Przychody netto ze sprzedaży oraz zysk operacyjny Emitenta w okresie VI 2011 (w tys. zł)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przychody netto ze sprzedaży oraz zysk operacyjny Emitenta w okresie 2009 -VI 2011 (w tys. zł)"

Transkrypt

1 Pierwszym segmentem em działalności operacyjnej Emitenta sąusługi windykacyjne na zlecenie, którego udział w podziale na grupy asortymentowe wg stanu na koniec 2010 wynosił 76,3%. Tendencja udziału tego segmentu w przychodach ogółem jest malejąca i w kolejnych latach może uleczmniejszeniu. Drugim, istotnym segmentem działalności operacyjnej Emitenta są usługi związane z windykacją długu z pakietów wierzytelności zakupionych na własny rachunek. Udział tego segmentu wg stanu na koniec 2010 r.wynosił 23,2%. W kolejnych latach działalności Emitenta udział ten może ulec systematycznie zwiększeniu. Trzecim segmentem działalności Emitenta są inne usługi i związane z dostarczaniem odpisów z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Zastawów. W kolejnych latach działalności udział tego segmentu może ulec zwiększaniu ze względu na kwalifikowanie przychodów z tytułu usług świadczonych przez Emitenta jako licencjonowanego serwisera. W kolejnych latach działalności Emitent zamierza rozwijać segment obsługi wierzytelności sekurytyzowanych. Całość przychodów ze sprzedaży Emitent osiągnął w obrocie krajowym Przychody netto ze sprzedaży oraz zysk operacyjny Emitenta w okresie VI 2011 (w tys. zł) I-VI Przychody ze sprzedaży zysk operacyjny Wg stanu na koniec I półrocza 2011r. wielkość administrowanego przez Emitenta portfela na zlecenie wynosiła łącznie tys. zł. Liczba umów cesji/zlecenia zawartych przez Emitenta Umowy cesji Umowy zlecenia I półrocze 2011 r W 2010 r. Emitent kontynuował realizację umów cesji i zlecenia zawartych w poprzednich latach oraz podpisał nowe umowy w zakresie restrukturyzacji i windykacji wierzytelności zagrożonych, tj. 26 umów cesji oraz 5 umów zlecenia. Wielkość administrowanego przez Emitentana zlecenie portfela na dzień wyniosła tys. zł. Emitent uzyskał w 2010 r. z administrowanych wierzytelności na zlecenie banków, łącznie ok. 34 mln zł

2 W wyniku zawartych w 2010 r. umów cesji Emitent do końca 2010 r. odzyskał łącznie kwotę 204 tys. zł. Relatywnie niewielka kwota odzysków spowodowana była krótkim okresem obsługi portfeliwierzytelności w wyniku ich nabycia w IV kwartale 2010 r. Znaczna część nabytych wierzytelności zabezpieczona jest hipotekami na nieruchomościach dłużników i Emitent szacuje, że planowany odzysk z tych wierzytelności nastąpi najwcześniej w latach Emitent, od 2010 r., sukcesywnie rozszerzał krąg podmiotów zlecających czynności restrukturyzacyjno-windykacyjne. Równolegle do działań zmierzających do zawarcia umów zleceń z bankami, Emitent podejmował rozmowy w zakresie outsourcingu czynności windykacyjnych z innymi przedsiębiorstwami. Emitent kieruje oferty współpracy do wybranych podmiotów, banków komercyjnych i firm telekomunikacyjnych itp. Emitent, w 2010 roku w zakresie realizacji rozwoju portfela wierzytelności własnych,zakupił portfele wierzytelności korporacyjnych i detalicznych w wysokości odpowiednio 32 mln zł oraz 34 mln zł. W I półroczu 2011 r. Emitent kontynuował strategię nabywania pakietów wierzytelności. Strukturę portfeli własnych Emitentaprezentuje poniższa tabela: Portfele wierzytelności (w zł) Razem, w tym: , Korporacyjne Detaliczne , , Po I półroczu 2011r. Emitent nabył od Banku BPH S.A. znaczący pakiet wierzytelności detalicznych o łącznej wartości ,56zł za kwotę ok. 9,6 mln zł. W wyniku przedmiotowej transakcji zakupu, łączna wartość nominalna zakupionych portfeli wierzytelności przekroczyła kwotę200 mln zł. Struktura organizacyjna Emitenta: Łączna liczba zatrudnionych wynosi 38 osób. Liczba osób Zarząd Emitenta 2 Oddział Emitenta w Warszawie: Dyrektor Oddziału 1 a. Zespół Restrukturyzacji Klienta Korporacyjnego 1 b. Zespół Windykacji Klienta Korporacyjnego 6 Oddział Emitenta we Wrocławiu Dyrektor Oddziału 1 a. Zespół Restrukturyzacji Klienta Korporacyjnego 2 b. Zespół Windykacji Klienta Korporacyjnego 7 Zespół Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Detalicznego

3 Zespół Koordynacji i Sprawozdawczości 5 Zespół Rachunkowości 3 Wybrane dane finansowe Spółki zostały przedstawione w tabelach poniżej: Wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2009 I półrocze 2011 (w tys. zł) WYSZCZEGÓLNIENIE I pół.2011 r. Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej [EBIT] Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) 671 Zysk (strata) netto 828 Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Wybrane dane finansowe Emitenta za III kwartał 2011 r. (w tys. zł) WYBRANE DANE BILANSU 30 września 2011 r. Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, Zobowiązania długoterminowe, Zobowiązania krótkoterminowe, WYBRANE DANE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży, Amortyzacja, Zysk/strata na sprzedaży, okres narastająco okres Zysk/strata na działalności operacyjnej,

4 Zysk/strata brutto, Zysk/strata netto; Na koniec 2010r. Emitent osiągnął prawie 40% wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do 2009 r. Emitent uzyskał 57% wzrost zysku na działalności operacyjnej oraz prawie 36% wzrost zysku netto. Wyniki finansowe Emitenta zostały uzyskane dzięki dynamicznemu rozwojowi we wszystkich segmentach jego działalności. W strukturze bilansu, dominujący udział w aktywach ogółem (83%) ma pozycja: inwestycje długoterminowe są to aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej zapłaty za nabywane pakiety wierzytelności. Natomiast po stronie pasywów, dominujący udział (57%) ma pozycja zobowiązania długoterminowe, która oprócz kredytu bankowego zawiera pozycję wynikającą z tytułu odroczonych płatności za zakupione pakiety wierzytelności. Strukura bilansu, wg stanu na koniec I półrocza 2011 r., nie uległa większym zmianon. Dominujący udział (78%) w bilansie mają zobowiązania ogółem z dominującym udziałem zobowiązań rozłożonych w czasie za nabyte pakiety wierzytelności. W wyniku realizacji podwyższenia kapitału zakładowego (emisja akcji serii B,C oraz D) struktura bilansu ulegniezmianom: zwiększy się udział kapitału własnego z jednoczesnym zmniejszeniemudziału kapitału obcego zmniejszając tym samym ryzyko kredytowe Spółki. Na koniec I półrocza 2011 r. wartość przychodów ze sprzedaży stanowiła 52% sprzedaży Spółki za cały 2010r. Natomiast zysk netto, w wyniku wzrostu ponoszonych kosztów finansowych (z tytułu dyskonta za odroczone terminy płatności nabywanych pakietów), stanowił 36% zysku netto za 2010r. Celem emisji akcji serii D (realizowanej w ramach oferty prywatnej) było pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie zakupów wierzytelności dokonanych w 2011 roku oraz częściową spłatę zobowiązań z tego tytułu dotyczącą portfeli nabytych w latach ubiegłych, w których płatność ceny za nabywane pakiety rozłożona została na raty (ograniczenie kosztów finansowych). Emitent planuje zwiększenie skali działalności oraz obsługę większej liczby wierzytelności. Zamiarem Emitenta w kolejnych latach działalności jest kontynuowanie zakupów wierzytelności masowych (bankowych) oraz korporacyjnych Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Rok 2010 W roku 2010 Emitent poniósł nakłady inwestycyjne, poza nabywaniem pakietów wierzytelności, w wysokości ,96 zł głównie związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi (oprogramowanie). W 2010 roku Spółka zakupiła od Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach siedem lokali mieszkalnych oraz trzy miejsca garażowe za kwotę ,00 zł brutto. Płatność ceny za zakup nieruchomości została rozłożona na trzy raty. W maju 2011 r.emitent sprzedał na rzecz Banku Spółdzielczego w Zabłudowie pięć lokali mieszkalnych oraz dwa miejsca garażowe. Przychód dla Emitenta ze sprzedaży lokali wyniósł ,85 zł. Rok

5 W roku 2009 Emitent poniósł nakłady inwestycyjne, poza nabywaniem pakietów wierzytelności, w wysokości w wysokości ,40 złgłównie związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi (oprogramowanie) Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, układowe ani likwidacyjne Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne, e, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta ani też z jego wniosku nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie przed organami rządowymi, postępowanie sądowe ani arbitrażowe, które miało lub będzie mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Emitent zawarł następujące umowy rodzące po jego stronie zobowiązanie finansowe: 1. Umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 21 grudnia 2010 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białej Rawskiej na kwotę PLN. Kredyt oprocentowany jest wg stawki WIBOR3M + marża Banku. Spłata kredytu powinna nastąpić do dnia 15 grudnia 2015 roku. 2. Umowa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 29 grudnia 2010 r. z Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie na kwotę PLN. Kredyt oprocentowany jest wg stawki WIBOR3M + marża Banku. Bank postawił do wykorzystania środki w w/w wysokości w rachunku bieżącym do dnia 28 grudnia 2011 roku z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. 3. Umowa kredytu obrotowego z dnia 28 czerwca 2011 r. z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie na kwotę PLN. Kredyt oprocentowany jest wg stawkiwibor3m + marża Banku.Uruchomienie kredytu nastąpiło w dniu r., natomiast całkowita spłata powinna nastąpić do dnia r. Zabezpieczeniem w/w kredytów są: weksle in blanco wystawione przez Emitenta; oświadczenie o poddaniu się egzekucji;

6 pełnomocnictwa ocnictwa do rachunków bankowych. Zabezpieczeniem kredytu z Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej oraz Banku BPS S.A. są dodatkowo cesje z umów przelewu wierzytelności. Emitent posiada jedną zawartą umowę leasingu z BPS Leasing S.A. Przedmiotem leasingu są meble stanowiące wyposażenie biura. Cena zakupu przedmiotu leasingu wynosi ,10 zł Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych Po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w Rozdziale 5, nie nastąpiły istotne zdarzenia w sytuacji Emitenta poza wymienionym uruchomieniem kredytu opisanym w pkt 4.17.w związku z nabyciem pakietu wierzytelności opisanym w pkt 4.12 oraz emisją akcji serii B, C oraz D opisanymi w pkt 3.1. i W odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani Zarząd Emitenta Zarząd Emitenta: Imię i nazwisko Stanowisko Od Kadencja do Joanna Nowicka-Kempny Barbara Grześ Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata. Nadto, zgodnie z art KSH mandat członka Zarządu wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu. Zarząd został powołany dnia 7 września 2010 roku, a jego kadencja zakończy się z dniem 6 września 2013 roku. Joanna Nowicka-Kempny Urodzona w 1972 roku. Prawnik i Ekonomista. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Posiada certyfikat MBA. W toku studia doktoranckiej w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

7 Z branżą finansową i windykacyjną związana od 1994 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w centrali Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Od 2000 roku związana z bankowością. W latach pracowała w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. (po zmianie nazwy w 2003 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.), gdzie sprawowała funkcje kierownicze, w tym Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji. W latach równolegle pełniła funkcję likwidatora spółki Bankowe Centrum Edukacyjno-Doradcze sp. z o.o. Od 3 czerwca 2008 roku zasiada w Zarządzie Spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. i pełni funkcję Prezesa Zarządu. Barbara Grześ Urodzona w 1979 roku. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curii Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu aspektów negocjacyjnych i psychologicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, negocjacji, windykacji, bankowości, zarządzania zasobami ludzkimi. Od 1998 r. jest związana z sektorem finansowym. W roku 1998 r. rozpoczęła pracę w Banku Pekao S.A. w Wydziale Zaplecza Rachunków i Kredytów. W latach pracowała w międzynarodowej firmie windykacyjnej IntrumJustitia, początkowo jako Specjalista, następnie Kierownik Zespołu, a od stycznia 2004 roku Menedżer Działu Operacyjnego. W latach roku zajmowała stanowisko Menedżera Pionu Ryzyka i Zarządzania Wierzytelnościami w firmie Tempo Finanse - instytucji finansowej o zasięgu ogólnopolskim. W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku pracowała na stanowisku Dyrektora Działu Operacyjnego w Kancelarii Corpus Iuris, gdzie była odpowiedzialna za całokształt realizowanych w dziale procesów w tym wdrożenie i obsługę kluczowego klienta- funduszu sekurytyzacyjnego. W 2010 r. rozpoczęła pracę w Centrum Finansowym Banku BPS początkowo jako Doradca Zarządu, a od września 2010 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Barbara Grześ brała udział w wielu projektach, zarówno wewnętrznych, jak i międzynarodowych w obszarze m.in. usprawniania metod i narzędzi windykacji, zarządzania zasobami ludzkimi w tym tworzenia elastycznych struktur ur zatrudnienia w zespołach windykacyjnych, współtworzyła nowatorskie rozwiązania w zakresie budowy systemu scoringowego wierzytelności trudnych Rada Nadzorcza Emitenta Rada Nadzorcza Emitenta: Kadencja Imię i nazwisko Stanowisko od do Aleksander Trojanowicz Anna Sadzińska Anna Zawada Teresa Grażyna Kudlicka Zdzisława Stanisława Maksymiuk Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Członek Członek Członek ;

8 Kadencja Rady nadzorczej rozpoczęła się z dniem 7 września 2010 roku i zakończy się z dniem 6 września 2013 roku. Aleksander Trojanowicz Urodzony w 1969 roku. Ekonomista, jest absolwentem Wydziału Ekonomii, Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Finansów i Bankowości w Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Z bankowością związany od 1993 roku, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Zachodnim S.A. Oddział w Oławie. W latach pracował w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A., gdzie sprawował funkcje kierownicze, w tym Zastępca Dyrektora Departamentu Handlowego. W latach zajmował stanowisko Dyrektora Pionu Zarządzania Ryzykiem w SKK Kredyt Sp. z o.o. W roku 2003 zajmował stanowisko koordynatora ds. budowy systemu sprzedaży ratalnej w PKO Towarzystwo Finansowe Sp. z o.o. Od 2003 roku jest pracownikiem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. W latach był Dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach. Od 20 września 2006 roku zasiada w Zarządzie Banku i pełni funkcje Wiceprezesa, odpowiada za Pion Ryzyka. Funkcje w organach innych podmiotów w ciągu ostatnich 5 lat: BPS Leasing S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej (obecnie), Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Międzyszkolny Klub Sportowy Muszynianka w Muszynie Prezes Zarządu (obecnie), BPS Faktor S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej (obecnie). Anna Sadzińska Urodzona w 1969 roku. Ekonomistka, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Z bankowością związana od 1990 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w Centrali Banku Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Warszawie (później BIG Bank Gdański S.A.). W latach pracowała w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. na stanowisku Naczelnika Wydziału Planowania i Analiz, a następnie Zastępcy Dyrektora Departamentu Ekonomiki Banku. Od lutego 2003 roku zatrudniona w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na stanowisku Zastępcy, a następnie Dyrektora Departamentu Planowania i Informacji Zarządczej. Anna Zawada Urodzona w 1960 roku w Międzyrzecu Podlaskim, jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z bankowością związana od 1985 r., kiedy rozpoczęła pracę jakostarszy referent Wydziału Księgowości w Oddziale Wojewódzkim Banku Gospodarki Żywnościowej w Lublinie. Następnie, w latach pełniła funkcje inspektora Wydziału Księgowości oraz naczelnika Wydziału Księgowości w Oddziale Wojewódzkim Banku Gospodarki Żywnościowej w Lublinie. Od grudnia 1995 r. do marca 2002 r.pani Anna Zawada pełniła funkcję dyrektora Biura Rachunkowości w Lubelskim Banku Regionalnym S.A. w Lublinie. Z Bankiem BPS S.A. związana od marca 2002r.Od 2007 r. pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Rachunkowości ci i Sprawozdawczości oraz od 2007 roku dodatkowo funkcję Głównego Księgowego Banku. Zdzisława Stanisława Maksymiuk Urodzona w 1939r. w Brańsku. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa)

9 Z bankowością związana od 1957r. kiedy to rozpoczęła pracę w Banku Spółdzielczym w Brańsku. W latach pełniła funkcje głównej księgowej Banku. Od 1972r. zajmuje kolejno stanowiska: kierownik, dyrektor i prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku. Uczestniczyła w wielu szkoleniach zagranicznych. Funkcje w organach innych podmiotów w ciągu ostatnich 5 lat to: wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej KZBS; wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki PartNet z o. o. (obecnie) Teresa Grażyna Kudlicka Urodzona w 1954 roku. Ekonomistka, jest absolwentem Wydziału Ekonomii, Uniwersytet Marii Curiew Lublinie. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Bankowości Spółdzielczej oraz Menedżera Bankowości w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Z bankowością związana od 1991 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w Banku Spółdzielczym w Płońsku. Do 1998 roku sprawowała funkcje kierownicze, w tym Naczelnika Wydziału Kredytów i Oszczędności, od 1995 r. była Skłodowskiej jednocześnie Członkiem Zarządu Banku. W roku 1998 Rada Nadzorcza powierzyła jej funkcję Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, którą pełni do chwili obecnej nadzorując Pion Kierowania w Centrali Banku. Pani Teres Kudlicka uczestniczy w pracach Związku Banków Polskich (ZBP), którego członkiem jest Bank Spółdzielczy w Płońsku. W roku 2009 r., Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich powołało Panią Teresę Kudlicką w skład Komisji Rewizyjnej. Funkcję tę pełniła do czasu zmian organizacyjnych w ZBP w 2010 r. Od stycznia2011r. Przewodniczy Sekcji Banków Spółdzielczych ZBP i jednocześnie jest Członkiem Rady ZBP Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Kapitał zakładowy Emitenta przed emisją akcji serii B, C orazd: Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Razem % % % 100% Kapitał zakładowy Emitenta po emisji akcji serii B,C oraz D: Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. TFI AGRO S.A Pozostali ,82% ,89% ,29% ,82% 12,89% 5,29%

10 Razem % % ; t; w wyniku nabycia akcji serii D w ramach oferty prywatnej Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Agro S.A. zostało znaczącym akcjonariuszem Emitetna.Animator rynku (Dom Maklerski Banku BPS S.A.) nabył 500 sztuk akcji serii D

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS Raport skonsolidowany za pierwszy kwartał od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. roku sprawozdawczego od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Spis treści I. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Paged S.A. w 2014 roku Warszawa, 20 marca 2015 r. Spis treści: I. Podstawowe informacje o Spółce... 5 II. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach...

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SMS KREDYT HOLDING S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA SMS KREDYT HOLDING S.A. GRUPA KAPITAŁOWA SMS KREDYT HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku Spis treści I. Informacje ogólne... 3 1. Podstawowe dane... 3 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI... 3 2. ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostki Dominującej PBS Finanse S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostki Dominującej PBS Finanse S.A. za I półrocze 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostki Dominującej PBS Finanse S.A. za I półrocze 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne..3 1.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK Spis treści: 1 KLUCZOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 1.1 Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.2 Model działalności... 4 1.3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053415.

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053415. 1. Opis Emitenta Zakłady Mięsnego Henryk Kania Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII L CASH FLOW S.A. OFERUJĄCY: październik 2012 Niniejszy Dokument informacyjny, zawierający informacje o Emitencie, jest zaproszeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 21 marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 3 List Prezesa Zarządu... 4 1. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Opis Grupy Kapitałowej... 4 1.3. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Opis Emitenta Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29. 00-867 Warszawa

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29. 00-867 Warszawa FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W KTÓREJ JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCA JEST FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. ZA ROK 2013 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r.

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r. Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r. Spis treści I. Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje... 3 2. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 ROKU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kraków, 9 marca 2015 r. 1 1. Działalność Spółki Bytom S.A. w 2014 roku Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. w 2012 roku Wrocław, 26 kwietnia 2013 Spis treści 1. Informacje o jednostce dominującej...3 1.1. Podstawowe informacje...3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo