BIULETYN INFORMACYJNY NR 4 (89) 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY NR 4 (89) 2008"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY NR 4 (89) 2008 MAJ, CZERWIEC

2 Redagują: mgr mgr farm. M. Paw³owski - redaktor naczelny, J. Adamczyk, P. Chwia³kowski, S. Kodroñ, D. Najdzicz, J. P³aczek Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materia³ów oraz zmiany w tytu³ach Winieta tytułowa: mgr. farm. S. Kodronia Wydawca: Pomorsko-Kujawska Okrêgowa Izba Aptekarska Bydgoszcz, ul. Koœciuszki 15 A tel./fax Konto: Pomorsko-Kujawskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej: Bank Pocztowy S.A. I/O Bydgoszcz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddzia³ Bydgoski: Bank Pocztowy S.A. I/O Bydgoszcz ISSN Nak³ad 1150 egz. Druk do u ytku wewnêtrznego. Egzemplarz bezp³atny Realizacja: Wydawnictwo TAKT mgr Gra yna Smolarek-Kamiñska Bydgoszcz, ul. Gdañska 113/4 tel./fax , kom ,

3 POMORSKO-KUJAWSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W BYDGOSZCZY Biuro P-K OIA: czynne codziennie (oprócz sobót) w godz Prezes: mgr farm. Piotr Chwia³kowski dy ur; czwartki w godz tel , Wiceprezesi: mgr farm. Ma³gorzata Pietrzak - apteka Toruñska w Toruniu tel , ; dy ur telefoniczny; œroda w godz mgr farm. Maria Rogowska: dy ur w izbie: wtorki w godz tel , Sekretarz: mgr farm. Bo ena ó³towska - apteka Adoloran w Toruniu tel , dy ur telefoniczny: œrody w godz Skarbnik: mgr farm. Katarzyna Kuliñska - apteka S³oneczna we W³oc³awku tel , dy ur telefoniczny: pi¹tki w godz Radca Prawny: dy ur: w czwartki w godz tel. P-K OIA , 3

4 Spis treści 1. SŁOWO REDAKTORA NACZELNEGO... 5 WIF Z DZIAŁALNOŚCI POMORSKO-KUJAWSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BYDGOSZCZY Z działalności bieżącej... 5 Ubezpieczenia... 6 KU PRZESTRODZE Raz do roku w Amazonce...12 Z WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY Z ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W BYDGOSZCZY PISMA, KOMUNIKATY Nowe akty prawne SZKOLENIE Techniki i procedury w recepturze aptecznej OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Moje lata zawodowe od roku GŁOSY PRASY Na chorobę drogie pigułki Z ŻAŁOBNEJ KARTY VARIA Z życzeń dawnych czar Fraszki Jana Kochanowskiego

5 SŁOWO REDAKTORA NACZELNEGO 1. Ciekawe mamy czasy, co nale y zaliczyæ na plus (obyœ y³ w ciekawych czasach...). Powia³o nutk¹ patriotyzmu, by³ dzieñ flagi, rocznica Konstytucji 3-Maja, wiele na ten temat dyskusji, wspomnieñ. Oczywiœcie jak przysta³o na dumny naród, by³y te k³ótnie, czy dosz³o do rêkoczynów, tego nie wiem. Na niektórych, jak na mnie nachodzi³y refleksje, jestem pewien, e s³uszne, bo inne byæ nie mog³y. Tak¹ g³ówn¹ refleksj¹ by³o to, czym jest patriotyzm, czy jest nim gor¹cy krzyk kiboli i malowanie g³owy na bia³o-czerwono na pi³karskich stadionach, czy wygwizdanie rasowo obcych ludzi, nie ludzi, czyli osób, którzy sami siebie uwa aj¹ za ludzi. A czym jest patriotyzm dla nas, farmaceutów i czy mo na powiedzieæ, e ka da grupa zawodowa ma swój patriotyzm. W tych rozwa aniach doszed³em do wniosku (oczywiœcie s³usznego), e patriotyzmów jest wiele. I ta flaga bia³o-czerwona (choæ w œwiêta pañstwowe ma³o widoczna) i te krzyki choæ wyra ane w sposób nie przystaj¹cy do powagi chwili, ale te patriotyzm nas farmaceutów, dumnych z tego, e mog¹ s³u yæ innym, e s¹ zgodni z kodeksem etyki i wzorowo pe³n¹ swoje obowi¹zki. Niby to wszystko jest proste, a ile potkniêæ, patologii, podk³adania sobie nie powiem czego, omijania prawa, a przedtem jego stanowienia. Niech ka dy siê zastanowi, ja nie bêdê siê wiêcej wym¹drza³, zostawiam miejsca dla innych. amy stoj¹ otworem. mgr farm. Micha³ Paw³owski Z DZIAŁALNOŚCI POMORSKO-KUJAWSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BYDGOSZCZY 2. Z działalności bieżącej W okresie od 1 maja 25 czerwca 2008 r. odby³y siê 2 posiedzenia Okrêgowej Rady Aptekarskiej Pomorsko-Kujawskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej. Zaopiniowano 3 wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie aptek. Nowe apteki: Pod Lwem w Niemczu przy ul. Bydgoskiej 2. 5

