Informatyka. dr inż. Paweł A. Mazurek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka. dr inż. Paweł A. Mazurek"

Transkrypt

1 Informatyka Studia niestacjonarne EZ 2. dr inż. Paweł A. Mazurek

2 Informacje organizacyjne Forma zajęć wykład 2 x 2h na zjazd laboratorium 2h na zjazd Informacje strony: konsultacje : sobota E414 2

3 ZMIANY PLANU ZAJĘĆ 3

4 Wstęp do programowania Lublin, 2012

5 Czym jest programowanie? Programowanie to formułowanie ciągu operacji rozwiązującego dany problem w postaci akceptowalnej przez komputer. inaczej: Proces tworzenia programu (systemu) komputerowego, na który składają się: opracowanie założeń kodowanie testowanie Dobre programowanie łączy elementy inżynierii, rzemiosła i sztuki. Programowanie - projektowanie, pisanie, modyfikowanie i testowanie programów. (IBM Dictionary of Computing) 5

6 6

7 Podstawowe pojęcia Algorytm Język programowania Program Kod źródłowy i wynikowy Kompilacja Programowanie strukturalne i obiektowe Środowisko programistyczne 7

8 Algorytm Algorytm to dokładny, jednoznacznie sformułowany sposób postępowania, umożliwiający rozwiązanie określonego zadania w skończonej liczbie kroków. (zbiór poleceń ze wskazaniem porządku, w jakim mają być realizowane). Słowo algorytm pochodzi od przydomka matematyka arabskiego (IX w.) Al- Chwarizmi (Algorismus, Algorithmus). Zapis algorytmu: w postaci opisu słownego w postaci pseudokodu w postaci schematu blokowego. Algorytm - uporządkowany zbiór reguł rozwiązania zadania w skończonej liczbie kroków. (IBM Dictionary of Computing) Program - algorytm zapisany w języku programowania. 8

9 Algorytm Programista musi znać sposób rozwiązania problemu, który stanowi przedmiot programu. Ten sposób określa algorytm. Algorytm określa dane oraz skończony ciąg operacji, jakie należy na tych danych wykonać, aby rozwiązać dowolny problem z określonej klasy. Inaczej mówiąc, algorytm określa dane oraz plan akcji, jakie należy wykonać, aby osiągnąć założony cel. 9

10 Algorytm ma być.. 1. Poprawny dla każdego poprawnego zestawu informacji wejściowych prowadzić do poprawnych rezultatów. 2. Jednoznaczny każdorazowo, dla każdego poprawnego zestawu informacji wejściowych, prowadzić do tych samych rezultatów. 3. Szczegółowy aby ktoś albo coś wykonujący algorytm rozumiał dokładnie opisane operacje i potrafił je wykonać. 4. Uniwersalny pozwalał na rozwiązanie dowolnego problem z określonej klasy, a nie dotyczył pewnych przypadków. 10

11 Metody zapisu algorytmów 1. Język naturalny (potoczny) określający ciąg kroków algorytmu. 2. Notacje graficzne, najpopularniejsze są schematy blokowe. 3. Pseudokod połączenie języka naturalnego i notacji matematycznej z elementami języków programowania. 4. Zapis w postaci kodu programu w pewnym języku programowania. 11

12 Schemat (diagram) blokowy SCHEMAT BLOKOWY (ang. flowchart, block diagram, block scheme, flow diagram) Sieć działań, czyli graficzna reprezentacja procedury lub programu sporządzana w celach poglądowych lub jako przedstawienie algorytmu do zapisania w języku programowania. Ogólny plan budowy układu elektronicznego sporządzonych za pomocą umownych symboli z zaznaczeniem połączeń i kierunków przepływu informacji. W schemacie blokowym poszczególne operacje przedstawione są za pomocą odpowiednio połączonych skrzynek (klocków, bloków). Połączenia określają kolejność i sposób wykonywania operacji realizujących dany algorytm. W literaturze informatycznej przyjęto pewne standardowe oznaczenia poszczególnych działań (są to figury geometryczne), ale można również używać innych oznaczeń (muszą one jednak być takie same dla określonego typu operacji). (PN-75/E-01226) 12

13 Symbole stosowane w diagramach działań programów Wprowadzanie, wyprowadzanie wprowadzanie lub (i) wyprowadzanie danych Przetwarzanie operacja lub grupa operacji, w wyniku których ulega zmianie wartość, postać lub miejsce zapisu danych Skrzynka warunkowa sprawdzanie warunku, np. czy N>0, mają kształt rombu. Ze skrzynki wychodzą tylko dwa połączenia: jedno oznaczone TAK, a drugie NIE. Decyzja operacja określająca wybór jednej z alternatywnych dróg działania 13

14 Symbole stosowane w diagramach działań programów Łącznik stronicowy wejście lub wyjście z wyodrębnionych fragmentów schematu znajdujących się na jednej stronie Łącznik międzystronicowy wejście lub wyjście z wyodrębnionych fragmentów schematu znajdujących się na różnych stronach 14

15 Symbole stosowane w diagramach działań programów Przygotowanie modyfikacja instrukcji lub grupy instrukcji powodująca zmianę w przebiegu procesu przetwarzania Droga przepływu danych więź operacyjna między poszczególnymi operacjami procesu przetwarzania Droga przepływu danych o wskazanym kierunku 15

16 Schemat blokowy tworzony jest według następujących reguł: 1. Schemat blokowy składa się z bloków połączonych zorientowanymi liniami; 2. Bloki obrazują ciąg operacji; powinien być start i koniec; 3. Zawsze wykonywane są albo wszystkie instrukcje w bloku albo żadna; 4. Dalsze operacje nie zależą od poprzednich wariantów, chyba że zależności te zostały przekazane za pomocą danych; 5. Kolejność wykonania operacji jest ściśle określona przez zorientowane linie łączące poszczególne bloki; 6. Do każdego bloku może prowadzić co najwyżej jedna linia; 7. Linie mogą się łączyć ale nie mogą się rozdzielać (bez bloku decyzyjnego). 16

17 Przykładowe diagramy 17

18 Przykładowe diagramy 18

19 Soft do diagramów Do realizacji diagramów graficznych można wykorzystać wiele programów, w tym nawet proste programy graficzne. Na laboratorium wykorzystywany będzie darmowy program Diagram Designer. Aktualną wersje programu można ściągnąć ze strony projektu: 19

20 Język programowania Język programowania to zbiór: zasad (tzw. składnia języka) instrukcji operatorów.. dzięki którym powstaje program komputerowy (a ściślej: kod źródłowy programu). Język programowania - język formalny (sztuczny) służący do zapisu programów komputerowych. (IBM Dictionary of Computing) 20

21 Dlaczego powstały języki programowania? 21

22 Języki programowania pojęcia podstawowe Język ogólna nazwa zdefiniowanego zbioru znaków i symboli oraz reguł określających sposoby i kolejność ich użycia. Język, który jest stosowany do przetwarzania algorytmów nosi nazwę języka algorytmicznego, a przy zastosowaniu go do celów programowania określony jest jako język programowania. Ponieważ komputer posługuje się językiem binarnym, tzn. rozróżnia stany 0:1 - program w języku programowania należy przetworzyć tak, aby był zrozumiały dla maszyny zadaniem tym zajmują się translatory.

23 Języki programowania pojęcia podstawowe Język programowania zbiór zasad składni, instrukcji, dzięki którym powstaje kod źródłowy programu. Procesor jest w stanie wykonywać program w kodzie maszynowym. Jednakże tworzenie programów w tym języku jest praktycznie niemożliwe. Dlatego programista używa języka zrozumiałego dla człowieka, który następnie jest kompilowany bądź interpretowany do postaci maszynowej. Istnieje wiele rodzajów języków programowania. Można je podzielić na języki strukturalne i obiektowe. Innym kryterium podziału jest zastosowanie języków (innych używa się do tworzenia programów multimedialnych, a innych do obliczeń numerycznych czy np. aplikacji sieciowych). Niektóre z języków są bardziej uniwersalne niż inne.

24 Języki programowania pojęcia podstawowe Implementacja zestaw narzędzi pośredniczący w tłumaczeniu kodu zapisanego w danym języku na kod maszynowy danego procesora. Każdy język programowania ma z reguły kilka implementacji przeznaczonych na różne platformy i robione przez różnych producentów 24

25 Języki programowania pojęcia podstawowe Kod (plik) źródłowy program komputerowy w postaci tekstu zawierającego instrukcje języka programowania. Kod źródłowy jest jedynym formatem programu czytelnym dla człowieka. Kod źródłowy jest przetwarzany na kod maszynowy przez program zwany translatorem. Kod (plik) obiektowy przetłumaczona na język niskiego poziomu (asembler) wersja kodu źródłowego. 25

26 Języki programowania pojęcia podstawowe Translator służy do wykonania kompilacji lub interpretacji kodu źródłowego (automatycznego tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy). Standardowym katalogiem, w których umieszcza się pliki translatora jest katalog BIN w głównym katalogu aplikacji. Aby proces translacji był możliwy, system operacyjny musi znać dokładne położenie translatora i jego bibliotek. W tym celu należy dokonać odpowiedniego wpisu w pliku wsadowym autoexec.bat (czasami wpis tworzony jest automatycznie podczas instalacji). Rozróżnia się dwa rodzaje translatorów: kompilatory i interpretery. 26

27 Języki programowania pojęcia podstawowe Kompilator program jednorazowo tłumaczący cały kod źródłowy na język maszynowy i zapisujący go do pliku wynikowego. Kolejne uruchomienia programu (pliku wynikowego) nie wymagają powtórzenia etapu kompilacji oznacza to, że kompilator nie jest potrzebny do uruchamiania programu. Typowymi przykładami języków kompilowanych są: C, C++, Pascal, Fortran; 27

28 Języki programowania pojęcia podstawowe Interpreter program tłumaczący i wykonujący kod źródłowy linia po linii. W tym przypadku nie ma pliku wynikowego, a każde uruchomienie wymaga ponownego przeprowadzenia etapu interpretacji interpreter jest więc niezbędny do uruchomienia i wykonania programu. Typowymi przykładami języków interpretowanych są: Python, MatLab, GNU Plot, HTML, BPL; 28

29 Języki programowania pojęcia podstawowe Biblioteka statyczna rodzaj biblioteki, która łączona jest z programem w etapie konsolidacji. W systemach z rodziny Windows zwykło nadawać się im rozszerzenia.lib lub.o, natomiast w systemach z rodziny Unix są to zwykle.a lub.o. Biblioteki statyczne, w przeciwieństwie do bibliotek dynamicznych, nie wymagają pomocy systemu operacyjnego komputera po połączeniu z danym programem są od razu gotowe do użycia. Biblioteka dynamiczna rodzaj biblioteki, która łączona jest z programem dopiero w momencie jego wykonania. Aby tego dokonać system operacyjny komputera musi posiadać pewne funkcje, które umożliwiają łączenie dynamiczne. W systemach Windows biblioteki dynamiczne mają zazwyczaj rozszerzenie.dll 29

30 Języki programowania pojęcia podstawowe Edytor kodu służy do pisania tekstu kodu źródłowego. Edytory mogą być uniwersalne (np. ConText, Amigo, Crimson, Codex, EditPlus, UltraEdit, Editeur, ) lub też zintegrowane z konkretną implementacją języka (np. Borland Delphi, Compaq Visual Fortran ). Edytory uniwersalne pozwalają na podłączanie kompilatorów jednego lub wielu języków i są rozprowadzane jako oddzielne programy. Podłączenie konkretnego kompilatora odbywa się poprzez odpowiednią definicję opcji programu. Zaletą edytorów jest to, że poprawiają znacznie przejrzystość i wygodę tworzenia kodu, a także pomagają pisać kod źródłowy programu wyróżniając, zazwyczaj kolorem lub wytłuszczoną czcionką, słowa kluczowe danego języka łatwo wówczas zauważyć błąd już na etapie jego popełniania. 30

31 Języki programowania pojęcia podstawowe Debugger (analizator kodu) służy do analizy poprawności tworzonego kodu źródłowego i stanowi zazwyczaj integralną część translatora (może być to również oddzielny program). Podczas analizy kodu źródłowego generowane są informacje o błędach czasami wymaga to podania dodatkowych opcji kompilacji na bieżąco (analizator zatrzymuje się w miejscu wykrycia błędu) lub też w postaci końcowego raportu. Oprócz sygnałów o błędach, analizatory podają również tzw. ostrzeżenia, tzn. informacje o znalezieniu niejasności w kodzie lub o wykryciu miejsca potencjalnie niebezpiecznego. Typowym ostrzeżeniem jest wiadomość o wykryciu deklaracji zmiennej, która nie została nigdzie w kodzie wykorzystana. 31

32 Języki programowania pojęcia podstawowe Edytor formularzy służy do budowy okien widzianych przez użytkownika po uruchomieniu programu (formularzy). Element ten występuje jedynie w językach wizualnych, takich jak Visual Basic, Delphi, Compaq Visual Fortan i innych. W różnych implementacjach języków, edytor formularzy może być dostępny bezpośrednio po uruchomieniu programu lub też po wybraniu odpowiedniej opcji z menu. Zaletą stosowania tego narzędzia jest łatwość tworzenia dowolnie skomplikowanych okien i określania ich właściwości. Nie traci się wówczas czasu na pisanie elementów kodu, odpowiedzialnych za tworzenie się formularzy i ich elementów, a programista skupia się jedynie na realizacji założonego algorytmu. Brak edytora formularzy nie przesądza o tym, że nie można tworzyć standardowych, okienkowych aplikacji wygląd definiowany jest wówczas przez programistę w kodzie źródłowym. 32

33 Języki programowania pojęcia podstawowe Menadżer projektu służy do zarządzania modułami i plikami projektu. Rzadko bowiem tak się zdarza, że cały kod źródłowy zawarty jest w jednym pliku przeważnie jest ich wiele i zawierają nie tylko poszczególne moduły kodu, ale również biblioteki, różne pliki wsadowe, grafikę i pliki multimedialne. Zazwyczaj istnieje główny plik projektu zawierający wszystkie potrzebne do kompilacji informacje. Z pomocą menadżera łatwo można modyfikować zawartość i strukturę projektu. Narzędzia dodatkowe służą do tworzenia systemu pomocy, ikon i kursorów, programów instalacyjnych. Ilość narzędzi i poziom ich zaawansowania zależy od implementacji języka. 33

34 Języki programowania pojęcia podstawowe System pomocy służy do uzyskiwania informacji o środowisku programistycznym, zasadach jego użytkowania, elementach języka (wraz z przykładami), rodzaju licencji, autorach i kontaktach. Zależnie od implementacji języka oraz jego rodzaju pomoc może być mniej lub bardziej rozwinięta. Dobrze zorganizowanie, obszerne systemy pomocy zawierają często kompendium wiedzy na temat danego języka programowania. 34

35 Języki programowania pojęcia podstawowe Etapy kompilacji Etap preprocesingu obejmuje on odczyt i analizę kodu źródłowego na podstawie reguł danego języka. W tym etapie dokonywana jest: analiza leksykalna rozdzielenie kodu źródłowego na elementarne jednostki języka programowania zwane tokenami; analiza składniowa kontrola, czy ułożenie tokenów nie łamie reguł danego języka programowania (czy kod źródłowy był poprawny składniowo); analiza semantyczna określenie znaczenia poszczególnych tokenów. Przykładem może być sprawdzanie, czy nie występuje niezgodność typów. Etap kompilacji służy do przetłumaczenia kodu źródłowego na kod obiektowy. W przypadku jednoczesnej kompilacji wielu plików źródłowych, każdy z nich przetworzony jest na oddzielny kod obiektowy. Na tym etapie nie są analizowane zależności pomiędzy poszczególnymi segmentami programu; Etap konsolidacji służy do połączenia wszystkich plików obiektowych oraz dodatkowych bibliotek statycznych w jeden kod wynikowy. Na tym etapie sprawdzane są zależności pomiędzy poszczególnymi segmentami programu. Dodanie biblioteki statycznej wymaga podania odpowiednich opcji kompilacji. Po konsolidacji program jest gotowy do uruchomienia. 35

36 Języki programowania pojęcia podstawowe Nieformalna klasyfikacja języków Języki 1 generacji kod maszynowy Języki 2 generacji asemblery Języki 3 generacji języki wysokiego poziomu Języki 4 generacji (generatory aplikacji) Komputery 5 generacji Języki skryptowe Języki obsługi baz danych Języki opisu dokumentu Meta języki (opisu innych języków) Istnieje ponad 2000 języków programowania 36

37 Języki programowania pojęcia podstawowe Język maszynowy (kod maszynowy) język programowania, w którym zapis programu wymaga instrukcji bezpośrednio jako liczb, które są rozkazami i danymi bezpośrednio pobieranymi przez procesor wykonujący ten program. Kod maszynowy to ciąg rozkazów procesora, inaczej instrukcji maszynowych oraz danych, na których te rozkazy operują. Rozkazy i dane zapisywane są w postaci liczb binarnych. Każdy procesor ma swoją własną listę rozkazów, rozkazy te zwykle różnią się od rozkazów innych procesorów. Kod maszynowy jest dedykowany dla procesora danego typu. Procesor wykonuje tylko kod maszynowy załadowany do pamięci operacyjnej komputera (ROM lub RAM). 37

38 Kod maszynowy to jedyna postać programu komputerowego, która jest zrozumiała dla komputera i może być przez niego wykonana. Kod maszynowy to ciąg rozkazów zrozumiałych dla procesora. Procesor pobiera, dekoduje i wykonuje te rozkazy. Rozkazy pobierane są z komórek pamięci operacyjnej, gdzie są zapisane w postaci binarnej. 38

39 Języki programowania pojęcia podstawowe LD ax es LD bx $FFC1 ADD ax es Asemblery rodzina języków programowania niskiego poziomu, w których zasadniczo jedno polecenie odpowiada jednemu rozkazowi procesora. Są to języki powstałe na bazie języka maszynowego poprzez zastąpienie liczb odpowiadających fragmentom rozkazów kodu maszynowego ich symbolicznymi odpowiednikami. Dzięki zamianie liczb na tzw. mnemoniki można pisać programy w miarę zrozumiałe dla człowieka, a jednocześnie bezpośrednio tłumaczone na kod maszynowy procesora, co pozwala zapewnić duży stopień kontroli programisty nad zachowaniem procesora. Pierwszym asemblerem był skonstruowany przez Konrada Zuse dodanie - układ dwóch elektromechaniczny liczb: przygotowania taśmy perforowanej z programem dla maszyny Z4. Pozwalał na wprowadzanie i odczyt rozkazów i adresów w sposób zrozumiały dla człowieka. 39

40 40

41 Języki programowania pojęcia podstawowe Język wysokiego poziomu typ języka programowania, którego składnia i słowa kluczowe mają maksymalnie ułatwić rozumienie kodu programu dla człowieka dystansując się od sprzętowych niuansów. Kod napisany w języku wysokiego poziomu nie jest bezpośrednio zrozumiały dla komputera większość kodu stanowią tak naprawdę normalne słowa, np. w języku angielskim. Aby umożliwić wykonanie programu napisanego w tym języku należy dokonać kompilacji. Programista języków wysokiego poziomu uwolniony jest od konieczności znajomości rejestrów i adresów fizycznych pamięci 41

42 Języki programowania pojęcia podstawowe Typy języków wysokiego poziomu Języki deklaratywne - składają się z opisowych stwierdzeń dotyczących danych i relacji pomiędzy danymi. Języki proceduralne - określające procedury obliczeniowe. Języki funkcyjne - stosują funkcje do kolejnych wartości oraz funkcje (operatory) do manipulacji funkcjami. Języki definicyjne - kolejne podstawienia interpretowane są jako definicje. Języki logiczne - oparte na logice matematycznej, programy traktowane są jako formuły logiczne. Języki ograniczeń (constraint) - problemy są w nich specyfikowane nie w sposób jawny lecz przez podanie zbioru ograniczeń. Języki obiektowo zorientowane - dane i procedury tworzą obiekty. Języki programowania współbieżnego - dla komputerów o wielu procesorach. Języki przepływu danych (dataflow) - dla komputerów o eksperymentalnej architekturze, sterowanych nie tyle kolejnymi instrukcjami co przepływem danych. 42

43 Języki programowania pojęcia podstawowe Języki IV generacji język programowania, pozwalający przy użyciu krótkich instrukcji stworzyć program, którego napisanie w językach niższej generacji wymaga użycia setek lub tysięcy razy większej liczby wierszy programu źródłowego. Innym określeniem języków 4 generacji jest Generatory aplikacji. Najważniejsze zastosowania: Multimedia (tworzenie prezentacji multimedialnych) Bazy danych (budowanie systemów baz danych) Obliczenia i modelowanie matematyczne Symulacje komputerowe 43

44 Języki programowania pojęcia podstawowe Komputery (Języki) V Generacji Komputery V generacji mają (z założenia) wykorzystywać język naturalny i mechanizmy sztucznej inteligencji do autoprogramowania Język The Last One (ostatni) napisany w

45 Języki programowania pojęcia podstawowe Darmowe środowiska programistyczne Dev-C++ KDevelop Kylix Rapid-Q Lazarus Visual Basic 45

46 Języki programowania pojęcia podstawowe Dev-C++ Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwiające tworzenie programów w języku C/C++ działających w systemie Windows lub DOS. W zestawie umieszczono naprawdę wygodny edytor, pozwalający na kontrolę nawet dużego projektu, szybki i dający niewielki kod kompilator, dość dobry debuger i kilka innych przydatnych narzędzi, m.in. moduł do tworzenia instalacyjnych wersji programów.

47 Języki programowania pojęcia podstawowe Interfejs Dev-C++ 47

48 Języki programowania pojęcia podstawowe KDevelop Jest to opensource'owy produkt promowany przez firmę TrollTech, twórcę biblioteki komponentów Qt (podstawę środowiska KDE). KDevelop wspomaga programistów piszących w C++ i jest równie elastyczny w konfiguracji, co wygodny podczas pracy. KDevelop udostępnia (lub wykorzystuje dostępne w systemie) wszystkie potrzebne narzędzia, takie jak solidny edytor kodu (oparty o KWrite), narzędzie do tworzenia GUI (QtDesigner), kompilator (GCC), moduł współpracy z narzędziem kontroli wersji (CVS).

49 Języki programowania pojęcia podstawowe Interfejs KDevelop 49

50 Języki programowania pojęcia podstawowe Kylix Zintegrowane środowisko dla programistów (IDE) pracujące pod Linuksem produkowane przez firmę Borland. Pozwala na pisanie aplikacji w języku Delphi (Obiect Pascal) i korzystanie z komponentów CLX. Od wersji 3 (2003) umożliwia także pisanie aplikacji w C++. Aplikacje CLX są kompatybilne na poziomie źródeł ze środowiskiem Delphi, dzięki czemu ułatwiono przenoszenie tych aplikacji do systemu Windows.

51 Języki programowania pojęcia podstawowe RapidQ RapidQ to kompilator języka podobnego do Basica w wersji dla Windows i Linuxa (a także dla innych Unixów). Kompilator generuje dość duże pliki. Kompiluje na zasadzie kompilatora Delphi, czyli jest generowany plik EXE.

52 Języki programowania pojęcia podstawowe Interfejs RapidQ 52

53 Języki programowania pojęcia podstawowe Lazarus Lazarus to nakładka na kompilator Free Pascal - wzorowane na Delphi wizualne środowisko programistyczne oraz biblioteka Lazarus Component Library (LCL) - odpowiednik VCL. Program napisany z użyciem LCL można bez żadnych zmian skompilować dla dowolnego obsługiwanego procesora, systemu operacyjnego i interfejsu okienek. Projekt Lazarus rozpoczęto w lutym Cliff Baeseman Shane Miller Michael A. Hess

54 Języki programowania pojęcia podstawowe Najnowszy (76.2 MB) Lazarus

55 Języki programowania pojęcia podstawowe Visual Basic Jest to język i narzędzie programowania firmy Microsoft. Składnia jest oparta na języku BASIC ale unowocześniona. Zawiera kilkaset instrukcji, funkcji i słów kluczowych. Nie jest językiem w pełni obiektowym gdyż nie udostępnia, np. możliwości dziedziczenia czy polimorfizmu. Wykorzystuje technologię ActiveX.

56 Języki programowania pojęcia podstawowe Interfejs Visual Basic 56

57 D E L P H I

58 Środowisko programisty Zestaw programów narzędziowych wspomagających tworzenie kodu. Najlepsze edytory, poza kolorowaniem kodu na bieżąco interpretują pisany kod, wyszukują błędy, pozwalają unikać przypadkowych błędów składniowych i literowych, oferują gotowe fragmenty kodu (snippets) 58

59 W epoce DOS-u tworzenie aplikacji za pomocą języka programowania takiego jak Turbo Pascal zajmowało bardzo dużo czasu. Dużą jego część poświęcano na tworzenie interfejsu użytkownika. W momencie pojawienia się systemu Windows programista dostał do ręki nowe narzędzia. Mógł wykorzystać gotowe funkcje, które tworzyły podstawowe elementy aplikacji, takie jak: okna, przyciski, grupy opcji itp. Niestety, programowanie w WinAPI było zadaniem bardzo trudnym i wymagało sporej wiedzy i umiejętności. Wkrótce jednak pojawiło się rozwiązanie: Rapid Application Development (RAD)(szybkie tworzenie aplikacji). Narzędzia te oferowały już na starcie gotowe okno aplikacji. Aby dodać do niego jakieś elementy, np. przyciski, wystarczy przeciągnąć je myszką z paska narzędzi. Za pomocą myszki można dowolnie zmienić ich położenie i rozmiary. 59

60 Borland Delphi jest narzędziem RAD umożliwiającym szybkie tworzenie aplikacji działających w systemie Windows. Ma dwie podstawowe cechy: jest wizualny tzn. pozwala przenosić myszką elementy aplikacji (np. przyciski) i układać je w oknach. jest obiektowy tzn. oparty jest na obiektowej wersji Pascala (Object Pascal). Doświadczenie zdobyte podczas programowania w Borland Pascalu będzie w Delphi owocować i ułatwi pracę z nowym narzędziem. Język Object Pascal wchodzący w skład Delphi jest zgodny z językiem Borland/Turbo Pascal. W czasie programowania nie można odwoływać się do takich modułów jak: Crt, DOS, Graph itp. Ze starej biblioteki zachowano jedynie moduł System, który został znacznie rozwinięty. Istnieją też różnice w nazwie funkcji, np. zamiast Close, jest CloseFile. W Object Pascalu został wprowadzony nowy model typu obiektowego definiowany za pomocą słowa kluczowego class. 60

61 Tworzenie aplikacji w Delphi jest dwutorowe (ang. two-way-tools). Pierwszym torem są narzędzia wizualne, drugim - pisanie kodu źródłowego. Najważniejsze jest to, że wszystko co zrobisz za pomocą narzędzi wizualnych jest automatycznie uwzględniane w kodzie źródłowym. Obydwie drogi są równie ważne: narzędzia wizualne służą do szybkiego projektowania interfejsu użytkownika, jednak aby aplikacja robiła coś konkretnego, musimy to napisać za pomocą języka Object Pascal. 61

62 Historia środowiska programistycznego Delphi Delphi, opracowane przez firmę Borland, jest następcą środowiska Turbo Pascal, będącego połączeniem kompilatora języka Pascal ze środowiskiem edycyjnym. Pierwsza wersja (16-bitowa) Delphi ukazała się w 1995 roku i przeznaczona była do pracy w Microsoft Windows 3.1. Było to jedno z pierwszych narzędzi typu Rapid Application Development Kolejna wersja Delphi 2 ukazała się w roku 1996 i byłaśrodowiskiem 32-bitowym, generującym kod dla Microsoft Windows 95. Delphi 3 ukazało się w roku 1997 i wprowadziło do środowiska następujące elementy: pakiety, rozproszoną obsługę baz danych, wspomaganie tworzenia aplikacji internetowych, wspomaganie tworzenia kontrolek ActiveX. Delphi 4 dodało wiele nowych usprawnień IDE (jak na przykład możliwość dokowania okien), oraz usprawnienia w samym języku programowania. W wersji 6 pojawiła się m.in. możliwość tworzenia przeźroczystych okien (Windows 2k/XP). Wersja 7 wniosła nowy komponent pozwalający na używanie stylów wizualnych z Windows XP w tworzonych programach. W roku 2001 powstała edycja przeznaczona dla Linuksa nazwana Kylix. Wersja 8 (rok 2003) wprowadziła Delphi w środowisko.net, po raz pierwszy od powstania uległo też zmianie IDE, upodobniając się do Microsoft Visual Studio.NET. W edycji 2005, oprócz zintegrowania w jednym środowisku kompilatorów dla języków Delphi, Delphi.NET oraz C#, wprowadzono dalsze udoskonalenia środowiska 62

63 Historia środowiska programistycznego Delphi Na początku 2006 roku firma Borland wystawiła wszystkie przygotowane przez nią środowiska programistyczne w tym również Delphi na sprzedaż. Pomimo zapowiedzi sprzedaży w roku 2006 wprowadzono wersję Borland Turbo znana jako Borland Turbo Delphi /Borland Turbo C# /Borland Turbo C++ / Borland Turbo Delphi for.net 14 listopada 2006 powstała firma-córka CodeGear, która została wyodrębniona z firmy Borland. 19 marca 2007 powstało CodeGear Delphi 2007 for Vista and AJAX. 5 września 2007 powstało CodeGear RAD Studio 2007 (Delphi, Delphi for.net oraz C++Builder ) 8 marca 2008 pojawiło się CodeGear Delphi/400 for PHP 14 kwietnia 2008 pojawiło się CodeGear Delphi for PHP 7 maja 2008 roku firma CodeGear przestała być własnością Borlanda. CodeGear została sprzedana za kwotę 23 milionów dolarów firmie Embarcadero. 63

64 Historia środowiska programistycznego Delphi Delphi Prism jest to wtyczka do IDE Microsoft Visual Studio, wraz z kompilatorem stanowiący nowe środowisko programistyczne. Delphi Prism używa udoskonalonego kompilatora Oxygene firmy RemObjects. Pozwala na pisanie aplikacji.net dla Windows, Linux i Mac. Nowy kompilator jest oczekiwaną alternatywą dla języka C# obsługuje.net 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, WinForms, WPF, Silverlight, ASP.NET i LINQ. Nie obsługuje Compact Framework. W języku Delphi Prism nie można używać już VCL.NET. Delphi 2009 Delphi dla Windows obsługujące Win32. CodeGear oficjalnie zapowiedziało, że ma zamiar standaryzować i rozwijać język Delphi. Delphi wydano 25 sierpnia 2009 roku. Jest to druga wersja środowiska Delphi, która obsługuje Unicode. Nie niesie dużych zmian w stosunku do Delphi Delphi 2010 posiada wsparcie dla Windows 7, oraz dla ekranów dotykowych i gestów (nowe kontrolki VCL) Delphi XE - wydano 30 sierpnia 2010 roku. Dodano kilka narzędzi do środowiska takich jak AQtime, CodeSite, Beyond Compare, zapewniono integrację z Subversion w IDE, dodano kontrolki do współpracy z Windows Azure oraz do przetwarzania w chmurze obliczeniowej Amazon EC2, oraz dokonano kilku ulepszeń w języku. Delphi XE Starter Edition - edycja Delphi XE udostępniona 27 stycznia 2011, skierowana dla hobbystów, studentów i małych firm, zatrudniających do pięciu programistów - dostępna za niższą cenę (około 190 $) 64

65 DELPHI 7 wersja softu który jest w lab. Personal (Standard, Desktop) wersja przeznaczona do konstruowania autonomicznych (niezależnych) programów użytkowych dla środowiska Windows, która zawiera ponad 85 gotowych do użycia komponentów i liczne przykładowe programy okienkowe, polecana przede wszystkim osobom początkującym w wizualnym programowaniu. Professional - wersja przeznaczona dla profesjonalistów z pełnym zintegrowanym środowiskiem programowania i komponentami internetowymi (łączna liczba komponentów przekracza 150), która dodatkowo umożliwia przygotowanie programów dla loklanych sieci komputerowych i do wielostanowiskowego obsługiwania baz danych. 65

66 DELPHI Enterprise - wersja z ponad 200 komponentami, umożliwia tworzenie programów rozproszonych, typu klient-serwer (w sieciach komputerowych składających się z komputera centralnego - serwera - oraz podporządkowanych mu stacji roboczych - klientów) i programów przeznaczonych dla Internetu, w tym typu e-commerce. Architect - jw. + narzędzia Bold for Delphi firmy BoldSoft (do tworzenia biznesowych aplikacji wielowarstwowych) 66

67 67

68 Download Delphi 7 Personal Delphi 7 Personal ~ 54 MB Alternatywne (i nowsze zarazem) wersje: Delphi 2005 (2007, 2009, 2010) Triale ~ 280 MB Turbo Delphi ~ 340 MB Wersje delphi na licencji Emabarcadero 68

69 69

70 Embarcadero Delphi XE jest kompletnym pakietem do szybkiego tworzenia rozbudowanych aplikacji Windows. Pozwala znacznie ograniczyć czas pisania kodu i nawet kilkakrotnie skrócić czas dostarczania aplikacji dzięki wykorzystaniu bogatej biblioteki komponentów oraz w pełni dwukierunkowego środowiska RAD IDE. Narzędzie pozwala na wydajne tworzenie rozwiązań dla wielu różnych systemów Windows korzystających z różnych platform bazodanowych, w tym rozbudowanych aplikacji GUI, interaktywnych aplikacji dotykowych, kiosków multimedialnych oraz wielowarstwowych aplikacji bazodanowych, Internetowych i programowania "w chmurze". 70

71 Delphi XE pozwala na: Szybsze tworzenie aplikacji dzięki gotowym do użycia komponentom oraz wizualnej technice "drag-and-drop" Tworzenie aplikacji które wymagają szybkiej wizualizacji danych, bieżącego kontrolowania urządzeń (tryb czasu rzeczywistego), manipulowania obiektami i grafiką 3D, tworzenia modeli finansowych Otwarcie aplikacji na przyszłe wyzwania - tworzenie natywnych połączeń z 9 głównymi bazami danych wsparte wykorzystaniem komponentów do "łączenia w chmurze" Wykorzystanie tysięcy darmowych i komercyjnych komponentów wspierających programowanie interfejsów użytkownika, baz danych, rozwiązań wielowarstwowych, internetowych i wielu innych Dostęp do starszych wersji środowiska Kupując Delphi XE użytkownik dostaje dostęp do wcześniejszych wersji środowiska: Delphi 7 Delphi 2007 Delphi 2009 Delphi 2010 Delphi XE jest dostępne w 3 wersjach: Professional, Enterprise i Architect. 71

72 Informacje dodatkowe 72

73 baza wiedzy na temat Delphi (po angielsku) komponenty dla Kyliksa oraz wszystkich wersji Delphi i C++ Buildera mnóstwo ciekawych kawałków kodu oraz opis niektórych wersji Delphi strona poświęcona programowaniu w Delphi - mnóstwo ciekawych porad i kawałków kodu w Delphi 73

74 Jak znaleźć? a od czego Google?? 74

Król Łukasz Nr albumu: 254102

Król Łukasz Nr albumu: 254102 Król Łukasz Nr albumu: 254102 Podstawy o Delphi Język programowania, którego można używać w środowiskach firmy Borland, Embarcadero, Microsoft (Delphi Prism), oraz w środowisku Lazarus. Narzędzia te są

Bardziej szczegółowo

Informatyka. dr inż. Paweł A. Mazurek

Informatyka. dr inż. Paweł A. Mazurek Informatyka Studia niestacjonarne EINS 2 dr inż. Paweł A. Mazurek Programowanie nie istnieje samo dla siebie: aby w ogóle miało ono sens, musi służyć konkretnemu celowi Informacje organizacyjne Forma zajęć

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Wprowadzenie do programowania Olsztyn 2007-2012 Wojciech Sobieski Podstawowe pojęcia Język - jest to ogólna nazwa zdefiniowanego zbioru znaków i symboli oraz reguł określających sposoby i kolejność ich

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część pierwsza Od języka symbolicznego do języka wysokiego poziomu Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania wykład

Podstawy programowania wykład Podstawy programowania wykład WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i INFORMATYKI dr inż. Robert Arsoba Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 2009/2010 1 Materiały do wykładu

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerów

Programowanie komputerów Programowanie komputerów Wykład 1-2. Podstawowe pojęcia Plan wykładu Omówienie programu wykładów, laboratoriów oraz egzaminu Etapy rozwiązywania problemów dr Helena Dudycz Katedra Technologii Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Studia podyplomowe dla nauczycieli INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Przedmiot JĘZYKI PROGRAMOWANIA DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA Autor mgr Sławomir Ciernicki 1/7 Aby

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak

Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak Programowanie w C dr inż. Stanisław Wszelak Przeszłość i przyszłość składni programowania w C Ken Thompson Denis Ritchie Bjarne Stoustrup Zespoły programistów B C C++ C# 1969 rok Do SO UNIX 1972 rok C++

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład V Rzut okiem na języki programowania 1 Kompilacja vs. interpretacja KOMPILACJA Proces, który przetwarza program zapisany w języku programowania,

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Pascal - język programowania wysokiego poziomu. Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL

Programowanie. Pascal - język programowania wysokiego poziomu. Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL Programowanie Pascal - język programowania wysokiego poziomu Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki. Program, proces tworzenia programu Środowisko programistyczne Języki programowania

Wstęp do Informatyki. Program, proces tworzenia programu Środowisko programistyczne Języki programowania Wstęp do Informatyki Program, proces tworzenia programu Środowisko programistyczne Języki programowania Program - definicje Program jest przekładem problemu użytkownika na język maszyny Niklaus Wirth:

Bardziej szczegółowo

Komputer nie myśli. On tylko wykonuje nasze polecenia. Nauczmy się więc wydawać mu rozkazy

Komputer nie myśli. On tylko wykonuje nasze polecenia. Nauczmy się więc wydawać mu rozkazy Programowanie w C++ 1.Czym jest programowanie Pisanie programów to wcale nie czarna magia, tylko bardzo logiczna rozmowa z komputerem. Oczywiście w jednym ze specjalnie stworzonych do tego celu języków.

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Algorytm. Krótka historia algorytmów

Algorytm. Krótka historia algorytmów Algorytm znaczenie cybernetyczne Jest to dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji, pozwalający na rozwiązanie zbliżonych do siebie klas problemów. znaczenie matematyczne

Bardziej szczegółowo

Środowiska i platformy programistyczne

Środowiska i platformy programistyczne Środowiska i platformy programistyczne 1 Rys historyczny lata 80-90: efektywność! Cel: zwiększyć efektywność programisty jedno narzędzie: integracja edytor kodu, funkcje programistyczne (kompilacja, łączenie,

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania

Języki i metodyka programowania Języki i metodyka programowania www.ee.pw.edu.pl/~slawinsm Dr inż. Maciej Sławiński M.Slawinski@ee.pw.edu.pl GE518l Konsultacje: śr. 13 00-13 45 SK201/GE518l pt. 10 15-11 00 GE518l/SK201 Algorytmika Literatura

Bardziej szczegółowo

Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD).

Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD). Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD). Rapid Application Development RAD Szybkie tworzenie programów użytkowych (Rapid Application Development RAD) jest mającą

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Treści kształcenia: Paradygmaty

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania - 1

Języki i paradygmaty programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.edu.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Cele przedmiotu Umiejętność zastosowania i oceny przydatności paradygmatów

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Programowanie I. Kornel Warwas. ATH Katedra Matematyki i Informatyki

Programowanie I. Kornel Warwas. ATH Katedra Matematyki i Informatyki Programowanie I Kornel Warwas ATH Katedra Matematyki i Informatyki 2 Algorytm Algorytm skończony, uporządkowany ciąg zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania określonego zadania w ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania.

Podstawy programowania. Kod przedmiotu: PPR Podstawy programowania. Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Algorytm. a programowanie -

Algorytm. a programowanie - Algorytm a programowanie - Program komputerowy: Program komputerowy można rozumieć jako: kod źródłowy - program komputerowy zapisany w pewnym języku programowania, zestaw poszczególnych instrukcji, plik

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Programowanie niskopoziomowe. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Programowanie niskopoziomowe dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Literatura Randall Hyde: Asembler. Sztuka programowania, Helion, 2004. Eugeniusz Wróbel: Praktyczny kurs asemblera, Helion,

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY I PROGRAMY

ALGORYTMY I PROGRAMY ALGORYTMY I PROGRAMY Program to ciąg instrukcji, zapisanych w języku zrozumiałym dla komputera. Ten ciąg instrukcji realizuje jakiś algorytm. Algorytm jest opisem krok po kroku jak rozwiązać problem, czy

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Funkcje systemu operacyjnego Zapewnia obsługę dialogu między użytkownikiem a komputerem Nadzoruje wymianę informacji między poszczególnymi urządzeniami systemu komputerowego Organizuje zapis

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania 2

Podstawy Programowania 2 Podstawy Programowania 2 Laboratorium 7 Instrukcja 6 Object Pascal Opracował: mgr inż. Leszek Ciopiński Wstęp: Programowanie obiektowe a programowanie strukturalne. W programowaniu strukturalnym, któremu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA TECHNICZNA Badanie możliwości wykorzystania języka AutoLISP i środowiska VisualLISP w systemie CAx

INFORMATYKA TECHNICZNA Badanie możliwości wykorzystania języka AutoLISP i środowiska VisualLISP w systemie CAx INFORMATYKA TECHNICZNA Badanie możliwości wykorzystania języka AutoLISP i środowiska VisualLISP w systemie CAx 1. WPROWADZENIE Program AutoCAD ma wielu użytkowników i zajmuje znaczące miejsce w graficznym

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i programowanie usystematyzowanie wiadomości

Algorytmika i programowanie usystematyzowanie wiadomości Temat 1. Algorytmika i programowanie usystematyzowanie wiadomości Cele edukacyjne Usystematyzowanie podstawowych pojęć: algorytm, program, specyfikacja zadania, lista kroków, schemat blokowy, algorytm

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Sprzęt komputera - zespół układów wykonujących programy wprowadzone do pamięci komputera (ang. hardware) Oprogramowanie komputera - zespół programów

Sprzęt komputera - zespół układów wykonujących programy wprowadzone do pamięci komputera (ang. hardware) Oprogramowanie komputera - zespół programów Sprzęt komputera - zespół układów wykonujących programy wprowadzone do pamięci komputera (ang. hardware) Oprogramowanie komputera - zespół programów przeznaczonych do wykonania w komputerze (ang. software).

Bardziej szczegółowo

Algorytm. Krótka historia algorytmów

Algorytm. Krótka historia algorytmów Algorytm znaczenie cybernetyczne Jest to dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji, pozwalający na rozwiązanie zbliżonych do siebie klas problemów. znaczenie matematyczne

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

Narzędzia RAD (wykład 1)

Narzędzia RAD (wykład 1) Narzędzia RAD (wykład 1) Piotr Cybula Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki cybula@math.uni.lodz.pl http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Rys historyczny (1) lata 80-te i początek 90-tych: środowiska programistyczne

Bardziej szczegółowo

Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD).

Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD). Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD). Szybkie tworzenie programów użytkowych (Rapid Application Development RAD) jest mającą już prawie 20 lat techniką szybkiego

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Programowanie RAD Delphi

Programowanie RAD Delphi Programowanie RAD Delphi Dr Sławomir Orłowski Zespół Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Pokój: 202, tel. 611-32-46, e-mial: bigman@fizyka.umk.pl Delphi zasoby Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Metodyki i techniki programowania

Metodyki i techniki programowania Metodyki i techniki programowania dr inż. Maciej Kusy Katedra Podstaw Elektroniki Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Rzeszowska Elektronika i Telekomunikacja, sem. 2 Plan wykładu Sprawy

Bardziej szczegółowo

Język programowania. Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl. www.alfabeta.lublin.pl/jp/

Język programowania. Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl. www.alfabeta.lublin.pl/jp/ Język programowania Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl www.alfabeta.lublin.pl/jp/ Literatura K. Reisdorph: Delphi 6 dla każdego. Helion, Gliwice 2001 A. Grażyński, Z. Zarzycki: Delphi 7 dla każdego.

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Prorektor ds. dydaktyki i wychowania S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko wykładowcy: dr hab.,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 Informatyka 1 zajęcia nr 1 Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 mgr inż.. Paweł Myszkowski Plan dzisiejszych zajęć 1. Organizacja laboratorium przedmiotu 2. Algorytmy i sposoby ich opisu

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technik Komputerowych S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski Informatyka- wykład Podstawy programowania w Pythonie dr Marcin Ziółkowski Instytut Matematyki i Informatyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 23 listopada 2015 r. JĘZYK PYTHON Język Python jest

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki dla bioinformatyków

Wstęp do Informatyki dla bioinformatyków Wstęp do Informatyki dla bioinformatyków Wykład 1. Wstęp do Wstępu Bartek Wilczyński bartek@mimuw.edu.pl Po pierwsze - Formalności 2 kolokwia (po 15 pkt) początek XI i koniec XII Dwa programy zaliczeniowe:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Programowanie obiektowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i Aleksandra Dębiecka To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Delphi. Lazarus. Kompilatory Delphi. Linki do stron o Delphi

Delphi. Lazarus. Kompilatory Delphi. Linki do stron o Delphi Lazarus Programowanie w Delphi Delphi Delphi jest to język oparty na Pascal. Twórcą jego jest firma Borland. Pierwotnie nosił nazwę Object Pascal (do 2006). Jest to język prosty i popularny. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 1, część 2 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Krótka historia Javy 2. Jak przygotować sobie środowisko programistyczne 3. Opis środowiska JDK 4. Tworzenie programu krok po

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Literatura David Harel. Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Wydanie trzecie. Seria: Klasyka informatyki. Warszawa 2000. Niklaus Wirth. Algorytmy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do biblioteki klas C++

Wprowadzenie do biblioteki klas C++ Instrukcja laboratoryjna nr 7 Programowanie w języku C 2 (C++ poziom zaawansowany) Wprowadzenie do biblioteki klas C++ WxWidgets mgr inż. Lasota Maciej dr inż. Kaczmarek Tomasz dr inż. Wilk-Jakubowski

Bardziej szczegółowo

Algorytm. Słowo algorytm pochodzi od perskiego matematyka Mohammed ibn Musa al-kowarizimi (Algorismus - łacina) z IX w. ne.

Algorytm. Słowo algorytm pochodzi od perskiego matematyka Mohammed ibn Musa al-kowarizimi (Algorismus - łacina) z IX w. ne. Algorytm znaczenie cybernetyczne Jest to dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji, pozwalający na rozwiązanie zbliżonych do siebie klas problemów. znaczenie matematyczne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Podstaw Inżynierii Jakości Ćwiczenie nr 2 Temat: Schemat blokowy (algorytm) procesu selekcji wymiarowej

Bardziej szczegółowo

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga!

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga! Programowanie I O czym będziemy mówili Podstawy programowania w językach proceduralnym ANSI C obiektowym Java Uwaga! podobieństwa w podstawowej strukturze składniowej (zmienne, operatory, instrukcje sterujące...)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Podstaw Inżynierii Jakości Ćwiczenie nr 2 Temat: Schemat blokowy (algorytm) procesu selekcji wymiarowej

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i schematy blokowe

Algorytmy i schematy blokowe Algorytmy i schematy blokowe Algorytm dokładny przepis podający sposób rozwiązania określonego zadania w skończonej liczbie kroków; zbiór poleceń odnoszących się do pewnych obiektów, ze wskazaniem porządku,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Pracownia nr 1 (21/23.09.2015) Rok akademicki 2015/2016, Pracownia nr 1 2/22

Bardziej szczegółowo

1.Przygotowanie komputera do programowania 2. Instalacja Dev-C++

1.Przygotowanie komputera do programowania 2. Instalacja Dev-C++ 1.Przygotowanie komputera do programowania Przed rozpoczęciem nauki programowania musimy odpowiednio przygotować komputer. Najpierw należy wybrać kompilator, z którego będziemy korzystali, a potem zainstalować

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Programowanie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika w GTK+

Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Programowanie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika w GTK+ Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Programowanie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika w GTK+ Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Borland to firma, która stworzyła kilka środowisk programistycznych: Turbo Pascal Borland Pascal Objekt Pascal Borland Delphi C++ Builder C++

Borland to firma, która stworzyła kilka środowisk programistycznych: Turbo Pascal Borland Pascal Objekt Pascal Borland Delphi C++ Builder C++ Odcinek 1. Czym jest Borland Delphi? Borland to firma, która stworzyła kilka środowisk programistycznych: Turbo Pascal Borland Pascal Objekt Pascal Borland Delphi C++ Builder C++ Delphi wywodzi się od

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska JavaFX - wprowadzenie JavaFX Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Definicja JavaFX - wprowadzenie Definicja Historia JavaFX Script Rich Internet Application JavaFX - rodzina technologii

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows IBM SPSS Statistics - ssentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for Python w systemach operacyjnych Windows.

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX)

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) W informatyce występują ściśle obok siebie dwa pojęcia: sprzęt (ang. hardware) i oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

DSL w środowisku Eclipse. Grzegorz Białek Architekt techniczny, Sygnity S.A.

DSL w środowisku Eclipse. Grzegorz Białek Architekt techniczny, Sygnity S.A. DSL w środowisku Eclipse Grzegorz Białek Architekt techniczny, Sygnity S.A. Agenda Wstęp do tematu (10 min) Sens tworzenia języków biznesowych UML jako język biznesu? Zintegrowane środowisko deweloperskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

ABIX Cyfrowa edukacja z oprogramowaniem Open Source www.cyfrowaszkola.waw.pl

ABIX Cyfrowa edukacja z oprogramowaniem Open Source www.cyfrowaszkola.waw.pl Informacje o systemie interaktywnym Tablica interaktywna to urządzenie, które przypomina dużą białą tablicę i umożliwia współdziałanie z podłączonym do niej komputerem oraz projektorem multimedialnym.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ALGORYTMIKI

PODSTAWY ALGORYTMIKI 1 PODSTAWY ALGORYTMIKI Algorytm sposób rozwiązania danego problemu Może być opisany słownie, może być przedstawiony wzorem matematycznym lub za pomocą schematów blokowych. Programowanie jest to metoda

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 ITA-104 do programowania Informacje o kursie Zakres tematyczny kursu Opis kursu Kurs przeznaczony jest do prowadzenia przedmiotu do programowania

Bardziej szczegółowo

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty Lekcja 4. Program komputerowy - instalacja i uruchomienie 1. Rodzaje programów komputerowych 2. Systemy operacyjne 3. Instalowanie programu 4. Uruchamianie programu 5. Kilka zasad pracy z programem komputerowym

Bardziej szczegółowo