TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ AUTORSKICH STOWARZYSZENIA AUTORÓW ZAiKS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ AUTORSKICH STOWARZYSZENIA AUTORÓW ZAiKS"

Transkrypt

1 TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ AUTORSKICH STOWARZYSZENIA AUTORÓW ZAiKS TW - IN ZA PUBLICZNE UDOSTĘPNIANIE UTWORÓW W TAKI SPOSÓB, ABY KAŻDY MÓGŁ MIEĆ DO NICH DOSTĘP W MIEJSCU I W CZASIE PRZEZ SIEBIE WYBRANYM (zatwierdzona uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w dniu r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu z dnia r. tekst jednolity) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY Tabela dotyczy publicznego udostępniania następujących kategorii utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (zwanego dalej publicznym udostępnianiem ): - poza utworami audiowizualnymi - utworów słownych, muzycznych, słowno-muzycznych, choreograficznych i pantomimicznych należących do kategorii małych praw, w tym drobnych utworów słownych, muzycznych i słowno-muzycznych, - w utworach audiowizualnych - utworów muzycznych, słowno-muzycznych i choreograficznych wszystkich twórców oraz utworów słownych (w tym m. in. scenariuszy, dialogów i tłumaczeń dialogów) tych twórców, którzy sami lub ich następcy prawni powierzyli bezpośrednio ZAiKS-owi w zarząd służące im prawa autorskie lub tych twórców, którzy mając obywatelstwo polskie, nie powierzyli służących im praw autorskich w zarząd innej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. II. STAWKI WYNAGRODZEŃ AUTORSKICH 1. Publiczne udostępnianie utworów w formie audialnej i/lub graficznej (z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5) bez możliwości utrwalenia przez końcowego użytkownika (ang. streaming):

2 1.1. Nieodpłatne publiczne udostępnianie utworów słownych, muzycznych, słownomuzycznych w formie audialnej, w ramach usługi nie przynoszącej korzyści majątkowych: a) do 20 utworów o czasie trwania do 6 (minut) włącznie każdy 100, 00 b) za każdy następny utwór o czasie trwania do 6 (minut) włącznie każdy od 21 do 100 utworów 4, 00 PLN/utwór/miesiąc, c) ponad 100 utworów o czasie trwania do 6 (minut) włącznie każdy 3, 00 PLN/utwór/miesiąc, d) za każdy utwór o czasie trwania powyżej 6 (minut) - 1, 00 PLN za każdą rozpoczętą minutę utworu/miesiąc, jednak nie mniej niż 100, 00 PLN miesięcznie. Jeśli utwór jest wykorzystywany jako sygnał oczekiwania na połączenie telefoniczne (ang. ring-back-tone), zamiast powyższych stawek stosuje się stawkę 0,15 PLN/miesiąc za każdy utwór udostępniony jednemu użytkownikowi końcowemu, jednak nie mniej niż 100, 00 PLN/miesiąc Nieodpłatne publiczne udostępnianie utworów w formie graficznej (w tym m.in. teksty piosenek, zapisy nutowe), w ramach usługi nie przynoszącej korzyści majątkowych: a) do 20 utworów 100, 00 b) od 21 utworów do 100 utworów 4, 00 PLN/utwór/miesiąc, c) ponad 100 utworów 3, 00 PLN/utwór/miesiąc Publiczne udostępnianie utworów słownych, muzycznych, słowno-muzycznych niezależnie od formy (w tym m.in. teksty piosenek, zapisy nutowe), odpłatnie lub w ramach usługi przynoszącej korzyści majątkowe : - 10 % wpływów, jednak nie mniej niż: a) 0,004 PLN za jedno odsłuchanie utworu, niezależnie od czasu trwania utworu (per stream), b) 0,002 PLN za jedno odczytanie utworu. Powyższe wynagrodzenie nie może być niższe niż 8 000,00 PLN/miesiąc Jeśli utwór jest wykorzystywany jako sygnał oczekiwania na połączenie telefoniczne (ang. ring-back-tone), wynagrodzenie wynosi 10% wpływów, jednak nie może być niższe niż Strona2

3 0,15 PLN/miesiąc za każdy utwór udostępniony jednemu użytkownikowi końcowemu, przy czym nie mniej niż 100, 00 PLN/miesiąc. 2. Publiczne udostępnianie utworów słownych, muzycznych, słowno-muzycznych w formie audialnej i/lub graficznej z możliwością utrwalenia przez końcowego użytkownika (ang. download): - 10 % wpływów, jednak nie mniej niż: a) 0,15 PLN za każde utrwalenie (pobranie) utworu jako sygnału przywoławczego (dzwonka) aparatu telefonicznego, b) 0,15 PLN za każde utrwalenie (pobranie) utworu w formie audialnej w innym celu niż określony pod lit. a), c) 0,10 PLN za każde utrwalenie (pobranie) utworu w formie graficznej, d) 0,80 PLN za każde utrwalenie (pobranie) albumu do 20 utworów. Za każdy kolejny pobrany utwór w ramach tego samego albumu - 0,07 PLN. Powyższe wynagrodzenie nie może być niższe niż 100, 00 PLN/miesiąc. 3. Publiczne udostępnianie utworów w publikacjach dźwiękowych zawierających różnorodne treści, stanowiących odrębną całość (np. podcasty, audycje radiowe) bez możliwości ich utrwalenia przez końcowego użytkownika lub z możliwością ich utrwalenia przez końcowego użytkownika: Stosownie do średniej procentowej zawartości utworów słownych, muzycznych i słownomuzycznych we wszystkich publikacjach dźwiękowych objętych danym serwisem stawki wynagrodzeń wynoszą: 3.1. nadawcy radiowi: a) do 5% - 0,5% wpływów, jednak nie mniej niż 100 b) powyżej 5% do 10% - 1% wpływów, jednak nie mniej niż 500 c) powyżej 10% do 20% - 2% wpływów, jednak nie mniej niż 1 000, 00 d) powyżej 20% do 40% - 4% wpływów, jednak nie mniej niż 3 000, 00 Strona3

4 e) powyżej 40% do 60% - 6 % wpływów, jednak nie mniej niż 5 000, 00 f) powyżej 60% do 80% - 8% wpływów, jednak nie mniej niż 8 000, 00 g) powyżej 80% - 10% wpływów, jednak nie mniej niż , 00 PLN/miesiąc inne podmioty: a) do 20% - 2% wpływów, b) powyżej 20% do 40% - 4% wpływów, c) powyżej 40% do 60% - 6 % wpływów, d) powyżej 60% do 80% - 8% wpływów, e) powyżej 80% - 10% wpływów. 3.3 Wynagrodzenie wyliczone według stawki określonej w ust.3.2. nie może być niższe niż: a) w przypadku odsłuchania (ang. streaming) stosuje się odpowiednio stawki określone w pkt. II ust. 1.1., b) w przypadku pobrania (ang. download) stosuje się odpowiednio stawki określone w pkt. II ust. 2. To wynagrodzenie minimalne stosuje się do każdego utworu wykorzystanego w publikacji dźwiękowej. 4. Publiczne udostępnianie utworów słownych, muzycznych i słowno-muzycznych, choreograficznych i pantomimicznych w serwisach wideo ( ang. VOD): 4.1. Kategoria treści wideo Film fabularny pełnometrażowy (czas trwania powyżej 60 min.) Film fabularny krótkometrażowy Stawka procentowa Stawka minimalna (od wpływów) 2,5 % 0, 25 PLN 2,5 % 0,13 PLN Strona4

5 (czas trwania do 60 min.) Film dokumentalny 2,5 % 0,13 PLN Film animowany 2,5 % 0, 25 PLN pełnometrażowy (czas trwania powyżej 60 min.) Film animowany 2,5 % 0,13 PLN krótkometrażowy (czas trwania do 60 min.) Odcinek serialu 2,5 % 0,13 PLN Rejestracja 8 % 0,80 PLN koncertów Teledyski 8 % 0,008 PLN Poradniki, reportaże, 1,25 % 0,10 PLN audycje kulturalne, podcasty video Audycje muzyczne 8 % 0,70 PLN (w tym show), muzyczne podcasty video Audycje dla dzieci 8 % 0,30 PLN Stawka minimalna dotyczy każdego obejrzenia (ang. per stream) lub czasowego pobrania w celu obejrzenia (ang. off-line) treści wideo. W każdym z powyższych przypadków, wynagrodzenie nie może być niższe niż 100, 00 PLN/ miesiąc w przypadku udostępniania treści wideo w serwisie mieszanym w miejsce stawek określonych w pkt.4.1. stosuje się stawkę 3,85% wpływów, jednak nie mniej niż , 00 PLN/miesiąc. Strona5

6 5. Publiczne udostępnianie utworów jako ilustracji muzycznej strony internetowej: 5.1.należącej do osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej 25, 00 PLN/utwór/miesiąc, 5.2.należącej do innych podmiotów: a) do 1000 odsłon miesięcznie 50, 00 PLN/utwór/miesiąc, b) odsłon miesięcznie 100, 00 PLN/utwór/miesiąc, c) powyżej 6000 odsłon miesięcznie 150, 00 PLN/utwór/miesiąc. III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W rozumieniu Tabeli: a) utworami należącymi do kategorii małych praw są utwory słowne (w tym scenariusze filmowe), muzyczne, słowno-muzyczne, choreograficzne oraz pantomimiczne, w tym drobne utwory słowne, muzyczne i słowno-muzyczne nie należące do kategorii wielkich praw ; b) utworami należącymi do kategorii wielkich praw są utwory stanowiące duże formy literackie, dramatyczne (sceniczne), dramatyczno-muzyczne (scenicznomuzyczne), muzyczno-choreograficzne lub pantomimiczne, będące zamkniętą całością tematyczną i artystyczną, publicznie udostępniane w całości lub w części, a w szczególności: - w dziedzinie utworów literackich: powieści, opowiadania, nowele, utwory wierszowane powyżej 13 wersów wraz z tytułem, z wyjątkiem tekstów w utworach słowno-muzycznych; - w dziedzinie utworów dramatycznych: dramaty, komedie, farsy; - w dziedzinie utworów dramatyczno-muzycznych i muzycznochoreograficznych: opery, operetki, komedie muzyczne, musicale, pantomimy, balety, śpiewogry, oratoria. Należą do kategorii wielkich praw poszczególne większe części utworów, stanowiące zamkniętą kompozycyjnie twórczą całość tematyczną i artystyczną, jak np. akt opery, dramatu. Strona6

7 Nie zalicza się do kategorii wielkich praw nadań pojedynczych fragmentów utworów, jak np. arie operowe, uwertury. Należą do kategorii wielkich praw zarówno utwory oryginalne, jak i ich opracowania. c) pod pojęciem wpływy należy rozumieć wszystkie wpływy (pomniejszone o kwotę należnego podatku VAT), uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością, polegającą na publicznym udostępnianiu utworów przez udostępniającego w zakresie związanym z działalnością udostępniającego, w tym m. in. wpływy z opłat abonamentowych, reklam, ogłoszeń, komunikatów, umów barterowych oraz inne wpływy i świadczenia związane z promowaniem w postaci bezpośredniej lub pośredniej usług, towarów bądź firm, a także wpływy uzyskiwane od operatorów telekomunikacyjnych w związku ze świadczeniem przez nich usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie, dotacje, subwencje, itp. d) pod pojęciem album należy rozumieć co najmniej 6 utworów oferowanych łącznie; e) pod pojęciem utwór audiowizualny należy rozumieć film fabularny, dokumentalny, animowany, reklamowy, serial telewizyjny; f) pod pojęciem treści wideo należy rozumieć pliki zawierające możliwe do zapoznania się poprzez zmysł wzroku ruchome obrazy, z dźwiękiem lub bez, w tym utwory audiowizualne; g) pod pojęciem serwis mieszany należy rozumieć serwis zawierający różnorodne treści wideo, w tym utwory audiowizualne, audycje muzyczne, poradniki, reportaże, teledyski, rejestracje koncertów itp.; 2. Wynagrodzenie autorskie ustalone na podstawie Tabeli nie obejmuje podatku od towarów i usług (VAT). Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego. 2a) Na pisemny wniosek użytkownika stawki procentowe wynikające z pkt II.1 i pkt.ii. 2 Tabeli w pierwszym roku działalności ulegają obniżeniu o 20%, pod warunkiem, że zawarcie umowy nastąpiło przed rozpoczęciem działalności. Strona7

8 3. Stawki wynagrodzeń autorskich dla podmiotów wymienionych w art ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.( t. j. z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami) ulegają obniżeniu o 15%. Obniżoną stawkę stosuje się od daty wpływu do ZAiKS-u pisemnego, uzasadnionego wniosku zainteresowanego użytkownika. 4. Stawki wynagrodzeń określone kwotowo podlegają waloryzacji na zasadach przewidzianych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strona8

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 15.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2)

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 153 9090 Poz. 903 903 USTAWA z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) sposób wdrożenia naziemnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 146/13 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Materiał powstał dzięki wsparciu

Materiał powstał dzięki wsparciu Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl http://koed.org.pl Materiał powstał dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo