BIULETYN INFORMACYJNY NR 4 (89) 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY NR 4 (89) 2008"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY NR 4 (89) 2008 MAJ, CZERWIEC

2 Redagują: mgr mgr farm. M. Paw³owski - redaktor naczelny, J. Adamczyk, P. Chwia³kowski, S. Kodroñ, D. Najdzicz, J. P³aczek Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materia³ów oraz zmiany w tytu³ach Winieta tytułowa: mgr. farm. S. Kodronia Wydawca: Pomorsko-Kujawska Okrêgowa Izba Aptekarska Bydgoszcz, ul. Koœciuszki 15 A tel./fax Konto: Pomorsko-Kujawskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej: Bank Pocztowy S.A. I/O Bydgoszcz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddzia³ Bydgoski: Bank Pocztowy S.A. I/O Bydgoszcz ISSN Nak³ad 1150 egz. Druk do u ytku wewnêtrznego. Egzemplarz bezp³atny Realizacja: Wydawnictwo TAKT mgr Gra yna Smolarek-Kamiñska Bydgoszcz, ul. Gdañska 113/4 tel./fax , kom ,

3 POMORSKO-KUJAWSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W BYDGOSZCZY Biuro P-K OIA: czynne codziennie (oprócz sobót) w godz Prezes: mgr farm. Piotr Chwia³kowski dy ur; czwartki w godz tel , Wiceprezesi: mgr farm. Ma³gorzata Pietrzak - apteka Toruñska w Toruniu tel , ; dy ur telefoniczny; œroda w godz mgr farm. Maria Rogowska: dy ur w izbie: wtorki w godz tel , Sekretarz: mgr farm. Bo ena ó³towska - apteka Adoloran w Toruniu tel , dy ur telefoniczny: œrody w godz Skarbnik: mgr farm. Katarzyna Kuliñska - apteka S³oneczna we W³oc³awku tel , dy ur telefoniczny: pi¹tki w godz Radca Prawny: dy ur: w czwartki w godz tel. P-K OIA , 3

4 Spis treści 1. SŁOWO REDAKTORA NACZELNEGO... 5 WIF Z DZIAŁALNOŚCI POMORSKO-KUJAWSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BYDGOSZCZY Z działalności bieżącej... 5 Ubezpieczenia... 6 KU PRZESTRODZE Raz do roku w Amazonce...12 Z WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY Z ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W BYDGOSZCZY PISMA, KOMUNIKATY Nowe akty prawne SZKOLENIE Techniki i procedury w recepturze aptecznej OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Moje lata zawodowe od roku GŁOSY PRASY Na chorobę drogie pigułki Z ŻAŁOBNEJ KARTY VARIA Z życzeń dawnych czar Fraszki Jana Kochanowskiego

5 SŁOWO REDAKTORA NACZELNEGO 1. Ciekawe mamy czasy, co nale y zaliczyæ na plus (obyœ y³ w ciekawych czasach...). Powia³o nutk¹ patriotyzmu, by³ dzieñ flagi, rocznica Konstytucji 3-Maja, wiele na ten temat dyskusji, wspomnieñ. Oczywiœcie jak przysta³o na dumny naród, by³y te k³ótnie, czy dosz³o do rêkoczynów, tego nie wiem. Na niektórych, jak na mnie nachodzi³y refleksje, jestem pewien, e s³uszne, bo inne byæ nie mog³y. Tak¹ g³ówn¹ refleksj¹ by³o to, czym jest patriotyzm, czy jest nim gor¹cy krzyk kiboli i malowanie g³owy na bia³o-czerwono na pi³karskich stadionach, czy wygwizdanie rasowo obcych ludzi, nie ludzi, czyli osób, którzy sami siebie uwa aj¹ za ludzi. A czym jest patriotyzm dla nas, farmaceutów i czy mo na powiedzieæ, e ka da grupa zawodowa ma swój patriotyzm. W tych rozwa aniach doszed³em do wniosku (oczywiœcie s³usznego), e patriotyzmów jest wiele. I ta flaga bia³o-czerwona (choæ w œwiêta pañstwowe ma³o widoczna) i te krzyki choæ wyra ane w sposób nie przystaj¹cy do powagi chwili, ale te patriotyzm nas farmaceutów, dumnych z tego, e mog¹ s³u yæ innym, e s¹ zgodni z kodeksem etyki i wzorowo pe³n¹ swoje obowi¹zki. Niby to wszystko jest proste, a ile potkniêæ, patologii, podk³adania sobie nie powiem czego, omijania prawa, a przedtem jego stanowienia. Niech ka dy siê zastanowi, ja nie bêdê siê wiêcej wym¹drza³, zostawiam miejsca dla innych. amy stoj¹ otworem. mgr farm. Micha³ Paw³owski Z DZIAŁALNOŚCI POMORSKO-KUJAWSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BYDGOSZCZY 2. Z działalności bieżącej W okresie od 1 maja 25 czerwca 2008 r. odby³y siê 2 posiedzenia Okrêgowej Rady Aptekarskiej Pomorsko-Kujawskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej. Zaopiniowano 3 wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie aptek. Nowe apteki: Pod Lwem w Niemczu przy ul. Bydgoskiej 2. 5

6 Zmiany: im. ukasiewicza w Bydgoszczy przy ul. Planu 6-cio letniego 37 a w Mogilnie przy ul. 900-lecia 24 (wczeœniej apteka 900-lecia) Stwierdzono 20 praw wykonywania zawodu. Na listê cz³onków wpisano 21 osób, 3 zosta³y skreœlone, w tym mgr farm. Eugenia Szwarc wieloletni kierownik apteki Eskulap w Bydgoszczy przy ul. Gdañskiej zmar³a w dniu 16 maja 2008 r. Zaopiniowano 6 wniosków osób ubiegaj¹cych siê o zgodê na dalsze pe³nienie funkcji kierownika apteki po ukoñczeniu 65 roku ycia, oraz 9 wniosków o udzielenie rêkojmi na kierownika apteki. Wszystkim cz³onkom Pomorsko-Kujawskiej OIA przypominamy o regularnym op³acaniu sk³adek cz³onkowskich zgodnie z Uchwa³¹ Nr 5/I/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. (uchwa³a dostêpna na stronie Izby w dziale uchwa³y ORA. Konto Bank Pocztowy S.A. I Oddzia³ w Bydgoszczy nr konta Jednoczeœnie informujemy, e Pomorsko-Kujawska OIA w Bydgoszczy zawar³a na kolejny okres od 1 czerwca polisê ubezpieczeniow¹ z firm¹ ALLIANZ S.A. (Polisa w za³¹czeniu na s¹siednich stronach). * Ewa Fischer Ubezpieczenia Pomorsko-Kujawska Okrêgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy informuje, e w dniu 31 maja 2008 r. w ramach sk³adki cz³onkowskiej podpisana zosta³a kolejna polisa ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej nr na okres r r. Ubezpieczeni: Aptekarze i farmaceuci zrzeszeni w Pomorsko-Kujawskiej Okrêgowej Izbie Aptekarskiej w Bydgoszczy. Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialnoœæ cywilna zawodowa farmaceuty z tytu³u b³êdów pope³nionych w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci zawodowych przez farmaceutów w zakresie posiadanych uprawnieñ, w tym równie za szkody powsta³e w zwi¹zku z niesieniem pierwszej pomocy. 6

7 7

8 8

9 Suma gwarancyjna: z³ na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytu³u szkód rzeczowych i osobowych OC zawodowe dla jednego farmaceuty lub aptekarza. Jednoczeœnie rekomendujemy Pañstwu ubezpieczenie APTEKA AL- LIANZ PLUS Pakiet jest rozwi¹zaniem o charakterze kompleksowym i obejmuje: 1. Ochronê mienia apteki: - urz¹dzenie i wyposa enie, - rzeczowe sk³adniki maj¹tku obrotowego, - rzeczy osób trzecich, - urz¹dzenie elektroniczne (mo liwoœæ ubezpieczenia od wszystkich ryzyk), 2. Odpowiedzialnoœæ cywiln¹: - deliktow¹ (z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej), - zawodow¹ farmaceutów, - za produkt, - najemcy, 3. Nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków: - inwalidztwo lub œmieræ pracownika. Unikalnoœæ oferty Allianz, to ubezpieczenie mienia w wartoœci odtwórczej odszkodowanie jest wyp³acane w kwocie, która umo liwia odtworzenia nowego mienia tego samego rodzaju i jakoœci co utracone. Odszkodowanie jest ustalane na podstawie wartoœci nowego odtworzonego mienia, a nie wed³ug wartoœci rynkowej starego utraconego mienia (wartoœæ mienia systematycznie spada). Taka forma ustalenia odszkodowania jest znakomitym zabezpieczeniem przed utrat¹ wartoœci mienia z powodu jego zu ywania. Pakiet ubezpieczenia obejmuje tak e mo liwoœæ ubezpieczenia budynków i mieszkañ. UWAGA!!! Izba Aptekarska wynegocjowa³a dla naszego regionu znaczne obni ki (do 20%). Szczegó³owych informacji udziela Pañstwu pan Damian Zawadzki tel. kom , * sporz¹dzi³ Damian Zawadzki 9

10 KU PRZESTRODZE... Decyzj¹ Okrêgowej Rady Aptekarskiej Pomorsko-Kujawskiej OIA w Bydgoszczy postanowiliœmy przedstawiaæ cz³onkom naszej izby niektóre prawomocne orzeczenia Okrêgowego S¹du Aptekarskiego. Sprawy o ³amanie przepisów Prawa farmaceutycznego, czy te Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej s¹ wnoszone do Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej przez pacjentów aptek, Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jak i inne osoby, gdy sprawê do Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej mo e wnieœæ ka dy. Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej przeprowadza postêpowanie wyjaœniaj¹ce ka dej otrzymanej sprawy; je eli potwierdzi zasadnoœæ zarzutów stawianych farmaceucie, którego dotyczy postêpowanie sporz¹dza wniosek o ukaranie i kieruje go z aktami sprawy do Okrêgowego S¹du Aptekarskiego. S¹d Aptekarski po przeprowadzonej rozprawie jeœli uzna winê farmaceuty wydaje orzeczenie o ukaraniu. S¹d mo e orzekaæ kary: 1. upomnienia, 2. nagany, 3. zawieszenia prawa wykonywania zawodu aptekarza na okres od 3 miesiêcy do 3 lat, 4. pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Ukaranemu farmaceucie przys³uguje odwo³anie do Naczelnego S¹du Aptekarskiego a w sprawach o zawieszenie lub odebranie prawa wykonywania zawodu tak e do S¹du Apelacyjnego S¹du Pracy Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Poni ej przedstawiamy orzeczenie S¹du w sprawie farmaceutki, z którego wynika jeden wniosek: w pracy farmaceuty w aptece nigdy nie za du o uwagi i czujnoœci podczas zamawiania i wydawania leków. Orzeczenie Okrêgowego S¹du Aptekarskiego z dnia 25 lutego 2008 r. sprawy przeciwko farmaceutce obwinionej o pope³nienie ni ej wymienionych przewinieñ zawodowych: 1. zaniechanie kontroli przyjêcia i w efekcie wydania w dniu pacjentowi niew³aœciwej szczepionki Staloral 300 (zamiast dawki podstawowej wydano dawkê podtrzymuj¹c¹) tj. naruszenie 12 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 10

11 2. brak nale ytego nadzoru nad czynnoœciami sta ysty technika farmaceutycznego tj. naruszenie przepisów art. 90 i 91 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 Prawo farmaceutyczne. Okrêgowy S¹d Aptekarski uzna³ obwinion¹ farmaceutkê winn¹ pope³nienia obu przewinieñ zawodowych i za to na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich wymierzy³ karê upomnienia i obci¹ y³ ukaran¹ kosztami postêpowania. Uzasadnienie W przeprowadzonej rozprawie stwierdzono, e lekarz prawid³owo wystawi³ receptê na Staloral 300. Wprawdzie nie napisa³, e jest to dawka podstawowa, ale z iloœci zapisanych ampu³ek i sposobu dawkowania farmaceuta nie powinien mieæ k³opotu z ustaleniem o jakie leczenie chodzi. Wprawdzie na karcie zamówienia na alergeny, lekarz nie zakreœli³ kwadrat leczenie podtrzymuj¹ce, ale to recepta jest podstawowym dokumentem dla apteki. Z wyjaœnieñ kierownika apteki do³¹czonych do akt sprawy wynika, e pacjent przyniós³ receptê wraz z kart¹ zamówienia. Farmaceutka zamawiaj¹ca szczepionkê w hurtowni nie porówna³a recepty z zamówieniem, tylko bezkrytycznie zamówi³a Staloral dawkê podtrzymuj¹c¹. Gdyby porówna³a te dwa dokumenty powinna zauwa yæ ró nicê i wyjaœniæ to z lekarzem. Obwiniona farmaceutka po dostarczeniu szczepionki do apteki nie wykaza³a nale ytej uwagi i przypieczêtowa³a b³¹d pope³niony przez zamawiaj¹c¹ farmaceutkê, wprowadzaj¹c dane do komputera na szczepionkê podstawow¹ a nie podtrzymuj¹c¹. Technik sta ysta, który wyda³ lek dla pacjenta, wyda³ go zgodnie z danymi w komputerze. By³ to trzeci b³¹d pope³niony w aptece podczas realizacji na szczepionkê Staloral 300. Technik sta ysta nie powinien bez nadzoru farmaceuty realizowaæ recept dla pacjenta, nawet gdy do koñca dwuletniego sta u brakowa³o zaledwie 7 tygodni. B³êdy w wydaniu leku mog¹ siê zdarzyæ ka demu, ale powinny byæ szybko wychwycone, a pomy³ki naprawione. Temu s³u y retaksacja recept i odpowiednio opracowana w aptece procedura jej stosowania. To nie pacjent powinien odnieœæ niew³aœciwie wydan¹ szczepionkê do apteki tylko farmaceuta po przeprowadzonej retaksacji jak najszybciej powiadomiæ pacjenta i wymieniæ szczepionkê na w³aœciw¹, tym bardziej, e od momentu wydania szczepionki w dniu r. do przybycia pacjenta z reklamacj¹ do apteki up³ynê³o 6 dni. S¹d wymierzaj¹c karê upomnienia wzi¹³ pod uwagê jak dot¹d nienaganne wykonywanie zawodu farmaceuty przez obwinion¹, a tak e zrozumienie swojej pomy³ki i 11

12 wyra on¹ skruchê. Obwiniona winna w swojej dalszej pracy zawodowej w aptece kierowaæ siê star¹ aptekarsk¹ zasad¹ ograniczonego zaufania i trzykrotnie sprawdzaæ wydawanie leków pacjentowi: - dok³adnie odczytaæ nazwê leku zapisanego na recepcie, - porównaæ otrzymany lek z tym co jest zapisane na recepcie, - sprawdziæ jeszcze raz, wydaj¹c lek pacjentowi z danymi na recepcie. Z³amanie tej podstawowej zasady doprowadzi³o do serii pomy³ek w efekcie czego pacjent otrzyma³ niew³aœciwy lek. Dobrze, e skoñczy³o siê tylko gniewem pacjenta i nie mia³o szkodliwych nastêpstw zdrowotnych. Przewodnicz¹cy Okrêgowego S¹du Aptekarskiego mgr farm. Lucjan Borys * Raz do roku w Amazonce Ciechocinek, 15 czerwca 2008 Farmaceuci razem z rodzinami, ju po raz pi¹ty bawili siê na Aptekarskim pikniku rodzinnym, zorganizowanym przez Pomorsko-Kujawsk¹ Okrêgow¹ Izbê Aptekarsk¹. Swe podwoje, jak zwykle, otworzy³ dla nich Oœrodek Rekreacyjny Amazonka. To bêdzie kolejny udany piknik ju na samym wstêpie przewidywa³ prezes Izby Aptekarskiej mgr farm. Piotr Chwia³kowski i jak siê okaza³o mia³ racjê, bo w zabawie czynnie uczestniczy³o prawie 300 osób ma³ych i du- ych! Pogoda tak e nie by³a z³a spad³o wprawdzie trochê deszczu, ale nikomu to nie przeszkadza³o, a dzieci chyba nawet tego nie zauwa y³y. Niezadowolonych nie by³o, no mo e tylko wœród rodziców, którym zdarza³o siê narzekaæ na nadmiar atrakcji i k³opoty z utrzymaniem swoich pociech w ryzach. A by³o w czym wybieraæ...przyci¹ga³a dmuchana zje d alnia, mo na by³o poskakaæ na trampolinie, pojeÿdziæ na kucyku, zasi¹œæ za kierownic¹ prawie prawdziwego samochodu i pobawiæ siê w kierowcê. Dzieci jak zahipnotyzowane ogl¹da³y teatr Va ka z Torunia. Zreszt¹ nie tylko one ich rodzice nie poprzestali na kibicowaniu w³asnym pociechom, aktywnie bior¹c udzia³ 12

13 w zabawach wymyœlanych przez aktorów. Maluchy chêtnie uczestniczy³y w licznych grach sportowych i konkursach. Chyba nikt nie wyszed³ bez nagrody. Tak by³o np. w konkursie na naj³adniejsze przebranie. W szranki stanêli m. in. o³nierz, ksiê niczka, wró ka oraz Batman i wybór najlepszego stroju okaza³ siê bardzo trudny. Wszystkie dzieci by³y przebrane najpiêkniej, dlatego ka demu nale a³y siê nagrody i dyplomy ocenia³a mgr farm. Wiola Makarewicz, która sama zajê³a siê organizacj¹ ca³ej imprezy, namówi- ³a sponsorów na jej wsparcie, by³a autork¹ wiêkszoœci konkursów, a nawet sama kupowa³a nagrody. Organizatorzy nie zapomnieli te o doros³ych tatusiowie skakali w workach, mamy tañczy³y kankana oczywiœcie tu tak e nie zabrak³o nagród by³ czas na wspólne œpiewanie, a na koniec zap³onê³o wielkie ognisko. Warto dodaæ, e podczas trwaj¹cej 5 godzin imprezy nikt g³odny i spragniony nie chodzi³. Czeka³y dania z grilla, sa³atki, soki i piwo, ale chyba najwiêksz¹ jedzeniow¹ atrakcj¹, dla du ych i ma³ych, by³y lody w nieograniczonych iloœciach! Takie spotkania pomagaj¹ integrowaæ nasze œrodowisko farmaceutów, na co dzieñ pracuj¹cych w aptekach, a przy okazji daj¹ szansê na wypoczynek z ca³ymi rodzinami podkreœla Piotr Chwia³kowski. Nastêpny piknik aptekarski ju za rok! Agnieszka Banach Aptekarski piknik rodzinny wsparli: - Farmaceutyczna Spó³dzielnia Pracy Filofarm w Bydgoszczy, - Farmacol, - Hurtap êczyca, - Lekam, - Lek Polska, - Novartis, - Nycomed, - PGF Bydgoszcz, - Servier, - Toruñskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych, - Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz, - Walmark, - 3 M. 13

14 WIF Z WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 3. Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 533) i przepisami wykonawczymi, w aptece ogólnodostêpnej musi byæ ustanowiony farmaceuta odpowiedzialny za prowadzenie apteki, zwany kierownikiem apteki. W razie jego nieobecnoœci spowodowanej chorob¹ lub urlopem wyznacza on innego farmaceutê do jego zastêpowania. Na tê okolicznoœæ sporz¹dza siê odpowiednie dokumenty wewnêtrzne okreœlaj¹ce jego uprawnienia oraz czas zastêpstwa. Czasowe zastêpstwa przekraczaj¹ce 30 dni nale y zg³osiæ do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Okrêgowej Izby Aptekarskiej. Ze wzglêdu na wystêpuj¹ce nieprawid³owoœci przy zmianie kierowników aptek i punktów aptecznych, ustêpuj¹cy kierownicy maj¹ obowi¹zek powiadamiania mnie o planowanym zdaniu stanowiska w terminie co najmniej dwóch tygodni przed ust¹pieniem. Powiadomiæ nale y tak e bez zw³oki o zmianach numerów telefonów i adresów owych. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy mgr farm. Zofia Wrzesiñska Z ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W BYDGOSZCZY 4. Pacjenci realizuj¹cy recepty na refundowane leki i materia³y medyczne mog¹ posiadaæ dodatkowe uprawnienia takie jak IB, IW, ZK, W¹tpliwoœci i problemy kole ankom i kolegom stwarza dokument potwierdzaj¹cy uprawnienia IB dla wdów i wdowców po inwalidzie wojennym oraz wspó³ma³ onków osoby z uprawnieniami IB pozostaj¹cych na ich wy³¹cznym utrzymaniu gdy osoby te nie maj¹ jednoznacznie i precyzyjnie okreœlonych dokumentów potwierdzaj¹cych te uprawnienia. Jednym z dokumentów uprawniaj¹cym do bezp³atnego zaopatrzenia w leki jest Decyzja Dyrektora Oddzia³u NFZ. Otrzymaæ j¹ mo e ka dy ubezpieczony posiadaj¹cy prawo do bezp³atnych leków. Poni ej przedstawiam informacje o rodzajach dokumentów jakie trzeba z³o yæ w kancelarii Oddzia³u NFZ aby otrzymaæ tak¹ decyzjê. 14

15 1. Wdowy i wdowcy po inwalidzie wojennym lub osobie represjonowanej: - w przypadku braku symbolu WZR lub OZR w legitymacji emeryta/rencisty - kserokopiê zaœwiadczenia ZUS potwierdzaj¹cego uprawnienie do renty rodzinnej po zmar³ym inwalidzie wojennym lub osobie represjonowanej. Jednoczeœnie nale y zauwa yæ, e Zaœwiadczenie ZUS z oznaczeniem WZR lub OZR jest wystarczaj¹cym dokumentem potwierdzaj¹cym uprawnienia IB. 2. Wspó³ma³ onek osoby posiadaj¹cej uprawnienia IB pozostaj¹cy na jej wy- ³¹cznym utrzymaniu - zaœwiadczenie o dochodzie podlegaj¹cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych potwierdzaj¹cym brak w³asnego dochodu w poprzednim roku podatkowym - kserokopia wyci¹gu aktu ma³ eñstwa - kserokopia legitymacji osoby z uprawnieniami IB opracowa³ mgr farm. Jacek Adamczyk PISMA, KOMUNIKATY 5. Nowe akty prawne 1. Dziennik Ustaw Nr 30 z dnia 25 lutego 2008 r. poz rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adu opieki zdrowotnej - rozporz¹dzenie wesz³o w ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia. 2. Dziennik Ustaw Nr 34 z dnia 29 lutego 2008 r. poz rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z bud etu pañstwa œwiadczeñ opieki zdrowotnej - wesz³o w ycie z dniem og³oszenia. 3. Dziennik Ustaw Nr 35 z dnia 29 lutego 2008 r. poz rozporz¹dzenie MON z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie utworzenia ambulatoriów - publicznych zak³adów opieki zdrowotnej i ambulatoriów z izb¹ chorych - publicznych zak³adów opieki zdrowotnej - wesz³o w ycie po up³ywie 14 dni og³oszenia. 15

16 4. Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 17 marca 2008 r. poz obwieszczenie Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne. 5. Dziennik Ustaw Nr 47 z dnia 19 marca 2008 r. poz ustawa z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich - wesz³a w ycie z dniem 3 kwietnia 2008 r. 6. Dziennik Urzêdowy Ministra Zdrowia Nr 2 z 31 marca 2008 r. poz. 8 - obwieszczenie prezesa Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie og³oszenia Urzêdowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Dziennik Ustaw Nr 56 z dnia 1 kwietnia 2008 r. poz rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wykazu leków, które mog¹ byæ traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokoœci op³aty rycza³towej za leki podstawowe i recepturowe, iloœci leku recepturowego, którego dotyczy op³ata rycza³towa, oraz sposobu obliczania kosztu sporz¹dzenia leku recepturowego - wesz³o w ycie 1 kwietnia 2008 r. 8.. Dziennik Ustaw Nr 57 z dnia 4 kwietnia 2008 r. poz rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie okreœlenia szczegó- ³owych zasad i trybu wstrzymania i wycofania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych - wesz³o w ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia. 9. Dziennik Ustaw Nr 60 z dnia 11 kwietnia 2008 r. poz rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysy³kowej sprzeda y produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza - wesz³o w ycie po up³ywie 21 dni od dnia og³oszenia. SZKOLENIE 6. Techniki i procedury w recepturze aptecznej II. B³êdy obliczeniowe i technologiczne Podczas sporz¹dzania leku recepturowego mo liwe s¹ ró ne b³êdy, które mog¹ prowadziæ do zani enia lub zawy enia iloœci substancji czynnej w koñcowym preparacie. Obok niedok³adnego wa enia i stosowania surowców nie odpowiadaj¹cych wymaganiom farmakopealnym, np. wskutek niew³aœciwe- 16

17 go przechowywania, mo na wyró niæ dwa typy najczêœciej pope³nianych b³êdów recepturowych: obliczeniowe i technologiczne. B³êdy obliczeniowe. 1. Nie uwzglêdnianie w obliczeniach wody hydratacyjnej w lekach o ró nym stopniu uwodnienia. Niektóre substancje aktywne mog¹ ró niæ siê iloœci¹ cz¹steczek przy³¹czonej wody. Szczególnie te o charakterze jonów, maj¹ zdolnoœæ przyci¹gania dipolowych cz¹steczek wody i tworzenia postaci zhydratowanej. Czêsto oddzia³ywania miêdzy nimi s¹ tak silne, e warstwa cz¹steczek wody pozostaje w kryszta³ach i wtedy nosi ona nazwê wody krystalizacyjnej. Istniej¹ równie kryszta³y tego samego zwi¹zku, z których jedne zawieraj¹ wodê hydratacyjn¹, a inne nie. Uwodnione i bezwodne formy krystaliczne mog¹ mieæ inn¹ strukturê i ró niæ siê np. kolorem. Przyk³adami, spotykanymi czêsto w recepturze, mog¹ byæ: siarczan magnezu wystêpuj¹cy jako zwi¹zek bezwodny (MgSO 4 ) i siedmiowodny (MgSO 4. 7H 2 O), czy diwodorofosforan sodu, który wystêpuje w formie jedno- (NaH 2 PO 4. H 2 O) lub dwuwodnej (NaH 2 PO 4. 2H 2 O). W przypadku substancji ró ni¹cych siê stopniem uwodnienia, nale y przed przyst¹pieniem do sporz¹dzania leku dokonaæ odpowiednich przeliczeñ. Na przyk³ad: je eli zamiast substancji leczniczej bezwodnej (A) u yjemy formy uwodnionej (B), to nale y zastosowaæ nastêpuj¹cy przelicznik: masa cz¹steczkowa B / masa cz¹steczkowa A Podobnie postêpujemy przy zast¹pieniu tej samej substancji o ni szym stopniu hydratacji (C) inn¹, bardziej uwodnion¹ (D): masa cz¹steczkowa D/ masa cz¹steczkowa C Natomiast w przypadku zastosowania substancji bezwodnej (A) zamiast uwodnionej (B) przelicznik jest odwrotny: masa cz¹steczkowa A/ masa cz¹steczkowa B Uzyskane w ten sposób wspó³czynniki zamiany nale y stosowaæ w celu obliczenia faktycznej iloœci substancji czynnej potrzebnej do wykonania leku recepturowego. Przyk³ad Diwodorofosforan sodu (NaH 2 PO 4 ) wystêpuje w FP IV jako zwi¹zek jednowodny, natomiast w FP VI jako dwuwodny. Z praktyki aptecznej wiadomo, e wiêkszoœæ hurtowni oferuje sól jednowodn¹ (np. POCh, Gliwice), natomiast receptê nale y wykonaæ zgodnie z wymaganiami FP VI. Zastêpuj¹c dwuwodny dihydrofosforan sodu (m. cz. 156,00) zwi¹zkiem jednowodnym (m.cz. 138,01) nale y dokonaæ nastêpuj¹cego przeliczenia: 17

18 m.cz. NaH 2 PO 4. H 2 O / m. cz. NaH 2 PO 4. 2H 2 O = 138,01 / 156,00 = 0,885 Wynik oznacza, e w celu zast¹pienia ka dego grama dwuwodnego dihydrofosforanu sodu nale y odwa yæ 0,885 g zwi¹zku jednowodnego. Przyk³ad recepty a w³asnej praktyki aptecznej: Rp. Natrii dihydrophosphatis 23,5 Natrii hydrophosphatis 12,5 Aquae ad 500,0 M.f.sol. D.S. 3 x 10 ml Poniewa apteka dysponuje jednowodnym dihydrofosforanem, do wykonania tej recepty nale y odwa yæ: 23,5 x 0,885 = 20,80 g NaH 2 PO 4. H 2 O. Problem hydratacji dotyczy nie tylko soli nieorganicznych. Przyk³ad Glukoza wydawana jest czêsto z apteki w iloœci 50 g lub 75 g do oznaczania krzywej cukrowej. W Farmakopei VI wystêpuje glukoza bezwodna (m.cz. 180,16) i taka forma powinna trafiæ do r¹k pacjenta. W praktyce recepturowej istnieje te glukoza jednowodna (m.cz. 198,18). Odwa aj¹c 50 g glukozy w takiej formie, pacjent otrzymuje faktycznie mniej substancji: m.cz. glukozy bezwodnej / m. cz. glukozy uwodnionej = 180,16 / 198/18 = 0,909 W przeliczeniu na 50,0 glukozy bezwodnej (50 g x 0,909) iloœæ faktyczna wynosi 45,45 g. W ten sposób, mimo prawid³owego odwa enia, pacjent przyjmuje ok. 10% glukozy mniej, co mo e mieæ wp³yw na wynik badania. 2. Nie uwzglêdnianie wspó³czynników zamiany przy zastêpowaniu ró nych form tej samej substancji leczniczej. Kolejny istotny problem zwi¹zany z precyzj¹ odwa ania ³¹czy siê z ró nymi formami tej samej substancji czynnej, jak sole, estry itp. Zastêpowanie jednej soli tego samego zwi¹zku inn¹, a wolnej zasady odpowiedni¹ sol¹ czy estrem (w celu zwiêkszenia rozpuszczalnoœci), mo e prowadziæ do znacz¹cych zmian w iloœci substancji aktywnej w koñcowym produkcie. W skrajnych przypadkach mo e to powodowaæ uzyskanie niezamierzonego efektu terapeutycznego lub nawet dzia³ania niepo ¹danego wskutek zastosowania nadmiernej dawki. Z drugiej strony zamiana mo e prowadziæ do reakcji chemicznych lub zmiany ph roztworu, a tym samym mo e mieæ wp³yw na trwa- ³oœæ uk³adu. Dlatego ka dorazowa zamiana musi byæ dok³adnie przeanalizowana i przeprowadzona z du ¹ rozwag¹. Przyk³ad Luminal wystêpuje w recepturze w formie kwasu (m. cz. 232,24), jak i w postaci soli sodowej (m. cz. 254,22). Przy zastosowaniu soli sodowej zamiast luminalu do proszków dzielonych (wyj¹tkowo tylko przy braku w recepturze), nale y dokonaæ odpo- 18

19 wiednich przeliczeñ, stosuj¹c nastêpuj¹cy wzór: m. cz. Phenobarnitalum Natricum / m. cz. Phenobarbitalum = 254,22 / 232,24 = 1,095 Rp. Phenobarbitali 0,02 Papaverini hydr. 0,03 Pyralgini 0,3 M.f.pulv. D.t.d. No 20 Dysponuj¹c w recepturze tylko Phenobarbitalum Natricum do sporz¹dzenie 20 proszków nale y odwa yæ 0,438 g soli sodowej zamiast 0,4 g fenobarbitalu. Je eli lekarz przepisa³ na recepcie luminal do p³ynnych leków recepturowych, np. mieszanek z wyci¹gami wodnymi, to taka zamiana na Phenobarbitalum Natricum, z przeliczeniem iloœci, pozwala unikn¹æ nie tylko typowej niezgodnoœci recepturowej, jaka wynika z przekroczenia rozpuszczalnoœci ale równie zastosowanie odpowiedniej dawki. Wszystkie zmiany iloœciowe przedstawione w obu przypadkach powinny byæ odnotowane na recepcie. 3. Stosowanie leku gotowego jako Ÿród³a substancji czynnej. Lek gotowy, chocia odpowiada standardom farmakopealnym, jako Ÿród³o substancji czynnej mo e w ró ny sposób wp³ywaæ na jej zawartoœæ w finalnej formie recepturowej. Zawartoœæ substancji leczniczej w ró nych formach recepturowych powinna odpowiadaæ normom, które okreœla Farmakopea Polska. W wiêkszoœci przypadków nie powinna ona siê ró niæ ni ± 10 % od deklarowanej. Takie kryteria stosuj¹ równie Laboratoria Kontrolne. Standardy te s¹ z regu³y utrzymywane je eli wykonuje siê leki z surowców farmaceutycznych farmakopealnych, poniewa w wiêkszoœci z nich zawartoœæ substancji czynnej waha siê najczêœciej w granicach ± 3 4 %. Je eli u yjemy tej samej substancji z gotowego leku, to jej zawartoœæ bêdzie siê wahaæ najczêœciej w granicach od 90 do 110 %. Zdarzaj¹ siê jednak wiêksze odchylenia zawartoœci substancji czynnej w stosunku do deklarowanej. Ponadto w praktyce spotyka siê równie postacie leków, w których substancja czynna jest bardzo labilna i je eli produkty rozk³adu nie s¹ toksyczne, wówczas producent stosuje czasami jej nadmiar w stosunku do iloœci deklarowanej (tzw. nadmiar technologiczny). Szczególnie szerokie zakresy zawartoœci substancji czynnej wykazuj¹ niektóre leki z witaminami i antybiotykami. Na przyk³ad wed³ug FP VI: zawartoœæ kwasu askorbowego (witamina C) wynosi: w substancji 99,0 100,5 %, w iniekcji 95,0 115,0 %, -cyjanokobalamina (witamina B 12 ): w substancji 96,0 102,0 %, w iniekcji 95,0 115,0 %, ryboflawina (witamina B 2 ): w substancji 98,0 101,0, w tabletkach 90,

20 %, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B 6 ): w substancji 98,0 100,5 %, w tabletkach i iniekcjach %. Dla antybiotyków wed³ug USP: dla amoksycyliny w tabletkach i iniekcjach zawartoœæ wynosi: %, dla ampicyliny w iniekcjach 90,0 120,0 %, dla gentamycyny w iniekcjach 90,0 125,0 %, a w kroplach a 90,0 135,0 %. Stosuj¹c lek gotowy jako Ÿród³o substancji czynnej, nie wiemy, czy jej zawartoœæ wynosi 90, 100 czy 125 % deklarowanej iloœci. W skrajnych przypadkach ró nica mo e wynieœæ 45 %. W konsekwencji nie mo emy stwierdziæ, czy Ÿród³em b³êdu w leku recepturowym s¹ czynnoœci zwi¹zane z jego wytworzeniem, czy zastosowany lek gotowy. Na przyk³ad, je eli lek gotowy zawiera od 90,0 do 120,0 % substancji czynnej i do tego dodamy dopuszczalne odchylenia wynikaj¹ce z procesu sporz¹dzania leku (np. straty przy: rozcieraniu tabletek w celu utworzenia zawiesiny i przenoszeniu jej do opakowania, rozsypywanie proszków do kapsu³ek skrobiowych lub elatynowych, s¹czeniu, ulatnianiu sk³adników podczas podgrzewania itp.). które mog¹ wynosiæ ± 10,0 %, to teoretycznie mo emy mieæ do czynienia ze zmianami zawartoœci substancji czynnej w koñcowym leku recepturowym od 0,90 x 0,90 = 0,81 czyli 81 % do 1,20 x 1,10 = 1,32 czyli 132 %. W przypadku zastosowania gentamycyny z iniekcji lub kropli ocznych ta ostania wartoœæ mo e byæ jeszcze wy sza. Jak widaæ z przytoczonych przyk³adów u ycie niektórych leków gotowych w recepturze mo e dawaæ wyniki daleko odbiegaj¹ce od przyjêtych standardów, a tym samym ujemne wyniki analizy w razie kontroli. Teoretycznie w takich przypadkach bez do³¹czonego certyfikatu analizy danej serii leków, nie powinno siê stosowaæ gotowego leku jako Ÿród³a substancji czynnej w recepturze aptecznej. Zastosowaniu leku gotowego jako Ÿród³a substancji czynnej towarzyszy czêsto wprowadzenie ró nych substancji pomocniczych, które mog¹ byæ niepo ¹dane w koñcowym produkcie. Mog¹ one powodowaæ zmiany w rozpuszczalnoœci, co w przypadku postaci p³ynnych mo e byæ przyczyn¹ tworzenia niepo ¹danych agregatów (np. zawiesina ze spironolaktonem lub lorazepamem) lub nierozpuszczalnego osadu. Inne powoduj¹ zmiany ph prowadz¹ce do przyspieszenia procesów rozk³adu na drodze hydrolizy (np. zawiesina azatiopryny), utleniania (np. zawiesina z kaptoprylem lub propranololem), fotodegradacji (np. zawiesina z amilorydem) lub obni enia aktywnoœci u ytych œrodków konserwuj¹cych. Substancje pomocnicze mog¹ siê równie przyczyniæ do zmiany typu lub nieodwracalnego rozdzia³u uk³adu dwufazowego. Dlatego leki gotowe powinny byæ stosowne wyj¹tkowo do przygotowania leków recepturowych, tylko przy braku odpowiedniej czystej substancji czynnej i po dok³adnym rozwa eniu wszystkich w³aœciwoœci leku i jego noœnika w postaci gotowej. 20

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 59. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7i8lipca 2010 r. Warszawa 2010 r. Porz¹dek obrad 59.

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 3 (207) Marzec 2011 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 80. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6i7lipca 2011 r. Warszawa 2011 r. Porz¹dek obrad 80. posiedzenia Senatu

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 19. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15 i 16 paÿdziernika 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 43 VI DNI HIGIENY W dniach 23-25 wrzeœnia goœci³o w Krynicy Zdroju ponad 250 specjalistów w zakresie zaka eñ (epidemiologów, farmaceutów, lekarzy i pielêgniarek epidemiologicznych)

Bardziej szczegółowo