6 Zmiany: im. ukasiewicza w Bydgoszczy przy ul. Planu 6-cio letniego 37 a w Mogilnie przy ul. 900-lecia 24 (wczeœniej apteka 900-lecia) Stwierdzono 20 praw wykonywania zawodu. Na listê cz³onków wpisano 21 osób, 3 zosta³y skreœlone, w tym mgr farm. Eugenia Szwarc wieloletni kierownik apteki Eskulap w Bydgoszczy przy ul. Gdañskiej zmar³a w dniu 16 maja 2008 r. Zaopiniowano 6 wniosków osób ubiegaj¹cych siê o zgodê na dalsze pe³nienie funkcji kierownika apteki po ukoñczeniu 65 roku ycia, oraz 9 wniosków o udzielenie rêkojmi na kierownika apteki. Wszystkim cz³onkom Pomorsko-Kujawskiej OIA przypominamy o regularnym op³acaniu sk³adek cz³onkowskich zgodnie z Uchwa³¹ Nr 5/I/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. (uchwa³a dostêpna na stronie Izby w dziale uchwa³y ORA. Konto Bank Pocztowy S.A. I Oddzia³ w Bydgoszczy nr konta Jednoczeœnie informujemy, e Pomorsko-Kujawska OIA w Bydgoszczy zawar³a na kolejny okres od 1 czerwca polisê ubezpieczeniow¹ z firm¹ ALLIANZ S.A. (Polisa w za³¹czeniu na s¹siednich stronach). * Ewa Fischer Ubezpieczenia Pomorsko-Kujawska Okrêgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy informuje, e w dniu 31 maja 2008 r. w ramach sk³adki cz³onkowskiej podpisana zosta³a kolejna polisa ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej nr na okres r r. Ubezpieczeni: Aptekarze i farmaceuci zrzeszeni w Pomorsko-Kujawskiej Okrêgowej Izbie Aptekarskiej w Bydgoszczy. Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialnoœæ cywilna zawodowa farmaceuty z tytu³u b³êdów pope³nionych w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci zawodowych przez farmaceutów w zakresie posiadanych uprawnieñ, w tym równie za szkody powsta³e w zwi¹zku z niesieniem pierwszej pomocy. 6

7 7

8 8

9 Suma gwarancyjna: z³ na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytu³u szkód rzeczowych i osobowych OC zawodowe dla jednego farmaceuty lub aptekarza. Jednoczeœnie rekomendujemy Pañstwu ubezpieczenie APTEKA AL- LIANZ PLUS Pakiet jest rozwi¹zaniem o charakterze kompleksowym i obejmuje: 1. Ochronê mienia apteki: - urz¹dzenie i wyposa enie, - rzeczowe sk³adniki maj¹tku obrotowego, - rzeczy osób trzecich, - urz¹dzenie elektroniczne (mo liwoœæ ubezpieczenia od wszystkich ryzyk), 2. Odpowiedzialnoœæ cywiln¹: - deliktow¹ (z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej), - zawodow¹ farmaceutów, - za produkt, - najemcy, 3. Nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków: - inwalidztwo lub œmieræ pracownika. Unikalnoœæ oferty Allianz, to ubezpieczenie mienia w wartoœci odtwórczej odszkodowanie jest wyp³acane w kwocie, która umo liwia odtworzenia nowego mienia tego samego rodzaju i jakoœci co utracone. Odszkodowanie jest ustalane na podstawie wartoœci nowego odtworzonego mienia, a nie wed³ug wartoœci rynkowej starego utraconego mienia (wartoœæ mienia systematycznie spada). Taka forma ustalenia odszkodowania jest znakomitym zabezpieczeniem przed utrat¹ wartoœci mienia z powodu jego zu ywania. Pakiet ubezpieczenia obejmuje tak e mo liwoœæ ubezpieczenia budynków i mieszkañ. UWAGA!!! Izba Aptekarska wynegocjowa³a dla naszego regionu znaczne obni ki (do 20%). Szczegó³owych informacji udziela Pañstwu pan Damian Zawadzki tel. kom , * sporz¹dzi³ Damian Zawadzki 9

10 KU PRZESTRODZE... Decyzj¹ Okrêgowej Rady Aptekarskiej Pomorsko-Kujawskiej OIA w Bydgoszczy postanowiliœmy przedstawiaæ cz³onkom naszej izby niektóre prawomocne orzeczenia Okrêgowego S¹du Aptekarskiego. Sprawy o ³amanie przepisów Prawa farmaceutycznego, czy te Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej s¹ wnoszone do Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej przez pacjentów aptek, Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jak i inne osoby, gdy sprawê do Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej mo e wnieœæ ka dy. Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej przeprowadza postêpowanie wyjaœniaj¹ce ka dej otrzymanej sprawy; je eli potwierdzi zasadnoœæ zarzutów stawianych farmaceucie, którego dotyczy postêpowanie sporz¹dza wniosek o ukaranie i kieruje go z aktami sprawy do Okrêgowego S¹du Aptekarskiego. S¹d Aptekarski po przeprowadzonej rozprawie jeœli uzna winê farmaceuty wydaje orzeczenie o ukaraniu. S¹d mo e orzekaæ kary: 1. upomnienia, 2. nagany, 3. zawieszenia prawa wykonywania zawodu aptekarza na okres od 3 miesiêcy do 3 lat, 4. pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Ukaranemu farmaceucie przys³uguje odwo³anie do Naczelnego S¹du Aptekarskiego a w sprawach o zawieszenie lub odebranie prawa wykonywania zawodu tak e do S¹du Apelacyjnego S¹du Pracy Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Poni ej przedstawiamy orzeczenie S¹du w sprawie farmaceutki, z którego wynika jeden wniosek: w pracy farmaceuty w aptece nigdy nie za du o uwagi i czujnoœci podczas zamawiania i wydawania leków. Orzeczenie Okrêgowego S¹du Aptekarskiego z dnia 25 lutego 2008 r. sprawy przeciwko farmaceutce obwinionej o pope³nienie ni ej wymienionych przewinieñ zawodowych: 1. zaniechanie kontroli przyjêcia i w efekcie wydania w dniu pacjentowi niew³aœciwej szczepionki Staloral 300 (zamiast dawki podstawowej wydano dawkê podtrzymuj¹c¹) tj. naruszenie 12 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 10

11 2. brak nale ytego nadzoru nad czynnoœciami sta ysty technika farmaceutycznego tj. naruszenie przepisów art. 90 i 91 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 Prawo farmaceutyczne. Okrêgowy S¹d Aptekarski uzna³ obwinion¹ farmaceutkê winn¹ pope³nienia obu przewinieñ zawodowych i za to na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich wymierzy³ karê upomnienia i obci¹ y³ ukaran¹ kosztami postêpowania. Uzasadnienie W przeprowadzonej rozprawie stwierdzono, e lekarz prawid³owo wystawi³ receptê na Staloral 300. Wprawdzie nie napisa³, e jest to dawka podstawowa, ale z iloœci zapisanych ampu³ek i sposobu dawkowania farmaceuta nie powinien mieæ k³opotu z ustaleniem o jakie leczenie chodzi. Wprawdzie na karcie zamówienia na alergeny, lekarz nie zakreœli³ kwadrat leczenie podtrzymuj¹ce, ale to recepta jest podstawowym dokumentem dla apteki. Z wyjaœnieñ kierownika apteki do³¹czonych do akt sprawy wynika, e pacjent przyniós³ receptê wraz z kart¹ zamówienia. Farmaceutka zamawiaj¹ca szczepionkê w hurtowni nie porówna³a recepty z zamówieniem, tylko bezkrytycznie zamówi³a Staloral dawkê podtrzymuj¹c¹. Gdyby porówna³a te dwa dokumenty powinna zauwa yæ ró nicê i wyjaœniæ to z lekarzem. Obwiniona farmaceutka po dostarczeniu szczepionki do apteki nie wykaza³a nale ytej uwagi i przypieczêtowa³a b³¹d pope³niony przez zamawiaj¹c¹ farmaceutkê, wprowadzaj¹c dane do komputera na szczepionkê podstawow¹ a nie podtrzymuj¹c¹. Technik sta ysta, który wyda³ lek dla pacjenta, wyda³ go zgodnie z danymi w komputerze. By³ to trzeci b³¹d pope³niony w aptece podczas realizacji na szczepionkê Staloral 300. Technik sta ysta nie powinien bez nadzoru farmaceuty realizowaæ recept dla pacjenta, nawet gdy do koñca dwuletniego sta u brakowa³o zaledwie 7 tygodni. B³êdy w wydaniu leku mog¹ siê zdarzyæ ka demu, ale powinny byæ szybko wychwycone, a pomy³ki naprawione. Temu s³u y retaksacja recept i odpowiednio opracowana w aptece procedura jej stosowania. To nie pacjent powinien odnieœæ niew³aœciwie wydan¹ szczepionkê do apteki tylko farmaceuta po przeprowadzonej retaksacji jak najszybciej powiadomiæ pacjenta i wymieniæ szczepionkê na w³aœciw¹, tym bardziej, e od momentu wydania szczepionki w dniu r. do przybycia pacjenta z reklamacj¹ do apteki up³ynê³o 6 dni. S¹d wymierzaj¹c karê upomnienia wzi¹³ pod uwagê jak dot¹d nienaganne wykonywanie zawodu farmaceuty przez obwinion¹, a tak e zrozumienie swojej pomy³ki i 11

12 wyra on¹ skruchê. Obwiniona winna w swojej dalszej pracy zawodowej w aptece kierowaæ siê star¹ aptekarsk¹ zasad¹ ograniczonego zaufania i trzykrotnie sprawdzaæ wydawanie leków pacjentowi: - dok³adnie odczytaæ nazwê leku zapisanego na recepcie, - porównaæ otrzymany lek z tym co jest zapisane na recepcie, - sprawdziæ jeszcze raz, wydaj¹c lek pacjentowi z danymi na recepcie. Z³amanie tej podstawowej zasady doprowadzi³o do serii pomy³ek w efekcie czego pacjent otrzyma³ niew³aœciwy lek. Dobrze, e skoñczy³o siê tylko gniewem pacjenta i nie mia³o szkodliwych nastêpstw zdrowotnych. Przewodnicz¹cy Okrêgowego S¹du Aptekarskiego mgr farm. Lucjan Borys * Raz do roku w Amazonce Ciechocinek, 15 czerwca 2008 Farmaceuci razem z rodzinami, ju po raz pi¹ty bawili siê na Aptekarskim pikniku rodzinnym, zorganizowanym przez Pomorsko-Kujawsk¹ Okrêgow¹ Izbê Aptekarsk¹. Swe podwoje, jak zwykle, otworzy³ dla nich Oœrodek Rekreacyjny Amazonka. To bêdzie kolejny udany piknik ju na samym wstêpie przewidywa³ prezes Izby Aptekarskiej mgr farm. Piotr Chwia³kowski i jak siê okaza³o mia³ racjê, bo w zabawie czynnie uczestniczy³o prawie 300 osób ma³ych i du- ych! Pogoda tak e nie by³a z³a spad³o wprawdzie trochê deszczu, ale nikomu to nie przeszkadza³o, a dzieci chyba nawet tego nie zauwa y³y. Niezadowolonych nie by³o, no mo e tylko wœród rodziców, którym zdarza³o siê narzekaæ na nadmiar atrakcji i k³opoty z utrzymaniem swoich pociech w ryzach. A by³o w czym wybieraæ...przyci¹ga³a dmuchana zje d alnia, mo na by³o poskakaæ na trampolinie, pojeÿdziæ na kucyku, zasi¹œæ za kierownic¹ prawie prawdziwego samochodu i pobawiæ siê w kierowcê. Dzieci jak zahipnotyzowane ogl¹da³y teatr Va ka z Torunia. Zreszt¹ nie tylko one ich rodzice nie poprzestali na kibicowaniu w³asnym pociechom, aktywnie bior¹c udzia³ 12

13 w zabawach wymyœlanych przez aktorów. Maluchy chêtnie uczestniczy³y w licznych grach sportowych i konkursach. Chyba nikt nie wyszed³ bez nagrody. Tak by³o np. w konkursie na naj³adniejsze przebranie. W szranki stanêli m. in. o³nierz, ksiê niczka, wró ka oraz Batman i wybór najlepszego stroju okaza³ siê bardzo trudny. Wszystkie dzieci by³y przebrane najpiêkniej, dlatego ka demu nale a³y siê nagrody i dyplomy ocenia³a mgr farm. Wiola Makarewicz, która sama zajê³a siê organizacj¹ ca³ej imprezy, namówi- ³a sponsorów na jej wsparcie, by³a autork¹ wiêkszoœci konkursów, a nawet sama kupowa³a nagrody. Organizatorzy nie zapomnieli te o doros³ych tatusiowie skakali w workach, mamy tañczy³y kankana oczywiœcie tu tak e nie zabrak³o nagród by³ czas na wspólne œpiewanie, a na koniec zap³onê³o wielkie ognisko. Warto dodaæ, e podczas trwaj¹cej 5 godzin imprezy nikt g³odny i spragniony nie chodzi³. Czeka³y dania z grilla, sa³atki, soki i piwo, ale chyba najwiêksz¹ jedzeniow¹ atrakcj¹, dla du ych i ma³ych, by³y lody w nieograniczonych iloœciach! Takie spotkania pomagaj¹ integrowaæ nasze œrodowisko farmaceutów, na co dzieñ pracuj¹cych w aptekach, a przy okazji daj¹ szansê na wypoczynek z ca³ymi rodzinami podkreœla Piotr Chwia³kowski. Nastêpny piknik aptekarski ju za rok! Agnieszka Banach Aptekarski piknik rodzinny wsparli: - Farmaceutyczna Spó³dzielnia Pracy Filofarm w Bydgoszczy, - Farmacol, - Hurtap êczyca, - Lekam, - Lek Polska, - Novartis, - Nycomed, - PGF Bydgoszcz, - Servier, - Toruñskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych, - Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz, - Walmark, - 3 M. 13

14 WIF Z WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 3. Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 533) i przepisami wykonawczymi, w aptece ogólnodostêpnej musi byæ ustanowiony farmaceuta odpowiedzialny za prowadzenie apteki, zwany kierownikiem apteki. W razie jego nieobecnoœci spowodowanej chorob¹ lub urlopem wyznacza on innego farmaceutê do jego zastêpowania. Na tê okolicznoœæ sporz¹dza siê odpowiednie dokumenty wewnêtrzne okreœlaj¹ce jego uprawnienia oraz czas zastêpstwa. Czasowe zastêpstwa przekraczaj¹ce 30 dni nale y zg³osiæ do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Okrêgowej Izby Aptekarskiej. Ze wzglêdu na wystêpuj¹ce nieprawid³owoœci przy zmianie kierowników aptek i punktów aptecznych, ustêpuj¹cy kierownicy maj¹ obowi¹zek powiadamiania mnie o planowanym zdaniu stanowiska w terminie co najmniej dwóch tygodni przed ust¹pieniem. Powiadomiæ nale y tak e bez zw³oki o zmianach numerów telefonów i adresów owych. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy mgr farm. Zofia Wrzesiñska Z ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W BYDGOSZCZY 4. Pacjenci realizuj¹cy recepty na refundowane leki i materia³y medyczne mog¹ posiadaæ dodatkowe uprawnienia takie jak IB, IW, ZK, W¹tpliwoœci i problemy kole ankom i kolegom stwarza dokument potwierdzaj¹cy uprawnienia IB dla wdów i wdowców po inwalidzie wojennym oraz wspó³ma³ onków osoby z uprawnieniami IB pozostaj¹cych na ich wy³¹cznym utrzymaniu gdy osoby te nie maj¹ jednoznacznie i precyzyjnie okreœlonych dokumentów potwierdzaj¹cych te uprawnienia. Jednym z dokumentów uprawniaj¹cym do bezp³atnego zaopatrzenia w leki jest Decyzja Dyrektora Oddzia³u NFZ. Otrzymaæ j¹ mo e ka dy ubezpieczony posiadaj¹cy prawo do bezp³atnych leków. Poni ej przedstawiam informacje o rodzajach dokumentów jakie trzeba z³o yæ w kancelarii Oddzia³u NFZ aby otrzymaæ tak¹ decyzjê. 14

15 1. Wdowy i wdowcy po inwalidzie wojennym lub osobie represjonowanej: - w przypadku braku symbolu WZR lub OZR w legitymacji emeryta/rencisty - kserokopiê zaœwiadczenia ZUS potwierdzaj¹cego uprawnienie do renty rodzinnej po zmar³ym inwalidzie wojennym lub osobie represjonowanej. Jednoczeœnie nale y zauwa yæ, e Zaœwiadczenie ZUS z oznaczeniem WZR lub OZR jest wystarczaj¹cym dokumentem potwierdzaj¹cym uprawnienia IB. 2. Wspó³ma³ onek osoby posiadaj¹cej uprawnienia IB pozostaj¹cy na jej wy- ³¹cznym utrzymaniu - zaœwiadczenie o dochodzie podlegaj¹cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych potwierdzaj¹cym brak w³asnego dochodu w poprzednim roku podatkowym - kserokopia wyci¹gu aktu ma³ eñstwa - kserokopia legitymacji osoby z uprawnieniami IB opracowa³ mgr farm. Jacek Adamczyk PISMA, KOMUNIKATY 5. Nowe akty prawne 1. Dziennik Ustaw Nr 30 z dnia 25 lutego 2008 r. poz rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adu opieki zdrowotnej - rozporz¹dzenie wesz³o w ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia. 2. Dziennik Ustaw Nr 34 z dnia 29 lutego 2008 r. poz rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z bud etu pañstwa œwiadczeñ opieki zdrowotnej - wesz³o w ycie z dniem og³oszenia. 3. Dziennik Ustaw Nr 35 z dnia 29 lutego 2008 r. poz rozporz¹dzenie MON z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie utworzenia ambulatoriów - publicznych zak³adów opieki zdrowotnej i ambulatoriów z izb¹ chorych - publicznych zak³adów opieki zdrowotnej - wesz³o w ycie po up³ywie 14 dni og³oszenia. 15

16 4. Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 17 marca 2008 r. poz obwieszczenie Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne. 5. Dziennik Ustaw Nr 47 z dnia 19 marca 2008 r. poz ustawa z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich - wesz³a w ycie z dniem 3 kwietnia 2008 r. 6. Dziennik Urzêdowy Ministra Zdrowia Nr 2 z 31 marca 2008 r. poz. 8 - obwieszczenie prezesa Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie og³oszenia Urzêdowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Dziennik Ustaw Nr 56 z dnia 1 kwietnia 2008 r. poz rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wykazu leków, które mog¹ byæ traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokoœci op³aty rycza³towej za leki podstawowe i recepturowe, iloœci leku recepturowego, którego dotyczy op³ata rycza³towa, oraz sposobu obliczania kosztu sporz¹dzenia leku recepturowego - wesz³o w ycie 1 kwietnia 2008 r. 8.. Dziennik Ustaw Nr 57 z dnia 4 kwietnia 2008 r. poz rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie okreœlenia szczegó- ³owych zasad i trybu wstrzymania i wycofania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych - wesz³o w ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia. 9. Dziennik Ustaw Nr 60 z dnia 11 kwietnia 2008 r. poz rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysy³kowej sprzeda y produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza - wesz³o w ycie po up³ywie 21 dni od dnia og³oszenia. SZKOLENIE 6. Techniki i procedury w recepturze aptecznej II. B³êdy obliczeniowe i technologiczne Podczas sporz¹dzania leku recepturowego mo liwe s¹ ró ne b³êdy, które mog¹ prowadziæ do zani enia lub zawy enia iloœci substancji czynnej w koñcowym preparacie. Obok niedok³adnego wa enia i stosowania surowców nie odpowiadaj¹cych wymaganiom farmakopealnym, np. wskutek niew³aœciwe- 16

17 go przechowywania, mo na wyró niæ dwa typy najczêœciej pope³nianych b³êdów recepturowych: obliczeniowe i technologiczne. B³êdy obliczeniowe. 1. Nie uwzglêdnianie w obliczeniach wody hydratacyjnej w lekach o ró nym stopniu uwodnienia. Niektóre substancje aktywne mog¹ ró niæ siê iloœci¹ cz¹steczek przy³¹czonej wody. Szczególnie te o charakterze jonów, maj¹ zdolnoœæ przyci¹gania dipolowych cz¹steczek wody i tworzenia postaci zhydratowanej. Czêsto oddzia³ywania miêdzy nimi s¹ tak silne, e warstwa cz¹steczek wody pozostaje w kryszta³ach i wtedy nosi ona nazwê wody krystalizacyjnej. Istniej¹ równie kryszta³y tego samego zwi¹zku, z których jedne zawieraj¹ wodê hydratacyjn¹, a inne nie. Uwodnione i bezwodne formy krystaliczne mog¹ mieæ inn¹ strukturê i ró niæ siê np. kolorem. Przyk³adami, spotykanymi czêsto w recepturze, mog¹ byæ: siarczan magnezu wystêpuj¹cy jako zwi¹zek bezwodny (MgSO 4 ) i siedmiowodny (MgSO 4. 7H 2 O), czy diwodorofosforan sodu, który wystêpuje w formie jedno- (NaH 2 PO 4. H 2 O) lub dwuwodnej (NaH 2 PO 4. 2H 2 O). W przypadku substancji ró ni¹cych siê stopniem uwodnienia, nale y przed przyst¹pieniem do sporz¹dzania leku dokonaæ odpowiednich przeliczeñ. Na przyk³ad: je eli zamiast substancji leczniczej bezwodnej (A) u yjemy formy uwodnionej (B), to nale y zastosowaæ nastêpuj¹cy przelicznik: masa cz¹steczkowa B / masa cz¹steczkowa A Podobnie postêpujemy przy zast¹pieniu tej samej substancji o ni szym stopniu hydratacji (C) inn¹, bardziej uwodnion¹ (D): masa cz¹steczkowa D/ masa cz¹steczkowa C Natomiast w przypadku zastosowania substancji bezwodnej (A) zamiast uwodnionej (B) przelicznik jest odwrotny: masa cz¹steczkowa A/ masa cz¹steczkowa B Uzyskane w ten sposób wspó³czynniki zamiany nale y stosowaæ w celu obliczenia faktycznej iloœci substancji czynnej potrzebnej do wykonania leku recepturowego. Przyk³ad Diwodorofosforan sodu (NaH 2 PO 4 ) wystêpuje w FP IV jako zwi¹zek jednowodny, natomiast w FP VI jako dwuwodny. Z praktyki aptecznej wiadomo, e wiêkszoœæ hurtowni oferuje sól jednowodn¹ (np. POCh, Gliwice), natomiast receptê nale y wykonaæ zgodnie z wymaganiami FP VI. Zastêpuj¹c dwuwodny dihydrofosforan sodu (m. cz. 156,00) zwi¹zkiem jednowodnym (m.cz. 138,01) nale y dokonaæ nastêpuj¹cego przeliczenia: 17

18 m.cz. NaH 2 PO 4. H 2 O / m. cz. NaH 2 PO 4. 2H 2 O = 138,01 / 156,00 = 0,885 Wynik oznacza, e w celu zast¹pienia ka dego grama dwuwodnego dihydrofosforanu sodu nale y odwa yæ 0,885 g zwi¹zku jednowodnego. Przyk³ad recepty a w³asnej praktyki aptecznej: Rp. Natrii dihydrophosphatis 23,5 Natrii hydrophosphatis 12,5 Aquae ad 500,0 M.f.sol. D.S. 3 x 10 ml Poniewa apteka dysponuje jednowodnym dihydrofosforanem, do wykonania tej recepty nale y odwa yæ: 23,5 x 0,885 = 20,80 g NaH 2 PO 4. H 2 O. Problem hydratacji dotyczy nie tylko soli nieorganicznych. Przyk³ad Glukoza wydawana jest czêsto z apteki w iloœci 50 g lub 75 g do oznaczania krzywej cukrowej. W Farmakopei VI wystêpuje glukoza bezwodna (m.cz. 180,16) i taka forma powinna trafiæ do r¹k pacjenta. W praktyce recepturowej istnieje te glukoza jednowodna (m.cz. 198,18). Odwa aj¹c 50 g glukozy w takiej formie, pacjent otrzymuje faktycznie mniej substancji: m.cz. glukozy bezwodnej / m. cz. glukozy uwodnionej = 180,16 / 198/18 = 0,909 W przeliczeniu na 50,0 glukozy bezwodnej (50 g x 0,909) iloœæ faktyczna wynosi 45,45 g. W ten sposób, mimo prawid³owego odwa enia, pacjent przyjmuje ok. 10% glukozy mniej, co mo e mieæ wp³yw na wynik badania. 2. Nie uwzglêdnianie wspó³czynników zamiany przy zastêpowaniu ró nych form tej samej substancji leczniczej. Kolejny istotny problem zwi¹zany z precyzj¹ odwa ania ³¹czy siê z ró nymi formami tej samej substancji czynnej, jak sole, estry itp. Zastêpowanie jednej soli tego samego zwi¹zku inn¹, a wolnej zasady odpowiedni¹ sol¹ czy estrem (w celu zwiêkszenia rozpuszczalnoœci), mo e prowadziæ do znacz¹cych zmian w iloœci substancji aktywnej w koñcowym produkcie. W skrajnych przypadkach mo e to powodowaæ uzyskanie niezamierzonego efektu terapeutycznego lub nawet dzia³ania niepo ¹danego wskutek zastosowania nadmiernej dawki. Z drugiej strony zamiana mo e prowadziæ do reakcji chemicznych lub zmiany ph roztworu, a tym samym mo e mieæ wp³yw na trwa- ³oœæ uk³adu. Dlatego ka dorazowa zamiana musi byæ dok³adnie przeanalizowana i przeprowadzona z du ¹ rozwag¹. Przyk³ad Luminal wystêpuje w recepturze w formie kwasu (m. cz. 232,24), jak i w postaci soli sodowej (m. cz. 254,22). Przy zastosowaniu soli sodowej zamiast luminalu do proszków dzielonych (wyj¹tkowo tylko przy braku w recepturze), nale y dokonaæ odpo- 18

19 wiednich przeliczeñ, stosuj¹c nastêpuj¹cy wzór: m. cz. Phenobarnitalum Natricum / m. cz. Phenobarbitalum = 254,22 / 232,24 = 1,095 Rp. Phenobarbitali 0,02 Papaverini hydr. 0,03 Pyralgini 0,3 M.f.pulv. D.t.d. No 20 Dysponuj¹c w recepturze tylko Phenobarbitalum Natricum do sporz¹dzenie 20 proszków nale y odwa yæ 0,438 g soli sodowej zamiast 0,4 g fenobarbitalu. Je eli lekarz przepisa³ na recepcie luminal do p³ynnych leków recepturowych, np. mieszanek z wyci¹gami wodnymi, to taka zamiana na Phenobarbitalum Natricum, z przeliczeniem iloœci, pozwala unikn¹æ nie tylko typowej niezgodnoœci recepturowej, jaka wynika z przekroczenia rozpuszczalnoœci ale równie zastosowanie odpowiedniej dawki. Wszystkie zmiany iloœciowe przedstawione w obu przypadkach powinny byæ odnotowane na recepcie. 3. Stosowanie leku gotowego jako Ÿród³a substancji czynnej. Lek gotowy, chocia odpowiada standardom farmakopealnym, jako Ÿród³o substancji czynnej mo e w ró ny sposób wp³ywaæ na jej zawartoœæ w finalnej formie recepturowej. Zawartoœæ substancji leczniczej w ró nych formach recepturowych powinna odpowiadaæ normom, które okreœla Farmakopea Polska. W wiêkszoœci przypadków nie powinna ona siê ró niæ ni ± 10 % od deklarowanej. Takie kryteria stosuj¹ równie Laboratoria Kontrolne. Standardy te s¹ z regu³y utrzymywane je eli wykonuje siê leki z surowców farmaceutycznych farmakopealnych, poniewa w wiêkszoœci z nich zawartoœæ substancji czynnej waha siê najczêœciej w granicach ± 3 4 %. Je eli u yjemy tej samej substancji z gotowego leku, to jej zawartoœæ bêdzie siê wahaæ najczêœciej w granicach od 90 do 110 %. Zdarzaj¹ siê jednak wiêksze odchylenia zawartoœci substancji czynnej w stosunku do deklarowanej. Ponadto w praktyce spotyka siê równie postacie leków, w których substancja czynna jest bardzo labilna i je eli produkty rozk³adu nie s¹ toksyczne, wówczas producent stosuje czasami jej nadmiar w stosunku do iloœci deklarowanej (tzw. nadmiar technologiczny). Szczególnie szerokie zakresy zawartoœci substancji czynnej wykazuj¹ niektóre leki z witaminami i antybiotykami. Na przyk³ad wed³ug FP VI: zawartoœæ kwasu askorbowego (witamina C) wynosi: w substancji 99,0 100,5 %, w iniekcji 95,0 115,0 %, -cyjanokobalamina (witamina B 12 ): w substancji 96,0 102,0 %, w iniekcji 95,0 115,0 %, ryboflawina (witamina B 2 ): w substancji 98,0 101,0, w tabletkach 90,

20 %, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B 6 ): w substancji 98,0 100,5 %, w tabletkach i iniekcjach %. Dla antybiotyków wed³ug USP: dla amoksycyliny w tabletkach i iniekcjach zawartoœæ wynosi: %, dla ampicyliny w iniekcjach 90,0 120,0 %, dla gentamycyny w iniekcjach 90,0 125,0 %, a w kroplach a 90,0 135,0 %. Stosuj¹c lek gotowy jako Ÿród³o substancji czynnej, nie wiemy, czy jej zawartoœæ wynosi 90, 100 czy 125 % deklarowanej iloœci. W skrajnych przypadkach ró nica mo e wynieœæ 45 %. W konsekwencji nie mo emy stwierdziæ, czy Ÿród³em b³êdu w leku recepturowym s¹ czynnoœci zwi¹zane z jego wytworzeniem, czy zastosowany lek gotowy. Na przyk³ad, je eli lek gotowy zawiera od 90,0 do 120,0 % substancji czynnej i do tego dodamy dopuszczalne odchylenia wynikaj¹ce z procesu sporz¹dzania leku (np. straty przy: rozcieraniu tabletek w celu utworzenia zawiesiny i przenoszeniu jej do opakowania, rozsypywanie proszków do kapsu³ek skrobiowych lub elatynowych, s¹czeniu, ulatnianiu sk³adników podczas podgrzewania itp.). które mog¹ wynosiæ ± 10,0 %, to teoretycznie mo emy mieæ do czynienia ze zmianami zawartoœci substancji czynnej w koñcowym leku recepturowym od 0,90 x 0,90 = 0,81 czyli 81 % do 1,20 x 1,10 = 1,32 czyli 132 %. W przypadku zastosowania gentamycyny z iniekcji lub kropli ocznych ta ostania wartoœæ mo e byæ jeszcze wy sza. Jak widaæ z przytoczonych przyk³adów u ycie niektórych leków gotowych w recepturze mo e dawaæ wyniki daleko odbiegaj¹ce od przyjêtych standardów, a tym samym ujemne wyniki analizy w razie kontroli. Teoretycznie w takich przypadkach bez do³¹czonego certyfikatu analizy danej serii leków, nie powinno siê stosowaæ gotowego leku jako Ÿród³a substancji czynnej w recepturze aptecznej. Zastosowaniu leku gotowego jako Ÿród³a substancji czynnej towarzyszy czêsto wprowadzenie ró nych substancji pomocniczych, które mog¹ byæ niepo ¹dane w koñcowym produkcie. Mog¹ one powodowaæ zmiany w rozpuszczalnoœci, co w przypadku postaci p³ynnych mo e byæ przyczyn¹ tworzenia niepo ¹danych agregatów (np. zawiesina ze spironolaktonem lub lorazepamem) lub nierozpuszczalnego osadu. Inne powoduj¹ zmiany ph prowadz¹ce do przyspieszenia procesów rozk³adu na drodze hydrolizy (np. zawiesina azatiopryny), utleniania (np. zawiesina z kaptoprylem lub propranololem), fotodegradacji (np. zawiesina z amilorydem) lub obni enia aktywnoœci u ytych œrodków konserwuj¹cych. Substancje pomocnicze mog¹ siê równie przyczyniæ do zmiany typu lub nieodwracalnego rozdzia³u uk³adu dwufazowego. Dlatego leki gotowe powinny byæ stosowne wyj¹tkowo do przygotowania leków recepturowych, tylko przy braku odpowiedniej czystej substancji czynnej i po dok³adnym rozwa eniu wszystkich w³aœciwoœci leku i jego noœnika w postaci gotowej. 20

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Prawo farmaceutyczne Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Joanna Garczyñska, Grzegorz enczyk (prawo@kamsoft.pl) Jak ju pisaliœmy na ³amach naszego czasopisma, z dniem 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ PS.II-2.12.0934-2-4/10

PROTOKÓŁ PS.II-2.12.0934-2-4/10 PS.II-2.12.0934-2-4/10 PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 11 i 12 maja 2010 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy rodzinie w Poznaniu filia Stare Miasto ul. Ratajczaka 5, mającej na celu wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Przerobił mgr farm. Konrad Okurowski, OIA Olsztyn. Dz.U.06.169.1216

Przerobił mgr farm. Konrad Okurowski, OIA Olsztyn. Dz.U.06.169.1216 Przerobił mgr farm. Konrad Okurowski, OIA Olsztyn. Dz.U.06.169.1216 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią) prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 1.2. Organizatorem Loterii jest: Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik farmaceutyczny Symbol cyfrowy zawodu: 322[10] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[10]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy ma na celu wprowadzenie nakazu potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa (WZÓR) Warszawa, dn. 2012 r. SĄD APELACYJNY SĄD PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawa 00-898 Warszawa Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 211 12330 Poz. 1261 1261 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Poznań, dnia 6 sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 LPO 41012-5-2007 P/07/099 Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt"

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt (dalej: Konkurs) jest spółka Edipresse - Wizaż Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo