Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.)"

Transkrypt

1 Duma Przedsiębiorcy 1/5 Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.) 1 1. Niniejszy Regulamin określa promocyjne warunki, na jakich otwiera i prowadzi na rzecz Klienta Rachunek rozliczeniowy Firma to Ja, oraz warunki, na jakich Home Business Services Sp. z o.o. oferuje Klientom usługę polegającą na udostępnieniu przestrzeni dyskowej na stronę internetową wraz z możliwością rejestracji domeny oraz usługę utrzymania tej strony. 2. Promocja Moje WWW dostępna jest w oddziałach Idea Bank lub za pośrednictwem strony internetowej. 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a) Bank / Organizator Promocji Idea Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł (opłacony w całości); b) Domena unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany w ramach Usługi, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia; c) Home Business Services / Organizator Promocji Home Business Services Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Rodła 9, Szczecin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON , NIP ; d) Karta Płatnicza kartę płatniczą wydaną przez Bank do Rachunku na podstawie Umowy o Kartę Płatniczą; e) Klient / Uczestnik osobę fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity DzU z 2010 r. Nr 220, poz ze zm.); f) Nagroda nagrodę sfinansowaną przez Bank, tj. usługę udostępnienia przestrzeni dyskowej w celu stworzenia przez Klienta własnej strony WWW oraz usługę utrzymania tej strony. Pokrycie kosztów ww. usług przez Bank następuje w związku z korzystaniem przez Klienta z usług finansowych Banku. Otrzymanie Nagrody stanowi przychód podatkowy Klienta związany z jego działalnością gospodarczą; g) Obowiązkowy Okres Obowiązywania Umów / Okres Promocyjny okres 24 miesięcy od dnia przystąpienia przez Klienta do Promocji, w którym obowiązują Uczestnika Promocyjne warunki; h) Opłata karna opłatę ponoszoną przez Klienta w związku z niewypełnieniem przez niego zobowiązań wynikających z warunków Promocji; i) Promocja akcję promocyjną pod nazwą Moje WWW prowadzoną przez Bank we współpracy z Home Business Services, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, od dnia 9 sierpnia 2013 r. do dnia odwołania. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie przekazana za pośrednictwem stron internetowych i https:// hbscloud.com/regulaminy/; j) Platforma serwis internetowy, za pośrednictwem którego Uczestnik Promocji jest uprawniony do korzystania z usługi hostingu, rejestracji własnej strony internetowej i jej utrzymania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie świadczenia usług; k) Rachunek rachunek rozliczeniowy pod nazwą Konto Firma to Ja, prowadzony przez Bank na podstawie zawartej z Klientem Umowy o Rachunek; l) Regulamin Promocji niniejszy Regulamin Promocji Moje WWW ; m) Regulamin świadczenia usług Regulamin świadczenia usług przez Home Business Services dla Klientów dostępny na stronach i https://hbscloud.com/regulaminy/; n) Rejestracja Usługi akceptację przez Klienta formularza rejestracyjnego podczas rozmowy z pracownikiem serwisu bankowości telefonicznej; o) Rejestracja Nazwy Domeny umowę, na mocy której Home Business Services pozyskuje nazwę domeny internetowej w imieniu i na rzecz Klienta; p) Umowa o Rachunek umowę o prowadzenie rachunku rozliczeniowego Konto Firma to Ja, zawartą pomiędzy Bankiem a Klientem; q) Umowa o Kartę umowę o debetową kartę płatniczą, na podstawie której to umowy Bank wydaje karty płatnicze oraz rozlicza operacje wykonywane przy ich użyciu w ciężar Rachunku, zawartą pomiędzy Bankiem a Klientem; r) Umowa o Korzystanie z Usług Bankowości Elektronicznej umowę, na podstawie której Bank udostępnia Klientowi możliwość korzystania z Bankowości Elektronicznej, zawartą pomiędzy Bankiem a Klientem; s) Umowa z Home Business Services umowę o świadczenie Usługi zawartą między Uczestnikiem i Home Business Services; zawarcie umowy następuje z dniem akceptacji przez Użytkownika formularza rejestracyjnego; t) Usługa usługę polegającą na udostępnieniu hostingu na stronę internetową stworzoną przy użyciu kreatora WWW wraz z możliwością rejestracji wybranej własnej Domeny.pl oraz usługą jej utrzymania na warunkach promocyjnych. Klienci korzystający z Usługi uprawnieni są do korzystania z Usługi na zasadach wynikających z udostępnionego przez Home Business Services Regulaminu świadczenia usług, z uwzględnieniem promocyjnych warunków wynikających z niniejszego Regulaminu Promocji; u) Wpływ na Rachunek łączną kwotę wpływu środków z rachunków prowadzonych w innych bankach oraz wpłat gotówkowych na Rachunek w danym miesiącu kalendarzowym; v) Wniosek Promocyjny wniosek o przystąpienie do promocji stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Promocji Do Promocji może przystąpić Uczestnik, który w czasie trwania Promocji spełni łącznie następujące warunki: a) złoży Wniosek Promocyjny o przystąpienie do Promocji, według wzoru wskazanego przez Bank, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, b) zawrze z Bankiem Umowę o Rachunek, c) zawrze z Bankiem Umowę o Kartę, d) zawrze z Bankiem Umowę o Korzystanie z Usług Bankowości Elektronicznej. 2. O uczestnictwie w Promocji decyduje data wypełnienia i złożenia Wniosku Promocyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. 3. W wypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik nie zostaje objęty Promocją. 4. Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem do Promocji zapoznać się z regulaminami dostępnymi w oddziałach Banku i na stronie internetowej : a) Regulaminem świadczenia usług, b) Regulaminem prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Uczestnik po przystąpieniu do Promocji zobowiązuje się do: a) utrzymywania comiesięcznych (każdego miesiąca kalendarzowego) Wpływów na Rachunek w wysokości minimum 1000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) przez Obowiązkowy Okres Obowiązywania Umów. Warunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za spełniony przez Uczestnika zarówno wtedy, gdy dokona on przelewu / wpłaty gotówkowej jednorazowej, jak i wtedy, gdy w okresie miesiąca kalendarzowego suma przelewów / wpłat gotówkowych wyniesie 1000,00 PLN (jeden tysiąc złotych), b) dokonywania comiesięcznych (każdego miesiąca kalendarzowego) transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty Płatniczej na kwotę nie niższą niż 500,00 PLN (pięćset złotych) przez Obowiązkowy Okres

2 Duma Przedsiębiorcy 2/5 Obowiązywania Umów. Transakcje bezgotówkowe przy użyciu Karty Płatniczej muszą zostać rozliczone (zaksięgowane) w danym miesiącu kalendarzowym. 2. Bank dokonuje analizy wpływów na Rachunek i wykonanych przy użyciu Karty Płatniczej transakcji bezgotówkowych, rozliczonych na Rachunku Klienta, w okresach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. 3. Przy dokonywaniu przez Bank analizy zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit. a i b powyżej, nie jest brany pod uwagę miesiąc, w którym Uczestnik przystąpił do Promocji. 4. W razie niewypełnienia przez Klienta w danym miesiącu kalendarzowym któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 lit. a i b powyżej, Bank podwyższy opłatę za prowadzenie Rachunku o 14,99 PLN w stosunku do opłaty aktualnie obowiązującej w Tabeli Opłat i Prowizji właściwej dla Rachunku. Podwyższona opłata za prowadzenie Rachunku będzie pobierana w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nie zostały spełnione przez Klienta warunki, o których mowa w ust. 1 lit. a i b powyżej. 5. Od 13. (trzynastego) miesiąca obwiązywania Okresu Promocyjnego: a) podwyższy opłatę za prowadzenie Rachunku o 14,99 PLN w stosunku Rachunku, b) w wypadku niewypełnienia przez Klienta w danym miesiącu kalendarzowym któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 lit. a i b, podwyższy opłatę za prowadzenie Rachunku o 29,99 PLN w stosunku Rachunku. 6. Klient zobowiązuje się do nierozwiązywania Umowy o Rachunek, Umowy o Kartę Płatniczą oraz Umowy o Korzystanie z Usług Bankowości Elektronicznej przez Obowiązkowy Okres Obowiązywania Umów. 7. Rozwiązanie przez Klienta którejkolwiek z umów, o których mowa w ust. 6 powyżej, w Obowiązkowym Okresie Obowiązywania Umów jest tożsame z odstąpieniem przez Uczestnika od Promocji. 8. W wypadku rozwiązania przez Klienta którejkolwiek z umów, o których mowa w ust. 6 powyżej, przed dniem wydania Nagrody Bank obciąży Rachunek Uczestnika kwotą Opłaty za prowadzenie rachunku zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji właściwą dla Rachunku. 9. W wypadku rozwiązania przez Klienta którejkolwiek z umów, o których mowa w ust. 6 powyżej, po dniu wydania Nagrody Bank obciąży Rachunek Uczestnika kwotą Opłaty Karnej w wysokości 20,00 PLN za każdy miesiąc kalendarzowy pozostały do upływu Obowiązkowego Okresu Obowiązywania Umów. 10. Opłata Karna zostanie pobrana przez Bank ze środków zgromadzonych na Rachunku Uczestnika bezpośrednio poprzez obciążenie tego Rachunku. 11. Opłata Karna nie jest należna w wypadku, gdy Uczestnik nie otrzymał Nagrody lub zrezygnował z Promocji przed dniem otrzymania Nagrody, z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej. 12. Po upływie Okresu Promocyjnego Bank: a) podwyższy opłatę za prowadzenie Rachunku o 14,99 PLN w stosunku Rachunku, b) w wypadku niewypełnienia przez Klienta w danym miesiącu kalendarzowym któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 lit. a i b, podwyższy opłatę za prowadzenie Rachunku o 29,99 PLN w stosunku Rachunku. 13. Uczestnik może posiadać tylko jeden Rachunek objęty Promocją Za spełnienie wszystkich warunków przystąpienia do niniejszej Promocji opisanych w 2 i 4 ust. 7 Uczestnik ma prawo otrzymać Nagrodę. Szczegółowy opis Nagrody zawarty jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Nagrodą dla Uczestnika, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 2 i 4 ust. 7 poniżej, jest sfinansowanie przez Bank i udostępnienie przez Home Business Services przestrzeni dyskowej w celu stworzenia własnej strony WWW oraz usługa jej utrzymania na warunkach promocyjnych przez Obowiązkowy Okres Obowiązywania Umów. Rynkowa wartość nagrody wynosi 600,00 PLN netto. 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju lub wypłaty pieniężnej wartości Nagrody. 4. Uczestnik jest uprawniony do Rejestracji Nazwy Domeny w ramach Rejestracji Usługi pod warunkiem, że Nazwa Domeny nie była uprzednio zarejestrowana. Uczestnik dokona Rejestracji Nazwy Domeny drogą telefoniczną (akceptacja formularza rejestracyjnego) podczas rozmowy z pracownikiem serwisu bankowości telefonicznej prowadzonej przez Bank, potwierdzającej złożenie wniosku o przystąpienie do Promocji, poprzez podanie wszystkich danych niezbędnych do zarejestrowania Domeny. 5. Niezwłocznie po akceptacji Rejestracji Usługi na adres Uczestnika wskazany we Wniosku Promocyjnym przekazywane są informacje o danych dostępowych do Platformy umożliwiającej korzystanie z Nagrody, w postaci adresu domenowego, loginu i hasła służących do logowania się w strefie z chronionym dostępem. 6. Dostęp do logowania się w strefie z chronionym dostępem służy zapoznaniu się Uczestnika z funkcjonowaniem usługi i jest aktywny przez okres maksymalnie 14 dni kalendarzowych. 7. Uczestnik uzyska pełny dostęp do Usługi po dokonaniu minimum 3 (trzech) transakcji bezgotówkowych na dowolną kwotę przy użyciu Karty Płatniczej wydanej do Rachunku. 8. Informacja o uzyskaniu pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, przekazana zostanie przez Bank Uczestnikowi w formie potwierdzenia telefonicznego przez pracownika serwisu bankowości telefonicznej prowadzonego przez Bank. 9. Uzyskanie przez Uczestnika pełnego dostępu do Usługi jest równoznaczne z przekazaniem przez Bank Nagrody. 10. Niedokonanie przez Uczestnika transakcji, o których mowa w ust. 7 powyżej, w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia Rejestracji Nazwy Domeny skutkować będzie powrotem Domeny do puli nazw wolnych i umożliwi innemu podmiotowi jej zarezerwowanie. W wypadku rezerwacji Domeny przez inny podmiot Uczestnik nie będzie miał możliwości zarejestrowania tej samej Domeny po raz kolejny. 11. Upływ terminu, o którym mowa w ust. 10 powyżej, wiąże się z koniecznością ponownej Rejestracji Nazwy Domeny w ramach Rejestracji Usługi, z zastrzeżeniem ust. 10 powyżej. 12. Niedokonanie przez Uczestnika transakcji, o których mowa w ust. 7 powyżej, w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia ponownej Rejestracji Nazwy Domeny jest równoznaczne z rezygnacją z Promocji. 13. W wypadku rezygnacji przez Uczestnika z Promocji na skutek zdarzeń opisanych w ust. 12 powyżej Rachunek założony w związku z zamiarem przystąpienia do Promocji nie zostaje objęty Promocją, a Bank jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o ten Rachunek. 14. W wypadku nieobjęcia Rachunku Promocją Uczestnika obwiązują Tabela Opłat i Prowizji oraz Tabela Oprocentowania aktualnie obowiązujące dla rachunku Firma to Ja, dostępne na stronie i w każdym oddziale Banku. 15. Po zakończeniu Okresu Promocyjnego Uczestnik może wypowiedzieć umowy zawarte z Bankiem bez ponoszenia Opłaty Karnej. 16. W wypadku wypowiedzenia umów, o których mowa w 2 ust. 1 pkt b d, Uczestnik zobowiązany jest poinformować Home Business Services o tym fakcie w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wypowiedzenia umów poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną, tj. na adres Z dniem upływu okresu wypowiedzenia umów, o których mowa w 2 ust. 1 pkt b d, Uczestnik jest związany tylko Umową z Home Business Services. 18. W wypadku, o którym mowa w ust. 17 powyżej, Uczestnik przestaje być objęty Promocją i obowiązują go warunki cenowe określone przez Home Business Services. Uczestnik Promocji może w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą z Home Business Services. Zasady rozwiązywania umowy z Home Business Services są określone w Regulaminie świadczenia usług dostępnym na stronach i https://hbscloud.com/regulaminy/.

3 Duma Przedsiębiorcy 3/ Dane Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej Promocji, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) (dalej: Ustawa o ochronie danych osobowych). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Bank. 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji bezpośrednio do Home Business Services, na adres Home Business Services Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Rodła 9, Szczecin. Szczegółowy opis postępowania reklamacyjnego zawarty jest w Regulaminie świadczenia usług dostępnym na stronach www. ideabank.pl i https://hbscloud.com/regulaminy/. 2. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane na piśmie pod adresem:,,, z dopiskiem Reklamacja Promocja «Moje WWW», lub za pośrednictwem oddziałów Banku. 3. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W razie negatywnego dla Uczestnika rozstrzygnięcia reklamacji o wyniku tego postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym lub w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem. 5. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w oddziałach Banku i na stronie internetowej. 2. Niniejszy Regulamin oraz Regulamin świadczenia usług są jedynymi dokumentami określającymi szczegółowe zasady Promocji. 3. Uczestnicy Promocji związani są postanowieniami umów zawartych z Bankiem i Home Business Services. 4. Do Rachunku mają zastosowanie: Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych oraz Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 5. Do umowy z Home Business Services mają zastosowanie Umowa o świadczenie usług hostingowych oraz Regulamin świadczenia usług. 6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Bank i Home Business Services.

4 Duma Przedsiębiorcy 4/5 WNIOSEK PROMOCYJNY O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI IDEA BANK SA POD NAZWĄ MOJE WWW Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Moje WWW Dane Klienta: Pan / Pani prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w NIP REGON Niniejszym oświadczam, że: 1. wyrażam wolę przystąpienia do Promocji Moje WWW organizowanej przez spółkę działającą pod firmą z siedzibą w Warszawie, na warunkach określonych w Regulaminie Promocji Moje WWW, 2. zapoznałem/am się z Regulaminem Promocji Moje WWW, 3. zapoznałem/am się z obowiązującymi w Promocji Moje WWW Tabelą Opłat i Prowizji oraz Tabelą Oprocentowania, 4. zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług przez Home Business Services dla Klientów, 5. akceptuję w całości postanowienia zawarte w ww. regulaminach, 6. wyrażam zgodę na udostepnienie przez moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku firmie Home Business Services Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Rodła 9, Szczecin, w celu realizacji niniejszej Promocji. Jednocześnie oświadczam, że przed przystąpieniem do Promocji Moje WWW otrzymałem/am ww. regulaminy oraz obowiązujące w ramach Promocji Tabelę Opłat i Prowizji oraz Tabelę Oprocentowania. Zgodnie z Regulaminem Promocji Moje WWW upoważniam z siedzibą w Warszawie do przekazania Home Business Services Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Rodła 9, Szczecin, informacji w zakresie potwierdzenia zawarcia przeze mnie Umowy o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych, jak i informacji o wypowiedzeniu tej umowy. PODPIS! Miejscowość, data i czytelny podpis Klienta KLIENT Data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej przez Bank doradca Potwierdzam własnoręczność podpisów BANK

5 Duma Przedsiębiorcy 5/5 SPECYFIKACJA NAGRODY Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji Moje WWW. OPIS HOSTING WWW Okres Pojemność konta Roczny pakiet transferu 24 miesiące 5 GB 6000 GB Bazy danych MySQL 10 Bazy danych PostgreSQL 0 Autoinstalator aplikacji Do 10 aplikacji Certyfikat SSL - Publiczny indywidualny adres IPv4 Publiczna indywidualna pula adresowa IPv6 Backup Co 24 h Monitoring online - Szybkość łącza serwera Konta na serwerze FTP Kreator WWW Możliwość dowolnego podziału powierzchni Możliwość rejestracji własnej domeny Pakiet skryptów CGI Możliwość umieszczania własnych skryptów CGI i PHP Panel administracyjny Wsparcie techniczne 1 Gbps Za pośrednictwem infolinii Home Business Services

Regulamin Promocji Mój Sklep Online (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.)

Regulamin Promocji Mój Sklep Online (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/5 Regulamin Promocji Mój Sklep Online (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.) 1 1. Niniejszy Regulamin określa promocyjne warunki, na jakich otwiera i prowadzi na rzecz Klienta Rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 350 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 350 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 350 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 350 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 300 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Promocja trwa od dnia 2 grudnia 2011 roku do dnia 15 kwietnia 2012 roku

1. Promocja trwa od dnia 2 grudnia 2011 roku do dnia 15 kwietnia 2012 roku Regulamin promocji Nowe ekonto z Internetem za 0 zł I Organizator promocji 1. Promocja Nowe ekonto z Internetem za 0 zł zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank - BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Płać kartą w ramach Pakietu Plan Agro/Agro Lider i zarabiaj

Regulamin Promocji Płać kartą w ramach Pakietu Plan Agro/Agro Lider i zarabiaj Regulamin Promocji Płać kartą w ramach Pakietu Plan Agro/Agro Lider i zarabiaj I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady przeprowadzenia promocji

Bardziej szczegółowo

1. Do udziału w Promocji uprawniony będzie Klient, który spełnieni łącznie następujące warunki:

1. Do udziału w Promocji uprawniony będzie Klient, który spełnieni łącznie następujące warunki: Regulamin Promocji Pozyskaj dotację dla przedsiębiorców (wprowadzony w dniu 17.08.2016 r.) 1 1. Regulamin określa zasady oraz warunki Promocji Pozyskaj dotację dla Klientów. 2. Regulamin obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r.

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development Łódź, Grudzień 2016 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Organizator Promocji...3 3. Definicje...3 4. Uczestnictwo w Promocji...3 5. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zyskuj z ekontem, zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development Łódź, Grudzień 2016 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Organizator Promocji...3 3. Definicje...3 4. Uczestnictwo w Promocji...3 5. Czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Mieszkaj Bezpiecznie (dalej Promocja ) jest Open Finance S.A., z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.04.2016 r.

Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.04.2016 r. Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.04.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 900 zł na ZUS z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE 1. Organizator Promocji 1. Promocja ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości. Obowiązuje od 29.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości. Obowiązuje od 29.01.2016 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości Obowiązuje od 29.01.2016 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 900 zł na ZUS z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok 1. Organizator Promocji 1. Promocja Spotify w prezencie na rok, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie 1. Organizator Promocji Organizatorem Promocji Kieruj się na oszczędzanie jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej

REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej 1. 1. Niniejsza Promocja prowadzona pod nazwą W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej (dalej Promocja) nie jest grą losową ani zakładem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze I. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze (zwanej dalej: Program) jest Santander Consumer Bank S.A z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji Regulamin Wybieram to, co lubię 1. Organizator Promocji 1. Promocja Wybieram to, co lubię zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem taniej na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem taniej na Allegro zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji OC/AC w mbanku. Zatankuj i w drogę

Regulamin Promocji OC/AC w mbanku. Zatankuj i w drogę Regulamin Promocji OC/AC w mbanku. Zatankuj i w drogę REGULAMIN PROMOCJI OC/AC w mbanku. Zatankuj i w drogę 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja OC/AC w mbanku. Zatankuj i w drogę zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej. Karta za kartę Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy. Definicje i wyjaśnienia

Regulamin Sprzedaży premiowej. Karta za kartę Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy. Definicje i wyjaśnienia Regulamin Sprzedaży premiowej Karta za kartę - 30 Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Sprzedaży premiowej Karta za kartę - 30 organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Poznań, marzec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro. Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r.

Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro. Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r. Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r. REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem zyskuj na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem zyskuj na Allegro

Bardziej szczegółowo

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb REGULAMIN PROMOCJI UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZNIE Z BONUSEM. 1. ORGANIZATORZY PROMOCJI Organizatorami promocji ubezpieczeń Ubezpieczenie z bonusem ( Promocja ) stanowiącej sprzedaŝ premiową z nagrodami, o której

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Sklep internetowy czeka na Ciebie 1. ORGANIZACJA

REGULAMIN PROMOCJI Sklep internetowy czeka na Ciebie 1. ORGANIZACJA REGULAMIN PROMOCJI Sklep internetowy czeka na Ciebie 1. ORGANIZACJA 1. Organizatorem Promocji Sklep internetowy czeka na Ciebie (zwana dalej: Promocją ) stanowiącej sprzedaż premiową z nagrodami, o której

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Money Mania 4 (dalej Akcja ) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank 1 ORGANIZATOR 1.1 Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz

Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady przeprowadzenia Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz ( Promocja

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI E-sklep z Home.pl 1. ORGANIZATORZY PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI E-sklep z Home.pl 1. ORGANIZATORZY PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI E-sklep z Home.pl 1. ORGANIZATORZY PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji E-sklep z Home.pl (zwana dalej: Promocją ) stanowiącej sprzedaż premiową z nagrodami, o której mowa w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Powrót Franka

Regulamin Promocji Powrót Franka Regulamin Promocji Powrót Franka I Organizator 1. Promocja organizowana jest przez BRE Bank S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Ubezpieczenia nawet o 200 złotych taniej

Regulamin Promocji. Ubezpieczenia nawet o 200 złotych taniej Regulamin Promocji Ubezpieczenia nawet o 200 złotych taniej 1 Regulamin Promocji Ubezpieczenia taniej o 200 złotych 1 Organizator Promocji 1. Promocja Ubezpieczenia nawet o 200 złotych taniej, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty. Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl. 1. Organizator

Regulamin oferty. Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl. 1. Organizator Regulamin oferty Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl 1. Organizator 1. Organizatorem oferty Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl ( Oferta ) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje

Postanowienia Ogólne. Definicje 1 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Promocji ) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja Zimowy Pakiet Korzyści. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej I. Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank S.A. mbank z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO POLEĆ NAS SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ARKA 1 Definicje 1. Program: promocja skierowana do aktualnych i potencjalnych Klientów organizatora, umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Na dobry początek karty kredytowej VISA Comfort Santander Consumer Bank S.A.

Regulamin sprzedaży premiowej Na dobry początek karty kredytowej VISA Comfort Santander Consumer Bank S.A. Regulamin sprzedaży premiowej Na dobry początek karty kredytowej VISA Comfort Santander Consumer Bank S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem sprzedaży premiowej Na dobry początek dla Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 4/2016. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 4/2016. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 4/2016 Obowiązuje od 01.12.2016 r. do 28.02.2017 r. 1. Organizator Promocji 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów MŚP Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów MŚP Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10%

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie BONUS 10% (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych SME BNP Paribas Bank Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych SME BNP Paribas Bank Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Aktywni zyskują

Regulamin akcji promocyjnej Aktywni zyskują Regulamin akcji promocyjnej Aktywni zyskują ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Aktywni zyskują zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii jest Agora S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Program Rekomendacyjny Student poleca

Program Rekomendacyjny Student poleca Program Rekomendacyjny Student poleca 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej Student poleca zwanej dalej Programem jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI BEZKARNY ZYSK 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Bezkarny Zysk (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo