Wypadki drogowe. w Polsce w 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wypadki drogowe. w Polsce w 2008 roku"

Transkrypt

1 Wypadki drogowe w Polsce w 2008 roku

2

3 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2008 roku Warszawa 2009

4 Opracowanie: El bieta SYMON Wydział Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Akceptował: nadkom. mgr Rafał KOZŁOWSKI p.o. Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Spis treêci I. Przedmowa 4 II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 5 II.1 Ogólne dane o motoryzacji 5 II.2 Wypadki drogowe i ich skutki w 2008 roku 6 III. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 14 III.1 Czas powstawania wypadków drogowych w 2008 roku 14 III.2 Miejsca powstawania wypadków drogowych 19 III.3 Wypadki drogowe i ich skutki na głównych drogach kraju 22 IV. Rodzaje wypadków drogowych 24 Wydział Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Przedruk w całoêci lub w cz Êci oraz wykorzystanie danych w druku wyłàcznie z podaniem êródła. Koszt opracowania graficznego, składu i druku. Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagielloƒska 80, Warszawa Projekt i opracowanie graficzne. Hillbilly Sp. z o.o. V. Przyczyny i sprawcy wypadków 26 V.1 Wypadki z winy kierujàcych 26 V.2 Wypadki z winy pieszych 33 V.3 Wypadki z winy pasa era 37 V.4 Wypadki z powodu niesprawnoêci technicznej pojazdu 37 V.5 Wypadki z innych przyczyn 38 VI. Ofiary wypadków drogowych 39 VI.1 Ofiary wypadków drogowych 39 VI.2 Dzieci w wieku 0-14 lat ofiary wypadków drogowych 41 VII. Bezpieczeƒstwo osób pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu 45 VII.1 Bezpieczeƒstwo osób pieszych 45 VII.2 Bezpieczeƒstwo rowerzystów 48 VII.3 Bezpieczeƒstwo motocyklistów 51 VII.4 Bezpieczeƒstwo motorowerzystów 54 VIII. Nietrzeêwi uczestnicy ruchu drogowego 57 IX. Wypadki ze skutkiem Êmirtelnym 66 X. Codzoziemcy 71 XI. Bezpieczeƒstwo ruchu drogowego w innych krajach europejskich 73 3

5 Przedmowa I. Przedmowa II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych Szanowni Panstwo! Utrzymujàcy si od wielu lat niekorzystny bilans Êmiertelnych ofiar wypadków drogowych, na poziomie około 5,5 tys. osób rocznie zadecydował o reaktywowaniu (w maju 2008r.) w strukturach Komendy Głównej Policji Biura Ruchu Drogowego scentralizowanego oêrodka organizujàcego i koordynujàcego działania podejmowane przez Policj na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. Odzwierciedla to skal problemu oraz powag sytuacji. Równolegle bowiem ze zmianami w infrastrukturze drogowej, na zmniejszenie liczby osób zabitych w wypadkach drogowych bez wàtpienia mo e mieç wpływ efektywniejszy nadzór nad ruchem drogowym i jeszcze wi ksze zaanga owanie w tà problematyk. Nadanie szczególnej rangi temu obszarowi bezpieczeƒstwa publicznego, pozwoliło na podj cie szerokiej dyskusji, w tym równie z udziałem przedstawicieli Parlamentu RP. Przedstawione przez Policj propozycje rozwiàzaƒ zaowocowały podj ciem wielu prac legislacyjnych, mi dzy innymi nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym, przewidujàcym wdro enie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Miniony rok to równie okres wielu intensywnych prac: Policji oraz podmiotów pozapolicyjnych w obszarze działaƒ edukacyjnych. Opracowany kalendarz działania profilaktyczno-prewencyjne pozwolił na usystematyzowanie przedsi wzi ç podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa ruchu drogowego do realnych i przewidywanych zagro eƒ na drogach. Swego rodzaju koalicja na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa ruchu drogowego została tym samym jeszcze bardziej zacieêniona. Niniejsza publikacja obrazuje stan bezpieczeƒstwa na polskich drogach w 2008 roku, w porównaniu do lat ubiegłych. Skierowana jest do osób zainteresowanych ogólnà wiedzà w tym zakresie, ale mo e równie stanowiç doskonały materiał do pogł bionych analiz wybranych obszarów bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od poczàtku lat dziewi çdziesiàtych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie roênie. Liczba pojazdów silnikowych w latach Lata Pojazdy silnikowe w tym: samochody osobowe samochody ci arowe motocykle Ogółem 1998=100% Ogółem 1998=100% Ogółem 1998=100% Ogółem 1998=100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Poło enie naszego kraju na mapie Europy, jego usytuowanie na szlaku transportowym wschód zachód, generuje bardzo du y ruch tranzytowy. Jak wynika z danych Komendy Głównej Stra y Granicznej, w 2008 roku przez zewn trzne granice UE do Polski wjechało pojazdów, w tym samochody osobowe. Pierwszy Zast pca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk Pojazdy wjazd do Polski na poszczególnych odcinkach granicy zewn trznej UE. Odcinek granicy paƒstwowej RP Liczba pojazdów: samochody osobowe samochody ci arowe autobusy z Federacjà Rosyjskà z Republikà BiałoruÊ z Ukrainà O g ó ł e m

6 Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych II.2 Wypadki drogowe i ich skutki w 2008 roku. W 2008 roku wydarzyły si wypadki drogowe: w porównaniu z rokiem 2006, kiedy to wydarzyło si wypadków, liczba ta wzrosła o wypadków (+4,6%), w porównaniu z 2007 rokiem, w którym zanotowaliêmy wypadków, liczba ta spadła o 482 wypadki (-1%). W wyniku wypadków drogowych osób poniosło Êmierç: w porównaniu z rokiem 2006 nastàpił wzrost o 194 osoby (+3,7%), w stosunku do roku spadek o 146 osób (-2,6%). W wypadkach rannych zostało osób: w porównaniu do 2006 roku zwi kszyła si liczba osób rannych o (+3,3%), w porównaniu do roku 2007 kiedy zanotowano osoby ranne, liczba ta spadła o osób tj. (-1,8%). W 2008 roku do jednostek Policji zgłoszono kolizji drogowych: w porównaniu do 2006 roku, w którym zgłoszono kolizji, liczba ta zmniejszyła si o (-7,3%), w porównaniu do 2007 roku, w którym odnotowano kolizji liczba zmniejszyła si o (-1,4%). Wypadki drogowe i ich skutki w latach LATA Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w latach Lata Ogółem 1999=100% Ogółem 1999=100% Ogółem 1999=100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Tendencja wyst powania wypadków i rannych w latach wypadki ranni wypadki zabici ranni W ostatnim dziesi cioleciu, najwi cej ofiar Êmiertelnych pochłonàł rok 1999, natomiast najwi cej wypadków drogowych i osób rannych odnotowano w roku Od 2001 roku nast pował spadek, utrzymujàcy si do 2006 roku. W 2007 roku nastàpił wzrost liczby wypadków i ich ofiar, natomiast w 2008 roku zanotowaliêmy spadki. 6 7

7 Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych Tendencja wyst powania zabitych w latach Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w poszczególnych województwach Województwa Ogółem 2007=100% Ogółem 2007=100% Ogółem 2007=100% DolnoÊlàskie , , ,8 Kujawsko pomorskie , , ,4 Lubelskie , , ,9 Lubuskie , , ,8 Łódzkie , , ,6 Małopolskie , , ,2 Mazowieckie (bez KSP) , , ,6 Opolskie , , ,8 Podkarpackie , , ,6 Podlaskie , , ,8 Pomorskie , , ,3 Âlàskie , , ,7 Âwi tokrzyskie , , ,4 Warmiƒsko-mazurskie , , ,8 Wielkopolskie , , ,8 Zachodniopomorskie , , ,2 KSP Warszawa , , ,1 POLSKA , , ,2 Majàc na uwadze ró nice pomi dzy poszczególnymi województwami, zarówno w liczbie mieszkaƒców, powierzchni, nat eniu ruchu oraz innych uwarunkowaniach, w celach porównawczych przyjmuje si wskaêniki liczby zabitych i liczby rannych na 100 wypadków drogowych. Wskaêniki liczby wypadków i liczby rannych w poszczególnych województwach Wskaênik liczby Wskaênik liczby Województwo zabitych na rannych na 100 wypadków 100 wypadków DolnoÊlàskie ,1 136,9 Kujawsko-pomorskie ,3 122,8 Lubelskie ,8 125,3 Lubuskie ,8 136,4 Łódzkie ,2 124,7 Małopolskie ,4 127,7 Mazowieckie (bez KSP) ,1 122,4 Opolskie ,5 122,8 Podkarpackie ,9 127,5 Podlaskie ,3 130,5 Pomorskie ,3 130,0 Âlàskie ,7 123,6 Âwi tokrzyskie ,6 124,2 Warmiƒsko-mazurskie ,0 131,5 Wielkopolskie ,3 128,3 Zachodniopomorskie ,1 125,9 KSP ,3 120,4 POLSKA ,1 126,6 Szczecin Gorzów Wielkopolski Wrocław Piła Poznań Słupsk Gdańsk Bydgoszcz Opole Katowice Katowice Łódź Kraków Olsztyn Szczytno Komenda Główna Policji Kielce Radom Legionowo Warszawa Rzeszów Białystok Lublin 8 9

8 Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych Wskaênik zabitych na 100 wypadków w poszczególnych województwach Wskaênik rannych na 100 wypadków w poszczególnych województwach małopolskie 7.4 KSP śląskie 7.7 mazowieckie pomorskie 8.3 opolskie łódzkie 9.2 kujawsko-pomorskie podkarpackie 9.9 śląskie warmińsko-mazurskie 10 świętokrzyskie KSP Warszawa 11.3 łódzkie wielkopolskie 11.3 lubelskie dolnośląskie 12.1 zachodniopomorskie świętokrzyskie 12.6 podkarpackie zachodniopomorskie 13.1 małopolskie opolskie 13.5 wielkopolskie podlaskie 14.3 pomorskie mazowieckie (bez KSP) 15.1 podlaskie lubelskie 15.8 warmińsko-mazurskie kujawsko-pomorskie 16.3 lubuskie lubuskie 18.8 dolnośląskie

9 Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych Wskaêniki stanu bezpieczeƒstwa w zale noêci od liczby mieszkaƒców w poszczególnych województwach Wskaêniki liczby wypadków, liczby zabitych i liczby rannych na mieszkaƒców w poszczególnych województwach w 2008 roku Województwo LudnoÊç* Wskaênik liczby Wskaênik liczby Wskaênik liczby wypadków na zabitych na rannych na 100tyÊ. mieszkaƒców 100tyÊ. mieszkaƒców 100tyÊ. mieszkaƒców Dolnośląskie 12,6 104,4 142,9 DolnoÊlàskie ,4 12,6 142,9 Kujawsko-pomorskie ,3 15,1 113,4 Kujawsko pomorskie 15,1 113,4 92,3 Lubelskie ,0 17,2 136,6 Lubuskie ,8 16,9 122,5 Łódzkie ,1 17,2 233,3 Małopolskie ,5 10,5 182,0 Mazowieckie (bez KSP) ,1 23,4 189,8 Opolskie ,8 13,6 123,8 Podkarpackie ,3 11,2 143,2 Podlaskie ,3 13,6 124,3 Pomorskie ,4 12,0 187,8 Âlàskie ,0 9,8 156,9 Âwi tokrzyskie ,1 18,8 185,1 Warmiƒsko-mazurskie ,1 15,7 206,7 Wielkopolskie ,0 16,3 184,7 Zachodniopomorskie ,9 14,4 138,4 KSP Warszawa** ,7 13,0 138,1 P o l s k a ,7 14,3 162,9 Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie 17,2 16,9 17,2 10,5 23,4 13,6 11,2 13,6 136,6 109,0 122,5 89,8 187,1 182,0 142,5 189,8 155,1 123,8 100,8 143,2 112,3 124,3 95,3 233,3 wskaźnik liczby zabitych wskaźnik liczby rannych wskaźnik liczby wypadków * dane GUS wg stanu na r. ** wskaêniki liczone dla m. Warszawy łàcznie z podległymi KSP powiatami Pomorskie Śląskie 12,0 9,8 127,0 144,4 156,9 187,8 Z powy szych danych wynika, e wskaêniki liczby wypadków, liczby zabitych i liczby rannych sà ni sze od ubiegłorocznych: wypadki 129,9 zabici 14,6 ranni 165,8 Świętokrzyskie Warmińskomazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 18,8 15,7 16,3 14,4 109,9 149,1 157,1 144,0 138,4 185,1 184,7 206,7 Komenda Stołeczna Policji 13,0 138,1 114,

10 Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych III. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych Wypadki drogowe wg miesi cy w latach 2007 i 2008 III.1 Czas powstawania wypadków drogowych w 2008 roku W 2008 r. najwi cej wypadków miało miejsce w paêdzierniku, czerwcu i sierpniu. W paêdzierniku liczba wypadków drogowych stanowiła 9,5% ogółu zdarzeƒ, w czerwcu 9,3%, a w sierpniu 9,2%. Du a liczba wypadków w miesiàcach jesiennych jest zjawiskiem obserwowanym od kilku lat. W okresie tym pogarszajà si warunki atmosferyczne oraz warunki drogowe, wczeênie zapada zmrok. Dochodzi przede wszystkim do potràceƒ pieszych, gdy stajà si oni gorzej widoczni. Natomiast du a liczba wypadków w miesiàcach letnich spowodowana jest zwi kszonym nat eniem ruchu zwiàzanym z okresem wakacyjnym Wypadki drogowe i ich skutki wg miesi cy 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Miesiàce =100% =100% =100% Styczeƒ , , ,4 Luty , , ,3 Marzec , , ,2 Kwiecieƒ , , ,1 Maj , , ,4 Czerwiec , , ,1 Lipiec , , ,8 Sierpieƒ , , ,7 Wrzesieƒ , , ,0 Paêdziernik , , ,2 Listopad , , ,5 Grudzieƒ , , ,4 O g ó ł e m , , ,2 Dokonujàc podziału wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwi cej zdarzeƒ odnotowano w piàtki (16,3% ogółu), w poniedziałki (14,8 % ogółu) oraz w soboty (14,7 % ogółu). Mimo tego, e najmniej wypadków drogowych miało miejsce w niedziele (12,9% ogółu), to w wypadkach tych zgin ło najwi cej osób (16,6% ogółu). W niedziele, Êrednio w co siódmym wypadku ginàł człowiek, gdzie w piàtki w co dziewiàtym, w soboty w co ósmym, a w pozostałe dni w co dziesiàtym. Wypadki drogowe i ich skutki wg dni tygodnia Dni tygodnia Poniedziałek , , ,6 Wtorek , , ,1 Âroda , , ,3 Czwartek , , ,1 Piàtek , , ,1 Sobota , , ,4 Niedziela , , ,4 O g ó ł e m , , ,

11 Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych Wypadki drogowe wg dni tygodnia w 2008 roku 16,3 % 14,7 % 13,8 % poniedziałek czwartek niedziela 12,9 % wtorek piątek 13,9 % środa sobota 14,8 % 13,6 % Zarówno w 2008 r. jak i w latach poprzednich najwi ksze nasilenie wypadków wyst powało w godzinach 16 19, a szczególnie mi dzy godzinà 16 a 18, czyli w okresie bardzo du ego nat enia ruchu, zwiàzanego z powrotami z pracy. Najmniej wypadków odnotowano w godzinach 24 5, w tym czasie równie najmniej osób zostało rannych oraz poniosło Êmierç. Wypadki drogowe i ich skutki według godzin Godziny , , , , , , , , , ,9 97 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 O g ó ł e m , , ,0 Na wyst powanie wypadków drogowych wpływ majà tak e warunki atmosferyczne oraz widocznoêç, przy czym ten ostatni czynnik jest uzale niony od pory dnia i pory roku. Podobnie jak w roku 2007 najwi cej wypadków wydarzyło si przy dobrych warunkach atmosferycznych. W dobrych warunkach atmosferycznych kierujàcy czujà wi kszy komfort jazdy, rozwijajà wi ksze pr dkoêci, co w przypadku wystàpienia wypadku daje tragiczniejsze skutki. Najwi cej wypadków zanotowano w ciàgu dnia, co jest zwiàzane z wi kszym nat eniem ruchu w porze dziennej. Najwi kszy wskaênik osób zabitych wyst puje jednak w porze nocnej, na drogach nieoêwietlonych. W co czwartym takim wypadku ginàł człowiek, natomiast w warunkach dziennych w co dwunastym wypadku

12 Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych Wypadki drogowe i ich skutki wg warunków atmosferycznych* Warunki atmosferyczne Dobre warunki atmosferyczne Pochmurno Opady deszczu Opady Êniegu, gradu OÊlepiajàce słoƒce Silny wiatr Mgła, dym * W zwiàzku z mo liwoêcià wielokrotnego wyboru w nowej wersji SEWIK, w tabeli podano liczb wystàpieƒ w danych opcjach, a suma nie jest równa ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar. Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych porach doby OÊwietlenie W ciàgu dnia , , ,4 W okresie zmroku, Êwitu , , ,9 warunki na drogach oêwietlonych , , ,6 nocne na drogach nie oêwietlonych , , ,1 8,2 % III.2 Miejsca powstawania wypadków drogowych W 2008 roku zdecydowana wi kszoêç wypadków, bo wydarzyło si na obszarze zabudowanym (71,1%), zgin ło w nich osób, a zostało rannych. Poza obszarem zabudowanym miały miejsce (28,9%) wypadki. W ich wyniku zgin ło osób, a obra enia ciała odniosło uczestników ruchu. Wypadki drogowe i ich skutki wg obszaru wyst powania Obszar Liczba % Liczba % Liczba % Zabudowany , , ,7 Niezabudowany , , ,3 O g ó ł e m , , ,0 Mimo, i wi kszoêç wypadków wydarzyła si na obszarze zabudowanym, to w wyniku wypadków majàcych miejsce w obszarze niezabudowanym zgin ło wi cej osób. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywaç mo na w tym, e na obszarach niezabudowanych kierujàcy rozwijajà wi ksze pr dkoêci, cz sto w jednym samochodzie ginie wi cej ni jedna osoba, a ponadto pomoc lekarska dociera znacznie póêniej. Na prostych odcinkach dróg zaistniało wypadków (55%), Êmierç w nich poniosły osoby (65,3%), a rannych zostało (52,6%) uczestników ruchu. Kolejnym szczególnie niebezpiecznym miejscem sà skrzy owania z drogà z pierwszeƒstwem przejazdu, na ich obszarze miało miejsce wypadków (28%), Êmierç poniosło 818 osób (15% ogółu), a obra eƒ doznało osób (28,6%). Wypadki drogowe i ich skutki wg geometrii drogi * Miejsce zdarzenia 15,3 % Prosty odcinek drogi Zakr t, łuk Spadek Wzniesienie ,4 % 11,1 % światło dzienne noc - droga oświetlona zmrok, świt noc - droga nieoświetlona Skrzy owanie Wierzchołek wzniesienia z drogà z pierwszeƒstwem o ruchu okr nym dróg równorz dnych * W zwiàzku z mo liwoêcià wielokrotnego wyboru w nowej wersji SEWIK, w poz. 1-5 tabeli podano liczb wystàpieƒ w danych opcjach, a suma nie jest równa ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar

13 Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych Główne przyczyny wypadków na prostych odcinkach to: niedostosowanie pr dkoêci do warunków ruchu wypadków, nie udzielenie pierwszeƒstwa przejazdu wypadków, nieprawidłowe zachowanie si wobec pieszego wypadki, nieprawidłowe wyprzedzanie wypadków, nie zachowanie bezpiecznej odległoêci mi dzy pojazdami wypadki. Główne przyczyny wypadków na skrzy owaniach z pierwszeƒstwem przejazdu to: nie udzielenie pierwszeƒstwa przejazdu wypadków, nieprawidłowe zachowanie si wobec pieszego wypadków, niedostosowanie pr dkoêci do warunków ruchu wypadków. Główne przyczyny wypadków na zakr tach to: niedostosowanie pr dkoêci do warunków ruchu wypadki, jazda po niewłaêciwej stronie drogi 244 wypadki, nieprawidłowe wyprzedzanie 219 wypadków, nieprawidłowe wymijanie 197 wypadków. Wypadki drogowe i ich skutki wg miejsc ich powstawania Miejsce zdarzenia Jezdnia , , ,4 PrzejÊcie dla pieszych , , ,3 Pobocze , , ,2 Skarpa, rów , , ,2 Chodnik, droga dla pieszych 650 1,3 23 0, ,2 Wyjazd z posesji 525 1,2 43 0, ,0 Parking, plac 326 0,7 4 0, ,6 Przystanek komunikacji publicznej 254 0,5 24 0, ,5 Przejazd tramwajowy, torowisko 216 0,4 28 0, ,5 Droga dla rowerów 141 0,3 5 0, ,2 Most, wiadukt, estakada, tunel 164 0,3 31 0, ,3 Przejazd kolejowy - niestrze ony 88 0,2 31 0, ,2 Pas dzielàcy jezdni 71 0,1 10 0,2 94 0,2 Przejazd kolejowy strze ony 29 0,1 11 0,2 33 0,1 Przewiàzka na drogach dwujezdniowych 20 0,1 1 0,0 34 0,1 W 2008 roku zdecydowana wi kszoêç wypadków miała miejsce na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych. Na drogach tych doszło do wypadków, co stanowi 83,7% wszystkich wypadków: zgin ło w nich osób (89,2% ogółu zabitych), a zostało rannych (84,1%). Wypadki drogowe według rodzaju drogi Rodzaj drogi Autostrada 283 0,6 35 0, ,7 Droga ekspresowa 120 0,2 33 0, ,3 O dwóch jezdniach jednokierunkowych , , ,3 Droga jednokierunkowa ,0 45 0, ,8 Droga dwukierunkowa, jedno jezdniowa , , ,1 Główne przyczyny wypadków wyst pujàcych na drogach jedno jezdniowych dwukierunkowych to: niedostosowanie pr dkoêci do warunków ruchu wypadków, nie udzielenie pierwszeƒstwa przejazdu wypadków, nieprawidłowe zachowanie si wobec pieszego wypadków, nieprawidłowe wyprzedzanie wypadków, nie zachowanie bezpiecznej odległoêci mi dzy pojazdami wypadki, nieprawidłowe wykonywanie manewru skr tu wypadków. Główne przyczyny wypadków wyst pujàcych na drogach o dwóch jezdniach jednokierunkowych to: nie udzielenie pierwszeƒstwa przejazdu wypadków, nieprawidłowe zachowanie si wobec pieszego wypadków, niedostosowanie pr dkoêci do warunków ruchu 985 wypadków, nie zachowanie bezpiecznej odległoêci mi dzy pojazdami 410 wypadków

14 Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych III.3 Wypadki drogowe i ich skutki na głównych drogach kraju W Polsce, na autostradach, których długoêç wynosi 766 km doszło do 281 wypadków, w wyniku których 35 osób poniosło Êmierç, a 425 zostało rannych. Wypadki drogowe i ich skutki na autostradach 2007 rok 2008 rok Nr drogi A A A A A Łàczna długoêç dróg krajowych o twardej nawierzchni w Polsce wynosi ok km. Ogółem, na tych drogach miało miejsce wypadków (23,5% ogółu wypadków), zgin ło w nich osób (37,5% ogółu zabitych), a rany odniosły osoby (25,3% ogółu rannych). Wskaênik wypadków na 100 km wynosi 62. Najwi cej wypadków zanotowano na drodze nr 1, a nast pnie drogach: nr 7 i nr 8. Drogi krajowe o najwi kszym zagro eniu wypadkami drogowymi Nr drogi 2007 rok 2008 rok K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K Na drogach wojewódzkich, których długoêç wynosi km, doszło do wypadków, w wyniku których osób poniosło Êmierç, a zostało rannych

15 Rodzaje wypadków drogowych IV. RODZAJE WYPADKÓW DROGOWYCH Główne rodzaje wypadków drogowych SpoÊród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na pierwsze miejsce wysuwajà si zdarzenia, które zakwalifikowaç mo na do kategorii zderzenie si pojazdów w ruchu. W 2008 roku wypadków takich było , co stanowi 46,3% ogółu, Êmierç w nich poniosło osób (38,2% wszystkich zabitych), a rannych zostało osób (52,5% ogółu rannych). najechania na pieszego Nast pnym, najcz Êciej wyst pujàcym rodzajem wypadku, było najechanie na pieszego. Takich zdarzeƒ w 2008 roku odnotowano (29,9%), w ich wyniku zgin ły osoby (34%), a zostały ranne (22,3%). zderzenia boczne Rodzaje wypadków drogowych zderzenia czołowe 5462 Rodzaj zdarzenia Zderzenie boczne , , ,8 si pojazdów czołowe , , ,9 w ruchu tylne , , ,7 na pieszego , , ,3 na drzewo , , ,0 na słup, znak 936 1,9 88 1, ,0 Najechanie na unieruchomiony pojazd 483 1,0 31 0, ,0 na barier ochronnà 340 0,7 32 0, ,7 na zwierz 156 0,3 6 0, ,3 na dziur, wybój 51 0,1 4 0,1 64 0,1 na zapor kolejowà 7 0, ,0 Wywrócenie si pojazdu , , ,7 Wypadek z pasa erem 884 1,8 77 1, ,0 Inne rodzaje , , ,4 O g ó ł e m , , ,0 zderzenia tylne najechanie na drzewo wywrócenie się pojazdu inne rodzaje najechanie na słup, znak wypadek z pasażerem najechanie na unieruchomiony pojazd 483 najechanie na barierę ochronną

16 Przyczyny i sprawcy wypadków V. PRZYCZYNY I SPRAWCY WYPADKÓW WÊród czynników majàcych decydujàcy wpływ na bezpieczeƒstwo ruchu drogowego (człowiek droga pojazd), na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa si człowiek. To właênie zachowanie poszczególnych grup u ytkowników dróg generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych. Inne czynniki miały zdecydowanie mniejsze znaczenie. Wypadki i ich skutki wg sprawstwa Sprawstwo wypadków Wina kierujàcych Wina pieszych Współwina Inne przyczyny O G Ó Ł E M V.1 Wypadki z winy kierujàcych W 2008 roku kierujàcych pojazdami uczestniczyło w wypadkach drogowych. Z ich winy powstało wypadków (co stanowi 78,1% ogółu). W wyniku tych zdarzeƒ Êmierç poniosło osób, a zostało rannych. Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujàcych Przyczyny Niedost. pr dkoêci do warunków ruchu , , ,4 Nieprzest. pierwszeƒstwa przejazdu , , ,7 Wyprzedzanie , , ,4 Nieprawidłowe Omijanie 736 1,9 76 2, ,6 Wymijanie 623 1, , ,7 Zachowanie wobec pieszego , , ,5 Skr canie ,2 84 2, ,8 Cofanie 744 1,9 23 0, ,5 Zmiana pasa ruchu 555 1,4 54 1, ,5 Zawracanie 218 0,6 18 0, ,6 Przeje d anie drogi dla rowerów 44 0,1 1 0,0 46 0,1 Zatrzymanie, postój 36 0,1 0 0,0 38 0,1 Jazda po niewłaêciwej stronie drogi 973 2, , ,0 Jazda bez wymaganego oêwietlenia 93 0,2 25 0,7 94 0,2 Wjazd przy czerwonym Êwietle 572 1,5 25 0, ,6 Nie zachowanie bezpiecznej odległoêci mi dzy pojazdami ,0 64 1, ,9 Gwałtowne hamowanie 195 0,5 7 0, ,5 Zm czenie, zaêni cie 616 1, , ,7 Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów 91 0,2 7 0, ,2 O g ó ł e m , , ,0 Głównymi przyczynami wypadków było: niedostosowanie pr dkoêci do warunków ruchu wypadków, nieprzestrzeganie pierwszeƒstwa przejazdu wypadki, nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego (nieprawidłowe przeje d anie przejêç dla pieszych oraz nie ustàpienie pierwszeƒstwa pieszemu) wypadków

17 Przyczyny i sprawcy wypadków Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujàcych Analizujàc wiek i płeç kierujàcych, stwierdziç nale y, i najcz Êciej sprawcami wypadków w 2008 roku byli m czyêni kierujàcy pojazdami, którzy spowodowali 78,1% wypadków, natomiast kobiety spowodowały 17,4%. Niedost. prędkości do war. ruchu Płeç kierujàcych sprawców wypadków w 2008 roku. Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu Nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego ,5 % Nieprawidłowe wyprzedzanie Nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami ,1 % 17,4 % Nieprawidłowe skręcanie Jazda po niewłaściwej stronie drogi Nieprawidłowe cofanie 744 Nieprawidłowe omijanie Nieprawidłowe wymijanie Zmęczenie, zaśnięcie Wjazd przy czerwonym świetle Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu kobiety mężczyźni b/d Nieprawidłowe zawracanie Gwałtowne hamowanie Jazda bez wymaganego oświetlenia Nie przestrzeganie innych znaków i sygnałów Nieprawidłowe przejeżdżanie drogi dla rowerów Najwi kszà liczb sprawców wêród kierujàcych, zanotowano w przedziale wiekowym lat. Spowodowali oni wypadki (32,8% wypadków spowodowanych przez kierujàcych), zgin ło w nich osób, a osób zostało rannych. Najwy szy wskaênik liczby wypadków na populacji odnotowano jednak wêród kierujàcych w kategorii wiekowej lat. Jest to grupa osób, którà cechuje brak do- Êwiadczenia i umiej tnoêci w kierowaniu pojazdami oraz du a skłonnoêç do brawury i ryzyka. Przyczynà 49% wypadków, które spowodowali w 2008 roku była nadmierna pr dkoêç, o ci koêci tych zdarzeƒ Êwiadczy 68% zabitych spoêród uczestników tych zdarzeƒ

18 Przyczyny i sprawcy wypadków Sprawcy wypadków kierujàcy pojazdami wg grup wiekowych Grupy wieku Populacja* Wskaênik liczby wypadków na populacji , , , , , , , , ,87 70 i wi cej ,96 b/d Wypadki spowodowane przez kierujàcych w zestawieniu miesi cznym Miesiàce Styczeƒ , , ,5 Luty , , ,0 Marzec , , ,1 Kwiecieƒ , , ,2 Maj , , ,0 Czerwiec , , ,9 Lipiec , , ,6 Sierpieƒ , , ,0 Wrzesieƒ , , ,7 Paêdziernik , , ,2 Listopad , , ,8 Grudzieƒ , , ,9 O g ó ł e m , , ,0 * dane wg stanu na dzieƒ r. Najwi cej wypadków kierujàcy spowodowali w czerwcu (9,8% ogółu wypadków spowodowanych przez kierujàcych), w sierpniu (9,5%) i paêdzierniku (9,5%). Wypadki drogowe z winy kierujàcych według miesi cy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 30 31

19 Przyczyny i sprawcy wypadków W 2008 roku najwi cej wypadków spowodowanych przez kierujàcych pojazdami wydarzyło si w godzinach (13 575, co stanowi 34,9% wszystkich wypadków spowodowanych przez kierujàcych). W wyniku tych wypadków zgin ło osób (29,3%), a rannych zostało osób (34,4%). Wypadki spowodowane przez kierujàcych według godzin Godziny ,3 94 2, , ,1 80 2, , ,9 69 1, , ,9 61 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 O g ó ł e m , , ,0 W 2008 roku wêród ogółu sprawców - kierujàcych pojazdami, najliczniejszà grup (76,9%) stanowili kierujàcy samochodami osobowymi. Byli oni sprawcami wypadków drogowych, w których zgin ły osoby, a osób odniosło obra enia. Wypadki drogowe wg pojazdu sprawcy Pojazd sprawcy Rower Motorower Motocykl Samochód osobowy Autobus komunikacji publicznej inny Samochód ci arowy bez przyczepy do przewozu ładunku z przyczepà Ciàgnik rolniczy Pojazd wolnobie ny Tramwaj, trolejbus Inny pojazd Pojazd nieustalony V.2 Wypadki z winy pieszych Kolejnà grupà sprawców wypadków drogowych byli piesi. W 2008 roku spowodowali oni wypadków (12,7% ogółu wypadków), w wyniku których Êmierç poniosły osoby (18,5 % ogółu zabitych), a obra enia ciała odniosły osoby (8,6% ogółu rannych). Najcz stszà przyczynà było: wejêcie na jezdni bezpoêrednio przed jadàcym pojazdem wypadki, (tj. 57,3% wszystkich zdarzeƒ spowodowanych przez pieszych), przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 762 wypadki (12,3%), wejêcie na jezdni zza pojazdu, przeszkody 709 wypadków (11,4%) wejêcie na jezdni przy czerwonym Êwietle 513 wypadków (8,3%). W wi kszoêci ofiarami Êmiertelnymi, w tego typu wypadkach, byli sami piesi. W porównaniu z 2007 r. zanotowano mniejszà liczb osób zabitych w wypadkach spowodowanych przez pieszych o 101 osób

20 Przyczyny i sprawcy wypadków Przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych Przyczyny wypadków Nieostro ne wejêcie przed jadàcym poj , , ,5 na jezdni zza pojazdu, przeszkody ,4 50 5, ,5 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym , , ,3 WejÊcie na jezdnie przy czerwonym Êwietle 513 8,3 58 5, ,7 Stanie na jezdni, le enie 331 5, , ,2 Chodzenie nieprawidłowà strona drogi 287 4,6 93 9, ,9 Zatrzymanie si, cofni cie 49 0,8 5 0,5 44 0,8 O g ó ł e m , , ,0 Zarówno w przypadku pieszych jak i kierujàcych - sprawców wypadków drogowych, to głównie m czyêni przyczyniali si do ich powstania. Statystycznie 66,5 % wypadków spowodowanych przez pieszych było zawinionych przez m czyzn. Kobiety - piesze spowodowały 32,9 % wypadków. Najwi cej ofiar Êmiertelnych, bo 237 tj.24% ogółu, pochłon ły wypadki, które spowodowali piesi w wieku lat. Najliczniejszà grup pieszych sprawców wypadków stanowiły osoby w wieku 7-14 lat, które spowodowały 1007 wypadków. W stosunku do 2007 roku nastàpił niewielki spadek liczby wypadków spowodowanych przez pieszych w tej kategorii wiekowej oraz liczby osób zabitych i osób rannych, w tych wypadkach. Sprawcy wypadków piesi w poszczególnych grupach wiekowych Wypadki drogowe z winy pieszego Grupy wieku Populacja* Wskaênik liczby wypadków na populacji Wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem , , ,12 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym Wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle , , , , , ,59 70 i wi cej ,91 b/d Staniena jezdni, leżenie Chodzenie nieprawidłową stroną drogi Zatrzymanie się, cofnięcie * dane wg stanu na dzieƒ r. Najwi cej wypadków, podobnie jak w roku ubiegłym, piesi spowodowali w miesiàcach: grudzieƒ (659 wypadków, 123 zabite i 554 ranne), styczeƒ (649 wypadków, 110 zabitych, 551 rannych) i listopad (623 wypadki, 121 zabitych, 511 rannych). Jako jeden z czynników wpływajàcych na taki rozkład wypadków uznaç mo na złe warunki atmosferyczne panujàce w tym okresie, a tak e szybko zapadajàcy zmierzch, wówczas piesi stajà si mniej widoczni, co w połàczeniu z brakiem ostro noêci (tak pieszych, jak i kierujàcych) skutkuje du à liczbà wypadków. W miesiàcach tych, w godzinach miało miejsce Êrednio 40% wypadków powodowanych przez pieszych. W pozostałych miesiàcach godzinowy rozkład wypadków był równomierny, przy niewielkim wzroêcie w godzinach szczytu

21 Przyczyny i sprawcy wypadków Wypadki spowodowane przez pieszych w zestawieniu miesi cznym Miesiàce Styczeƒ , , ,3 Luty 526 8,5 97 9, ,2 Marzec 536 8,6 81 8, ,7 Kwiecieƒ 479 7,7 71 7, ,0 Maj 441 7,1 53 5, ,4 Czerwiec 403 6,5 51 5, ,8 Lipiec 357 5,7 33 3, ,2 Sierpieƒ 428 6,9 63 6, ,9 Wrzesieƒ 524 8,4 89 8, ,4 Paêdziernik 590 9, , ,3 Listopad , , ,5 Grudzieƒ , , ,3 O g ó ł e m , , ,0 V.3 Wypadki z winy pasa era Najmniej licznà grupà sprawców wypadków sà pasa erowie. W 2008 roku spowodowali oni 90 wypadków, w których 4 osoby zgin ły, a 91 zostało rannych. V.4 Wypadki z powodu niesprawnoêci technicznej pojazdu W 2008 roku stan techniczny pojazdu był przyczynà 143 wypadków drogowych, zgin ło w nich 13 osób, a rany odniosło 185. Najwi cej stwierdzono braków w oêwietleniu 53,1% oraz w ogumieniu 19,6%. Wypadki z powodu niesprawnoêci technicznej w 2008 roku 3,5 % 16,1 % Wypadki drogowe z winy pieszych według miesi cy 7,7 % ,1 % 19,6 % 200 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII braki w oświetleniu usterki układu hamulcowego braki w ogumieniu usterki układu kierowniczego inne usterki 36 37

22 Przyczyny i sprawcy wypadków VI. OFIARY WYPADKÓW DROGOWYCH Wypadki z powodu niesprawnoêci technicznej pojazdu Braki techniczne usterki układu hamulcowego usterki układu kierowniczego braki w oêwietleniu braki w ogumieniu inne usterki Ogółem V.5 Wypadki z innych przyczyn Na powstawanie wypadków drogowych wpływ majà tak e inne, poza wymienionymi powy ej, przyczyny. W 2008 roku miało miejsce takich zdarzeƒ, Êmierç w nich poniosły 653 osoby, a ranne zostały osoby. Inne przyczyny wypadków drogowych Braki techniczne VI.1 Ofiary wypadków drogowych W 2008 roku w wypadkach drogowych poszkodowane zostały osoby, w tym poniosło Êmierç, a zostało rannych. W porównaniu do 2007 roku oznacza to mniej ofiar o osoby, w tym ofiar Êmiertelnych o 146 i rannych o osób. Najcz Êciej uczestnicy ruchu drogowego gin li w wypadkach drogowych, które wydarzyły si poza obszarem zabudowanym. Prawie w co piàtym takim zdarzeniu ginàł człowiek, podczas gdy na obszarze zabudowanym, w co czternastym. Podobnie było w latach poprzednich. W ostatnich latach wypadki drogowe, które powstały na skutek jazdy z pr dkoêcià niedostosowanà do istniejàcych warunków na drodze, cechowały si doêç wysokà cz stotliwoêcià zgonów. W roku 2008, podobnie jak w latach wczeêniejszych, Êrednio w co siódmym takim wypadku ginàł człowiek. Bardzo licznà grup ofiar stanowià piesi, co wynika z du ego udziału potràceƒ w ogólnej liczbie wypadków (29,9% ogółu zdarzeƒ), oraz z prawidłowoêci, i na styku pojazd pieszy ten ostatni jest nara ony na znacznie wi ksze, ni kierujàcy niebezpieczeƒstwo. W roku 2008 w globalnej liczbie ofiar wypadków, najwi kszy odsetek stanowili kierujàcy samochodami osobowymi i ich pasa erowie (55,8%). Po ar pojazdu Niezawiniona niesprawnoêç techniczna pojazdu NiewłaÊciwy stan jezdni Nieprawidłowo zabezpieczone roboty drogowe 7 7 Nieprawidłowo działajàca sygnalizacja Êwietlna 1 1 Nieprawidłowo działajàca zapora, rogatka 1 1 Obiekty, zwierz ta na drodze Nagłe zasłabni cie kierujàcego OÊlepienie przez inny pojazd, słoƒce Przyczyny nieustalone Inne przyczyny O g ó ł e m

23 Ofiary wypadków drogowych Ofiary wypadku wg u ytkowników dróg Rodzaj u ytkownika drogi Ofiary Zabici Ranni Piesi Ogółem, w tym: sam. osobowymi rowerami Pasa erowie Kierujàcy motocyklami motorowerami sam. ci arowymi ciàgnikami autobusami tramwajami, trolejbusami innymi pojazdami Ogółem, w tym: sam. osobowych autobusów sam. ci arowych motorowerów motocykli tramwajów, trolejbusów ciàgników rowerów innych pojazdów O g ó ł e m Ofiary wypadków drogowych wg grup wiekowych Na 1 milion populacji Grupy wieku Zabici Ranni Zabici Ranni ,14 590, , , , , , , , , , , , , , , , ,24 70 i wi cej , ,19 b/d VI.2 Dzieci w wieku 0-14 lat ofiary wypadków drogowych W 2008 roku w Polsce miało miejsce wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 146 dzieci zgin ło, a doznało obra eƒ. W stosunku do roku 2007 liczba wypadków wzrosła o 47 (+0,8%), zmalała liczba zabitych o 10 (-6,4%) i rannych dzieci o 1 (-0,02%). WÊród ofiar wypadków najliczniejszà grup stanowili m czyêni. W 2008 roku zgin ło m czyzn (60,7% ogółu zabitych), a zostało rannych (59,3 % ogółu). Liczba kobiet - ofiar wypadków wyniosła zabitych (24,3%) i ranne (40,7%). Najliczniejszà grup zabitych osób (22,3% ogółu) i rannych osób (26,7% ogółu) stanowiły osoby w grupie wiekowej lat

24 Ofiary wypadków drogowych Wypadki drogowe i ich ofiary wêród dzieci w wieku 0-14 lat, w latach oraz populacja dzieci w poszczególnych latach Rok Ogółem 1999=100% Ogółem 1999=100% Ogółem 1999=100% Liczba dzieci w wieku 0-14 lat w tys , , ,0 7557,6 19, , , ,8 7294,4 19, , , ,8 7039,3 18, , , ,3 6804,3 17, , , ,7 6580,2 17, , , ,5 6479,6 17, , , ,6 6285,6 16, , , ,8 6104,6 16, , , ,8 6022,7 15, , , ,8 5862,5 15,4 Tendencja wypadków drogowych z udziałem dzieci w latach % populacji w stosunku do ogólnej liczby ludnoêci Wypadki z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat wg miesi cy Miesiàce Wiek ofiary Styczeƒ Luty Marzec Kwiecieƒ Maj Czerwiec Lipiec Sierpieƒ Wrzesieƒ Paêdziernik Listopad Grudzieƒ Najwi cej ofiar wypadków drogowych wêród dzieci odnotowano w grupie pasa- erów 81 zabitych (55,5% ogółu zabitych dzieci) i rannych (45% rannych dzieci) Najwi cej dzieci uczestniczy w wypadkach i zostaje rannych w miesiàcach maj- -sierpieƒ. Sà to miesiàce, w których najmłodsi ch tnie wychodzà z domu, sp dzajà czas na powietrzu, korzystajà z dróg je d àc na rowerach, wrotkach

25 Ofiary wypadków drogowych Udział dzieci w wypadkach drogowych wg rodzaju uczestnika Rodzaj uczestnika Wiek Pieszy Pasa er Kierujàcy Ogółem VII. BEZPIECZE STWO OSÓB PIESZYCH I INNYCH NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU Około 41% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowià niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Na t grup nale y zwróciç szczególnà uwag, poniewa w przeciwieƒstwie do poruszajàcych si samochodami, osoby te nie sà osłoni te karoserià samochodu, nie mogà liczyç na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeƒstwa. W 2008 roku najwi cej ofiar odnotowano wêród dzieci w przedziale wiekowym 7-14 lat, 97 zabitych i rannych. W grupie wiekowej 0-6 lat zgin ło 49 dzieci, a zostało rannych. Dzieci były sprawcami tylko wypadków drogowych (33% ogółu wypadków z ich udziałem), w których zgin ło 38 dzieci (26% zabitych dzieci) i rannych zostało (33,8% rannych dzieci). Pozostała wi kszoêç wypadków z udziałem dzieci i ofiar wêród nich (3 853 wypadki, 108 zabitych i rannych) spowodowana była przez dorosłych, bardzo cz sto przez samych rodziców. Grupà bardzo zagro onà wypadkami drogowymi jest te nieletnia młodzie w wieku lat. Na ogół sà to osoby, które aktywnie uczestniczà w ruchu drogowym. Cz Êciej ni młodsze dzieci poruszajà si samodzielnie po drogach, zarówno jako piesi jak i kierujàcy rowerami oraz motorowerami. W tej grupie wiekowej odnotowano w 2008 roku wzrost liczby ofiar. VII.1 Bezpieczeƒstwo osób pieszych W 2008 roku odnotowano wypadki z udziałem osób pieszych (30,6% ogółu), w których zgin ły osoby (34,8% ogółu), a odniosły obra enia ciała (23% ogółu). W wi kszoêci poszkodowanymi byli sami piesi, którzy swoim zachowaniem cz sto powodujà du e zagro enie. W omawianym roku piesi spowodowali 12,7% zdarzeƒ z ofiarami w ludziach. W miejscach udost pnionych dla ruchu pieszego zanotowano wypadki, stanowi to 62,2% wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Âmierç poniosło 686 osób (36,4% ogółu zabitych pieszych), rannych zostało osób (67,7% ogółu rannych pieszych). Ofiary wypadków drogowych w wieku 0-17 lat w latach Grupy wieku Zabici Ranni Zabici Ranni Zabici Ranni Zabici Ranni lat lat lat Wypadki drogowe i ich skutki w miejscach ruchu pieszych Wybrane miejsca ruchu pieszych Skrzy owanie PrzejÊcie dla pieszych Chodnik, droga dla pieszych Pobocze Przystanek komunikacji publicznej

26 Bezpieczeƒstwo osób pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu Wypadki drogowe na przejêciach dla pieszych Podobnie jak w latach poprzednich, najwi cej wypadków z udziałem pieszych i najtragiczniejsze ich skutki zanotowano w miesiàcach jesienno-zimowych (listopad styczeƒ). Na taki stan rzeczy wpływ majà nasze warunki klimatyczne, a zwłaszcza wczeênie zapadajàcy zmrok, gorsza widocznoêç i ÊliskoÊç jezdni (wydłu ona droga hamowania). Wypadki z udziałem pieszych wg miesi cy Styczeń Luty Mimo tego, e liczba wypadków na przejêciach dla pieszych maleje od 2000 roku, to jednak potràcenia w tych miejscach powinny budziç niepokój, gdy przejêcie dla pieszych w swej istocie gwarantowaç powinno tym uczestnikom ruchu bezpieczne przekroczenie jezdni. Udział procentowy wypadków w tych miejscach w stosunku do liczby wypadków z pieszymi systematycznie rósł z 28,9% w 2000 roku do 30,4% w roku W roku 2006 r. zmniejszył si do 27,4%, a w 2007 i 2008 wyniósł 28,5%. Marzec Kwiecień Maj Wypadki z udziałem pieszych w układzie miesi cznym Miesiàce Styczeƒ , , ,9 Luty , , ,9 Marzec , , ,1 Kwiecieƒ , , ,8 Maj ,7 98 5, ,0 Czerwiec 974 6,5 92 4, ,9 Lipiec 872 5,8 87 4, ,1 Sierpieƒ 933 6, , ,2 Wrzesieƒ , , ,7 Paêdziernik , , ,2 Listopad , , ,6 Grudzieƒ , , ,5 O g ó ł e m , , ,0 974 Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień wypadki zabici ranni 46 47

Wypadki drogowe. w Polsce w 2008 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2008 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2008 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2008 roku Warszawa 2009 Opracowanie: El bieta SYMON Wydział Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2008 ROKU WARSZAWA 2009 Opracowanie: Elżbieta SYMON - Wydział Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2016 ROKU WARSZAWA 2017 ROK Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku Warszawa, 2013 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU Warszawa, 2016 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku 81 83 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku Warszawa, 2011 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce Wypadki w drogowe 2012 roku w Polsce w 2014 roku Warszawa, 2015 2013

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe Wypadki w Polsce w drogowe 2012 roku w Polsce w 2013

Bardziej szczegółowo

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku BIURO RUCHU DROGOWEGO Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku Warszawa, 2017 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Akceptował: insp. Rafał

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki W 2012 roku wydarzyło się 37 046 wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym 3 246. W ich konsekwencji śmierć poniosło 3 571 osób. Wynika z tego, że w co jedenastym wypadku zginął co najmniej jeden

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2009 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2009 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2009 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2009 roku Warszawa, 2010 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/1541,bezpieczniej-na-polskich-drogach-raport-2005.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 02:30 Strona znajduje się w archiwum. BEZPIECZNIEJ

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 216 ROKU 2 W czerwcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 143 wypadki drogowe (o 74 więcej niż w czerwcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5.

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. 1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. Przyczyny i sprawcy 6. Ofiary wypadków drogowych 7. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2007 ROKU WARSZAWA 2008 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji Od roku 1990 liczba pojazdów silnikowych w Polsce wzrosła o 62,3%, w tym samochodów osobowych blisko dwukrotnie 99,65%,

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo!

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo! I. PRZEDMOWA Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu informację na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w 2005 roku. Publikacja ta to suche liczby, nie wolno jednak zapominać, że za każdą

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2004 ROKU WARSZAWA 2005 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Gorzów Wlkp., 06.11.2008 r. INFORMACJA dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych miesiącach

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie styczeń czerwiec 2007r., przedstawia się następująco zaistniało: 959 wypadków drogowych, 161 zabitych, 1173 rannych, zgłoszono także, 12727 kolizji drogowych.

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU 2 W grudniu 2015 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 134 wypadki drogowe (o 8 więcej niż w grudniu 2014 r.), w wyniku których 13 osób

Bardziej szczegółowo

1. Przedmowa 2. Wypadki i motoryzacja ogólne 3. Czas i miejsce powstawania wypadków 4. Rodzaje wypadków 5. Przyczyny i sprawcy 6.

1. Przedmowa 2. Wypadki i motoryzacja ogólne 3. Czas i miejsce powstawania wypadków 4. Rodzaje wypadków 5. Przyczyny i sprawcy 6. 1. Przedmowa 2. Wypadki i motoryzacja ogólne 3. Czas i miejsce powstawania wypadków 4. Rodzaje wypadków 5. Przyczyny i sprawcy 6. Ofiary wypadków drogowych 7. Bezpieczeństwo osób pieszych i innych niechronionych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU GDAŃSK, LUTY 2015 I. S T A N B E Z P I E C Z EŃSTWA R U C H

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Warszawa, czerwiec 2010 r. Porównanie czynów śmiertelnych w Polsce w latach 2007-2009 6000

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU 2 W lutym 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 74 wypadki drogowe (o 12 więcej niż w lutym 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 217 ROKU 2 W lipcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 1 wypadków drogowych (o 29 więcej niż w lipcu 216 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU 2 W marcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 2 więcej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 216 ROKU 2 W lipcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 46 więcej niż w lipcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 217 ROKU 2 W maju 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadków drogowych (o 33 więcej niż w maju 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 216 ROKU 2 W kwietniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 95 wypadków drogowych (o 16 więcej niż w kwietniu 215 r.), w wyniku których nikt

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD DO

ZA OKRES OD DO Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatu Wejherowskiego W okresie od 01 stycznia 2013 do 30 września 2013r. na drogach powiatu wejherowskiego zaistniało 993 zdarzeń drogowych, w tym 137

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 217 ROKU 2 W marcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 54 więcej niż w marcu 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP Źródło: http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/5112,maj-2009.html Wygenerowano: Niedziela, 5 listopada 2017, 15:49 Strona znajduje się w archiwum. MAJ 2009 W maju

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2012 ROKU do użytku wewnętrznego 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok W 2014 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 418 wypadków drogowych, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU 2 W maju 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 151 wypadków drogowych (o 65 więcej niż w maju 2015 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku Załącznik nr 1 Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE do roku 2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2014 ROKU 1. Dane ogólne o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z siedzibą w RADOMIU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO A N A L I Z A STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA OBSZARZE KWP zs. w RADOMIU 2015 rok Radom, luty 2016 SPIS TREŚCI I. Wpływ

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 216 ROKU 2 W grudniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 142 wypadki drogowe (o 39 więcej niż w grudniu 215 r.), w wyniku których 6 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 216 ROKU 2 W listopadzie 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 111 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w listopadzie 215 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku Kraków, styczeń 2012 rok W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 21 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu Warszawa, 211 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROCZNA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

ANALIZA ROCZNA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Akceptuję W Y D Z I A Ł R U C H U D R O G O W E G O K O M E N D Y S T O Ł E C Z N E J P O L I C J I ANALIZA ROCZNA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ZA OKRES STYCZEŃ GRUDZIEŃ 216 ROK WARSZAWA, LUTY

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów silnikowych w Polsce systematycznie rośnie. lata Tab.1 Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2013 roku na drogach województwa zachodniopomorskiego odnotowano 1 503 wypadki drogowe, w których 155 osób poniosło śmierć i 1 812 osób zostało rannych. Do Policji zgłoszono

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Racławice 13 marca 2015 r. Stan bezpieczeństwa w ruchu

Bardziej szczegółowo

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 Sierpień 2005 Adam Kucharz Informacja Nr 1144 W

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO

NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w 2016 roku Analiza danych o wypadkach drogowych Przemysław Skoczyński W 2016 roku w Polsce odnotowano 33 664 1 wypadki drogowe, w których zginęło 3 026 osób, a

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Warszawa 28 września 2016 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Warszawa 28 września 2016 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat Warszawa 28 września 216 r. 1 1,% 17,2% 115,8% 126,9% 131,% 137,% 143,8% 147,9% 152,7% 157,4% 163,% 16815923 183547 19471836 21336913

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 216 ROKU 2 W sierpniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 125 wypadków drogowych (o 5 więcej niż w sierpniu 215 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2015

I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2015 I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2015 W 2015 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 298 wypadków drogowych, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 216 ROKU 2 W październiku 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 13 wypadki drogowe (o 18 więcej niż w październiku 215 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski Miliony 1 KONICA

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

Województwo zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie 1 Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje z Niemcami od zachodu oraz z województwem pomorskim, wielkopolskim lubuskim. Podzielony jest na

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA MIASTA GDAŃSKA ZA ROK 2012

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA MIASTA GDAŃSKA ZA ROK 2012 RAPORT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA MIASTA GDAŃSKA ZA ROK 2012 AUTOR: MGR INŻ. AGATA LEWANDOWSKA DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU Gdańsk, wrzesień 2013 SPIS TREŚCI SPIS TABEL...

Bardziej szczegółowo

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach woj. zachodniopomorskiego z udziałem pieszych i rowerzystów za okres 10 miesięcy 2008 roku I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski ILOŚĆ POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD Gdańsk, grudzień 2010 r. Egz. nr... Projekt wykonały Połączone Zespoły Autorskie Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej jako Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Lęborski

Bardziej szczegółowo

KATEDRA BUDOWNICTWA DROGOWEGO

KATEDRA BUDOWNICTWA DROGOWEGO BYDGOSZCZ 2008 RAPORT O STANIE BRD KATEDRA BUDOWNICTWA DROGOWEGO UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY - 54-9. BEZPIECZE STWO ROWERZYSTÓW Liczba zdarze drogowych z udzia em rowerzy- stów

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 2016 roku

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 2016 roku WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 216 roku WRD KWP SZCZECIN I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 216 W 216 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 332 wypadki drogowe,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO IV Raport Warmińsko - Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w województwie warmińsko - mazurskim w roku 15 Wypadek drogowy zdarzenie drogowe, w wyniku

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym W 2008 roku na terenie KPP Inowrocław zaistniało 2391 zdarzeń drogowych, z czego 2270 to kolizje drogowe, a 121 to wypadki drogowe. W zdarzeniach tych 152 osoby doznały

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO V Raport Warmińsko - Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w województwie warmińsko - mazurskim w roku 16 Wypadek drogowy zdarzenie drogowe, w wyniku którego

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM SZCZECIN 2010 1 Szczecin, dnia 8 lutego 2011 roku Wstęp Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje

Bardziej szczegółowo

ranni w w yniku najechania na drzew o

ranni w w yniku najechania na drzew o INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ZAKRESIE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z NAJECHANIEM POJAZDEM NA DRZEWO Wypadki i ich ofiary na skutek najechania

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT : Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski A 00 Piotr Guzewski A A A A A A Miliony ILOŚĆ POJAZDÓW SILNIKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI styczeń czerwiec 2016 r. ANALIZA O STANIE BEZPIECZEŃ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu leszczyńskiego w pierwszym półroczu 2013 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu leszczyńskiego w pierwszym półroczu 2013 roku Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu leszczyńskiego w pierwszym półroczu 2013 roku Komendant Miejski Policji w Lesznie insp. Henryk Kasiński Komenda Miejska Policji w Lesznie

Bardziej szczegółowo