POWIAT OTWOCKI Otwock_miejska_ok.p , 10:41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIAT OTWOCKI Otwock_miejska_ok.p65 1 05-01-17, 10:41"

Transkrypt

1 POWIAT OTWOCKI Otwock_miejska_ok.p , 10:41

2 Powiat Otwocki ISBN Projekt graficzny: Serigraph Autorzy zdjêæ: Andrzej Dobrowoski, Marcin Kucharzewski, Jacek Po³osak, Jerzy Szczêœniak, archiwum Linii Otwockiej, archiwum Urzêdu Miasta Otwock, archiwum ZMChiPK, Tekst: Jerzy Szczêœniak Sk³ad komputerowy: Serigraph Wspó³praca przy reaizacji: Piotr Krawañski, Wojciech Figurski Pubikacja powsta³a na podstawie materia³ów dostarczonych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku. Dziêkujemy za pomoc w jej reaizacji i za udostêpnienie zdjêæ do niniejszego abumu. Wydawca nie ponosi odpowiedzianoœci za treœæ i aktuanoœæ informacji zawartych w wydaniu oraz treœæ zamieszczonych rekam. Przedruk w ca³oœci ub czêœci bez zgody wydawnictwa zabroniony. Wszekie prawa zastrze one. Wydawnictwo: Serigraph sp. z o.o Bydgoszcz, u. Kobego 42 te./fax , Druk: Serigraph sp. z o.o. Grudzieñ 2004 r. 2 Otwock_miejska_ok.p , 10:41

3 Powiat Otwocki - - Lider Sosnowych Kimatów Powiat otwocki obejmuje 615 km 2 tu za progiem Warszawy. Trzy miasta - Otwock, Józefów i Karczew - oraz 135 wsi zamieszkuje ³¹cznie ponad 110 tysiêcy osób. W sk³ad powiatu wchodzi osiem gmin: Ceestynów, Józefów, Karczew, Ko³bie, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory oraz Wi¹zowna. Potencja³ rozwojowy powiatu okuje go w czo³ówce wszystkich powiatów Poski. Zaetami regionu s¹: znakomite po³o enie biskie s¹siedztwo metropoii, dostêpnoœæ komunikacyjna, jakoœæ rynku pracy, infrastruktura otoczenia biznesu oraz dogodne warunki do rekreacji i wypoczynku prawdopodobnie najepsze w bezpoœrednim s¹siedztwie Warszawy. Przebiegaj¹ce przez obszar powiatu tranzytowe szaki drogowe: Berin-Warszawa-Moskwa oraz Warszawa- -Lubin-Lwów-Kijów, inie koejowe oraz niewieka odeg³oœæ od Lotniska Okêcie tworz¹ znakomite warunki da komunikacji i transportu. Wysoka atrakcyjnoœæ regionu wi¹ e siê równie z panowan¹ budow¹ autostrady A-2 w pó³nocnej czêœci powiatu. Zachodni¹ granicê regionu wyznacza Wis³a - najwiêksza ozdoba mazowieckiego pejza- u i rarytas przyrodniczy w skai kontynentu. Na yznym wiœanym tarasie z maowniczymi starorzeczami niepodzienie panuj¹ wspania³e sady i uprawy warzyw. Wy ej po³o one obszary Wiekowa sosna na wydmach pod Józefowem/Ancient pine on dunes near Józefów Otwock Poviat - - Leader of the Pine Woods Cimate The territory of Otwock Poviat (Otwock administrative district) covers 615 km 2 just on the threshod of Warsaw, comprises two natura regions of the Vistua River Vaey and the Garwoin Pain. The boundaries of the regions marked by the sopes of the vaey divide the poviat into two approximatey equa parts. Three towns Otwock, Józefów and Karczew, as we as 135 viages have a tota popuation of about 110,000 peope. The poviat consists of 8 communes: Ceestynów, Józefów, Karczew, Ko³bie, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory and Wi¹zowna. The poviat s deveopment potentia paces it at the head of a poviats in Poand. The advantages of the region are due, above a, to its exceent ocation, these are: neighbouring Warsaw metropois, transport accessibiity, quaity of the job market, infrastructure for business deveopment, as we as idea conditions for eisure and recreation - arguaby the best within the immediate surroundings of Warsaw. The transit road routes that cross the region: Berin-Warsaw-Moscow and Warsaw-Lubin-Lvov-Kiev, raiway ines and the vicinity of Okêcie Airport enabe fast and convenient transport of goods and traveers. The attraction of the region wi grow even more when the A2 motorway in the northern part of the poviat is competed. The main natura axis of the region is the Vistua River. In the vast vaey of the ongest Poish river, one can distinguish severa different eves of parae terraces. The nearest to the river, and the youngest fooding terrace, abounds with picturesque akes cut off riverbeds and especiay the beautifu ake of Otwock. On its eastern fringe, it borders on the high road from Warsaw to Pu³awy. The next three higher terraces embeished with sand dunes and featuring characteristic housing estates buried in the green of pinewoods constitute one of the most interesting andscapes of Mazovia and entire Poand. This region has been informay referred to as the Otwock Range, apparenty due to its homogeneous natura features, typica of sandy terraces on the right banks of the Vistua Vaey, stretching from Marysin Wawerski in Warsaw to the region of Dêbin. For over one hundred years, this type of natura scenery, in connection with the heathy vaues of the cimate and the vicinity of Warsaw, has been decisive in the deveopment of the two biggest towns in the district Otwock and Józefów. On the eastern side of the poviat, situated in the region of the Garwoin Pain, the countryside is embeished by sma rivers the Œwider and its tributaries, of which the Mienia is the ongest. The andscape of open fieds is aso enriched by the wooded sand dunes. Among the poviats in the vicinity of Warsaw, Otwock Poviat is distinguished by its vast pine forests, which cover 30% of the poviat area. Extensive forests, arge meadows, peat bogs and natura wid beds of the Vistua and Œwider Rivers constitute a significant part of the poviat s weath. This natura accumuation, just on the threshod of Warsaw, has a potentia roe in contributing to the deveopment of the region. In addition to these distinguishing features, the protected areas pay a vita roe as described in the conservation act. 3 Otwock_miejska_ok.p , 10:41

4 4 Otwock_miejska_ok.p , 10:41

5 Otwock_miejska_ok.p , 10:41 5

6 z oryginanym krajobrazem zaesionych wydm, z charakterystyczn¹ zabudow¹ osiedi, zatopion¹ w zieeni sosen, oferuj¹ jeden z najbardziej interesuj¹cych pejza y Poski. Taka sceneria, w po³¹czeniu z eczniczymi waorami kimatu i biskoœci¹ Warszawy, zadecydowa³a przed ponad stu aty o powstaniu najwiêkszych miast powiatu Otwocka i Józefowa. Po³o on¹ we wschodniej czêœci regionu krainê pó na Równinie Garwoiñskiej urozmaicaj¹ doiny ma³ych rzek Œwidra i jego dop³ywów, z których najwiêkszym jest Mienia. Wœród podwarszawskich powiatów, otwocki wyró nia siê wysok¹ esistoœci¹. Wiekim bogactwem s¹ w³aœnie rozeg³e bory, bezcenne przyrodniczo ³¹ki i torfowiska oraz naturane, dzikie koryta Wis³y i Œwidra. Takie nagromadzenie waorów œrodowiska tu za progiem warszawskiej metropoii zdecydowa³o o utworzeniu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, icznych rezerwatów i jest atutem wspó³decyduj¹cym o potencjae rozwojowym ca³ego regionu oraz magnesem da turystów. Mimo s¹siedztwa obszarów o du ej koncentracji przemys³u, region wyró nia znakomity stan czystoœci powietrza, odpowiadaj¹cy surowym normom okreœonym da uzdrowisk. Ziemie wchodz¹ce dziœ w sk³ad powiatu by³y zamieszkane ju tysiêcy at temu. W pobi u ujœcia Œwidra do Wis³y archeoodzy odkryi na pocz¹tku ubieg³ego wieku iczne kamienne narzêdzia. Od miejsca odkrycia nazwano je kutur¹ œwidersk¹. S¹ to równie najstarsze œady pobytu udzi w pó³nocnej Posce. Lata 60. (XX w.) przynios³y koejne reweacyjne odkrycia. Na wydmach poœród ³¹k opoda wsi Ca³owanie natrafiono na unikatowe w skai ca³ego œwiata stanowiska archeoogiczne, pozwaaj¹ce ustaiæ przy pomocy datowania szcz¹tków organicznych metod¹ C14 dok³adn¹ chronoogiê póÿnego paeoitu od Atantyku a po góry Ura. Od zarania historii Pañstwa osy regionu zwi¹zane by³y z dziejami Mazowsza, które od 1138 roku by³o przez kika wieków niezae n¹ dzienic¹, rz¹dzon¹ przez ksi¹ ¹t z dynastii Piastów. Kres mazowieckiej niepodeg³oœci przychodzi w 1526 roku; ksiêstwo, ju jako województwo mazowieckie, w³¹czono do Korony. Przez d³ugie wieki prawobrze ne Wis³a na wysokoœci wsi Ginki, w gminie Karczew/The Vistua near Ginki viage in Karczew Commune Pa³ac w Otwocku Wiekim, gmina Karczew/Paace in Otwock Wieki, Karczew Commune The typica cimatic features surrounding Otwock and those of the towns aong the so-caed Otwock Line, which were responsibe for the deveopment of the region as a heath and summer resort over 100 years ago, are in fact connected with its ocation in the midde of pine forests. The oca microcimate is different from the cimate in the neighbouring regions in respect of, among others, weaker wind speeds, numerous windess days, reduced range of daiy temperature changes, significant concentration of organic aeroso in the air, (which have a generay beneficia effect on the human organism) and so-caed phytoncides (emitted above a by pine trees). Today, a remarkabe part of pubic investments made by the poviat s communities are connected with environmenta protection infrastructure. An ever-increasing roe is payed by the sewage treatment pant and the extension of the sewage coection network. Air poution has been reduced by changing the coa and coke boier pant into a gas and oi boier pant. The sewage treatment pant is fueed by biogas. Despite the short distance from regions with a higher concentration of industries and the vicinity of Warsaw, the territory of Otwock Poviat is greaty distinguished by cean air, which, in case of Otwock, abides by the strictest standards governing statutory heath resorts. This beneficia situation is the effect of the sparse presence of pants with harmfu emission of dust and gases, as we as the absorption of poution by vegetation. Archaeoogica finds show that the territories that today constitute Otwock Poviat were aready inhabited between 10 and 14 thousand years ago during the Paeoithic period. When the Scandinavian ice-sheet started to eave the territories of what is today northern Poand, the surroundings of Otwock were visited by nomadic triba peope hunting reindeer. Most traces of artefacts from their camping sites, fintstone spearheads and toos were discovered by archeoogists between 1910 and 1934 nearby Œwidry Wiekie, Górki and Œwidry Ma³e - the od viages at the boundaries of Otwock and Józefów. Because these were unique findings, they got the name «Œwiderska cuture» from the pace where they were found. The 6 Otwock_miejska_ok.p , 10:42

7 Najwy szy na Mazowszu okaz dêbu, mierz¹cy ponad 30 m, roœnie w Górkach pod Osieckiem/The highest oak in Mazovia (over 30 m high) grows in Górki near Osieck years brought about the next remarkaby rich findings. On the sand dune of Pêkatka, situated in the meadows not far from the viages of Podbie and Ca³owanie, mutiayered archeoogica sites were found, which were unique on the word scae. Thanks to the C14 method for dating organic remains, the exact chronoogy of the ate Paeoithic period on the European Lowand bet - from the Atantic to the Ura Mountains, numerous archeoogica findings have documented settements in the ate periods of the Stone, Bronze, Iron Ages and the more recent Midde Ages. From the dawn of Poish history, the fate of the areas beonging to the poviat were connected with the history of Mazovia, which since the partition of the and in 1138 was an independent region governed by the princes of the Piast dynasty. The end of Mazovian independence occurred in 1526 when the ast Mazovian prince Janusz III died, and the principaity, aready as Mazovia Voivodeship, was annexed to the Crown. In 1247, Czersk, ocated just on the other side of the Vistua River, became the capita of the principaity which aso incuded regions of today s Otwock. From the eary 14th century to 1795, the area beonged amost entirey to the ands of Czersk, stretching to the east up to the vicinity of Siedce. For many centuries, the region of Mazovia ocated on the right bank of the Vistua adjoining the turbuent borderands of Jaæwie, Lithuania and Ruthenia, was sparsey popuated. The eariest settements to gain recognition as towns were Ko³bie in 1532, Karczew in 1548, Wawrzyñczew in 1557 (today known as Ginianka), and Osieck in 1558 (seat of provincia governor). The eventua downfa of the country in the 17th century contributed to a setback in the deveopment of the described region and a decine in its popuation. An economic reviva in the foowing century was stimuated by the aristocratic Bieiñski famiy, who in 1663 became andhoders of extensive estates with a centre in Otwock Wieki. It was here, at the turn of the 17th century, that a magnificent paace was erected, worthy of residence by the magnate himsef. The end of the independent Poand in 1795 aso marked the end of the starost districts of Czersk and Osieck. The ower course of the Œwider River, and a stretch of the Vistua in the region of today s poviat constituted the border between the Austrian and Prussian sections of partitioned Poand from 1795 to Whereas in the years , they marked the border between the Duchy of Warsaw and the Austrian Empire. After the defeat of Napoeon and the fa of the Duchy, the ands of today s poviat came under Russian contro for over 100 years unti 1915, incuding the German occupation during Word War I. Due to frequent changes in the administrative partition of the region by the invaders, a seat for oca authorities was announced for Garwoin, Miñsk Mazowiecki and Warsaw. Hundreds of Poish itte towns had their administrative status withdrawn in Among others, Karczew, Ko³bie and Osieck were degraded to the status comparabe to that of Wawrzyñczew viage, which in 1820 had aready ost its rank and was renamed Ginianka. Fundamenta changes in both the andscapes and the economy were marked by the construction of a hard surface road from Warsaw to Lubin in 1835, and, above a, the formation of the raiway ine from Warsaw to Lubin in In the woodands bordering on the 7 Otwock_miejska_ok.p , 10:42

8 Muzeum Ziemi Otwockiej/Otwock Land Museum Na scenie zespó³ Strefa Ciszy z Otwocka/ Strefa Ciszy music band of Otwock 8 Otwock_miejska_ok.p , 10:42

9 Obicza wspó³czesnej architektury. Nowoczesna stra nica stra y po arnej w Otwocku./Faces of the present day architecture. Modern fire brigade station in Otwock Jedna z najnowszych reaizacji w styu œwidermajer /Contemporary exampe of traditiona spa architecture 9 Otwock_miejska_ok.p , 10:42

10 Mazowsze, jako obszar przyegaj¹cy do niespokojnego pogranicza z Jaæwie ¹, Litw¹ i Rusi¹, by³o rzadko zaudnione, a pierwsze tutejsze osady otrzyma³y prawa miejskie w XVI wieku. By³y to: Ko³bie (1532), Karczew (1548), Ginianka (1557) i Osieck (1558, siedziba starostwa niegrodowego). Wojny i upadek kraju w XVII w. przyczyni³y siê równie do zahamowania rozwoju regionu i spadku iczby udnoœci. O ywienie ekonomiczne w koejnym stueciu wi¹ e siê z dzia³anoœci¹ rodu Bieiñskich, którzy po 1663 r. stai siê gospodarzami dóbr z oœrodkiem w Otwocku Wiekim, gdzie na prze³omie XVII i XVIII w. powsta³a najwspaniasza rezydencja na prawobrze nym Mazowszu i zarazem najbardziej maowniczo po³o ony barokowy pa³ac w Posce. W roku 1970 obiekt staje siê uksusow¹ rezydencj¹ rz¹dow¹. W nastêpnej dekadzie jest miejscem pobytu internowanego Lecha Wa³êsy, w innych okoicznoœciach bywaj¹ tu deegacje zagraniczne zapraszane przez w³odarzy PRL i RP, podejmuj¹ goœci i wypoczywaj¹ prezydenci RP. Dziœ zwiedzaj¹cy mog¹ podziwiaæ wnêtrza rezydencji i wspania³y krajobraz uroczyska z jeziorem Rokoa wokó³ pa³acu. Da tysiêcy turystów, zw³aszcza zagranicznych, poœpiesznie i niecierpiwie pragn¹cych skosztowaæ smaku poskiego pejza u poza Warszaw¹, wizyta w Otwocku Wiekim to konieczne uzupe³nienie wra eñ i oczywisty wybór. Zasadnicze zmiany w krajobrazie okoic oraz rozwój gospodarczy przynosi wybudowanie w 1835 roku drogi bitej z Warszawy do Lubina i przede wszystkim - inii koejowej z Warszawy do Lubina w roku Wkrótce na zaesionych gruntach u granic maj¹tku w Otwocku Wiekim wybudowano stacjê koejow¹, wokó³ której powsta³a etniskowa osada, zwana Wiami Otwockimi. Ten typ zabudowy do dziœ stanowi o specyfice okoic Otwocka. W tym samym czasie na brzegach Œwidra osieda siê znakomity rysownik i iustrator Pana Tadeusza - Micha³ Ewiro Andrioi, daj¹c pocz¹tek karierze etniska Œwider. Korzystny mikrokimat borów sosnowych, s¹siedztwo stoicy i dostêpnoœæ komunikacyjna sprawi³y, e w 1893 r. powsta³o w Otwocku pierwsze w nizinnej czêœci Poski sanatorium Jezioro Rokoa w Otwocku Wiekim/Lake Rokoa in Otwock Wieki W pa³acu Bieiñskich w Otwocku Wiekim/At the paace of the Bieiñski famiy in Otwock Wieki estate of Otwock Wieki, a raiway station was buit, around which a summer settement emerged in 1885, originay caed Otwock Station; ater it was renamed the Vias of Otwock. At the same time, in 1880, a we-known painter, Micha³ Eviro Andrioi, the author of the drawings and iustrations for the epic «Pan Tadeusz» by Adam Mickiewicz, setted down on the banks of the Œwider River, founding the summer resort of Brzegi. In 1893, such factors as the beneficia microcimate of the oca pine woods, the nearness of the capita city and good access permitted the estabishment of the first antitubercuosis sanatorium in the owands of Poand. A few years ater, the fast deveoping Zakopane of owands coud count a few hundred vias, many boarding houses, and sanatoria, which were waiting for summer hoidaymakers and patients. In 1916 Otwock gained civic rights, and in 1923 it was renovated as a heath resort. During Word War I, from 1915, after the retreat of the Russian army, to the regaining of independence in 1918, the whoe area found itsef under the German occupation. In the period between the two word wars, the majority of the territory of the present day poviat beonged to the administrative district of Warsaw, a part - the communes Sobienie Jeziory and Osieck - was under the contro of the starost of Garwoin, whereas Ko³bie was within the Miñsk district. In 1938 the a-round deveoping Otwock, with a popuation of amost 20,000 peope, was visited by neary 40, Otwock_miejska_ok.p , 10:43

11 przeciwgruÿicze. Kika at póÿniej szybko rozwijaj¹ce siê nizinne Zakopane iczy ju kikaset wii, a na etników i kuracjuszy czeka kikadziesi¹t pensjonatów i sanatoriów, wznoszonych w unikatowym da regionu styu drewnianej architektury otwockiej (nadœwidrzañskiej) stworzonej przez M. E. Andrioego. Warto pamiêtaæ, e ten nazwany artobiwe przez K. I. Ga³czyñskiego - œwidermajer jest jedynym, obok witkiewiczowskiego styu zakopiañskiego, styem poskiej, nowo ytnej, rodzimej architektury. W 1916 r. Otwock uzyskuje prawa miejskie, zaœ w roku 1923 otrzymuje status uzdrowiska. W 1938 r. wszechstronnie rozwijaj¹cy siê, bisko 20-tysiêczny Otwock, odwiedzi³o prawie 40 tys. kuracjuszy, najczêœciej mieszkañców Warszawy. Potwierdzeniem znaczenia i presti u kurortu by³o oddanie do u ytku w 1936 r. pierwszej w kraju koei eektrycznej na odcinku Warszawa-Otwock. Koniec XIX i 1 po³owa XX wieku to tak e okres przyspieszonego rozwoju ca³ego regionu. Prosperuje hande i przetwórstwo miêsne w Karczewie, z tradycjami siêgaj¹cymi ju XVI wieku. Maj¹tek w Otwocku Wiekim szczyci siê posiadaniem najwiêkszych sadów w Posce, w Starej Wsi ko³o Ko³biei funkcjonuje znana w ca³ej Posce szko³a handowo-ronicza. W powojennej rzeczywistoœci specyfik¹ okoic Otwocka, rozwijaj¹cego swe funkcje eczniczo-uzdrowiskowe, staje siê siny rozwój us³ug i rzemios³a. Tak e dziœ w czo³ówce najbardziej dynamicznych i najbardziej atrakcyjnych poskich miast jest Józefów. Doœæ wspomnieæ, e tamtejsze utranowoczesne Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji zosta³o wyró nione w 2003 roku presti owym tytu³em krajowej Budowy Roku, a miejscowe przedsiêbiorstwa s¹ aureatami konkursów Teraz Poska. Powiat otwocki przyci¹ga nie tyko przedsiêbiorców. By zapoznaæ siê z awangard¹ badañ naukowych i zaawansowanych technoogii, trzeba koniecznie odwiedziæ Instytut Energii Atomowej i Instytut Probemów J¹drowych w Œwierku - dzienicy Otwocka ub Centrum Badañ Wysokociœnieniowych PAN w Lasku ko³o Ceestynowa. Ju od 1914 r. w Œwidrze funkcjonuje najstarsze w Posce Obserwatorium Magnetyzmu Ziemskiego, zaœ w Ostrowiku dzia³a obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego. Dwie powiatowe szko³y wy sze w Józefowie i Otwocku znakomicie uzupe³niaj¹ ³atwo dostêpn¹ ofertê s¹siedniej Warszawy. Rozwój i nowoczesne technoogie nie przeszkadzaj¹ kutywowaniu tradycji. Powiat otwocki, a zw³aszcza region ko³bieski zaedwie kika kiometrów za progiem Warszawy, to najbi szy sto³ecznej metropoii matecznik autentycznego fokoru. Piêkne ko³bieskie stroje udowe mo na zobaczyæ nie tyko podczas procesji w dzieñ Bo ego Cia³a. Da œwiata zuniformizowanej kutury masowej, niweuj¹cej regionaizmy i innoœci, ywa kutura udowa i tradycja stanowi bezcenny kapita³. Jedna z charakterystycznych da Otwocka drewnianych wii etniskowych/one of the characteristic wooden summer vias of Otwock patients, mainy inhabitants of Warsaw. Evidence of the importance and prestige of the heath resort was the competion in 1936 of the first eectric raiway ine in Poand stretching between Warsaw and Otwock. The end of the 19th century and the first haf of the 20th century marked increased deveopment for the entire region. Industries and trade were thriving in Karczew, the estate in Otwock Wieki boasted the argest appe orchards in Poand, and in Stara Wieœ near Ko³bie a schoo of commerce and farming fourished, gaining nationa recognition. The years of the Second Word War brought about the extermination of the Jews, who in 1939 made up 75% of the popuation of Otwock, and a good percentage of the inhabitants in the surrounding areas. For amost six months, from Juy 1944 ti January 1945, when the stretch of the Vistua River marked the frontine, the sanatoria of Otwock were converted into miitary hospitas. As an obvious reaity after the war, the deveopment of Otwock, which had deveoped its function as a heath resort, was characterised by deveopment in services and crafts. In 1952, Otwock Poviat was estabished, which asted unti It incuded the towns of Otwock, Suejówek and Weso³a, as we as the communes of Ceestynów, Ginianka, Karczew, Ko³bie, Osieck and Sobienie Jeziory. In 1959, Karczew gained civic rights, and three years ater so did Józefów. On January 1, 1999, as a resut of the administrative reform of Juy 24, 1998, the three-eve division of the country territory came back into force, reactivating the function of Otwock as a poviat centre. Zapraszamy do Powiatu Otwockiego Wecome to Otwock Poviat 11 Otwock_miejska_ok.p , 10:43

12 Gmina Ceestynów Ceestynów Commune Gmina Ceestynów to przede wszystkim asy, które porastaj¹ ponad po³owê jej powierzchni, niezwyke bogate œrodowisko przyrodnicze oraz niezaprzeczanej urody krajobrazy. Tak uprzywiejowane po³o enie sprawia, e postrzega siê j¹ jako obszar turystyczno-wypoczynkowy o znaczeniu ponadregionanym. Ceestynów jest najm³odsz¹ miejscowoœci¹ gminy. Powsta³ pod koniec XIX w. wraz z budow¹ koei na trasie Warszawa-Dêbin. W atach miêdzywojennych pe³ni³ funkcjê etniska, którego iczne pensjonaty goœci³y przybyszów z kraju i z zagranicy. Osada zapisa³a siê w historii g³oœn¹ akcj¹ o³nierzy AK, dziêki której uwoniono z r¹k Niemców 49 wiêÿniów (1943 r.). Od 1952 r. Ceestynów jest siedzib¹ gminy. Podejmowane przez okane w³adze inwestycje, zakaz okaizacji du ych zak³adów przemys³owych i przechodzenie na ekoogiczne metody upraw maj¹ na ceu ochronê œrodowiska, które jest najcenniejszym waorem gminy. Niema ca³y jej obszar znajduje siê w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Roœinnoœæ tego obszaru, pociêtego icznymi strugami, zachowa³a w du ym stopniu cechy zbiorowisk naturanych, w których yje wiee zwierz¹t, w tym równie gatunki gin¹ce. Zachodni¹ czêœæ gminy obejmuje eœno-³¹kowo-bagienny kompeks Bagno Ca³owanie, najcenniejszy fragment parku. Najmniej przekszta³cone przez cz³owieka tereny objêto ochron¹ rezerwatow¹. Nae y do nich Bocianowskie Bagno - obszar borów sosnowych wraz z torfowiskami i jeziorkami, którego ozdob¹ s¹ drzewostany ze 150-etni¹ sosn¹, Ceestynowski Gr¹d obejmuj¹cy rzadki w tym rejonie zespó³ asów gr¹dowych z bogatym runem eœnym i okazami 100-etnich ip drobnoistnych, Czarci Dó³ - niewiekie torfowisko wraz z otaczaj¹cym je borem sosnowym, mszarami i oczkami wodnymi oraz torfowisko przejœciowe z kompeksem eœnym - urawinowe Bagno. Obszar gminy jest niezwyke atrakcyjny da udzi uprawiaj¹cych turystykê piesz¹ ub rowerow¹, ceni¹cych biskie spotkania z przyrod¹ i miejscow¹ kutur¹. Warto te wiedzieæ, e we wsi Ostrowik znajduje siê obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie po uprzednim uzgodnieniu, mo na obserwowaæ gwiazdy, zaœ we wsi Lasek funkcjonuje Centrum Badañ Wysokociœnieniowych PAN. Ceestynów Commune incudes first of a forests that cover over haf of its area, extremey abundant natura environment, and andscapes of unquestionabe beauty. Owing to such a good ocation, the commune is perceived as a supraregiona tourist-eisure area. Ceestynów is the youngest settement of the commune. It was estabished in the ate 19th century aong with construction of the raiway section Warsaw-Dêbin. In the inter-war period, it functioned as a summer resort with numerous guesthouses, where Poes and foreigners stayed. The settement is famous for the action of the Home Army (AK) sodiers, who rescued 49 prisoners kept by the Nazis (1943). Since 1952, Ceestynów has been the commune seat. Investment projects reaised by the oca authorities, the ban on estabishing big industria pants, and conversion to ecoogica cutivation methods are aimed at protection of the environment, which is the greatest asset of the commune. Amost the entire area of the commune is ocated within the Mazovian Landscape Park. The vegetation of this region, traversed by numerous streams, has preserved to a significant extent the features of natura communities, in which many animas ive, incuding endangered species. The western part of the area is covered by the forest-meadow-swamp compex Bagno Ca- ³owanie, the most vauabe fragment of the park. The east transformed by man areas are protected as reserves. These incude Bocianowskie Bagno area of pine woods with peat bogs and akes, adorned by fragments with 150-year pines, Ceestynowski Gr¹d with extremey rare in this region compex of dry-ground woods with abundant undergrowth and individuas of 100-year indens, Czarci Dó³ a sma peat bog with a surrounding pine wood, swampy pant formations and cave-in akes, as we as the urawinowe Bagno transitiona moor with a forest compex. The commune area is extremey attractive for peope who hike and bike, who vaue communing with nature and oca cuture. It is aso noteworthy that in Ostrowik viage, there is the astronomica observatory of Warsaw University, where upon agreement one can watch the stars, whereas in Lasek viage the Poish Academy of Sciences High Pressure Research Centre operates. 12 Otwock_miejska_ok.p , 10:43

13 Rezerwat Czarci Dó³ - gmina Ceestynów/ Czarci Dó³ Reserve Centrum Badañ Wysokociœnieniowych w Lasku/High Pressure Research Centre in Lasek Kapiczka przydro na w Lasku/Roadside shrine in Lasek Kamieñ upamiêtniaj¹cy akcjê Kedywu pod Ceestynowem/Stone commemorating the action of the Home Army against the Nazis during WW II 13 Otwock_miejska_ok.p , 10:43

14 Miasto Józefów Józefów Town Józefów, icz¹cy obecnie ponad 17 tysiêcy mieszkañców, rozwin¹³ siê z podsto³ecznego osieda etniskowego, które powsta³o wzd³u inii koejowej biegn¹cej do Otwocka. Od at 80. XIX w. wznoszono tu domy wypoczynkowe i pensjonaty, zarówno ze wzgêdu na maownicze po³o enie, jak i mikrokimat sprzyjaj¹cy eczeniu dróg oddechowych. Warunki do znakomitego wypoczynku i biskiego kontaktu z natur¹ zachowa³ do dziœ. Prawa miejskie otrzyma³ Józefów w 1962 r. Nie wró ono mu wiekiej przysz³oœci. Pozbawiony wszekich atrybutów przypisywanych miastu: sieci kanaizacyjnej, wodoci¹gowej i gazowej, teefonów, utwardzonych i oœwietonych uic, opar³ siê z³ym proroctwom. Coraz wiêcej bowiem osób wybiera Józefów na miejsce, w którym warto zapuœciæ korzenie. Waorem miasta jest jego wyj¹tkowo atrakcyjne po³o enie - poœród sosnowych asów, w bezpoœrednim s¹siedztwie Wis³y i Œwidra, pe³nej uroku za spraw¹ zakoi i starorzeczy - oraz powi¹zany z systemem wodnym bogaty œwiat przyrody. W okoicach Józefowa mo na równie uprawiaæ narciarstwo biegowe, kieruj¹c siê ku Miêdzyesiu tras¹ wiod¹c¹ przez wydmy poroœniête sosnowym asem. Jeszcze nie tak dawno Józefów by³ miejscowoœci¹ o zabudowie drewnianej, w tak charakterystycznym da podwarszawskich osiedi styu œwidermajer, zachwycaj¹cym a urowym wykoñczeniem bakonów, tarasów i okiennych obramowañ. Przez dziesi¹tki at nie budowano tu wiee, a przedwojenna architektura, mimo podejmowanych starañ, uega³a up³ywowi czasu. Ostatnie ata przynios³y zmiany wizerunku miasta i w tym zakresie, wzbogacaj¹c je o ciekawe architektonicznie, niewysokie zespo³y budynków komunanych i spó³dzieczych. Szczegónie dynamiczny rozwój miasta przypada na okres ostatnich kikunastu at. Dba siê o rozwój komunanej infrastruktury technicznej. Wizytówk¹ wspó³czesnego miasta jest Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji, które w 2003 r. otrzyma³o zaszczytne miano krajowej budowy roku. Potwierdzeniem presti u Józefowa jest jego czo³owa pozycja w wieu rankingach najbardziej atrakcyjnych miejsc zamieszkania i inwestowania. Zreaizowane dotychczas i wci¹ podejmowane przedsiêwziêcia nie zmieni¹ charakteru miasta, które urzeka starymi i nowymi wiami, harmonijnie wkomponowanymi w krajobraz. Józefów nada pozostanie œródeœnym miastem, gdzie murowane budowe nie przekraczaj¹ wysokoœci sosen, gdzie yje siê wygodnie i nowoczeœnie, zachowuj¹c piêkny krajobraz i naturane œrodowisko. Józefów, presenty with a popuation of over 17,000 peope, was deveoped from Warsaw s suburban summer resort estabished aong the raiway ine running to Otwock. From the 1880 s, eisure houses and guesthouses started to be erected here due to the picturesque ocation and the microcimate conducive to treatment of the airways. Conditions for exceent eisure and communing with nature have been preserved up to this day. Józefów gained its civic rights in A briiant future was not foreseen for this town. Deprived of a town attributes, i.e. sewage, water suppy and gas systems, teephones, hardened and iuminated streets, it has resisted the bad prophecies. More and more peope choose Józefów as a pace, where it is worthwhie taking roots. The town s advantages incude its exceptionay attractive ocation amidst pine forests, in the direct neighbourhood of the Vistua and Œwider Rivers, fu of beautifu bends and od river beds and the abundant widife of the water system. In the vicinity of Józefów, one can aso cross-country ski, heading towards Miêdzyesie aong the route eading through sand dunes covered with a pine forest. Unti recenty Józefów used to have wooden buidings in the œwidermajer stye characteristic of Warsaw s suburban housing estates, with deightfu openwork finishing of baconies, terraces and window fringes. For decades not much was buit here, and pre-war architecture was surrendering to the passage of time in spite of efforts made. The recent years brought changes in the town appearance enriching it with interesting in architectonic respect sma compexes of municipa and housing association buidings. The city deveoped particuary dynamicay in the recent period of a dozen or so years. The municipa technica infrastructure faciities are being deveoped. The hamark of the contemporary town image is the Integrative Sport and Recreation Centre that in 2003 gained the honourabe name of the domestic construction of the year. The prestige of Józefów is confirmed by its top position in many rankings of the most attractive paces for iving and investments. The ventures aready reaised and being reaised wi not change the character of the town that enchants with od and new vias, harmoniousy bended with their surroundings. Józefów wi sti be an inner-forest town, where brick buidings are as high as pines, where peope ive comfortaby and moderny, preserving beautifu scenery and the environment. 14 Otwock_miejska_ok.p , 10:44

15 Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie/Sport and Recreation Centre in Józefów Chór Rubikon/Rubikon Choir Basen w Józefowie/Swimming poo in Józefów Urz¹d Miasta Józefowa/Town Ha in Józefów Na narciarskim szaku/forest trais are popuar among cross- -country skiers 15 Otwock_miejska_ok.p , 10:44

16 Miasto i Gmina Karczew Karczew Town and Commune Poza wiekiej urody krajobrazami nadwiœañskimi, bogatym œwiatem przyrody, turystê mo e zainteresowaæ fakt, e odkryto tu najstarsze, bo icz¹ce kikanaœcie tysiêcy at œady obecnoœci cz³owieka w nizinnej czêœci Poski. Znajduj¹ siê tu równie pere³ki architektury pa³acowej, zabytkowe dwory i za³o enia parkowe. Karczew wyró - nia siê jedn¹ z najstarszych metryk poœród miast po³udniowego Mazowsza. Co prawda, prawa miejskie otrzyma³ z r¹k króa Zygmunta Starego dopiero w roku 1548, a pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z XV w., ae wieœ Karczew istnia³a ju dwa wieki wczeœniej. Jako dziedzictwo Duckich, a potem Karczewskich, rozwija³a siê dziêki po³o eniu w rozewisku Wis³y, u ujœcia rzeczki Jagodna, gdzie krzy owa³y siê wa ne szaki handowe - wiod¹ce na pó³noc i na wschód, ku Rusi Kijowskiej. Okres najwiêkszej œwietnoœci Karczewa przypada na prze³om XVII i XVIII w., gdy miasto wchodzi³o w sk³ad dóbr rodziny Bieiñskich. Ukazem carskim z 1869 r. pozbawiono Karczew praw miejskich, co by³o przejawem restrykcji za udzia³ mieszkañców w powstaniu styczniowym. Nie zmniejszy³o to aktywnoœci karczewian, którzy w owym czasie rozwinêi na szerok¹ skaê dzia³anoœæ handow¹, skierowan¹ na wschód i po³udnie Europy. Tradycyjnie te trudnii siê przetwórstwem miêsnym. Z koñcem XIX w. gmina Karczew obejmowa³a znacznie wiêkszy obszar ni obecnie. W 1908 r. od³¹czono od niej Wie Otwockie, Stasinek i Aniein, które otrzyma³y nazwê Otwock. Szeœæ at póÿniej Karczew uzyska³ sta³e po³¹czenie z Warszaw¹, dziêki przed³u eniu inii koejki w¹skotorowej. Prawa miejskie odzyska³ po prawie 100 atach, w roku Zachodnia granica gminy siêga po Wis³ê, której starorzecza, urozmaicone skarpami brzegi i rozci¹gaj¹ce siê wzd³u nich ³¹ki tworz¹ maowniczy krajobraz. Znaczn¹ czêœæ obszaru porastaj¹ asy, znajduj¹ siê tutaj równie rozeg³e torfowiska z niezwyke cennym forystycznie Bagnem Ca³owanie, którego fragment w pobi u Karczewa objêto ochron¹. Na terenie Karczewa utworzony zosta³ rezerwat przyrody Na Torfach - ostoja m.in. ³osi i saren, gadów ( mija zygzakowata), p³azów i bisko 60 gatunków ptaków. Gmina Karczew to tak e wysokiej kasy zabytki architektury, wœród których prawdziw¹ per³¹ jest po³o ony w Otwocku Wiekim, na wyspie jeziora Rokoa, pa³ac Bieiñskich. PóŸnobarokowe za³o enie zaprojektowa³ w 1atach Tyman z Gameren, a rozbudowa³ w po³owie XVIII w. Jakub Fontana. Pa³ac otoczony jest parkiem, Besides exceptionay beautifu andscapes of the Vistua River and abundant widife, tourists may become interested by the fact that the odest traces of human existence in the owand part of Poand going back a dozen or so thousand years were discovered here. Treasures of paace architecture, historica manors and parks can aso be seen here. Karczew is distinguished by one of the odest origins among the towns of southern Mazovia. It gained civic rights from King Sigismund the Od ony in 1548, and the first written mention about this pace dates back to the 15th century, but Karczew Viage had aready existed two centuries before. As heritage of the Ducki famiy and ater Karczewski famiy, it was deveoping thanks to its ocation in the broads of the Vistua River, at the confuence of the Vistua and Jagodna Rivers, where important trade routes to the north and to the east, towards Kiev Ruthenia, used to intersect. Karczew fourished at the turn of the 17th century, when it was part of the estate of the Bieiñski famiy. Under the tsar s ukase of 1869, Karczew was deprived of its civic rights, as a manifestation of restrictions for the participation of the residents in the January Uprising. However, this fact did not reduce the activity of Karczew residents, who deveoped trade businesses with the east and southern Europe on a arge scae at that time. Traditionay, they were invoved in meat processing. In the ate 19th century, Karczew Commune covered a much bigger area than today. In 1908, Wie Otwockie, Stasinek and Aniein were separated from Karczew and merged into Otwock. Six years ater, Karczew gained reguar connections with Warsaw owing to extension of the narrow-gauge raiway ine. After 100 years, in 1960, Karczew regained its civic rights. The western boundary of the commune reaches the Vistua River, the od river beds of which, banks diversified with scarps, and meadows stretching aong them create picturesque scenery. Forests cover a considerabe part of the commune, there are aso vast peat bogs with extremey vauabe foristicay Bagno Ca³owanie swamp, part of which near Karczew is under protection. In the territory of Karczew, one can find the nature reserve Na Torfach refuge of eks, roe deer, repties (adder), amphibians and amost 60 bird species. Karczew Commune aso has high cass historica sights, incuding a rea treasure the paace of the Bieiñski famiy in Otwock Wieki. The ate-baroque ayout was designed by Tyman of Gameren in the years , and extended by Jakub Fontana in the mid-18th century. The paace is surrounded with a park that in many fragments 16 Otwock_miejska_ok.p , 10:44

17 W rezerwacie Na Torfach / Na torfach Reserve Pa³ac od strony jeziora Rokoa w Otwocku Wiekim/View of the paace in Otwock Wieki from the side of Lake Rokoa Miejska Haa Sportowa w Karczewie/Town Sports Arena in Karczew Fosa wokó³ pa³acu w Otwocku Wiekim/Moat around the paace in Otwock Wieki 17 Otwock_miejska_ok.p , 10:45

18 W uroczysku Rokoa/Rokoa park area XVIII-wieczny koœció³ w Karczewie/18th-century church in Karczew W Mazowieckim Parku Krajobrazowym/In Mazovian Landscape Park Wiejska droga w pobi u wsi Ginki/Od country road near Ginki Viage Okoice Sobiekurska/Vicinity of Sobiekursk 18 Otwock_miejska_ok.p , 10:45

19 który w wieu fragmentach zachowa³ charakter asu ³êgowego i gr¹dowego. Zespó³ uzupe³nia po³o ony nad brzegiem jeziora dwór z koñca XVIII w. i zabudowania gospodarcze. Warto odwiedziæ równie Sobiekursk, Ca³owanie i Ginki, gdzie znajduj¹ siê XIX-wieczne zespo³y dworsko-parkowe. Ca³owanie znane jest równie z odkryæ archeoogicznych - obozowisk ³owców reniferów (11 tys. at p.n.e.) i cmentarzysk kutury ³u yckiej (1000 at p.n.e.). Cenne zabytki architektury zachowa³y siê równie w bogatym histori¹ Karczewie. Nae y do nich barokowy koœció³ parafiany pw. œw. Wita, wzniesiony w 1atach wg projektu Jakuba Fontany, kasycystyczna kapica grobowa Kurtzów oraz maeñka kapiczka z po³owy XVIII w. z barokow¹ rzeÿb¹ œw. Leonarda, patrona wiêÿniów i niewoników; jak chce egenda - miejsce odpoczynku rannego T. Koœciuszki w drodze do rosyjskiej niewoi. Kapiczka usytuowana jest przy mostku nad rzeczk¹ Jagodziank¹, która z po³udnia na pó³noc przemierza gminê Karczew. has preserved the riparian and dry-ground forest character. The compex is competed with a manor from the ate 18th century and farm buidings. Other paces that are worth visiting incude Sobiekursk, Ca³owanie and Ginki featuring 19th-century park-manor compexes. Ca³owanie is aso famous for archaeoogica finds, i.e. campsites of reindeer hunters ( years B.C.) and buria grounds of the Lusatian cuture (1000 B.C.). Vauabe historica sights have aso been preserved in Karczew abounding in history. These incude the baroque parish Church of St Veit erected in the years to design by Jakub Fontana, the neocassica grave chape of the Kurtz famiy, and the tiny chape from the mid-18th century with a baroque figure of St Leonard the patron of prisoners and saves; as egend has it the resting pace of wounded T. Koœciuszko (great Poish patriot and hero of the American War of Independence) on his way as a prisoner to Russia in The chape is ocated by the itte bridge on the Jagodzianka River that traverses Karczew Commune from the south to the north. Wis³a z mostu koejowego w Ginkach/View of the Vistua from the raiway bridge in Ginki 19 Otwock_miejska_ok.p , 10:45

20 Gmina Ko³bie Ko³bie Commune Ko³bie - najbardziej na wschód wysuniêta gmina powiatu otwockiego - ma w swoim krajobrazie jedn¹ z najczystszych i najpiêkniejszych rzek Mazowsza. Jest równie oœrodkiem bogatego fokoru ko³bieskiego, bêd¹c najbi szym stoicy kraju regionem autentycznej kutury udowej. Jej wyrazem s¹ pieœni, taniec i strój, tkactwo (pasiaki), wycinankarstwo i sprzêty domowe. W wieu miejscowoœciach gminy zachowa³y siê zabytkowe chaty o konstrukcji zrêbowej. W niektórych jeszcze dziœ przechowywane s¹ warsztaty tkackie czy instrumenty muzyczne. Do dziœ we wsi G³upianka zachowa³ siê obrzêd zwany joœcie, swymi korzeniami siêgaj¹cy czasów pogañskich i zbi ony do staros³owiañskich dziadów. Ko³bie swoj¹ histori¹ siêga pocz¹tków wieku XIV. Obdarowana niegdyœ przywiejem okacyjnym na prawie magdeburskim (1532 r.) jest miejscowoœci¹ o charakterystycznej da ma³ego miasteczka zabudowie z wyd³u onym rynkiem, przy którym wznosi siê neogotycki koœció³ z pocz¹tku XX w. Pocz¹tkowo Ko³bie by³a w³asnoœci¹ rodu Ko³bieskich, po których przejêi j¹ Grabiankowie, Chrzanowscy i na koniec Zamoyscy. Pami¹tk¹ po ostatnich w³aœcicieach jest pa³ac wzniesiony w po³owie XIX w. i park krajobrazowy z okaza³ymi ipami. Drugi wzniesiony w styu kasycystycznym pa³ac, do którego wiedzie piêkna aeja, znajduje siê w Rudnie. Na uwagê zas³uguj¹ XIX-wieczne zespo³y dworsko-parkowe w Sêpochowie oraz w Sufczynie. Przez gminê przep³ywa rzeka Œwider, której zakoa i prze³omy z wodospadami s¹ wyj¹tkowo maowniczym akcentem sieskiego krajobrazu. Rzeka, wraz z 20-metrowym pasem przybrze nych terenów, chroniona jest jako rezerwat. Obszar, otwarty da turystów, stanowi niew¹tpiw¹ atrakcjê da wêdkarzy. W³adze gminy przywi¹zuj¹ du ¹ wagê do rozwoju infrastruktury technicznej. Rozwija siê dzia³anoœæ gospodarcza, zw³aszcza w zakresie handu, us³ug i gastronomii, czemu sprzyja bardzo korzystne po³o enie komunikacyjne gminy na skrzy owaniu tranzytowych szaków drogowych. Wiee terenów przeznacza siê pod budownictwo rekreacyjne. Ko³bie the andscape of the easternmost commune in Otwock Poviat incudes one of the ceanest and most beautifu rivers of Mazovia. It is aso a centre of rich Ko³bie fokore, being the cosest to Warsaw region of authentic fok cuture featuring songs, dance and costume, weaving (striped costumes), cutout art and househod equipment. In many ocaities of the commune, historica framework structure cabins have been preserved. Weaver s workshops and musica instruments can sti be seen in some of them. In G³upianka viage, the ceremony caed Joœcie, dating back to pagan times and simiar to od-savonic Dziady (ancient ceremony of caing forth the ghosts of the dead) has been preserved up to this day. The history of Ko³bie dates back to the eary 14th century. Once given the foundation charter on Magdeburg aw (1532), it is a ocaity with characteristic sma-town buidings and an eongated marketpace with a neo-gothic church from the eary 20th century. At first, Ko³bie was owned by the Ko³bieski famiy, and ater by the Grabianka, Chrzanowski and finay Zamoyski famiy. The Zamoyski famiy eft a paace buit in the mid-19th century and a andscape park with huge indens. Another paace in the neocassica-stye, to which a beautifu aey eads, is ocated in Rudno. 19th-century manoria-park compexes in Sêpochów and in Sufczyn are aso interesting. The bends and gaps with waterfas of the Œwider River fowing through the commune are picturesque eements of the scenery. The river with a 20-m bet of bank areas is protected as a reserve. This region, open for tourists, constitutes a great attraction for angers. The commune authorities attach great importance to deveopment of technica infrastructure. Business operations are deveoped especiay in trade, services and catering owing to the very good ocation of the commune at the intersection of transit motor routes. Many areas are zones for recreationa faciities. 20 Otwock_miejska_ok.p , 10:46

Przez tereny miasta i gminy Rychwał biegną trzy znakowane turystyczne drogi rowerowe. Przebieg i opis poniżej.

Przez tereny miasta i gminy Rychwał biegną trzy znakowane turystyczne drogi rowerowe. Przebieg i opis poniżej. 2.1.3. Miasto i Gmina Rychwał Przez tereny miasta i gminy Rychwał biegną trzy znakowane turystyczne drogi rowerowe. Przebieg i opis poniżej. Rysunek 4. Mapa turystyczna miasta i gminy Rychwał z przebiegiem

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia programów szczegółowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2015 Społeczny

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/III/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2006 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Lp Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

SZLAKAMI NASZEJ GMINY. pod patronatem wójta Gminy Pawonków

SZLAKAMI NASZEJ GMINY. pod patronatem wójta Gminy Pawonków SZLAKAMI NASZEJ GMINY pod patronatem wójta Gminy Pawonków Organizator Sponsor MINI PRZEWODNIK Solarnia Kośmidry Koszwice - Łagiewniki Małe Skrzydłowice Gwoździany Pawonków - Łagiewniki Wielkie Draliny

Bardziej szczegółowo

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Efekt prorozwojowy inwestycji: Układ komunikacyjny Bytomia wpleciony jest w sieć drogową Aglomeracji Górnośląskiej,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH 1. KONCEPCJA PLANU 1.1. Główne założenia koncepcji planu Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: TERENY ZIELENI DO ZACHOWANIA, OCHRONY I REAWLORYZACJI ZACHOWANIA I OCHRONY ZACHOWANIA, OCHRONY

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Discovering the enemy. About the attitude towards Poland in certain Russian and Belarusian movies and TV series concerning World War II

Discovering the enemy. About the attitude towards Poland in certain Russian and Belarusian movies and TV series concerning World War II 1 3PRZEGL 0 6D WSCHODNIOEUROPEJSKI VI/2 2015: 225 C259 0 2 0 8 0 4 0 2 0 9 0 8 0 0. O 0 2 0 6 0 6 0 8 0 4 0 1 0 9 0 6 0 9 0 8 0 2 0 2 0 4 0 1 0 0 0 7 0 6 0 5 0 9 0 1 0 3 0 1 0 1 0 6 0 3 0 2 0 9 0 9 0 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH MACIEJ MATASEK JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH GIMNAZJUM / LICEUM HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim Charakterystyka przestrzenna teren o wysokich walorach przestrzenno przyrodniczych do uporz¹dkowania, rehabilitacji istniej¹ce obiekty na terenie gminnym wyznaczonym pod projektowan¹ przystañ do wyburzenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dniem 1 stycznia 2016 roku uruchomiono cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów :

Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów : Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów : zespołu ds. historii i tradycji zespołu ds. regulaminów i odznak zespołu ds. szlaków zespołu ds. szkoleń i osób niepełnosprawnych a po kolacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1

Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1 Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1 Po 13 godzinach spędzonych w autokarze szczęśliwie dotarliśmy do Silvolde. Po drodze doświadczaliśmy iście marcowej pogody od śnieżyc i temperatur -11 o C do pięknej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ Załącznik do Uchwały Nr XLII/298/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30.03.2006 roku TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ 1 W celu ochrony warunków naturalnych niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik nr 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA Do Zarządzenia nr 46/2009 Wójta Gminy Miękinia Z dnia 13 maja 2009r. Na podstawie art. 39 ust. l i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. - o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie.

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie. Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Informacje

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie L.p.Tytuł Projektu 1 Centrum Kreatywnej Nauki 2 3 4 Aktywna przestrzeń - kontra cyber przestrzeń Akumulator ładowania pozytywnej energii Budynek komunalny w Wnioskodawca Krótki opis Zabytkowy budynek magazynu

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski Tel. 075 782 33 80; Faks 075 782 47 86 www.wroclaw.lasy.gov.pl e-mail: biuro.lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl Osoba do kontaktów: Marek

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Na koniec stażu skandynawska szkoła eksploracji i ekspozycji stanowisk archeologicznych!

Na koniec stażu skandynawska szkoła eksploracji i ekspozycji stanowisk archeologicznych! Na koniec stażu skandynawska szkoła eksploracji i ekspozycji stanowisk archeologicznych! 07. 11.2015 W sobotę spotkaliśmy się około południa przy Muzeum i pojechaliśmy w teren. Pierwszym punktem naszej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz Miasto Sieradz Urząd Miasta Sieradza plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz tel.: 43-826-61-16, 43-826-61-65 fax: 43-822-30-05

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w ie N.II.AP.0-9/0, dnia 9 września 00 r. OGŁOSZENIE o wyniku postępowania Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07-09-00 r. na wykonanie robót geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. W sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Otwocku. Na podstawie przepisu art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o straŝach

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 17:37:38 Numer KRS: 0000146306

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 17:37:38 Numer KRS: 0000146306 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 17:37:38 Numer KRS: 0000146306 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo