dbanie o wzrok Zdrowie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dbanie o wzrok Zdrowie:"

Transkrypt

1 1 Zdrowie: dbanie o wzrok Spora liczba osób starszych w Australii ma problemy ze wzrokiem. Mo na jednak sporo zrobi aby polepszy swój wzrok i ograniczy wp yw jaki ma os abiony wzrok na nasze ycie codzienne. Ten wymienia pewne organizacje, które mog pomóc oferuj c sposoby na polepszenie wzroku oraz/lub sposoby na radzenie sobie w yciu maj c pogorszony wzroku. Jest jednak niezb dne uzyskanie profesjonalnej porady od lekarza lub specjalisty chorób oczu. Niektóre przyczyny z ego wzroku Nieodpowiednie okulary Wiele osób, które uko czy y 60 rok ycia ma problemy ze wzrokiem w jednym lub obu oczach. Zwyk e badanie wzroku i zaopatrzenie si w odpowiednie okulary mo e rozwi za wiele z tych problemów. Badania wzroku s bezp atne w ramach Medicare i je li spe nia si wymogi testu dochodowego mo na dosta subsydiowane okulary w ramach jednego z projektów Rz du NSW, takich jak Visioncare (zobacz str.3 Us ugi wspomagaj ce) Katarakta Katarakta wyst puje gdy soczewka wewn trz oka ulega za mieniu. Osoby z katarakt widz tak, jak gdyby patrzy y przez brudn szyb w samochodzie. Katarakta mo e atwo zosta usuni ta operacyjnie, a komplikacje s rzadkie. W przypadku podejrzenia, e si ma katarakt, nale y zbada oczy u swego lekarza GP lub optometrysty. Je li potwierdz oni to podejrzenie, zostanie Pan/Pani skierowany/a do specjalisty chorób oczu w lokalnym szpitalu pa stwowym lub prywatnym, w zale no ci od swoich preferencji i okoliczno ci. Operacje takie s zazwyczaj jednodniowymi operacjami w przypadku podj cia decyzji, aby si leczy jako pacjent pa stwowy. S one wykonywane bezp atne za okazaniem karty Medicare. Po operacji mo e by konieczne zakrapianie oczu - bezp atne us ugi piel gniarskie s dost pne, je li potrzebna jest pomoc opieki pooperacyjnej. Trzeba porozmawia ze swoim lekarzem i/lub funduszem ubezpieczenia zdrowotnego odno nie kosztów cznie z opiek pooperacyjn - w przypadku podj cia decyzji, aby si leczy jako pacjent prywatny. Po wi cej informacji nale y si skonsultowa ze swoim lokalnym optometryst lub lekarzem.

2 2 Zwyrodnienie plamkowe G ówn przyczyn nieuleczalnej utraty wzroku w Australii jest zwyrodnienie plamkowe (macular degeneration czyli MD), a jego wyst powanie wzrasta. S dwa rodzaje MD posta sucha i posta wysi kowa. Posta sucha objawia si stopniowym pogorszeniem widzenia centralnego, a g ównym znakiem ostrzegawczym s trudno ci z czytaniem. Posta wysi kowa jest spowodowana wrastaniem nieprawid owych naczy krwiono nych w siatkówk i charakteryzuje si nag utrat widzenia, która mo e mie mocne nasilenie. Mo e nast pi nag e zniekszta cenie obrazu na podobie stwo fali lub lepego punktu w centralnym polu widzenia. G ówn oznak jest utrata umiej tno ci rozpoznawania twarzy lub przedmiotów znajduj cych si bezpo rednio przed nami. W przypadku do wiadczania takich zak óce wzrok, nale y natychmiast uda si do lekarza chorób oczu (ophthalmologist). Mo e by konieczne leczenie laserem aby zapobiec pogarszaniu si zwyrodnienia. Chocia MD jest nieuleczalne, jego skutki mog by agodzone poprzez zaprzestanie palenia, jedzenie diety bogatej w owoce, kolorowe lub ciemnozielone li ciaste jarzyny i ryby oraz za ywanie przeciwutleniaczy i multiwitamin. Nale y stara si kontrolowa poziom cholesterolu i ci nienia, chroni oczy przed promieniami ultrafioletowymi i regularnie bada wzrok. W przypadku zwyrodnienia plamkowego, którego nie da si ju dalej leczy, mo na dosta skierowanie na program rehabilitacji wzroku, gdzie mo na nauczy si radzi sobie z codziennymi czynno ciami. Po wi cej informacji nale y zadzwoni do Fundacji na rzecz Zwyrodnienia Plamkowego (Macular Degeneration Foundation) pod Retynopatia cukrzycowa Retynopatia cukrzycowa to uszkodzenie naczy krwiono nych w siatkówce w tylnej cz ci oka, spowodowane cukrzyc. G ównym znakiem retynopatii cukrzycowej jest zamglenie wzroku o zmiennym nasileniu lub nag a potrzeba zmiany mocy okularów. Wczesna diagnoza retynopatii cukrzycowej jest niezmiernie wa na do ograniczenia rozwoju tej choroby. Mo na zapobiec do 98% powa nej utraty wzroku poprzez stosowanie si do porady lekarskiej odno nie radzenia sobie z cukrzyc. Nale y uda si do lekarza w przypadku jakichkolwiek problemów ze wzrokiem.

3 3 Jaskra Jaskra (Glaucoma) to zwi kszone ci nienie wewn trz ga ki ocznej. Ka dy kto sko czy 50 lat powinien mie zbadane ci nienie oczu, ale je li choroba ta zosta a rozpoznana u kogo w naszej rodzinie, wtedy powinno si sprawdzi swoje ci nienie oczu przed uko czeniem 40 lat, poniewa wczesna diagnoza mo e pomóc w radzeniu sobie z t chorob. Jaskr leczy si poprzez obni anie ci nienia wewn trz oka przy u yciu zapisywanych przez lekarza kropli do oczu, poprzez leczenie laserem lub operacj. Je li zostanie ona wcze nie rozpoznana i prawid owo leczona, mo na zapobiec utracie wzroku lub j opó ni. Po wi cej informacji, nale y zadzwoni do Glaucoma Australia pod lub napisa do nich na adres: Glaucoma Australia PO Box 420 Crows Nest NSW 1585 Witryna: Us ugi wspieraj ce Optometry ci, lekarze chorób oczu i szpitale chorób oczu Wszystkie osoby w wieku starszym powinny mie regularne badania wzroku, bez wzgl du na to, czy s dz, e maj problemy ze wzrokiem czy nie - zalecane jest ono co najmniej raz na dwa lata. Badania wzroku mog by robione przez optometryst lub okulist wszyscy ci specjali ci potrafi rozpozna chorob oczu. Optometrysta wyda skierowanie do okulisty, je li stwierdzi u badanej osoby chorob oczu. Badania wzroku mog by bulk- billed i s bezp atne w ramach Medicare nale y zapyta swojego optometryst, czy stosuje on bulk-billing. Badania oczu i ich leczenie s równie dost pne na wydzia ach chorób oczu w niektórych szpitalach. Najwi ksze z nich w Sydney to: Sydney Eye Hospital Prince of Wales Hospital North Shore Hospital

4 4 Je li Pan/Pani mieszka w innych rejonach NSW, nale y porozmawia ze swoim lekarzem lub zadzwoni do lokalnego szpitala po informacje na temat najbli szej kliniki chorób oczu. Je li klinika chorób oczu nie jest w stanie polepszy wzroku leczeniem, pacjent zostanie skierowany/a na program rehabilitacji wzroku. Programy rehabilitacji wzroku Programy rehabilitacji wzroku dostarczaj informacji i technologii ( cznie z o wietleniem, sprz tem do powi kszania, komputerami i ksi kami mówionymi), które odpowiadaj specyficznym potrzebom pacjenta. Serwis ten oceni ka d sytuacj i potrzeby oraz dostarczy szkolenie, porad i sprz t do pomocy przy codziennych czynno ciach (takich jak gotowanie lub nalewanie fili anki herbaty). Celem jest umo liwienie pe nego wykorzystania pozosta ego wzroku Programy rehabilitacji wzroku s organizowane przez Vision Australia (poprzednio the Royal Blind Society), Vision Assist Program, the Guide Dogs Association of NSW and ACT, the School of Optometry University of NSW oraz inne specjalistyczne o rodki (np. Anglican Retirement Villages, Castle Hill). Us ugi te s wiadczone bezp atnie w ramach Medicare. VisionCare (NSW Government Spectacle Program) NSW Government Spectacle Program zapewnia bezp atne okulary ludziom na zasi kach dochodowych (income support), którzy spe niaj kryteria kwalifikuj ce. Je li nie spe nia si kryteriów kwalifikuj cych do otrzymania bezp atnych okularów, wielu optometrystów i tak oferuje zni ki emerytom i rencistom oraz posiadaczom NSW Seniors Card (nale y zapyta swojego lokalnego optometryst ). Niektóre prywatne fundusze ubezpieczenia zdrowotnego od czasu do czasu równie maj specjalne oferty na okulary. Bezp atne okulary przys uguj ludziom, którzy: s sta ymi mieszka cami NSW s na niskich zarobkach i spe niaj kryteria kwalifikuj ce tego programu dotycz ce dochodów i maj tku lub otrzymuj maksymaln kwot emerytury/renty lub zasi ku, oraz maj aktualn recept na okulary, któr otrzymali nie dawniej ni 12 miesi cy temu.

5 5 Ponad 700 optometrystów i optyków bierze udzia w tym programie w ca ym stanie NSW. Po wi cej informacji, nale y zadzwoni do VisionCare pod (lub z rejonów wiejskich). Vision Information Line (Linia Informacyjna Wzrok) Ten krajowy serwis udzielaj cy informacji i skierowa odpowie na pytania dotycz ce wzroku i pomo e znale lokalne us ugi odpowiadaj ce potrzebom. Telefon: Vision Australia (poprzednio the Royal Blind Society) Organizacja ta jest du ym dostawc us ug dla osób z powa n niepe nosprawno ci wzroku (lub niewidz cych) w NSW. Wi kszo us ug jest bezp atna i dostosowana do ludzi w ka dym wieku. Mo na skontaktowa si z Vision Australia pod , lub odwiedzi Low Vision Clinic (Klinika S abego Wzroku) Low Vision Clinic, b d ca cz ci Guide Dogs Association of NSW and ACT i prowadzona wspólnie z University of NSW, jest klinik o dzia alno ci dydaktycznej, która dostarcza spo ecze stwu us ugi rehabilitacji wzroku. Jej siedziba jest w Chatswood, Sydney i jest ona dost pna dla wszystkich osób mieszkaj cych w NSW. Jej celem jest pomaganie ludziom o s abym wzroku y bezpiecznie i samodzielnie poprzez dostarczanie im praktycznych porad i udzielanie pomocy u atwiaj cej codzienne ycie. Maj szeroki wachlarz pomocy i sprz tu przed otrzymaniem którego pacjent podlega ocenie. Us ugi te przys uguj ka dej osobie, której niepe nosprawno wzroku nie mo e zosta skorygowana zwyk ymi okularami. Aby dowiedzie si wi cej lub umówi si na wizyt (nie jest potrzebne skierowanie) nale y zadzwoni pod Guide Dogs Association of NSW and ACT (Stowarzyszenie Psów Przewodników w NSW i ACT) Poza zaopatrywaniem ludzi o powa nych niepe nosprawno ciach wzroku w psy przewodniki, organizacja ta dostarcza równie bezp atnie szereg pomocy wspieraj cych i pomoc w poruszaniu si. Jej pracownicy zazwyczaj przyjchodz do domu. Nie ka dy potrzebuje psa przewodnika i organizacja ta oferuje wiele innych sposobów pomocy w radzeniu sobie ze s abym wzrokiem w domu oraz poza nim, w otaczaj cym rodowisku. Nie jest potrzebne skierowanie, mo na samemu zadzwoni do nich po informacje, pomoc i wsparcie (numery kontaktowe podane s poni ej)

6 6 The Guide Dogs Association: prowadzi szkolenie w zakresie orientacji i w poruszaniu si ( cznie z u yciem lasek i elektronicznych pomocy do poruszania si ) dostarcza informacje i porady oferuje klinik s abego wzroku i pomoc dla s abowidz cych prowadzi seminaria edukacyjne i informacyjne, oraz daje dost p do wspomagania doradczego Po wi cej informacji, nale y skontaktowa si z Guide Dogs Association of NSW/ACT: PO Box 1965 North Sydney NSW 2059 Telefon: Faks: Witryna: Numery kontaktowe regionalnych biur: ACT Orange Chatswood Coffs Harbour Guide Dogs Centre Newcastle Westmead Wollongong Witryny internetowe zawieraj ce wi cej informacji Guide Dogs Association of NSW/ACT Macular Degeneration Foundation Glaucoma Foundation Blind Citizens Australia Vision Australia (Royal Blind Society)

7 7 Serwis dla Seniorów jest inicjatyw Rz du NSW. Przygotowuj c ten dokument do o ono wszelkich stara, aby informacje w nim zawarte by y prawid owe. Serwis Seniorów nie popiera, nie poleca ani nie daje gwarancji na us ugi wymienione w tym u m, w adnej innej publikacji, ani w jego witrynie. Przed ubieganiem si o porad lub us ug, nale y najpierw samemu sprawdzi dok adno i prawid owo podanych informacji aby zadecydowa, czy produkt lub us uga jest dobrej jako ci i czy odpowiadaj naszym potrzebom. Wydzia ds. Starzenia si, Niepe nosprawno ci i Opieki Domowej (Department of Ageing, Disability & Home Care) radzi zasi gn profesjonalnej porady je eli jest to konieczne. Serwis Seniorów (Seniors Information Service) Grudzie 2006

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Z dziejów krakowskiego MONAR-u

Z dziejów krakowskiego MONAR-u PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2009, z. X Magdalena Szwed Z dziejów krakowskiego MONAR-u W Polsce narkomania nie nale y do zjawisk nowych 1. Wyst powa

Bardziej szczegółowo

Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych

Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2012, t. XXI Agnieszka MIKLEWSKA Agata WO NIAK-KRAKOWIAN Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych Wst

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 KATARZYNA RUDNICKA PROJEKT E-SKLEPU NA PRZYK ADZIE PRZEDSI BIORSTWA UTRZYMANIA CZYSTO CI UNICUS Wprowadzenie Dwie dziedziny,

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Bonnie Biafore T³umaczenie: Rafa³ P. Kowalski, Marcin Rogó ISBN: 978-83-246-1435-6 Tytu³ orygina³u: Microsoft Project 2007: The Missing Manual

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Maciej Doma ski Zezwolenie na zawarcie ma stwa osobie dotkni tej chorob psychiczn lub niedorozwojem umys owym Raport z badania Warszawa 2010 Spis tre ci I. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga. MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model 1000 1PT Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje

Bardziej szczegółowo

nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop

nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop nowy dwumiesięcznik www.nowygabinet.pl magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 3 (81) 2015 r. ISSN 1644-4892 Nowo ci IDS 2015 Zgoda na leczenie protetyczne Wybieramy mikroskop Niebezpieczny pacjent

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo