MOTOCYKLOWY ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOTOCYKLOWY ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY"

Transkrypt

1 MOTOCYKLOWY ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY PRACA DYPLOMOWA autor: Marek Kruczkowski promotor: ad. Marek Œredniawa Akademia Sztuk Piêknych w Gdañsku Wydzia³ Architektury i Wzornictwa III Pracownia Wzornictwa Gdañsk 2004

2 "Ka dy z nas mo e byæ osob¹ poszkodowan¹, lub te przyczyniæ siê do uratowania ycia innego cz³owieka" (cytat ze strony: (http://www.ratownictwo.win.pl)

3 Spis treœci 1) Wstêp ) Charakterystyka wypadków drogowych ) Pierwsza pomoc ) Krytyka stanu istniej¹cego ) Za³o enia projektowe ) Opis rezultatu projektowego ) Dokumentacja fotograficzna ) Bibliografia

4 Wstêp Los ofiar wypadków decyduje siê w ci¹gu 4 pierwszych minut. Jest to czas w jakim mo liwe jest odratowanie cz³owieka bez niebezpiecznych uszkodzeñ mózgu, powsta³ych na skutek niedotlenienia, którego przyczyn¹ jest zatrzymanie dwóch podstawowych funkcji yciowych, to jest kr¹ enia i oddychania. W przypadku takiego argumentu nie trzeba chyba nikogo przekonywaæ, e pierwsza pomoc przedmedyczna, tak czêsto bagatelizowana, staje siê wtedy niejednokrotnie, dos³ownie spraw¹ ycia i œmierci. Je eli w tym czasie poszkodowane osoby otrzymaj¹ pierwsz¹ pomoc, ich szanse prze ycia rosn¹. Tak b³yskawicznej pomocy nie zapewni¹ jednak zawodowe s³u by ratownicze, ratunek poszkodowanym mo e przynieœæ inny kierowca - ratownik, który przypadkowo znalaz³ siê na miejscu zdarzenia. 4

5 Charakterystyka wypadków drogowych S³owo wypadek jest czêsto u ywane do okreœlenia wszystkich zdarzeñ drogowych, gdzie szkodê ponieœli ludzie lub/i pojazdy. Tymczasem wypadek ma miejsce, gdy w spotkaniu pojazdów, b¹dÿ zderzeniu pojazdu z przeszkod¹, s¹ osoby ranne lub zabite. W przypadku, w którym pojazd uderza pieszego mówimy o potr¹ceniu, lub o najechaniu na pieszego. Gdy dwa lub wiêcej pojazdów ulega uszkodzeniu i nie ma osób rannych, wtedy miejsce ma kolizja. Precyzyjne okreœlanie rodzajów wypadków jest szczególnie istotne w powiadamianiu odpowiednich s³u b. Ludzie zg³aszaj¹cy wypadek czêsto myl¹ poszczególne pojêcia, wprowadzaj¹c nieœwiadomie Policjê b¹dÿ Pogotowie Ratunkowe w b³¹d. Ka dy wypadek jest indywidualny jak odcisk palca. Jednak w zale noœci od rodzaju, wypadki posiadaj¹ specyficzne cechy. Na ich podstawie specjaliœci potrafi¹ niejednokrotnie odtworzyæ przebieg wypadku ( np. typowe urazy cia³a, œlady uszkodzeñ pojazdu lub jezdni, itp.) Podczas zderzeñ czo³owych, jednych z najgroÿniejszych wypadków, kiedy dwa obiekty (samochody lub samochód i nieruchoma przeszkoda) zderzaj¹ siê ze sob¹, pomimo zatrzymania ju pojazdu obecne w nim osoby kontynuuj¹ ruch do przodu. Jeœli kierowca nie ma przypiêtych pasów, uderzyæ mo e klatk¹ piersiow¹ o kierownicê, g³ow¹ o szybê, a kolanami o deskê rozdzielcz¹. Jeœli ma zapiête pasy - kolana uderzaj¹ o deskê rozdzielcz¹, natomiast g³owa jest doginana do przodu. Pasy zmniejszaj¹ ryzyko œmierci pasa era siedz¹cego z przodu do oko³o 45%. Typowym œladem uderzenia o szybê s¹ pionowe otarcia naskórka oraz rany ciête twarzy, nosa, czo³a. Szyba ma to do siebie, e wykonana jest w taki sposób, by w chwili uderzenia wypaœæ z ramy i spowodowaæ jak najmniejsze obra enia. Szk³o hartowane w niej stosowane rozpada siê tak, aby zapobiec powstaniu powa nych ran ciêtych. Rany widoczne wówczas u kierowcy najczêœciej usytuowane s¹ na lewej czêœci twarzy i lewej rêce (u pasa erów analogicznie na prawej). Jednak jeœli uderzymy o górne ograniczenia szyby, to mo e dojœæ nawet do z³amania podstawy czaszki oraz krêgów szyjnych. Charakterystyczne dla osób kieruj¹cych pojazdem s¹ obra enia w okolicach kciuka. Klatka piersiowa (w zale noœci od tego czy jesteœmy pasa erem, czy kierowc¹) uderza o kierownicê lub deskê rozdzielcz¹. Czasem mo na zobaczyæ nawet doœæ dok³adne odwzorowanie tych miejsc w podbiegniêciach krwawych (siniakach). 5

6 Typowe obra enia to: - poprzeczne z³amanie mostka - - z³amanie eber i przebicie p³uc - - uszkodzenie ( pêkniêcie ) serca, lub zaburzenia jego rytmu - - rozerwanie w¹troby i œledziony - - przerwanie ci¹g³oœci aorty Innym Ÿród³em obra eñ staj¹ siê pasy bezpieczeñstwa. Pasy na odcinku biodrowym mog¹ powodowaæ rozerwanie jelit. Nawet poduszki powietrzne mog¹ byæ niebezpieczne, szczególnie dla dzieci do lat 13 - tu oraz kobiet o drobnej budowie cia³a. W zderzeniach bocznych, w których dochodzi do uderzenia od strony kierowcy, g³owa tego mo e przebiæ boczn¹ szybê i uderzyæ w drugi pojazd. W takiego typu wypadkach, korzyœci ze stosowania pasów i poduszek powietrznych mog¹ byæ nik³e. Oprócz wy ej wymienionych skutków zderzenia, mo e dojœæ tak e do pêkniêcia lewej nerki. W tego typu wypadkach czêœciej ofiary œmiertelne znajduj¹ siê w samochodach uderzanych ni uderzaj¹cych - tam chroni je dodatkowo silnik. Jeœli samochód w trakcie wypadku przewraca siê, to naprawdê przydadz¹ siê nam wówczas zapiête pasy. Przytrzymaj¹ nas w jednym miejscu (nie bêdziemy obijaæ siê po samochodzie jak kukie³ka) oraz zapobiegn¹ wypadniêciu z pojazdu. Najwiêksze szanse prze ycia wypadku mamy wówczas, gdy drugi uczestnik uderzy³ w ty³ pojazdu. Broni nas wówczas baga nik i tylne siedzenia (o ile w³aœnie na nich nie siedzimy). Przy takim rodzaju zderzenia pasa erowie poruszaj¹ siê ku ty³owi pojazdu i mog¹ wypaœæ przez tylne okno. Do szczególnie niebezpiecznych zaliczane s¹ tak e wypadki motocyklowe. Motocyklisty nie chroni podczas zderzenia karoseria jak w przypadku samochodu, uderza wówczas bezpoœrednio o ziemiê, inny pojazd, b¹dÿ znajduj¹ce siê w pobli u przeszkody (znaki, s³upki, krawê nik, itp. ). Doznaje wtedy najczêœciej urazów koñczyn, tu³owia, g³owy oraz szyi. Szczególnie groÿne mog¹ siê okazaæ metalowe barierki odgradzaj¹ce jezdnie szybkiego ruchu. Zetkniêcie siê z taka barierk¹ to jak zetkniêcie z ostrym no em. Nierzadko koñczy siê amputacj¹ lub wrêcz poæwiartowaniem. Nie oznacza to jednak, e motocyklista jest ca³kowicie bezbronny. Noszenie kasku mo e znacznie zredukowaæ urazy g³owy, oczywiœcie limitem jest prêdkoœæ jazdy. Dzia³anie kasku polega na tym, e jego zewnêtrzna skorupa stopniowo ³amie siê, powoduj¹c wyd³u enie czasu wytr¹cania prêdkoœci, przez co zmniejsza siê impet uderzenia i w konsekwencji obra enia. Drugim orê em w walce o ochronê osobist¹ podczas wypadku, jest ubranie motocyklowe. 6

7 Najczêœciej wykonane ze specjalnie spreparowanej skóry lub tkanin sztucznych, posiada w zale noœci od modelu kieszenie na ochraniacze ramion, krêgos³upa oraz stawów. Dla porównania: zwyk³y jeans podczas tarcia o asfalt przy prêdkoœci 80 km/h wytrzymuje ok. 1,2 m zanim siê przetrze, kevlar ok, 5,5 m, zaœ standardowa skóra motocyklowa (ok. trzy razy grubsza ni ta, z której szyte s¹ 'zwyk³e' kurtki) wytrzymuje do 26 m. Jako ostatnia grupê, chcia³bym omówiæ potr¹cenia pieszych. Piesi nie maj¹ praktycznie adnych szans ochrony przed urazem. Obra enia jakich doznaj¹ w wypadku mog¹ byæ dwojakiego rodzaju: a) pierwotne - powsta³e w wyniku bezpoœredniej stycznoœci pieszego z pojazdem - b) wtórne - kiedy odrzucona ofiara uderza o jezdniê, inny pojazd, przeszkody, b¹dÿ zostaje przejechana Na to czy prze yjemy zderzenia z pêdz¹cym na nas samochodem maj¹ wp³yw g³ównie cztery czynniki (niestety nie mamy na nich wp³ywu). S¹ to: - wiek (dziecko czy doros³y) - - prêdkoœæ pojazdu - - budowa samochodu - - reakcja hamowania Decyduj¹ca jest tu oczywiœcie prêdkoœæ samochodu. Od niej bowiem zale y czy nabêdziemy: - z³amania krêgos³upa (zawsze gdy samochód jedzie wiêcej ni 68 km/h) - - rozerwania aorty piersiowej (zawsze pow. 85 km/h) - - ran dartych w okolicach pachwin (zawsze pow. 95 km/h) - - no i czy zostaniemy rozkawa³kowani (du a szansa gdy samochód jedzie pow. 98 km/h). Jeœli samochód jedzie bardzo szybko (oko³o km/h) nie hamuje, lub zaczyna hamowaæ póÿno, mo emy zostaæ podrzuceni i przelecieæ nad dachem samochodu. Wówczas grozi nam amputacja koñczyn, rozleg³e obra enia cia³a i charakterystyczne rozstêpy urazowe w okolicach pachwin (spowodowane gwa³townym rozci¹gniêciem skóry). Jeœli prêdkoœæ by³a mniejsza, to uderzymy o przedni¹ szybê i spadniemy na asfalt. Wówczas na samochodzie powstaj¹ charakterystyczne œlady powypadkowe (z udzia³em pieszego): wgnieciony zderzak, wgnieciona przednia czeœæ maski i st³uczona szyba. 7

8 Jeœli samochód przed zderzeniem ostro hamuje, mamy szansê i odrzuci nas do przodu. Jak by sprawa nie wygl¹da³a - najczêstszym miejscem "pierwszego kontaktu" z pieszym jest w samochodzie zderzak. Podczas wypadku uderza zazwyczaj w nogi. Powstaj¹ wówczas równie bardzo charakterystyczne tkzw. "z³amania zderzakowe" (podudzia lub uda). Kiedy dochodzi do podrzucenia pieszego przez samochód, mo e siê zdarzyæ odarcie z odzie y. Ofiara wypadku znajduje siê wówczas nawet w samej bieliÿnie. Wygl¹da to czasem, jakby biega³y przed wypadkiem sk¹po ubrane po ulicy, choæ tak absolutnie nie jest. Na zakoñczenie chcia³bym przytoczyæ jeszcze trochê statystyk z raportu Komendy G³ównej Policji ( Ÿród³o: Liczba wypadków w 2003 roku 8

9 9

10 Pierwsza pomoc Naczeln¹ zasad¹, któr¹ nale y siê kierowaæ, jest zasada primum non nocere - PO PIERWSZE NIE SZKODZIÆ. Pope³nienie b³êdu, niesie czêsto gorsze skutki, ni nieudzielenie pomocy w ogóle. Z drugiej strony, jeœli u poszkodowanego wyst¹pi³o zatrzymanie kr¹ enia, trudno ju mu bardziej zaszkodziæ. Nie znaczy to jednak, aby obawiaæ siê udzielania pomocy i jej nie udzielaæ, tym bardziej, e zaniechanie udzielenia pomocy bez oczywistych przyczyn, jak zagro enie dla w³asnego ycia czy zdrowia, jest przestêpstwem ( 1 i 2 art KK / oraz 1 i 2 art. 93. KW). Aby skutecznie móc udzieliæ pierwszej pomocy niezbêdne s¹ dwie rzeczy: pierwsza to ratownik, a za takiego uchodzi ka dy kierowca ( ze wzglêdu na kurs pierwszej pomocy, podczas szkolenia na prawo jazdy ), oraz œrodki pierwszej pomocy. Niestety na kursach na prawo jazdy, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy jest tylko teoretyczne i bardzo powierzchowne. Wiedza zdobyta w ten sposób czêsto bardzo szybko siê ulatnia. W³aœciwego prowadzenia np. resuscytacji trudno jest nauczyæ siê z ksi¹ ek i bez treningu na fantomie - ciê ko nie pope³niæ wtedy adnego b³êdu. Dlatego warto tak e odbyæ praktyczne szkolenie dodatkowe. Upowszechnianiem takich kursów jak i samego bezpieczeñstwa zajmuje siê na szczêœcie coraz wiêcej organizacji, np. Polski Zwi¹zek Motorowy. Do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest jednak potrzebna jakaœ specjalistyczna wiedza. Najwa niejsza jest podstawowa znajomoœæ zasad resuscytacji*, gdy przywracanie kr¹ enia i oddechu jest spraw¹ wymagaj¹c¹ najszybszego reagowania *Resuscytacja - zespó³ czynnoœci ratunkowych (oddech zastêpczy, masa serca, elektroterapia, farmakoterapia), maj¹cych na celu utrzymanie lub przywrócenie transportu tlenu do tkanek, w wyniku których u poszkodowanego powróci³aby spontaniczna czynnoœæ serca i spontaniczna (lub wspomagana) czynnoœæ oddechowa. (Ÿród³o: 10

11 Sama procedura udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, to nie tylko udzielenie doraÿnej pomocy poszkodowanym w wypadku, lecz szereg czynnoœci, sk³adaj¹cych siê na schemat postêpowania podczas wypadku drogowego. W skrócie wygl¹da on nastêpujco: - zaparkowanie w³asnego pojazdu w bezpiecznej odleg³oœci, nie powoduj¹c utrudnienia w ruchu - - zabezpieczenie, oznakowanie miejsca wypadku - - zorientowanie siê w sytuacji wypadku (iloœæ poszkodowanych osób, ich stan) - - wezwanie pomocy: CO? - rodzaj wypadku GDZIE? - miejsce wypadku, ILE? - liczba poszkodowanych, JAK? - stan poszkodowanych, CO ROBISZ? - informacja o udzielonej dotychczasowo pomocy, KIM JESTEŒ? - dane personalne osoby wzywaj¹cej pomoc - Podstawowe czynnoœci resuscytacji (wg BLS - Basic Life Support) 11

12 Krytyka stanu istniej¹cego Na polskim rynku istnieje tylko jedno rozwi¹zanie apteczki motocyklowej. Jest nim ortalionowa saszetka, do której powrzucane s¹ œrodki pierwszej pomocy. W zale noœci od producenta ulega zmianie jedynie nieznacznie zawartoœæ apteczki. Przyk³adowy sk³ad apteczki, powsta³ej dziêki inicjatywie fundacji Promot oraz firmy Larsson Polska, przedstawia sie nastêpuj¹co: - 2x opaska dziana (banda ) 4m x 5cm - - 2x opaska dziana 4m x 10 cm - - 1x chusta trójk¹tna - - rêkawiczki ochronne (dwie pary) - - 1x wata ma³a - - 1x przylepiec (rolka) - - 1x plaster 10 x 6 cm - - 1x plaster 2 x 7 cm - - 1x ustnik do sztucznego oddychania - - 1x koc ratunkowy - - 1x no yczki - - 1x opaska elastyczna - - 1x chustka odka aj¹ca - - instrukcja udzielania pierwszej pomocy - - wykaz zawartoœci Ju w samej zawartoœci wystêpuj¹ pewne nieprawid³owoœci. Zamiast no yczek powinno siê woziæ no yk do pasów, który swoj¹ konstrukcj¹ uniemo liwia przypadkowe skaleczenie. Przylepiec, szczególnie tak ma³ych rozmiarów, do niczego nie jest praktycznie u yteczny. To samo dotyczy waty - ju dawno zosta³a wycofana jako materia³ opatrunkowy, ze wzglêdu na ³atwoœæ przyklejania siê w³ókien do rany. 12

13 Polska apteczka motocyklowa powsta³a dziêki inicjatywie Fundacji PROMOT oraz przychylnoœci firmy LARSSON-Polska. Ciekaw¹ próbê podejœcia do zagadnienia apteczki motocyklowej podjê³a firma Motobike - Systems z Niemiec ( ), a w szczególnoœci problemowi umiejscowienia apteczki w/na motocyklu. Otó umiejscowiona jest ona, w formie zamykanej skrzynki z tworzywa sztucznego, pod tablic¹ rejestracyjn¹ z ty³u motocykla. Przykrêcona do tylnego b³otnika, stanowi jednoczeœnie podstawkê do montowania tablicy. Jest to o tyle ciekawe rozwi¹zanie, e mo na je zastosowaæ do prawie ka dego typu motocykla. Ponadto, jest to jedyna próba projektowego podejœcia do tematyki apteczki motocyklowej, jak¹ uda³o mi siê do tej pory znaleœæ. W skrzynce tej nadal jednak znajduje siê nieporêczna miêkka torebka, wypchana œrodkami pierwszej pomocy. Ponadto zamkniêcie skrzynki na zamek, w celu zabezpieczenia przed kradzie ¹, w nag³ej potrzebie dostêpu mo e stanowiæ przeszkodê. Rozwi¹zanie firmy MOTOBIKE - SYSTEMS (zdjêcia pochodz¹ ze strony www firmy ) 13

14 G³ównymi wadami istniej¹cego rozwi¹zania s¹: - nieporêcznoœæ ( problem rozpakowywania poszczególnych artyku³ów, jak plastry,...banda e, w miarê sprawnie i szybko, szczególnie w trudnych warunkach...atmosferycznych, przy jednoczesnym zachowaniu sterylnoœci ) - trudny dostêp (szczególnie jeœli znajduje siê gdzieœ w schowku pod siedzeniem, lub jest... schowana w baga u) Aby dotrzeæ do odpowiedniego artyku³u, trzeba nieÿle siê namêczyæ. W nag³ym przypadku, w razie koniecznoœci dotarcia do szukanej rzeczy, najlepszym rozwi¹zaniem by³oby wysypanie zawartoœci apteczki na ziemiê. 14

15 Za³o enia projektowe Zastosowanie: udzielanie pomocy doraÿnej przedmedycznej w wypadkach drogowych, zarówno sobie (obra enia zewnêtrzne), jak i innym poszkodowanym (podstawowe czynnoœci resuscytacyjne, obra enia zewnêtrzne) Wygodny sposób przewo enia nie wymagaj¹cy dodatkowych œrodków, takich jak: torby, sakwy, kufry, plecaki itp., zwiêkszaj¹cych dodatkowo gabaryty motocykla atwy, wygodny i szybki dostêp do poszczególnych artyku³ów apteczki, bez koniecznoœci przeszukiwania lub wysypywania ca³ej zawartoœci w celu dotarcia do potrzebnej rzeczy, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed kradzie ¹ Bezpieczeñstwo u ytkowania Przeznaczona zarówno na d³u sze trasy poza obszarem zabudowanym, jak i na krótkie dystanse miejskie Grupa docelowa: kierowcy motocykli klasycznych, obudowanych i nieobudowanych (tkzw. naked bikes) turystycznych oraz sportowych, ze skuterami w³¹cznie 15

16 Opis rezultatu projektowego Apteczka sk³ada siê z uprzê y oraz zamontowanego z przodu pojemnika na œrodki pierwszej pomocy, który jest jednoczeœnie czêœci¹ zapiêcia uprzê y. Ca³oœæ uszyta jest z impregnowanego ortalionu, który zapewnia wodoszczelnoœæ niezbêdn¹ do przechowywania materia³ów opatrunkowych. Zewnêtrzne, najbardziej widoczne czêœci obszyte s¹ taœm¹ odblaskow¹, która zwiêksza widocznoœæ motocyklisty, szczególnie po zmroku, zwiêkszaj¹c tym jego bezpieczeñstwo. Dodatkowo staje siê on bardziej widoczny, podczas udzielanie pierwszej pomocy. 16

17 Po obu bokach pasa poziomego przyszyte s¹ uchwyty dla pasa era. Przydatne w szczególnoœci dla pocz¹tkuj¹cych, którzy maj¹ trudnoœci z wczuciem siê w prace ca³ego cia³a podczas jazdy, szczególnie przy gwa³townych przyspieszeniach. Ponadto zapewniaj¹ dodatkowy komfort i poczucie bezpieczeñstwa pasa erowi. Wszystkie po³¹czenia s¹ na taœmê typu velcro, popularnie zwan¹ rzepami. Dziêki temu eliminuje koniecznoœæ zastosowania twardych klamer, które w razie wypadku mog¹ przyczyniæ siê do dodatkowych obra eñ, tym bardziej, e apteczkê kierowca wozi na sobie, na odzie y. Wszystkie rzepowe po³¹czenia s¹ wszyte do wewn¹trz, dziêki temu s¹ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, które mog³yby os³abiæ ich w³aœciwoœci. 17

18 Regulacja uprzê y w pionie odbywa siê manualnie, natomiast w poziomie automatycznie poprzez dwa rzêdy napinaj¹cych siê samoczynnie pasów. Dziêki temu zapewnione jest ci¹g³e dopasowanie do sylwetki kierowcy, zmniejsza siê iloœæ regulacji, a co za tym idzie, upraszcza siê obs³uga. 18

19 Przestrzenne wnêtrze pojemnika na materia³y pierwszej pomocy, umo liwia bogate wyposa enie, jak te zapewnia przejrzystoœæ poszczególnych elementów, zamocowanych na paskach otwieranych i zamykanych na rzepy. Dziêki temu mo na je ³atwo wyjmowaæ lub wk³adaæ (np. przy uzupe³nianiu zu ytych). Ka dy artyku³ pierwszej pomocy jest czytelnie opisany (na taœmie odblaskowej) na pasku mocuj¹cym. U³atwia to nie tylko wyszukiwanie w nag³ym przypadku i przy z³ej widocznoœci, lecz jest tak e pomocne przy uzupe³nianiu apteczki. Wszystkie elementy u³o one s¹ ponadto wed³ug kolejnoœci udzielania pomocy (ochrona osobista, wyci¹ganie poszkodowanych z wraku, jeœli zachodzi taka potrzeba, resuscytacja, opatrywanie obra eñ). 19

20 Zawartoœæ apteczki (wed³ug dr W³odzimierza Ostaszewskiego, szefa Szko³y Ratownictwa przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie) - no yk do ciêcia pasów bezpieczeñstwa - - dwie pary jednorazowych rêkawiczek lateksowych - - aparat do sztucznego oddychania - - 2x opaska dziana szer. 15 cm - - 2x opaska dziana szer. 10 cm - - 3x opaska dziana szer. 5 cm - - 1x banda elastyczny szer. 10 cm op. plastrów op. kompresów 7x7 cm op. kompresów 5x5 cm - - chusta trójk¹tna - - koc ratunkowy 20

21 21 Dokumentacja fotograficzna

22 22

23 Bibliografia - Zbigniew Wiêckowski Podrêcznik motocyklisty, Wydawnictwa Komunikacji i ¹cznoœci - - Kodeks Drogowy / wersja on - line ( ) Czasopisma: - Motorrad - Fahrer, numery: 2/98; 4/98; 6/98; 7/98; 9/ Œwiat motocykli, numery: 11/96; 12/96; 1/97; 3/97; 5/97; - Motor, numer 36 z Strony i serwisy www:

24 - Z

3. Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej

3. Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej Marek Sehn Ocena stanu osoby poszkodowanej jest procesem z³o onym i trudnym do przeprowadzenia przez osobê pocz¹tkuj¹c¹, nieposiadaj¹c¹ doœwiadczenia ratowniczego. Aby u³atwiæ postêpowanie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

www.rowerowy.szczecin.pl

www.rowerowy.szczecin.pl Spis treœci wstêp... 1 dlaczego rower... 2 wyposa enie miejskiego roweru... 3 zabezpiecz rower przed kradzie ¹... 6 poznaj infrastrukturê rowerow¹... 8 jak zostaæ rowerowym lobbyst¹... 12 rowerem po ulicach...

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

5. Organizacja pomocy medycznej w wypadkach masowych i katastrofach Jan Cieækiewicz

5. Organizacja pomocy medycznej w wypadkach masowych i katastrofach Jan Cieækiewicz 5. Organizacja pomocy medycznej w wypadkach masowych i katastrofach Jan Cieækiewicz Pomoc na miejscu zdarzenia W prawie wszystkich zdarzeniach o charakterze masowym wymagaj¹cych zorganizowania pomocy medycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa CLS

Instrukcja obsługi Klasa CLS Instrukcja obsługi Klasa CLS Wstêp Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu Mercedes-Benz oraz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny kontakt z wod¹ Pierwsza pomoc podstaw¹ bezpieczeñstwa!

Bezpieczny kontakt z wod¹ Pierwsza pomoc podstaw¹ bezpieczeñstwa! Bezpieczny kontakt z wod¹ Pierwsza pomoc podstaw¹ bezpieczeñstwa! Zatrzymanie kr¹ enia i oddychania Niezbêdnym warunkiem prze ycia jest dostarczenie komórkom organizmu tlenu i substancji od ywczych i

Bardziej szczegółowo

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie NR 36/37 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie 1 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie NR 36/37 Ocena niewydolnoœci oddechowej u noworodków i metody wsparcia oddechowego Warsztaty szkoleniowe Katowice 2003 O

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

4. Urazy klatki piersiowej

4. Urazy klatki piersiowej 4. Urazy klatki piersiowej Stephen J. Rooney, Jonathan A.J. Hyde, Timothy R. Graham W Stanach Zjednoczonych ka dego roku ginie wskutek urazów 150 000 ludzi. W 25% przypadków przyczyn¹ s¹ urazy klatki piersiowej.

Bardziej szczegółowo

W ydanie specjalne DOM BEZ PRZEMOCY. Foto: Beata Osowska. Grudzieñ 2006 Nr1(3) ISSN 1733-9774

W ydanie specjalne DOM BEZ PRZEMOCY. Foto: Beata Osowska. Grudzieñ 2006 Nr1(3) ISSN 1733-9774 B e z p ³ a t n y p o r a d n i k M A M A S A M A W ydanie specjalne DOM BEZ PRZEMOCY Foto: Beata Osowska Grudzieñ 2006 Nr1(3) ISSN 1733-9774 D O M B E Z P R Z E M O C Y Wydanie specjalne poradnika informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pokonaæ naturê - w jaki sposób zabezpieczyæ siê przed szkodami powodziowymi? Piotr Przybysz zarz¹dzanie ryzykiem Zarz¹dzanie ryzykiem - jeœli nie teraz, to kiedy? Zbigniew yra maj¹tek Pomieszczenia kluczowe

Bardziej szczegółowo

egzaminator STANOWISKA OPRACOWANIA PROBLEMOWE MATERIALY DYSKUSYJNE www.kse-egzaminator.pl WYDANIE SPECJALNE KRAJOWEJ RADY AUDYTORÓW WWW.KRA.KSE.ORG.

egzaminator STANOWISKA OPRACOWANIA PROBLEMOWE MATERIALY DYSKUSYJNE www.kse-egzaminator.pl WYDANIE SPECJALNE KRAJOWEJ RADY AUDYTORÓW WWW.KRA.KSE.ORG. egzaminator Biuletyn KRA nr 1/2010 Biuletyn Informacyjno-Szkoleniowy Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców WYDANIE SPECJALNE KRAJOWEJ RADY AUDYTORÓW WWW.KRA.KSE.ORG.PL

Bardziej szczegółowo

Nr 4 Maj 2009 ISSN gazeta 1899-2161 bezp³atna Nak³ad 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.info Szybciej ni karetka Ratownicy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Pomocne D³onie 26-600 Radom ul. Malczewskiego 16

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Pomocne D³onie 26-600 Radom ul. Malczewskiego 16 Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Pomocne D³onie 26-600 Radom ul. Malczewskiego 16 Nr KRS 0000180582 Jako organizacja po ytku publicznego prosimy o przekazanie na nasz¹

Bardziej szczegółowo

Nr 7 Wrzesieñ 2009 ISSN gazeta 1899-2161 bezp³atna Nak³ad 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny Praktyka Stomatologiczna Lek. stom. Ewa Milc- Paciorek 31-625 Kraków, os. Piastów 41 tel.

Bardziej szczegółowo

CIÊ KI PORÓD U KLACZY

CIÊ KI PORÓD U KLACZY Rozdzia³ 5 CIÊ KI PORÓD U KLACZY Poród u klaczy jest zwykle procesem szybkim i doœæ gwa³townym. W sytuacji, gdy poród przebiega w ten sposób, mo e dojœæ do odklejenia ³o yska lub os³abienia funkcji yciowych,

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Europejska jakoϾ w budownictwie

Europejska jakoœæ w budownictwie Europejska jakoœæ w budownictwie Specjalnie dla nas min. Piotr Styczeñ Je eli ³azienka to na lata... G³adŸ gipsowa Knauf Remont jak dzie³o sztuki Kwartalnik Knauf 1/2006 ISSN 1732-9582 Knauf proponuje

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny aparat do masa u leczniczego

Uniwersalny aparat do masa u leczniczego Uniwersalny aparat do masa u leczniczego...w odró nieniu od aparatów zasilanych elektrycznie, bardzo wa n¹ jego zalet¹ jest mo liwoœæ bezpiecznego wykonywania masa u w œrodowisku wodnym, np. w wannie,

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO O NOSICIELKACH HEMOFILII

WSZYSTKO O NOSICIELKACH HEMOFILII WSZYSTKO O NOSICIELKACH HEMOFILII Poradnik dla nosicielek hemofilii A i B Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofiliê Cz³onek Œwiatowej Federacji ds. Hemofilii Ksi¹ ka bezp³atna WSZYSTKO O NOSICIELKACH

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

MUKOWISCYDOZA nr 16 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹

MUKOWISCYDOZA nr 16 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ MUKOWISCYDOZA nr 16 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ Zespó³ Redakcyjny: Ma³gorzata Kaczmarek, Andrzej Pogorzelski, Teresa Rak, Alicja Rostocka. Adres Redakcji:

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu i kontroli dostêpu 3. Jerzy Trzepla kierownik dzia³u rozwi¹zañ bezpieczeñstwa w Veracomp

Systemy monitoringu i kontroli dostêpu 3. Jerzy Trzepla kierownik dzia³u rozwi¹zañ bezpieczeñstwa w Veracomp Systemy monitoringu i kontroli dostêpu 3 BIBLIOTEKA SPIS TREŒCI INFOTELA ISBN 83-921962-8-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wstêp Jerzy Trzepla kierownik dzia³u rozwi¹zañ bezpieczeñstwa w Veracomp

Bardziej szczegółowo

Nr 37 PaŸdziernik 2005 numer bezp³atny

Nr 37 PaŸdziernik 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Nr 37 PaŸdziernik 2005 numer bezp³atny Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia ZATANCZMY ANCZMY RAZEM JESZCZE RAZ ` Pary taneczne zaprezentowa³y tañce standardowe Zawodnicy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do odczytu oryginalnych wykresówek VDO (Kienzle)

Przewodnik do odczytu oryginalnych wykresówek VDO (Kienzle) Przewodnik do odczytu oryginalnych wykresówek VDO (Kienzle) Spis treœci Strona Wstêp...3 Dane i informacje na oryginalnych wykresówkach Kienzle...4-9 Odczyt wzrokowy...10-17 Rozpoznawanie manipulacji i

Bardziej szczegółowo

Za³¹cznik 1. Szczegó³owe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach

Za³¹cznik 1. Szczegó³owe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach Za³¹czniki 1, 2, 3, 4 do rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków technicznych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Nr 9(30) listopad 2011 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad ISSN 2081-2361 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.pl Zakrzepica

Bardziej szczegółowo

Spo³eczna Kampania BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH 2006. Informator dla nauczycieli

Spo³eczna Kampania BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH 2006. Informator dla nauczycieli SPIS TREŒCI Wstêp................................... 4 Patronaty honorowe......................... 5 Za³o enia Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach........ 8 Regulamin

Bardziej szczegółowo