Nr 36 Lipiec Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7"

Transkrypt

1 Nr 36 Lipiec 2005 Spotkanie polskich województw z Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej str.2 Zaproszenie do sk³adania koncepcji podprojektów do Regionalnej Operacji Ramowej SMART realizowanej w ramach IW INTERREG IIIC Po³udnie str.2 86 milionów euro z UE na innowacje w szkoleniu zawodowym str.2 Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko str.6 str.7 str.7 str.8 str.8 Polscy rolnicy najlepiej skorzystali z unijnej pomocy! str.3 Komisja ostrzega konsumentów przed kosztem korzystania z telefonów komórkowych za granic¹ i zwraca uwagê na brak przejrzystoœci cen str.3 Europejski Instrument S¹siedztwa i Partnerstwa (EISP), posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, lipca 2005 roku str.3 Komisja otwiera debatê na temat szerokopasmowego dostêpu do Internetu str.4 Sta e w Komisji Europejskiej - sta e administracyjne str.4 Kultura 2000 str.8 Promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego str.9 Tempus III str.9 6 Program Ramowy str.10 6 Program Ramowy str.11 Media Plus str.12 Media Plus str.12 Konkurs dla producentów i stacji radiowych str.13 Nagroda UE zwi¹zana z dziedzictwem kulturowym - Nagrody Europa Nostra str Europejski Rok Mobilnoœ ci Pracowników str.5 Luksemburczycy za unijn¹ konstytucj¹ str.5 Nowa edycja programu Kultura 2000 na rok 2006 str.13 Minuta ciszy - jako wyraz solidarnoœci z Wielk¹ Brytani¹ str.5 Komisarz Danuta Huebner na spotkaniu z brukselskimi biurami regionów europejskich -7 lipca 2005 r. str sesja plenarna Komitetu Regionów 6 i 7 lipca 2005 r. w Brukseli str.6 ABC turysty w Unii Europejskiej str.14 1

2 Spotkanie polskich województw z Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej 18 lipca w Brukseli mia³o miejsce spotkanie poœwiêcone kwestiom wdra ania obecnej i programowania przysz³ej edycji Funduszy Strukturalnych. W spotkaniu udzia³ wziêli przedstawiciele KE, w tym nowy szef wydzia³u polskiego DG Regio Manfred Beschel wraz z pracownikami tego wydzia³u, dyr. Piotr uber z Ministerstwa Gospodarki i Pracy, szefowa Wydzia³u Polityki Regionalnej i Polityki Spójnoœci w Sta³ym Przedstawicielstwie RP przy UE Hanna Jahns, dyrektorzy departamentów Urzêdów Marsza³kowskich odpowiedzialni za programowanie i realizacjê programów europejskich na szczeblu regionalnym oraz przedstawiciele polskich województw w Brukseli. Celem spotkania by³o omówienie dotychczasowego wykorzystania unijnych œrodków, przyczyn trudnoœci w realizacji projektów, a tak e przedstawienie osobom odpowiedzialnym w Polsce za wdra anie funduszy zasad jakimi bêdzie kierowa³a siê Komisja w nowej perspektywie finansowej Spotkanie by³o równie okazj¹ do przedstawienia wszystkim zainteresowanym struktury zreorganizowanego wydzia³u w DG Regio odpowiadaj¹cego za realizacjê Funduszy Strukturalnych w Polsce. Bezpoœredni kontakt przyczyni siê do lepszej wspó³pracy miêdzy polskimi województwami a pracownikami Komisji Europejskiej odpowiedzialnymi za realizacjê Funduszy Strukturalnych. Przedstawiciel Komisji Europejskiej przedstawi³ informacjê na temat stanu prac nad szeregiem rozporz¹dzeñ dotycz¹cych FS i omówi³ Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dotycz¹ce Polityki Regionalnej a tak e zasady jakie bêd¹ obowi¹zywa³y przy nastêpnej edycji Funduszy Strukturalnych. Przedstawiono te orientacyjny bud et przeznaczony dla Polski w ramach Polityki Spójnoœci i Polityki Regionalnej. Wed³ug wstêpnych szacunków wyniesie on ok. 60 mld euro na lata Zaprezentowano punkt widzenia ró nych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej na Fundusze Strukturalne. Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Ochrony Œrodowiska Georges Kremlis omówi³ podstawowe za³o enia polityki europejskiej w dziedzinie ekologii i zasady realizowania projektów w ramach Funduszu Spójnoœci, natomiast Brigitte Lemoine z Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji przedstawi³a zasady pomocy publicznej przy realizacji programów rozwoju regionalnego. Edgar Thielmann przedstawi³ najwa niejsze projekty z zakresu infrastruktury drogowej, zaplanowane w Polsce jako fragment sieci transeuropejskich. Ta wymiana informacji i wiedza z pierwszej rêki powinna przys³u yæ siê skuteczniejszemu programowaniu i wdra aniu funduszy europejskich w polskich regionach. Zaproszenie do sk³adania koncepcji podprojektów do Regionalnej Operacji Ramowej SMART realizowanej w ramach Programu IW INTERREG IIIC Po³udnie Województwo Ma³opolskie, jako jeden z partnerów projektu SMART (Zrównowa one wspieranie procesów transformacji regionalnej), rozpoczyna realizacjê przedsiêwziêcia, które ma na celu przygotowanie programu wspó³pracy pomiêdzy czterema regionami europejskimi, stoj¹cymi przed wyzwaniem, jakie nios¹ ze sob¹ procesy transformacji. Regiony partnerskie, tj. Aragonia (Hiszpania), Saksonia (Niemcy), Zachodnia Macedonia (Grecja) i Ma³opolska, zdecydowa³y siê wspólnie d¹ yæ do osi¹gniêcia zrównowa onego rozwoju regionalnego, koncentruj¹c siê na nastêpuj¹cych tematach: 1. Zmiany gospodarcze zorientowane na przysz³oœæ 2. agodzenie spo³ecznych i ekologicznych skutków transformacji 3. Fundusze strukturalne. Nabór wniosków planowany jest na jesieñ br. (paÿdziernik/listopad), natomiast w chwili obecnej rozpoczyna siê pierwsza jego faza: nabór na koncepcje podprojektów. Obszerne informacje nt. projektu SMART oraz zasad realizacji w³asnych pomys³ów w jego ramach mo na znaleÿæ na stronie internetowej: Termin sk³adania wniosków: 15 wrzeœnia 2005 r. Ma³gorzata Fedas Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych UMWM Kraków, ul. Kordylewskiego11, p.302 Tel.: (12) , 86 milionów euro z UE na innowacje w szkoleniu zawodowym Komisja wybra³a 295 projektów z 31 krajów, które otrzymaj¹ dofinansowanie z programu Leonardo da Vinci, wspieraj¹cy wspó³pracê miêdzynarodow¹ w zakresie innowacji i poprawy jakoœci kszta³cenia zawodowego w Europie. Od roku 2000, z programu Leonardo da Vinci dofinansowanie otrzyma³o oko³o 1700 projektów, na ³¹czn¹ kwotê ponad 500 milionów euro. Poza dzia³aniami na rzecz mobilnoœci szkolonych osób, program Leonardo wspiera równie innowacyjne projekty pilota owe w wielu dziedzinach zwi¹zanych z kszta³ceniem zawodowym oraz szkoleniami. Obecnie wybrane projekty mieszcz¹ siê w nastêpuj¹cych tematach: - Tworzenie nowych instrumentów i dzia³añ na poziomie europejskim, krajowym i sektorowym; - Rozwój mo liwoœci kszta³cenia zawodowego; - Nauczanie oparte o wysokie technologie; - Produkcja materia³ów szkoleniowych dostosowanych do ró nych odbiorców; - Rozwój narzêdzi szkoleniowych dla e-learningu; - Szkolenie nauczycieli i trenerów. Projekty te przyczyni¹ siê zatem bezpoœrednio do rozwoju dobrze funkcjonuj¹cego europejskiego rynku pracy, z kwalifikacjami zawodowymi, które s¹ powszechnie rozpoznawane i uznawane oraz do poprawy systemów kszta³cenia zawodowego i sposobu pracy w ca³ej Europie. Projekty w programie Leonardo da Vinci wybierane s¹ na podstawie wezwania do sk³adania projektów. Termin sk³adania wniosków do rundy aplikacyjnej na 2006 rok mija 30 wrzeœnia Pe³ne informacje na stronie: ew/leonardo2_en.html 2

3 Polscy rolnicy najlepiej skorzystali z unijnej pomocy! Polscy rolnicy najlepiej potrafi¹ korzystaæ z unijnej pomocy i skorzystali z niej bardziej ni nasi s¹siedzi. Nasz kraj do³¹czy³ do grona pañstw, które z importerów netto produktów rolnych sta³y siê eksporterami netto. Polski eksport rolny zwiêkszy³ siê nie tylko na rynki starej Unii, ale tak e na Wêgry, S³owacjê i do Czech. Wies³aw Zapêdowski, wiceminister rolnictwa twierdzi, i wysoki eksport utrzymuje siê, a ujemny bilans mamy tylko w handlu wieprzowin¹. Wszystkie prognozy dotycz¹ce eksportu mówi¹ o dalszym jego wzroœcie. Op³acalnoœæ rolnictwa w Polsce zwiêkszy³a siê o 8,2% (na Wêgrzech spad³a a o 14%). Powoli poprawiaj¹ swoj¹ sytuacjê finansow¹ rolnicy litewscy i czescy. Natomiast S³owacy w akcie desperacji wyrzucaj¹ na drogi importowane z Polski warzywa i owoce. Z ocen Komisji Europejskiej wynika, e do 2011 roku dziêki mechanizmom wspólnej polityki rolnej dochody rolników w 10 nowych pañstwach wzrosn¹ œrednio o 126%. Najwiêcej maj¹ jednak zyskaæ Polacy. Wiêcej informacji: w w w. e u r o. p a p. p l / c g i - bin/wapp.pl?grupa=12&id=69213&lista=0 Komisja ostrzega konsumentów przed kosztem korzystania z telefonów komórkowych za granic¹ i zwraca uwagê na brak przejrzystoœci cen Wraz ze zbli aj¹cym siê szczytem sezonu urlopowego Komisja Europejska ostrzega konsumentów przed wysokim kosztem korzystania z telefonów komórkowych podczas pobytu za granic¹. Op³aty te, znane jako op³aty za roaming miêdzynarodowy, ju od pewnego czasu budz¹ niepokój Komisji oraz krajowych organów regulacyjnych. Korzystanie z telefonu komórkowego podczas urlopu za granic¹ mo e wci¹ prowadziæ do bardzo przykrych niespodzianek", ostrzega Viviane Reding, Komisarz ds. spo³eczeñstwa informacyjnego i mediów. Jestem przekonana, e znacznie wiêksze postêpy ze strony bran y s¹ nie tylko konieczne, ale te mo liwe. Musimy doprowadziæ do sytuacji, w której konsumenci bêd¹ mogli korzystaæ z lepszych ofert od tych, które s¹ obecnie na rynku. Roaming miêdzynarodowy to oferowana abonentom sieci komórkowych mo liwoœæ korzystania ze swoich telefonów podczas podró y zagranicznych. U ytkownicy mog¹ wykonywaæ i odbieraæ po³¹czenia korzystaj¹c z tego samego numeru co w swoim kraju. Aby by³o to mo liwe, operator sieci telefonii komórkowej musi zawrzeæ umowy roamingowe z operatorami w innych krajach. Ceny po³¹czeñ z krajem rodzinnym z zagranicy s¹ bardzo zró nicowane w obrêbie Unii Europejskiej i wynosz¹ od 58 eurocentów za minutê (z Cypru do Finlandii dla abonentów fiñskiej sieci) do 5,01 euro za minutê (z Malty do Polski dla abonentów polskich sieci). Odczuwaj¹ to szczególnie turyœci i podró uj¹cy w interesach. W celu zwiêkszenia konkurencji na rynkach roamingu miêdzynarodowego oraz przejrzystoœci cen dla konsumentów, pocz¹wszy od jesieni 2005 r. Komisja bêdzie publikowaæ na specjalnej stronie internetowej przyk³adowe taryfy detaliczne za roaming miêdzynarodowy oferowane przez operatorów w 25 Pañstwach Cz³onkowskich UE. Inicjatywê Komisji wspieraæ bêd¹ krajowe organy regulacyjne bran y telekomunikacyjnej, które bêd¹ koordynowaæ dzia³ania w zakresie przejrzystoœci taryf za roaming miêdzynarodowy pod auspicjami Europejskiej Grupy Regulatorów (ERG). Wiêcej informacji: mtg.pdf + MEMO/05/247 Europejski Instrument S¹siedztwa i Partnerstwa (EISP), Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, lipca 2005 roku Europejski Instrument S¹siedztwa i Partnerstwa (EISP), który zast¹pi obecne programy geograficzne i tematyczne obejmuj¹ce dane kraje s¹siaduj¹ce z UE, by³ tematem Posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego. Specyficzn¹ i innowacyjn¹ cech¹ Europejskiego Instrumentu S¹siedztwa i Partnerstwa (EISP) jest element wspó³pracy transgranicznej. W ramach tego elementu EISP sfinansuje wspólne programy przybli aj¹ce do siebie regiony Pañstw Cz³onkowskich i krajów partnerskich, posiadaj¹cych wspóln¹ granicê. Aspekty zewnêtrzne polityk wewnêtrznych, które objête s¹ obecnie okreœlonym instrumentem, zostan¹ w³¹czone do programów krajowych i wielokrajowych lub ujête w okreœlonym programie tematycznym. Spowoduje to radykalne uproszczenie procedur i znacz¹cy wzrost efektywnoœci. Zastosuje te podejœcie w znacznej mierze oparte na zasadach Funduszy Strukturalnych, takich jak wieloletnie programowanie, partnerstwo i wspó³finansowanie, przystosowane do specyfiki obszaru stosunków zewnêtrznych. Element wspó³pracy transgranicznej EISP bêdzie wspó³finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Parlament Europejski podkreœli³ w projekcie rezolucji [2004/2257 (INI)], e wspó³praca transgraniczna ma podstawowe znaczenie dla planowania regionalnego i rozwoju w Unii Europejskiej i z tego powodu nale y jej udzieliæ szerokiego wsparcia. Jednoczeœnie w tym dokumencie zwraca siê do Pañstw Cz³onkowskich, aby te promowa³y wykorzystanie Euroregionów jako narzêdzi wspó³pracy transgranicznej. Parlament zwróci³ siê do Komisji, aby ta zaprojektowa³a ramy prawne dla Euroregionów w Unii Europejskiej, w celu u³atwienia ich dzia³añ, usprawnienia procedur i zredukowania kosztów operacyjnych. Wezwa³ równie do po³o enia kresu otaczaj¹cej Euroregiony niejasnoœci prawnej. Parlament podkreœli³ potrzebê priorytetowego potraktowania zlikwidowania nierównoœci wystêpuj¹cych pomiêdzy regionami w nowych i starych Pañstwach Cz³onkowskich. Wezwa³ równie, aby Euroregiony uznane zosta³y za idealn¹ strukturê do wdra ania i zarz¹dzania Europejskim Instrumentem S¹siedztwa i Partnerstwa. W koñcowej czêœci rezolucji PE zwróci³ siê do Komisji, aby ta 3

4 ustanowi³a instrument, który pozwoli³by na okreœlenie wp³ywu, jaki Euroregiony wywieraj¹ na politykê spójnoœci, a tak e na dokonanie obiektywnej oceny przeszkód, jakie napotyka na swojej drodze. W czasie posiedzenia w dniu 11 lipca br. Komisja rozpatrzy³a projekt sprawozdania w zakresie realizacji powy szej rezolucji. Komisja otwiera debatê na temat szerokopasmowego dostêpu do Internetu Komisja Europejska og³osi³a konsultacje publiczne dotycz¹ce dzia³añ, które powinny zostaæ podjête, aby umo liwiæ regionom ze s³ab¹ infrastruktur¹ lepszy dostêp do Internetu szerokopasmowego. Wszyscy zainteresowani, Pañstwa Cz³onkowskie, w³adze lokalne i regionalne s¹ zaproszeni do przedstawienia swojego punktu widzenia na ten temat. Sieci komunikacji i radiodystrybucji szerokopasmowej przybli aj¹ wszystkim gospodarkê cyfrow¹ i stanowi¹ nowy kierunek dla kreatywnoœci, wzrostu i tworzenia miejsc pracy. U³atwiaj¹ równie wspó³pracê transgraniczn¹ oraz powstawanie wspólnoty interesów niezale nie od ich po³o enia geograficznego. Szerokopasmowe po³¹czenia internetowe znajduj¹ siê w pe³nym rozwoju, konkurencja powoduje zmniejszenie ich kosztów dla u ytkowników. Unia Europejska liczy obecnie 40 milionów linii szerokopasmowych, czyli o 70% wiêcej ni rok wczeœniej. Jednak e ich rozwój na terenach peryferyjnych i mniej zaludnionych jest hamowany przez wysokie koszty. Dokument roboczy Komisji opublikowany 14 lipca pokazuje ewolucjê rynku szerokopasmowego na terenach wiejskich w UE-15 oraz EOG. T³umaczy on aspekty pozytywne i negatywne podjêtych inicjatyw w dziedzinie rozwoju Internetu szerokopasmowego, opisuje dostêpne technologie i przytacza przyk³ady projektów finansowanych przez w³adze publiczne. W zwi¹zku z tym nasuwa siê stwierdzenie, e pozostawienie rozwoju dostêpu szerokopasmowego do Internetu si³om rynku spowodowa³oby opóÿnienie w tym wzglêdzie terenów peryferyjnych i s³abo zaludnionych. Dokument proponuje dwa kierunki dzia³añ: - Wzmocnienie krajowych strategii w dziedzinie dostêpu do Internetu szerokopasmowego; - Poprawa wymiany dobrych praktyk, szczególnie poprzez zbieranie i przekazywanie informacji dotycz¹cych projektów zwi¹zanych z rozprzestrzenianiem szerokiego pasma. Aby uczestniczyæ w debacie: l_divide/index_en.htm Wiêcej informacji o mapie drogowej i2010: _en.htm Sta e w Komisji Europejskiej - sta e administracyjne Dwa razy do roku Komisja organizuje sta e trwaj¹ce od trzech do piêciu miesiêcy, adresowane do absolwentów ze szkó³ wy szych i pracowników sektora publicznego. Sta e rozpoczynaj¹ siê 1 marca (termin sk³adania aplikacji: 1 wrzeœnia) i 1 paÿdziernika (termin sk³adania aplikacji: 1 marca) ka dego roku. Celem sta y jest w szczególnoœci: - dostarczenie sta ystom praktycznej wiedzy na temat dzia³ania departamentów Komisji; - umo liwienie im zdobycia osobistego doœwiadczenia poprzez kontakty w ramach codziennej pracy; - umo liwienie im poszerzenia i praktycznego zastosowania wiedzy nabytej w czasie studiów lub w toku dotychczasowej kariery. Czêœæ okresu sta u mo na przeznaczyæ na przygotowanie podyplomowej pracy naukowej lub pracy akademickiej. Kryteria selekcji: - kandydaci to absolwenci wy szych uczelni lub osoby posiadaj¹ce dyplomy równowa ne do dyplomu ukoñczenia studiów nadawanego po zrealizowaniu pe³nego programu nauki, lub/ pracownicy sektora publicznego, o ile posiadaj¹ dyplom ukoñczenia studiów lub równowa ny dokument, lub o ile przepracowali co najmniej trzy lata na stanowisku doradczym. Sta yœci: nie mog¹ mieæ wiêcej ni trzydzieœci lat; musz¹ w stopniu bardzo dobrym znaæ jeden z jêzyków Wspólnoty i posiadaæ zadowalaj¹c¹ znajomoœæ innego jêzyka Wspólnoty. Sta yœci s¹ w zasadzie wybierani spoœród obywateli Pañstw Cz³onkowskich Wspólnot Europejskich, chocia istnieje mo liwoœæ przyjêcia ograniczonej liczby osób spoza tych pañstw. Sta ysta mo e otrzymaæ grant szkoleniowy. Wysokoœæ grantu wynosi obecnie 800 euro za miesi¹c szkolenia plus 200 euro miesiêcznie dla osób zamê nych/ onatych, których ma³ onkowie nie s¹ zatrudnieni i nie otrzymuj¹ wynagrodzenia. Dostêpny jest dodatek na pozostaj¹ce na utrzymaniu dzieci, jak równie dodatek dla niepe³nosprawnych sta ystów. DG EAC D.2 -Training Office DG Education and Culture European Commission rue de la Loi 200, B-1049 Brussels Tel.: , fax: Nagroda UE zwi¹zana z dziedzictwem kulturowym - Nagrody Europa Nostra Celem przyznawania tej dorocznej nagrody jest publiczne wyra enie uznania inicjatywom oraz umiejêtnoœciom osób i/lub organizacji w zakresie zachowywania i podniesienia wartoœci dziedzictwa kulturowego (architektury i zwi¹zanego z ni¹ dziedzictwa ruchomego, archeologii, krajobrazu kulturowego). Program Nagrody Unii Europejskiej z zakresu Dziedzictwa Kulturowego zosta³ ustanowiony przez Komisjê Europejsk¹ w 2002 r. jako czêœæ programu Kultura Europa Nostra, ogólnoeuropejska federacja na rzecz dziedzictwa kulturowego, zosta³a ustanowiona organizacj¹ odpowiedzialn¹ za wdra anie tego programu. Cele programu s¹ nastêpuj¹ce: - promowanie wysokich standardów praktyk konserwatorskich; - stymulowanie wymiany wiedzy i doœwiadczenia w ca³ej Europie; - zachêcanie do podejmowania dalszych wysi³ków poprzez prezentacjê przyk³adów. Cele te zostan¹ osi¹gniête przez wyra anie publicznego uznania inicjatywom i najkorzystniejszym rozwi¹zaniom tworzonym przez osoby lub organizacje i przyczyniaj¹cym siê do zachowywania i podnoszenia wartoœci dziedzictwa kulturowego Europy. 4

5 Nagrody przyznane bêd¹ w ka dej z nastêpuj¹cych kategorii: 1. Wyró niaj¹cy siê projekt z dziedziny: - Dziedzictwa architektonicznego, które zachowa swój pierwotny charakter lub bêdzie wykorzystywane jako atrakcja kulturalna i edukacyjna dostêpna zwiedzaj¹cym. Budynek lub kompleks budynków musi byæ publicznie dostêpny. - Zachowania/podniesienia wartoœci krajobrazu kulturowego przy jednoczesnym zachowaniu jego oryginalnego charakteru historycznego i kulturowego. - Konserwacji/restauracji prywatnych lub publicznych kolekcji dzie³ sztuki udostêpnianch publicznie. - Zachowania i/lub podniesienia wartoœci terenu odkryæ archeologicznych, dostêpnego dla szerokiej publicznoœci. 2. Wyró niaj¹ce siê badania z dziedziny zachowania i/lub podniesienia wartoœci dziedzictwa kulturowego (np. budynku, kompleksu budynków, krajobrazu kulturowego, terenu odkryæ archeologicznych) udostêpnionego szerokiej publicznoœci. 3. Us³ugi dotycz¹ce zachowania dziedzictwa kulturowego, œwiadczone przez osoby lub grupy osób. Wszystkie nagrodzone inicjatywy otrzymaj¹ certyfikat potwierdzaj¹cy rodzaj przyznanego im wyró nienia: nagrodê, medal lub dyplom. Nagroda pieniê na w wysokoœci euro zostanie przyznana najlepszym inicjatywom zg³oszonym w ka dej z szeœciu kategorii. Laureaci nagród oraz medali dostan¹ ma³¹ rzeÿbê z br¹zu. Dyplom otrzyma dalszych trzydzieœci projektów. Nagrodzone inicjatywy zostan¹ szeroko upowszechnione w Europie. Nagrody bêd¹ przyznawane obywatelom Europy (np. Specjaliœcie z dziedziny konserwacji i restauracji zabytków, w sensie naukowym, technicznym lub rzemieœlniczym) lub grupie sk³adaj¹cej siê ze specjalistów z dziedziny konserwacji i restauracji zabytków, w³aœcicieli, w³adz publicznych lub NGO. Nagrodzone projekty oraz osoby musz¹ pochodziæ z Austrii, Belgii, Bu³garii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Wêgier, Islandii, Irlandii, W³och, otwy, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, S³owacji, S³owenii, Hiszpanii, Szwecji, Turcji lub Wielkiej Brytanii. Terminy sk³adania projektów: 15 wrzeœnia 2005 (kategoria 1 i 3) i 1 sierpnia (kategoria 2) Heritage Awards Co-ordinator Europa Nostra Secretariat Lange Voorhout 35 NL-2514 EC The Hague Tel.: , fax: strona: Europejski Rok Mobilnoœci Pracowników Rok 2006 bêdzie europejskim rokiem mobilnoœci pracowników o podtytule w kierunku europejskiego rynku pracy. Inicjatywa ta ma na celu podniesienie œwiadomoœci oraz rozpowszechnienie informacji dotycz¹cych korzyœci p³yn¹cych zarówno z pracy za granic¹, jak i z podjêcia pracy w nowym zawodzie. Praca w innych pañstwach oraz przejœcie do innych sektorów umo liwia pracownikom zdobycie nowych umiejêtnoœci i doœwiadczeñ,co jest korzystne zarówno dla nich samych, jak i dla pracodawców. Równie wa n¹ kwesti¹ w zglobalizowane i zmieniaj¹cej siê gospodarce jest zdobywanie nowych kwalifikacji. We wrzeœniu zostan¹ og³oszone dwa konkursy z terminem sk³adania wniosków oko³o po³owy listopada. Z wynosz¹cego 6 mln euro rocznego bud etu, oko³o 4,3 mln euro zostanie przekazane na projekty maj¹ce na celu zwiêkszanie œwiadomoœci dotycz¹cej mobilnoœci pracowników. Reszta funduszy zostanie wydana na organizacjê wydarzeñ o du ej skali, takich jak maj¹ca siê odbyæ w czerwcu przysz³ego roku wiedeñska konferencja poœwiêcona mobilnoœci pracowników lub planowane na wrzesieñ przysz³ego roku Europejskie targi pracy, w ramach których lokalne targi pracy zostan¹ zorganizowane w niemal stu europejskich miastach. Planuje siê tak e przeprowadzenie kilku badañ wp³ywu mobilnoœci pracowników, podjête zostan¹ równie próby poprawy danych statystycznych dotycz¹cych kwestii mobilnoœci. Organizacji, która najbardziej przyczyni siê do mobilnoœci pracowników, zostanie przyznana nagroda europejska. Dzia³ania wspó³finansowane przez bud et wspólnotowy bêd¹ obejmowa³y organizacjê dni informacyjnych, projekty pilota owe, warsztaty, targi pracy, imprezy medialne i kulturalne zwi¹zane z tematyk¹ Roku, itp. Dofinansowanie bêdzie wynosi³o do 85% kosztów. Oficjalne og³oszenie europejskiego roku mobilnoœci pracowników odbêdzie siê w lutym 2006 r. Pytania mo na kierowaæ do: Jimmy Jamar, Komisja Europejska: Luksemburczycy za unijn¹ konstytucj¹ Luksemburczycy zaakceptowali w referendum konstytucjê Unii Europejskiej, oddaj¹c 56,52 proc. g³osów za tym dokumentem. Przeciwko konstytucji opowiedzia³o siê 43,48 proc. g³osuj¹cych. Luksemburg jest zatem drugim krajem, obok Hiszpanii, którego obywatele poparli w referendum traktat konstytucyjny UE. Luksemburg to jeden z najmniejszych krajów UE, ale po fiasku konstytucji we Francj i Holandii referendum w tym kraju nieoczekiwanie nabra³o znaczenia. Opowiedzenie siê Luksemburczyków za konstytucj¹ mo e spowodowaæ, e dokument ten nie zostanie jeszcze ca³kiem uœmiercony. Do g³osowania uprawnionych by³o ponad 200 tys. osób, czyli po³owa wszystkich mieszkañców. Udzia³ w referendum jest dla Luksemburczyków obowi¹zkowy. Minuta ciszy - jako wyraz solidarnoœci z Wielk¹ Brytani¹ Pracownicy instytucji europejskich wraz z Javierem Solan¹, wysokim przedstawicielem UE ds. polityki zagranicznej i Margot Wallstroem, wiceprzewodnicz¹c¹ Komisji Europejskiej, minut¹ ciszy dali w pi¹tek wyraz solidarnoœci z Wielk¹ Brytani¹. Kilkuset pracowników unijnych instytucji, Komisji Europejskiej i Rady UE wysz³o z pracy, by wspólnie, gromadz¹c siê na brukselskim rondzie im. Roberta Schumana, minut¹ ciszy zadeklarowaæ solidarnoœæ z ofiarami czwartkowych zamachów w Londynie. Komisarz Danuta Huebner na spotkaniu z brukselskimi biurami regionów europejskich - 7 lipca 2005 r. Spotkanie Komisarz ds. polityki regionalnej Unii Europejskiej z przedstawicielami regionów poœwiêcone by³o omówieniu Strategicznych Kierunków Wspólnoty w odniesieniu do polityki 5

6 spójnoœci na lata , który to dokument opublikowany zosta³ 6 lipca przez Komisjê, a spotkanie z biurami regionów rozpoczyna etap jego konsultacji z pañstwami cz³onkowskim. Trzy podstawowe kierunki polityki spójnoœci: Po pierwsze: uczynienie z Unii miejsca bardziej atrakcyjnego do inwestowania i pracy, czyli poprawa infrastruktury, zwiêkszenie œrodowiskowych funduszy na rozwój i zatrudnienie; Po drugie: wiedza i innowacja sprzyjaj¹ce rozwojowi - m.in. rozwojowi spo³eczeñstwa informacyjnego dla wszystkich; Po trzecie: wiêcej lepszych miejsc pracy - zwiêkszenie atrakcyjnoœci miejsc pracy, zwiêkszenie zatrudnienia i modernizacja systemu socjalnego. Jednak, aby mo liwa by³a realizacja tej polityki, potrzebna jest ostateczna decyzja ws. bud etu Unii na lata Dlatego Komisarz ds. polityki regionalnej uwa a, e kompromis w sprawie unijnego bud etu powinien byæ osi¹gniêty mo liwie szybko. Jednoczeœnie Pani Komisarz da³a do zrozumienia, e nieprzyjêcie bud etu do grudnia znacznie utrudni wdra anie funduszy, szczególnie w nowych krajach cz³onkowskich. Przyjêcie Strategicznych Kierunków Wspólnoty na powinno przyœpieszyæ prace nad tworzeniem narodowych planów rozwoju i regionalnych programów operacyjnych w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich. Pani Komisarz podkreœli³a du ¹ rolê biur regionalnych w skutecznej realizacji polityki spójnoœci. Biura, które s¹ antenami regionu w Brukseli, przekazuj¹ wiele cennych informacji dot. polityki regionalnej. Poza tym dziel¹ siê wzajemnie doœwiadczeniami i dobrymi praktykami w wykorzystaniu funduszy. Pani Komisarz zapewni³a, e Komisja Europejska bêdzie chêtnie korzystaæ z informacji przekazywanych za poœrednictwem biur w Brukseli nt. sytuacji w regionach i postêpach we wdra aniu funduszy strukturalnych. 60. sesja plenarna Komitetu Regionów 6 i 7 lipca 2005 r. w Brukseli Marsza³ek Janusz Sepio³ wzi¹³ udzia³ w 60 Sesji Plenarnej Komitetu Regionów. Przy tej okazji spotka³ siê z Komisarz ds. polityki regionalnej Danut¹ Huebner oraz uczestniczy³ w spotkaniu polskich cz³onków Komitetu Regionów z ambasadorem RP przy UE Markiem Grel¹. G³ównym w¹tkiem spotkania by³y problemy zwi¹zane z wdra aniem funduszy strukturalnych na poziomie wojewódzkim oraz przedstawienia stanowiska województw w sprawie przysz³oœci funduszy strukturalnych w Polsce. Sesja Komitetu Regionów poœwiêcona by³a nowym regulacjom w zakresie pomocy publicznej w kontekœcie regionalnym, aktualnej sytuacji politycznej w UE oraz rozszerzeniu Unii o kolejne pañstwa. Obrady rozpoczê³y siê wyst¹pieniem brytyjskiego ministra ds. samorz¹du lokalnego Phila Wollasa, który przedstawi³ priorytety prezydencji brytyjskiej Unii Europejskiej. Kolejnym punktem by³o wyst¹pienie Komisarz ds. polityki regionalnej Danuty Huebner na temat obecnej sytuacji politycznej w Unii Europejskiej, potrzeby szerszego informowania obywateli oraz kontaktów miêdzyinstytucjonalnych miêdzy Komisj¹ a Komitetem Regionów. Komitet Regionów w trakcie obrad przyj¹³ opiniê dotycz¹c¹ procesu decentralizacji w rozszerzonej Unii Europejskiej. Pozosta³e przyjête przez KR opinie dotyczy³y nastêpuj¹cych kwestii: - Obywatelstwo Unii - Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie postêpów Turcji na drodze do cz³onkostwa w UE - Dokument strategiczny Komisji Europejskiej w sprawie postêpów w procesie rozszerzenia (Bu³garia) - Dokument strategiczny Komisji Europejskiej w sprawie postêpów w procesie rozszerzenia (Rumunia) - Nowa Agenda Spo³eczna ( ) - Wspólnotowe podejœcie do zarz¹dzania migracjami z przyczyn ekonomicznych - Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy publicznej - Wytyczne dotycz¹ce stosowania zasad pomocy publicznej w sektorze transportu lotniczego. Wiêcej informacji na stronie: Poszukiwanie partnerów do projektu Nature ParkTM/Smart & Parks (Developing Initiatives to Exploit the Potential of Natural Heritage for Regional Spatial Development in Rural Europe) w ramach Programu IW INTERREG IIIB CADSES Instytucja poszukuj¹ca: Province of Teramo (W³ochy) oraz Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Saksonia/Niemcy) Opis projektu: Celem projektu jest rozwój parków narodowych i krajobrazowych wiejskich terenów Europy. W pocz¹tkowej fazie projektu zostanie oceniony potencja³ zaanga owanych weñ obszarów chronionych pod k¹tem gospodarczego i spo³ecznego rozwoju regionów, w których s¹ ulokowane. Analiza, przeprowadzona w œcis³ej wspó³pracy z partnerami z poszczególnych regionów oraz pod kierunkiem naukowym zaanga owanych w projekt instytucji badawczych, dotyczyæ bêdzie g³ównie okreœlenia potencja³u dziedzictwa naturalnego wybranych obszarów pod katem mo liwoœci wypromowania produktów regionalnych. Jej efektem bêdzie opracowanie planu rozwoju i planu marketingowego dla ka dego z partnerskich obszarów chronionych. W kolejnym roku planowana jest realizacja projektów pilota owych, zidentyfikowanych w trakcie opracowywania ww. planów. Bêd¹ mog³y to byæ m.in. ma³e inwestycje (np. system oznakowania atrakcji), rejestracja znaków towarowych, akcje promocyjne w regionach. W ramach projektu powstanie strona internetowa s³u ¹ca promocji rezultatów projektu, planowana jest te organizacja dwóch konferencji miêdzynarodowych. Partnerzy ju zaanga owani w realizacjê projektu: Provincia de Rimini (W³ochy), Landkreis Muldental (Niemcy), Denkmalschmiede Höfgen (Niemcy), Schloss Trebsen (Niemcy), Municipality of Amfissa (Grecja), Ruse (S³owenia), Regional/National Auth. (Belgia), Vratchansky Balkan Park Administration (Bu³garia) i prawdopodobnie równie ECO Klagenfurt (Austria), Nova Gorica (S³owenia), IOER Dresden (Niemcy), Corvinus University (Wêgry) Poszukiwani partnerzy: parki krajobrazowe i narodowe, administracja lokalna i regionalna, NGO, instytucje naukowe I badawcze z obszaru objêtego Programem CADSES. 6

7 Szacowany bud et projektu: 1,5 mln euro Czas trwania projektu: kwiecieñ marzec 2008 Termin sk³adania wniosków: 29 lipca 2005 r. Za³¹czniki s¹ dostêpne na stronie: olpracy/lista+ogloszen/cadses.htm Haleh Lindqvist West Sweden Tel.: , fax: Daniel Wennerlund Tel. : Muscelli, Province of Teramo (W³ochy) Tel.: +39-(0) Trepte, Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Saksonia/Niemcy) Poszukiwanie partnerów do projektu Interregional Communication and Information Network - i-coin (Miêdzyregionalna Sieæ Informacji i Komunikacji), w ramach progamu Interreg IIIB - BSR Instytucja poszukuj¹ca: Gmina Svenljunga (Szwecja) Opis projektu: Projekt ma na celu budowê aktywnych spo³ecznoœci wiejskich maj¹cych dobr¹ ³¹cznoœæ z oœrodkami miejskimi i wzmocnienie poprzez to owocnych stosunków miêdzy wsi¹ a miastem. Poprzez u ycie ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) jako narzêdzia rozwoju regionalnego i lokalnego w rejonie Morza Ba³tyckiego, wspierany bêdzie równie rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego na obszarach wiejskich. Projekt skoncentrowany jest wokó³ wspólnych dzia³añ w zakresie e-inclusion (integracja w ramach spo³eczeñstwa europejskiego), e-governance (e-zarz¹dzanie), e-learning (nauczanie wirtualne) i e-accessibility (dostêp do technik spo³eczeñstwa informacyjnego). Celem projektu jest aktywizacja cz³onków spo³ecznoœci wiejskiej poprzez wykorzystanie lokalnych centrów wyposa onych w modem i przyjazne dla u ytkownika ICT. Zwiêkszony dostêp do ICT bêdzie obejmowa³ lokalne (gminne) us³ugi administracyjne oraz inne e-us³ugi. W projekcie chodzi g³ównie o wymianê doœwiadczeñ i wzmocnienie zdolnoœci administracji do efektywnego zaanga owania siê w przystosowanie do spo³eczeñstwa informacyjnego oraz kszta³towania rozwi¹zañ zwi¹zanych z e-governance, partnerstwem publiczno-prywatnym oraz e-integracj¹. Rezultatem projektu ma byæ przep³yw wiedzy, doœwiadczeñ oraz najlepszych praktyk w zakresie ICT pomiêdzy regionami. Partnerzy ju zaanga owani w realizacjê projektu: Pó³nocna Dania, Rhena (Niemcy) i prawdopodobnie równie Tamasalu (Estonia) Poszukiwani partnerzy: administracja lokalna i regionalna obszaru Morza Ba³tyckiego, w szczególnoœci z Estonii i Polski, dostawcy us³ug internetowych, uniwersytety Szacowany bud et projektu: milion euro Poszukiwanie partnerów w ramach programu INTI (Integracja obywateli pañstw trzecich) do projektu INTERCULTURAL YOUTH FESTIVAL: INTEGRATION THROUGH RELATIONSHIPS AND NETWORKS (Miêdzykulturowy Festiwal M³odzie y: Integracja poprzez rozwój kontaktów i sieci wspó³pracy) Instytucja poszukuj¹ca: Region Parma (W³ochy) Opis projektu: Celem programu jest wspieranie sieci wspó³pracy s³u ¹cej jako wymiana informacji i dobrych praktyk dotycz¹cych integracji spo³eczeñstwa europejskiego: - stymulowanie miêdzynarodowych akcji umo liwiaj¹cych m³odym ludziom (w wieku lat) z ca³ej UE spotkanie siê i dyskusje na temat integracji i trudnoœci z ni¹ zwi¹zanych w szko³ach i yciu codziennym. Program ma na celu zwiêkszenie œwiadomoœci m³odych ludzi co do mo liwoœci jakie niesie integracja; - wspieranie rozwoju miêdzykulturowoœci i innowacyjnych dzia³añ szkoleniowych, przeznaczonych zarówno dla m³odych ludzi jak i nauczycieli; - stworzenie miêdzynarodowego dialogu anga uj¹cego ró ne w³adze, polegaj¹cego na przep³ywie informacji i wymianie dobrych praktyk zwi¹zanych z integracj¹ m³odych imigrantów w szkole. Szczegó³owe dzia³ania: - wspó³praca polegaj¹ca na zidentyfikowaniu dobrych praktyk integracyjnych w szko³ach; - zorganizowanie 3-dniowego Miêdzykulturowego Festiwalu M³odzie y na pó³nocy W³och dla m³odych ludzi i ich nauczycieli; - stworzenie nowych wzorów szkoleñ u³atwiaj¹cych integracjê i promuj¹cych ró norodnoœæ kulturow¹; - budowa sieci wspó³pracy przy u yciu strony internetowej poœwiêconej integracji i metodom u³atwiaj¹cym wprowadzania jej w ycie. Potencjalni partnerzy: szko³y, lokalne lub regionalne w³adze publiczne, stowarzyszenia imigrantów. Ka da z w/w instytucji, aby zostaæ partnerem, powinna zaanga owaæ ok. 30 uczniów (w wieku od 14 do 18 lat) oraz 2 nauczycieli. Termin sk³adania projektu: do 22 lipca 2005 Okres trwania projektu: 18 miesiêcy Kontakt i wiêcej informacji o projekcie: Veronica Ceinar - tel ; Elisa Guasti - tel ; 7

8 Poszukiwanie partnerów do projektu Life Cycle Costing (LCC) (Kosztorysowanie cyklu ycia) Poszukuj¹cy: Uniwersytet Brighton (Wielka Brytania) Opis projektu: Naukowcy z Uniwersytetu Brighton (Po³udniowo-Wschodnia Anglia) pragn¹ nawi¹zaæ wspó³pracê z uniwersytetem lub instytucj¹ badawcz¹, planuj¹cymi wziêcie udzia³u w przetargu og³oszonym przez Dyrekcjê Generaln¹ ds. Przedsiêbiorczoœci i Przemys³u (DG Enterprise and Industry). Przetarg dotyczy badañ, które maj¹ dostarczyæ analiz i oceny nt. ró nych narodowych podejœæ do kosztów zwi¹zanych z cyklem ycia Life Cycle Costing (LCC). Zaproszenie do przetargu nosi tytu³ Kosztorysowanie cyklu ycia i jest wk³adem do trwa³ego uk³adu: w kierunku wspólnej metodologii (2005/S ). Badanie ocenia ró ne narodowe podejœcia do LCC i bada szczegó³owo, które z nich mog¹ tworzyæ wartoœæ dodan¹ na poziomie Unii Europejskiej. Ostateczny termin dla sk³adania ofert: 25 lipca 2005 r. Konatkt: Zaproszenie do na stronie: _detail.dfl&template=ted/result_one_detail.xsl&tablename =TED_EN&TocQuery=ND:"117972%202005"&Lang=EN&St atlang=en 2. Wdra anie zasad SZŒ w MŒP w regionach stowarzyszonych; 3. Szkolenia w³adz lokalnych i audytorów na temat metod wdra ania przez MŒP zasad SZŒ i zezwoleñ z zakresu ochrony œrodowiska. Rekomendacja Komisji UE 2001/680/UE; 4. Benchmarking, tworzenie sieci wspó³pracy i wymiana wiedzy (warsztaty, seminaria itd.); 5. Zarz¹dzanie projektami, marketing i rozpowszechnianie rezultatów dzia³añ œrodowiskowych, w tym ustanowienie regionalnych koordynatorów, s³u ¹cych pomoc¹ dla MŒP w zakresie zagadnieñ dotycz¹cych ochrony œrodowiska. Przynajmniej dwóch koordynatorów bêdzie kontynuowaæ swoj¹ pracê po zakoñczeniu projektu. Poszukiwani partnerzy: w³adze odpowiedzialne za politykê œrodowiskow¹/inne organizacje publiczne zwi¹zane z Systemem Zarz¹dzania Œrodowiskowego; przedsiêbiorstwa rozwoju lokalnego, z doœwiadczeniami i zainteresowane Systemem Zarz¹dzania Œrodowiskowego. Jykes Ltd Hanna Huttunen - koordynator projektu Tel.: Lotta Kiviaho - koordynator projektu Tel.: Poszukiwanie partnerów do projektu dotycz¹cego zwiêkszania œwiadomoœci z zakresu ochrony œrodowiska wœród MŒP - projekt demonstracyjny w ramach Programu LIFE Œrodowisko Poszukuj¹cy: Przedsiêbiorstwo Rozwoju Regionalnego Jykes Ltd, Jyväskylä (Finlandia) Opis projektu: Ograniczenie szkodliwego oddzia³ywania MŒP na œrodowisko poprzez wdro enie zasad Systemu Zarz¹dzania Œrodowiskowego (SZŒ) w nawi¹zaniu do postanowieñ regulacji EMAS (EC nr 761/2001) oraz przez poszerzenie wiedzy i œwiadomoœci na temat ich oddzia³ywania œrodowiskowego dziêki programom szkoleniowym i wspó³pracy z w³adzami odpowiedzialnymi za œrodowisko, instytucjami edukacyjnymi i innymi organizacjami w tej dziedzinie. Cele projektu: 1. Podnoszenie œwiadomoœci œrodowiskowej wœród MŒP z regionów uczestnicz¹cych w programie; 2. Rozwój wspó³pracy na szczeblu lokalnym i miêdzynarodowym pomiêdzy w³adzami, organizacjami eksperckimi i MŒP z regionów bior¹cych udzia³ w programie; 3. Wsparcie procesu wdra ania zasad systemu SzŒ. Dzia³ania: 1. Szkolenia dla MŒP we wspó³pracy z w³adzami odpowiedzialnymi za politykê œrodowiskow¹, instytucjami edukacyjnymi, przedsiêbiorstwami zajmuj¹cymi siê rozwojem regionalnym siê oraz organizacjami w regionach stowarzyszonych; Zaproszenie do sk³adania wniosków DG EAC NR 39/05 Kultura 2000: Zaproszenie do sk³adania wniosków 2006 (2005/C 172/14 z dn ) Program Kultura 2000 przyczynia siê do tworzenia przestrzeni kulturowej wspólnej dla narodów europejskich. Ka dego roku Wspólnota wspiera jednoroczne i wieloletnie wydarzenia kulturalne i projekty przeprowadzane na zasadzie partnerstwa lub w ramach sieci wspó³pracy. Instrument: W ramach Dzia³ania 1 (projekty jednoroczne): wsparcie w dziedzinie muzyki i sztuk scenicznych, dziedzictwa kulturowego, sztuk plastycznych i wizualnych, literatury i ksi¹ ek oraz t³umaczeñ. W ramach Dzia³ania 2 (projekty wieloletnie): wsparcie w dziedzinie muzyki i sztuk scenicznych, dziedzictwa kulturowego, sztuk plastycznych i wizualnych oraz literatury i ksi¹ ek. Przewidywany bud et: 28 mln euro Termin sk³adania wniosków: 17 paÿdziernika 2005 r., dla projektów jednorocznych i projektów zwi¹zanych z t³umaczeniami; 28 paÿdziernika 2005 r., dla projektów wieloletnich. 8

9 Potencjalni wnioskuj¹cy: organizacje publiczne lub prywatne posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹, których podstawowa dzia³alnoœæ zwi¹zana jest z dziedzin¹ kultury. Wnioski mog¹ sk³adaæ organizacje posiadaj¹ce siedzibê w nastêpuj¹cych pañstwach: 25 pañstw Unii Europejskiej, pañstwa EFTA/EOG (Islandia, Lichtenstein i Norwegia), pañstwa przystêpuj¹ce do UE: Bu³garia i Rumunia; Turcja mo e uczestniczyæ w programie o ile zawarta zostanie umowa pomiêdzy rz¹dem tureckim a Komisj¹ Europejsk¹. Organizacje tureckie bêd¹ siê kwalifikowa³y jako kierownicy projektu lub jego wspó³organizatorzy, pod warunkiem, e wspomniana umowa wejdzie w ycie przed zakoñczeniem procedury selekcji. Minimalna liczba uczestników: Projekty jednoroczne: instytucje kultury z co najmniej trzech pañstw; Projekty wieloletnie: instytucje kultury z co najmniej piêciu pañstw uczestnicz¹cych w programie Kultura Wszystkie informacje dotycz¹ce zaproszenia: Joanna Sanetra-Szeliga lub Agata Etmanowicz Ministerstwo Kultury Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich Krakowskie Przedmieœcie 15/ Warszawa Tel.: / , fax: lub lub Zaproszenie do sk³adania wniosków DG EAC NR 24/05 PROMOWANIE AKTYWNEGO OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO. Wsparcie dzia³añ w dziedzinie partnerstwa miast. Konferencje, seminaria szkoleniowe i kampanie informacyjne 2006 (2005/C 172/13 z dn ) Celem niniejszego zaproszenia do sk³adania wniosków jest wsparcie projektów realizowanych w ramach partnerstwa miast w UE oraz w innych kwalifikuj¹cych siê do uczestnictwa krajach, w d¹ eniu do pog³êbiania œwiadomoœci europejskiej, wspierania nowych i istniej¹cych sieci miêdzy w³adzami lokalnymi, wzmacniania dialogu miêdzy obywatelami Unii Europejskiej, jak równie promowania idei partnerstwa miast i upowszechniania w Europie najlepszych praktyk w tej dziedzinie. Instrument: Niniejsze zaproszenie do sk³adania wniosków ma s³u yæ wsparciu projektów w nastêpuj¹cych trzech formatach: Format 1: Konferencje tematyczne w ramach partnerstwa miast, których celem jest pog³êbienie œwiadomoœci na temat polityk europejskich. Konferencje musz¹ obejmowaæ uczestników z gmin, z przynajmniej dwóch krajów kwalifikuj¹cych siê do uczestnictwa, przy czym przynajmniej jeden kraj musi byæ Pañstwem Cz³onkowskim UE. Format 2: Seminaria szkoleniowe w dziedzinie partnerstwa miast skierowane do osób odpowiedzialnych za partnerstwa miast, umo liwiaj¹ce im zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci koniecznych w organizacji projektów partnerskich, charakteryzuj¹cych siê wysokiej jakoœci treœci¹ merytoryczn¹ o tematyce europejskiej. Format 3: Kampanie informacyjne promuj¹ce partnerstwo miast. Nowy element w programie, wprowadzony w celu umo liwienia w³aœciwym organizacjom, takim jak regionalne, narodowe, lub europejskie stowarzyszenia w³adz regionalnych, prowadzenia nowych, innowacyjnych dzia³añ wspieraj¹cych rozwój partnerstwa miast. Przewidywany bud et: ³¹czna kwota na wspó³finansowanie projektów: euro. Maksymalna kwota dotacji nie mo e przekroczyæ euro dla jednego projektu, a minimalna wynosi euro. Przyznana dotacja nie mo e przekroczyæ 60 % ca³kowitej kwoty kosztów kwalifikowanych projektu. Termin sk³adania wniosków: Pierwszy etap: do 17 paÿdziernika 2005 r. dla projektów rozpoczynaj¹cych siê miêdzy 15 kwietnia a 31 sierpnia 2006 r. Drugi etap: do 1 marca 2006 r. dla projektów rozpoczynaj¹cych siê miêdzy 1 wrzeœnia a 31 grudnia 2006 r. Potencjalni wnioskuj¹cy: gminy oraz ich stowarzyszenia/komitety ds. programów partnerstwa, samorz¹dy lokalne i regionalne, stowarzyszenia reprezentuj¹ce w³adze lokalne; maj¹ce siedzibê w jednym z krajów kwalifikuj¹cych siê do uczestnictwa tzn.: Pañstwa Cz³onkowskie UE, Bu³garia i Rumunia. Minimalna liczba uczestników: dwa kraje kwalifikuj¹ce siê do uczestnictwa, przy czym przynajmniej jeden z UE. Wszystkie informacje dotycz¹ce zaproszenia: h t t p : / / e u r o p a. e u. i n t / e u r - lex/lex/lexuriserv/site/pl/oj/2005/c_172/c_ pl pdf European Commission Education and Culture Directorate-General Sector Town Twinning Rue Van Maerlant, 2 (office 4/35) B-1049 Brussels Tel.: , fax: Z uwagi na to, e jêzyk polski jest jêzykiem urzêdowym Unii Europejskiej, mo na w nim zadawaæ zapytania lub sk³adaæ proœby do instytucji unijnych. OdpowiedŸ bêdzie udzielona w jêzyku polskim. Zaproszenie do sk³adania wniosków EAC22/2005. Tempus III: Przewodnik dla wnioskodawców 2005/2006 (2005/C 170/08 z dn ) Tempus jest programem Unii Europejskiej dotycz¹cym wspó³pracy transeuropejskiej w dziedzinie szkolnictwa wy szego, w ramach którego przyznawane s¹ granty na rozwój i restrukturyzacjê szkolnictwa wy szego w krajach partnerskich. Program Tempus wspiera wielostronne projekty miêdzynarodowe, w których uczestnicz¹ instytucje szkolnictwa wy szego, a tak e instytucje pozaakademickie, takie, jak na przyk³ad, organizacje pozarz¹dowe, przedsiêbiorstwa, przemys³ oraz w³adze publiczne z Pañstw Cz³onkowskich UE i z krajów partnerskich, tworz¹ce konsorcja projektu. 9

10 Instrument: Istniej¹ trzy g³ówne instrumenty wspó³pracy w ramach programu Tempus: - Projekty Wspó³pracy Miêdzyuczelnianej (Joint European Projects JEP): projekty œrednioterminowe zgodne z podejœciem oddolnym (bottom-up approach), wspieraj¹ce reformy na poziomie instytucjonalnym. - Dzia³ania Strukturalne i Uzupe³niaj¹ce (Structural and Complementary Measures SCM): krótkoterminowe projekty zgodne z podejœciem odgórnym (top-down approach), wspieraj¹ce g³ównie reformy na szczeblu krajowym. - Stypendia Indywidualne (Individual Mobility Grants IMG) daj¹ nauczycielom akademickim i pracownikom administracyjnym sektora szkolnictwa wy szego mo liwoœci korzystania z wyjazdów zagranicznych ograniczonych w czasie. Przewidywany bud et: Program Tempus jest finansowany w ramach lokalnych programów wspó³pracy CARDS (Zachodnie Ba³kany), MEDA (kraje œródziemnomorskie) oraz TACIS (Europa Wschodnia, Kaukaz i Azja Œrodkowa). Wed³ug przewidywañ udostêpnione kwoty bêd¹ wynosiæ: oko³o 16 mln euro w ramach programu CARDS, oko³o 20 mln euro w ramach programu MEDA i oko³o 27 mln euro w ramach programu Tacis. Maksymalna kwota grantu na dwuletnie Projekty Wspó³pracy Miêdzyuczelnianej wynosi euro, a na trzyletnie Projekty Wspó³pracy Miêdzyuczelnianej euro. Maksymalna kwota grantu na Dzia³ania Strukturalne i Uzupe³niaj¹ce wynosi euro. Stypendia Indywidualne s¹ obliczane wed³ug stawki 840 euro na tydzieñ, a maksymalna kwota na koszty podró y wynosi euro. Termin sk³adania wniosków: Terminy sk³adania wniosków o Stypendia Indywidualne: 15 paÿdziernika 2005 r. i 15 lutego 2006 r. Termin sk³adania wniosków w sprawie Dzia³añ Strukturalnych i Uzupe³niaj¹cych: 15 paÿdziernika 2005 r. i 15 lutego 2006 r. Termin sk³adania wniosków w sprawie Projektów Wspó³pracy Miêdzyuczelnianej: 15 grudnia 2005 r. Potencjalni wnioskuj¹cy: instytucje szkolnictwa wy szego, a tak e instytucje pozaakademickie, jak na przyk³ad, organizacje pozarz¹dowe, przedsiêbiorstwa, przemys³ oraz w³adze publiczne. Zainteresowane instytucje musz¹ mieæ siedzibê w jednym z ni ej wymienionych krajów bior¹cych udzia³ w programie: Pañstwa Cz³onkowskie UE, kraje partnerskie, do których zaliczaj¹ siê obecnie kraje Ba³kanów Zachodnich: Albania, Boœnia i Hercegowina, Chorwacja, by³a Jugos³owiañska Republika Macedonii oraz Serbia i Czarnogóra; kraje Europy Wschodniej i Œrodkowej Azji: Armenia, Azerbejd an, Bia³oruœ, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mo³dowa, Federacja Rosyjska, Tad ykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan; oraz partnerzy œródziemnomorscy: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Autonomia Palestyñska, Syria i Tunezja. Instytucje i organizacje z nastêpuj¹cych grup krajów mog¹ uczestniczyæ w projektach Tempus, ale jedynie na zasadzie samofinansowania: - kraje kandyduj¹ce: Bu³garia, Rumunia i Turcja, - kraje wysoko uprzemys³owione: Australia, Kanada, Islandia, Japonia, Liechtenstein, Norwegia, Nowa Zelandia, Szwajcaria i Stany Zjednoczone Ameryki. Wszystkie informacje dotycz¹ce zaproszenia: pdf ex_en.html Informacje na temat programu Tempus: Agencja Narodowa programu Sokrates - Uniwersytet Jagielloñski - Miros³aw Klimkiewicz, Politechnika Krakowska - Marzena Dranka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Katarzyna Pawlikowska, Akademia Muzyczna w Krakowie - Mieczys³aw Szlezer, Krakowska Wy sza Szko³a - Jerzy Marcinkowski, w.28 Wy sza Szko³a Europejska im. Ks. Józefa Tischnera - Wojciech Przybylski, Zaproszenia do sk³adania wniosków dotycz¹cych dzia³añ poœrednich w ramach programu szczegó³owego na rzecz badañ, rozwoju technologicznego i demonstracji: Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego. Priorytetowy obszar tematyczny badañ Jakoœæ i bezpieczeñstwo ywnoœci. (2005/C 170/09 z dn ) Instrument: dzia³ania poœrednie w ramach programu szczegó³owego na rzecz badañ, rozwoju technologicznego I demonstracji: Integracja i wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (projekty zintegrowane= IP, sieci doskona³oœci= NOE, ukierunkowane programy badawcze= STREP, dzia³ania koordynacyjne= CA, ukierunkowane dzia³ania wspieraj¹ce= SSA). Priorytetowy obszar tematyczny badañ Jakoœæ i bezpieczeñstwo ywnoœci Identyfikatory zaproszeñ: FP Food-4-A, FP Food-4-B, FP Food-4-C Obszary objête zaproszeniem: 1. FP Food-4-A (IP, NOE, STREP, CA, SSA): a) Ca³kowity ³añcuch ywnoœciowy, b) Epidemiologia chorób i alergii zwi¹zanych z ywnoœci¹ c) Wp³yw ywnoœci na zdrowie d) Procesy œledzenia w ³añcuchu produkcyjnym e) Metody analizy, wykrywanie i kontrola f) Bezpieczniejsze i przyjazne œrodowisku metody produkcji i technologie oraz zdrowsze œrodki spo ywcze g) Wp³yw pasz dla zwierz¹t na zdrowie ludzkie h) Zagro enia œrodowiskowe dla zdrowia 2. FP Food-4-B (STREP, CA): a) Ca³kowity ³añcuch ywnoœciowy b) Epidemiologia chorób i alergii zwi¹zanych z ywnoœci¹ 10

11 c) Wp³yw ywnoœci na zdrowie d) Procesy œledzenia w ³añcuchu produkcyjnym e) Metody analizy, wykrywanie i kontrola f) Bezpieczniejsze i przyjazne œrodowisku metody produkcji i technologie oraz zdrowsze œrodki spo ywcze g) Wp³yw pasz dla zwierz¹t na zdrowie ludzkie h) Zagro enia œrodowiskowe dla zdrowia 3. FP Food-4-C (SSA): konkretne dzia³ania wspieraj¹ce Przewidywany bud et: FP Food-4-A: 83 miliony euro FP Food-4-B: 34 miliony euro FP Food-4-C: 8 milionów euro Termin sk³adania wniosków: FP Food-4-A oraz FP Food-4-B: 5 paÿdziernika 2005 r. FP Food-4-C: 8 luty 2006 r. Potencjalni wnioskuj¹cy: jednostki naukowo-badawcze, ma³e œrednie i du e firmy oraz jednostki administracyjne. Minimalna liczba uczestników: FP Food-4-A: 3 niezale ne osoby prawne z 3 ró nych Pañstw Cz³onkowskich lub Pañstw Stowarzyszonych, w tym co najmniej z 2 Pañstw Cz³onkowskich lub Stowarzyszonych Krajów Kandyduj¹cych. Od uczestników IP i NOE wymaga siê zawarcia umowy konsorcyjnej. FP Food-4-B: 3 niezale ne osoby prawne z 3 ró nych Pañstw Cz³onkowskich lub Pañstw Stowarzyszonych, w tym co najmniej z 2 Pañstw Cz³onkowskich lub Stowarzyszonych Krajów Kandyduj¹cych. Uczestników STREP i CA wy³onionych w ramach niniejszego zaproszenia zachêca siê do zawierania umów konsorcyjnych. FP Food-4-C: Jedna osoba prawna z jednego Pañstwa Cz³onkowskiego lub Pañstwa Stowarzyszonego. Uczestników SSA wy³onionych w ramach niniejszego zaproszenia zachêca siê do zawierania umów konsorcyjnych (choæ nie jest to obowi¹zkowe). Wszystkie informacje dotycz¹ce zaproszenia: h t t p : / / e u r o p a. e u. i n t / e u r - lex/lex/lexuriserv/site/pl/oj/2005/c_170/c_ pl pdf Krajowy Punkt Kontaktowy zajmuj¹cy siê 6 PR: Komitet Badañ Naukowych KBN, ul. Wspólna 1/3, Warszawa, Tel.: Strona internetowa: Regionalny Punkt Kontaktowy 5 i 6 PR UE Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska Ul. Warszawska 24, Kraków Tel.:(12) , fax:(12) Zaproszenia do sk³adania wniosków dotycz¹cych dzia³añ poœrednich w dziedzinie badañ naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) w ramach programu szczegó³owego na rzecz badañ naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji: Integracja I wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, (2005/C 168/15 z dn ) Priorytetowy obszar tematyczny: Nauki o yciu, genomika i biotechnologia dla zdrowia Identyfikatory zaproszeñ: FP LIFESCIHEALTH-6 FP LIFESCIHEALTH-7 Instrument: dzia³ania poœrednie w dziedzinie badañ naukowych i rozwoju technicznego - wnioski w obszarze Nauka o yciu, genomika i biotechnologia dla zdrowia (projekty zintegrowane= IP, sieci doskona³oœci= NOE, ukierunkowane programy badawcze= STREP, dzia³ania koordynacyjne= CA, ukierunkowane dzia³ania wspieraj¹ce= SSA). FP LIFESCIHEALTH-6 Obszary objête zaproszeniem (IP, NOE, STREP, CA, SSA): 1. Zaawansowana genomika i jej zastosowania dla zdrowia a) Podstawowa wiedza i podstawowe narzêdzia s³u ¹ce funkcjonalnej genomice wszystkich organizmów, b) Zastosowanie wiedzy i technologii na polu genomiki i biotechnologii dla zdrowia. 2. Zwalczanie powa nych chorób a) Zorientowane na zastosowania podejœcia genomiczne do wiedzy i technologii medycznej, b) Zwalczanie raka, c) Zwalczanie powa nych chorób zakaÿnych powi¹zanych z ubóstwem. FP LIFESCIHEALTH-7 Obszary objête zaproszeniem (STREP): 3. Zaawansowana genomika i jej zastosowania dla zdrowia a) Podstawowa wiedza i podstawowe narzêdzia s³u ¹ce funkcjonalnej genomice wszystkich organizmów, b) Zastosowanie wiedzy i technologii na polu genomiki i biotechnologii dla zdrowia. 4. Zwalczanie powa nych chorób a) Zorientowane na zastosowania podejœcia genomiczne do wiedzy i technologii medycznej, b) Zwalczanie raka, c)zwalczanie powa nych chorób zakaÿnych powi¹zanych z ubóstwem. Przewidywany bud et: FP LIFESCIHEALTH-6: milionów euro, FP LIFESCIHEALTH-7: 171 milionów euro Termin sk³adania wniosków: 9 listopada 2005 r. Potencjalni wnioskuj¹cy: jednostki naukowo-badawcze, ma³e œrednie i du e firmy oraz jednostki administracyjne Minimalna liczba uczestników: FP LIFESCIHEALTH-6 IP, NOE, STREP i CA: 3 niezale ne podmioty prawne z 3 ró nych Pañstw UE lub Pañstw Stowarzyszonych, w tym co najmniej z 2 Pañstw UE lub Stowarzyszonych Krajów Kandyduj¹cych. SSA: Jeden podmiot prawny z jednego Pañstwa UE lub Pañstwa Stowarzyszonego. Od uczestników IP i NOE wymaga siê zawarcia umowy konsorcyjnej. Uczestników STREP, CA lub SSA, których dotyczy niniejsze 11

12 zaproszenie, zachêca siê do zawierania umów konsorcyjnych, jednak nie jest to wymagane. FP LIFESCIHEALTH-7 STREP: 3 niezale ne podmioty prawne z 3 ró nych Pañstw UE lub Pañstw Stoawarzyszonych, z czego co najmniej 2 z Pañstw UE lub Stowarzyszonych Krajów Kandyduj¹cych. Uczestników STREP, których dotyczy niniejsze zaproszenie, zachêca siê do zawierania umów konsorcyjnych, jednak nie jest to wymagane. Wszystkie informacje dotycz¹ce zaproszenia: h t p : / / e u r o p a. e u. i n t / e u r - lex/lex/lexuriserv/site/pl/oj/2005/c_168/c_ pl pdf t Krajowy Punkt Kontaktowy zajmuj¹cy siê 6 PR: Komitet Badañ Naukowych KBN ul. Wspólna 1/3, Warszawa, Tel.: Strona internetowa: Regionalny Punkt Kontaktowy 5 i 6 PR UE Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, Kraków Tel.:(12) , Fax:(12) European Commission The FP6 Information Desk Directorate General RTD B-1049 Brussels lub Zaproszenie do sk³adania aplikacji DG INFSO NR 08/05; wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów europejskich; wsparcie dla miêdzynarodowych agentów zajmuj¹cych siê sprzeda ¹ filmów europejskich (2005/C 166/14) Zaproszenie oparte jest na Decyzji Rady (2000/821/EC), dotycz¹cej wprowadzenia programu wspieraj¹cego development, dystrybucjê oraz promocjê europejskich dzie³ audiowizualnych (Media Plus Development, Dystrybucja oraz Promocja ), przyjêtej przez Radê 20 grudnia 2000 r. i opublikowanej w Dzienniku Urzêdowym Wspólnot Europejskich nr L 13 z dnia 17 stycznia 2001 r. Instrument: wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji kinowych filmów europejskich Bud et: udzia³ finansowy Komisji nie mo e przekroczyæ 50 % uznanych kosztów projektu. Czas trwania projektu: mo e trwaæ maksymalnie 16 miesiêcy. Termin sk³adania wniosków: 16 wrzeœnia 2005 r. Potencjalni wnioskuj¹cy: firmy specjalizuj¹ce siê w miêdzynarodowej dystrybucji kinowych filmów europejskich (agentów sprzeda y), z krajów UE oraz EFTA i EEA, Bu³garia. Wszystkie informacje dotycz¹ce zaproszenia: h t t p : / / e u r o p a. e u. i n t / e u r - lex/lex/lexuriserv/site/pl/oj/2005/c_166/c_ pl pdf Zaproszenie i formularze zg³oszeniowe: Kontakt w JÊZYKU POLSKIM: Jean-Charles FREYER in the Technical Assistance Office in Brussels, tel.: ` MEDIA PLUS DYSTRYBUCJA, PROMOCJA I ROZWÓJ ( ) Zawiadomienie o zaproszeniu o sk³adania aplikacji nr INFSO-MEDIA/07/2005; sposoby wsparcia uczestnictwa europejskich utworów i profesjonalistów na festiwalach filmowych organizowanych w krajach, które nie s¹ cz³ onkami Programu Media (2005/C 166/12) Zaproszenie oparte jest na Decyzji Rady (2000/821/EC), dotycz¹cej wprowadzenia programu wspieraj¹cego development, dystrybucjê oraz promocjê europejskich dzie³ audiowizualnych (Media Plus Development, Dystrybucja oraz Promocja ), przyjêtej przez Radê 20 grudnia 2000 r. i opublikowanej w D.U.UE nr L 13 z dnia 17 stycznia 2001 r. Instrument: dzia³ania kwalifikuj¹ siê do ubiegania siê o dofinansowanie: - pomoc i doradztwo dla organizatorów festiwali w krajach niebêdacych cz³onkami Programu Media, - promocja europejskich filmów prezentowanych na ww. festiwalach, - pomoc przy dystrybucji i organizowaniu pokazów filmów zaprezentowanych na ww. festiwalach. Przewidywany bud et: oko³o 1 mln euro. Udzia³ finansowy Komisji nie mo e przekroczyæ 50 % dopuszczanych kosztów projektu. Czas trwania projektu: projekt musi siê odbyæ pomiêdzy 1 stycznia 2006 r. a 31 grudnia 2006 r. Termin sk³adania wniosków: 29 sierpnia 2005 r. Potencjalni wnioskuj¹cy: europejskie organizacje i przedsiêbiorstwa, których g³ówna dzia³alnoœæ przyczynia siê do realizacji celów Programu MEDIA, z krajów UE i krajów EOG uczestnicz¹cych w Programie, a tak e Bu³garia i Szwajcaria. Wszystkie informacje dotycz¹ce zaproszenia: H t t p : / / e u r o p a. e u. i n t / e u r - lex/lex/lexuriserv/site/pl/oj/2005/c_166/c_ pl pdf Zaproszenie i formularze zg³oszeniowe: Kontakt w JÊZYKU POLSKIM: Jean-Charles FREYER in the Technical Assistance Office in Brussels, tel.:

13 Dyrekcja Generalna ds. Prasy i Komunikacji og³asza Zaproszenie do sk³adania ofert, w ramach konkursu dla producentów i stacji radiowych APCAV 2005 Og³oszony w dniu 22 czerwca konkurs ma na celu promowanie produkcji i rozpowszechniania programów radiowych o tematyce dotycz¹cej aktualnych spraw Unii Europejskiej. Projekty mog¹ sk³adaæ producenci i rozg³oœnie radiowe, zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej. W odró nieniu od poprzednich edycji APCAV, tym razem Zaproszenie dotyczy jedynie programów radiowych. Bud et: ca³kowity bud et wynosi 4 mln euro. Maksymalna mo liwa wartoœæ dofinansowania to euro ( euro, gdy wnioski sk³adane s¹ w partnerstwie), do 50% wartoœci kosztów kwalifikowanych. Ostateczny termin sk³adania wniosków: 16 wrzeœnia 2005 roku, wnioski bêd¹ przyjmowane i rozpatrywane przez Reprezentacje KE w pañstwach cz³onkowskich. UWAGA: Polska wersja dokumentów bêdzie dostêpna w drugiej po³owie lipca. 4 sierpnia jest planowane zorganizowanie spotkania informacyjnego dla przedstawicieli producentów i stacji radiowych zainteresowanych przyst¹pieniem do konkursu. Wiêcej informacji na stronie KE Reprezentacja w Polsce: msession=545ceed3e2c3b01e da87 Nowa edycja programu Kultura 2000 na rok lipca 2005 roku zosta³a og³oszona nowa edycja programu Kultura 2000 na rok Podobnie jak w ubieg³ym roku Komisja Europejska nie wskaza³a sektorów priorytetowych. Oznacza to, e iloœæ przyznanych grantów bêdzie mniej wiêcej taka sama we wszystkich dziedzinach. Jak informuje Punkt Kontaktowy ds. Kultury przyznanych zostanie: - oko³o piêædziesiêciu (50) grantów dla projektów jednorocznych w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, - oko³o dwudziestu (20) grantów dla projektów jednorocznych w dziedzinie sztuk wizualnych, - oko³o piêædziesiêciu (50) grantów dla projektów jednorocznych w dziedzinie sztuk performatywnych, - oko³o dziesiêciu (10) grantów dla projektów jednorocznych w dziedzinie ksi¹ ek i czytelnictwa (projekty w tym sektorze mog¹ zawieraæ m.in. dzia³ania nastawione na promocjê czytelnictwa w Europie i doskonalenie umiejêtnoœci zawodowych t³umaczy w zakresie przek³adów dzie³ literackich). - oko³o siedmiu (7) grantów dla wieloletnich porozumieñ o wspó³pracy w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, - oko³o trzech (3) grantów dla wieloletnich porozumieñ o wspó³pracy w dziedzinie sztuk wizualnych, - oko³o siedmiu (7) grantów dla wieloletnich porozumieñ o wspó³pracy w dziedzinie sztuk performatywnych, - oko³o dwóch (2) grantów dla wieloletnich porozumieñ o wspó³pracy w sektorze ksi¹ ek, czytelnictwa i t³umaczeñ. W ramach programu Kultura 2000 realizowane mog¹ byæ projekty spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce wymagania: Projekty szeroko rozumianych imprez kulturalnych (nie inwestycji, remontów, zakupu sprzêtu!) - Projekt o charakterze europejskim, a nie regionalnym czy lokalnym - Projekt o charakterze non-profit - Projekt wysokobud etowy (minimalny bud et projektu rocznego to euro) - Projekt anga uj¹cy wspó³organizatorów zagranicznych (patrz poni ej) - Projekt zak³adaj¹cy mobilnoœæ artystów, twórców i innych osób zwi¹zanych z kultur¹ i sztuk¹ oraz dzie³, zw³aszcza tych powsta³ych w trakcie projektu oraz w koprodukcji. Wiod¹cym elementem projektu nie mo e byæ organizacja konferencji, jak równie wydawanie p³yt lub ksi¹ ek. Projekty mo na sk³adaæ w nastêpuj¹cych dziedzinach: sztuki performatywne, sztuki wizualne, dziedzictwo kulturowe, ksi¹ ka i czytelnictwo oraz t³umaczenia. Kto mo e staraæ siê o grant? O dofinansowanie w ramach programu Kultura 2000 mog¹ siê staraæ publiczne b¹dÿ prywatne organizacje kulturalne posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹, których g³ówna dzia³alnoœæ zwi¹zana jest ze sfer¹ kultury. Grant mog¹ otrzymaæ operatorzy kulturalni, którzy s¹ zaanga owani zarówno w przygotowanie, jak i prowadzenie projektu, a tak e musz¹ wnosiæ znacz¹cy wk³ad finansowy do bud etu projektu; ich wk³ad finansowy, z w³asnych b¹dÿ te z zebranych lub zabezpieczonych œrodków musi byæ równy przynajmniej 5 % ca³kowitego bud etu. Tylko wnioski o grant z³o one na piœmie przez osoby prawne bêd¹ uznawane. Nale y wobec tego podkreœliæ, e osoby fizyczne (pojedyncze) nie mog¹ sk³adaæ wniosków. Kto jest kim w projekcie? W projekcie mo na uczestniczyæ jako organizator/lider projektu, wspó³organizator, oraz jako partner. Organizator/lider projektu : 1. Musi pochodziæ z pañstwa uczestnicz¹cego w programie; 2. Szuka sobie wspó³organizatorów projektu, zbiera od nich konieczne informacje i wype³nia formularz aplikacyjny; 3. Poprzez podpisanie porozumienia o przyznaniu grantu z Komisj¹ Europejsk¹ staje siê prawnie wspó³odpowiedzialny za œrodki otrzymane z Brukseli i realizacjê projektu (to on przygotowuje sprawozdania finansowe i merytoryczne); 4. Musi wykazaæ tzw. potrójne zaanga owanie, tj. szczególny i istotny wk³ad we wszystkie etapy realizacji projektu opracowanie koncepcji, harmonogramu dzia³añ, realizacjê przedsiêwziêæ (wdro enie w ycie projektu) oraz w jego finansowanie (oznacza to, e jego w³asne lub zebrane przez niego œrodki stanowi¹ co najmniej 5% ca³ego bud etu projektu; musz¹ byæ to œrodki finansowe; za wk³ad w³asny nie uznaje siê aportu rzeczowego, tj. np. dekoracji teatralnych, sali koncertowej, instrumentów, nawet po oszacowaniu ich wartoœci 13

14 rynkowej nie mog¹ one stanowiæ tych 5 % wk³adu w³asnego). Wspó³organizator : 1. Musi pochodziæ z pañstwa uczestnicz¹cego w programie; 2. Musi, podobnie jak organizator projektu, wykazaæ szczególny i istotny wk³ad zarówno w opracowanie, wdro enie i finansowanie projektu (oznacza to, e jego w³asne lub zebrane przez niego œrodki stanowi¹ co najmniej 5% ca³ego bud etu projektu; musz¹ byæ to œrodki finansowe, za wk³ad w³asny nie uznaje siê aportu rzeczowego). Partner : aby zostaæ uznanym za partnera, operator kulturalny ma uczestniczyæ w dzia³aniach zwi¹zanych z projektem, ale nie musi pe³niæ istotnej lub koordynuj¹cej roli w jego opracowywaniu, wdra aniu lub finansowaniu; partnerom nie przys³uguje dofinansowanie z Komisji Europejskiej. W projektach jednorocznych zaanga owanych musi byæ: co najmniej trzech wspó³organizatorów pochodz¹cych z trzech ró nych pañstw bior¹cych udzia³ w programie Kultura 2000 (tj. pañstwa UE, pañstwa EFTA/EOG, Bu³garia, Rumunia i Turcja. W projektach wieloletnich zaanga owanych musi byæ: co najmniej piêciu wspó³organizatorów pochodz¹cych z piêciu ró nych pañstw bior¹cych udzia³ w programie Kultura 2000 (tj.25 pañstw cz³onkowskich UE, pañstwa EFTA/EOG Norwegia, Lichtenstein I Islandia oraz pañstwa kandyduj¹ce Bu³garia, Rumunia i Turcja - ta ostania tylko pod warunkiem podpisania odpowiedniej umowy z Komisj¹ Europejsk¹). Wysokoœæ grantu Kultura 2000 dofinansowuje projekty wysokobud etowe. Minimalny bud et projektu to euro. Wysokoœæ dofinansowania Komisji Europejskiej na projekty jednoroczne wynosi od euro do euro Suma ta jednak nie przekracza nigdy 50 % ca³ego uznawanego bud etu projektu. Natomiast dofinansowanie projektów wieloletnich wynosi od do euro rocznie, nie przekraczaj¹c 60 % wysokoœci bud etu projektu. Terminy sk³adania wniosków: bezpoœrednio do KE: 17 paÿdziernika 2005 projekty jednoroczne i projekty z dziedziny t³umaczeñ, 28 paÿdziernika 2005 projekty wieloletnie. Jak w³aœciwie wype³niæ wniosek? Aby w³aœciwie wype³niæ wniosek aplikacyjny nale y zapoznaæ siê z dokumentami, które towarzysz¹ og³oszeniu ka dej kolejnej edycji programu: Zaproszenie do sk³adania wniosków, Szczegó³y oraz Formularz aplikacyjny. Przydatna mo e równie okazaæ siê publikacja stworzona dla Pañstwa przez Punkt Kontaktowy ds. Kultury (dostêpna jest tak e w formie elektronicznej na stronie Punktu Wszelkie informacje na temat Programu i jego kolejnej edycji znajduj¹ siê na poni ej podanych stronach. W przypadku pytañ i w¹tpliwoœci prosimy o kontakt z Punktem. Naszym zadaniem jest pomóc Pañstwu przygotowaæ wnioski aplikacyjne do Programu Kultura Po yteczne adresy: Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Integracji Europejskiej Ministerstwo Kultury Ul.Krakowskie Przedmieœcie 15/ Warszawa Tel./faks: lub 42 10Ê205 strona internetowa: Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Rue de la Loi 200, B-1049 Bruksela, Belgia Tel.: ( ) Wiêcej informacji znajduje siê w serwisie internetowym: - strona Punktu kontaktowego do spraw kultury: - strona Komisji Europejskiej poœwiêcona kulturze: - strona Komisji Europejskiej dot. Programu Kultura 2000: - strona Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury: m - strona Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Kultury, M³odzie y, Edukacji, Mediów i Sportu: ABC TURYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ Turysto, podczas wakacji pamiêtaj! Ambasady i konsulaty RP w krajach Unii Europejskiej Aktualn¹ listê placówek zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej za granic¹ (ambasad, konsulatów) mo esz znaleÿæ na stronie: Biura podró y Przed skorzystaniem z oferty biura podró y, warto zajrzeæ na stronê Polskiej Izby Turystyki by sprawdziæ wiarygodnoœæ biura: Czas podró y Wybieraj¹c siê w podró po Europie nale y pamiêtaæ o ró nych strefach czasowych. Polska nale y do grupy krajów korzystaj¹cych z Centralnego Czasu Europejskiego. Jeœli chcesz sprawdziæ, w jakiej strefie czasowej znajduje siê dane pañstwo, wejdÿ na stronê: Dokumenty Na podstawie Umowy z Schengen zniesiona zostaje kontrola na granicach wewnêtrznych Unii, a wprowadzona efektywna kontrola granic zewnêtrznych oraz wspólna polityka wizowa. Uczestnicz¹ w niej w pe³ni nastêpuj¹ce pañstwa: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, W³ochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja plus Islandia i Norwegia (które nie s¹ cz³onkami Unii Europejskiej). Wielka Brytania, Irlandia i nowe Pañstwa Cz³onkowskie (Czechy, S³owacja, Wêgry, Cypr, Malta, S³owenia, Litwa, otwa, Estonia, Polska) nie nale ¹ do strefy Schengen. Dlatego te udaj¹c siê do tych krajów musisz przygotowaæ siê na kontrolê na granicy oraz mieæ paszport lub dowód osobisty. Upewnij siê te, czy dziecko, które podró uje z Tob¹ ma paszport lub czy jest wpisane do Twojego dokumentu. Niemniej jednak warto mieæ przy sobie paszport lub dowód osobisty we wszystkich krajach UE, aby móc udowodniæ swoj¹ to samoœæ. Wyje d aj¹c lub wje d aj¹c do Unii nale y okazaæ paszport lub dowód osobisty na granicy zewnêtrznej Unii. Ponadto bêdziesz potrzebowaæ paszportu przy wyjeÿdzie z Unii aby móc wjechaæ do Twojego kraju docelowego. Podró uj¹c po Unii Europejskiej nie musisz mieæ adnych wiz. 14

15 Elektrycznoœæ W ca³ej Unii Europejskiej pr¹d ma 230V i 50 Hz. Cypr, Irlandia, Malta i Wielka Brytania pos³uguj¹ siê kwadratowymi wtyczkami z trzema bolcami, ale ogólnie wszystkie inne pañstwa UE pos³uguj¹ siê wtyczkami z dwoma bolcami. Mog¹ wystêpowaæ miêdzy nimi ró nice, ale zasadniczo powinieneœ wszêdzie móc skorzystaæ ze wszystkich urz¹dzeñ takich jak golarki czy suszarki do w³osów. Na lotniskach i w oœrodkach turystycznych mo na nabyæ przejœciówki. Festiwale Europejski kalendarz imprez kulturalnych jest wype³niony festiwalami i imprezami muzycznymi, artystycznymi, teatralnymi, tanecznymi i filmowymi. W krajowych biurach turystyki mo na otrzymaæ szczegó³owe informacje na temat wydarzeñ, które bêd¹ mia³y miejsce w trakcie Twojej podró y. Wiêcej informacji nt. finansowania przez UE imprez kulturalnych: rs/newsletter_en.html Gwarancje, reklamacje i prawa konsumentów Jeœli masz problemy, poniewa zakupi³eœ zagranic¹ towar lub us³ugê, która okaza³a siê wadliwa i chcesz dochodziæ odszkodowania, pomo e Ci Europejskie Centrum Konsumenckie w Warszawie. Udziela ono porad prawnych w sporach ponadgranicznych, odpowiada na pytania zadane telefonicznie, osobiœcie lub przes³ane poczt¹ elektroniczn¹. Zajrzyj na ich stronê: Hotele Mo esz zarezerwowaæ miejsce w hotelu drog¹ elektroniczn¹. W sieci og³asza siê wiele hoteli z Unii Europejskiej. W ca³ej UE obowi¹zuje jednolity system oznaczania standardów hoteli gwiazdkami. Internet W trakcie podró y mo esz sprawdziæ swoj¹ pocztê elektroniczn¹ oraz korzystaæ z Internetu dziêki kafejkom internetowym. Je eli ma siê w³asny przenoœny komputer, w wielu hotelach mo esz skorzystaæ z dostêpu do Internetu poprzez gniazdka wtykowe. Je eli dostêp jest na zasadzie dial-up, czyli wdzwaniania siê przez liniê telefoniczn¹, lepiej upewniæ siê, czy jest to numer miejscowy. Wdzwanianie siê na serwer znajduj¹cy siêw innym kraju mo e byæ bardzo kosztowne. Poza tym mo na skorzystaæ z bezprzewodowych sieci radiowych, które istniej¹ na lotniskach, dworcach kolejowych i wielu innych miejscach. Strefy Wi-Fi Hotspots s¹ zazwyczaj wyraÿnie oznaczone. Jednak, aby z nich korzystaæ, trzeba posiadaæ zainstalowan¹ w komputerze specjaln¹ dzia³aj¹c¹ bezprzewodowo kartê sieciow¹. Jêzyki Europa jest bogata w jêzyki i posiada oko³o 225 lokalnych odmian jêzykowych. Jêzyki germañskie, romañskie, s³owiañskie, ba³tyckie i celtyckie to g³ówne rodziny jêzyków UE. Wiêcej informacji na temat jêzyków UE oraz programów Komisji zachêcaj¹cych do nauki i nauczania jêzyków znajduje siê na stronie Komisji poœwiêconej jêzykom: dex_en.html Kultura Unia Europejska wspiera wiele projektów i wydarzeñ kulturalnych odbywaj¹cych siê ka dego roku w Europie. Jedn¹ z takich inicjatyw jest wyznaczanie ka dego roku europejskiej stolicy kultury. W 2005 roku na europejsk¹ stolicê kultury wybrano miasto Cork w Irlandii. Miasto organizuje z tej okazji imprezy zwi¹zane ze wszystkimi dziedzinami kultury. Wiêcej szczegó³ów na ten temat mo na znaleÿæ pod adresem: Linie lotnicze Jako pasa er linii lotniczych masz prawo do otrzymywania informacji na temat rozk³adu lotów i rezerwacji, opóÿnieñ i odwo³añ lotów, overbookingu, odszkodowania w razie wypadku lub problemów. Nowe przepisy wprowadzone w ca³ej UE w 2005 roku gwarantuj¹ lepsz¹ ochronê praw pasa erów linii lotniczych i zabraniaj¹ liniom lotniczym odmowy zabrania na pok³ad pasa era oraz ograniczaj¹ niedogodnoœci zwi¹zane z du ym opóÿnieniem lub odwo³aniem lotu. Przepisy s¹ jednak e stosowanie wy³¹cznie w przypadku dokonania odprawy w wyznaczonym czasie do ka dego lotu (w³¹cznie z czarterowymi) z lotniska na terytorium UE lub na lotnisko UE z lotniska poza UE, je eli lot jest obs³ugiwany przez liniê lotnicz¹ UE. Wiêcej informacji w ulotce: 19_apr_leaflet_pl.pdf 19_apr_factsheet_en.pdf Muzea Adresy i dodatkowe informacje o muzeach w Polsce i na œwiecie mo na znaleÿæ na stronie: Numer alarmowy Aby uzyskaæ pomoc w nag³ych wypadkach i skontaktowaæ siê z policj¹, stra ¹ po arn¹ lub pogotowiem ratunkowym ka dym kraju UE nale y zadzwoniæ pod numer 112. Wiêcej informacji na temat numeru alarmowego mo na znaleÿæ na stronie: n.htm Ograniczenia prêdkoœci Na autostradach obowi¹zuje ograniczenie prêdkoœci do 110, 120 lub 130 km/h, natomiast na terenie zabudowanym dozwolona prêdkoœæ wynosi miêdzy 50 a 60 km/h. Nale y te uwa nie patrzeæ na znaki, aby upewniæ siê, jakie ograniczenia obowi¹zuj¹ w danym miejscu. W niektórych krajach dozwolona prêdkoœæ jest mniejsza przy z³ych warunkach atmosferycznych lub dla m³odych kierowców. Ograniczenia prêdkoœci samochodów w poszczególnych krajach mo na znaleÿæ na stronie: Prawo jazdy Wydane w jednym kraju unijnym prawo jazdy zachowuje wa noœæ we wszystkich pozosta³ych krajach UE. W wiêkszoœci pañstw samochód mo na prowadziæ dopiero w wieku 18 lat. Zatem przed ukoñczeniem 18 lat, nie wolno w tych krajach prowadziæ samochodu, nawet jeœli posiada siê prawo jazdy wydane w innym pañstwie. Minimalny wiek w przypadku wynajmu samochodu nie jest ustalony na jednym poziomie dla wszystkich krajów UE, ale zazwyczaj wymagane jest ukoñczenie od 20 do 23 lat. Mo e tak e istnieæ ograniczenie maksymalnego wieku waha siê ono miêdzy 65 a 75 lat. 15

16 Rabaty, zni ki Istniej¹ legitymacje i karty uprawniaj¹ce do zni ki w wielu krajach na ca³ym œwiecie w muzeach, liniach lotniczych, restauracjach, kinach itd. Z legitymacji studenckich najpopularniejsz s¹: Euro<26 oraz ISIC. Wiêcej informacji na temat legitymacji mo na znaleÿæ na stronach: lub Istniej¹ tak e legitymacje zni kowe dla nauczycieli i wyk³adowców akademickich - ITIC, m³odych turystów w wieku lat - IYTC. Wszystkie karty posiadaj¹ tak e ubezpieczenie wa ne na ca³ym œwiecie. Szczepienia Ogólnie przy podró owaniu po UE nie wymaga siê szczepieñ. Jedynie podró uj¹cy na Maltê z krajów lub obszarów zaka onych musz¹ byæ zaszczepieni przeciwko ó³tej febrze. Istniej¹ równie pewne wymagania lub zalecenia zwi¹zane z podró ami do niektórych terytoriów zamorskich Unii Europejskiej. Zanim wyjedziesz zasiêgnij informacji u lekarza lub zajrzyj na stronê Œwiatowej Organizacji Zdrowia: ntry_list.pdf Telefony (roaming) Na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej obowi¹zuje taki sam sposób wybierania po³¹czeñ miêdzynarodowych: nale y wykrêciæ 00, a nastêpnie numer kierunkowy pañstwa, miasta i numer osoby, do której siê dzwoni. Istnieje równie mo liwoœæ korzystania z telefonu komórkowego w ca³ej Europie oraz w wielu innych czêœciach œwiata. Nale y jednak przed podró ¹ skontaktowaæ siê ze swoim operatorem, aby upewniæ siê, e telefon posiada obs³ugê za granic¹, czyli tzw. roaming. Zasiêg i koszty zale ¹ od operatora. Nale y pamiêtaæ, e rozmowy przychodz¹ce podczas pobytu zagranic¹ obci¹ aj¹ rachunek zarówno osoby dzwoni¹cej jak i w³asny. Ubezpieczenie Wybieraj¹c siê w podró nale y pamiêtaæ, aby zabraæ ze sob¹ turystyczn¹ i zdrowotn¹ polisê ubezpieczeniow¹ oraz ubezpieczenie samochodu. Od czerwca 2004 r. wprowadzona zosta³a Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, u³atwiaj¹ca dostêp do opieki medycznej w UE i przyspieszaj¹ca zwrot poniesionych kosztów leczenia. Karta zastêpuje formularz E 111, który jednak w okresie przejœciowym pozostanie nadal wa nym dokumentem. Karty wydaje obecnie 14 krajów; pozosta³e pañstwa s¹ do tego zobowi¹zane do koñca 2005 r. Dalszych informacji na temat karty mo na zasiêgn¹æ w miejscowym urzêdzie ubezpieczeñ spo³ecznych lub w funduszu zdrowia. Polacy bêd¹ mogli wystêpowaæ o kartê od 2006 roku. Waluta Prawnym œrodkiem p³atniczym w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Niderlandach, Niemczech, Portugalii i W³oszech jest euro. Jest ono tak e u ywane w Andorze, Monako, San Marino i Watykanie, jak równie w takich miejscach jak: Azory, Wyspy Kanaryjskie, Gujana Francuska, Gwadelupa, Madera, Majorka, Martynika, wyspy Reunion oraz Saint Pierre i Miquelon. Banknoty euro s¹ takie same we wszystkich krajach, jednak ka de pañstwo wydaje w³asne monety o wspólnym awersie, lecz ró nym w zale noœci od kraju, rewersie, zawieraj¹cym symbol narodowy danego kraju. Zwierzêta W 2004 r. wprowadzono nowy paszport dla zwierz¹t, który u³atwia podró owanie ze zwierzêtami. Ka dy kot i pies bêdzie musia³ posiadaæ taki paszport, który bêdzie honorowany w ca³ej UE jako dowód zaszczepienia zwierzêcia przeciwko wœciekliÿnie. Dodatkowo Irlandia, Malta, Szwecja i Wielka Brytania wymagaj¹ równie potwierdzenia, e szczepienie jest skuteczne. Niezbêdne badania musz¹ byæ zrobione co najmniej 6 miesiêcy przed planowan¹ podró ¹ do Irlandii, na Maltê i do Wielkiej Brytanii, oraz na 120 dni przed podró ¹ do Szwecji. W ci¹gu najbli szych oœmiu lat wprowadzony równie zostanie elektroniczny mikro-chip, wszczepiany pod skórê, u³atwiaj¹cy identyfikacjê zwierz¹t. W miêdzyczasie, jako sposób identyfikacji mo e byæ stosowany tatua, z wyj¹tkiem Malty i Wielkiej Brytanii, gdzie ju teraz obowi¹zkowy jest mikro-chip. Mikrochip mo e zawieraæ tak e inne informacje dotycz¹ce zdrowia zwierzêcia. Wiêcej informacji na temat podró owania ze zwierzêtami w UE oraz wzór paszportu mo na znaleÿæ na stronie: en.htm Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, pod adresem: Ma³opolski Informator jest dostêpny poczt¹ elektroniczn¹. Zg³oszenia: Wykorzystanie materia³ów mo liwe za podaniem Ÿród³a: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego, Departament Promocji i Wspó³pracy Miêdzynarodowej, Zespó³ ds. Integracji Europejskiej Tel.:(+48 12) , fax: (+48 12) , 16

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 6 (42) czerwiec 24 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE ADRESY INTERNETOWE: http://www.kpk.gov.pl/gr_europ/ http://www.grantyeuropejskie.pl

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Edukacja dla Demokracji Grupa Zagranica Warszawa, wrzesieñ 2003 Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu

Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu Environmental Partnership for Central Europe w Polsce, a nastêpnie powsta³ej na jego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materia³y i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO WARSZAWA 2003 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIA Y I STUDIA Kwartalnik Nr 3 (19) 2003 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Fundusz

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo