ELŻBIETA JAZGARSKA DEPARTAMENT BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI MINISTERSTWO ZDROWIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELŻBIETA JAZGARSKA DEPARTAMENT BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI MINISTERSTWO ZDROWIA"

Transkrypt

1 ZASADY UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ ELŻBIETA JAZGARSKA DEPARTAMENT BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI MINISTERSTWO ZDROWIA

2 Zgodnie z Art. 87 ust. 1 Traktatu Wspólnoty Europejskiej Pomoc państwa to: wszelka pomoc udzielana przez państwo ze źródeł państwowych bez względu na formę, która przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub niektórych gałęzi produkcji zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniem

3 Formy udzielania pomocy państwa Dotacje,, ulgi i zwolnienia podatkowe. Dokapitalizowanie przedsiębiorców, udzielanie pożyczek, kredytów, poręczeń lub gwarancji kredytowych za zobowiązania przedsiębiorców na warunkach korzystniejszych od rynkowych. Zaniechanie poboru,, odroczenie płatności lub rozłożenie płatności podatku na raty oraz umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę. Umorzenie lub zaniechanie poboru od przedsiębiorców świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych, innych niż podatki np. na rzecz FUS, NFOŚiGW. Sprzedaż lub oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa, JST, na warunkach korzystniejszych od rynkowych.

4 Zgodnie z art. 7 pkt. 6 ustawy o pomocy publicznej Program pomocowy to program, w tym akt normatywny, określający zasady, warunki i formy udzielania pomocy oraz określający albo zawierający podstawy prawne jej udzielenia. Po akcesji programy pomocowe powinny mieć formę aktów normatywnych.(art.46a)

5 Rozporządzenia Rozporządzenie Rady(WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

6 Rozporządzenia c.d. Rozporządzenie Komisji nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis Rozporządzenie Komisji nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

7 Rozporządzenia c.d. Rozporządzenie Rady nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. o zastosowaniu art. 92 i 93 Traktatu WE do pewnych kategorii pomocy horyzontalnej Rozporządzenie Komisji nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa na szkolenia

8 Przepisy zawarte w rozporządzeniach są bezpośrednio stosowane we wszystkich krajach członkowskich, z dniem akcesji staną elementem polskiego systemu prawnego z pierwszeństwem nad polskimi ustawami, w tym ustawą o z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

9 Postacie pomocy publicznej: Pomoc ad hoc pomoc istniejąca pomoc nowa Pomoc de minimis

10 Pomoc ad hoc pomoc indywidualna, której odbiorcą jest określony podmiot

11 Pomoc istniejąca Pomoc udzielona przez państwo przed 10 grudnia 1994 r. Do pomocy tej zalicza się pomoc uznaną przez organ nadzorujący pomoc publiczną w państwie członkowskim - Prezesa UOKiK za zgodną z Aquis.

12 Pomoc nowa Pomoc udzielona podmiotom po raz pierwszy po dniu akcesji, oraz wszystkie zmiany w pomocy istniejącej

13 Pomoc de minimis pomoc o wartości nie przekraczającej euro uzyskana przez przedsiębiorcę w ciągu trzech kolejnych lat

14 Pomoc de minimis Nie będzie podlegała notyfikacji przez Komisję Europejską ze względu na jej wysokość nie mającą wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi

15 Pomoc de minimis Do pomocy tej nie zalicza się pomocy zatwierdzonej przez Komisję Europejską udzielanej w ramach: programu pomocowego; pomocy indywidualnej; pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych (szkolenia, zatrudnienie).

16 Pomoc de minimis Pomoc ta nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej będzie jednak musiała uzyskać pozytywną opinię Prezesa UOKiK

17 Procedura przejściowa Koordynacja prac krajowych - Prezes UOKiK (kompletność wniosku) program pomocowy i pomoc indywidualna muszą uzyskać pozytywną opinię Prezesa UOKiK.

18 Procedura przejściowa (zgodnie z Traktatem Akcesyjnym obowiązuje do czasu uzyskania członkostwa) Projekty pomocy przesyłane są do KE celem notyfikacji. Jeżeli Komisja nie zajmie stanowiska w przeciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania kompletnych informacji dotyczących pomocy oznacza to jej akceptację.

19 PO AKCESJI Pomoc publiczna udzielana po akcesji wymagać będzie notyfikacji chyba, że będzie udzielana w zakresie objętym wyłączeniami.

20 W trakcie przebiegu postępowania wstępnego jak i formalnego postępowania rozpoznawczego Komisja porozumiewa się zawsze za pośrednictwem Prezesa UOKiK. Podobna droga obowiązywać będzie organ krajowy planujący udzielenie pomocy publicznej w formie pomocy nowej lub istniejącej.

21 Proces notyfikacji ETAP PIERWSZY - uzgodnienie wewnętrzne i międzyresortowe projektu, - przedłożenie uzgodnionego projektu do UOKiK z formalnym wnioskiem o wydanie opinii, - po otrzymaniu opinii Prezesa UOKiK przetłumaczenie na język angielski oraz wypełnienie formularzy notyfikacyjnych i ponowne przekazanie do UOKiK.

22 Proces notyfikacji ETAP DRUGI Przekazanie projektu oraz formularzy Przez Prezesa UOKiK do Komisji Europejskiej.

23 Uznanie pomocy za niezgodą z prawem oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 659/1999 należy do kompetencji Komisji, która w takich przypadkach: - nakazuje przedstawienie stosownych informacji, - nakazuje zawieszenie udzielania pomocy, - nakazuje tymczasowy zwrot udzielonej pomocy do czasu podjęcia decyzji, - nakazuje zwrot udzielonej pomocy. ZWROT UDZIELONEJ POMOCY NASTĘPUJE ZAWSZE WRAZ Z ODSETKAMI (w trybie przewidzianym w art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Rady nr 659/1999) W WYSOKOŚCI USTALONEJ PRZEZ KOMISJĘ Decyzje Komisji mogą zostać zaskarżone przez Rząd RP, jak również przez inne państwo członkowskie, do Trybunału Europejskiego.

24 W TREKCIE PROCEDURY NOTYFIKACYJNEJ KOMISJA EUROPEJSKA MOŻE Z WŁASNEJ INICJATYWY ZMODYFIKOWAĆ PRZEDSTAWIONY PROGRAM I ZGODZIĆ SIĘ NA JEGO PRZEYJĘCIE POD WARUNKIEM ICH UZNANIA W PRZYPADKU WDROŻENIA PROGRAMU POMOCOWEGO BEZ UWZGLĘDNIENIA MODYFIKACJI KOMISJI, PAŃSTWO WYSTĘPUJĄCE O NOTYFIKACJĘ NARAŻA SIĘ NA URUCHMIENIE PROCEDURY KARNEJ.

25 Zadania Ministra Zdrowia co do zasady nie podlegające obowiązkowi notyfikacji przez KE w szczególności: -zadania urzędu Ministra Zdrowia w zakresie administracji państwowej (dział 750 Administracja państwowa), -utrzymanie specjalistycznych rezerw medycznych i sanitarnych (dział 752 Obrona narodowa), -zadania w zakresie dydaktyki oraz pomocy materialnej dla studentów akademii medycznych (dział 803 Szkolnictwo wyższe), -działalność Głównej Biblioteki Lekarskiej w zakresie gromadzenia i udostępniania literatury medycznej krajowej i zagranicznej zarówno studentom akademii medycznych, jak i pracownikom naukowym i medycznym wszystkich jednostek funkcjonujących w resorcie (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),

26 działalność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w zakresie udzielania świadczeń pomocy doraźnej (transport lotniczy do wypadków, katastrof, w stanach ratujących życie chorego oraz dostarczanie narządów do przeszczepów), zadania w zakresie pobierania, przetwarzania krwi oraz obrotu krwią i preparatami krwiopochodnymi wykonywane przez regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, działalność jednostek budżetowych utworzonych przez MZ, w tym: - działalność ośrodków psychiatrii sądowej, - działalność 3 zakładów opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych (Dom Lekarza Seniora, Dom Pracownika Służby Zdrowia i Ośrodek Readaptacyjny), - działalność stacji sanitarno epidemiologicznych i Głównego Inspektoratu Sanitarnego działalność Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych, - działalność jednostek budżetowych prowadzących zadania pomocnicze z zakresu ochrony zdrowia (rozdział Pozostała działalność),

27 świadczenia zdrowotne udzielane przez jednostki ochrony zdrowia cudzoziemcom uprawnionym do świadczeń medycznych na mocy umów międzynarodowych, leczenie obywateli polskich za granicą, realizacja umów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie refundacji kosztów leczenia obcokrajowców w Polsce oraz obywateli w krajach, z którymi Polska zawarła umowy, zadania przejęte przez samorządy zawodowe (izby lekarskie, pielęgniarskie i aptekarskie) od organów administracji państwowej, wynikające z odpowiednich ustaw, współfinansowanie programów Phare z zakresu ochrony zdrowia oraz realizacja zadań związanych z integracją z UE, zadania wykonywane przez konsultantów medycznych, dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i położnym oraz na umorzenia tych kredytów, prowadzenie krajowej listy biorców i dawców przeszczepów narządów unaczynionych oraz centralnego rejestru dawców szpiku i krwi pępowinowej oraz doboru niespokrewnionego dawcy szpiku,

28 świadczenia na rzecz osób nie posiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, specjalizacje medyczne,, tzw. rezydentury, zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek położnych (dla jednostek, których organem założycielskim jest Minister Zdrowia oraz wojewodowie, marszałkowie województw, starostowie, MON i MSWiA), dotacje celowe na dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego, zakup świadczeń zdrowotnych dla sportowców członków kadry olimpijskiej w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej, świadczenia zdrowotne dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w zakładach opieki zdrowotnej resortu spraw wewnętrznych i administracji,

29 Następujące zadania mogą być realizowane po uzyskaniu zgody KE w ramach wyżej opisanych procedur: program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia, w tym na: restrukturyzację finansową (umorzenie zobowiązań, ugody z pracownikami, etc.), opracowanie i realizację programu naprawczego, restrukturyzację organizacyjną (przekształcenie), restrukturyzację zatrudnienia, restrukturyzację mienia spzoz-ów.

30 Realizacja następujących zadań wymaga ostatecznego rozstrzygnięcia po zasięgnięcia opinii UKIE: realizacja programów polityki zdrowotnej państwa, w tym objętych Narodowym Programem Zdrowia, zadania w zakresie świadczeń zdrowotnych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zadania w zakresie zwalczania patologii społecznych (AIDS, narkomania, alkoholizm), niektóre zadania z zakresu medycyny pracy, zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym, projekty badawcze z zakresu ochrony zdrowia, finansowanie inwestycji w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Zdrowia oraz szpitalom klinicznym.

31 Podsumowanie Pomoc publiczna podlega ocenie w przypadku: Wsparcia ze środków publicznych. Powoduje uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorców. Pomoc narusza konkurencję. Naruszenie konkurencji wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

32 Pojęcie przedsiębiorcy w rozumieniu KE jest szersze niż w rozumieniu prawa polskiego i wykracza poza grono przedsiębiorc biorców w ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym. S

33 PROGRAMY POMOCOWE W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

34 Pomoc realizowana w ramach Funduszy Strukturalnych podlega takim samym rygorom jak pozostałe formy pomocy publicznej

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

pomoc indywidualna pomoc indywidualna na restrukturyzację

pomoc indywidualna pomoc indywidualna na restrukturyzację POMOC PUBLICZNA Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktacie, wszelka pomoc przyznana przez Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 1 (8) 2011 Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie 1. Pomoc de minimis w rolnictwie należy do stosunkowo nowych zagadnień w polskim prawie rolnym. Związana jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 239 16270 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH Krzysztof Meder Jakub Bogusz Jakub Nieciuński Przemysław Pietrzyk POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH EKSPERTYZA PRAWNA Instytut Spraw Publicznych Program Polityki

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-149-09 Druk nr 2590 cz. 2 Warszawa, 14 grudnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Rezerwa ogólna i rezerwy celowe

Rezerwa ogólna i rezerwy celowe Dr Teresa Augustyniak-Górna Informacja nr 924 (IP-100 G) Rezerwa ogólna i rezerwy celowe I. Rezerwa ogólna Rezerwę ogólną Rady Ministrów zaplanowano w projekcie budżetu państwa na rok 2003 w wysokości

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Warszawa, styczeń 2009. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Vademecum. Warszawa, styczeń 2009. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Warszawa, styczeń 2009 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013.

POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej wraz z komentarzami do Rozporz¹dzeñ Ministra Rozwoju Regionalnego MARZEC 2008

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 249 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo