Dokument roboczy służb Komisji. Konsultacje w sprawie rachunków bankowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument roboczy służb Komisji. Konsultacje w sprawie rachunków bankowych"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów Dokument roboczy służb Komisji Konsultacje w sprawie rachunków bankowych Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią wkład na potrzeby konsultacji i nie można na ich podstawie domniemywać ani przesądzać o ostatecznym stanowisku, które Komisja przyjmie w stosunku do trzech kwestii w nim poruszonych. Przedmiotem niniejszego dokumentu są rachunki bieżące, chyba że wskazano inaczej (np. podstawowy rachunek płatniczy). Z zakresu niniejszych konsultacji wyłączone są zatem rachunki oszczędnościowe, rachunki papierów wartościowych, kredyty i ubezpieczenia. Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgia. Tel.:

2 WPROWADZENIE Struktury detalicznego rynku bankowego różnią się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich i są nadal rozdrobnione, a podział poszczególnych rynków przebiega wzdłuż granic państwowych. Badanie z 2007 r. dotyczące sektora bankowości detalicznej 1 wskazało na istnienie przeszkód zawężających klientom możliwości wyboru oraz ograniczających ich mobilność. Przeszkody te to m.in. brak przejrzystości i możliwości porównania opłat bankowych oraz wysokie koszty przeniesienia rachunku do innego banku ponoszone przez konsumentów przy zmianie swojego dostawcy rachunku bankowego. Trzecim problemem, który jest z tym związany, są trudności z dostępem do podstawowych usług bankowych, na jakie napotyka wielu obywateli Unii. W ostatnich latach na szczeblu krajowym podejmowano szereg inicjatyw mających na celu: a) zwiększenie poziomu przejrzystości opłat związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, b) pomoc konsumentom w bezproblemowej zmianie dostawcy rachunku oraz c) ułatwienie konsumentom dostępu do podstawowych rachunków bankowych. Inicjatywy te realizowane były w oparciu o zróżnicowane podejścia i w różnym stopniu osiągnęły zakładane cele. W rezultacie konsumenci w różnych państwach korzystają z różnego poziomu ochrony, a mozaika przepisów i kodeksów postępowania, będąca wynikiem zaistniałej sytuacji, ogranicza mobilność uczestników rynku. Konsumenci powinni mieć dostęp do rachunków bankowych i związanych z nimi usług w każdym miejscu w UE, bez względu na państwo członkowskie, w którym posiadają miejsce stałego zamieszkania, oraz powinni móc łatwo zmienić dostawcę rachunku bankowego, w tym na dostawcę zagranicznego. Aby to było możliwe, konieczne jest zapewnienie przejrzystych i możliwych do porównania informacji na temat opłat związanych z rachunkami bankowymi. W sprawozdaniu Mario Montiego 2 podkreślono konieczność zwiększenia przejrzystości opłat bankowych, zapewnienia dostępności ustandaryzowanych i możliwych od porównania informacji na temat detalicznych produktów finansowych oraz ułatwienia mobilności klientów banków. Realizując to zalecenie, Komisja ogłosiła w Akcie o jednolitym rynku zamiar prowadzenia dalszych działań na rzecz zapewnienia ochrony konsumentów w obszarze detalicznych usług finansowych oraz wspomniała w szczególności kwestię przejrzystości opłat bankowych. Celem niniejszego dokumentu konsultacyjnego jest zatem ocena konieczności podjęcia działań na szczeblu UE, a w przypadku stwierdzenia tej konieczności określenie środków, które można by podjąć w odpowiedzi na jeden lub wszystkie z określonych powyżej problemów. 1 2 Sprawozdanie z badania dotyczącego sektora bankowości detalicznej, Dokument roboczy służb Komisji, 2007, Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku, , s. 42, 2

3 1. PRZEJRZYSTOŚĆ I PORÓWNYWALNOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z RACHUNKAMI BANKOWYMI Jasne, łatwo dostępne i dające się porównać informacje na temat opłat stanowią podstawowe narządzie pozwalające konsumentom dokonać świadomego wyboru rachunku płatniczego z oferty dostępnej na rynku. Dyrektywą w sprawie usług płatniczych (2007/64/WE) nałożono na unijnych dostawców usług płatniczych pewne obowiązki w zakresie przejrzystości. Przed realizacją usługi płatniczej dostawca usług płatniczych musi przekazać użytkownikowi m.in. szczegółowe warunki, w tym informacje na temat samego dostawcy usług płatniczych, charakterystyki usługi płatniczej oraz związanych z nią opłat. Po realizacji każdej płatności użytkownik musi zostać poinformowany o kwocie płatności, jej dacie oraz związanych z nią opłatach. W dyrektywie w sprawie usług płatniczych nie zapisano jednak szczególnych wymogów dotyczących sposobu prezentacji tych opłat czy też możliwości ich porównania. Dowody zgromadzone przez służby Komisji w ostatnich latach wskazują na istnienie ustawicznych problemów związanych z jakością udostępnianych informacji na temat opłat bankowych oraz sposobem ich prezentacji przez banki w UE. Z badań wynika, że konsumenci często nie wiedzą jakiej wysokości opłaty bankowe ponoszą 3. Stosowanie nieprzejrzystych struktur opłat sprawia, że konsumenci mają trudności z porównaniem różnych ofert 4. Dowody wskazują na istnienie korelacji między wyższymi opłatami a brakiem przejrzystości przy prezentowaniu informacji na temat opłat bankowych 5. Jako jeden z powodów złożoności i braku przejrzystości opłat bankowych 6 organizacje konsumenckie wskazują stosowanie odmiennej terminologii bankowej. Trudności ze zrozumieniem i porównaniem opłat związanych z rachunkami bankowymi mogą tworzyć przeszkody dla mobilności konsumentów na poziomie tak krajowym, jak i unijnym. Z ostatniego badania Eurobarometru wynika, że jednym z głównych powodów podawanych przez konsumentów, dla których nie nabywają oni produktów finansowych (takich jak rachunki bieżące) w innym państwie UE, jest brak jasnych informacji 7. Np. Personal current accounts in the UK (Bieżące rachunki osobiste w Zjednoczonym Królestwie), Office of Fair Trading (brytyjski urząd ochrony konkurencji), lipiec 2008 r Data collection for prices of current accounts provided to consumers (Gromadzenie danych na temat cen rachunków bieżących oferowanych konsumentom), Van Dijk Management Consultants, 2009, Zob. przypis 4. Europejski szczyt konsumentów 2010 r., warsztaty na temat opłat związanych z rachunkami bankowymi, uwagi BEUC. Specjalne badanie Eurobarometru na temat detalicznych usług finansowych, Komisja Europejska, luty 2012 r., 3

4 W rezultacie konsumenci mogą zostać przywiązani do swojego banku, płacąc na jego rzecz opłaty, które są zbyt wysokie, oraz korzystając z usług, których nie zawsze potrzebują. Według niedawnego badania przeprowadzonego przez francuską organizację konsumencką 8 francuscy konsumenci, którzy w małym stopniu korzystają z usług bankowych, za usługi oferowane w pakiecie zapłaciliby nawet o 195% więcej, niż w przypadku gdyby mogli wybrać z oferty te usługi związane z rachunkiem bankowym, które najlepiej zaspokajają ich potrzeby. W celu wyeliminowania tych uchybień Komisja zwróciła się w 2010 r. do europejskiego sektora bankowego (EBIC) o opracowanie praktycznych i przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, pozwalających konsumentom uzyskać dostęp do informacji na temat opłat związanych z rachunkami bankowymi, a także pomagających im zrozumieć te informacje i je porównywać. Szereg inicjatyw prywatnych i publicznych realizowano na szczeblu krajowymi z różnym powodzeniem. Do EBIC zwrócono się zatem o uwzględnienie wniosków płynących z tych doświadczeń przy opracowywaniu konkretnych praktycznych rozwiązań. Niestety do końca 2011 r. EBIC nie była w stanie z powodzeniem sfinalizować tej inicjatywy samoregulacyjnej. Wydaje się, że istnieje szereg środków i instrumentów, które mogą pomóc w przezwyciężeniu stwierdzonych problemów. Na przykład opracowanie słowniczka terminów mogłoby stanowić rozwiązanie problemu zróżnicowanej/złożonej terminologii stosowanej przez banki do opisywania tych samych usług związanych z prowadzeniem rachunku bankowego. Słowniczki zostały już opracowane w wielu państwach członkowskich, jednak w różny sposób i z zastosowaniem różnych podejść. W niektórych państwach słowniczki opracowywane są na poziomie banku, w innych, np. w Belgii, opracowywany jest wspólny słowniczek zawierający standardowe terminy dla całego sektora finansowego. Istniejące słowniczki rzadko jednak zawierają terminologię charakterystyczną dla rachunków bieżących, a przy tym rzadko były opracowywane lub testowane przy udziale konsumentów. W celu ułatwienia zrozumienia oraz porównania opłat związanych z rachunkami bankowymi opracowano również standaryzowany wykaz opłat. Bank, udostępniając konsumentom informacje na temat opłat związanych z rachunkami bankowymi, musiałyby więc stosować ten sam format. Np. we Francji banki stosują standaryzowany wykaz dziesięciu najpowszechniejszych opłat, a obecnie rozważa się jego poszerzenie. Porównywarki, takie jak strony internetowe, mogą również służyć konsumentom pomocą w ocenie najlepszych ofert dostępnych na rynku poprzez udostępnienie informacji na temat opłat związanych z rachunkami bieżącymi w różnych bankach. Narzędzia te funkcjonują niemal we wszystkich państwach członkowskich. Niektórzy konsumenci nie są jednak w stanie z góry ocenić, z jakich funkcji rachunku będą musieli najczęściej korzystać. Inni mogą nie zdawać sobie sprawy z wysokości kosztów związanych z wystąpieniem pewnych zdarzeń w przyszłości, takich jak niedozwolone saldo debetowe lub czeki bez pokrycia. 8 Tarification Bancaire: L'enquête annuelle, CLCV Mieux vivre votre argent,

5 Reprezentatywne przykłady stanowią sposób na przybliżenie orientacyjnych kosztów związanych z posiadaniem rachunku bankowego w oparciu o profil użytkownika rachunku, który stara się odzwierciedlić typowe zachowania klienta (np. użytkownik aktywny lub bierny). Banki zasadniczo tworzą te profile w oparciu o różne kryteria, np. utrzymywanie minimalnego miesięcznego salda rachunku lub przelew wynagrodzenia na rachunek lub regulowanie minimalnej liczby rachunków miesięcznie za pośrednictwem polecenia zapłaty. Innym sposobem zapewnienia przez banki przejrzystości i porównywalności opłat są spersonalizowane symulacje kosztów. Taka symulacja uwzględnia przekazane przez klienta informacje na temat jego własnych zachowań przy korzystaniu z usług bankowych. Pozwala ona ocenić prawdopodobny koszt posiadania rachunku w oparciu o rodzaj usług z nim związanych oraz częstotliwość, z jaką klient będzie z nich korzystał. W niektórych państwach udostępniane są informacje ex post tzn. szczegółowe informacje na temat faktycznie poniesionych opłat związanych z prowadzeniem rachunku bankowego. Na przykład banki w Zjednoczonym Królestwie zobowiązały się wprowadzić roczne zestawienie zawierające informacje na temat wysokości opłat poniesionych przez klienta w okresie minionych 12 miesięcy w związku z posiadaniem rachunku bankowego. Listę zidentyfikowanych środków zamykają inicjatywy z zakresu monitorowania cen, takie jak obserwatorium cen usług bankowych utworzone we Francji, czy też środki z zakresu egzekwowania przepisów. Pytanie 1: Czy Państwa zdaniem informacje udostępniane przez banki na temat opłat związanych z rachunkami bankowymi są prezentowane konsumentom w wystarczająco przejrzysty sposób oraz czy można je łatwo porównać? Jakie dobre praktyki mogą Państw wskazać w tym względzie? Jakie istnieją uporczywe uchybienia? Czy Państwa zdaniem zmiana obowiązków w zakresie przejrzystości określonych w dyrektywie w sprawie usług płatniczych (2007/64/WE) pozwoliłaby wyeliminować te uchybienia? Pytanie 2: Czy Państwa zdaniem ustandaryzowanie terminologii związanej z opłatami z tytułu prowadzenia rachunków bankowych mogłoby pomóc zapewnić bardziej przejrzyste i dające się porównać informacje na temat opłat? W przypadku standaryzacji terminologii, czy standaryzacja powinna objąć wszystkie opłaty czy tylko niektóre z nich? Jeżeli tylko niektóre z nich, w oparciu o jakie kryteria należy dokonać ich wyboru? Czy terminologia powinna zostać ustandaryzowana na poziomie krajowym czy unijnym? Pytanie 3: Czy Państwa zdaniem słowniczki terminów oraz standaryzowane wykazy opłat bankowych ułatwiłyby porównywanie opłat? Jeśli tak, to jaka powinna być forma i treść tych informacji? Jakie organy/fora są Państwa zdaniem właściwe do opracowania takiego słowniczka/standaryzowanego wykazu opłat? Pytanie 4: W celu dalszego zwiększenia przejrzystości i możliwości porównania opłat związanych z rachunkami bankowymi, stosowanie którego z poniższych narzędzi należałoby rozważyć: i) porównywarki internetowe administrowane przez organy publiczne ii) iii) standaryzowane symulacje kosztów udostępniane przez banki standaryzowane reprezentatywne przykłady udostępniane przez banki 5

6 iv) badania prowadzone przez organizacje konsumenckie/rzecznika konsumentów ds. usług finansowych v) wszelkie inne narzędzia, które uważają Państwo za istotne? Czy którekolwiek z nich powinno być obowiązkowe? Jaki byłby ich prawdopodobny koszt? Pytanie 5: Jak szczegółowe powinny być informacje na temat faktycznie poniesionych opłat oraz jak często informacje te powinny być przekazywane posiadaczowi rachunku? Czy dostępność możliwych do porównania informacji na temat faktycznie poniesionych opłat przyczyniłaby się do zwiększenia mobilności konsumentów, w tym mobilności transgranicznej? Pytanie 6: Jakie inne środki/instrumenty należy rozważyć w celu zwiększenia poziomu przejrzystości i możliwości porównania opłat bankowych? Prosimy je opisać i wskazać, na jakim szczeblu (krajowym lub unijnym) Państwa zdaniem powinny one zostać podjęte. 2. ZMIANA DOSTAWCY RACHUNKU PŁATNICZNEGO W 2007 r., w następstwie badania sektora bankowości detalicznej, które ujawniło istnienie barier utrudniających mobilność klientów, Komisja zwróciła się do europejskiego sektora bankowego (EBIC) o ułatwienie konsumentom przenoszenia rachunku z jednego do drugiego banku w tym samym państwie. W odpowiedzi na to wezwanie europejski sektor bankowy opracował w 2008 r. modelowy mechanizm przenoszenia rachunku zdefiniowany przez zbiór samoregulacyjnych Wspólnych zasad przenoszenia rachunku bankowego 9. Zasady te zostały wdrożone przez krajowe stowarzyszenia bankowe do końca 2009 r. Mechanizm ten ma zastosowanie w przypadku przenoszenia rachunków bieżących w ramach jednego państwa członkowskiego i dotyczy w szczególności przenoszenia poleceń zapłaty, zleceń stałych dla poleceń przelewu oraz regularnych przychodzących poleceń przelewu. Zgodnie z ustaleniami europejskiego sektora bankowego nie ma on zastosowania do innych produktów czy usług, takich jak karty, kredyty w rachunku bieżącym, oszczędności czy też kredyty. Niektóre stowarzyszenia bankowe postanowiły jednak poszerzyć zakres stosowania tego mechanizmu m.in. o karty debetowe. Wspólne zasady określają rolę dwóch banków biorących udział w procesie przeniesienia rachunku oraz zapewniają informacje na temat koniecznych czynności i kroków składających się na ten proces. Konsumenci pragnący przenieść swój rachunek bankowy mogą wybrać nowy bank jako podstawowy punkt kontaktowy. W szczególności nowy bank uzyska od poprzedniego banku niezbędne informacje na temat regularnych płatności konsumenta oraz zwróci się do tego banku o anulowanie tych płatności w ramach starego rachunku. Nowy bank utworzy te regularne płatności w nowym rachunku oraz albo poinformuje osoby trzecie o danych nowego rachunku konsumenta, albo pomoże konsumentowi w przeprowadzeniu tych czynności. Bank ten służy również konsumentowi pomocą w złożeniu wniosku w poprzednim banku o zamknięcie starego 9 6

7 rachunku oraz przelew pozostałego salda. Konsument może jednak również zdecydować o zachowaniu poprzedniego rachunku. We wspólnych zasadach zapisano konkretne terminy, których przestrzegać musi zarówno stary, jak i nowy bank. Stary bank musi przekazać wszystkie dostępne informacje na temat regularnych płatności konsumenta w terminie siedmiu bankowych dni roboczych po otrzymaniu od nowego banku lub konsumenta stosownego wniosku. Nowy bank musi utworzyć regularne płatności w nowym rachunku w terminie siedmiu dni od otrzymania niezbędnych informacji. W tym samym terminie nowy bank musi albo poinformować osoby trzecie (np. dostawców mediów lub pracodawcę) o danych nowego rachunku konsumenta, albo pomóc konsumentowi w dopełnieniu tych formalności poprzez udostępnienie mu wzoru pism. Przekazanie przez poprzedni bank informacji o regularnych płatnościach konsumentowi oraz nowemu bankowi powinno być bezpłatne. Również bezpłatne powinno być zamknięcie starego rachunku, zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Ewentualne opłaty z tytułu innych usług związanych z przeniesieniem rachunku powinny być współmierne i odpowiadać poniesionym kosztom. W celu oceny tego, w jaki sposób banki pomagają konsumentom w przeniesieniu rachunku bankowego, oraz zakresu, w jakim oferują usługę przeniesienia rachunku bankowego określoną we wspólnych zasadach, Komisja zleciła w 2011 r. badanie z udziałem tajemniczych klientów 10. Łącznie tajemniczy klienci 11 wystosowali zapytań do banków w 27 państwach członkowskich: 945 zapytań dotyczyło wyłącznie dostępności i udzielenia informacji na temat usługi przeniesienia rachunku bankowego, natomiast 405 tajemniczych klientów poszło dalej, próbując faktycznie przenieść swój rachunek bankowy do innego banku. Jeżeli chodzi o dostępność i udzielanie informacji na temat przeniesienia rachunku, badanie wykazało, że 86 % tajemniczych klientów, którzy próbowali uzyskać informacje na temat przeniesienia rachunku bankowego do innego banku czy to w oddziale banku, w internecie, czy też telefonicznie, otrzymało informacje przynajmniej z jednego źródła. Poziom dostępności informacji różnił się jednak znacznie: 32 % tajemniczych klientów nie było w stanie znaleźć informacji na temat przenoszenia rachunku bankowego na stronach internetowych banku 45 % tajemniczych klientów nie uzyskało szczegółowych informacji o przebiegu procedury od pracowników banku 80 % nie otrzymało żadnych materiałów na temat przenoszenia rachunku bankowego do innego banku Konsumenckie badanie rynku dotyczące doświadczeń konsumentów z przenoszeniem rachunków bankowych w świetle wspólnych zasad przenoszenia rachunków bankowych, GfK, luty 2012 r. Badanie z udziałem tajemniczych klientów jest narzędziem stosowanym w badaniach rynkowych w celu pomiaru jakości usługi lub weryfikacji przestrzegania przepisów. Tajemniczych klientów prosi się o wykonanie konkretnego zadania oraz przekazanie uwag na temat swoich doświadczeń. W ramach badania tajemniczych klientów poproszono o uzyskanie informacji na temat przeniesienia rachunku lub o przeniesienie rachunku w bezpośredniej rozmowie, drogą internetową lub telefonicznie. 7

8 14 % nie otrzymało w ogóle żadnych informacji na temat usługi przeniesienia rachunku bankowego. Wśród klientów, którzy faktycznie próbowali przenieść swój rachunek bankowy do innego banku: 19 % udało się otworzyć nowy rachunek i przenieść zlecenia stałe (pewne problemy związane były z otwarciem rachunku bankowego, a nie z samą usługą przeniesienia rachunku określoną we wspólnych zasadach) w 71 % przypadków nowy bank nie świadczył usługi przeniesienia rachunku i dlatego też nie stosował procedury określonej we wspólnych zasadach przenoszenia rachunków bankowych. Tajemniczy klienci napotkali również inne problemy, a mianowicie: w 7 % przypadków banki nie otworzyły rachunku (i w związku z tym nie dokonały przeniesienia starego rachunku) w terminie 14 dni roboczych w 3 % przypadków nowy bank odmówił otwarcia standardowego rachunku bankowego zgodnie z wnioskiem lub zażądał opłaty za dokończenie procedury otwarcia i przeniesienia rachunku. Z badania wynika, że w sumie 8 na 10 tajemniczych klientów napotkało trudności z przeniesieniem rachunku bankowego do innego banku. Pytanie 7: Czy banki w państwie członkowskim, w którym posiadają Państwo rachunek bankowy, oferują usługę przeniesienia rachunku? Jeżeli tak, czy jest ona zgodna ze wspólnymi zasadami przenoszenia rachunków bankowych opisanymi powyżej? Czy informacje o warunkach przeniesienia rachunku bankowego do innego banku są prezentowane konsumentom w przyjaznej formie? Pytanie 8: Jeżeli banki w państwie członkowskim, w którym posiadają Państwo rachunek bankowy, oferują usługę przeniesienia rachunku bankowego zgodną ze wspólnymi zasadami, czy oznacza to wyeliminowanie wszystkich przeszkód utrudniających przeniesienie rachunku bankowego do innego banku? Jeżeli nie, jakie przeszkody nadal istnieją? Prosimy podać przykłady napotkanych dobrych praktyk oraz uporczywych problemów. Pytanie 9: Czy wspólne zasady powinny pozostać dobrowolne? Jakie są Państwa zdaniem zalety lub wady wprowadzenia obowiązku ich stosowania na poziomie UE? Jaki byłby prawdopodobny koszt tego kroku? Pytanie 10: Czy zasady/środki w zakresie przenoszenia rachunków bankowych powinny również obejmować przypadki przenoszenia rachunków bankowych z jednego państwa do drugiego? 8

9 Pytanie 11: Jak znaczące Państwa zdaniem jest ryzyko błędnego przekierowania wpłat, faktur i płatności w przypadku przeniesienia rachunku bankowego do innego banku? Jakie środki można by rozważyć, aby uczynić proces przeniesienia rachunku bankowego do innego banku bezpieczniejszym? Pytanie 12: Jakie przeszkody (o ile istnieją) nadal utrudniają mniejszym dostawcom rachunków lub dostawcom rachunków z siedzibą w innym państwie członkowskim poszerzenie swojej bazy klientów lub wejście na nowe rynki? Czy są one związane z problemami z mechanizmem przenoszenia rachunku bankowego do innego banku? Pytanie 13: Jaki inne środki należy rozważyć, aby usprawnić proces przenoszenia rachunków bankowych? Prosimy je opisać. 3. DOSTĘP DO PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO Dzięki dostępowi do podstawowych usług finansowych konsumenci mogą w pełni korzystać z dobrodziejstw wewnętrznego rynku oraz w pełni uczestniczyć w życiu gospodarczym i społecznym współczesnego nowoczesnego społeczeństwa. Z badania z 2010 r. wynika jednak, że rachunku bankowego nie posiada ok. 30 mln Europejczyków w wieku powyżej 18 lat 12. Niektórzy spośród nich nie posiadają zapewne rachunku bankowego, ponieważ go nie potrzebują lub ponieważ tak zdecydowali 13. Według niedawnego badania przeprowadzonego przez brytyjską grupę roboczą ds. wykluczenia finansowego (UK Financial Inclusion Task Force) 52 % respondentów nieposiadających rachunku bankowego chciałoby go posiadać 14. Dla konsumentów oraz administracji brak rachunku bankowego zwykle oznacza wyższe koszty wynikające z konieczności posługiwania się gotówką (np. w przypadku wypłaty wynagrodzeń lub świadczeń). Ponadto konsumenci nieposiadający rachunku bankowego mają ograniczony dostęp do szerszej oferty towarów i usług dostępnych w internecie oraz potencjalnych rabatów oferowanych np. przez dostawców mediów w przypadku regulowania opłat za pośrednictwem polecenia zapłaty. Konsumenci ci mogą również napotykać problemy związane z zatrudnieniem lub najmem nieruchomości. Chociaż najwięcej problemów z dostępem do rachunku bankowego mają z reguły tzw. konsumenci o słabej pozycji, problemy te dotykają również osoby mobilne wyjeżdżające za granicę (np. studentów, pracowników migrujących), którym odmawia się dostępu do rachunku bankowego np. ze względu na miejsce zamieszkania. Dochodzi w ten sposób do zaburzenia swobodnego przepływu osób oraz swobodnego przepływu towarów i usług na rynku wewnętrznym Badanie kosztów i korzyści działań politycznych w obszarze zapewnienia dostępu do podstawowego rachunku bankowego, CSES, 2010, Z tego samego badania z 2010 r. wynika również, że wśród ok. 30 mln Europejczyków nieposiadających rachunku bankowego tylko ok. 18 mln (czyli 60 %) zagrożonych było wykluczeniem finansowym. Banking services and poorer households (Usługi bankowe a uboższe gospodarstwa domowe), Financial Inclusion Task Force, grudzień 2010 r., s. 6, 9

10 W celu naprawy zaistniałej sytuacji Komisja przyjęła w lipcu 2011 r. zalecenie 15 skierowane do państw członkowskich, w którym sformułowano podstawowe zasady, które należy wdrożyć, aby zagwarantować konsumentom dostęp do podstawowego rachunku płatniczego w całej UE. Ten podstawowy rachunek zapewniałby możliwość wpłacania i wypłacania gotówki. Umożliwiałby również konsumentowi wykonywanie niezbędnych transakcji płatniczych, takich jak otrzymywanie wynagrodzenia lub świadczeń, płacenie rachunków lub podatków oraz nabywanie towarów i usług, w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu oraz przy pomocy karty płatniczej. Zgodnie z zaleceniem podstawowy rachunek powinien również dawać konsumentom możliwość, tam gdzie jest to technicznie wykonalne, inicjowania zleceń płatniczych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej udostępnianego przez dostawcę usług płatniczych. Za automatyczny aspekt zwykłego rachunku płatniczego ani za prawo przysługujące w związku z tym rachunkiem nie uznano jednak dostępu do kredytu. W zaleceniu potwierdzono prawo każdego konsumenta zamieszkałego w Unii, niezależnie od jego sytuacji finansowej, do otwarcia podstawowego rachunku płatniczego i korzystania z niego, nawet w państwie członkowskim, w którym nie posiada on prawa stałego pobytu. Termin podjęcia przez państwa członkowskie niezbędnych środków upłynął 21 stycznia 2012 r. Służby Komisji prowadzą analizę dotychczas otrzymanych informacji na temat podjętych środków. Wymaganych informacji nie przekazało jeszcze jednak wiele państw członkowskich. Ponadto do lipca 2012 r. państwa członkowskie powinny przekazać informacje statystyczne dotyczące podstawowych rachunków bankowych. W tym kontekście służby Komisji uznały za stosowne postawienie następujących pytań: Pytanie 14: Czy znane są Państwu przypadki konsumentów, którzy mają trudności z dostępem do podstawowego rachunku bankowego? Jakiego rodzaju przeszkody w dostępie do podstawowego rachunku bankowego zgłaszają konsumenci? Pytanie 15: Czy znane są Państwu jakiekolwiek środki podejmowane przez banki lub inne instytucje w państwie członkowskim, w którym posiadacie Państwo miejsce zamieszkania lub siedzibę, w celu ułatwienia dostępu do podstawowego rachunku płatniczego? Czy inicjatywy te są w skuteczny sposób egzekwowane? Pytanie 16: Czy wspomniane środki ułatwiają dostęp do podstawowego rachunku bankowego również nierezydentom? Pytanie 17: Jeżeli konsumenci nadal doświadczają trudności z otwarciem rachunku bankowego, jakie są tego przyczyny? Pytanie 18: Jeżeli potrzebne są dalsze działania, jakie dodatkowe środki należy przewidzieć? Czy problemem tym należy się zająć na szczeblu krajowym czy unijnym? 4. UWAGI KOŃCOWE Zainteresowane strony mogą przesyłać odpowiedzi na pytania postawione w niniejszym dokumencie konsultacyjnym do dnia 12 czerwca 2012 r. Odpowiedzi należy przesyłać na adres 15 Zalecenie Komisji 2011/442/UE w sprawie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego, , 10

11 Zainteresowane strony zachęca się również do przedstawienia własnego stanowiska na temat innych aspektów, którymi ewentualnie należy się zająć, w celu zapewnienia należycie funkcjonującego i konkurencyjnego rynku bankowości detalicznej. Przekazane odpowiedzi zostaną opublikowane na stronach internetowych Komisji Europejskiej, przy czym istnieje możliwość zastrzeżenia poufności zgłaszanych uwag. W takim przypadku respondent powinien wyraźnie zaznaczyć na pierwszej stronie swoich odpowiedzi, że nie życzy sobie, aby jego odpowiedzi zostały opublikowane. Dziękujemy za czas, który poświęciliście Państwo na ustosunkowanie się do kwestii będących przedmiotem niniejszych konsultacji. 11

Pytanie 1: Pytanie 2:

Pytanie 1: Pytanie 2: Pytanie 1: Czy Państwa zdaniem informacje udostępniane przez banki na temat opłat związanych z rachunkami bankowymi są prezentowane konsumentom w wystarczająco przejrzysty sposób oraz czy można je łatwo

Bardziej szczegółowo

Komisja Europejska,,Konsultacje w sprawie rachunków bankowych propozycja odpowiedzi

Komisja Europejska,,Konsultacje w sprawie rachunków bankowych propozycja odpowiedzi Komisja Europejska,,Konsultacje w sprawie rachunków bankowych propozycja odpowiedzi Pytanie 1: Czy Państwa zdaniem informacje udostępniane przez banki na temat opłat związanych z rachunkami bankowymi są

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/3 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora?

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Paweł Bułgaryn Ministerstwo Finansów IV Forum Usług Płatniczych Warszawa, 29 października 2015 Skąd pomysł

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA. (wersja uzupełniona, stan na 01.01.2011 r.) www.zbp.pl

Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA. (wersja uzupełniona, stan na 01.01.2011 r.) www.zbp.pl Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA (wersja uzupełniona, stan na 01.01.2011 r.) 1 Wstęp W opublikowanym w 2007 roku dokumencie "Single Market Review" Komisja Europejska wskazała m.in.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne EUNB. dotyczące krajowych wstępnych wykazów najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym i podlegających opłacie

Wytyczne EUNB. dotyczące krajowych wstępnych wykazów najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym i podlegających opłacie EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Wytyczne EUNB dotyczące krajowych wstępnych wykazów najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym i podlegających opłacie 1 Stosowanie się do wytycznych

Bardziej szczegółowo

PRZENOSZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

PRZENOSZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH PRZENOSZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH Przewodnik dla Klienta Wstęp W opublikowanym w 2007 roku dokumencie "Single Market Review" Komisja Europejska wskazała m.in. na potrzebę opracowania rozwiązań umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi REKOMENDACJA Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi Klub Bankowca Warszawa 28 kwiecień 2009 Czym jest Bancassurance? Działalność

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie rachunków bankowych. Poradnik dla Klienta

Przenoszenie rachunków bankowych. Poradnik dla Klienta Przenoszenie rachunków bankowych Poradnik dla Klienta Poradnik dla Klienta Wstęp W opublikowanym w 2007 roku dokumencie Single Market Review Komisja Europejska wskazała m.in. na potrzebę opracowania rozwiązań

Bardziej szczegółowo

- w ramach ogólnych informacji o oferowanych kredytach mieszkaniowych;

- w ramach ogólnych informacji o oferowanych kredytach mieszkaniowych; EUROPEJSKIE POROZUMIENIE W SPRAWIE DOBROWOLNEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE INFORMACJI UDZIELANYCH PRZED ZAWARCIEM UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO (ZWANE DALEJ POROZUMIENIEM ) Niniejsze porozumienie zostało

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: ZALECENIE KOMISJI

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: ZALECENIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.7.2011 SEK(2011) 907 wersja ostateczna DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW Towarzyszący dokumentowi: ZALECENIE KOMISJI w sprawie dostępu do zwykłego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.5.2013 r. SWD(2013) 165 final C7-0125/13 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW Towarzyszący dokumentowi: Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane):

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane): Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:16) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner III Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych Warszawa, dnia 18-19

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI od 29 stycznia 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI Nowe zasady rozliczania transakcji zagranicznych DLA KONT: DIRECT, KOMFORT, PREMIUM, STUDENT I KLASYCZNE Koszt przewalutowania

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY

BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY Polska SPORZĄDZONY PRZEZ IPSOS BELGIUM dla KOMISJI EUROPEJSKIEJ Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2015 r. COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Europejski rynek płatności detalicznych

Europejski rynek płatności detalicznych Europejski rynek płatności detalicznych Janina Harasim, Bożena Frączek, Grażyna Szustak, Monika Klimontowicz Streszczenie/ Abstract Książka prezentuje współczesny rynek płatności, które postrzegane są

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO. Artykuł wprowadzający do e-debaty

EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO. Artykuł wprowadzający do e-debaty EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO Artykuł wprowadzający do e-debaty Marta Penczar, Piotr Górski, Monika Liszewska Edukacja finansowa szansą na zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI OCENY I POMIARU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO

MOŻLIWOŚCI OCENY I POMIARU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO MOŻLIWOŚCI OCENY I POMIARU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO Dr Ewa Cichowicz Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Konferencja Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od roku

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od roku Część: I Rachunki bankowe b) Opłaty i prowizje związane z obsługą rachunków bankowych dla podmiotów detalicznych: Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe PLUS Rachunek

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa, 21 maja 2014 r. PPI Payment Protection Insurance - ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 Spis treści Tytuł slajdu 1. Wprowadzenie 2. Opłaty 2.1.Klienci indywidualni III

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

I. Geneza prac nad Rekomendacją w ramach ZBP

I. Geneza prac nad Rekomendacją w ramach ZBP Rekomendacja ZBP dotycząca dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów indywidualnych na polskim rynku bankowym stan wdrożenia w 2010 roku I. Geneza prac

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/15 Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego z dnia 15.01.2015 r. POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Wieliczka, styczeń

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie

Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie Mosina, marzec 2015 r. 1 1. Niniejsza Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie opracowana została dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

rachunków bieżących dla klientów indywidualnych

rachunków bieżących dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i oprocentowania rachunków bieżących dla klientów indywidualnych A Guide To Personal Current Account Fees and Interest Www.Ulsterbank.ie Ulster Bank Ireland Limited. Zarejestrowany w Republice

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90 Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA (Taryfa) dla posiadaczy rachunku SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.): Pełen tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego

CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego 1. Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego (CEBC) jest europejską instytucją, w której osoby odpowiedzialne za treść przepisów budowlanych wraz z osobami przeprowadzającymi

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Dokument referencyjny

Dokument referencyjny 1 Konsultacje społeczne w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy ( dyrektywa w sprawie pisemnego oświadczenia ) *** Dokument

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oferta produktowa dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Eurokonto Mobilne to nowoczesny pakiet mobilnych rozwiązań dla osób aktywnych pozwalający kontaktować się z Bankiem w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

KONSUMENCI NA RYNKU ENERGII

KONSUMENCI NA RYNKU ENERGII KONSUMENCI NA RYNKU ENERGII Paweł Rokicki Warszawa, 17.11.2011 r. Plan prezentacji 1. Brak formalnej edukacji konsumentów 2. Rynek konkurencyjny (?) 3. Co jest ważne dla konsumentów? 4. Czytelność faktur

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA

Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA Agnieszka Wachnicka Ministerstwo Finansów Warszawa, 17 czerwca 2014 r. Forum

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 06.02.2012 2011/2222(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2010

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej S.A. Modyfikacje dotyczą: - Zmienny nazwy podrozdziałów: - Obecne zapisy: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 17.6.2016 L 160/29 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/960 z dnia 17 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów

Bardziej szczegółowo

Opłaty i oprocentowania Kont NatWest Welcome

Opłaty i oprocentowania Kont NatWest Welcome 786059 23/12/08 11:07 Page 1 Konto NatWest Welcome Opłaty i oprocentowania Kont NatWest Welcome Przewodnik 786059 23/12/08 11:07 Page 2 NatWest Welcome pomoc i rady Jeżeli potrzebują Państwo pomocy lub

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA

FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA Warszawa, 21.02.2013 roku Fundacja Nowoczesna Polska ul. Marszałkowska 84/92, lok. 125 Szanowny Pan Bogdan Zdrojewski Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo Rozdział 1. Zagadnienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa: 1. Warunki składania dyspozycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych Obowiązuje od dnia 5 stycznia 2013 r. 1. Wprowadzenie. 2.

Regulamin promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych Obowiązuje od dnia 5 stycznia 2013 r. 1. Wprowadzenie. 2. 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo