OGŁOSZENIE W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych Szpital Kliniczny im. ks. A. Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowa 2 (tel ) na podstawie art. 26 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 64) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych. Informacje na temat rodzajów i przewidywanej liczby badań w ciągu roku oraz czasu wydania wyniku licząc od dnia pobrania materiału, znajdują się w Formularzu Ofertowym. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę, przygotowaną zgodnie ze Szczegółowymi warunkami konkursu o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznych badań laboratoryjnych, naleŝy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z dopiskiem Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych, w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Szpitala, pok. Nr w godz w terminie do dnia r. do godziny.00. Oferty złoŝone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania. Materiały informacyjne dostępne są w siedzibie Szpitala (sekretariat, pok. Nr ) lub na stronie internetowej szpitala Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia r. Szpital Kliniczny im. Ks. A. Mazowieckiej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert, przedłuŝenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Termin związania z ofertą ustala się na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Kliniczny im. Ks. A. Mazowieckiej lub Komisję Konkursową zasad przeprowadzania konkursu mogą składać środki odwoławcze: skargi lub protesty.

2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2, Warszawa II. PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług medycznych na rzecz Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, zwanego dalej Zamawiającym, obejmujących wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych, zgodnie z poniŝszym zestawieniem: II.1. Pakiet I LICZBA BADAŃ W OKRESIE AMIODARONU we krwi 0 II.2. Pakiet II LICZBA BADAŃ W OKRESIE DIGOKSYNY we krwi 40 TROPONINY we krwi Ilościowe oznaczenie 2-OH wit. D we krwi 2 ACTH we krwi Aktywność czynnika von Willebranda Wolne kortykoidy w moczu Analiza profilu kwasów organicznych w moczu (GCMS) 2 Rota wirus w kale Wykrywanie krwi utajonej w kale Badanie kału w kierunku Clostridium difficile II.3. Pakiet III LICZBA BADAŃ W OKRESIE LUMINALU we krwi WANKOMYCYNY we krwi 40 GENTAMYCYNY we krwi 10 Oznaczenie ilościowe pojedynczego leku (poza wymienionymi powyŝej) we krwi TEST BEUTLERA I BALUDY w kierunku galaktozemii CMV DNA oznaczenie jakościowe we krwi metodą PCR CMV DNA oznaczenie jakościowe w moczu metodą PCR 20

3 II.4. Pakiet IV LICZBA BADAŃ W OKRESIE p/ciał IgG i IgM w kierunku róŝyczki 3 p/ciał IgG i IgM w kierunku HERPES SIMPLEX p/ciała przeciwjądrowe badanie kompleksowe (ANA) II.. Pakiet V LICZBA BADAŃ W OKRESIE Testy weryfikacji dla KIŁY Testy weryfikacji dla HIV III. WYMAGANIA FORMALNE WOBEC OFERENTÓW: 1. Uprawnionymi do złoŝenia oferty są podmioty uprawnione na podstawie art. 4 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r nr 112 poz. 64 z późn zm.) do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymienionych w informacjach o przedmiocie konkursu oraz spełniające wymagania, określone w szczegółowych warunkach konkursu. 2. Zgodnie z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004r nr 144 poz. 129 ze zm.) uprawnionymi do złoŝenia oferty są podmioty, które zostały wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych oraz do tej ewidencji wpisane zostały osoby odpowiedzialne za realizację zadania będącego przedmiotem konkursu. 3. Uprawnionymi do złoŝenia oferty są podmioty, które przedstawią co najmniej jeden certyfikat uczestnictwa w zewnętrznej kontroli badań laboratoryjnych. Oferent, w celu prawidłowego przygotowania i złoŝenia oferty, powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami, zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu. IV. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT: 1. Ofertę, przygotowaną zgodnie ze Szczegółowymi warunkami konkursu o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznych badań laboratoryjnych, naleŝy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z dopiskiem Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych, w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Szpitala, pok. Nr w godz w terminie do dnia r. do godziny.00. Oferty złoŝone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r o godzinie Materiały informacyjne dostępne są w siedzibie Szpitala (sekretariat, pok. Nr ) lub na stronie internetowej szpitala 3. Ofertę naleŝy złoŝyć w formie pisemnej, zgodnie z formularzem oferty. Oferty nie złoŝone na formularzach i ich załącznikach, bądź niekompletne podlegają odrzuceniu 4. Do ofert naleŝy załączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniem szczegółowych warunków konkursu o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznych badań laboratoryjnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety. 7. W przypadku gdyby oferent jako załącznik oferty dołączył kopie dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.

4 8. Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego oraz posiadającej następujące oznaczenie: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych 9. Oferent nie moŝe wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest dr n. med. Urszula Mach, tel Dokumenty wymagane w ofercie konkursowej: 1. Formularz ofertowy. 2. (Załącznik nr 1) Oświadczenie oferenta nr (Załącznik nr 2) Oświadczenie oferenta nr (Załącznik nr 3) Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek do ZUS, nie starsze niŝ 3 m- ce.. (Załącznik nr 4) Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach do Urzędu Skarbowego, nie starsze niŝ 3 m-ce. 6. (Załącznik nr ) Kopia polisy OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. 7. (Załącznik nr 6) Numer wpisu w Ewidencji w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych KIDL (w przypadku wykonywania części badań w więcej, niŝ jednym laboratorium tego samego Oferenta równieŝ numer wpisu pozostałych laboratoriów). 8. (załącznik nr 7) certyfikaty potwierdzające jakość wykonywanych usług z okresu 2 lat poprzedzających termin złoŝenia oferty: certyfikaty kontroli jakości badań laboratoryjnych krajowe i międzynarodowe certyfikaty systemu zarządzania jakością dokumenty potwierdzające regularne prowadzenie kontroli wewnętrznych parametrów analitycznych oferowanych oznaczeń. 9. (Załącznik nr 8) Projekt umowy. V. KRYTERIA OCENY OFERT Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: Lp. KRYTERIUM RANGA 1. Oferowana cena 90% 2. Dostępność świadczenia zdrowotnego % R a z e m 0% Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów: Ad 1. Oferowana cena 90 % P k1 = (C min / C n ) x 90 C min - cena najniŝsza spośród ocenianych ofert C n - cena badanej oferty P k1 liczba punktów za kryterium ceny

5 Ad 2. Dostępność świadczenia zdrowotnego % Ilość dni w tygodniu świadczonej usługi: od 1 dnia do 3 dni w tygodniu od 4 dni do dni w tygodniu PowyŜej dni 1 pkt pkt pkt Wartość punktowa = Dn D max x Dmax Dn - max liczba przyznanych punktów - liczba punktów uzyskanych przez Oferenta Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą liczbą punktów łącznie za wymienione wyŝej kryteria VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienie powoła komisję konkursową. 2. Otwieranie ofert jest jawne i nastąpi w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 3. Podczas otwierania kopert z Ofertami, Oferenci mogą być obecni oraz mogą składać wyjaśnienia i oświadczenia do protokółu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wizytacji w miejscu udzielania świadczeń Wykonawcy przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty.. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty następuje w części niejawnej konkursu. VII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE 1. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, moŝliwość odwołania konkursu w całości lub części oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert. 2. W toku postępowania konkursowego, jednakŝe przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent moŝe złoŝyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę. 3. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. 4. Oferent moŝe teŝ złoŝyć do Zamawiającego umotywowany protest, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie.. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 6. Po wniesieniu protestu Zamawiający, aŝ do jego rozstrzygnięcia, nie moŝe zawrzeć umowy. 7. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza konkurs ofert.

6 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE OFERENTA nr 1 1. Przystępując do konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych, oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z: Ogłoszeniem o w/w konkursie ofert z zaproszeniem do składania ofert Dokumentami wymaganymi w ofercie konkursowej, oraz nie wnosimy do nich zastrzeŝeń 2. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert wskazanego w ogłoszeniu o konkursie. 3. Oświadczamy, Ŝe w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i wg wzoru przedstawionego przez zamawiającego.

7 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA nr 2 Przystępując do konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych, oświadczamy, Ŝe: wszystkie umowy zawarte z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą były i są realizowane przez (nazwa Oferenta) naleŝycie, w ciągu ostatnich lat nie wnoszono wobec (nazwa Oferenta), skarg odnoszących się do realizacji umów z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą.

8 FORMULARZ OFERTOWY DO KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Z ZAKRESU WYKONYWANIA SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH I. Dane na temat Oferenta 1. Pełna nazwa 2. Dokładny adres: miejscowość. ul..tel 3. Numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą i rejestru sądowego.. 4. NIP. Regon. 6. Numer wpisu laboratorium/ów w rejestrze KIDL. 7. Posiadane certyfikaty potwierdzające stosowanie zasad GLP:. II. Wartość oferty PAKIET 1 (zgodnie z zestawieniem w pkt II.1.) Wartość netto...pln PAKIET 2 (zgodnie z zestawieniem w pkt II.2) Wartość netto...pln PAKIET 3 (zgodnie z zestawieniem w pkt II.3) Wartość netto...pln PAKIET 4 (zgodnie z zestawieniem w pkt II.4) Wartość netto...pln PAKIET (zgodnie z zestawieniem w pkt II.) Wartość netto...pln PAKIET 6 (zgodnie z zestawieniem w pkt II.6) Wartość netto...pln II.1. Pakiet I AMIODARONU we krwi LICZBA BADAŃ W OKRESIE 0 CZUŁOŚĆ METODY (PROSZĘ PODAĆ CZUŁOŚĆ) GWARANTOWANY CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (termin wykonania usługi od momentu odebrania materiału do badania od Zamawiającego) JEDNOSTKOWA

9 II.2. Pakiet II DIGOKSYNY we krwi TROPONINY we krwi Ilościowe oznaczenie 2-OH wit. D we krwi LICZBA BADAŃ W OKRESIE ACTH we krwi Aktywność czynnika von Willebranda Wolne kortykoidy w moczu Analiza profilu kwasów organicznych w moczu (GCMS) Rota wirus w kale Wykrywanie krwi utajonej w kale Badanie kału w kierunku Clostridium difficile CZUŁOŚĆ METODY (PROSZĘ PODAĆ CZUŁOŚĆ) GWARANTOWANY CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (termin wykonania usługi od momentu odebrania materiału do badania od Zamawiającego) JEDNOSTKOWA II.3. Pakiet III LUMINALU we krwi WANKOMYCYNY we krwi GENTAMYCYNY we krwi Oznaczenie ilościowe pojedynczego leku (poza wymienionymi powyŝej) we krwi TEST BEUTLERA I BALUDY w kierunku galaktozemii CMV DNA oznaczenie jakościowe we krwi metodą PCR CMV DNA oznaczenie jakościowe w moczu metodą PCR LICZBA BADAŃ W OKRESIE CZUŁOŚĆ METODY (PROSZĘ PODAĆ CZUŁOŚĆ) GWARANTOWANY CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (termin wykonania usługi od momentu odebrania materiału do badania od Zamawiającego) JEDNOSTKOWA

10 II.4. Pakiet IV p/ciał IgG i IgM w kierunku róŝyczki p/ciał IgG i IgM w kierunku HERPES SIMPLEX p/ciała przeciwjądrowe badanie kompleksowe (ANA) LICZBA BADAŃ W OKRESIE 3 CZUŁOŚĆ METODY (PROSZĘ PODAĆ CZUŁOŚĆ) GWARANTOWANY CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (termin wykonania usługi od momentu odebrania materiału do badania od Zamawiającego) JEDNOSTKOWA II.. Pakiet V LICZBA BADAŃ W OKRESIE Testy weryfikacji dla KIŁY Testy weryfikacji dla HIV CZUŁOŚĆ METODY (PROSZĘ PODAĆ CZUŁOŚĆ) GWARANTOWANY CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (termin wykonania usługi od momentu odebrania materiału do badania od Zamawiającego) JEDNOSTKOWA Dodatkowe wymagania: Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: 01 kwietnia 2013 r. Umowa na wykonywanie badań podpisana na okres 2 lata. III. Dane dotyczące bazy sprzętowej i warunków lokalowych oferenta (dotyczy tylko badań będących przedmiotem konkursu): III.1. dla pakietu I RODZAJ, MODEL SPRZĘTU LICZBA JEDNOSTEK ROK PRODUKCJI AMIODARONU we krwi III.2. dla pakietu II RODZAJ, MODEL SPRZĘTU LICZBA JEDNOSTEK ROK PRODUKCJI DIGOKSYNY we krwi TROPONINY we krwi Ilościowe oznaczenie 2-OH wit. D we krwi ACTH we krwi Aktywność czynnika von Willebranda Wolne kortykoidy w moczu Analiza profilu kwasów

11 organicznych w moczu (GCMS) Rota wirus w kale Wykrywanie krwi utajonej w kale Badanie kału w kierunku Clostridium difficile III.3. dla pakietu III RODZAJ, MODEL SPRZĘTU LICZBA JEDNOSTEK ROK PRODUKCJI LUMINALU we krwi WANKOMYCYNY we krwi GENTAMYCYNY we krwi Oznaczenie ilościowe pojedynczego leku (poza wymienionymi powyŝej) we krwi TEST BEUTLERA I BALUDY w kierunku galaktozemii CMV DNA oznaczenie jakościowe we krwi metodą PCR CMV DNA oznaczenie jakościowe w moczu metodą PCR III.4. dla pakietu IV RODZAJ, MODEL SPRZĘTU LICZBA JEDNOSTEK ROK PRODUKCJI p/ciał IgG i IgM w kierunku róŝyczki p/ciał IgG i IgM w kierunku HERPES SIMPLEX p/ciała przeciwjądrowe badanie kompleksowe (ANA) III.. dla pakietu V RODZAJ, MODEL SPRZĘTU LICZBA JEDNOSTEK ROK PRODUKCJI Testy weryfikacji dla KIŁY Testy weryfikacji dla HIV

12 IV. Dane o personelu odpowiedzialnym za realizację zadania będącego przedmiotem konkursu: Nazwisko i imię Kwalifikacje zawodowe Nr wpisu w KIDL Stopień specjalizacji Rola w realizacji zamówienia V. Dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju (ewentualne referencje)

13 Załącznik nr 9 Projekt Umowy Umowa nr.. o świadczenie odpłatnych świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą a Szpitalem Klinicznym im. ks. A. Mazowieckiej z siedzibą przy ul. Karowej 2, Warszawa reprezentowanym przez: Romana Smolarczyka- Dyrektora Szpitala zwanym dalej Zamawiającym o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych ujętych w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania badań w ilościach uzaleŝnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania obowiązku zapłaty kar umownych i innych odszkodowań z tytułu niewykonania umowy. 3. Czas wykonania badań zgodnie z terminem podanym w załączniku nr 1 do umowy, liczony jest od dnia przekazania próbki. 4. Wykonawca zapewnia wykonywanie badań laboratoryjnych w laboratorium (zgodnie z art.17 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne) przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach.. Wykonawca zapewnia wykonywanie badań zgodnie z zasadami GLP i standardów opisanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki badań, które są obarczone błędem przedanalitycznym powstałym z winy Zamawiającego.

14 3 1. Świadczenia określone w 2 ust.1 umowy na rzecz Zamawiającego będą udzielane w jednostkach organizacyjnych Wykonawcy. 2. Wykonawca udziela świadczeń samodzielnie, bez zlecania ich w części lub całości podwykonawcom W związku z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej, Wykonawcę obowiązuje tajemnica zawodowa i słuŝbowa. 2. Wykonawca obowiązany jest przestrzegać Ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Naruszenie powyŝszych zapisów spowodować moŝe wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego. 1. Wykonawca zobowiązuje się do: a. Prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z udzielanymi świadczeniami. b. Przechowywania dokumentacji określonej w pkt 1 przez czas określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. c. Poddania się kontroli Zamawiającego w zakresie wykonywania postanowień niniejszej umowy. d. Poddania się kontroli NFZ w zakresie spełnienia wymagań dotyczących świadczeń medycznych. e. Zarejestrowania się w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI), prowadzonym na stronie internetowej NFZ jako podwykonawca Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług określonych w 2 ust.1 dla Zamawiającego po cenach wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. Rozliczenie za wykonane usługi dokonywane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych za okresy miesięczne. 3. NaleŜne Wykonującemu wynagrodzenie miesięczne zostanie obliczone jako iloczyn cen jednostkowych, określonych w załączniku nr 1 i ilości faktycznie zrealizowanych badań. 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy naleŝności w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego Wykonawca kaŝdorazowo zobowiązany jest przedkładać wraz z fakturą załącznik obejmujący wykaz pacjentów, którym wykonano badania laboratoryjne w danym miesiącu z uwzględnieniem rodzajów badań. 2. Wykonawca przechowuje zlecenia wystawione przez Zamawiającego i udostępni je do wglądu na wniosek Zamawiającego.

15 8 Przedmiotowa umowa zostaje zawarta na okres 2 lat od dnia podpisania umowy, z moŝliwością wypowiedzenia przez kaŝdą ze stron, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia W razie nieuregulowania naleŝności w terminie Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić odsetki ustawowe za kaŝdy dzień zwłoki w realizacji zapłaty. 2. W razie nienaleŝytego wykonania umowy Wykonujący zobowiązany będzie pokryć koszty powtórnego wykonania usługi. 3. W przypadku niewykonania usługi w terminie wskazanym w załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający ma prawo do wybrania miejsca realizacji usługi obciąŝając kosztami tej usługi Wykonawcę. 1. Umowa moŝe być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienaleŝytego wykonywania usług zawartych w niniejszej umowie. 2. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania analityczne z materiału odebranego od Zamawiającego przed datą rozwiązania umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej za te czynności. 11 Zmiana warunków umowy moŝe nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŝności. 12 W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 13 Spory, które wynikają z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozpoznaniu właściwemu sądowi dla siedziby Zamawiającego. 14 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

16 Załącznik nr 1 do umowy Pakiet I AMIODARONU we krwi LICZBA BADAŃ W OKRESIE 0 CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK Pakiet II DIGOKSYNY we krwi TROPONINY we krwi Ilościowe oznaczenie 2-OH wit. D we krwi LICZBA BADAŃ W OKRESIE ACTH we krwi Aktywność czynnika von Willebranda Wolne kortykoidy w moczu 40 2 Analiza profilu kwasów 2 organicznych w moczu (GCMS) Rota wirus w kale Wykrywanie krwi utajonej w kale Badanie kału w kierunku Clostridium difficile CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK Pakiet III LUMINALU we krwi WANKOMYCYNY we krwi GENTAMYCYNY we krwi Oznaczenie ilościowe pojedynczego leku (poza wymienionymi powyŝej) we krwi TEST BEUTLERA I BALUDY w kierunku galaktozemii CMV DNA oznaczenie jakościowe we krwi metodą PCR CMV DNA oznaczenie jakościowe w moczu metodą PCR LICZBA BADAŃ W OKRESIE CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK

17 Pakiet IV p/ciał IgG i IgM w kierunku róŝyczki p/ciał IgG i IgM w kierunku HERPES SIMPLEX p/ciała przeciwjądrowe badanie kompleksowe (ANA) LICZBA BADAŃ W OKRESIE 3 CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK Pakiet V LICZBA BADAŃ W OKRESIE Testy weryfikacji dla KIŁY Testy weryfikacji dla HIV CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK

OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna

OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna L.dz: D/4604/2014 Spr.10/2014/KO Zagórze, dnia 12.11.2014r. OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WYKONYWANEJ NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W GOŁDAPI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 02.05.2011r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k Płock, dnia 3 marca 2014 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k NA OPIS BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO, TOMOGRAFII

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4 05-505 Prażmów tel. / faks 22 756 73 82 Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo