ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP Trąbki Wielkie, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r."

Transkrypt

1 Trąbki Wielkie, dnia r. Znak postępowania: WZP.ZP ODPOWIEDZI NR 5 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty EURO na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Trąbki Wielkie i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury Pismo zamawiającego Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. PYTANIE 1 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Odpowiedź na pytanie 1 Zamawiający informuje, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone zgodnie z przepisami w/w ustaw. PYTANIE 2 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? Odpowiedź na pytanie 2 Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne są poddawane regularnym przeglądom okresowym wynikającym ze stosownych przepisów prawa, a w przypadkach stwierdzenia zastrzeżeń usuwanie usterek dokonywane jest na bieżąco. PYTANIE 3 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy wśród wykazanego mienia jako przedmiot ubezpieczenia są obiekty nieużytkowane a jeżeli Tak to prosimy o informację czy podlegają one cyklicznej, regularnej kontroli (np. stanu technicznego, nienaruszalności) właściwych służb zamawiającego, na jego zlecenie lub na zlecenie innego właściwego podmiotu? Odpowiedź na pytanie 3 Zamawiający informuje, że nie zgłosił do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych. PYTANIE 4 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy wśród wykazanego mienia jako przedmiot ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji a jeżeli TAK to czy Zamawiający potwierdza, że obiekty te są strzeżone i mają odłączone media?

2 Odpowiedź na pytanie 4 Zamawiający informuje, że nie zgłosił do ubezpieczenia obiektów wyłączonych z eksploatacji PYTANIE 5 zwracamy się z prośbą o opis jaki jest ogólny stan budynków i budowli i w jakich latach były remontowane Odpowiedź na pytanie 5 Zamawiający informuje, że ogólny stan obiektów jest dobry, a remonty są przeprowadzane na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb i możliwości finansowych Gminy. PYTANIE 6 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Odpowiedź na pytanie 6 Zamawiający potwierdza, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. PYTANIE 7 prosimy o informację czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, i czy są na to stosowne protokoły dostępne u Zamawiającego? Odpowiedź na pytanie 7 Zamawiający wyjaśnia, iż obiekty dla których stosowne przepisy nakładają obowiązek wyposażenia w instalacje odgromowe i obiekty wyposażone w instalacje elektryczne podlegają odpowiednim regularnym badaniom wynikającym z obowiązujących przepisów. PYTANIE 8 prosimy o informację czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta? Odpowiedź na pytanie 8 Zamawiający potwierdza, iż w/w instalacje poddawane są okresowym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami. PYTANIE 9 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, czy sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku? Odpowiedź na pytanie 9 Zamawiający informuje, iż ubezpieczane obiekty posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż, a zabezpieczenia są poddawane przeglądom wynikającym z w/w przepisów. PYTANIE 10 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie jakie Zamawiający przechowuje materiały niebezpieczne pożarowo? Odpowiedź na pytanie 10 Zamawiający nie przechowuje materiałów niebezpiecznych pożarowo.

3 PYTANIE 11 prosimy o informację czy wprowadzono zakaz palenia tytoniu na terenie należącym do Zamawiającego i czy jest on przestrzegany Odpowiedź na pytanie 11 Zamawiający informuje, iż z wyjątkiem miejsc wyznaczonych do palenia tytoniu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. PYTANIE 12 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy zostały wyznaczone miejsca do palenia tytoniu i czy są one zlokalizowane z dala od materiałów palnych min.5,0 m.? Odpowiedź na pytanie 12 Zamawiający informuje, iż miejsca wyznaczone do palenia tytoniu znajdują się z dala od materiałów palnych. PYTANIE 13 prosimy o potwierdzenie czy stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane? Czy prace te podlegają właściwej kontroli? Odpowiedź na pytanie 13 Zamawiający informuje, że nie prowadzi prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. PYTANIE 14 prosimy o potwierdzenie czy bezpośrednio przy budynkach składuje się materiały palne? Odpowiedź na pytanie 14 Zamawiający informuje, iż bezpośrednio przy budynkach nie są składowane materiały palne. PYTANIE 15 prosimy o potwierdzenie czy jest zachowana minimalna odległość - co najmniej 0,5 m składowanych materiałów palnych od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzewać do temp. przekraczającej 100oC (w tym punktów oświetleniowych, instalacji grzewczych, innych) oraz linii kablowych o napięciu 1 kv i wyższym, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, rozdzielnic prądu elektrycznego? Odpowiedź na pytanie 15 Zamawiający wyjaśnia, iż nie składuje materiałów palnych w pobliżu urządzeń grzewczych i w/w instalacji. PYTANIE 16 prosimy o potwierdzenie czy są w posiadaniu Zamawiającego uzyskane pozwolenia na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia? Odpowiedź na pytanie 16 Zamawiający informuje, iż użytkowane obiekty posiadają stosowne pozwolenia na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. PYTANIE 17 wnosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej w Klauzuli przepięciowej w wysokości 10% wartości szkody. Odpowiedź na pytanie 17 PYTANIE 18

4 wnosimy o akceptację dodania zapisu w odniesieniu do szkód spowodowanych wskutek przepięć Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych i przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. Odpowiedź na pytanie 18 PYTANIE 19 prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie limitu odpowiedzialności dla Klauzuli kosztów dodatkowych w wysokości nie mniej niż ,00 PLN w odniesieniu do wymienionych kosztów, z zastrzeżeniem podlimitów oraz nie więcej niż ,00 PLN. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o ustanowienie podlimitu odpowiedzialności w odniesieniu do kosztów zdefiniowanych w pdpkt e. zwiększone koszty odtworzenia maszyn, materiałów archiwalnych(np. osuszanie) wykonywanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą i montażem w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 19 PYTANIE 20 wnosimy o ustalenie udziału własnego dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 10% szkody Odpowiedź na pytanie 20 PYTANIE 21 wnosimy o dodanie zapisu o konieczności niezwłocznego zawiadomienia Policji o fakcie dokonania kradzieży (w odniesieniu do kradzieży zwykłej) Odpowiedź na pytanie 21 Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku kradzieży zwykłej policja jest powiadamiana niezwłocznie, z chwilą powzięcia informacji o fakcie dokonania kradzieży. PYTANIE 22 wnosimy o dodanie zapisu, że kradzież zwykła nie dotyczy gotówki oraz wartości pieniężnych a pozostałego mienia Odpowiedź na pytanie 22 Zamawiający wyjaśnia, iż kradzież zwykła nie dotyczy gotówki oraz wartości pieniężnych, natomiast dotyczy pozostałego mienia. PYTANIE 23 prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie Klauzuli wypowiedzenia umowy: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

5 1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki zarobionej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony każdego okresu rozliczeniowego, przekroczy 50%; 2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, 4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. Odpowiedź na pytanie 23 PYTANIE 24 prosimy o aktualizację szkodowości wg stanu na koniec listopada br. Odpowiedź na pytanie 24 Szkodowość została podana w SIWZ na dzień Zamawiający informuje, iż do chwili obecnej nie powziął informacji o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody w okresie między a PYTANIE 25 prosimy o potwierdzenie oku oddania do eksploatacji kolektorów słonecznych, jakiego typu one są? Odpowiedź na pytanie 25 Zamawiający wyjaśnia, że w chwili obecnej nie jest w stanie zestawić szczegółowych danych dotyczących wszystkich kolektorów słonecznych. W/w dane mogą zostać przedstawione wyłonionemu w drodze przetargu oferentowi. PYTANIE 26 prosimy o przedstawienie wykazu mienia wyłączonego z eksploatacji. Odpowiedź na pytanie 26 Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. PYTANIE 27 prosimy o przedstawienie wykazu planów remontów / planów inwestycyjnych. Odpowiedź na pytanie 27 Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie przedstawić szczegółowego wykazu remontów i planów inwestycyjnych. PYTANIE 28 prosimy o przedstawienie wykazu mienia przeznaczonego do rozbiórki. Odpowiedź na pytanie 28 Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki. PYTANIE 29 wnosimy o fakultatywność pokrycia szkód powstałych w wyniku podniesienie się wód gruntowych, w przypadku braku zgody wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 29

6 PYTANIE 30 wnosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN na jeno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do Kosztów poszukiwania i naprawy. Odpowiedź na pytanie 30 PYTANIE 31 Wnosimy o zgodę na zastosowanie następujących zastrzeżeń, w odniesieniu do Klauzuli katastrofy budowlanej - nie jest katastrofa budowlaną: 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 3) awaria instalacji. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, b) 90 lat dla obiektów o konstrukcji murowanej i Żelbetowej 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 3) Użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 4) nie posiadających aktualnej Książki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, 7) wyłączonych z eksploatacji, 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji), 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. Odpowiedź na pytanie 31 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszych zakresie. Obowiązują zapisy specyfikacji PYTANIE 32 Szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej - wnosimy o zmianę zapisu na zdarzenie objęte ubezpieczeniem wystąpiło Odpowiedź na pytanie 32 PYTANIE 33 prosimy o potwierdzenie źródła na podstawie którego Zamawiający przyjął potwierdzony przelicznik wartości odtworzeniowej: 2500zł/m2 dla budynków biurowych itd. ; 2000zł/m2 dla mieszkalnych. Odpowiedź na pytanie 33 W/w przeliczniki zostały przyjęte na podstawie średniej ceny materiałów i usług budowlanych dla woj. pomorskiego dla różnych kategorii budynków.

7 PYTANIE 34 wnosimy o potwierdzenie jaka jest maksymalna wartość środków obrotowych jakie posiada/ posiadać może Zamawiający? Odpowiedź na pytanie 34 Środki obrotowe mają być ubezpieczone w systemie I ryzyka zgodnie limitami podanymi w SIWZ. PYTANIE 35 wnosimy o potwierdzenie wartość znaków drogowych, witaczy, tablic z nazwami ulic, infrastruktury drogowej, dróg, chodników, deptaków, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, ogrodzeń, barierek zgodnie z ewidencją księgową. Odpowiedź na pytanie 35 W/w mienie ma być ubezpieczone w systemie I ryzyka zgodnie z limitem podanym w SIWZ. Jednostkowe wartości w/w mienia powinny odpowiadać kosztowi ich odtworzenia. PYTANIE 36 prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie do ubezpieczenia Mienie pracowniczego w wartości rzeczywistej Odpowiedź na pytanie 36 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Obowiązują zapisy specyfikacji PYTANIE 37 prosimy o potwierdzenie jaki rodzaj mienia został ujęty w ramach Mienie powierzone oraz Mienie osób trzecich Odpowiedź na pytanie 37 W/w mienie to np. infomaty, mienie w szatniach, eksponaty w szkołach, itp. PYTANIE 38 prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający akceptuje następującą treść Klauzuli kosztów dodatkowych: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione poniżej koszty: 1) związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenia straży pożarnej (tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków), 2) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku. 3) zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 4) pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego) pod warunkiem, że zostały poniesione w związku ze szkodą w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 38 PYTANIE 39 wnosimy o wyłączenie zasady proporcji dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej Klauzula leeway - max 120% wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, liczona oddzielnie dla każdego przedmiotu Odpowiedź na pytanie 39 Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią punktu załącznika 6 do SIWZ (część I, rozdział A) zasada proporcji jest wyłączona dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej.

8 PYTANIE 40 prosimy o potwierdzenie jaki rodzaj, jakie maszyny wchodzą w skład ZGKiM? Odpowiedź na pytanie 40 W załącznikach do siwz, w szczególności w załączniku nr 13,jest wymieniony sprzęt należący do ZGKiM. PYTANIE 41 prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zaakceptuj następującą treść: Klauzuli terroryzmu Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 1. ZU udziela ochrony w zakresie szkód spowodowanych aktami terrorystycznymi, przez które rozumie się użycie przemocy przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób, działających samodzielnie lub w czyimś imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, dokonane z pobudek politycznych, wyznaniowych, ideologicznych lub z powodu przynależności etnicznej lub rasowej, z zamiarem wywarcia wpływu na władzę państwową lub administracyjną, powodujące dezorganizację życia publicznego lub skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia. 2. Z zakresu odpowiedzialności ZU wyłączone są szkody powstałe wskutek: 1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego, 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego. Klauzula Strajków, zamieszek i rozruchów. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że: Za opłatą dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane: 1) działaniem grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, 2) działaniem prawomocnych władz, zapobiegającym lub próbującym zapobiec sytuacjom określonym ww. pkt lub też mającym na celu złagodzenie ich następstw, 3) działaniem grupy osób biorących udział w zamieszkach lub rozruchach 4) działaniem prawomocnych władz mającym na celu stłumienie zamieszek / rozruchów lub zminimalizowanie następstw takich zamieszek. ZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek jego zajęcia, zarekwirowania lub konfiskaty przez prawomocne władze, 2) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek bezprawnego zajęcia jakiegokolwiek budynku/budowli przez jakąkolwiek osobę trzecią, 3) będące pośrednim następstwem szkód w mieniu z zastrzeżeniem, że ZU nie jest zwolniona na podstawie pkt.1) i 2) z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenie mienia, powstałe przed stałą lub czasową utratą kontroli nad mieniem. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górna granicę odpowiedzialności ZU na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula Ubezpieczenia mienia w czasie transportu. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że: Za opłatą dodatkowej składki rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w czasie transportu drogowego, pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczającego, realizowanego przez Ubezpieczającego lub jego pracowników, pojazdami Ubezpieczającego lub ww. osób. W ramach niniejszej klauzuli ZU odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonego mienia powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń, za wyjątkiem szkód wyłączonych w ust. 4 i 6 niniejszej klauzuli i obejmuje również szkody powstałe w trakcie operacji załadunkowych i wyładunkowych. Ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia załadunku mienia w miejscu nadania i kończy się z chwilą zakończenia wyładunku mienia w miejscu przeznaczenia, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie czynności załadunku/wyładunku ma miejsce w czasie nie dłuższym niż 12 godzin przed rozpoczęciem/po zakończeniu przewozu. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają: 1) środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi, 2) gotówka i wartości pieniężne,

9 3) żywe zwierzęta, 4) mienie pracownicze, 5) pojazdy i urządzenia w czasie holowania, 6) pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie, 7) urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących. ZU nie odpowiada za szkody: polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych, powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości, spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu, powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych, powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku, powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górna granicę odpowiedzialności ZU na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 41 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści przedmiotowych klauzul w w/w zakresie. Obowiązują zapisy specyfikacji PYTANIE 42 prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie Klauzuli wypowiedzenia umowy: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: 1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki zarobionej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony każdego okresu rozliczeniowego, przekroczy 60%; 2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, 4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. Odpowiedź na pytanie 42 Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie klauzuli wypowiedzenia umowy. Obowiązują zapisy specyfikacji PYTANIE 43 Wnosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje treść Klauzuli IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia ZU odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia szkody rzeczowe w danych i

10 oprogramowaniu są objęte ochroną Klauzuli kosztów dodatkowych Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione poniżej koszty: 1) związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenia straży pożarnej (tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków), 2) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku. 3) zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 4) pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego) do wysokości nie przekraczającej ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. pod warunkiem, że zostały poniesione w związku ze szkodą w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do wymienionych powyżej kosztów łącznie wynosi ,00 PLN. Klauzuli strajków, zamieszek i rozruchów Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że: Za opłatą dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane: 1) działaniem grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, 2) działaniem prawomocnych władz, zapobiegającym lub próbującym zapobiec sytuacjom określonym ww. pkt lub też mającym na celu złagodzenie ich następstw, 3) działaniem grupy osób biorących udział w zamieszkach lub rozruchach 4) działaniem prawomocnych władz mającym na celu stłumienie zamieszek / rozruchów lub zminimalizowanie następstw takich zamieszek. ZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek jego zajęcia, zarekwirowania lub konfiskaty przez prawomocne władze, 2) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek bezprawnego zajęcia jakiegokolwiek budynku/budowli przez jakąkolwiek osobę trzecią, 3) będące pośrednim następstwem szkód w mieniu z zastrzeżeniem, że ZU nie jest zwolniona na podstawie pkt.1) i 2) z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenie mienia, powstałe przed stałą lub czasową utratą kontroli nad mieniem. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górna granicę odpowiedzialności ZU na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Odpowiedź na pytanie 43 PYTANIE 44 Wnosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie ubezpieczenia ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia uniemożliwiające włamanie do systemu (prosimy o szczegółowy opis tych zabezpieczeń). Odpowiedź na pytanie 44 W urzędzie używane jest aktualne, licencjonowane oprogramowanie antywirusowe. Dostęp do systemów chronią hasła do komputera, hasła do sieci, hasła do poszczególnych programów. Hasła są cyklicznie zmieniane. Na wybranych komputerach dostęp jest poprzez kartę magnetyczną. Sieć lokalna chroniona jest przez sprzętowy firewall. Internet "dla klientów" dostarczany jest przez odrębne łącze. Strony internetowe Urzędu oraz BIP umieszczone są na zewnętrznych serwerach firm trzecich. Sieć urzędu nie udostępnia na zewnątrz żadnych usług ani danych. Budynek, włączając serwerownię, chroniony jest systemem alarmowym. Zainstalowany jest również monitoring wizyjny. PYTANIE 45 Wnosimy o ustalenie warunku wyposażenia sprzętu elektronicznego w stosowne oprogramowanie antywirusowe/ zabezpieczenia przed włamaniami. Odpowiedź na pytanie 45 PYTANIE 46

11 Wnosimy o dopisanie w definicji terroryzmu następujących włączeń szkód powstałych wskutek: 1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego, 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego. Odpowiedź na pytanie 46 PYTANIE 47 Wnosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane. Odpowiedź na pytanie 47 Kopia danych przechowywanych na serwerach wykonywana jest codziennie. Raz w tygodniu dane archiwizowane są na płytach DVD. Płyty przechowywane są w wyznaczonej do tego celu szafie pancernej. PYTANIE 48 Wnosimy o opis zabezpieczeń p.przepięciowych sprzętu elektronicznego. Odpowiedź na pytanie 48 Opis zabezpieczeń przeciwprzepięciowych zostanie podany wyłonionemu w drodze przetargu oferentowi. PYTANIE 49 Wnosimy o dopisanie warunku ochrony ubezpieczeniowej, żeby sprzęt elektroniczny był składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. Odpowiedź na pytanie 49 PYTANIE 50 Wnosimy o ustalenie udziału własnego: - dla sprzętu przenośnego poza lokalizacją, ryzyka kradzieży zwykłej, danych/ nośników i oprogramowania oraz zwiększonych kosztów działalności nieproporcjonalnych w wysokości 10% szkody min. 200 zł. - dla ryzyka terroryzmu 2 tys zł. - dla zwiększonych kosztów działalności proporcjonalnych 2 dni robocze Odpowiedź na pytanie 50 PYTANIE 51 Wnosimy o ustalenie maksymalnego okresu odszkodowawczego w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności Odpowiedź na pytanie 51 PYTANIE 52 Wnosimy o wyjaśnienie czy limit odpowiedzialności podany w pkcie i pkcie 3.4 należy traktować odrębnie i wyjaśnienie wysokości limitu w pkcie czy ma być ,00 zł czy ,00 zł? Odpowiedź na pytanie 52 Zamawiający wyjaśnia, iż limit odpowiedzialności podany w punkcie i 3.4. należy traktować łącznie w kwocie zł.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy.

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. (015) 864-85 -39, fax. (015) 864-36

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BIII271.7.2014

Znak postępowania: BIII271.7.2014 Ożarów, dnia 02.06.2014r. Wg właściwości Znak postępowania: BIII271.7.2014 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-327-2343/2013 Poznań 26.07.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.09.2015R. 31.08.2016R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 Sekcja I Sekcja II SEKCJA II A SEKCJA II B Sekcja III POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Sosnowiec 18.08.2014r. CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 15 listopada 2013 r. D.ZP-2820/9/13 WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Znak sprawy: DP/2310/26/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Usługa ubezpieczenia majątku

Bardziej szczegółowo

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z WYKAZEM BUDYNKÓW ORAZ SZKODOWOŚCIĄ Nazwa Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100

Bardziej szczegółowo