WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI"

Transkrypt

1 WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI Streszczenie Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, sytuacja ekonomiczna w Polsce i na wiecie, a przede wszystkim rozwój technologii internetowych spowodował, e firmy coraz cz ciej podejmuj działania zwi zane z implementacj nowych rozwi za. Ta sytuacja dotyczy równie małych i rednich firm. W odpowiedzi na dynamiczne zmiany warunków prowadzenia działalno ci gospodarczej wła ciciele Mi P 1 podejmuj próby zwi zane z dostosowaniem systemów telekomunikacyjnych i informatycznych do funkcjonowania w globalnym handlu elektronicznym. Celem artykułu jest prezentacja aktualnego stanu przygotowania małych i rednich firm do prowadzenia globalnego handlu elektronicznego. W tym kierunku została przeprowadzona kwerenda literaturowa oraz badania. Celem bada było dostarczenie wiedzy na temat mo liwo ci dokonywania zakupów towarów w ró nych krajach na wiecie przy wykorzystaniu portali B2B, sklepów internetowych i systemów aukcyjnych. Nadmienia si, e podmiot bior cy udział w badaniach nigdy wcze niej nie prowadził działa w tym zakresie. Badania wymusiły dokonanie istotnych zmian w strukturze telekomunikacyjnej, informatycznej oraz organizacyjnej firmy. W artykule istotn rol pełni identyfikacja warunków funkcjonowania polskich firm w globalnym handlu elektronicznym. Pozyskane informacje pokazały, e e-biznes w Polsce jest traktowany bardzo powa nie zarówno przez niektórych przedsi biorców, jak i instytucje rz dowe. Aktualnie funkcjonuje szereg instrumentów wspieraj cych rozwój w zakresie innowacyjno ci. Wyró ni tu mo na działania PARP, Ministerstwa Gospodarki oraz Komisji Unii Europejskiej. Zasoby internetowe wspomnianych instytucji zawieraj bardzo wiele cennych informacji dotycz cych e-biznesu. Istotne jest to, aby przedsi biorcy posiadali informacje o tych mo liwo ciach, a tak e chcieli i potrafili skorzysta z wsparcia finansowego, szkole, misji gospodarczych itp. Słowa kluczowe: system teleinformatyczny, B2B, e-biznes, e-commerce, Mi P 1. Wprowadzenie Kryzys gospodarczy, niestabilno panuj cych warunków prowadzenia działalno ci gospodarczej, pojawienie si nowych technologii oraz wszechobecne przekonanie, e współczesna firma, aby przetrwa, powinna by innowacyjna, powoduje, e wielu wła cicieli Mi P zastanawia si nad mo liwo ciami wykorzystania nowych metod, narz dzi oraz podejmuje próby zwi zane z udoskonaleniem funkcjonuj cych rozwi za. Bardzo cz sto przedmiotem rozwa a s kwestie zwi zane z dokonywaniem zakupów oraz sprzeda towarów i usług przy wykorzystaniu rodków 1 MiSP Małe i rednie Przedsi biorstwa.

2 130 Wykorzystanie elektronicznych platform handlowych przez małe i rednie przedsi biorstwa i urz dze elektronicznych, okre lanych jako handel elektroniczny (ang. e-commerce). Jedn z form handlu elektronicznego jest handel prowadzony przy wykorzystaniu sieci Internet. A. Sitko-Lutek twierdzi: Wej cie na rynek globalny stanowi dla przedsi biorstwa działaj cego dot d lokalnie istotne wyzwanie. W tradycyjnej gospodarce umi dzynarodowienie działalno ci przedsi biorstwa stanowiło kolejny etap jego naturalnego rozwoju; firma musiała osi gn okre lony poziom dojrzało ci, by mogła próbowa swoich sił na rynku mi dzynarodowym. Klasyczna teoria internacjonalizacji uwa ała wej cie na rynek mi dzynarodowy za proces dokonuj cy si stopniowo, przebiegaj cy z reguły w pó niejszych etapach cyklu ycia firm. [12] Stopniowe wej cie na mi dzynarodowy rynek wydaje si by podej ciem bardzo wła ciwym, minimalizuj cym ryzyko i koszty zwi zane z konieczn implementacj nowych rozwi za oraz modyfikacj istniej cych. Szczególnie jest to istotne w procesie odpowiedniego kształtowania struktury systemu teleinformatycznego na potrzeby globalnego handlu elektronicznego, gdzie koszty mog by wysokie, a efekty niekoniecznie przekładaj ce si na wynik finansowy. Obserwuj c rozwój e-commerce na wiecie, odnosi si wra enie, e prawidłowo prowadzona implementacja mo e przynie wiele korzy ci wynikaj cych z handlu elektronicznego, o których pisze mi dzy innymi M. Nied wiedzi ski: Likwidacja bariery geograficznej. Biuro przestaje by okre leniem konkretnego miejsca (Office is where you are biuro jest tam, gdzie ty ). Globalne sieci teleinformatyczne umo liwiaj przedsi biorstwom działanie niezale nie od ich fizycznej lokalizacji. To ułatwienie w przej ciu od rynku lokalnego do globalnego. Szczególnie wa ne jest to dla małych i rednich firm, których obecny udział w obrocie mi dzynarodowym jest niewielki. Usieciowienie pozwala zatem tak e małym firmom na czerpanie korzy ci z procesu globalizacji i ekonomii skali. Powstaje totalna integracja gospodarki w skali globalnej. Rynek elektroniczny jest odmiejscowiony, odczasowiony i pozbawiony barier j zykowych. [6] Zdefiniowanie poszczególnych etapów rozwoju firmy w kierunku stosowania rozwi za innowacyjnych mo e by pomocne podczas opracowywania strategii rozwoju firm. W tym celu mo na skorzysta z dorobku naukowego D. Chaffey w E-business and E-commerce management. [1] Aby Mi P mogły podejmowa działania zwi zane z handlem elektronicznym na rynku globalnym, nale y je przygotowa w wielu obszarach, mi dzy innymi: prawnym, technicznym (system telekomunikacyjny i informatyczny) i organizacyjnym (logistyka). Ponadto przygotowanie pracowników w zakresie umiej tno ci posługiwania si j zykiem angielskim wydaje si by niezb dne. Wi kszo popularnych platform funkcjonuje w j zyku narodowym b d angielskim, sporadycznie w kilku j zykach. Wa nym czynnikiem, który mo e mie znaczny wpływ na rozwój i przygotowanie Mi P, jest współpraca o rodków akademickich oraz prowadzenie bada we współpracy z przedsi biorcami. Kwerenda literaturowa pokazuje, e spotykane s opracowania dotycz ce zagadnie teoretycznych, których implementacja w praktyce wydaje si by trudna b d niemo liwa. Z drugiej strony mo na spotka opracowania osób, którym udało si rozpocz e-biznes i w pewnym sensie osi gn ły sukces niejednokrotnie w wyniku zbiegu korzystnych okoliczno ci, gdzie trudno doszuka si pewnej prawidłowo ci, która powodowałaby, e inny przedsi biorca stosuj c te same metody i techniki, osi gnie podobne satysfakcjonuj ce go efekty. Bezpo rednia współpraca o rodków akademickich z biznesmenami z sektora Mi P mo e przyczyni si do opracowania gotowych rozwi za mo liwych do zastosowania w warunkach rzeczywistych, ale przede wszystkim daj cych gwarancj osi gni cia sukcesu ekonomicznego. Wszystkie analizy rynkowe wskazuj na ogromny

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, potencjał wzrostowy segmentu Mi P, jednak s to klienci wymagaj cy, którzy oczekuj szybkiego zwrotu z ka dej inwestycji równie z inwestycji w IT. 2. rodowisko funkcjonowania e-commerce w Mi P Przeprowadzona analiza, badania literaturowe oraz rozmowy z przedsi biorcami z sektora Mi P pozwalaj stwierdzi, e nie spotkano si z modelowymi rozwi zaniami, które pozwoliłyby na natychmiastowe ich zaadaptowanie w warunkach rzeczywistych przy uwzgl dnieniu, e nieistotny powinien by profil działalno ci firmy. Aktywno z wykorzystaniem e-commerce w Mi P wydaje si by niezmiernie istotna z uwagi na fakt, e małe i rednie firmy stanowi filar wi kszo ci gospodarek wysoko rozwini tych pa stw na wiecie. W epoce globalizacji i Internetu wydaje si, e praktycznie ka da mała firma w dowolnym miejscu na wiecie jest w stanie prowadzi mi dzynarodowy handel globalny. W mediach bardzo cz sto spotyka si górnolotne stwierdzenia dotycz ce wagi e-commerce. Prowadzi si szereg programów w zakresie innowacji. Mo na zada sobie pytanie: je eli wszyscy uwa aj, e globalny handel elektroniczny jest tak wa ny, to w takim razie, czy polscy przedsi biorcy s w stanie w nim uczestniczy? Czy ich firmy posiadaj odpowiedni struktur systemów teleinformatycznych? Czy rodki finansowe z Unii Europejskiej przynosz wymierne korzy ci? Istotn kwesti w analizowanym przypadku wydaje si sytuacja, gdzie np. polski rolnik mo e sprzedawa miód do wielu odbiorców w ró nych miejscach na wiecie b d firma naprawiaj ca notebooki mo e zaopatrywa si w cz ci zamienne w Chinach czy Malezji. Powy sze pytania zrodziły si w trakcie prowadzenia działalno ci gospodarczej i podczas codziennych kontaktów współpracuj cych ze sob małych firm ró nych bran. Nale y podkre li, e niniejsze opracowanie dotyczy konkretnego przypadku i na tym etapie nie d y si do daleko id cych uogólnie. Zakłada si, e dokonana analiza mo e by pocz tkiem szeroko prowadzonych bada w zakresie wykorzystania e-commerce w małych i rednich firmach. Zdecydowana wi kszo platform ukierunkowana jest funkcjonalnie na obsług mniej lub bardziej zaawansowanej tablicy ogłosze, gdzie u ytkownicy maj mo liwo publikacji swojej oferty kupna lub sprzeda y. Jest to jednak najprostsza pod wzgl dem technologicznoorganizacyjnym forma usług, która nie wi e si bezpo rednio z obsług transakcji biznesowych pomi dzy partnerami. W ród innych obszarów funkcjonalnych nadal dost pne s na polskim rynku (jednak w znacznie mniejszej liczbie) platformy, które spełniały funkcje operatorskie w elektronicznej wymianie danych pomi dzy przedsi biorstwami oraz najbardziej zaawansowane technologicznie platformy, organizuj ce przetargi lub zakupy zaopatrzeniowe. [3] Pełn charakterystyk modeli B2B mo na znale w pracy: Electronic Commerce [13] Pozyskane informacje ukazuj, jak bardzo polskie przedsi biorstwa wymagaj wzmocnienia obsługi procesów gospodarczych zewn trznymi e-platformami gospodarczymi, a tak e pokazuj ró nice w rozwoju przedsi biorstw polskich i zagranicznych oraz niewielk konkurencyjno polskich firm na otwartych rynkach wymiany dóbr i informacji. [3] Jednocze nie zauwa alne s działania instytucji rz dowych, Unii Europejskiej oraz wielu organizacji non profit w zakresie poprawy obecnej sytuacji poprzez: dofinansowania do projektów, szkolenia, wsparcie dla misji gospodarczych itp.

4 132 Wykorzystanie elektronicznych platform handlowych przez małe i rednie przedsi biorstwa 3. Wsparcie dla Mi P w zakresie e-biznesu Od kilku lat w Polsce, o czym wspomniano wcze niej, podejmowane s na szerok skal działania wspieraj ce polskie przedsi biorstwa ze szczególnym uwzgl dnieniem małych, rednich i mikroprzedsi biorstw. Zasoby sieci Internet zawieraj wiele profesjonalnie opracowanych przez ekspertów portali, mi dzy innymi: Portal dla Mi P Portal zawiera wszelkie informacje udost pniane przez UE dla Mi P i na ich temat, pocz wszy od praktycznych porad w zakresie polityki, poprzez lokalne punkty kontaktowe, po odsyłacze umo liwiaj ce nawi zywanie kontaktów. S tu te dost pne informacje z zakresu prawa. [21] Zasoby Ministerstwa Gospodarki Na kraje, które stosunkowo niedawno stały si członkami Unii Europejskiej, wywierany jest nacisk, aby pa stwo mogło szybciej nadrobi zal gło ci w rozwoju gospodarczym, Unia wspiera w zasadzie ka dy rodzaj przedsi biorczo ci na ka dym szczeblu. Dotacje na poszczególne projekty dysponowane s przez poszczególne zarz dy wojewódzkie, nast pnie mniejsze jednostki administracyjne, które dysponuj tymi kwotami lub maj znacz cy wpływ na pozyskanie takich funduszy bezpo rednio z bud etu pa stwa. Dokładne informacje na temat funduszy unijnych mo na znale na stronie Ministerstwa Gospodarki [9] Portal: wspieramy e-biznes Portal e-biznes.pl to jeden z najstarszych i najdłu ej działaj cych polskich serwisów po wi conych prowadzeniu biznesu w Internecie. E-biznes.pl umo liwia zdobywanie, wymian informacji, wiedzy i do wiadcze, a tak e pozwala nawi zywa kontakty biznesowe. E-biznes.pl udost pnia swoje materiały wielu innym, uznanym serwisom internetowym, takim jak Gazeta.pl, Money.pl czy Panorama Biznesu. Firma współpracuje równie z licznymi firmami internetowymi, na przykład z az.pl, NetSprint.pl, Nowoczesna Firma, SARE czy Dialogix. Serwis dost pny pod adresem: Portal web.gov.pl Portal web.gov.pl zapewnia baz informacji o B2B, a tak e informacje o technologiach informatycznych u ywanych w procesach B2B oraz przykłady ilustruj ce ich wykorzystanie. Zauwa a si, e dofinansowanie na wdra anie projektów biznes to biznes (B2B) mo na otrzyma z rodków dost pnych w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wsparcie mo e by udzielone mikroprzedsi biorcy, małemu przedsi biorcy i redniemu przedsi biorcy, który m.in.: prowadzi działalno gospodarcz i ma siedzib na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; dokonuje nowej inwestycji; zawarł umowy o współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsi biorcami. Bardzo pomocne mog by dla przedsi biorców e-booki dost pne na portalu pod adresem: [18]

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, Akademia PARP [14] W ramach Akademii PARP mo na skorzysta m.in. z dwóch szkole, które mog zainteresowa przedsi biorców: Marketing internetowy i e-commerce w M P. Zawiera ona przydatne informacje dla wła cicieli firm Mi P. Omawia takie poj cia, jak e-biznes i e-commerce. Ebiznes ze szkolenia mo na si dowiedzie, jak prowadzi działalno gospodarcz w oparciu o Internet. Szkolenia s przeznaczone dla osób prowadz cych działalno gospodarcz. S one darmowe i mo na zapisa si na nie na stronie: [14] Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 r. Sie została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjno ci i Innowacji. Sie oferuje małym i rednim przedsi biorstwom kompleksowe usługi, które maj im pomóc w pełni rozwin ich potencjał i zdolno ci innowacyjne. Sie Enterprise Europe Network jest tak e po rednikiem umo liwiaj cym instytucjom Unii Europejskiej pełniejsz orientacj w potrzebach małych i rednich przedsi biorstw. [16], [14] Wybrane spo ród wielu i scharakteryzowane powy ej dost pne zasoby informacyjne stanowi istotne wsparcie dla osób zwi zanych z Mi P. Jako i zakres opracowanych materiałów wiadczy o tym, jak powa nie przez organizacje rz dowe oraz inne instytucje s traktowane zagadnienia zwi zane z innowacjami w małych i rednich firmach. Pewny niepokój budzi jednak brak informacji na temat wykorzystania tych narz dzi w praktyce. Wielu przedsi biorców nie korzysta z tych mo liwo ci. Przyczyn mo e by wiele. Jedn z nich prawdopodobnie mo e by to, e wymierne korzy ci mog si pojawi dopiero po pewnym czasie. Te przypuszczenia skłaniaj do przemy le na temat okre lenia mo liwo ci opracowania koncepcji dotycz cej e-commerce, która pozwoliłaby na uzyskanie przez przedsi biorców wymiernych korzy ci finansowych i organizacyjnych w stosunkowo krótkim czasie przy minimalizacji kosztów i ryzyka zwi zanych z implementacj koncepcji w warunkach rzeczywistych. Z tego powodu podj to prób zbudowania odpowiedniej struktury technicznej e-commerce, a nast pnie dokonania zakupów w ró nych miejscach na wiecie przy wykorzystaniu ró nych platform handlu elektronicznego oraz przy zastosowaniu ró nych metod płatno ci. 4. Cel i zakres bada Celem bada było poszukiwanie odpowiedzi na nast puj ce pytania: Jaki powinien by model e-commerce dedykowany dla Mi P w Polsce? Czy wykorzystuj c opracowany model mo na zbudowa rzeczywisty system e-commerce dla małych i rednich firm w Polsce? Które platformy B2B, B2C oraz systemy aukcyjne b d odpowiednie do prowadzenia skutecznej i bezpiecznej wymiany handlowej? Jakie metody płatno ci s tanie, szybkie i bezpieczne oraz łatwe do zastosowania przez Mi P? W pełnym cyklu prowadzonych bada nad wykorzystaniem e-commerce w Mi P kluczow rol odegrały działania polegaj ce na zbudowaniu systemu teleinformatycznego e-commerce oraz zbadaniu jego u yteczno ci w praktyce. Pozwoliło to na dostarczenie informacji niezb dnej do osi gni cia zamierzonego celu bada. [4] Przeprowadzenie bada zostało poprzedzone wykonaniem szeregu działa :

6 134 Wykorzystanie elektronicznych platform handlowych przez małe i rednie przedsi biorstwa uzyskanie numeru EORI z Urz du Celnego; uzyskanie europejskiego NIP; zało enie walutowego rachunku bankowego z funkcj on-line; zmodyfikowanie systemu telekomunikacyjnego; zmodyfikowanie istniej cego systemu informatycznego; wdro enie systemów bankowo ci elektronicznej; zintegrowanie systemu telekomunikacyjnego i informatycznego; zabezpieczenie systemu teleinformatycznego; wybranie platform e-commerce; odbycie intensywnych szkole z zakresu j zyka angielskiego i niemieckiego przez osoby bior ce udział w badaniach. Inne działania poprzedzaj ce badania były zwi zane z udziałem w HKTDC 2 w Hongkongu, wizytacj wybranych fabryk w Shenhzen w Chinach oraz udziałem w CEBIT w Hanowerze. W trakcie wizyt pozyskano wiele materiałów dotycz cych funkcjonowania gospodarki w Azji i Europie z uwzgl dnieniem takich aspektów, jak: prawo, platformy B2B, B2C. Podczas pobytu w Azji zauwa ono bardzo elastyczne podej cie do kwestii prawnych. Badania potwierdziły przypuszczenia, e w przypadku wymiany handlowej z firmami azjatyckimi nale y zachowa szczególn ostro no w takich kwestiach, jak: płatno ci, jako towarów, terminowo dostaw, certyfikaty CE, reklamacje. Powodów do optymizmu w kwestiach prawnych daj widoczne starania instytucji rz dowych oraz handlowych Chin i Hong Kongu. Pojawia si szereg publikacji na ten temat, np. Guide to Doing Business in China, które mog znacznie kwestie prawne przybli y. [5] 5. Hybrydowy model systemu teleinformatycznego e-commerce dla Mi P W czasie przygotowa do bada opracowano hybrydowy model e-commerce przeznaczony dla małych i rednich firm w Polsce. Hybryd E. Radosi ski nazywa twór ł cz cy w integraln cało ró ne, dot d wyst puj ce samodzielnie gatunki, rodzaje, konstrukcje, metody itd. [8] Hybrydowy model e-commerce Mi P został opracowany w wyniku poszukiwania odpowiedzi na nast puj ce pytania: 1. Czy jest mo liwe stworzenie odpowiedniej struktury technicznej, organizacyjnej, pozwalaj cej na prowadzenie globalnej wymiany handlowej przez małe i rednie przedsi biorstwa w Polsce? 2. Jakie mog wyst powa ograniczenia podczas konstrukcji modelu? 3. Jakie aspekty prawne nale y uwzgl dni w procesie tworzenia modelu e-commerce? 4. W jaki sposób podda weryfikacji opracowany model? 5. Jakich rodków i narz dzi nale y u y, aby handel elektroniczny był bezpieczny? 6. Czy wykorzystuj c opracowany model mo na zbudowa rzeczywisty system e-commerce dla małych i rednich firm w Polsce? 2 W Polsce HKTDC od 2006 roku reprezentuje Firma Dragon & Eagle. W ramach działalno ci zajmuje si m.in. organizowaniem sponsorowanych misji na targi w Hongkongu. HKTDC oferuje przedsi biorcom szereg bezpłatnych lub dofinansowanych usług, w tym przelot, zakwaterowanie, wej ciówki, katalogi, usługi kojarzenia partnerów (business matching), szkolenia, karty VIP. Szczegóły pod adresem: oraz

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, TOWARY I USŁUGI DOSTAWCY PŁATNO PORTALE B2B PORTALE B2C SKLEP INTERNETOWY STRONA WWW SYSTEMY AUKCYJNE Unified Treat Management SYSTEM I NFORMATYCZNY SERWER PLIKÓW STACJE ROBOCZE ACCESS POINT SYSTEM TELEKOMUNIKACYJ NY SMARTPHONE TELEFON STACJONARNY TELEFON VOIP INTERNET SYSTEM PŁATNO CI ELEKTRONICZNYCH WALUTOWE KONTO BANKOWE PAYPAL KARTA KREDYTOWA (BUSINESS) TOWARY I USŁUGI ODBIORCY PŁATNO Rysunek 1. Struktura systemu teleinformatycznego Mi P na potrzeby e-commerce Aby prowadzi globalny handel elektroniczny, nale ało stworzy odpowiedni struktur techniczn i organizacyjn. W analizowanym przypadku nale ało odpowiednio zmodyfikowa struktur systemu telekomunikacyjnego i informatycznego, zgodnie z rysunkiem nr 1. System komputerowy składa si z urz dze komputerowych: serwer plików funkcjonuje przy u yciu Windows 2008 Server, stacje robocze natomiast posiadaj zainstalowany Windows 7 Professional. Dla wygody pracy przy u yciu WiFi został zainstalowany Access Point. Podsystem telekomunikacyjny tworz : telefon stacjonarny, smartfony, fax oraz telefon internetowy VoIP. Na szczególn uwag zasługuje fakt, e VoIP pracuj cy na platformie Freeconet 3 przyczynił si do znacznego obni enia kosztów rozmów zagranicznych przy zachowaniu bardzo wysokiej jako ci prowadzonych rozmów. Z uwagi na pojawienie si wielu problemów w trakcie realizacji bada wykonywanie zagranicznych rozmów telefonicznych okazało si konieczno ci. Zauwa ono, e kontakt telefoniczny był tak e doskonałym rodkiem do sprawdzania wiarygodno ci zagranicznych kontrahentów. Je eli chodzi o informacyjny serwis www, to został wykorzystany system CMS joomla w wersji Sklep internetowy został zaimplementowany przy wykorzystaniu systemu Click Shop, funkcjonuj cym na serwerze Business Serwer Pro. Dostawc usług internetowych jest home.pl 4. 3 Freeconet posiada zestaw usług dodanych, przeznaczonych zarówno dla u ytkowników indywidualnych, jak i dla firm. S to m.in. systemy IVR i Call Center, aplikacja FlashPhone, Wirtualny Fax, a tak e FreecoNet Mobile. Szczegóły pod adresem: 4 home.pl istnieje od 1997 roku i jest najwi kszym dostawc usług internetowych dla małych i rednich przedsi biorstw w Europie rodkowo-wschodniej. Firma specjalizuje si w hostingu serwisów internetowych, systemów kont poczty elektronicznej oraz udost pnianiu aplikacji biznesowych przez Internet. Szczegóły na

8 136 Wykorzystanie elektronicznych platform handlowych przez małe i rednie przedsi biorstwa Cały system informatyczny i telekomunikacyjny został zabezpieczony za pomoc UTM Netasq U Przebieg bada Firma bior ca udział w badaniach u yła platform B2B i B2C, mi dzy innymi: retourware24.pl. Do wyboru niektórych portali B2B u yto rankingu dost pnego pod adresem: Znaleziono tam te interesuj ce poradniki dotycz ce targów bran owych oraz artykuły na temat funkcjonowania B2B na wiecie. Ponadto zostały dokonane zakupy przy wykorzystaniu Badania dotyczyły tak e systemu aukcyjnego W tym przypadku transakcje zostały dokonane w takich krajach, jak: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Indie, Niemcy. Wszystkie płatno ci dokonano za pomoc systemu PayPal, karty kredytowej oraz elektronicznego przelewu bankowego. Za pomoc systemu PayPal wykonano 24 transakcje, z czego 4 w walucie euro, 7 w funtach brytyjskich oraz 13 w dolarach ameryka skich. Warto zakupionych towarów w przypadku pojedynczej transakcji nie przekroczyła 128 euro, 140 dolarów ameryka skich oraz 15 funtów brytyjskich. Nie stwierdzono adnych problemów i zakłóce w zakresie płatno ci. W przypadku jednej transakcji dokonanej w Hongkongu zostały zwrócone rodki pieni ne z powodu braku mo liwo ci realizacji zamówienia. Nast piło to w czasie około 1 miesi ca od daty zło enia zamówienia. Ten sposób płatno ci okazał si najszybszy i najwygodniejszy. Aby pogł bi wiedz z zakresu płatno ci on-line, warto skorzysta z pracy pt. Management information systems [7] oraz Electronic commerce. [10] Przy u yciu kart kredytowych dokonano 12 płatno ci, z czego 1 w amazon.com, 2 w oraz 5 w amazon.co.uk. Ponadto wykonano 4 transakcje w zagranicznych sklepach internetowych. Poszczególne transakcje były potwierdzane za pomoc wysyłanych i. redni czas dostawy w przypadku zakupów dokonanych w Europie (Wielka Brytania, Niemcy) wyniósł około 1 tygodnia. Minimalny czas dostawy z Chin, Hongkongu oraz USA (przesyłka lotnicza) to tak e 1 tydzie, natomiast maksymalny- 1 miesi c. Je eli chodzi o jako zakupionych produktów, zauwa alna była du a ró nica pomi dzy zakupami dokonywanymi w Azji, Europie i Ameryce Północnej. W przypadku zakupów w Europie i Stanach Zjednoczonych nie stwierdzono adnych problemów zwi zanych z jako ci dostarczonych produktów. Inaczej si sprawa przedstawia, je eli chodzi o zakupy dokonane w Chinach i Hongkongu. Około 20 zakupionych produktów (wykorzystano platformy: Aliexpress, TradeTang, DHgate) było bardzo niskiej jako ci b d nie działało. Niektóre produkty zostały dostarczone bez certyfikatów CE oraz z naruszeniem prawa własno ci intelektualnej. W tych przypadkach były składane stosowne wyja nienia oraz zostały przeprowadzone rozmowy z kancelari prawn reprezentuj c danego producenta. Niezb dna okazała si kwerenda literaturowa dotycz ca aspektów 5 U30 oferuje du wydajno oraz poziom bezpiecze stwa. Dzi ki zastosowaniu układów VPN ASIC (Application Specific Integrated Circuit) urz dzenie mo e stanowi wydajny punkt dost powy w przedsi biorstwach wieloodziałowych takich, jak sieci sklepów, banków, bankomatów.

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, prawnych e-commerce. [11] wiadczy to o bardzo du ym ryzyku dokonywania transakcji z dostawcami z Azji. W celu przybli enia platform handlowych u ytych w badaniach zamieszczono poni ej krótk ich charakterystyk : Serwis Zentrada obecny jest w Polsce od 2005 roku pod adresem rednia liczba odsłon strony w miesi cu wynosi , portal odwiedza internautów miesi cznie (dane: etracker.com). Platforma funkcjonuje w j zyku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim, włoskim, hiszpa skim i holenderskim. [20] Firma Optimum, wła ciciel platformy Retourware24, działa na mi dzynarodowym rynku towarów z zaj komorniczych, zwrotów, nadwy ek produkcyjnych, likwidacji firm, realizuj c projekty sprzeda owe dla hurtowni oraz sieci handlowych. Posiada ponad 3000 zarejestrowanych hurtowników z Europy Wschodniej i Zachodniej. Za wiadczone usługi nie pobiera prowizji od sprzeda y. Platforma funkcjonuje w j zyku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. [24] Portal OPENKontakt.com został zaprojektowany i stworzony po to, aby ułatwi nawi zanie pierwszego kontaktu firmom produkcyjnym, usługowym i handlowym z kontrahentami z całego wiata, jak równie na rynkach lokalnych. Serwis jest dost pny w j zykach: polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim. Do dyspozycji kontrahentów s informacje zwi zane z handlem mi dzynarodowym, importem, eksportem, prawem, podatkami itp. [23] Portal Melango.de, okre lany przez twórców jako platforma handlowa B2B, przyci ga uwag potencjalnych kontrahentów bardzo atrakcyjnymi towarami w niewiarygodnie konkurencyjnych cenach. Pierwsze wra enie jest takie, e ka dy przedsi biorca, który zarejestruje si jako u ytkownik platformy, osi gnie sukces finansowy. Przeprowadzona analiza odsłoniła niestety prawdziwe oblicze Melango. Ju w trakcie dokonywania opłaty rejestracyjnej okazało si, e twórcom Melango zale y tylko i wył cznie na korzy ciach finansowych. Metody prawne, jakie s stosowane przez Melango, były zdumiewaj ce i zaskakuj ce. W przypadku Melango badania ukazały, wa n kwesti, jak jest wyposa enie wła cicieli Mi P w wiedz prawnicz w odniesieniu do e-commerce. Na portalu mo na zapozna si z wypowiedziami klientów Melango. [19] Podczas bada wielokrotnie były prowadzone rozmowy z prawnikami firmy Melango, które potwierdziły przypuszczenia dotycz ce sposobu funkcjonowania tego portalu. W przypadku tego portalu zostały poniesione straty finansowe. Nie przeprowadzono adnej transakcji. Na pytanie zadane pracownikowi jednej z niemieckich firm w Niemczech, co s dzi o platformie Melango, uzyskano odpowied : Nie znamy takich, którzy dokonali jakiejkolwiek transakcji handlowej, znamy natomiast wielu, którzy stracili pieni dze. Platforma funkcjonuje w j zyku niemieckim. Niemiecki portal dedykowany dla firm z sektora Mi P, zawieraj cy oferty handlowe z wielu bran. Wizyty w niemieckich firmach potwierdziły du popularno portalu. Charakteryzuj go:

10 138 Wykorzystanie elektronicznych platform handlowych przez małe i rednie przedsi biorstwa łatwo obsługi, niski koszt rejestracji, szeroka oferta. Oferty znajduj ce si na portalu s aktualne, wszystkie sprawdzane firmy okazały si bardzo rzetelne i stosuj wysokie standardy biznesu. Portal funkcjonuje w j zyku niemieckim. System aukcyjny ebay Portal aukcyjny ebay umo liwia firmom handel w Internecie. Platforma słu y do sprzedawania i kupowania towarów oraz usług poprzez aukcje i po stałych cenach. Ebay.com posiada rozbudowany zestaw narz dzi umo liwiaj cych bezpieczne, szybkie i nieskomplikowane przeprowadzanie transakcji. Posiada wbudowane systemy płatno ci on-line. Jest to bezpieczny i skuteczny system polecany do rozpocz cia działa w zakresie e-commerce. Platforma funkcjonuje na całym wiecie w wielu wersjach j zykowych. Badania pokazały, e transakcje handlowe były dokonywane bez jakichkolwiek problemów zwi zanych z jako ci towarów, płatno ciami czy terminem dostaw. [15] W trakcie bada istotn kwesti okazało si okre lenie, na ile wybrana platforma handlowa jest popularna oraz w jakim stopniu mo e by przydatna dla polskiego biznesmena. W tym celu przeprowadzono prost analiz wyceny badanych portali. Do wyceny zastosowano narz dzie z serwisu Do podobnych analiz bardzo przydatnym narz dziem mo e by Google Analitics. Google Analytics to rozwi zanie dla firm w zakresie analityki internetowej, zapewniaj ce dokładny wgl d w ruch w witrynie oraz skuteczno działa marketingowych. [17] 7. Podsumowanie Przedsi biorcy, szczególnie z sektora Mi P, w niewielkim stopniu korzystaj z mo liwo ci, jakie daje Internet. Wprawdzie niemal wszyscy maj dost p do sieci i adres , ale cz sto na tym si ko czy. Tylko 30 proc. firm korzysta z zaawansowanych narz dzi umo liwiaj cych np. automatyczne zarz dzanie zapasami, 12 proc. przedsi biorstw zaopatruje si w Internecie, a zaledwie 8 proc. udost pnia swoj ofert w sieci. W takie sprawy, jak reklama w sieci, płatno ci internetowe czy obecno na portalach internetowych, anga uje si mniej ni 15 proc. firm. Dlaczego tak mało? "Bo w naszej bran y to niepotrzebne" powtarzaj badani przedsi biorcy. [25] Przeprowadzone badania dostarczyły nowej wiedzy na temat mo liwo ci wykorzystania systemów klasy e-commerce przez małe i rednie firmy w Polsce. Je eli chodzi o zakres przeprowadzonych analiz, warto podkre li, e były one ograniczone do zbadania dostawców. Nie zostało poddane analizie wykorzystanie e-commerce do prowadzenia sprzeda y zakupionych uprzednio towarów. Badania jednoznacznie potwierdziły zasadno wspierania tradycyjnych metod kontaktów z dostawcami rodkami informatyki. Wykorzystanie portali B2B, B2C systemów aukcyjnych stwarza dodatkowe mo liwo ci dotarcia do dostawców i odbiorców na całym wiecie. Zauwa a si, e przedsi biorcy innowacje kojarz z serwisem www i płatno ciami elektronicznymi. Na tej podstawie mo na wyci gn wnioski, e sprawy e-biznesu, e-commerce innowacyjnej gospodarki wydaj si by oczywiste, trywialne, ale tylko dla osób, które s w to bezpo rednio zaanga owane z uwagi na wykonywan prac czy zainteresowania naukowe. Poprawa tego stanu mo e nast pi w przypadku zwi kszenia współpracy pomi dzy rodowiskami akademickimi, biznesu oraz organizacjami wspieraj cymi Mi P, w szczególno ci organizacjami rz dowymi oraz UE, np. PARP. Mo e to si odbywa poprzez konferencje naukowe, szkolenia w trakcie targów czy wizyty ekspertów bezpo rednio w firmach, gdzie podczas prezentacji

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Trade Finance produkty, rozwiązania

Trade Finance produkty, rozwiązania Trade Finance produkty, rozwiązania Spis treści: Grupo Santander nowy właściciel Banku Zachodniego WBK International Desk grupy Santander na świecie Santander Trade Portal szansa rozwoju dla Klientów BZ

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2 Wykład 2. Wolność gospodarcza ( Economic Freedom) Koncepcja instytucjonalnego definiowania pojęcia wolności gospodarczej została opracowana przez M. Friedmana, laureata nagrody Nobla w 1986 roku. Seria

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR.

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Zawarta w dniu..... roku w. POMIĘDZY:. reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe rynku Litwy. w zakresie eksportu chemii budowlanej. dla przedsi biorstwa. KNAUFMANN Sp. z o. o.

Badania marketingowe rynku Litwy. w zakresie eksportu chemii budowlanej. dla przedsi biorstwa. KNAUFMANN Sp. z o. o. Badania marketingowe rynku Litwy w zakresie eksportu chemii budowlanej dla przedsi biorstwa KNAUFMANN Sp. z o. o. dokument opracowany przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Sp. z o.o. www.bdi.info.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R.

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. Poznań, dnia 25 września 2013 r. OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. 1. Opis zagadnienia Opinia dotyczy stanu

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo