Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.)"

Transkrypt

1 Duma Przedsiębiorcy 1/5 Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.) 1 1. Niniejszy Regulamin określa promocyjne warunki, na jakich otwiera i prowadzi na rzecz Klienta Rachunek rozliczeniowy Firma to Ja, oraz warunki, na jakich Home Business Services Sp. z o.o. oferuje Klientom usługę polegającą na udostępnieniu przestrzeni dyskowej na stronę internetową wraz z możliwością rejestracji domeny oraz usługę utrzymania tej strony. 2. Promocja Moje WWW dostępna jest w oddziałach Idea Bank lub za pośrednictwem strony internetowej. 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a) Bank / Organizator Promocji Idea Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł (opłacony w całości); b) Domena unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany w ramach Usługi, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia; c) Home Business Services / Organizator Promocji Home Business Services Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Rodła 9, Szczecin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON , NIP ; d) Karta Płatnicza kartę płatniczą wydaną przez Bank do Rachunku na podstawie Umowy o Kartę Płatniczą; e) Klient / Uczestnik osobę fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity DzU z 2010 r. Nr 220, poz ze zm.); f) Nagroda nagrodę sfinansowaną przez Bank, tj. usługę udostępnienia przestrzeni dyskowej w celu stworzenia przez Klienta własnej strony WWW oraz usługę utrzymania tej strony. Pokrycie kosztów ww. usług przez Bank następuje w związku z korzystaniem przez Klienta z usług finansowych Banku. Otrzymanie Nagrody stanowi przychód podatkowy Klienta związany z jego działalnością gospodarczą; g) Obowiązkowy Okres Obowiązywania Umów / Okres Promocyjny okres 24 miesięcy od dnia przystąpienia przez Klienta do Promocji, w którym obowiązują Uczestnika Promocyjne warunki; h) Opłata karna opłatę ponoszoną przez Klienta w związku z niewypełnieniem przez niego zobowiązań wynikających z warunków Promocji; i) Promocja akcję promocyjną pod nazwą Moje WWW prowadzoną przez Bank we współpracy z Home Business Services, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, od dnia 9 sierpnia 2013 r. do dnia odwołania. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie przekazana za pośrednictwem stron internetowych i https:// hbscloud.com/regulaminy/; j) Platforma serwis internetowy, za pośrednictwem którego Uczestnik Promocji jest uprawniony do korzystania z usługi hostingu, rejestracji własnej strony internetowej i jej utrzymania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie świadczenia usług; k) Rachunek rachunek rozliczeniowy pod nazwą Konto Firma to Ja, prowadzony przez Bank na podstawie zawartej z Klientem Umowy o Rachunek; l) Regulamin Promocji niniejszy Regulamin Promocji Moje WWW ; m) Regulamin świadczenia usług Regulamin świadczenia usług przez Home Business Services dla Klientów dostępny na stronach i https://hbscloud.com/regulaminy/; n) Rejestracja Usługi akceptację przez Klienta formularza rejestracyjnego podczas rozmowy z pracownikiem serwisu bankowości telefonicznej; o) Rejestracja Nazwy Domeny umowę, na mocy której Home Business Services pozyskuje nazwę domeny internetowej w imieniu i na rzecz Klienta; p) Umowa o Rachunek umowę o prowadzenie rachunku rozliczeniowego Konto Firma to Ja, zawartą pomiędzy Bankiem a Klientem; q) Umowa o Kartę umowę o debetową kartę płatniczą, na podstawie której to umowy Bank wydaje karty płatnicze oraz rozlicza operacje wykonywane przy ich użyciu w ciężar Rachunku, zawartą pomiędzy Bankiem a Klientem; r) Umowa o Korzystanie z Usług Bankowości Elektronicznej umowę, na podstawie której Bank udostępnia Klientowi możliwość korzystania z Bankowości Elektronicznej, zawartą pomiędzy Bankiem a Klientem; s) Umowa z Home Business Services umowę o świadczenie Usługi zawartą między Uczestnikiem i Home Business Services; zawarcie umowy następuje z dniem akceptacji przez Użytkownika formularza rejestracyjnego; t) Usługa usługę polegającą na udostępnieniu hostingu na stronę internetową stworzoną przy użyciu kreatora WWW wraz z możliwością rejestracji wybranej własnej Domeny.pl oraz usługą jej utrzymania na warunkach promocyjnych. Klienci korzystający z Usługi uprawnieni są do korzystania z Usługi na zasadach wynikających z udostępnionego przez Home Business Services Regulaminu świadczenia usług, z uwzględnieniem promocyjnych warunków wynikających z niniejszego Regulaminu Promocji; u) Wpływ na Rachunek łączną kwotę wpływu środków z rachunków prowadzonych w innych bankach oraz wpłat gotówkowych na Rachunek w danym miesiącu kalendarzowym; v) Wniosek Promocyjny wniosek o przystąpienie do promocji stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Promocji Do Promocji może przystąpić Uczestnik, który w czasie trwania Promocji spełni łącznie następujące warunki: a) złoży Wniosek Promocyjny o przystąpienie do Promocji, według wzoru wskazanego przez Bank, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, b) zawrze z Bankiem Umowę o Rachunek, c) zawrze z Bankiem Umowę o Kartę, d) zawrze z Bankiem Umowę o Korzystanie z Usług Bankowości Elektronicznej. 2. O uczestnictwie w Promocji decyduje data wypełnienia i złożenia Wniosku Promocyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. 3. W wypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik nie zostaje objęty Promocją. 4. Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem do Promocji zapoznać się z regulaminami dostępnymi w oddziałach Banku i na stronie internetowej : a) Regulaminem świadczenia usług, b) Regulaminem prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Uczestnik po przystąpieniu do Promocji zobowiązuje się do: a) utrzymywania comiesięcznych (każdego miesiąca kalendarzowego) Wpływów na Rachunek w wysokości minimum 1000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) przez Obowiązkowy Okres Obowiązywania Umów. Warunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za spełniony przez Uczestnika zarówno wtedy, gdy dokona on przelewu / wpłaty gotówkowej jednorazowej, jak i wtedy, gdy w okresie miesiąca kalendarzowego suma przelewów / wpłat gotówkowych wyniesie 1000,00 PLN (jeden tysiąc złotych), b) dokonywania comiesięcznych (każdego miesiąca kalendarzowego) transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty Płatniczej na kwotę nie niższą niż 500,00 PLN (pięćset złotych) przez Obowiązkowy Okres

2 Duma Przedsiębiorcy 2/5 Obowiązywania Umów. Transakcje bezgotówkowe przy użyciu Karty Płatniczej muszą zostać rozliczone (zaksięgowane) w danym miesiącu kalendarzowym. 2. Bank dokonuje analizy wpływów na Rachunek i wykonanych przy użyciu Karty Płatniczej transakcji bezgotówkowych, rozliczonych na Rachunku Klienta, w okresach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. 3. Przy dokonywaniu przez Bank analizy zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit. a i b powyżej, nie jest brany pod uwagę miesiąc, w którym Uczestnik przystąpił do Promocji. 4. W razie niewypełnienia przez Klienta w danym miesiącu kalendarzowym któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 lit. a i b powyżej, Bank podwyższy opłatę za prowadzenie Rachunku o 14,99 PLN w stosunku do opłaty aktualnie obowiązującej w Tabeli Opłat i Prowizji właściwej dla Rachunku. Podwyższona opłata za prowadzenie Rachunku będzie pobierana w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nie zostały spełnione przez Klienta warunki, o których mowa w ust. 1 lit. a i b powyżej. 5. Od 13. (trzynastego) miesiąca obwiązywania Okresu Promocyjnego: a) podwyższy opłatę za prowadzenie Rachunku o 14,99 PLN w stosunku Rachunku, b) w wypadku niewypełnienia przez Klienta w danym miesiącu kalendarzowym któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 lit. a i b, podwyższy opłatę za prowadzenie Rachunku o 29,99 PLN w stosunku Rachunku. 6. Klient zobowiązuje się do nierozwiązywania Umowy o Rachunek, Umowy o Kartę Płatniczą oraz Umowy o Korzystanie z Usług Bankowości Elektronicznej przez Obowiązkowy Okres Obowiązywania Umów. 7. Rozwiązanie przez Klienta którejkolwiek z umów, o których mowa w ust. 6 powyżej, w Obowiązkowym Okresie Obowiązywania Umów jest tożsame z odstąpieniem przez Uczestnika od Promocji. 8. W wypadku rozwiązania przez Klienta którejkolwiek z umów, o których mowa w ust. 6 powyżej, przed dniem wydania Nagrody Bank obciąży Rachunek Uczestnika kwotą Opłaty za prowadzenie rachunku zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji właściwą dla Rachunku. 9. W wypadku rozwiązania przez Klienta którejkolwiek z umów, o których mowa w ust. 6 powyżej, po dniu wydania Nagrody Bank obciąży Rachunek Uczestnika kwotą Opłaty Karnej w wysokości 20,00 PLN za każdy miesiąc kalendarzowy pozostały do upływu Obowiązkowego Okresu Obowiązywania Umów. 10. Opłata Karna zostanie pobrana przez Bank ze środków zgromadzonych na Rachunku Uczestnika bezpośrednio poprzez obciążenie tego Rachunku. 11. Opłata Karna nie jest należna w wypadku, gdy Uczestnik nie otrzymał Nagrody lub zrezygnował z Promocji przed dniem otrzymania Nagrody, z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej. 12. Po upływie Okresu Promocyjnego Bank: a) podwyższy opłatę za prowadzenie Rachunku o 14,99 PLN w stosunku Rachunku, b) w wypadku niewypełnienia przez Klienta w danym miesiącu kalendarzowym któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 lit. a i b, podwyższy opłatę za prowadzenie Rachunku o 29,99 PLN w stosunku Rachunku. 13. Uczestnik może posiadać tylko jeden Rachunek objęty Promocją Za spełnienie wszystkich warunków przystąpienia do niniejszej Promocji opisanych w 2 i 4 ust. 7 Uczestnik ma prawo otrzymać Nagrodę. Szczegółowy opis Nagrody zawarty jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Nagrodą dla Uczestnika, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 2 i 4 ust. 7 poniżej, jest sfinansowanie przez Bank i udostępnienie przez Home Business Services przestrzeni dyskowej w celu stworzenia własnej strony WWW oraz usługa jej utrzymania na warunkach promocyjnych przez Obowiązkowy Okres Obowiązywania Umów. Rynkowa wartość nagrody wynosi 600,00 PLN netto. 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju lub wypłaty pieniężnej wartości Nagrody. 4. Uczestnik jest uprawniony do Rejestracji Nazwy Domeny w ramach Rejestracji Usługi pod warunkiem, że Nazwa Domeny nie była uprzednio zarejestrowana. Uczestnik dokona Rejestracji Nazwy Domeny drogą telefoniczną (akceptacja formularza rejestracyjnego) podczas rozmowy z pracownikiem serwisu bankowości telefonicznej prowadzonej przez Bank, potwierdzającej złożenie wniosku o przystąpienie do Promocji, poprzez podanie wszystkich danych niezbędnych do zarejestrowania Domeny. 5. Niezwłocznie po akceptacji Rejestracji Usługi na adres Uczestnika wskazany we Wniosku Promocyjnym przekazywane są informacje o danych dostępowych do Platformy umożliwiającej korzystanie z Nagrody, w postaci adresu domenowego, loginu i hasła służących do logowania się w strefie z chronionym dostępem. 6. Dostęp do logowania się w strefie z chronionym dostępem służy zapoznaniu się Uczestnika z funkcjonowaniem usługi i jest aktywny przez okres maksymalnie 14 dni kalendarzowych. 7. Uczestnik uzyska pełny dostęp do Usługi po dokonaniu minimum 3 (trzech) transakcji bezgotówkowych na dowolną kwotę przy użyciu Karty Płatniczej wydanej do Rachunku. 8. Informacja o uzyskaniu pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, przekazana zostanie przez Bank Uczestnikowi w formie potwierdzenia telefonicznego przez pracownika serwisu bankowości telefonicznej prowadzonego przez Bank. 9. Uzyskanie przez Uczestnika pełnego dostępu do Usługi jest równoznaczne z przekazaniem przez Bank Nagrody. 10. Niedokonanie przez Uczestnika transakcji, o których mowa w ust. 7 powyżej, w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia Rejestracji Nazwy Domeny skutkować będzie powrotem Domeny do puli nazw wolnych i umożliwi innemu podmiotowi jej zarezerwowanie. W wypadku rezerwacji Domeny przez inny podmiot Uczestnik nie będzie miał możliwości zarejestrowania tej samej Domeny po raz kolejny. 11. Upływ terminu, o którym mowa w ust. 10 powyżej, wiąże się z koniecznością ponownej Rejestracji Nazwy Domeny w ramach Rejestracji Usługi, z zastrzeżeniem ust. 10 powyżej. 12. Niedokonanie przez Uczestnika transakcji, o których mowa w ust. 7 powyżej, w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia ponownej Rejestracji Nazwy Domeny jest równoznaczne z rezygnacją z Promocji. 13. W wypadku rezygnacji przez Uczestnika z Promocji na skutek zdarzeń opisanych w ust. 12 powyżej Rachunek założony w związku z zamiarem przystąpienia do Promocji nie zostaje objęty Promocją, a Bank jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o ten Rachunek. 14. W wypadku nieobjęcia Rachunku Promocją Uczestnika obwiązują Tabela Opłat i Prowizji oraz Tabela Oprocentowania aktualnie obowiązujące dla rachunku Firma to Ja, dostępne na stronie i w każdym oddziale Banku. 15. Po zakończeniu Okresu Promocyjnego Uczestnik może wypowiedzieć umowy zawarte z Bankiem bez ponoszenia Opłaty Karnej. 16. W wypadku wypowiedzenia umów, o których mowa w 2 ust. 1 pkt b d, Uczestnik zobowiązany jest poinformować Home Business Services o tym fakcie w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wypowiedzenia umów poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną, tj. na adres Z dniem upływu okresu wypowiedzenia umów, o których mowa w 2 ust. 1 pkt b d, Uczestnik jest związany tylko Umową z Home Business Services. 18. W wypadku, o którym mowa w ust. 17 powyżej, Uczestnik przestaje być objęty Promocją i obowiązują go warunki cenowe określone przez Home Business Services. Uczestnik Promocji może w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą z Home Business Services. Zasady rozwiązywania umowy z Home Business Services są określone w Regulaminie świadczenia usług dostępnym na stronach i https://hbscloud.com/regulaminy/.

3 Duma Przedsiębiorcy 3/ Dane Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej Promocji, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) (dalej: Ustawa o ochronie danych osobowych). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Bank. 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji bezpośrednio do Home Business Services, na adres Home Business Services Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Rodła 9, Szczecin. Szczegółowy opis postępowania reklamacyjnego zawarty jest w Regulaminie świadczenia usług dostępnym na stronach www. ideabank.pl i https://hbscloud.com/regulaminy/. 2. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane na piśmie pod adresem:,,, z dopiskiem Reklamacja Promocja «Moje WWW», lub za pośrednictwem oddziałów Banku. 3. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W razie negatywnego dla Uczestnika rozstrzygnięcia reklamacji o wyniku tego postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym lub w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem. 5. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w oddziałach Banku i na stronie internetowej. 2. Niniejszy Regulamin oraz Regulamin świadczenia usług są jedynymi dokumentami określającymi szczegółowe zasady Promocji. 3. Uczestnicy Promocji związani są postanowieniami umów zawartych z Bankiem i Home Business Services. 4. Do Rachunku mają zastosowanie: Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych oraz Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 5. Do umowy z Home Business Services mają zastosowanie Umowa o świadczenie usług hostingowych oraz Regulamin świadczenia usług. 6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Bank i Home Business Services.

4 Duma Przedsiębiorcy 4/5 WNIOSEK PROMOCYJNY O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI IDEA BANK SA POD NAZWĄ MOJE WWW Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Moje WWW Dane Klienta: Pan / Pani prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w NIP REGON Niniejszym oświadczam, że: 1. wyrażam wolę przystąpienia do Promocji Moje WWW organizowanej przez spółkę działającą pod firmą z siedzibą w Warszawie, na warunkach określonych w Regulaminie Promocji Moje WWW, 2. zapoznałem/am się z Regulaminem Promocji Moje WWW, 3. zapoznałem/am się z obowiązującymi w Promocji Moje WWW Tabelą Opłat i Prowizji oraz Tabelą Oprocentowania, 4. zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług przez Home Business Services dla Klientów, 5. akceptuję w całości postanowienia zawarte w ww. regulaminach, 6. wyrażam zgodę na udostepnienie przez moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku firmie Home Business Services Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Rodła 9, Szczecin, w celu realizacji niniejszej Promocji. Jednocześnie oświadczam, że przed przystąpieniem do Promocji Moje WWW otrzymałem/am ww. regulaminy oraz obowiązujące w ramach Promocji Tabelę Opłat i Prowizji oraz Tabelę Oprocentowania. Zgodnie z Regulaminem Promocji Moje WWW upoważniam z siedzibą w Warszawie do przekazania Home Business Services Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Rodła 9, Szczecin, informacji w zakresie potwierdzenia zawarcia przeze mnie Umowy o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych, jak i informacji o wypowiedzeniu tej umowy. PODPIS! Miejscowość, data i czytelny podpis Klienta KLIENT Data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej przez Bank doradca Potwierdzam własnoręczność podpisów BANK

5 Duma Przedsiębiorcy 5/5 SPECYFIKACJA NAGRODY Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji Moje WWW. OPIS HOSTING WWW Okres Pojemność konta Roczny pakiet transferu 24 miesiące 5 GB 6000 GB Bazy danych MySQL 10 Bazy danych PostgreSQL 0 Autoinstalator aplikacji Do 10 aplikacji Certyfikat SSL - Publiczny indywidualny adres IPv4 Publiczna indywidualna pula adresowa IPv6 Backup Co 24 h Monitoring online - Szybkość łącza serwera Konta na serwerze FTP Kreator WWW Możliwość dowolnego podziału powierzchni Możliwość rejestracji własnej domeny Pakiet skryptów CGI Możliwość umieszczania własnych skryptów CGI i PHP Panel administracyjny Wsparcie techniczne 1 Gbps Za pośrednictwem infolinii Home Business Services

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin obowiązuje od 26.08.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Obowiązuje od 03.05.2014 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe,

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo