MOTOCYKLOWY ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOTOCYKLOWY ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY"

Transkrypt

1 MOTOCYKLOWY ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY PRACA DYPLOMOWA autor: Marek Kruczkowski promotor: ad. Marek Œredniawa Akademia Sztuk Piêknych w Gdañsku Wydzia³ Architektury i Wzornictwa III Pracownia Wzornictwa Gdañsk 2004

2 "Ka dy z nas mo e byæ osob¹ poszkodowan¹, lub te przyczyniæ siê do uratowania ycia innego cz³owieka" (cytat ze strony: (http://www.ratownictwo.win.pl)

3 Spis treœci 1) Wstêp ) Charakterystyka wypadków drogowych ) Pierwsza pomoc ) Krytyka stanu istniej¹cego ) Za³o enia projektowe ) Opis rezultatu projektowego ) Dokumentacja fotograficzna ) Bibliografia

4 Wstêp Los ofiar wypadków decyduje siê w ci¹gu 4 pierwszych minut. Jest to czas w jakim mo liwe jest odratowanie cz³owieka bez niebezpiecznych uszkodzeñ mózgu, powsta³ych na skutek niedotlenienia, którego przyczyn¹ jest zatrzymanie dwóch podstawowych funkcji yciowych, to jest kr¹ enia i oddychania. W przypadku takiego argumentu nie trzeba chyba nikogo przekonywaæ, e pierwsza pomoc przedmedyczna, tak czêsto bagatelizowana, staje siê wtedy niejednokrotnie, dos³ownie spraw¹ ycia i œmierci. Je eli w tym czasie poszkodowane osoby otrzymaj¹ pierwsz¹ pomoc, ich szanse prze ycia rosn¹. Tak b³yskawicznej pomocy nie zapewni¹ jednak zawodowe s³u by ratownicze, ratunek poszkodowanym mo e przynieœæ inny kierowca - ratownik, który przypadkowo znalaz³ siê na miejscu zdarzenia. 4

5 Charakterystyka wypadków drogowych S³owo wypadek jest czêsto u ywane do okreœlenia wszystkich zdarzeñ drogowych, gdzie szkodê ponieœli ludzie lub/i pojazdy. Tymczasem wypadek ma miejsce, gdy w spotkaniu pojazdów, b¹dÿ zderzeniu pojazdu z przeszkod¹, s¹ osoby ranne lub zabite. W przypadku, w którym pojazd uderza pieszego mówimy o potr¹ceniu, lub o najechaniu na pieszego. Gdy dwa lub wiêcej pojazdów ulega uszkodzeniu i nie ma osób rannych, wtedy miejsce ma kolizja. Precyzyjne okreœlanie rodzajów wypadków jest szczególnie istotne w powiadamianiu odpowiednich s³u b. Ludzie zg³aszaj¹cy wypadek czêsto myl¹ poszczególne pojêcia, wprowadzaj¹c nieœwiadomie Policjê b¹dÿ Pogotowie Ratunkowe w b³¹d. Ka dy wypadek jest indywidualny jak odcisk palca. Jednak w zale noœci od rodzaju, wypadki posiadaj¹ specyficzne cechy. Na ich podstawie specjaliœci potrafi¹ niejednokrotnie odtworzyæ przebieg wypadku ( np. typowe urazy cia³a, œlady uszkodzeñ pojazdu lub jezdni, itp.) Podczas zderzeñ czo³owych, jednych z najgroÿniejszych wypadków, kiedy dwa obiekty (samochody lub samochód i nieruchoma przeszkoda) zderzaj¹ siê ze sob¹, pomimo zatrzymania ju pojazdu obecne w nim osoby kontynuuj¹ ruch do przodu. Jeœli kierowca nie ma przypiêtych pasów, uderzyæ mo e klatk¹ piersiow¹ o kierownicê, g³ow¹ o szybê, a kolanami o deskê rozdzielcz¹. Jeœli ma zapiête pasy - kolana uderzaj¹ o deskê rozdzielcz¹, natomiast g³owa jest doginana do przodu. Pasy zmniejszaj¹ ryzyko œmierci pasa era siedz¹cego z przodu do oko³o 45%. Typowym œladem uderzenia o szybê s¹ pionowe otarcia naskórka oraz rany ciête twarzy, nosa, czo³a. Szyba ma to do siebie, e wykonana jest w taki sposób, by w chwili uderzenia wypaœæ z ramy i spowodowaæ jak najmniejsze obra enia. Szk³o hartowane w niej stosowane rozpada siê tak, aby zapobiec powstaniu powa nych ran ciêtych. Rany widoczne wówczas u kierowcy najczêœciej usytuowane s¹ na lewej czêœci twarzy i lewej rêce (u pasa erów analogicznie na prawej). Jednak jeœli uderzymy o górne ograniczenia szyby, to mo e dojœæ nawet do z³amania podstawy czaszki oraz krêgów szyjnych. Charakterystyczne dla osób kieruj¹cych pojazdem s¹ obra enia w okolicach kciuka. Klatka piersiowa (w zale noœci od tego czy jesteœmy pasa erem, czy kierowc¹) uderza o kierownicê lub deskê rozdzielcz¹. Czasem mo na zobaczyæ nawet doœæ dok³adne odwzorowanie tych miejsc w podbiegniêciach krwawych (siniakach). 5

