SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AMICUS za okres od do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AMICUS za okres od 1.01.2013 do 31.12."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AMICUS za okres od do I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 1. Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AMICUS 2. Siedziba i adres: ul. Grunwaldzka 13, Ostróda 3. Data i nr wpisu do KRS: data powstania r.; rejestracja w Sądzie r. 4. Numer KRS , REGON: W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia działa w składzie: a) do roku Zarząd Stowarzyszenia: Komisja Rewizyjna: Prezes: Wojciech Paliński Wiceprezes: Elżbieta Rosiewicz Skarbnik: Ilona Suszczyńska Sekretarz: Beata Synowiec Przewodniczący Mirosław Radzimiński Członek: Joanna Jędrzejczyk Członek: Elżbieta Szczepańska b) za sprawą rezygnacji Wojciecha Palińskiego z prezesa Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu z dnia roku w skład Zarządu weszły Grażyna Modrzewska, Anna Mówińska. Uchwałą nr 1 Zebrania Zarządu z dnia na prezesa Stowarzyszenia została przyjęta Grażyna Modrzewska, Anna Mówińska na członka. Zarząd Stowarzyszenia: Prezes: Grażyna Modrzewska Wiceprezes: Elżbieta Rosiewicz Skarbnik: Ilona Suszczyńska Sekretarz: Beata Synowiec Członek: Anna Mówińska Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Mirosław Radzimiński Członek: Mariola Kuras Członek: Elżbieta Szczepańska 6. Cele statutowe Stowarzyszenia: 1. Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego, nauczycielom, opiekunom i specjalistom zajmującym się problemami związanymi z edukacją, wychowaniem, opieką oraz terapią dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 2. Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów dotyczących rewalidacji, terapii oraz innych związanych z szeroko rozumianym wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 3. Promowanie integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem rówieśniczym. 1

2 4. Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z różnorodnych dziedzin i obszarów życia. 5. Wszechstronna pomoc w rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak i wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych. 6. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, opieki, warsztatów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz szkoleń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. 7. Prowadzenie poradnictwa w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 8. Organizowanie zajęć profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie objawom patologii społecznej. 9. Organizowanie pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych ubóstwem. 10. Popularyzacja wśród dzieci niepełnosprawnych zajęć sportowych, jako formy spędzania czasu wolnego i sposobu stymulacji rozwoju. 11. Wzrost aktywności i motywacji osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym swojej miejscowości, regionu i kraju. 12. Rozwijanie talentów i zdolności osób niepełnosprawnych. 13. Promocja twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie. 14. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i tożsamości kulturowej u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. 15. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy mających na celu zdobycie zawodu przez młodzież niepełnosprawną. 16. Upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju dziecka. 17. Popularyzowanie tematyki związanej z różnorodnymi formami terapii, edukacji oraz metodami wspomagającymi i stymulującymi rozwój dziecka. 18. Rozwój nowatorskiej myśli pedagogicznej, popularyzowanie metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 19. Dbałość o przestrzeganie praw dzieci niepełnosprawnych. II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 1. Formy realizacji celów Stowarzyszenia określone w Statucie odbywają się poprzez: a. Popularyzację wiedzy oraz doskonalenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób zajmujących się wspieraniem rozwoju dzieci niepełnosprawnych, kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków. b. Organizowanie i prowadzenie: placówek oświatowych, ośrodków konsultacyjnych, poradni specjalistycznych, grup terapeutycznych. c. Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form doskonalących dla nauczycieli, rodziców i innych osób zainteresowanych. d. Organizowanie wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów itp. e. Organizowanie zajęć sportowych (zawodów, konkursów, turniejów itp.) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 2

3 f. Organizowanie różnorodnych form rekreacji i czynnego spędzania czasu wolnego (obozów sportowych, biwaków, wycieczek, rajdów, spływów, zajęć pływackich na basenie itp.). g. Organizowanie różnorodnych form integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ze środowiskiem rówieśniczym (biwaki, obozy integracyjne, wycieczki, konkursy itp.) h. Organizowanie imprez artystycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej np. konkursów plastycznych, wokalnych, recytatorskich. i. Organizowanie kiermaszów i wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych. j. Organizowanie zajęć specjalistycznych, stymulujących rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (np. hipoterapii, zajęć na basenie, hydroterapii, logoterapii, dogoterapii). k. Organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców. l. Wydawanie poradników, informatorów i publikacji dotyczących szeroko rozumianego wspomagania rozwoju oraz wyrównywana szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami w rozwoju. m. Współpracę z instytucjami i jednostkami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi stowarzyszeniami, instytucjami oświatowymi i naukowymi oraz podmiotami zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych. n. Zbieranie funduszy na działalność statutową. 2. Zgodnie z celami statutowymi (Statut Stowarzyszenia rozdz. 2 9 i 10) w roku 2013 Stowarzyszenie "Amicus" zrealizowało następujące działania: 2.1.W zakresie popularyzacji i organizacji zajęć sportowych dla dzieci niepełnosprawnych: a. O zdrowie dbamy - w basenie pływamy - kontynuacja opracowanie i realizacja w ramach zadania publicznego. W projekcie uczestniczyły dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym z Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Ostródzie - łącznie 15 uczniów i 2 wychowawców. Cel główny projektu zakładał podejmowanie działań sprzyjających popularyzacji dbania o własne zdrowie poprzez aktywność fizyczną oraz integrację osób pełnosprawnych z niepełnosprawnym intelektualnie w środowisku lokalnym. b. Nauka jazdy na nartach - w miejscowości Ruś k/ Olsztyna. W zadaniu wzięło udział 14 (7 dziewczynek i 7 chłopców- wychowanków ZPSW-R w Ostródzie) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W zajęciach uczestniczyli pod opieką 2 członków Stowarzyszenia- nauczycieli z przygotowaniem sportowym. c. Basen dla dzieci niepełnosprawnych - dofinansowano wyjście na basen dla 18 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które na co dzień są wychowankami internatu ZPSW-R w Ostródzie. Wyjście na basen było nagrodą za dobre zachowanie w roku szkolnym oraz podsumowaniem grupowego konkursu zachowania i czystości. d. Wyjście na kręgle - zorganizowano i dofinansowano wyjście na kręgle dla 14 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (8 chłopców, 6 dziewczynek) - laureatów konkursu 3

4 Super wychowanek oraz Kultura słowa, zorganizowanego przez członków Stowarzyszenia w internacie ZPSWR w Ostródzie. Wyjście do kręgielni miało na celu promocję właściwego zachowania, integrację dzieci oraz przybliżenie ciekawych form aktywnego spędzania czasu wolnego W zakresie zbierania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia zorganizowano akcje informacyjne o działaniach oraz misji Stowarzyszenia: a. Opracowano ulotkę informacyjną o działalności Amicusa, powielono ją nieodpłatnie w 400 egzemplarzach i promowano wśród lokalnej społeczności. b. Zredagowano i wysłano wiele listów za pomocą poczty internetowej do fundacji, firm oraz osób prywatnych działających na terenie kraju z prośbą o wsparcie, c. Systematycznie zamieszczano na stronie Stowarzyszenia informacje o działalności z prośbą o wsparcie. d. W lokalnej prasie ukazały się notatki o projektach realizowanych przez Stowarzyszenie. e. Udzielono 2 wywiady w Radiu Mazury, zachęcające lokalna społeczność do udziału w akcji Świąteczna adopcja rodziny w potrzebie. f. Zorganizowano 3 promocyjne kiermasze prac osób niepełnosprawnych intelektualnie prezentujące Stowarzyszenie: w szkole i internacie ZPSWR w Ostródzie oraz podczas imprezy mikołajkowej w Hali Arena Ostróda. a. Nawiązano współpracę z różnymi instytucjami, firmami prywatnymi: Bankiem PKO BP, Bankiem PKO S.A., Bankiem Zachodnim WBK, Bankiem Spółdzielczym w Lubawie, Firmą WIKS-BUD, Salonem Kwiatowy Floristina, Firmą Wagon Serwice, PHUP Alles- All, PHU Ever, Pekao Financial Services Sp w Warszawie, Firmą Yacht, Senatorem panem Gorczycą, pracownikami firmy ZUS, Polska Grafika Samochodowa Spółka W Ostródzie, nauczycielami SP nr 3, Radiem Mazury, Głosem Ostródy, prywatnymi firmami i osobami W zakresie współpracy z instytucjami i jednostkami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi stowarzyszeniami oraz promowania integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem: b. We wszystkich podejmowanych działaniach ściśle współpracowano z Zespołem Placówek Szkolno - Wychowawczo Rewalidacyjnych w Ostródzie, włączając do realizowanych zadań nauczycieli placówki, adresując większość projektów do niepełnosprawnych uczniów Zespołu. c. Kontynuowano współpracę ze szkołami masowymi, włączając uczniów szkół masowych w charakterze wolontariuszy do realizacji projektów, którymi beneficjentami były dzieci niepełnosprawne intelektualnie (kontynuowano współpracę z uczniami Gimnazjum nr 1 w Ostródzie realizacja projektu O zdrowie dbamy - w basenie pływamy - kontynuacja oraz Szkoły Podstawowej nr 3- zbiórka darów w ramach Świątecznej adopcji rodziny w potrzebie ; uczniowie SP3 wzięli czynny udział w akcji organizowania świątecznej pomocy). Celem było uwrażliwienie dzieci prawidłowo rozwijających się na potrzeby ich niepełnosprawnych rówieśników. 4

5 d. Kontynuowano współpracę z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CWOP w Ostródzie (udział w ankietach, przekazywanie informacji), Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie. e. Pozyskano do współpracy podczas realizowanych przedsięwzięć i projektów instytucje: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Urząd Miasta, PFRON W ramach organizowania zajęć profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie objawom patologii społecznej, stymulowania aktywności i motywacji osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym: a. Ośmiorgu dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie - laureatom konkursu matematycznego MATMA dofinansowano zakup nagród. Konkurs organizowali członkowie Stowarzyszenia w ZPSWR w Ostródzie. b. Zakupiono bilety i dofinansowano 2 wyjazdy dla łącznie 15 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (przebywających w internacie ZPSWR w Ostródzie) do kina Helios w Olsztynie w celu propagowania aktywnego sposobu wolnego czasu i korzystania z dóbr kultury. c. Dofinansowano nagrody (wyjście na kręgle i pizzę) oraz dyplomy dla zwycięskiej drużyny biorącej udział w konkursie Znam Zasady Ruchu Drogowego, propagującym bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Konkurs przeprowadzili członkowie Stowarzyszenia wśród dzieci niepełnosprawnych intelektualnie mieszkających w internacie ZPSWR w Ostródzie. W zadaniu brało udział 16 wychowanków. d. Sfinansowano aktywne spędzanie czasu dla 10 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w klubie kręglowym Dario Bowling. W ramach zajęć dzieci bawiły się aktywnie grając w kręgle, spożywając wspólnie pizzę. Celem imprezy było kultywowanie tradycji grupowej oraz zacieśnienie więzi rówieśniczych. Sfinansowano także imprezę urodzinową dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z grupy drugiej internatu ZPSWR - w ramach uroczystości zakupiono pizzę i napoje. e. Zakupiono upominki (pamiątkowe poduszki ze zdjęciem) dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 4 absolwentów kończących naukę zawodową w ZPSWR w Ostródzie - w celu wzmacniania poczucie własnej wartości osób niepełnosprawnych, zacieśniania więzi. f. Sfinansowano nagrody (dyplomy, słodycze i posiłek w restauracji McDonalds w Ostródzie oraz wyjście na kręgle) dla 14 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków internatu ZPSWR w Ostródzie, biorących udział w konkursach: Super wychowanek, Super uczeń i Kultura słowa, propagujących właściwe wzorce zachowania. 2.5.Rozbudzanie ciekawości poznawczej i tożsamości kulturowej u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie: a. Dofinansowano dwudniową wycieczkę zorganizowaną siedmiorgu niepełnosprawnym intelektualnie dzieciom z klasy szóstej ZPSWR w Ostródzie do gospodarstwa agroturystycznego Marysiowe Łąki w Pupkach i do miejsc kultury w Olsztynie. 5

6 Podczas wycieczki dzieci miały okazję m. in. wziąć udział w warsztatach wypiekania chleba metodą tradycyjną, zwiedziły mini zoo, odwiedziły restaurację McDonalds w Olsztynie oraz wybrały się do kina Helios. Wycieczka była okazją do poszerzenia wiedzy i zainteresowań wychowanków, służyła integracji oraz uczyła zachowania w różnych miejscach publicznych. b. Dofinansowano wycieczkę edukacyjną 17 dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie, uczniom ZPSW-R w Ostródzie. Wyjazd obejmował zwiedzanie Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni oraz ZOO w Gdańsku. c. Dofinansowano pobyt w Niemczech młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (8 osób) z ZPSWR w Ostródzie, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, realizującej międzynarodowy projekt teatralny. Dzieci podczas pobytu z młodzieżą niemiecką i francuską, dzięki dofinansowaniu, otrzymały bilety wstępu na basen, zakupiono im napoje, lody oraz frytki podczas wycieczek w Niemczech. 2.6.W ramach promocji twórczości osób niepełnosprawnych, rozwijania talentów i zdolności: a. Zorganizowano promocyjny Kiermasz Prac Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie prezentujący dorobek podopiecznych Stowarzyszenia podczas imprezy mikołajkowej w Hali Arena w Ostródzie. Na kiermaszu wystawione zostały prace dzieci wykonane podczas zajęć z terapii różnorodne ozdoby świąteczne, kartki, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród gości odwiedzających stoisko. b. Dofinansowano zakup nagród (słodyczy raz wyjście do restauracji na pizzę) dla dzieci niepełnosprawnych uczestniczących w konkursie plastycznym Najładniejsza Marzanna zorganizowanym przez członków Stowarzyszenia w internacie ZPSWR w Ostródzie. c. Dofinansowano zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego zorganizowanego w ZPSWR Ziemie naszym ekologicznym domem. Efektem były pięknie wykonane plakaty ekologiczne, które zostały wystawione na terenie zespołu. d. Sfinansowano oprawę muzyczna balu karnawałowego dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie zorganizowanego w internacie ZPSWR w Ostródzie. 2.7.W ramach organizowania pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych ubóstwem: a. Zorganizowano w grudniu akcję Świąteczna adopcja rodziny w potrzebie. Celem akcji była pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, które borykają się z problemami finansowymi, tak by mogły godnie spędzić Święta Bożego Narodzenia. Do akcji włączyło się wiele osób, które spośród ubogich 12 rodzin wybrały tę, której przygotowały pomoc świąteczną. Stowarzyszenie nie otrzymywało darów, pośredniczyło natomiast w nawiązaniu kontaktów między rodziną potrzebującą a osobami niosącymi pomoc. Akcja była nagłaśniana w Radiu Mazury oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia. b. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dofinansowano paczki bożonarodzeniowe dla 30 niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków internatu ZPSWR w Ostródzie. 6

7 c. Z okazji świąt Bożego Narodzenia pozyskano darczyńców upominków (odtwarzaczy mp3), które przekazano dziesięciorgu dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie, przebywającym w domach dziecka, uczącym się w ZPSWR w Ostródzie. d. Dofinansowano zakup okularów dla dwojga dzieci niepełnosprawnych intelektualnie pochodzących z ubogich rodzin wielodzietnych Pozyskano środki i włączono się w realizację programów i projektów: a. Pozyskano do współpracy Firmę DEMUTH EXPO, która zaprosiła 100 niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia do zabawy w Hali Arena Ostróda podczas imprezy Bajkowy Mikołaj. Dzieci mogły korzystać z placu zabaw wyposażonego w różnorodne sprzęty do gier i zabaw, otrzymały nieodpłatnie paczki od Mikołaja o wartości 20 zł każda. b. Byliśmy współpartnerami z Gimnazjum Nr 1 w Ostródzie w realizacji projektu Integracyjne ferie w mieście (kontynuacja). Podstawowym celem projektu było wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego, zniesienie barier ograniczających szanse osób niepełnosprawnych oraz osób z biednych środowisk na udział w normalnym życiu, a także uwrażliwienie dzieci i młodzieży z normalnych środowisk na problemy takich osób. Oferta skierowana była do tej części osób, które pochodzą ze środowisk zaniedbanych i tych, którzy potrzebują szczególnej opieki i zainteresowania. Zajęcia zrealizowano w ciągu 1 dnia ferii zimowych: r.Odbył się wyjazd do kina Helios w Olsztynie na film,,ralph Demolka (3D) oraz wspólny posiłek w KFC. W projekcie uczestniczyło 6 uczniów gimnazjum Nr 1 w Ostródzie, 6 uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie i 4 podopiecznych Stowarzyszenia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (uczniowie ZPSW-R w Ostródzie). c. Fundacja PEKAO w Warszawie przekazała Stowarzyszeniu dofinansowanie na realizację celów Statutowych. d. Fundacja Bankowa im. Dr M. Kantona w Warszawie wsparła działalność statutową stowarzyszenia. III. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE Stowarzyszenie brało udział w konkursach dla organizacji pozarządowych organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: 1. Dotacja 2500 zł na ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie na popularyzowanie w środowisku lokalnym zdrowego i aktywnego stylu życia O zdrowie dbamy - w basenie pływamy. W projekcie uczestniczyły dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie z ZPSW-R w Ostródzie - łącznie 15 uczniów. Cel główny projektu zakładał podejmowanie działań sprzyjających popularyzacji dbania o własne zdrowie poprzez aktywność fizyczną oraz integrację osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi intelektualnie w środowisku lokalnym. 7

8 2. Dotacja 4914,13 zł z Urzędu Miasta w Ostródzie na projekt W dżungli miejskiej, czyli uczymy się aktywnie wypoczywać korzystając z dobrodziejstw cywilizacji imprezę turystyczną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach wypoczynku w miejskiej dżungli odbyła się 3 dniowa wycieczka do Trójmiasta, podczas której młodzież poznała sposoby spędzania czasu wolnego w dużym mieście. Dzięki wycieczce uczestnicy mieli możliwości skorzystać z dóbr kultury niedostępnych dla nich w małej miejscowości: ZOO, kino 5D, Muzeum Marynarki Wojennej oraz Okręt Błyskawica, koncert w Katedrze w Oliwie. Nauczyli się także aktywnie organizować czas wolny. 3. Dotacja 700 zł z Urzędu Miasta na dofinansowanie zakupu materiałów do dekoracji oraz nagrody dla laureatów IV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Śpiewać każdy może. Głównym celem festiwalu było wyrównywanie szans młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z rodzin zagrożonych patologią i alkoholizmem oraz szeroko pojęta profilaktyka, przeciwdziałanie szerzącym się nałogom wynikającym z braku alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Podczas festiwalu swoje muzyczne zdolności prezentowało 16 niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków z Ośrodków Szkolno Wychowawczych województwa Warmińsko Mazurskiego i uczniowie szkół masowych z Ostródy. 4. Dotacja 500 zł od Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Ostródzie na 3-dniową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą wokół Wielkich Jezior Mazurskich. Beneficjentami byli wychowankowie szóstej grupy opiekuńczo-wychowawczej ZPSWR. Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzali miejscowości regionu warmińsko-mazurskiego. Pozyskane środki przeznaczono na zakwaterowanie, wyżywienie, pokrycie kosztów atrakcji turystycznych, np. rejs po jeziorze Tałty, bilety wstępu do różnych obiektów. 5. Dotacja 1494,26 zł z Urzędu Miasta na program profilaktyczny mający na celu zapobieganie nałogom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez rozwijanie zainteresowań kucharskich pt. Kuchnie świata. 6. Dotacja 6664,16 zł ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie (z funduszy PFRON) Dofinansowano wycieczkę - 20 uczniom ZPSWR w Ostródzie, która były realizowana w ramach projektu Na Bursztynowym Szlaku Malbork, Trójmiasto. Wyjazd obejmował pobyt w ośrodku wypoczynkowym, zwiedzanie muzeum zamkowego w Malborku, akwarium w Gdyni, muzeum Dar Pomorza, molo w Sopocie. IV. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU I SYTUACJI FINANSOWEJ: 1. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. 2. Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. 3. Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych. 4. Stowarzyszenie AMICUS posiada rachunek bankowy w Banku PKO BP. 5. Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2013 r.wynosił 8

9 8802, 07 zł., w kasie 428,34 zł. Stowarzyszenie na dzień 31 grudnia 2013 r. nie posiadało lokat bankowych. 6. Wartość aktywów stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2013 r ,41 zł ; wartość zobowiązań Stowarzyszenia w sprawozdaniach - 0 zł. 7. Stowarzyszenie nie nabyło obligacji ani nie objęło udziałów lub akcji w innych podmiotach. 8. Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości. V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, ROZLICZENIACH STOWARZYSZENIA: 1. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Stowarzyszeniu Amicus żadna kontrola. 2. Stowarzyszenie nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS. 3. W 2013 r. nie składało miesięcznych deklaracji do ZUS. 4. Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS regulowane są na bieżąco. VI. INFORMACJA O DOKUMENTACH PODATKOWYCH 1. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT 2. Stowarzyszenie składa deklarację podatkową CIT do Urzędu Skarbowego w Ostródzie VII. INFORMACJA O PODJĘTYH UCHWAŁACH PRZEZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 1. Posiedzenia Zarządu w dniu Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia kwot na dofinansowanie w kwocie 150 zł nagród dla laureatów konkursu Super wychowanek i Kultura słowa 2. Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwał nr 1 w sprawie zatwierdzenia kwot na dofinansowanie w kwocie 160 zł wyjazdu do Malej Rusi młodzieży biorącej udział w nauce jazdy na nartach oraz zakupu obuwia zimowego w kwocie 60 zł dla wychowanka internatu 3. Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia kwot na dofinansowanie nagród w kwocie 100 zł dla laureatów konkursu na Najładniejszą marzannę oraz sfinansowanie w kwocie 77 zł wyjścia grupy internackiej do pizzerni z okazji obchodów urodzin grupowych 4. Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia kwot na dofinansowanie wyjazdu w kwocie 200 zł grupy drugiej z internatu do kina i zakup biletów na seans filmowy, dofinansowanie nagród w kwocie 700 zł dla zwycięzców IV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Śpiewać 9

10 każdy może, dofinansowanie nagród oraz papieru wizytowego do dyplomów w kwocie 45,49 zł dla zwycięzców konkursu Ziemia naszym ekologicznym domem 5. Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia kwot na dofinansowanie wyjazdu w kwocie 50 zł grupy VII z internatu i zakup biletów na seans filmowy, dofinansowanie nagród w konkursie matematycznym Matma Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwał nr 1 w sprawie zatwierdzenia kwot na dofinansowanie w kwocie 200 zł pamiątek dla absolwentów ZSZ naszego Ośrodka, dofinansowanie w kwocie 150 zł dwudniowej wycieczki klasy I do gospodarstwa agroturystycznego Marysiowe Łąki 7. Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwał nr 1 w sprawie zatwierdzenia kwot na dofinansowanie w kwocie 300 zł nagród dla wychowanków grupy V internatu SOSW na podsumowanie grupowego konkursu zachowania i czystości oraz wyjścia na basen i do kręgielni z okazji grupowych urodzin wychowanków, dofinansowanie nagród w kwocie 50 zł dla czterech laureatów szkolnego konkursu Super uczeń i Dbam o kulturę słowa 8. Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwała nr 1 w sprawie pełnienia funkcji z Zarządzie Stowarzyszenia 9. Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia kwot na dofinansowanie w kwocie 100 zł nagród na konkurs wiedzy o ruchu drogowym,dofinansowanie w kwocie 70 zł wycieczki szkolnej do Trójmiasta, zarezerwowanie zaliczki w kwocie 600 zł na wkład własny Stowarzyszenia na poczet projektu aplikowanego do PCPR w Ostródzie Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia protokołu z Bilansu Otwarcia Stowarzyszenia Amicus na dzień opracowany przez komisję w dniu Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwała nr 1 w sprawie rozszerzenia usługi bankowej o dostęp internetowy do konta i wyznaczenia Prezes Stowarzyszenia Amicus Grażyny Modrzewskiej jako osoby mogącej samodzielnie jednoosobowo wykonywać przelewy i dysponować kartą bankomatową. 11. Posiedzenie Zarządu w dniu Uchwała nr 1 w sprawie anulowania zobowiązania w kwocie 1115 zł na konto pozostałych przychodów jako zobowiązanie wynikające z lat poprzednich Uchwała nr 2 w sprawie przeksięgowania wyniku finansowego z lat poprzednich w kwocie 3.945,37 zł na konto pozostałych przychodów Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia dokumentu dla Stowarzyszenia Polityki Rachunkowości i planu kont Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia "Amicus 10

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE ORAZ INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH AMICUS W OSTRÓDZIE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku WESPÓŁ za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku WESPÓŁ za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku WESPÓŁ za rok 2012 I Dane organizacji 1) Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku WESPÓŁ za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku WESPÓŁ za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku WESPÓŁ za rok 2011 I Dane organizacji 1) Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY GŁUCHEJ FAMILIA Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000099741 Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 ul.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012 KRS 00003777308 REGON 280591432 ADRES 11-034 STAWIGUDA UL. KWIIATOWA 6a Tel.89 5125276 e-mail

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 za okres 01.01.2012-31.12.2012 05.12.2005 zostaliśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Zgodnie z obowiązkami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. A I. Dane o Stowarzyszeniu: 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 1 1. Informacje podstawowe: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2012 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach Szansa Dzieciom z siedzibą w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12. Oława, 02.04.2013 r SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.2011 r Dane fundacji Fundacja KROK PO KROKU Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 marca do 31 grudnia 2009 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2010 1. Fundacja Potrafię - Pomagam! ma swoja siedzibę przy ul. Anieli Krzywoń 19/9, 65-534 Zielona Góra 2. Fundacja Potrafię - Pomagam! została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS Nr 105 oraz Ich Rodzin Trwanie za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,,NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,,NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,,NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.12.2015r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r. 1.Nazwa stowarzyszenia: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r. Stowarzyszenie ŁUGWAŁD Siedziba: Ługwałd 4c 11-001 Dywity tel. 600 196 566 www.lugwald.pl Data wpisu do KRS: 15 maja 2004 r. Numer KRS: 0000207261

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2009 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY GŁUCHEJ przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niesłyszących FAMILIA Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000099741 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego za okres 01.01.2011-31.12.2011 1)Nazwa organizacji: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów KRS 000407341, data wpisu 4.01.2012 r. Regon: 18080644000000

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Współpraca z innymi organizacjami, osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych.

Współpraca z innymi organizacjami, osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Ostróda, 06.03.2011. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNOTY WIARA I ŚWIATŁO PRZY PARAFII ŚW. FRANCISZKA Z ASYśU W OSTRÓDZIE ZA ROK 2010 1. Wspólnota Wiara i Światło przy Parafii św. Franciszka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI JUNIOR ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI JUNIOR ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI JUNIOR ZA ROK 2012 1. Nazwa, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład Zarządu, cele statutowe Fundacji Fundacja Junior siedziba: Poznań adres: ul. Świętosławska

Bardziej szczegółowo

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014

11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014 11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014 Regulamin Olimpiady Zdrowy Styl Życia został opracowany w 2003 roku i pozytywnie oceniony przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty. O ZDROWIE SPOŁECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015 Strona2 1) NAZWA FUNDACJI, JEJ SIEDZIBA I ADRES, AKTUALNY ADRES DO KORESPONDENCJI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, DATA WPISU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010 WYSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WAŻNA RÓŻA 07 200 Wyszków ul. Geodetów 72/17 tel. 512 390 824 NIP 762-172-83-45 REGON 550652863 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RAMOWE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK

SPRAWOZDANIE RAMOWE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK SPRAWOZDANIE RAMOWE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Dz. U. 01.50.529 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego, tj.: od 01.01.2010 do 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności. Fundacji Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej AMICUS" za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności. Fundacji Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej AMICUS za rok 2013 Elbląg, 24.02.2014 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej AMICUS" za rok 2013 1. Dane Fundacji: NAZWA: Fundacja Przyjaciół Wyższego

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA Bydgoszcz, 22 grudnia 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2011 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2013 dyrektora Zespołu szkół Publicznych w Wielkich Oczach REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 Nazwa: Stowarzyszenie Sympatyków Szóstki Siedziba: ul. Kopernika 34 81-424 Gdynia Nr wpisu do KRS: 0000327988 Data:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEZY GARUS ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEZY GARUS ZA ROK 2013 Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży GARUS ul. Królewiecka 128, 82-300 Elbląg tel. 55 625-88-61 lub 608-079-901 e-mail: garus@op.pl NIP 578-311-18-23 REGON 281469986 KRS 0000447580 ALIOR

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI FASTRYGA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI FASTRYGA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI FASTRYGA ROK 2010 I. Nazwa Stowarzyszenia i siedziba Fundacja FASTRYGA ul. Hołdunowska 70A 43-143 Lędziny e-mail: biuro@fas.edu.pl Nr KRS 0000351830 Regon

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, dnia 28 marca 2008r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2007 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie Uśmiech Adres:, Data wpisu do Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO w Stalowej Woli - Rozwadowie w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., sporządzone zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 Elbląg, 2012-05-25 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku Stowarzyszenie PROJEKT DZIESIĄTKA w Jastrzębiu Zdroju Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku Adres: Stowarzyszenie PROJEKT DZIESIĄTKA ul. Szkolna 1 44-335

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02. września 2014

Wrocław, 02. września 2014 Wrocław, 02. września 2014 Uchwała nr 2014/2 z dnia 02. września 2014 roku Zarządu Fundacji Rozwoju Projektów Programistycznych ProProgres o przyjęciu Sprawozdania z działalności Fundacji za okres od 07.06.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TACY SAMI W NOWEJ SOLI ZA ROK 2005.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TACY SAMI W NOWEJ SOLI ZA ROK 2005. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TACY SAMI W NOWEJ SOLI ZA ROK 2005. 1. Informacje rejestrowe i teleadresowe: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2016 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2016 1) NAZWA FUNDACJI, JEJ SIEDZIBA I ADRES, AKTUALNY ADRES DO KORESPONDENCJI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, DATA WPISU W KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Kraków, 17 marzec 2007 r. Spis treści: 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie. 3 str. 2. Działalność statutowa Fundacji. 4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia rodzin. Wielodzietnych Szczęśliwy Dom w Gdańsku za rok 2009

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia rodzin. Wielodzietnych Szczęśliwy Dom w Gdańsku za rok 2009 Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia rodzin Wielodzietnych Szczęśliwy Dom w Gdańsku za rok 2009 Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Szczęśliwy Dom w Gdańsku Adres:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok Radom, dnia 29 marca 2010r. Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok Nazwa: Oratoryjne Stowarzyszenie Radość Adres siedziby: 26-600 Radom, ul. Grzybowska 22, tel. 692556143 Data wpisu do rejestru: 21-07-2004

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. Kwilcz,04 marca 2011r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. I. DANE STOWARZYSZENIA : 1. Nazwa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO w Stalowej Woli - Rozwadowie w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

KRS: 0000323713 REGON : 120961844 NIP

KRS: 0000323713 REGON : 120961844 NIP Sprawozdanie merytoryczne z działalności Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół dzieci Złota Rybka. za rok 2010 A. Dane Stowarzyszenia. Nazwa: Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Złota Rybka Adres: 33-300

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYWOŁAJ UŚMIECH ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYWOŁAJ UŚMIECH ZA 2012 R. Zator, 30.06.2013 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYWOŁAJ UŚMIECH ZA 2012 R. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 46 z 1991 r., póz. 203 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo