ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP Trąbki Wielkie, dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r."

Transkrypt

1 Trąbki Wielkie, dnia r. Znak postępowania: WZP.ZP ODPOWIEDZI NR 5 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty EURO na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Trąbki Wielkie i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury Pismo zamawiającego Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. PYTANIE 1 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Odpowiedź na pytanie 1 Zamawiający informuje, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone zgodnie z przepisami w/w ustaw. PYTANIE 2 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? Odpowiedź na pytanie 2 Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne są poddawane regularnym przeglądom okresowym wynikającym ze stosownych przepisów prawa, a w przypadkach stwierdzenia zastrzeżeń usuwanie usterek dokonywane jest na bieżąco. PYTANIE 3 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy wśród wykazanego mienia jako przedmiot ubezpieczenia są obiekty nieużytkowane a jeżeli Tak to prosimy o informację czy podlegają one cyklicznej, regularnej kontroli (np. stanu technicznego, nienaruszalności) właściwych służb zamawiającego, na jego zlecenie lub na zlecenie innego właściwego podmiotu? Odpowiedź na pytanie 3 Zamawiający informuje, że nie zgłosił do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych. PYTANIE 4 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy wśród wykazanego mienia jako przedmiot ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji a jeżeli TAK to czy Zamawiający potwierdza, że obiekty te są strzeżone i mają odłączone media?

2 Odpowiedź na pytanie 4 Zamawiający informuje, że nie zgłosił do ubezpieczenia obiektów wyłączonych z eksploatacji PYTANIE 5 zwracamy się z prośbą o opis jaki jest ogólny stan budynków i budowli i w jakich latach były remontowane Odpowiedź na pytanie 5 Zamawiający informuje, że ogólny stan obiektów jest dobry, a remonty są przeprowadzane na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb i możliwości finansowych Gminy. PYTANIE 6 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Odpowiedź na pytanie 6 Zamawiający potwierdza, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. PYTANIE 7 prosimy o informację czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, i czy są na to stosowne protokoły dostępne u Zamawiającego? Odpowiedź na pytanie 7 Zamawiający wyjaśnia, iż obiekty dla których stosowne przepisy nakładają obowiązek wyposażenia w instalacje odgromowe i obiekty wyposażone w instalacje elektryczne podlegają odpowiednim regularnym badaniom wynikającym z obowiązujących przepisów. PYTANIE 8 prosimy o informację czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta? Odpowiedź na pytanie 8 Zamawiający potwierdza, iż w/w instalacje poddawane są okresowym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami. PYTANIE 9 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, czy sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku? Odpowiedź na pytanie 9 Zamawiający informuje, iż ubezpieczane obiekty posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż, a zabezpieczenia są poddawane przeglądom wynikającym z w/w przepisów. PYTANIE 10 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie jakie Zamawiający przechowuje materiały niebezpieczne pożarowo? Odpowiedź na pytanie 10 Zamawiający nie przechowuje materiałów niebezpiecznych pożarowo.

3 PYTANIE 11 prosimy o informację czy wprowadzono zakaz palenia tytoniu na terenie należącym do Zamawiającego i czy jest on przestrzegany Odpowiedź na pytanie 11 Zamawiający informuje, iż z wyjątkiem miejsc wyznaczonych do palenia tytoniu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. PYTANIE 12 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy zostały wyznaczone miejsca do palenia tytoniu i czy są one zlokalizowane z dala od materiałów palnych min.5,0 m.? Odpowiedź na pytanie 12 Zamawiający informuje, iż miejsca wyznaczone do palenia tytoniu znajdują się z dala od materiałów palnych. PYTANIE 13 prosimy o potwierdzenie czy stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane? Czy prace te podlegają właściwej kontroli? Odpowiedź na pytanie 13 Zamawiający informuje, że nie prowadzi prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. PYTANIE 14 prosimy o potwierdzenie czy bezpośrednio przy budynkach składuje się materiały palne? Odpowiedź na pytanie 14 Zamawiający informuje, iż bezpośrednio przy budynkach nie są składowane materiały palne. PYTANIE 15 prosimy o potwierdzenie czy jest zachowana minimalna odległość - co najmniej 0,5 m składowanych materiałów palnych od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzewać do temp. przekraczającej 100oC (w tym punktów oświetleniowych, instalacji grzewczych, innych) oraz linii kablowych o napięciu 1 kv i wyższym, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, rozdzielnic prądu elektrycznego? Odpowiedź na pytanie 15 Zamawiający wyjaśnia, iż nie składuje materiałów palnych w pobliżu urządzeń grzewczych i w/w instalacji. PYTANIE 16 prosimy o potwierdzenie czy są w posiadaniu Zamawiającego uzyskane pozwolenia na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia? Odpowiedź na pytanie 16 Zamawiający informuje, iż użytkowane obiekty posiadają stosowne pozwolenia na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. PYTANIE 17 wnosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej w Klauzuli przepięciowej w wysokości 10% wartości szkody. Odpowiedź na pytanie 17 PYTANIE 18

4 wnosimy o akceptację dodania zapisu w odniesieniu do szkód spowodowanych wskutek przepięć Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych i przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. Odpowiedź na pytanie 18 PYTANIE 19 prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie limitu odpowiedzialności dla Klauzuli kosztów dodatkowych w wysokości nie mniej niż ,00 PLN w odniesieniu do wymienionych kosztów, z zastrzeżeniem podlimitów oraz nie więcej niż ,00 PLN. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o ustanowienie podlimitu odpowiedzialności w odniesieniu do kosztów zdefiniowanych w pdpkt e. zwiększone koszty odtworzenia maszyn, materiałów archiwalnych(np. osuszanie) wykonywanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą i montażem w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 19 PYTANIE 20 wnosimy o ustalenie udziału własnego dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 10% szkody Odpowiedź na pytanie 20 PYTANIE 21 wnosimy o dodanie zapisu o konieczności niezwłocznego zawiadomienia Policji o fakcie dokonania kradzieży (w odniesieniu do kradzieży zwykłej) Odpowiedź na pytanie 21 Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku kradzieży zwykłej policja jest powiadamiana niezwłocznie, z chwilą powzięcia informacji o fakcie dokonania kradzieży. PYTANIE 22 wnosimy o dodanie zapisu, że kradzież zwykła nie dotyczy gotówki oraz wartości pieniężnych a pozostałego mienia Odpowiedź na pytanie 22 Zamawiający wyjaśnia, iż kradzież zwykła nie dotyczy gotówki oraz wartości pieniężnych, natomiast dotyczy pozostałego mienia. PYTANIE 23 prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie Klauzuli wypowiedzenia umowy: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

5 1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki zarobionej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony każdego okresu rozliczeniowego, przekroczy 50%; 2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, 4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. Odpowiedź na pytanie 23 PYTANIE 24 prosimy o aktualizację szkodowości wg stanu na koniec listopada br. Odpowiedź na pytanie 24 Szkodowość została podana w SIWZ na dzień Zamawiający informuje, iż do chwili obecnej nie powziął informacji o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody w okresie między a PYTANIE 25 prosimy o potwierdzenie oku oddania do eksploatacji kolektorów słonecznych, jakiego typu one są? Odpowiedź na pytanie 25 Zamawiający wyjaśnia, że w chwili obecnej nie jest w stanie zestawić szczegółowych danych dotyczących wszystkich kolektorów słonecznych. W/w dane mogą zostać przedstawione wyłonionemu w drodze przetargu oferentowi. PYTANIE 26 prosimy o przedstawienie wykazu mienia wyłączonego z eksploatacji. Odpowiedź na pytanie 26 Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. PYTANIE 27 prosimy o przedstawienie wykazu planów remontów / planów inwestycyjnych. Odpowiedź na pytanie 27 Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie przedstawić szczegółowego wykazu remontów i planów inwestycyjnych. PYTANIE 28 prosimy o przedstawienie wykazu mienia przeznaczonego do rozbiórki. Odpowiedź na pytanie 28 Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki. PYTANIE 29 wnosimy o fakultatywność pokrycia szkód powstałych w wyniku podniesienie się wód gruntowych, w przypadku braku zgody wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 29

6 PYTANIE 30 wnosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN na jeno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do Kosztów poszukiwania i naprawy. Odpowiedź na pytanie 30 PYTANIE 31 Wnosimy o zgodę na zastosowanie następujących zastrzeżeń, w odniesieniu do Klauzuli katastrofy budowlanej - nie jest katastrofa budowlaną: 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 3) awaria instalacji. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, b) 90 lat dla obiektów o konstrukcji murowanej i Żelbetowej 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 3) Użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 4) nie posiadających aktualnej Książki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, 7) wyłączonych z eksploatacji, 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji), 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. Odpowiedź na pytanie 31 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszych zakresie. Obowiązują zapisy specyfikacji PYTANIE 32 Szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej - wnosimy o zmianę zapisu na zdarzenie objęte ubezpieczeniem wystąpiło Odpowiedź na pytanie 32 PYTANIE 33 prosimy o potwierdzenie źródła na podstawie którego Zamawiający przyjął potwierdzony przelicznik wartości odtworzeniowej: 2500zł/m2 dla budynków biurowych itd. ; 2000zł/m2 dla mieszkalnych. Odpowiedź na pytanie 33 W/w przeliczniki zostały przyjęte na podstawie średniej ceny materiałów i usług budowlanych dla woj. pomorskiego dla różnych kategorii budynków.

7 PYTANIE 34 wnosimy o potwierdzenie jaka jest maksymalna wartość środków obrotowych jakie posiada/ posiadać może Zamawiający? Odpowiedź na pytanie 34 Środki obrotowe mają być ubezpieczone w systemie I ryzyka zgodnie limitami podanymi w SIWZ. PYTANIE 35 wnosimy o potwierdzenie wartość znaków drogowych, witaczy, tablic z nazwami ulic, infrastruktury drogowej, dróg, chodników, deptaków, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, ogrodzeń, barierek zgodnie z ewidencją księgową. Odpowiedź na pytanie 35 W/w mienie ma być ubezpieczone w systemie I ryzyka zgodnie z limitem podanym w SIWZ. Jednostkowe wartości w/w mienia powinny odpowiadać kosztowi ich odtworzenia. PYTANIE 36 prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie do ubezpieczenia Mienie pracowniczego w wartości rzeczywistej Odpowiedź na pytanie 36 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Obowiązują zapisy specyfikacji PYTANIE 37 prosimy o potwierdzenie jaki rodzaj mienia został ujęty w ramach Mienie powierzone oraz Mienie osób trzecich Odpowiedź na pytanie 37 W/w mienie to np. infomaty, mienie w szatniach, eksponaty w szkołach, itp. PYTANIE 38 prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający akceptuje następującą treść Klauzuli kosztów dodatkowych: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione poniżej koszty: 1) związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenia straży pożarnej (tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków), 2) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku. 3) zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 4) pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego) pod warunkiem, że zostały poniesione w związku ze szkodą w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 38 PYTANIE 39 wnosimy o wyłączenie zasady proporcji dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej Klauzula leeway - max 120% wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, liczona oddzielnie dla każdego przedmiotu Odpowiedź na pytanie 39 Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią punktu załącznika 6 do SIWZ (część I, rozdział A) zasada proporcji jest wyłączona dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej.

8 PYTANIE 40 prosimy o potwierdzenie jaki rodzaj, jakie maszyny wchodzą w skład ZGKiM? Odpowiedź na pytanie 40 W załącznikach do siwz, w szczególności w załączniku nr 13,jest wymieniony sprzęt należący do ZGKiM. PYTANIE 41 prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zaakceptuj następującą treść: Klauzuli terroryzmu Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 1. ZU udziela ochrony w zakresie szkód spowodowanych aktami terrorystycznymi, przez które rozumie się użycie przemocy przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób, działających samodzielnie lub w czyimś imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, dokonane z pobudek politycznych, wyznaniowych, ideologicznych lub z powodu przynależności etnicznej lub rasowej, z zamiarem wywarcia wpływu na władzę państwową lub administracyjną, powodujące dezorganizację życia publicznego lub skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia. 2. Z zakresu odpowiedzialności ZU wyłączone są szkody powstałe wskutek: 1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego, 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego. Klauzula Strajków, zamieszek i rozruchów. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że: Za opłatą dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane: 1) działaniem grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, 2) działaniem prawomocnych władz, zapobiegającym lub próbującym zapobiec sytuacjom określonym ww. pkt lub też mającym na celu złagodzenie ich następstw, 3) działaniem grupy osób biorących udział w zamieszkach lub rozruchach 4) działaniem prawomocnych władz mającym na celu stłumienie zamieszek / rozruchów lub zminimalizowanie następstw takich zamieszek. ZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek jego zajęcia, zarekwirowania lub konfiskaty przez prawomocne władze, 2) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek bezprawnego zajęcia jakiegokolwiek budynku/budowli przez jakąkolwiek osobę trzecią, 3) będące pośrednim następstwem szkód w mieniu z zastrzeżeniem, że ZU nie jest zwolniona na podstawie pkt.1) i 2) z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenie mienia, powstałe przed stałą lub czasową utratą kontroli nad mieniem. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górna granicę odpowiedzialności ZU na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula Ubezpieczenia mienia w czasie transportu. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że: Za opłatą dodatkowej składki rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w czasie transportu drogowego, pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczającego, realizowanego przez Ubezpieczającego lub jego pracowników, pojazdami Ubezpieczającego lub ww. osób. W ramach niniejszej klauzuli ZU odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonego mienia powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń, za wyjątkiem szkód wyłączonych w ust. 4 i 6 niniejszej klauzuli i obejmuje również szkody powstałe w trakcie operacji załadunkowych i wyładunkowych. Ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia załadunku mienia w miejscu nadania i kończy się z chwilą zakończenia wyładunku mienia w miejscu przeznaczenia, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie czynności załadunku/wyładunku ma miejsce w czasie nie dłuższym niż 12 godzin przed rozpoczęciem/po zakończeniu przewozu. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają: 1) środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi, 2) gotówka i wartości pieniężne,

9 3) żywe zwierzęta, 4) mienie pracownicze, 5) pojazdy i urządzenia w czasie holowania, 6) pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie, 7) urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących. ZU nie odpowiada za szkody: polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych, powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości, spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu, powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych, powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku, powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górna granicę odpowiedzialności ZU na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 41 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści przedmiotowych klauzul w w/w zakresie. Obowiązują zapisy specyfikacji PYTANIE 42 prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie Klauzuli wypowiedzenia umowy: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: 1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki zarobionej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony każdego okresu rozliczeniowego, przekroczy 60%; 2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, 4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. Odpowiedź na pytanie 42 Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie klauzuli wypowiedzenia umowy. Obowiązują zapisy specyfikacji PYTANIE 43 Wnosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje treść Klauzuli IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia ZU odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia szkody rzeczowe w danych i

10 oprogramowaniu są objęte ochroną Klauzuli kosztów dodatkowych Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione poniżej koszty: 1) związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenia straży pożarnej (tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków), 2) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku. 3) zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 4) pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego) do wysokości nie przekraczającej ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. pod warunkiem, że zostały poniesione w związku ze szkodą w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do wymienionych powyżej kosztów łącznie wynosi ,00 PLN. Klauzuli strajków, zamieszek i rozruchów Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że: Za opłatą dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane: 1) działaniem grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, 2) działaniem prawomocnych władz, zapobiegającym lub próbującym zapobiec sytuacjom określonym ww. pkt lub też mającym na celu złagodzenie ich następstw, 3) działaniem grupy osób biorących udział w zamieszkach lub rozruchach 4) działaniem prawomocnych władz mającym na celu stłumienie zamieszek / rozruchów lub zminimalizowanie następstw takich zamieszek. ZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek jego zajęcia, zarekwirowania lub konfiskaty przez prawomocne władze, 2) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek bezprawnego zajęcia jakiegokolwiek budynku/budowli przez jakąkolwiek osobę trzecią, 3) będące pośrednim następstwem szkód w mieniu z zastrzeżeniem, że ZU nie jest zwolniona na podstawie pkt.1) i 2) z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenie mienia, powstałe przed stałą lub czasową utratą kontroli nad mieniem. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górna granicę odpowiedzialności ZU na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Odpowiedź na pytanie 43 PYTANIE 44 Wnosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie ubezpieczenia ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia uniemożliwiające włamanie do systemu (prosimy o szczegółowy opis tych zabezpieczeń). Odpowiedź na pytanie 44 W urzędzie używane jest aktualne, licencjonowane oprogramowanie antywirusowe. Dostęp do systemów chronią hasła do komputera, hasła do sieci, hasła do poszczególnych programów. Hasła są cyklicznie zmieniane. Na wybranych komputerach dostęp jest poprzez kartę magnetyczną. Sieć lokalna chroniona jest przez sprzętowy firewall. Internet "dla klientów" dostarczany jest przez odrębne łącze. Strony internetowe Urzędu oraz BIP umieszczone są na zewnętrznych serwerach firm trzecich. Sieć urzędu nie udostępnia na zewnątrz żadnych usług ani danych. Budynek, włączając serwerownię, chroniony jest systemem alarmowym. Zainstalowany jest również monitoring wizyjny. PYTANIE 45 Wnosimy o ustalenie warunku wyposażenia sprzętu elektronicznego w stosowne oprogramowanie antywirusowe/ zabezpieczenia przed włamaniami. Odpowiedź na pytanie 45 PYTANIE 46

11 Wnosimy o dopisanie w definicji terroryzmu następujących włączeń szkód powstałych wskutek: 1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego, 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego. Odpowiedź na pytanie 46 PYTANIE 47 Wnosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane. Odpowiedź na pytanie 47 Kopia danych przechowywanych na serwerach wykonywana jest codziennie. Raz w tygodniu dane archiwizowane są na płytach DVD. Płyty przechowywane są w wyznaczonej do tego celu szafie pancernej. PYTANIE 48 Wnosimy o opis zabezpieczeń p.przepięciowych sprzętu elektronicznego. Odpowiedź na pytanie 48 Opis zabezpieczeń przeciwprzepięciowych zostanie podany wyłonionemu w drodze przetargu oferentowi. PYTANIE 49 Wnosimy o dopisanie warunku ochrony ubezpieczeniowej, żeby sprzęt elektroniczny był składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. Odpowiedź na pytanie 49 PYTANIE 50 Wnosimy o ustalenie udziału własnego: - dla sprzętu przenośnego poza lokalizacją, ryzyka kradzieży zwykłej, danych/ nośników i oprogramowania oraz zwiększonych kosztów działalności nieproporcjonalnych w wysokości 10% szkody min. 200 zł. - dla ryzyka terroryzmu 2 tys zł. - dla zwiększonych kosztów działalności proporcjonalnych 2 dni robocze Odpowiedź na pytanie 50 PYTANIE 51 Wnosimy o ustalenie maksymalnego okresu odszkodowawczego w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności Odpowiedź na pytanie 51 PYTANIE 52 Wnosimy o wyjaśnienie czy limit odpowiedzialności podany w pkcie i pkcie 3.4 należy traktować odrębnie i wyjaśnienie wysokości limitu w pkcie czy ma być ,00 zł czy ,00 zł? Odpowiedź na pytanie 52 Zamawiający wyjaśnia, iż limit odpowiedzialności podany w punkcie i 3.4. należy traktować łącznie w kwocie zł.

12 PYTANIE 53 Pkt mienie ulegające przemieszczeniu wnosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje transportu mienia, w tym załadunku / wyładunku, demontażu i ponownego montażu. Odpowiedź na pytanie 53 Zamawiający potwierdza powyższą interpretację ochrony mienia ulegającego przemieszczeniu i jednocześnie wyjaśnia, iż stanowi o tym odpowiednio punkt 1.3.2, a nie PYTANIE 54 Klauzule obligatoryjne: Kl. automatycznego ub. nowych miejsc, lokalizacji wnosimy o doprecyzowanie, że klauzula dotyczy miejsc na terenie RP / nie dotyczy sprzętu elektronicznego/ Odpowiedź na pytanie 54 Zamawiający wyjaśnia, że klauzula nowych miejsc, lokalizacji dotyczy całości ubezpieczanego mienia w tym sprzętu elektronicznego. Zakres terytorialny ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgodnie z punktem 5 załącznika nr 6 do treści SIWZ rozdział D (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego). PYTANIE 55 Klauzule obligatoryjne: Kl. lokalizacji- wnosimy o dopisanie, ze zabezpieczeni a w tych lokalizacjach winny spełniać obowiązujące przepisy prawa i nie być gorsze niż w miejscach znanych Ubezpieczycielowi. Odpowiedź na pytanie 55 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ i jednocześnie wyjaśnia, iż zabezpieczenia powinny być zgodne z wymogami podanymi w SIWZ dla aktualnych lokalizacji. PYTANIE 56 Klauzule obligatoryjne: Kl. okolicznościowa - Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zapisu: o ile postępowanie nie jest prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu i/lub w sprawie ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela Odpowiedź na pytanie 56 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisu. PYTANIE 57 Klauzule obligatoryjne: Kl. przepięć, pkt zakres ubezpieczenia: zanik napięcia - wnosimy o wykreślenie słów szkody następcze lub doprecyzowanie, o jakie szkody następcze chodzi. Wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie braku dostawy / zaniku energii w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia Odpowiedź na pytanie 57 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. PYTANIE 58 Klauzule obligatoryjne: Kl. szybkiej likwidacji szkody wnosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części i sporządzenie dokumentacji fotograficznej uszkodzonego mienia bezpośrednio po szkodzie pkt 2 zakres ubezpieczenia: zalanie w wyniku złego stanu dachu - wnosimy o dopisanie słów nie wynikającego z zaniedbania Ubezpieczającego obowiązków dotyczących właściwego utrzymania stanu technicznego budynku Odpowiedź na pytanie 58 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. PYTANIE 59 Wnosimy o podanie roku produkcji systemów monitoringu lub potwierdzenie, że sprzęt ten nie jest starszy niż 5 lat Odpowiedź na pytanie 59 Zamawiający potwierdza, iż w/w sprzęt nie jest starszy niż 5 lat. PYTANIE 60

13 Czy Zamawiający udostępni szczegółowy wykaz sprzętu z danymi identyfikacyjnymi i wartościami jednostkowymi? Odpowiedź na pytanie 60 W/w wykaz zostanie udostępniony wyłonionemu w drodze przetargu Wykonawcy na jego życzenie. PYTANIE 61 Wnosimy o potwierdzenie, że urządzenia grzewcze, klimatyzacyjne i chłodnicze są sprawne, w dobrym stanie i konserwowane na bieżąco zgodnie z zaleceniem/ instrukcją producenta. Odpowiedź na pytanie 61 Zamawiający nie może potwierdzić tak sformułowanego wymogu sprawności i konserwacji w/w urządzeń. PYTANIE 62 Wnosimy o uzupełnienie szkodowości /wypłaty, rezerwy/ wg stanu na dzień r. Odpowiedź na pytanie 62 Zamawiający informuje, że odpowiedź została udzielona przy pyt. 24. PYTANIE 63 Wnosimy o informacje czy od 1997r. włączenie Zamawiający odnotował szkody z tytułu powodzi lub podtopień. Jeśli tak, wnosimy o podanie lokalizacji, rodzaju sprzętu i wartości szkody. Odpowiedź na pytanie 63 Zamawiający nie odnotował żadnych szkód z tytułu podtopień ani powodzi. z poważaniem Jan Wiczling z-ca Wójta

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;. Wodzierady, dn. 21 września 2015 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 12. Prosimy o informacja ile wśród sprzętu medycznego jest urządzeń starszych niż 5 lat i jaka jest wartość tego sprzętu

PYTANIE 12. Prosimy o informacja ile wśród sprzętu medycznego jest urządzeń starszych niż 5 lat i jaka jest wartość tego sprzętu 5. Jaka jest odległość w metrach między budynkami, które nie są ze sobą połączone łącznikami. Odległość pomiędzy budynkami niepołączonymi z sobą wynosi powyżej 20 m 6. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Nidzica, dnia 07 listopada 2012 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.:ti.271.21.2012 WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015 Strona 1 z 6 Wrocław, 28.08.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR REJZAMPUB/40/2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR REJZAMPUB/40/2015 Strona 1 z 7 Wrocław, 27.08.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23 NIP: 966-13-19-909 centrala: 85 814-24-39 fax: 85 814-24-54 sekretariat: 85 814-24-38 e-mail: sekretariat@szpitallapy.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU)

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 15 listopada 2013 r. D.ZP-2820/9/13 WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych Strona 1 z 6 Wrocław, 08.12.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r.

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia Elblag,dnia 06.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 04.07.2013 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Centrum Medycznym

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 09.01.2015 r.

Wrocław, dnia 09.01.2015 r. Wrocław, dnia 09.01.2015 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 17.10.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 17.10.2014r. Strona 1 z 6 Wrocław, 17.10.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR DZP/32PN/2014

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 27.01.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-01/15 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Miejskiej, Inwestycji i Remontów adres jednostki Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 kierownik / dyrektor jednostki Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1 OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Wyrzysk wraz z jednostkami organizacyjnymi, Zadanie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3: Prosimy o informację czy załączona szkodowość uwzględniała jakieś franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości.

Pytanie 3: Prosimy o informację czy załączona szkodowość uwzględniała jakieś franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości. Proszowice, dn. 20.10.2015 r. Zamawiający: Powiat Proszowicki ul. 3 Maja 72 32-100 Proszowice dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia: 272072-2015; Nazwa zadania: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r.

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r. Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Kiełpin 08.12.2015r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 19 listopada 2013 r. D.ZP-2820/9/13 WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Uniwersytetu Śląskiego.

Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Uniwersytetu Śląskiego. UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dn.10 maja 2010 r. Ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Prosimy o podział sprzętu elektronicznego medycznego, wskazanego w załączniku nr 8 do SIWZ, na sprzęt stacjonarny oraz przenośny.

Pytanie 1 Prosimy o podział sprzętu elektronicznego medycznego, wskazanego w załączniku nr 8 do SIWZ, na sprzęt stacjonarny oraz przenośny. Wrocław, dnia 04.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 14 Wrocław, 14.10.2013r. Do uczestników przetargu ograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miasta Radomska wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 9 grudnia 2014 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia?

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia? Poręby, dnia 24.09.2013 r. Dotyczy zamówienia CBR/02/2013 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publiczego na Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/zduńskiej

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Kraków, dnia 07.10.2015. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12 Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 21.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /14 Kolno, dnia 12.05.2014r. Dotyczy: WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część II: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Prosimy o informację

Bardziej szczegółowo