6 Typowe obra enia to: - poprzeczne z³amanie mostka - - z³amanie eber i przebicie p³uc - - uszkodzenie ( pêkniêcie ) serca, lub zaburzenia jego rytmu - - rozerwanie w¹troby i œledziony - - przerwanie ci¹g³oœci aorty Innym Ÿród³em obra eñ staj¹ siê pasy bezpieczeñstwa. Pasy na odcinku biodrowym mog¹ powodowaæ rozerwanie jelit. Nawet poduszki powietrzne mog¹ byæ niebezpieczne, szczególnie dla dzieci do lat 13 - tu oraz kobiet o drobnej budowie cia³a. W zderzeniach bocznych, w których dochodzi do uderzenia od strony kierowcy, g³owa tego mo e przebiæ boczn¹ szybê i uderzyæ w drugi pojazd. W takiego typu wypadkach, korzyœci ze stosowania pasów i poduszek powietrznych mog¹ byæ nik³e. Oprócz wy ej wymienionych skutków zderzenia, mo e dojœæ tak e do pêkniêcia lewej nerki. W tego typu wypadkach czêœciej ofiary œmiertelne znajduj¹ siê w samochodach uderzanych ni uderzaj¹cych - tam chroni je dodatkowo silnik. Jeœli samochód w trakcie wypadku przewraca siê, to naprawdê przydadz¹ siê nam wówczas zapiête pasy. Przytrzymaj¹ nas w jednym miejscu (nie bêdziemy obijaæ siê po samochodzie jak kukie³ka) oraz zapobiegn¹ wypadniêciu z pojazdu. Najwiêksze szanse prze ycia wypadku mamy wówczas, gdy drugi uczestnik uderzy³ w ty³ pojazdu. Broni nas wówczas baga nik i tylne siedzenia (o ile w³aœnie na nich nie siedzimy). Przy takim rodzaju zderzenia pasa erowie poruszaj¹ siê ku ty³owi pojazdu i mog¹ wypaœæ przez tylne okno. Do szczególnie niebezpiecznych zaliczane s¹ tak e wypadki motocyklowe. Motocyklisty nie chroni podczas zderzenia karoseria jak w przypadku samochodu, uderza wówczas bezpoœrednio o ziemiê, inny pojazd, b¹dÿ znajduj¹ce siê w pobli u przeszkody (znaki, s³upki, krawê nik, itp. ). Doznaje wtedy najczêœciej urazów koñczyn, tu³owia, g³owy oraz szyi. Szczególnie groÿne mog¹ siê okazaæ metalowe barierki odgradzaj¹ce jezdnie szybkiego ruchu. Zetkniêcie siê z taka barierk¹ to jak zetkniêcie z ostrym no em. Nierzadko koñczy siê amputacj¹ lub wrêcz poæwiartowaniem. Nie oznacza to jednak, e motocyklista jest ca³kowicie bezbronny. Noszenie kasku mo e znacznie zredukowaæ urazy g³owy, oczywiœcie limitem jest prêdkoœæ jazdy. Dzia³anie kasku polega na tym, e jego zewnêtrzna skorupa stopniowo ³amie siê, powoduj¹c wyd³u enie czasu wytr¹cania prêdkoœci, przez co zmniejsza siê impet uderzenia i w konsekwencji obra enia. Drugim orê em w walce o ochronê osobist¹ podczas wypadku, jest ubranie motocyklowe. 6

7 Najczêœciej wykonane ze specjalnie spreparowanej skóry lub tkanin sztucznych, posiada w zale noœci od modelu kieszenie na ochraniacze ramion, krêgos³upa oraz stawów. Dla porównania: zwyk³y jeans podczas tarcia o asfalt przy prêdkoœci 80 km/h wytrzymuje ok. 1,2 m zanim siê przetrze, kevlar ok, 5,5 m, zaœ standardowa skóra motocyklowa (ok. trzy razy grubsza ni ta, z której szyte s¹ 'zwyk³e' kurtki) wytrzymuje do 26 m. Jako ostatnia grupê, chcia³bym omówiæ potr¹cenia pieszych. Piesi nie maj¹ praktycznie adnych szans ochrony przed urazem. Obra enia jakich doznaj¹ w wypadku mog¹ byæ dwojakiego rodzaju: a) pierwotne - powsta³e w wyniku bezpoœredniej stycznoœci pieszego z pojazdem - b) wtórne - kiedy odrzucona ofiara uderza o jezdniê, inny pojazd, przeszkody, b¹dÿ zostaje przejechana Na to czy prze yjemy zderzenia z pêdz¹cym na nas samochodem maj¹ wp³yw g³ównie cztery czynniki (niestety nie mamy na nich wp³ywu). S¹ to: - wiek (dziecko czy doros³y) - - prêdkoœæ pojazdu - - budowa samochodu - - reakcja hamowania Decyduj¹ca jest tu oczywiœcie prêdkoœæ samochodu. Od niej bowiem zale y czy nabêdziemy: - z³amania krêgos³upa (zawsze gdy samochód jedzie wiêcej ni 68 km/h) - - rozerwania aorty piersiowej (zawsze pow. 85 km/h) - - ran dartych w okolicach pachwin (zawsze pow. 95 km/h) - - no i czy zostaniemy rozkawa³kowani (du a szansa gdy samochód jedzie pow. 98 km/h). Jeœli samochód jedzie bardzo szybko (oko³o km/h) nie hamuje, lub zaczyna hamowaæ póÿno, mo emy zostaæ podrzuceni i przelecieæ nad dachem samochodu. Wówczas grozi nam amputacja koñczyn, rozleg³e obra enia cia³a i charakterystyczne rozstêpy urazowe w okolicach pachwin (spowodowane gwa³townym rozci¹gniêciem skóry). Jeœli prêdkoœæ by³a mniejsza, to uderzymy o przedni¹ szybê i spadniemy na asfalt. Wówczas na samochodzie powstaj¹ charakterystyczne œlady powypadkowe (z udzia³em pieszego): wgnieciony zderzak, wgnieciona przednia czeœæ maski i st³uczona szyba. 7

8 Jeœli samochód przed zderzeniem ostro hamuje, mamy szansê i odrzuci nas do przodu. Jak by sprawa nie wygl¹da³a - najczêstszym miejscem "pierwszego kontaktu" z pieszym jest w samochodzie zderzak. Podczas wypadku uderza zazwyczaj w nogi. Powstaj¹ wówczas równie bardzo charakterystyczne tkzw. "z³amania zderzakowe" (podudzia lub uda). Kiedy dochodzi do podrzucenia pieszego przez samochód, mo e siê zdarzyæ odarcie z odzie y. Ofiara wypadku znajduje siê wówczas nawet w samej bieliÿnie. Wygl¹da to czasem, jakby biega³y przed wypadkiem sk¹po ubrane po ulicy, choæ tak absolutnie nie jest. Na zakoñczenie chcia³bym przytoczyæ jeszcze trochê statystyk z raportu Komendy G³ównej Policji ( Ÿród³o: Liczba wypadków w 2003 roku 8

9 9

10 Pierwsza pomoc Naczeln¹ zasad¹, któr¹ nale y siê kierowaæ, jest zasada primum non nocere - PO PIERWSZE NIE SZKODZIÆ. Pope³nienie b³êdu, niesie czêsto gorsze skutki, ni nieudzielenie pomocy w ogóle. Z drugiej strony, jeœli u poszkodowanego wyst¹pi³o zatrzymanie kr¹ enia, trudno ju mu bardziej zaszkodziæ. Nie znaczy to jednak, aby obawiaæ siê udzielania pomocy i jej nie udzielaæ, tym bardziej, e zaniechanie udzielenia pomocy bez oczywistych przyczyn, jak zagro enie dla w³asnego ycia czy zdrowia, jest przestêpstwem ( 1 i 2 art KK / oraz 1 i 2 art. 93. KW). Aby skutecznie móc udzieliæ pierwszej pomocy niezbêdne s¹ dwie rzeczy: pierwsza to ratownik, a za takiego uchodzi ka dy kierowca ( ze wzglêdu na kurs pierwszej pomocy, podczas szkolenia na prawo jazdy ), oraz œrodki pierwszej pomocy. Niestety na kursach na prawo jazdy, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy jest tylko teoretyczne i bardzo powierzchowne. Wiedza zdobyta w ten sposób czêsto bardzo szybko siê ulatnia. W³aœciwego prowadzenia np. resuscytacji trudno jest nauczyæ siê z ksi¹ ek i bez treningu na fantomie - ciê ko nie pope³niæ wtedy adnego b³êdu. Dlatego warto tak e odbyæ praktyczne szkolenie dodatkowe. Upowszechnianiem takich kursów jak i samego bezpieczeñstwa zajmuje siê na szczêœcie coraz wiêcej organizacji, np. Polski Zwi¹zek Motorowy. Do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest jednak potrzebna jakaœ specjalistyczna wiedza. Najwa niejsza jest podstawowa znajomoœæ zasad resuscytacji*, gdy przywracanie kr¹ enia i oddechu jest spraw¹ wymagaj¹c¹ najszybszego reagowania *Resuscytacja - zespó³ czynnoœci ratunkowych (oddech zastêpczy, masa serca, elektroterapia, farmakoterapia), maj¹cych na celu utrzymanie lub przywrócenie transportu tlenu do tkanek, w wyniku których u poszkodowanego powróci³aby spontaniczna czynnoœæ serca i spontaniczna (lub wspomagana) czynnoœæ oddechowa. (Ÿród³o: 10

11 Sama procedura udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, to nie tylko udzielenie doraÿnej pomocy poszkodowanym w wypadku, lecz szereg czynnoœci, sk³adaj¹cych siê na schemat postêpowania podczas wypadku drogowego. W skrócie wygl¹da on nastêpujco: - zaparkowanie w³asnego pojazdu w bezpiecznej odleg³oœci, nie powoduj¹c utrudnienia w ruchu - - zabezpieczenie, oznakowanie miejsca wypadku - - zorientowanie siê w sytuacji wypadku (iloœæ poszkodowanych osób, ich stan) - - wezwanie pomocy: CO? - rodzaj wypadku GDZIE? - miejsce wypadku, ILE? - liczba poszkodowanych, JAK? - stan poszkodowanych, CO ROBISZ? - informacja o udzielonej dotychczasowo pomocy, KIM JESTEŒ? - dane personalne osoby wzywaj¹cej pomoc - Podstawowe czynnoœci resuscytacji (wg BLS - Basic Life Support) 11

12 Krytyka stanu istniej¹cego Na polskim rynku istnieje tylko jedno rozwi¹zanie apteczki motocyklowej. Jest nim ortalionowa saszetka, do której powrzucane s¹ œrodki pierwszej pomocy. W zale noœci od producenta ulega zmianie jedynie nieznacznie zawartoœæ apteczki. Przyk³adowy sk³ad apteczki, powsta³ej dziêki inicjatywie fundacji Promot oraz firmy Larsson Polska, przedstawia sie nastêpuj¹co: - 2x opaska dziana (banda ) 4m x 5cm - - 2x opaska dziana 4m x 10 cm - - 1x chusta trójk¹tna - - rêkawiczki ochronne (dwie pary) - - 1x wata ma³a - - 1x przylepiec (rolka) - - 1x plaster 10 x 6 cm - - 1x plaster 2 x 7 cm - - 1x ustnik do sztucznego oddychania - - 1x koc ratunkowy - - 1x no yczki - - 1x opaska elastyczna - - 1x chustka odka aj¹ca - - instrukcja udzielania pierwszej pomocy - - wykaz zawartoœci Ju w samej zawartoœci wystêpuj¹ pewne nieprawid³owoœci. Zamiast no yczek powinno siê woziæ no yk do pasów, który swoj¹ konstrukcj¹ uniemo liwia przypadkowe skaleczenie. Przylepiec, szczególnie tak ma³ych rozmiarów, do niczego nie jest praktycznie u yteczny. To samo dotyczy waty - ju dawno zosta³a wycofana jako materia³ opatrunkowy, ze wzglêdu na ³atwoœæ przyklejania siê w³ókien do rany. 12

13 Polska apteczka motocyklowa powsta³a dziêki inicjatywie Fundacji PROMOT oraz przychylnoœci firmy LARSSON-Polska. Ciekaw¹ próbê podejœcia do zagadnienia apteczki motocyklowej podjê³a firma Motobike - Systems z Niemiec ( ), a w szczególnoœci problemowi umiejscowienia apteczki w/na motocyklu. Otó umiejscowiona jest ona, w formie zamykanej skrzynki z tworzywa sztucznego, pod tablic¹ rejestracyjn¹ z ty³u motocykla. Przykrêcona do tylnego b³otnika, stanowi jednoczeœnie podstawkê do montowania tablicy. Jest to o tyle ciekawe rozwi¹zanie, e mo na je zastosowaæ do prawie ka dego typu motocykla. Ponadto, jest to jedyna próba projektowego podejœcia do tematyki apteczki motocyklowej, jak¹ uda³o mi siê do tej pory znaleœæ. W skrzynce tej nadal jednak znajduje siê nieporêczna miêkka torebka, wypchana œrodkami pierwszej pomocy. Ponadto zamkniêcie skrzynki na zamek, w celu zabezpieczenia przed kradzie ¹, w nag³ej potrzebie dostêpu mo e stanowiæ przeszkodê. Rozwi¹zanie firmy MOTOBIKE - SYSTEMS (zdjêcia pochodz¹ ze strony www firmy ) 13

14 G³ównymi wadami istniej¹cego rozwi¹zania s¹: - nieporêcznoœæ ( problem rozpakowywania poszczególnych artyku³ów, jak plastry,...banda e, w miarê sprawnie i szybko, szczególnie w trudnych warunkach...atmosferycznych, przy jednoczesnym zachowaniu sterylnoœci ) - trudny dostêp (szczególnie jeœli znajduje siê gdzieœ w schowku pod siedzeniem, lub jest... schowana w baga u) Aby dotrzeæ do odpowiedniego artyku³u, trzeba nieÿle siê namêczyæ. W nag³ym przypadku, w razie koniecznoœci dotarcia do szukanej rzeczy, najlepszym rozwi¹zaniem by³oby wysypanie zawartoœci apteczki na ziemiê. 14

15 Za³o enia projektowe Zastosowanie: udzielanie pomocy doraÿnej przedmedycznej w wypadkach drogowych, zarówno sobie (obra enia zewnêtrzne), jak i innym poszkodowanym (podstawowe czynnoœci resuscytacyjne, obra enia zewnêtrzne) Wygodny sposób przewo enia nie wymagaj¹cy dodatkowych œrodków, takich jak: torby, sakwy, kufry, plecaki itp., zwiêkszaj¹cych dodatkowo gabaryty motocykla atwy, wygodny i szybki dostêp do poszczególnych artyku³ów apteczki, bez koniecznoœci przeszukiwania lub wysypywania ca³ej zawartoœci w celu dotarcia do potrzebnej rzeczy, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed kradzie ¹ Bezpieczeñstwo u ytkowania Przeznaczona zarówno na d³u sze trasy poza obszarem zabudowanym, jak i na krótkie dystanse miejskie Grupa docelowa: kierowcy motocykli klasycznych, obudowanych i nieobudowanych (tkzw. naked bikes) turystycznych oraz sportowych, ze skuterami w³¹cznie 15

16 Opis rezultatu projektowego Apteczka sk³ada siê z uprzê y oraz zamontowanego z przodu pojemnika na œrodki pierwszej pomocy, który jest jednoczeœnie czêœci¹ zapiêcia uprzê y. Ca³oœæ uszyta jest z impregnowanego ortalionu, który zapewnia wodoszczelnoœæ niezbêdn¹ do przechowywania materia³ów opatrunkowych. Zewnêtrzne, najbardziej widoczne czêœci obszyte s¹ taœm¹ odblaskow¹, która zwiêksza widocznoœæ motocyklisty, szczególnie po zmroku, zwiêkszaj¹c tym jego bezpieczeñstwo. Dodatkowo staje siê on bardziej widoczny, podczas udzielanie pierwszej pomocy. 16

17 Po obu bokach pasa poziomego przyszyte s¹ uchwyty dla pasa era. Przydatne w szczególnoœci dla pocz¹tkuj¹cych, którzy maj¹ trudnoœci z wczuciem siê w prace ca³ego cia³a podczas jazdy, szczególnie przy gwa³townych przyspieszeniach. Ponadto zapewniaj¹ dodatkowy komfort i poczucie bezpieczeñstwa pasa erowi. Wszystkie po³¹czenia s¹ na taœmê typu velcro, popularnie zwan¹ rzepami. Dziêki temu eliminuje koniecznoœæ zastosowania twardych klamer, które w razie wypadku mog¹ przyczyniæ siê do dodatkowych obra eñ, tym bardziej, e apteczkê kierowca wozi na sobie, na odzie y. Wszystkie rzepowe po³¹czenia s¹ wszyte do wewn¹trz, dziêki temu s¹ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, które mog³yby os³abiæ ich w³aœciwoœci. 17

18 Regulacja uprzê y w pionie odbywa siê manualnie, natomiast w poziomie automatycznie poprzez dwa rzêdy napinaj¹cych siê samoczynnie pasów. Dziêki temu zapewnione jest ci¹g³e dopasowanie do sylwetki kierowcy, zmniejsza siê iloœæ regulacji, a co za tym idzie, upraszcza siê obs³uga. 18

19 Przestrzenne wnêtrze pojemnika na materia³y pierwszej pomocy, umo liwia bogate wyposa enie, jak te zapewnia przejrzystoœæ poszczególnych elementów, zamocowanych na paskach otwieranych i zamykanych na rzepy. Dziêki temu mo na je ³atwo wyjmowaæ lub wk³adaæ (np. przy uzupe³nianiu zu ytych). Ka dy artyku³ pierwszej pomocy jest czytelnie opisany (na taœmie odblaskowej) na pasku mocuj¹cym. U³atwia to nie tylko wyszukiwanie w nag³ym przypadku i przy z³ej widocznoœci, lecz jest tak e pomocne przy uzupe³nianiu apteczki. Wszystkie elementy u³o one s¹ ponadto wed³ug kolejnoœci udzielania pomocy (ochrona osobista, wyci¹ganie poszkodowanych z wraku, jeœli zachodzi taka potrzeba, resuscytacja, opatrywanie obra eñ). 19

20 Zawartoœæ apteczki (wed³ug dr W³odzimierza Ostaszewskiego, szefa Szko³y Ratownictwa przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie) - no yk do ciêcia pasów bezpieczeñstwa - - dwie pary jednorazowych rêkawiczek lateksowych - - aparat do sztucznego oddychania - - 2x opaska dziana szer. 15 cm - - 2x opaska dziana szer. 10 cm - - 3x opaska dziana szer. 5 cm - - 1x banda elastyczny szer. 10 cm op. plastrów op. kompresów 7x7 cm op. kompresów 5x5 cm - - chusta trójk¹tna - - koc ratunkowy 20

21 21 Dokumentacja fotograficzna

22 22

23 Bibliografia - Zbigniew Wiêckowski Podrêcznik motocyklisty, Wydawnictwa Komunikacji i ¹cznoœci - - Kodeks Drogowy / wersja on - line ( ) Czasopisma: - Motorrad - Fahrer, numery: 2/98; 4/98; 6/98; 7/98; 9/ Œwiat motocykli, numery: 11/96; 12/96; 1/97; 3/97; 5/97; - Motor, numer 36 z Strony i serwisy www:

24 - Z

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

po.tk.krakow.pl Sprawd¼ oddech próbuj±c wyczuæ go na policzku i obserwuj±c ruchy klatki piersiowej poszkodowanego.

po.tk.krakow.pl Sprawd¼ oddech próbuj±c wyczuæ go na policzku i obserwuj±c ruchy klatki piersiowej poszkodowanego. Reanimacja REANIMACJA A RESUSCYTACJA Terminów reanimacja i resuscytacja u ywa siê czêsto w jêzyku potocznym zamiennie, jako równoznacznych okre leñ zabiegów ratunkowych maj±cych na celu przywrócenie funkcji

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ Wypadek Nagłe zaburzenie funkcji życiowych Nagłe ostre zachorowanie Urazy Ciała Zatrucia S t a n z a g r o ż e n i a ż y c i a l u b z d

Bardziej szczegółowo

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4 1. Aby otrzymać kartę rowerową, powinieneś znać zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Wymagane jest też, aby rower posiadał obowiązkowe wyposażenie. Który punkt nie wymienia

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO I PIERWSZA POMOC

RATOWNICTWO I PIERWSZA POMOC ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU mgr Andrzej Wyzga RATOWNICTWO I PIERWSZA POMOC - PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W R. SZK. 0/03 Postanowienia ogólne:. Zajęcia pozalekcyjne w zakresie udzielania pierwszej

Bardziej szczegółowo

Oferta do założeń: Wykonanie szkolenia z ratownictwa drogowego i pierwszej pomocy. Warszawa 20.05.2015

Oferta do założeń: Wykonanie szkolenia z ratownictwa drogowego i pierwszej pomocy. Warszawa 20.05.2015 Warszawa 20.05.2015 Agnieszka Pil Przewodnicząca Rady Rodziców Tel.: 513187165 Zespół Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego ul. Lindego 20 01-952 Warszawa (22) 834-21-57 centrala (22) 834-40-22

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Temat: Zasady pierwszej pomocy

Temat: Zasady pierwszej pomocy LEKCJA 1 Temat: Zasady pierwszej pomocy Formy realizacji: œcie ka edukacyjna. Cele szczegółowe lekcji: rozwijanie umiejêtnoœci dostrzegania niebezpiecznych sytuacji i zachowañ w otoczeniu i yciu codziennym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Producent / nr katalogowy

Producent / nr katalogowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: DYR.Zam.Publ.-33-III/11 FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY Lp. Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów. Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11 ZESTAW 11 Widząc ten znak kierujący samochodem ciężarowym jest ostrzegany o: A - zbliżaniu się do mostu zwodzonego, B - znacznym wzniesieniu drogi, C - nisko przelatujących samolotach. A - przejeżdża przed

Bardziej szczegółowo

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT OCHRONA KOMFORT ubezpieczenie dla NAS wszystkich w razie wypadku komunikacyjnego nowoczesny styl Ŝycia: bycie w kilku miejscach jednocześnie, czym

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO LODOWE. organizacja i bezpieczeństwo akcji

RATOWNICTWO LODOWE. organizacja i bezpieczeństwo akcji RATOWNICTWO LODOWE organizacja i bezpieczeństwo akcji Organizacja akcji ratowniczej Schemat działań ratowniczych: - procedury postępowania Zespół ratownictwa lodowego: - skład - podział zadań - wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna poniewa :

Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna poniewa : Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna poniewa : jest stabilna, zabezpiecza przed zach³yœniêciem, c) zapewnia dro noœæ dróg oddechowych. U dzieci prowadzenie masa u serca i sztucznego oddychania

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O. ul. Tatrzañska 19, SOPOT tel.: ; fax

INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O. ul. Tatrzañska 19, SOPOT tel.: ; fax Praktyka stosowania indywidualnych œrodków ochrony przed upadkiem wskazuje, e jednym z kluczowych elementów prawid³owej konfiguracji systemu ochrony przed upadkiem jest w³aœciwe zakotwiczenie sprzêtu.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ ... (imię i nazwisko).............. dnia......... (nazwa szkoły) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Pytania eliminacji pisemnych szczebla powiatowego I GRUPA WIEKOWA uczniowie szkół podstawowych test

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

Organizacja pierwszej pomocy

Organizacja pierwszej pomocy Organizacja pierwszej pomocy Zagadnienia: 1. Obowiązek świadczenia pierwszej pomocy. 2. Ogólny schemat udzielania pierwszej pomocy. 3. Ocena sytuacji. 4. Zapewnienie bezpieczeństwa. 5. Telefoniczne wezwanie

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

STYL. Galium 17" Oxalis 18" Isara 16" Savara 17" Exona 18"

STYL. Galium 17 Oxalis 18 Isara 16 Savara 17 Exona 18 Akcesoria STYL 1 Galium 17" Oxalis 18" Isara 16" Savara 17" Exona 18" 1 Spoiler górny Aerodynamiczny i estetyczny. Podkrela dynamiczną linię 008. Felga aluminiowa Oxalis 18" Wród akcesoriów nadających

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Małgorzata Śliwka Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku.

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. REGULAMIN PRZEJAZDU Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. Postanowienia ogólne: 1. Dokonanie zakupu przewozu w firmie Koldecure oznacza zawarcie umowy przewozu i potwierdzenia przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 139 9992 Poz. 1132 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zaj ç edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 Gimnazjum nr 100 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Medycyna sądowa. Wypadki drogowe. Dr n. med. Maciej Barzdo Lek. med. Maciej Kędzierski

Medycyna sądowa. Wypadki drogowe. Dr n. med. Maciej Barzdo Lek. med. Maciej Kędzierski Medycyna sądowa Wypadki drogowe Dr n. med. Maciej Barzdo Lek. med. Maciej Kędzierski Wypadek drogowy nagłe zdarzenie, do którego dochodzi na drodze dostępnej dla ruchu drogowego lub którego początek ma

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI Szkodliwe dzia anie promieniowania laserowego dotyczy oczu oraz skóry cz owieka, przy czym najbardziej zagro one s oczy. Ze wzgl du na kierunkowo wi zki zagro enie promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

oznakowanie aktywne LED

oznakowanie aktywne LED oznakowanie aktywne LED katalog produktów VI-IX 2010 Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce Katalog oznakowania aktywnego VI - IX 2010. Zawarte w nim zosta³y rozwi¹zania oparte na technologii LED dedykowane

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne R E G U L A M I N V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne Celem zawodów jest popularyzacja sportu ekstremalnego zwanego Skijoering, w którym

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Dla rowerzystów. Rower powiniwn mieć sprawne światła i hamulce. Obowi¹zuj¹ce aktualnie przepisy uprawniaj¹ do kierowania rowerem osoby,

Dla rowerzystów. Rower powiniwn mieć sprawne światła i hamulce. Obowi¹zuj¹ce aktualnie przepisy uprawniaj¹ do kierowania rowerem osoby, Dla rowerzystów Obowi¹zuj¹ce aktualnie przepisy uprawniaj¹ do kierowania rowerem osoby, które ukoñczy³y 10 lat i które posiadaj¹ kartê rowerow¹. Przeprowadzenie egzaminu na tak¹ kartê to obowi¹zek szko³y.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

Norma Krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej GS 993/1998 SASO 630 (GS 993) WYMOGI DOTYCZĄCE UBOJU ZWIERZĄT ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA ISLAMU

Norma Krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej GS 993/1998 SASO 630 (GS 993) WYMOGI DOTYCZĄCE UBOJU ZWIERZĄT ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA ISLAMU SASO 630 (GS 993) ICS: Data zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów GSMO : 1419(H)-05-24 (1998-09-15) Data publikacji w Dzienniku Urzędowym : 1420(H)-02 20 (1999-06-04) Data wdrożenia niniejszych standardów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy LexPolonica nr 2618806. Stan prawny 2011-12-20 Dz.U.2011.209.1245 (R) Procedura Niebieskie Karty oraz wzory formularzy Niebieska Karta. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

29. TRZY W LINII CZYLI O POSZUKIWANIU ZWIĄZKÓW

29. TRZY W LINII CZYLI O POSZUKIWANIU ZWIĄZKÓW 129 Anna Pregler 29. TRZY W LINII CZYLI O POSZUKIWANIU ZWIĄZKÓW Cele ogólne w szkole podstawowej: myślenie matematyczne umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (13) B1 PL 187221 B1 A47B 85/00 A47C 17/52 A47D 9/00

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (13) B1 PL 187221 B1 A47B 85/00 A47C 17/52 A47D 9/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (21) Numer zgłoszenia: 333214 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1999 (13) B1 (51) IntCl7 A47B 85/00 A47C

Bardziej szczegółowo

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I Zalety obuwia dzieciêcego profilaktyczno-zdrowotnego Wzmocnienie sklepienia pod³u nego stopy które podtrzymuje sklepienie,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS PRAWA JAZDY KAT. B I B+E) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo