokaty Terminowej i przekazanie odsetek w dniu odnowienia na Konto Osobiste lub Rachunek Walutowy lub inny rachunek wskazany przez Posiadacza Rachunku albo udostępnienie ich Posiadaczowi Rachunku w gotówce w Jednostce Banku; b) odnowienie Lokaty Terminowej na taki sam okres trwania na kwotę Lokaty Terminowej powiększoną o odsetki naliczone za poprzedni okres trwania; c) przekazanie kwoty Lokaty Terminowej oraz odsetek w dniu odnowienia na Konto Osobiste lub Rachunek Walutowy albo na inny rachunek wskazany przez Posiadacza Rachunku albo udostępnienie ich Posiadaczowi Rachunku w gotówce w Jednostce Banku. 3. W przypadku Lokaty Terminowej o charakterze nieodnawialnym, w dniu zakończenia zadeklarowanego okresu jej trwania, kwota Lokaty Terminowej wraz z naliczonymi od niej odsetkami jest stawiana przez Bank do dyspozycji Posiadacza 4. Postawione do dyspozycji Posiadacza Rachunku kwoty Lokat Terminowych oraz naliczone od nich odsetki nie podlegają dalszemu oprocentowaniu. 11. ZERWANIE LOKATY TERMINOWEJ 1. Posiadacz Rachunku może złożyć Dyspozycję wypłaty kwoty Lokaty Terminowej przed upływem okresu, na jaki została otwarta, co skutkuje zerwaniem Lokaty Terminowej. 2. Wskutek zerwania Lokaty Terminowej: a) oprocentowanie kwoty Lokaty Terminowej za cały dotychczasowy okres jej trwania zostaje obniżone; wysokość obniżonego oprocentowania dostępna jest w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej,w Serwisie Operatorskim lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. b) kwota Lokaty Terminowej wraz z naliczonymi od niej odsetkami jest stawiana przez Bank do dyspozycji Posiadacza Rachunku i nie podlega dalszemu oprocentowaniu. 12. AUTOMATYCZNA LOKATA OVERNIGHT 1. Strony mogą w umowie Konta Osobistego uregulować możliwość składania Dyspozycji automatycznego otwierania Lokaty Terminowej polegającej na tym, że ze środków znajdujących się na Koncie Osobistym na koniec każdego Dnia Roboczego, Bank będzie tworzył Lokatę Terminową o okresie trwania kończącym się w następnym Dniu Roboczym, której kwota przekazywana jest na początku następnego Dnia Roboczego z powrotem na Konto Osobiste (Automatyczna Lokata Overnight). Odsetki naliczone przez Bank od kwoty Automatycznej Lokaty Overnight są przekazywane przez Bank na Konto Osobiste na koniec dnia, w którym zakończył się okres jej trwania. 2. Po złożeniu przez Posiadacza Rachunku Dyspozycji otwierania Automatycznych Lokat Overnight, Bank automatycznie, bez potrzeby składania przez Posiadacza Rachunku dodatkowych Dyspozycji, otwiera Rachunek Lokat Terminowych przeznaczony do przechowywania kwoty Automatycznej Lokaty Overnight. 3. Bank zakłada Automatyczną Lokatę Overnight na zakończenie każdego Dnia Roboczego bez odrębnych Dyspozycji, ilekroć na Rachunku objętym Umową Rachunku, według stanu na koniec dnia, znajduje się co najmniej kwota progowa. 4. Na Rachunku Posiadacza Rachunku pozostawiana jest jedynie tzw. kwota wyłączona z Automatycznej Lokaty Overnight, tak więc lokowana jest kwota znajdująca się na Rachunku pomniejszona o kwotę wyłączoną. 5. Wysokość kwoty progowej wymaganej do założenia Automatycznej Lokaty Overnight, jak również minimalną wysokość kwoty wyłączonej z Automatycznej Lokaty Overnight określa odpowiednie Zarządzenie Prezesa Zarządu BNP Paribas Bank Polska SA. 6. Informacje o aktualnym oprocentowaniu Automatycznych Lokat Overnight, wysokości kwoty progowej oraz kwoty wyłączonej dostępne są w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej lub w Serwisie Operatorskim. IV. SPOSOBY I ZASADY DOKONYWANIA ROZLICZEŃ 13. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI DYSPOZYCJI 1. Posiadacz Rachunku dysponuje środkami zgromadzonymi na Rachunku do wysokości Dostępnego Salda. 2. Bank otrzymuje Dyspozycję w momencie przekazania Bankowi Dyspozycji zawierającej poprawne dane bezpośrednio przez Posiadacza Rachunku lub pośrednio przez odbiorcę Dyspozycji lub za jego pośrednictwem. W zależności od formy złożonej Dyspozycji moment ten przypada na: a) chwilę otrzymania pisemnej lub ustnej Dyspozycji przez Bank, b) chwilę otrzymania Dyspozycji przez Bank za pośrednictwem Centrum Telefonicznego, c) chwilę otrzymania Dyspozycji przez Bank za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta, d) chwilę wprowadzenia prawidłowo złożonej i autoryzowanej Dyspozycji do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Bank mógł zapoznać się z jej treścią w przypadku Dyspozycji składanych w Systemie lub za pośrednictwem Bankowości Mobilnej Mobile 3. W przypadku, gdy Dyspozycja nie została złożona w Dniu Roboczym lub gdy została złożona po Godzinie Granicznej Dnia Roboczego uznaje się jedynie dla celów obliczenia terminów realizacji Dyspozycji, że Dyspozycja została otrzymana przez Bank najbliższego Dnia Roboczego przypadającego po dniu, w którym została złożona. 4. Jeżeli realizacja Dyspozycji ma nastąpić określonego dnia wskazanego przez Posiadacza Rachunku (Dyspozycja z przyszłą datą realizacji), uznaje się dla celów obliczenia terminów realizacji Dyspozycji, że Dyspozycja została otrzymana przez Bank z początkiem dnia wskazanego na jej realizację. Jeśli dzień ten nie jest dla Banku Dniem Roboczym, uznaje się dla celów obliczenia terminów realizacji Dyspozycji, że Dyspozycja została otrzymana przez Bank najbliższego Dnia Roboczego przypadającego po tym dniu. 5. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Bank ma prawo odmówić realizacji autoryzowanej Dyspozycji w przypadku, gdy: a) jej wykonanie byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa; lub b) Posiadacz Rachunku nie udostępnił Bankowi informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonania przez Bank obowiązków związanych z realizacją Dyspozycji lub podane przez Posiadacza Rachunku informacje nie są prawidłowe; lub c) na Rachunku brak jest, w ramach Dostępnego Salda, środków wystarczających do jej realizacji oraz do pokrycia opłat Banku związanych z realizacją Dyspozycji; lub d) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że złożona Dyspozycja ma związek z finansowaniem działalności o charakterze terrorystycznym, przestępczym, lub gdy odbiorcą takiej Dyspozycji jest podmiot z kraju (obszaru) objętego sankcjami gospodarczymi lub politycznymi uznanymi przez społeczność międzynarodową; lub e) kwota wskazana w Dyspozycji przewyższa kwotę limitów ustanowionych dla danej Dyspozycji lub dla Rachunku lub 2/7

3 dla danego Elektronicznego Kanału Dostępu; lub f) Bank zrealizował Dyspozycję Posiadacza Rachunku Wspólnego wykluczającą realizację Dyspozycji jednocześnie z nią złożonej przez drugiego Posiadacza Rachunku Wspólnego; lub g) Bank zrealizował Dyspozycję Posiadacza Rachunku lub Pełnomocnika wykluczającą realizację Dyspozycji jednocześnie z nią złożonej odpowiednio przez Pełnomocnika lub Posiadacza Rachunku; lub h) blokady środków na Rachunku uniemożliwiającej realizację Dyspozycji w pełnej kwocie; lub i) braku podania wszystkich informacji wskazanych na formularzu wykorzystywanym do złożenia Dyspozycji (w tym na formularzu elektronicznym) jako wymagane lub gdy podane informacje nie są prawidłowe; lub j) braku prowadzenia przez bank odbiorcy transakcji płatniczej rachunku w walucie, w której transakcja została zainicjowana; lub k) Posiadacz Rachunku zleci wykonanie przelewu na rachunek prowadzony przez Bank, którego realizacja wymagałaby wykonania podwójnego Przewalutowania. Dyspozycję, której realizacji odmówiono, uznaje się za nieotrzymaną. O odmowie wykonania Dyspozycji, a jeżeli to możliwe o przyczynach odmowy i o procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, Bank informuje Posiadacza Rachunku poprzez system na adres , poprzez wysłanie wiadomości SMS lub telefonicznie niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie przypadającym na realizację transakcji określonym w Regulaminie, chyba że takie powiadomienie mogłoby spowodować naruszenie przez Bank przepisów prawa. 6. Bank ma prawo określić maksymalną wysokość jednorazowej wypłaty gotówkowej z Rachunku, możliwej do dokonania bez wcześniejszego zawiadomienia Banku. Informacja o wysokości tej kwoty dostępna jest w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej lub w Serwisie Operatorskim, a także za pośrednictwem Telefonicznego W przypadku braku wcześniejszego zawiadomienia Banku przez Posiadacza Rachunku o wypłacie gotówkowej przekraczającej kwotę określoną powyżej, Bank ma prawo odmówić wypłaty. Bank wskazuje jednocześnie termin, w którym wypłata zostanie zrealizowana, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż wymagany okres wcześniejszego zawiadomienia. 7. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty gotówkowej przekraczającej kwotę maksymalnej wysokości jednorazowej wypłaty gotówkowej z Rachunku możliwej do dokonania bez wcześniejszego powiadomienia Banku, Posiadacz Rachunku zobowiązany jest do zawiadomienia o tym zamiarze Jednostki Banku, w której chce dokonać wypłaty, co najmniej dwa Dni Robocze przed dniem wypłaty. 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych Bankowi środków, Bank ma prawo określić: a) kwotę Dyspozycji, której przekroczenie wymaga dla jej realizacji dokonania przez Bank dodatkowych czynności potwierdzających jej autoryzację przez Posiadacza Rachunku; potwierdzenie autoryzacji złożonej Dyspozycji następuje w sposób wybrany przez Bank. W przypadku braku potwierdzenia autoryzacji Bank odmawia wykonania Dyspozycji. b) dzienny limit wypłat gotówkowych z Rachunku dokonywanych przy użyciu Karty oraz dzienny limit transakcji dokonywanych w ciężar Rachunku przy użyciu Karty. c) dzienny lub kwotowy limit pojedynczej Dyspozycji realizowanej za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu. Informacja o wysokości określonych przez Bank wyżej wskazanych kwot i limitów dostępna jest w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej,w Serwisie Operatorskim lub w Telefonicznym 9. Dyspozycje, których realizacja wymaga zamiany Walut, wykonywane są po dokonaniu Przewalutowania. W tym celu stosowane są kursy wymiany Walut obowiązujące w Banku w chwili realizacji Dyspozycji. Informacje o obowiązujących w Banku kursach wymiany Walut dostępne są w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej, w Centrum Telefonicznym oraz w Telefonicznym Zmiana kursów wymiany Walut stosowanych przy Przewalutowaniu następuje automatycznie wraz ze zmianą kursów wymiany Walut obowiązujących w Banku i nie wymaga uprzedniego zawiadomienia Posiadacza 10. W przypadku realizacji Transakcji PSD Posiadacz Rachunku ponosi opłaty określone w Umowie Rachunku i Taryfie Prowizji i Opłat, a zleceniodawca/odbiorca Dyspozycji - opłaty uzgodnione z jego bankiem lub innym dostawcą usług płatniczych. Oznacza to, że Posiadacz Rachunku może zlecić realizację Transakcji PSD jedynie z opcją kosztów SHA. Jeżeli Posiadacz Rachunku zleci realizację Transakcji PSD z opcją kosztową OUR lub BEN, Bank dokona jej zmiany na opcję kosztową SHA oraz pobierze od Posiadacza Rachunku opłatę wynikającą z zastosowania opcji kosztowej SHA. 11. W przypadku realizacji transakcji niebędących Transakcjami PSD realizowane są także opcje kosztów OUR (opłaty i prowizje pokrywane są wyłącznie przez zleceniodawcę transakcji), albo BEN (opłaty i prowizje pokrywane są wyłącznie przez odbiorcę transakcji) zgodnie z wyborem zleceniodawcy. W przypadku, gdy inne banki lub dostawcy usług płatniczych naliczą opłaty lub prowizje za realizację takiej transakcji, Posiadacz Rachunku zobowiązuje się do ich pokrycia. 12. W przypadku dokonania na Rachunku błędnego księgowania Bank zastrzega sobie prawo dokonania bez zgody Posiadacza Rachunku korekty takiego księgowania, a w przypadku nienależnego uznania Rachunku wskutek błędnego zapisu księgowego, Posiadacz Rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Bankowi nienależnie otrzymanych środków pieniężnych. Bank ma prawo dokonania potrącenia wierzytelności przysługującej mu wobec Posiadacza Rachunku z tytułu zaksięgowania na jego Rachunku nienależnej kwoty, z wierzytelności przysługującej Posiadaczowi Rachunku wobec Banku z tytułu Umowy 14. SKŁADANIE DYSPOZYCJI I AUTORYZACJA TRANSAKCJI 1. Dyspozycje mogą być składane w następujących formach: a) pisemnie - w Jednostce Banku, na odpowiednich formularzach o nazwach przewidzianych dla danego rodzaju Dyspozycji; lub b) ustnie - w Jednostce Banku w przypadku wpłat lub wypłat gotówkowych oraz zakładania lub zrywania Lokat Terminowych; lub c) elektronicznie - za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu. 2. Zgoda Klienta (autoryzacja) na wykonanie Dyspozycji udzielana jest: a) w przypadku pisemnych Dyspozycji polecenia zapłaty w chwili przekazania Bankowi przez Posiadacza Rachunku lub odbiorcę (wierzyciela Posiadacza Rachunku) lub bank odbiorcy uzupełnionego i podpisanego przez Posiadacza Rachunku formularza Dyspozycji, b) w przypadku innych Dyspozycji pisemnych w chwili przekazania Bankowi uzupełnionego i podpisanego przez Posiadacza Rachunku formularza Dyspozycji, c) w przypadku Dyspozycji ustnych w chwili podpisania przez Klienta potwierdzenia dokonanej wpłaty lub wypłaty gotówkowej oraz potwierdzenia założenia lub zerwania Lokaty Terminowej, d) w przypadku Dyspozycji złożonych za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu: System poprzez wprowadzenie przez Użytkownika po wypełnieniu elektronicznego formularza Dyspozycji kodu SMS przesłanego przez Bank i zatwierdzeniu realizacji Dyspozycji lub w zależności od rozwiązania przyjętego w Umowie poprzez podpisanie Dyspozycji podpisem elektronicznym, a w przypadku: zakładania Lokat Terminowych, składaniu Dyspozycji realizacji przelewu pomiędzy Rachunkami należącymi do tego samego Posiadacza Rachunku, dyspozycji składanych w celu spłaty zadłużenia z karty kredytowej Posiadacza Rachunku, poprzez złożenie takiej Dyspozycji na elektronicznym formularzu. Centrum Telefonicznego poprzez potwierdzenie podczas rozmowy telefonicznej złożonej ustnie Dyspozycji, po uprzedniej identyfikacji Użytkownika w Centrum Telefonicznym. Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta poprzez złożenie Dyspozycji podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem, po uprzedniej i weryfikacji tożsamości Użytkownika. Bankowość Mobilna Mobile poprzez wprowadzenie przez Użytkownika po wypełnieniu elektronicznego formularza Dyspozycji kodu PIN wygenerowanego w procesie aktywacji przez Użytkownika za pomocą Systemu oraz po zatwierdzeniu realizacji Dyspozycji, a w przypadku: zakładania Lokat Terminowych, składaniu Dyspozycji realizacji przelewu pomiędzy Rachunkami należącymi do tego samego Posiadacza Rachunku, Dyspozycji składanych w celu spłaty zadłużenia z karty kredytowej Posiadacza Rachunku, poprzez złożenie takiej Dyspozycji na elektronicznym formularzu w aplikacji Mobile 3. Jeśli realizacja Dyspozycji wymaga Przewalutowania, autoryzacja wykonania Dyspozycji obejmuje także zgodę na Przewalutowanie. 4. W przypadku, gdy Dyspozycja dotyczy zlecenia stałego lub polecenia zapłaty, zgoda Posiadacza Rachunku na wykonanie Dyspozycji dotyczy od razu wszystkich transakcji następujących kolejno po sobie zgodnie z warunkami określonymi w Dyspozycji, aż do cofnięcia tej zgody przez Posiadacza Rachunku albo do upływu terminu obowiązywania zgody, jeżeli zgoda została udzielona na określony okres. 5. O ile inaczej nie wynika z dalszych postanowień Regulaminu, Dyspozycja nie może być odwołana (co oznacza także brak możliwości cofnięcia jej autoryzacji) od chwili jej otrzymania przez Bank, chyba że Bank wyrazi zgodę na odwołanie Dyspozycji po tym terminie. 15. FORMY DOKONYWANIA ROZLICZEŃ 1. Rozliczenia przeprowadzane za pośrednictwem Banku mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu. 2. Rozliczenia przeprowadzane w formie gotówkowej dokonywane są w Jednostkach Banku przez wpłatę odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy odbiorcy takiej wpłaty lub wypłatę odpowiedniej kwoty z Rachunku Posiadacza 3. Rozliczenia bezgotówkowe przeprowadzane są w następujący sposób: a) poleceniem przelewu; lub b) poleceniem zapłaty; lub c) za pomocą Karty. 16. POLECENIE PRZELEWU 1. Bank realizując Dyspozycję polecenia przelewu obciąży Rachunek Posiadacza Rachunku kwotą wskazaną w Dyspozycji lub jej równowartością w walucie Rachunku wskazanego do obciążenia oraz uzna tą kwotą wskazany w niej Rachunek odbiorcy przelewu albo przekaże kwotę bankowi lub innemu dostawcy usług płatniczych odbiorcy przelewu. 2. Posiadacz Rachunku może odwołać Dyspozycję polecenia przelewu z przyszłą datą realizacji (co oznacza cofnięcie jej autoryzacji) nie później niż do końca Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia Rachunku Posiadacza Rachunku, chyba że Bank wyrazi zgodę na odwołanie Dyspozycji po tym terminie. 3. Odwołanie Dyspozycji polecenia przelewu (co oznacza cofnięcie jej autoryzacji) złożonej w Jednostce Banku lub w Centrum Telefonicznym następuje na piśmie, a za zgodą Banku także w inny sposób. Odwołanie Dyspozycji polecenia przelewu złożonej w Systemie oraz Bankowości Mobilnej Mobile powinno zostać dokonane w Systemie (odwoływanie Dyspozycji polecenia przelewu bezpośrednio poprzez Bankowości Mobilną Mobile nie jest możliwe), chyba że Bank wyrazi zgodę na inny sposób odwołania. 4. Dyspozycja polecenia przelewu, która została potwierdzona przez Bank na życzenie Posiadacza Rachunku lub Pełnomocnika, nie może być odwołana. 17. ZLECENIE STAŁE 1. Dyspozycja polecenia przelewu może zostać złożona w formie zlecenia stałego. 2. W celu złożenia Dyspozycji zlecenia stałego Posiadacz Rachunku: a) składa w Jednostce Banku prawidłowo wypełniony i podpisany odpowiedni formularz; lub b) składa za pośrednictwem Systemu prawidłowo wypełniony formularz udostępniony w Systemie lub c) kontaktuje się z Serwisem Operatorskim podając wymagane przez pracownika Banku informacje i postępując zgodnie z jego wskazówkami. 3. Dyspozycja zlecenia stałego może być wydana na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony. 4. Dyspozycja zlecenia stałego musi wskazywać: (a) stałą kwotę, która pozostaje niezmienna w okresie trwania Dyspozycji, z zastrzeżeniem, że Posiadacz Rachunku może odrębnie określić kwotę pierwszej lub ostatniej płatności, która ma zostać zrealizowana w ramach Dyspozycji zlecenia stałego albo (b) że dotyczy całego salda Rachunku na dany dzień albo (c) kwotę środków przewyższających w danym dniu określoną kwotę. 5. Jeżeli dzień określony jako termin realizacji Dyspozycji zlecenia stałego nie jest Dniem Roboczym, Bank realizuje zlecenie stałe w Dniu Roboczym bezpośrednio następującym po tym dniu. 6. Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do zapewnienia na Rachunku, na koniec Dnia Roboczego bezpośrednio poprzedzającego termin realizacji zlecenia stałego, Dostępnego Salda wystarczającego do jego realizacji oraz do pokrycia opłat Banku związanych z realizację zlecenia stałego. 7. Posiadacz Rachunku może odwołać Dyspozycję zlecenia stałego (co oznacza cofnięcie jej autoryzacji) nie później niż do końca Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia 8. Odwołanie Dyspozycji zlecenia stałego (co oznacza cofnięcie jej autoryzacji), niezależnie od formy jej złożenia, następuje poprzez przekazanie Bankowi uzupełnionego i podpisanego formularza udostępnionego przez Bank lub poprzez system Odwołanie Dyspozycji zlecenia stałego złożonej poprzez Centrum Telefoniczne lub poprzez system jest możliwe dodatkowo poprzez Centrum Telefoniczne. 18. TERMINY REALIZACJI TRANSAKCJI WYCHODZĄCYCH 1. Wychodzące transakcje płatnicze zlecone w EUR lub PLN do innego Państwa członkowskiego lub do banków krajowych lub innych krajowych dostawców usług płatniczych są realizowane nie później niż: a) do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Bank Dyspozycji w formie elektronicznej, b) do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Bank Dyspozycji dotyczącej transakcji wykonywanej w całości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w PLN dotyczących płatności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (DZ.Urz. WE L302 z , str. 1 z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4 str. 307 z późn. zm.) - w formie papierowej, c) do końca drugiego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Bank innych niż określone w lit. a) i b) powyżej Dyspozycji w formie papierowej, 2. Wychodzące Transakcje PSD w walutach państw członkowskich innych niż EUR lub PLN, zlecane do innego Państwa członkowskiego lub do banków krajowych lub innych krajowych dostawców usług płatniczych, są realizowane nie później niż do końca czwartego Dnia Roboczego od momentu otrzymania Dyspozycji przez Bank. 3. Pozostałe wychodzące transakcje płatnicze są realizowane nie później niż do końca szóstego Dnia Roboczego od momentu otrzymania Dyspozycji przez Bank. 4. Realizacja wychodzącej transakcji płatniczej oznacza uznanie kwotą transakcji rachunku płatniczego banku lub innego dostawcy usług płatniczych odbiorcy przelewu/przekazu. 19. POLECENIE ZAPŁATY 1. Bank przyjmuje i realizuje krajowe polecenia zapłaty w PLN. Usługa polecenia zapłaty polega na obciążeniu określoną kwotą Rachunku na skutek zainicjowania tej transakcji przez jej odbiorcę. 2. Bank przyjmuje i realizuje polecenie zapłaty pod warunkiem posiadania przez Bank podpisanej przez Posiadacza Rachunku zgodnie z kartą danych osobowych złożoną przy otwieraniu Rachunku zgody Posiadacza Rachunku na obciążenie Rachunku w ramach usługi polecenia zapłaty, złożonej na formularzu zgody. Zgoda powinna zostać doręczona Bankowi w formie pisemnej (bezpośrednio w Jednostce Banku lub przesłana listem poleconym do Jednostki Banku) albo w postaci elektronicznego jej obrazu przekazanego przez bank odbiorcy za pośrednictwem aplikacji internetowej Ognivo. 3. Bank realizuje polecenia zapłaty pod warunkiem: a) zgodności podanego w poleceniu zapłaty i wskazanego w zgodzie numeru NRB identyfikującego Posiadacza Rachunku, unikatowego identyfikatora płatności oraz unikatowego identyfikatora odbiorcy; b) zapewnienia na Rachunku w ramach Dostępnego Salda wystarczającej kwoty środków na realizację polecenia zapłaty na jeden Dzień Roboczy przed wyznaczoną datą realizacji polecenia zapłaty. 4. Posiadacz Rachunku może odwołać określone polecenie zapłaty (co oznacza cofnięcie jego autoryzacji) nie później niż do końca Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodniony z Bankiem dzień obciążenia Rachunku pisemnie albo poprzez moduł korespondencyjny w Systemie wskazując termin, w którym Bank ma powstrzymać się od obciążania Rachunku z tytułu realizacji tego polecenia zapłaty. 5. Klient może odwołać zgodę na stosowanie polecenia zapłaty w rozliczeniach z danym odbiorcą (co oznacza cofnięcie autoryzacji na wszystkie transakcje wykonywane w ramach 3/7

4 udzielonej zgody). Odwołanie może nastąpić poprzez przekazanie Bankowi przez Posiadacza Rachunku albo odbiorcę płatności albo bank tego odbiorcy uzupełnionego i podpisanego przez Posiadacza Rachunku formularza cofnięcia zgody albo poprzez moduł korespondencyjny Systemu 6. Posiadacz Rachunku może wystąpić o zwrot autoryzowanej transakcji polecenia zapłaty w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia 7. W terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu Bank dokonuje zwrotu pełnej kwoty transakcji zrealizowanej w wyniku dyspozycji polecenia zapłaty wraz z odsetkami od kwoty polecenia zapłaty należnymi Posiadaczowi Rachunku z tytułu oprocentowania jego Rachunku, jeżeli Rachunek jest oprocentowany. 20. KARTA 1. Karta umożliwia, w okresie jej ważności, który jest na niej wskazany, dokonywanie Dyspozycji w ciężar Rachunku, do którego została wydana. 2. Szczegółowe zasady wydawania, używania, przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z Kart i zgłaszania wystąpienia nieautoryzowanych transakcji dokonanych z użyciem Karty lub podejrzenia możliwości wystąpienia nieautoryzowanych transakcji z wykorzystaniem Karty określają odrębne umowy i wydane przez Bank odpowiednie regulaminy. 21. WPŁATY GOTÓWKOWE I PRZELEWY PRZYCHODZĄCE 1. Bank uznaje Rachunek kwotą wpłaty gotówkowej niezwłocznie po jej dokonaniu, nie później niż w tym samym Dniu Roboczym, z zastrzeżeniem, że jeżeli wpłacającym jest podmiot niebędący konsumentem, uznanie Rachunku może nastąpić w następnym Dniu Roboczym. 2. Bank uznaje Rachunek kwotą przelewu przychodzącego niezwłocznie po uznaniu tą kwotą rachunku Banku. 3. Jeżeli Umowa stanowi, że Bank nie księguje przelewów przychodzących na określonym rodzaju Rachunku, Bank uznaje Konto Osobiste kwotą przelewu zleconego na taki rodzaj 4. W przypadku, gdy waluta kwoty przelewu przychodzącego jest inna od waluty w jakiej prowadzony jest wskazany w przelewie Rachunek Posiadacza Rachunku, Bank, celem uniknięcia Przewalutowania, w pierwszej kolejności uznaje kwotą przelewu Rachunek prowadzony dla Posiadacza Rachunku w walucie przelewu - o ile dla Posiadacza Rachunku, oprócz Rachunku wskazanego w przelewie, Bank prowadzi także Rachunek w walucie przelewu. Jeżeli: a) dla Posiadacza Rachunku będącego odbiorcą przelewu, oprócz Rachunku wskazanego w przelewie, Bank nie prowadzi innego rachunku w walucie przelewu b) zleceniodawca zlecił przelew z rachunku prowadzonego przez Bank w walucie innej niż PLN, c) zleceniodawca zlecił przelew w walucie z rachunku prowadzonego przez Bank w PLN Bank, po otrzymaniu przelewu przychodzącego w walucie innej od waluty wskazanego w nim Rachunku Posiadacza Rachunku, dokonuje Przewalutowania i uznaje Rachunek Posiadacza Rachunku wskazany w treści przelewu przychodzącego chyba że inaczej postanowiono w Umowie 5. Posiadacz Rachunku może złożyć w Banku Dyspozycję, aby przelewy przychodzące dla Posiadacza Rachunku Bank księgował na Rachunek wskazany w treści przelewu poprzez numer NRB lub IBAN lub na inny Rachunek wskazany przez Posiadacza Dyspozycja może dotyczyć przelewów przychodzących w wybranych walutach lub wszystkich, niezależnie od waluty. W sytuacji gdy Rachunek wskazany w przelewie lub w Dyspozycji złożonej przez Posiadacza Rachunku jest prowadzony w walucie innej niż waluta przelewu, Bank dokona uznania Rachunku po Przewalutowaniu kwoty przelewu. Zasada wyrażona w tym ustępie nie dotyczy przelewów w PLN otrzymanych przez Bank od banków krajowych lub innych krajowych dostawców usług płatniczych. V. DOPUSZCZALNE SALDO DEBETOWE 22. WARUNKI DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO 1. Warunki przyznania Dopuszczalnego Salda Debetowego (w szczególności limit, oprocentowanie) określone są w Umowie 2. Dopuszczalne Saldo Debetowe ma charakter odnawialny i uprawnia Posiadacza Rachunku do realizowania Dyspozycji gotówkowych i bezgotówkowych do Konta Osobistego, nie znajdujących pokrycia w saldzie Konta Osobistego, do wysokości kwoty Dopuszczalnego Salda Debetowego, przy czym każda wpłata na Konto Osobiste powoduje podwyższenie dostępnej kwoty środków w ramach udzielonego Dopuszczalnego Salda Debetowego o kwotę dokonanej wpłaty. 3. Okres rozliczeniowy Dopuszczalnego Salda Debetowego ulega co rok automatycznie przedłużeniu na dotychczasowych warunkach o kolejne 12 miesięcy. Bank może nie przedłużyć okresu rozliczeniowego Dopuszczalnego Salda Debetowego jeśli wystąpi jedna z przesłanek: a) Posiadacz Rachunku nie zapewnił wymaganych wpływów; b) wystąpiło Nieautoryzowane Saldo Debetowe; c) Posiadacz Rachunku zalegał ze spłatą jakichkolwiek zobowiązań wobec Banku; d) Bank zaprzestał udzielania Dopuszczalnego Salda Debetowego Klientom Indywidualnym. 4. Przedłużenie automatyczne okresu rozliczeniowego Dopuszczalnego Salda Debetowego nie wymaga zawierania aneksu do Umowy 5. Przedłużenie okresu rozliczeniowego Dopuszczalnego Salda Debetowego nie następuje jeśli Posiadacz Rachunku na co najmniej 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego zawiadomił Bank w formie pisemnej o rezygnacji z Dopuszczalnego Salda Debetowego. 6. W przypadku, gdy Bank odmawia przedłużenia Dopuszczalnego Salda Debetowego, okres rozliczeniowy nie zostaje przedłużony, o czym Posiadacz Rachunku zostaje zawiadomiony przez Bank najpóźniej 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego. 7. Odsetki od Dopuszczalnego Salda Debetowego pobierane są z wolnych środków na Koncie Osobistym w 2-gim Dniu Roboczym miesiąca za miesiąc poprzedni, a w przypadku braku wolnych środków z pierwszych wpływów na Konto Osobiste. VI. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU 23. RODZAJE ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPU 1. Bank umożliwia Użytkownikowi dostęp do informacji na temat Rachunku oraz składanie Dyspozycji dotyczących Rachunku za pośrednictwem następujących Elektronicznych Kanałów Dostępu: a) Systemu lub b) Bankowości Mobilnej Mobile lub c) Centrum Telefonicznego; lub d) Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta lub e) Karty;. 2. Bank przyznaje Użytkownikowi dostęp do Systemu Centrum Telefonicznego oraz do Bankowości Mobilnej Mobile po podpisaniu przez Posiadacza Rachunku Umowy Bank przyznaje Użytkownikowi Kartę po podpisaniu przez Posiadacza Rachunku umowy o korzystanie z Karty. 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Systemu oraz Centrum Telefonicznego jest dokonanie przez Posiadacza Rachunku ich aktywacji. 4. Korzystanie z Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta nie wymaga wcześniejszej aktywacji tej usługi. 5. W celu dokonania aktywacji: a) Systemu - należy połączyć się ze Stroną Internetową i postępować zgodnie ze znajdującymi się tam instrukcjami lub złożyć wniosek o aktywację w Jednostce Banku; b) Centrum Telefonicznego: i. w zakresie umożliwiającym uzyskiwanie informacji na temat Rachunku - Posiadacz Rachunku powinien skontaktować się z Serwisem Operatorskim i postępować zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez pracownika Banku; lub ii. w zakresie umożliwiającym uzyskiwanie informacji na temat Rachunku oraz dysponowanie Rachunkiem Posiadacz Rachunku powinien złożyć odpowiedni wniosek w Jednostce Banku. c) Bankowości Mobilnej Mobile - należy zalogować się do Systemu i postępować zgodnie ze znajdującymi się tam instrukcjami w szczególności ściągnąć na telefon komórkowy dedykowane do Bankowości Mobilnej Mobile oprogramowanie oraz nadać poprzez System kod PIN. 6. Dezaktywacja Elektronicznego Kanału Dostępu następuje na podstawie wniosku Posiadacza Rachunku złożonego w formie pisemnej w Jednostce Banku. Dezaktywacja Systemu oznacza również automatyczną dezaktywację Bankowości Mobilnej Mobile Dostęp do Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta nie podlega dezaktywacji. 7. Rodzaj Dyspozycji, które Użytkownik może składać jest ograniczony aktualnym zakresem funkcjonalnym Elektronicznych Kanałów Dostępu. Informacje o zakresie funkcjonalnym Elektronicznych Kanałów Dostępu są dostępne w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej w Centrum Telefonicznym, poprzez Telefoniczne 24. ZAKRES FUNKCJONALNY I WYMOGI TECHNICZNE 1. System umożliwia Użytkownikowi, w odniesieniu do wszystkich Rachunków Posiadacza Rachunku w Banku, w szczególności: a) dostęp do informacji na temat Rachunku, Kart i transakcji dokonanych przy ich użyciu, pobranych przez Bank prowizjach i opłatach oraz zrealizowanych Dyspozycjach; b) składanie i odwoływanie Dyspozycji polecenia przelewu lub otwarcia albo zerwania Lokaty Terminowej; c) składanie Dyspozycji zleceń nabycia, konwersji lub umorzenia jednostek lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; d) składanie wniosków o produkty aktualnie oferowane przez Bank; e) korespondencję z Bankiem. Posiadacz Rachunku może w zakresie określonym przez Bank ograniczyć sobie lub innemu Użytkownikowi dostęp do wyżej wymienionych usług. 2. Centrum Telefoniczne umożliwia Użytkownikowi, w odniesieniu do wszystkich Rachunków Posiadacza Rachunku, w szczególności: a) dostęp do informacji na temat Rachunku oraz zrealizowanych Dyspozycji (poprzez Bankofon i Serwis b) składanie Dyspozycji polecenia przelewu, otwarcia i zerwania Lokaty Terminowej (poprzez Bankofon i Serwis c) definiowanie odbiorców Dyspozycji polecenia przelewu (poprzez Serwis Operatorski) oraz składanie Dyspozycji na ich rzecz (poprzez Bankofon i Serwis d) dostęp do informacji na temat Kart oraz produktów udostępnionych przez Bank Posiadaczowi Rachunku (poprzez Bankofon i Serwis e) dokonywanie zmiany wysokości dziennego limitu transakcji dokonywanych Kartą (poprzez Serwis f) zastrzeganie lub zablokowanie Karty (poprzez Serwis g) aktywację Karty (poprzez Serwis h) zamówienie potwierdzenia realizacji Dyspozycji (poprzez Serwis Operatorski). Posiadacz Rachunku może, w zakresie określonym przez Bank, ograniczyć sobie lub innemu Użytkownikowi dostęp do wyżej wymienionych usług. 3. Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta umożliwia Użytkownikowi, w odniesieniu do wszystkich Rachunków Posiadacza Rachunku: a) Dostęp do informacji na temat Rachunku oraz zrealizowanych Dyspozycji; b) Składanie Dyspozycji otwarcia i zerwania Lokaty Terminowej; c) Składanie wniosków o produkty aktualnie oferowane przez Bank. 4. Bankowość Mobilna Mobile umożliwia Użytkownikowi, w odniesieniu do wszystkich Rachunków Posiadacza Rachunku w Banku, w szczególności: a) dostęp do informacji na temat Rachunku, Kart i transakcji dokonanych przy ich użyciu, pobranych przez Bank prowizjach i opłatach oraz zrealizowanych Dyspozycjach; b) składanie Dyspozycji polecenia przelewu lub otwarcia albo zerwania Lokaty Terminowej. 5. Prawidłowe działanie Systemu wymaga od Użytkownika korzystania ze sprawnego sprzętu komputerowego i oprogramowania: a) zapewniającego dostęp do sieci Internet; b) wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz umożliwiającą stosowanie protokołu SSL bit. 6. Prawidłowe działanie Bankowości Mobilnej wymaga od Użytkownika: a) korzystania z Systemu b) pobrania i zainstalowania na telefonie komórkowym oprogramowania wskazanego na Stronie Internetowej; c) korzystania z telefonu komórkowego wyposażonego w system wskazany na Stronie Internetowej. 7. Prawidłowe działanie Centrum Telefonicznego oraz Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta wymaga od Użytkownika korzystania ze sprawnego aparatu telefonicznego z tonowym wybieraniem numerów. 8. Szczegółowe informacje o wymaganiach sprzętowych niezbędnych do korzystania z Elektronicznych Kanałów Dostępu są dostępne w Jednostkach Banku, na Stronie Internetowej w Centrum Telefonicznym lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. 25.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1. Użytkownik jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, których ujawnienie mogłoby spowodować, iż Bank dokonując za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu identyfikacji Użytkownika lub weryfikacji składanych przez niego Dyspozycji, uznałby za Użytkownika osobę, która nim nie jest, a która podała prawidłowe informacje niezbędne do dokonania takiej identyfikacji lub autoryzacji transakcji, w szczególności hasło, kod PIN, kod SMS lub klucz prywatny. Tym samym Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji umożliwiającym osobom nieuprawnionym dostęp do któregokolwiek z Elektronicznych Kanałów Dostępu, składania za ich pośrednictwem Dyspozycji lub wniosków innego rodzaju. Powyższy obowiązek obejmuje także zapewnienie przez Użytkownika w czasie korzystania z Elektronicznego Kanału Dostępu warunków uniemożliwiających osobom nieuprawnionym zapoznanie się z przekazywanymi przez Użytkownika danymi go identyfikującymi lub służącymi do autoryzacji transakcji. 2. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wskazywanych przez Bank zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik jest zobowiązany utrzymywać właściwy poziom bezpieczeństwa urządzenia, za pośrednictwem którego korzysta z Elektronicznych Kanałów Dostępu (np. komputer, telefon komórkowy, tablet PC) m.in. poprzez: a) korzystanie wyłącznie z oryginalnego oprogramowania i stosowanie zabezpieczeń zalecanych przez producenta tego oprogramowania, b) bieżące aktualizacje systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej zalecanych przez Bank, c) korzystanie z programów antywirusowych wraz z ich bieżącą aktualizacją. Nadto Użytkownik jest zobowiązany dołożyć należytej staranności przy dokonywaniu wszelkich czynności związanych z logowaniem do systemu jak i wylogowaniem z systemu dla zapewnienia bezpieczeństwa składanych za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu Dyspozycji, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1, jak i sprawdzenia, czy nawiązane połączenie jest połączeniem szyfrowanym. 3. Zasady bezpieczeństwa są szczegółowo opisane na Stronach Internetowych Banku, udostępnianie w Jednostkach Banku, Centrum Telefonicznym oraz za pośrednictwem Telefonicznego Przed zawarciem stosownej umowy zapewniającej możliwość korzystania z Elektronicznych Kanałów Dostępu Użytkownik ma obowiązek zaznajomić się ze wskazanymi przez Bank zasadami bezpieczeństwa, a w trakcie trwania umowy stosować te zasady. 4. W trosce o bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji Bank dodatkowo informuje, iż w żadnym wypadku Bank nie będzie występował za pośrednictwem o udostępnienie hasła, jak również nie będzie przesyłał za pośrednictwem linków do stron internetowych z prośbą o zalogowanie. 5. W przypadku, gdy powyższe informacje, a w szczególności: hasło, kod PIN, kod SMS, klucz prywatny zostały zagubione, skradzione, przywłaszczone, skopiowane lub ujawnione, użyte przez osobę nieuprawnioną, bądź zachodzi podejrzenie zaistnienia takiej sytuacji, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie dokonać zmiany odpowiednio hasła lub kodu PIN, albo przekazać Bankowi polecenie uniemożliwienia (blokady) dalszego korzystania z odpowiedniego Elektronicznego Kanału Dostępu. Takie samo zgłoszenie winno nastąpić w przypadku zgubienia, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia, dostępu lub skopiowania zawartości urządzenia posiadanego przez Użytkownika służącego mu do korzystania z Elektronicznych Kanałów Dostępu bądź gdy zachodzi podejrzenie zaistnienia takiej sytuacji. Zgłoszenie o jakim mowa w niniejszym postanowieniu powinno nastąpić poprzez kontakt z Centrum Telefonicznym lub Telefonicznym 6. Bank zastrzega sobie prawo do blokowania każdego z Elektronicznych Kanałów Dostępu w przypadku: a) uzasadnionej przyczyny związanej z bezpieczeństwem w dostępie do tego Elektronicznego Kanału Dostępu, b) w związku z uzasadnionym podejrzeniem nieuprawnionego użycia tego Elektronicznego Kanału Dostępu lub umyślnego doprowadzenia za jego pośrednictwem do nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Bank uprzednio poinformuje Użytkownika o zablokowaniu Elektronicznego Kanału Dostępu odpowiednio do możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem: telefonicznie, mailowo, a jeśli nie będzie to możliwe niezwłocznie po jego zablokowaniu: telefonicznie, mailowo lub w formie pisemnej. Obowiązek informacyjny Banku zostaje wyłączony jedynie, gdy byłoby to nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy przepisów prawa. Blokada Elektronicznego Kanału Dostępu zostaje zniesiona przez Bank niezwłocznie po ustaniu okoliczności ją uzasadniających, po wydaniu 4/7

Regulamin rachunków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin rachunków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin rachunków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w BNP Paribas Banku Polska SA Postanowienia wstępne 1. Zakres Regulaminu 1. Regulamin określa warunki, na jakich Bank prowadzi Rachunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zawarcie Umowy 3 Rozdział III Oprocentowanie rachunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu nr.

UMOWA RAMOWA Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu nr. UMOWA RAMOWA Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu nr. (dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne... 1 1. Definicje... 2 2. Zawarcie Umowy... 5 3. Pełnomocnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Oszczędnościowego Noble

Regulamin Konta Oszczędnościowego Noble Regulamin Konta Oszczędnościowego Noble 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Konta Oszczędnościowego Noble (zwany dalej Regulaminem) określa warunki prowadzenia rachunku w Getin Noble Banku SA.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych !"" #$%&#'( #!"" #(%&#'( Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 45/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju Regulamin obowiązuje od 26 października 2015r. W przypadku przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 45/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju

Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 45/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 45/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju Regulamin obowiązuje od 26 października 2015r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. do 15.11.2013r

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/2010 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 28.12.2010r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 17.03.2014 r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do 16.03.2014 r. obowiązuje od 17.05. 2014 r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 90/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 15.07.2015 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU (obowiązuje od 1lipca 2015 roku do 25 października 2015r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo