SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AMICUS za okres od do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AMICUS za okres od 1.01.2013 do 31.12."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AMICUS za okres od do I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 1. Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AMICUS 2. Siedziba i adres: ul. Grunwaldzka 13, Ostróda 3. Data i nr wpisu do KRS: data powstania r.; rejestracja w Sądzie r. 4. Numer KRS , REGON: W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia działa w składzie: a) do roku Zarząd Stowarzyszenia: Komisja Rewizyjna: Prezes: Wojciech Paliński Wiceprezes: Elżbieta Rosiewicz Skarbnik: Ilona Suszczyńska Sekretarz: Beata Synowiec Przewodniczący Mirosław Radzimiński Członek: Joanna Jędrzejczyk Członek: Elżbieta Szczepańska b) za sprawą rezygnacji Wojciecha Palińskiego z prezesa Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu z dnia roku w skład Zarządu weszły Grażyna Modrzewska, Anna Mówińska. Uchwałą nr 1 Zebrania Zarządu z dnia na prezesa Stowarzyszenia została przyjęta Grażyna Modrzewska, Anna Mówińska na członka. Zarząd Stowarzyszenia: Prezes: Grażyna Modrzewska Wiceprezes: Elżbieta Rosiewicz Skarbnik: Ilona Suszczyńska Sekretarz: Beata Synowiec Członek: Anna Mówińska Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Mirosław Radzimiński Członek: Mariola Kuras Członek: Elżbieta Szczepańska 6. Cele statutowe Stowarzyszenia: 1. Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego, nauczycielom, opiekunom i specjalistom zajmującym się problemami związanymi z edukacją, wychowaniem, opieką oraz terapią dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 2. Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów dotyczących rewalidacji, terapii oraz innych związanych z szeroko rozumianym wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 3. Promowanie integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem rówieśniczym. 1

2 4. Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z różnorodnych dziedzin i obszarów życia. 5. Wszechstronna pomoc w rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak i wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych. 6. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, opieki, warsztatów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz szkoleń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. 7. Prowadzenie poradnictwa w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 8. Organizowanie zajęć profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie objawom patologii społecznej. 9. Organizowanie pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych ubóstwem. 10. Popularyzacja wśród dzieci niepełnosprawnych zajęć sportowych, jako formy spędzania czasu wolnego i sposobu stymulacji rozwoju. 11. Wzrost aktywności i motywacji osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym swojej miejscowości, regionu i kraju. 12. Rozwijanie talentów i zdolności osób niepełnosprawnych. 13. Promocja twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie. 14. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i tożsamości kulturowej u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. 15. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy mających na celu zdobycie zawodu przez młodzież niepełnosprawną. 16. Upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju dziecka. 17. Popularyzowanie tematyki związanej z różnorodnymi formami terapii, edukacji oraz metodami wspomagającymi i stymulującymi rozwój dziecka. 18. Rozwój nowatorskiej myśli pedagogicznej, popularyzowanie metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 19. Dbałość o przestrzeganie praw dzieci niepełnosprawnych. II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 1. Formy realizacji celów Stowarzyszenia określone w Statucie odbywają się poprzez: a. Popularyzację wiedzy oraz doskonalenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób zajmujących się wspieraniem rozwoju dzieci niepełnosprawnych, kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków. b. Organizowanie i prowadzenie: placówek oświatowych, ośrodków konsultacyjnych, poradni specjalistycznych, grup terapeutycznych. c. Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form doskonalących dla nauczycieli, rodziców i innych osób zainteresowanych. d. Organizowanie wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów itp. e. Organizowanie zajęć sportowych (zawodów, konkursów, turniejów itp.) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 2

3 f. Organizowanie różnorodnych form rekreacji i czynnego spędzania czasu wolnego (obozów sportowych, biwaków, wycieczek, rajdów, spływów, zajęć pływackich na basenie itp.). g. Organizowanie różnorodnych form integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ze środowiskiem rówieśniczym (biwaki, obozy integracyjne, wycieczki, konkursy itp.) h. Organizowanie imprez artystycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej np. konkursów plastycznych, wokalnych, recytatorskich. i. Organizowanie kiermaszów i wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych. j. Organizowanie zajęć specjalistycznych, stymulujących rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (np. hipoterapii, zajęć na basenie, hydroterapii, logoterapii, dogoterapii). k. Organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców. l. Wydawanie poradników, informatorów i publikacji dotyczących szeroko rozumianego wspomagania rozwoju oraz wyrównywana szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami w rozwoju. m. Współpracę z instytucjami i jednostkami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi stowarzyszeniami, instytucjami oświatowymi i naukowymi oraz podmiotami zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych. n. Zbieranie funduszy na działalność statutową. 2. Zgodnie z celami statutowymi (Statut Stowarzyszenia rozdz. 2 9 i 10) w roku 2013 Stowarzyszenie "Amicus" zrealizowało następujące działania: 2.1.W zakresie popularyzacji i organizacji zajęć sportowych dla dzieci niepełnosprawnych: a. O zdrowie dbamy - w basenie pływamy - kontynuacja opracowanie i realizacja w ramach zadania publicznego. W projekcie uczestniczyły dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym z Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Ostródzie - łącznie 15 uczniów i 2 wychowawców. Cel główny projektu zakładał podejmowanie działań sprzyjających popularyzacji dbania o własne zdrowie poprzez aktywność fizyczną oraz integrację osób pełnosprawnych z niepełnosprawnym intelektualnie w środowisku lokalnym. b. Nauka jazdy na nartach - w miejscowości Ruś k/ Olsztyna. W zadaniu wzięło udział 14 (7 dziewczynek i 7 chłopców- wychowanków ZPSW-R w Ostródzie) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W zajęciach uczestniczyli pod opieką 2 członków Stowarzyszenia- nauczycieli z przygotowaniem sportowym. c. Basen dla dzieci niepełnosprawnych - dofinansowano wyjście na basen dla 18 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które na co dzień są wychowankami internatu ZPSW-R w Ostródzie. Wyjście na basen było nagrodą za dobre zachowanie w roku szkolnym oraz podsumowaniem grupowego konkursu zachowania i czystości. d. Wyjście na kręgle - zorganizowano i dofinansowano wyjście na kręgle dla 14 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (8 chłopców, 6 dziewczynek) - laureatów konkursu 3

4 Super wychowanek oraz Kultura słowa, zorganizowanego przez członków Stowarzyszenia w internacie ZPSWR w Ostródzie. Wyjście do kręgielni miało na celu promocję właściwego zachowania, integrację dzieci oraz przybliżenie ciekawych form aktywnego spędzania czasu wolnego W zakresie zbierania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia zorganizowano akcje informacyjne o działaniach oraz misji Stowarzyszenia: a. Opracowano ulotkę informacyjną o działalności Amicusa, powielono ją nieodpłatnie w 400 egzemplarzach i promowano wśród lokalnej społeczności. b. Zredagowano i wysłano wiele listów za pomocą poczty internetowej do fundacji, firm oraz osób prywatnych działających na terenie kraju z prośbą o wsparcie, c. Systematycznie zamieszczano na stronie Stowarzyszenia informacje o działalności z prośbą o wsparcie. d. W lokalnej prasie ukazały się notatki o projektach realizowanych przez Stowarzyszenie. e. Udzielono 2 wywiady w Radiu Mazury, zachęcające lokalna społeczność do udziału w akcji Świąteczna adopcja rodziny w potrzebie. f. Zorganizowano 3 promocyjne kiermasze prac osób niepełnosprawnych intelektualnie prezentujące Stowarzyszenie: w szkole i internacie ZPSWR w Ostródzie oraz podczas imprezy mikołajkowej w Hali Arena Ostróda. a. Nawiązano współpracę z różnymi instytucjami, firmami prywatnymi: Bankiem PKO BP, Bankiem PKO S.A., Bankiem Zachodnim WBK, Bankiem Spółdzielczym w Lubawie, Firmą WIKS-BUD, Salonem Kwiatowy Floristina, Firmą Wagon Serwice, PHUP Alles- All, PHU Ever, Pekao Financial Services Sp w Warszawie, Firmą Yacht, Senatorem panem Gorczycą, pracownikami firmy ZUS, Polska Grafika Samochodowa Spółka W Ostródzie, nauczycielami SP nr 3, Radiem Mazury, Głosem Ostródy, prywatnymi firmami i osobami W zakresie współpracy z instytucjami i jednostkami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi stowarzyszeniami oraz promowania integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem: b. We wszystkich podejmowanych działaniach ściśle współpracowano z Zespołem Placówek Szkolno - Wychowawczo Rewalidacyjnych w Ostródzie, włączając do realizowanych zadań nauczycieli placówki, adresując większość projektów do niepełnosprawnych uczniów Zespołu. c. Kontynuowano współpracę ze szkołami masowymi, włączając uczniów szkół masowych w charakterze wolontariuszy do realizacji projektów, którymi beneficjentami były dzieci niepełnosprawne intelektualnie (kontynuowano współpracę z uczniami Gimnazjum nr 1 w Ostródzie realizacja projektu O zdrowie dbamy - w basenie pływamy - kontynuacja oraz Szkoły Podstawowej nr 3- zbiórka darów w ramach Świątecznej adopcji rodziny w potrzebie ; uczniowie SP3 wzięli czynny udział w akcji organizowania świątecznej pomocy). Celem było uwrażliwienie dzieci prawidłowo rozwijających się na potrzeby ich niepełnosprawnych rówieśników. 4

5 d. Kontynuowano współpracę z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CWOP w Ostródzie (udział w ankietach, przekazywanie informacji), Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie. e. Pozyskano do współpracy podczas realizowanych przedsięwzięć i projektów instytucje: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Urząd Miasta, PFRON W ramach organizowania zajęć profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie objawom patologii społecznej, stymulowania aktywności i motywacji osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym: a. Ośmiorgu dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie - laureatom konkursu matematycznego MATMA dofinansowano zakup nagród. Konkurs organizowali członkowie Stowarzyszenia w ZPSWR w Ostródzie. b. Zakupiono bilety i dofinansowano 2 wyjazdy dla łącznie 15 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (przebywających w internacie ZPSWR w Ostródzie) do kina Helios w Olsztynie w celu propagowania aktywnego sposobu wolnego czasu i korzystania z dóbr kultury. c. Dofinansowano nagrody (wyjście na kręgle i pizzę) oraz dyplomy dla zwycięskiej drużyny biorącej udział w konkursie Znam Zasady Ruchu Drogowego, propagującym bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Konkurs przeprowadzili członkowie Stowarzyszenia wśród dzieci niepełnosprawnych intelektualnie mieszkających w internacie ZPSWR w Ostródzie. W zadaniu brało udział 16 wychowanków. d. Sfinansowano aktywne spędzanie czasu dla 10 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w klubie kręglowym Dario Bowling. W ramach zajęć dzieci bawiły się aktywnie grając w kręgle, spożywając wspólnie pizzę. Celem imprezy było kultywowanie tradycji grupowej oraz zacieśnienie więzi rówieśniczych. Sfinansowano także imprezę urodzinową dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z grupy drugiej internatu ZPSWR - w ramach uroczystości zakupiono pizzę i napoje. e. Zakupiono upominki (pamiątkowe poduszki ze zdjęciem) dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 4 absolwentów kończących naukę zawodową w ZPSWR w Ostródzie - w celu wzmacniania poczucie własnej wartości osób niepełnosprawnych, zacieśniania więzi. f. Sfinansowano nagrody (dyplomy, słodycze i posiłek w restauracji McDonalds w Ostródzie oraz wyjście na kręgle) dla 14 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków internatu ZPSWR w Ostródzie, biorących udział w konkursach: Super wychowanek, Super uczeń i Kultura słowa, propagujących właściwe wzorce zachowania. 2.5.Rozbudzanie ciekawości poznawczej i tożsamości kulturowej u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie: a. Dofinansowano dwudniową wycieczkę zorganizowaną siedmiorgu niepełnosprawnym intelektualnie dzieciom z klasy szóstej ZPSWR w Ostródzie do gospodarstwa agroturystycznego Marysiowe Łąki w Pupkach i do miejsc kultury w Olsztynie. 5

6 Podczas wycieczki dzieci miały okazję m. in. wziąć udział w warsztatach wypiekania chleba metodą tradycyjną, zwiedziły mini zoo, odwiedziły restaurację McDonalds w Olsztynie oraz wybrały się do kina Helios. Wycieczka była okazją do poszerzenia wiedzy i zainteresowań wychowanków, służyła integracji oraz uczyła zachowania w różnych miejscach publicznych. b. Dofinansowano wycieczkę edukacyjną 17 dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie, uczniom ZPSW-R w Ostródzie. Wyjazd obejmował zwiedzanie Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni oraz ZOO w Gdańsku. c. Dofinansowano pobyt w Niemczech młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (8 osób) z ZPSWR w Ostródzie, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, realizującej międzynarodowy projekt teatralny. Dzieci podczas pobytu z młodzieżą niemiecką i francuską, dzięki dofinansowaniu, otrzymały bilety wstępu na basen, zakupiono im napoje, lody oraz frytki podczas wycieczek w Niemczech. 2.6.W ramach promocji twórczości osób niepełnosprawnych, rozwijania talentów i zdolności: a. Zorganizowano promocyjny Kiermasz Prac Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie prezentujący dorobek podopiecznych Stowarzyszenia podczas imprezy mikołajkowej w Hali Arena w Ostródzie. Na kiermaszu wystawione zostały prace dzieci wykonane podczas zajęć z terapii różnorodne ozdoby świąteczne, kartki, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród gości odwiedzających stoisko. b. Dofinansowano zakup nagród (słodyczy raz wyjście do restauracji na pizzę) dla dzieci niepełnosprawnych uczestniczących w konkursie plastycznym Najładniejsza Marzanna zorganizowanym przez członków Stowarzyszenia w internacie ZPSWR w Ostródzie. c. Dofinansowano zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego zorganizowanego w ZPSWR Ziemie naszym ekologicznym domem. Efektem były pięknie wykonane plakaty ekologiczne, które zostały wystawione na terenie zespołu. d. Sfinansowano oprawę muzyczna balu karnawałowego dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie zorganizowanego w internacie ZPSWR w Ostródzie. 2.7.W ramach organizowania pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych ubóstwem: a. Zorganizowano w grudniu akcję Świąteczna adopcja rodziny w potrzebie. Celem akcji była pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, które borykają się z problemami finansowymi, tak by mogły godnie spędzić Święta Bożego Narodzenia. Do akcji włączyło się wiele osób, które spośród ubogich 12 rodzin wybrały tę, której przygotowały pomoc świąteczną. Stowarzyszenie nie otrzymywało darów, pośredniczyło natomiast w nawiązaniu kontaktów między rodziną potrzebującą a osobami niosącymi pomoc. Akcja była nagłaśniana w Radiu Mazury oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia. b. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dofinansowano paczki bożonarodzeniowe dla 30 niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków internatu ZPSWR w Ostródzie. 6

7 c. Z okazji świąt Bożego Narodzenia pozyskano darczyńców upominków (odtwarzaczy mp3), które przekazano dziesięciorgu dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie, przebywającym w domach dziecka, uczącym się w ZPSWR w Ostródzie. d. Dofinansowano zakup okularów dla dwojga dzieci niepełnosprawnych intelektualnie pochodzących z ubogich rodzin wielodzietnych Pozyskano środki i włączono się w realizację programów i projektów: a. Pozyskano do współpracy Firmę DEMUTH EXPO, która zaprosiła 100 niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia do zabawy w Hali Arena Ostróda podczas imprezy Bajkowy Mikołaj. Dzieci mogły korzystać z placu zabaw wyposażonego w różnorodne sprzęty do gier i zabaw, otrzymały nieodpłatnie paczki od Mikołaja o wartości 20 zł każda. b. Byliśmy współpartnerami z Gimnazjum Nr 1 w Ostródzie w realizacji projektu Integracyjne ferie w mieście (kontynuacja). Podstawowym celem projektu było wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego, zniesienie barier ograniczających szanse osób niepełnosprawnych oraz osób z biednych środowisk na udział w normalnym życiu, a także uwrażliwienie dzieci i młodzieży z normalnych środowisk na problemy takich osób. Oferta skierowana była do tej części osób, które pochodzą ze środowisk zaniedbanych i tych, którzy potrzebują szczególnej opieki i zainteresowania. Zajęcia zrealizowano w ciągu 1 dnia ferii zimowych: r.Odbył się wyjazd do kina Helios w Olsztynie na film,,ralph Demolka (3D) oraz wspólny posiłek w KFC. W projekcie uczestniczyło 6 uczniów gimnazjum Nr 1 w Ostródzie, 6 uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie i 4 podopiecznych Stowarzyszenia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (uczniowie ZPSW-R w Ostródzie). c. Fundacja PEKAO w Warszawie przekazała Stowarzyszeniu dofinansowanie na realizację celów Statutowych. d. Fundacja Bankowa im. Dr M. Kantona w Warszawie wsparła działalność statutową stowarzyszenia. III. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE Stowarzyszenie brało udział w konkursach dla organizacji pozarządowych organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: 1. Dotacja 2500 zł na ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie na popularyzowanie w środowisku lokalnym zdrowego i aktywnego stylu życia O zdrowie dbamy - w basenie pływamy. W projekcie uczestniczyły dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie z ZPSW-R w Ostródzie - łącznie 15 uczniów. Cel główny projektu zakładał podejmowanie działań sprzyjających popularyzacji dbania o własne zdrowie poprzez aktywność fizyczną oraz integrację osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi intelektualnie w środowisku lokalnym. 7

8 2. Dotacja 4914,13 zł z Urzędu Miasta w Ostródzie na projekt W dżungli miejskiej, czyli uczymy się aktywnie wypoczywać korzystając z dobrodziejstw cywilizacji imprezę turystyczną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach wypoczynku w miejskiej dżungli odbyła się 3 dniowa wycieczka do Trójmiasta, podczas której młodzież poznała sposoby spędzania czasu wolnego w dużym mieście. Dzięki wycieczce uczestnicy mieli możliwości skorzystać z dóbr kultury niedostępnych dla nich w małej miejscowości: ZOO, kino 5D, Muzeum Marynarki Wojennej oraz Okręt Błyskawica, koncert w Katedrze w Oliwie. Nauczyli się także aktywnie organizować czas wolny. 3. Dotacja 700 zł z Urzędu Miasta na dofinansowanie zakupu materiałów do dekoracji oraz nagrody dla laureatów IV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Śpiewać każdy może. Głównym celem festiwalu było wyrównywanie szans młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z rodzin zagrożonych patologią i alkoholizmem oraz szeroko pojęta profilaktyka, przeciwdziałanie szerzącym się nałogom wynikającym z braku alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Podczas festiwalu swoje muzyczne zdolności prezentowało 16 niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków z Ośrodków Szkolno Wychowawczych województwa Warmińsko Mazurskiego i uczniowie szkół masowych z Ostródy. 4. Dotacja 500 zł od Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Ostródzie na 3-dniową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą wokół Wielkich Jezior Mazurskich. Beneficjentami byli wychowankowie szóstej grupy opiekuńczo-wychowawczej ZPSWR. Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzali miejscowości regionu warmińsko-mazurskiego. Pozyskane środki przeznaczono na zakwaterowanie, wyżywienie, pokrycie kosztów atrakcji turystycznych, np. rejs po jeziorze Tałty, bilety wstępu do różnych obiektów. 5. Dotacja 1494,26 zł z Urzędu Miasta na program profilaktyczny mający na celu zapobieganie nałogom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez rozwijanie zainteresowań kucharskich pt. Kuchnie świata. 6. Dotacja 6664,16 zł ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie (z funduszy PFRON) Dofinansowano wycieczkę - 20 uczniom ZPSWR w Ostródzie, która były realizowana w ramach projektu Na Bursztynowym Szlaku Malbork, Trójmiasto. Wyjazd obejmował pobyt w ośrodku wypoczynkowym, zwiedzanie muzeum zamkowego w Malborku, akwarium w Gdyni, muzeum Dar Pomorza, molo w Sopocie. IV. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU I SYTUACJI FINANSOWEJ: 1. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. 2. Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. 3. Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych. 4. Stowarzyszenie AMICUS posiada rachunek bankowy w Banku PKO BP. 5. Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2013 r.wynosił 8

9 8802, 07 zł., w kasie 428,34 zł. Stowarzyszenie na dzień 31 grudnia 2013 r. nie posiadało lokat bankowych. 6. Wartość aktywów stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2013 r ,41 zł ; wartość zobowiązań Stowarzyszenia w sprawozdaniach - 0 zł. 7. Stowarzyszenie nie nabyło obligacji ani nie objęło udziałów lub akcji w innych podmiotach. 8. Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości. V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, ROZLICZENIACH STOWARZYSZENIA: 1. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Stowarzyszeniu Amicus żadna kontrola. 2. Stowarzyszenie nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS. 3. W 2013 r. nie składało miesięcznych deklaracji do ZUS. 4. Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS regulowane są na bieżąco. VI. INFORMACJA O DOKUMENTACH PODATKOWYCH 1. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT 2. Stowarzyszenie składa deklarację podatkową CIT do Urzędu Skarbowego w Ostródzie VII. INFORMACJA O PODJĘTYH UCHWAŁACH PRZEZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 1. Posiedzenia Zarządu w dniu Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia kwot na dofinansowanie w kwocie 150 zł nagród dla laureatów konkursu Super wychowanek i Kultura słowa 2. Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwał nr 1 w sprawie zatwierdzenia kwot na dofinansowanie w kwocie 160 zł wyjazdu do Malej Rusi młodzieży biorącej udział w nauce jazdy na nartach oraz zakupu obuwia zimowego w kwocie 60 zł dla wychowanka internatu 3. Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia kwot na dofinansowanie nagród w kwocie 100 zł dla laureatów konkursu na Najładniejszą marzannę oraz sfinansowanie w kwocie 77 zł wyjścia grupy internackiej do pizzerni z okazji obchodów urodzin grupowych 4. Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia kwot na dofinansowanie wyjazdu w kwocie 200 zł grupy drugiej z internatu do kina i zakup biletów na seans filmowy, dofinansowanie nagród w kwocie 700 zł dla zwycięzców IV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Śpiewać 9

10 każdy może, dofinansowanie nagród oraz papieru wizytowego do dyplomów w kwocie 45,49 zł dla zwycięzców konkursu Ziemia naszym ekologicznym domem 5. Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia kwot na dofinansowanie wyjazdu w kwocie 50 zł grupy VII z internatu i zakup biletów na seans filmowy, dofinansowanie nagród w konkursie matematycznym Matma Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwał nr 1 w sprawie zatwierdzenia kwot na dofinansowanie w kwocie 200 zł pamiątek dla absolwentów ZSZ naszego Ośrodka, dofinansowanie w kwocie 150 zł dwudniowej wycieczki klasy I do gospodarstwa agroturystycznego Marysiowe Łąki 7. Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwał nr 1 w sprawie zatwierdzenia kwot na dofinansowanie w kwocie 300 zł nagród dla wychowanków grupy V internatu SOSW na podsumowanie grupowego konkursu zachowania i czystości oraz wyjścia na basen i do kręgielni z okazji grupowych urodzin wychowanków, dofinansowanie nagród w kwocie 50 zł dla czterech laureatów szkolnego konkursu Super uczeń i Dbam o kulturę słowa 8. Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwała nr 1 w sprawie pełnienia funkcji z Zarządzie Stowarzyszenia 9. Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia kwot na dofinansowanie w kwocie 100 zł nagród na konkurs wiedzy o ruchu drogowym,dofinansowanie w kwocie 70 zł wycieczki szkolnej do Trójmiasta, zarezerwowanie zaliczki w kwocie 600 zł na wkład własny Stowarzyszenia na poczet projektu aplikowanego do PCPR w Ostródzie Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia protokołu z Bilansu Otwarcia Stowarzyszenia Amicus na dzień opracowany przez komisję w dniu Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwała nr 1 w sprawie rozszerzenia usługi bankowej o dostęp internetowy do konta i wyznaczenia Prezes Stowarzyszenia Amicus Grażyny Modrzewskiej jako osoby mogącej samodzielnie jednoosobowo wykonywać przelewy i dysponować kartą bankomatową. 11. Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwała nr 1 w sprawie anulowania zobowiązania w kwocie 1115 zł na konto pozostałych przychodów jako zobowiązanie wynikające z lat poprzednich Uchwała nr 2 w sprawie przeksięgowania wyniku finansowego z lat poprzednich w kwocie 3.945,37 zł na konto pozostałych przychodów Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia dokumentu dla Stowarzyszenia Polityki Rachunkowości i planu kont Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia "Amicus 10

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU Dane o organizacji Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz OSTOJA adres siedziby: ul. Stawowa 1a, 50-015 Wrocław organizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Dar Serca w Dąbrowie Górniczej za rok 2010.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Dar Serca w Dąbrowie Górniczej za rok 2010. Pieczątka podmiotu Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Dar Serca w Dąbrowie Górniczej za rok 2010. 1. Dane organizacji: Stowarzyszenie Dar Serca 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul.laski 107

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W OLSZTYNIE W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W OLSZTYNIE W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W OLSZTYNIE W 2014 ROKU 1. Informacje ogólne dotyczące stowarzyszenia: Adres: 10-691 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W OLSZTYNIE W 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W OLSZTYNIE W 2008 ROKU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W OLSZTYNIE W 2008 ROKU W skład ZARZĄDU TPD WMOR wchodzą: Leszek Kirzenkowski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010. STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO DZIECIOM RADOŚĆ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010. 1) nazwa Stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚRODKA AKTYWNOŚCI W LUBAWIE za 2012 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚRODKA AKTYWNOŚCI W LUBAWIE za 2012 rok Załącznik UCHWAŁY Nr 2/2013 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚRODKA AKTYWNOŚCI W LUBAWIE z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie: zatwierdzenia,,sprawozdania MERYTORYCZNEGO z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W OLSZTYNIE W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W OLSZTYNIE W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W OLSZTYNIE W 2013 ROKU 1. Informacje ogólne dotyczące stowarzyszenia: Adres: 10-691 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Dane o organizacji Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz OSTOJA adres siedziby: ul. Stawowa 1a, 50-015 Wrocław organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2006

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2006 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2006 1) Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 1 1. Informacje podstawowe: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Powiat POLSKA 06.11.2009

Powiat POLSKA 06.11.2009 Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011 Formularz należy wypełnić w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2006r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2006r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2006r. 1)nazwa stowarzyszenia, jego siedzibę i adres, datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU Dane o organizacji: Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz OSTOJA adres siedziby: ul. Stawowa 1a, 50-015 Wrocław organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA LUBARTÓW ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA LUBARTÓW ZA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/262/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA LUBARTÓW ZA 2013

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Organizacja Pożytku Publicznego 02-670 Warszawa ul. Puławska 232

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Organizacja Pożytku Publicznego 02-670 Warszawa ul. Puławska 232 Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Organizacja Pożytku Publicznego 02-670 Warszawa ul. Puławska 232 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2009 Sporządzone wg rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2008 1) Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 1 1. Informacje podstawowe: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OTOCZENIA RAZEM za rok 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OTOCZENIA RAZEM za rok 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OTOCZENIA RAZEM za rok 2010 Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia Razem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/60111 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 27 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR IX/60111 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 27 czerwca 2011 roku UCHWAŁA NR IX/60111 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów za 2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2010 działalności Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Organizacji Pożytku Publicznego

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2010 działalności Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Organizacji Pożytku Publicznego SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2010 działalności Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna

Bardziej szczegółowo

UCHW ALA NR XL VII1/262/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHW ALA NR XL VII1/262/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHW ALA NR XL VII1/262/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawre: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W 2010 ROKU Dane o organizacji Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz OSTOJA adres siedziby: ul. Stawowa 1a, 50-015 Wrocław organizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne za 2010 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej ISKIERKA 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009 2013 w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. W związku z funkcjonowaniem w powiecie opolskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010r. KRS 0000098 165 Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010r. 1)nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA za rok 2013 INFORMACJE OGÓLNE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA za rok 2013 INFORMACJE OGÓLNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA za rok 2013 INFORMACJE OGÓLNE W naszej działalności najważniejsza jest pomoc na rzecz dzieci, przede wszystkim tych, które muszą pokonywać w życiu przeszkody,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W OLSZTYNIE W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W OLSZTYNIE W 2006 ROKU 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W OLSZTYNIE W 2006 ROKU Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko Mazurski Oddział

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży. za rok 2010. merytoryczne.

Sprawozdanie. Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży. za rok 2010. merytoryczne. SPOŁECZNO OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM EDUKATOR 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29a, tel/fax (086) 215 04 63 e-mail: sosppin@poczta.onet.pl Bank BPH S.A. O/Łomża

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2010

Sprawozdanie za rok 2010 Sprawozdanie za rok 2010 Z działalności Fundacji Bezpieczne Miasto w Zielonej Górze od 1. stycznia 2010 r. do 31. grudnia 2010 r. zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w

Bardziej szczegółowo