UMOWA nr.. o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr.. o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego 1... 2..."

Transkrypt

1 UMOWA nr.. o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego Zawarta w dniu. w, zwana dalej Umową, pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złotych, reprezentowaną przez: zwaną dalej Bankiem, a Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach przy ulicy Barbary 21A, kod pocztowy: , o numerze identyfikacji podatkowej NIP: , wpisanym do Rejestru Związków Międzygminnych prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, w dniu 16 grudnia 1991 roku pod numerem 46, reprezentowanym przez: zwanym dalej Dystrybutorem lub KZK GOP, zwanymi dalej łącznie Stronami, 1. WSTĘP 1.1. Niniejsza Umowa jest umową o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego ( PE ) na instrumentach płatniczych, umieszczonych na Śląskich Kartach Usług Publicznych ( Kartach ŚKUP ). Pieniądz elektroniczny, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest pieniądzem elektronicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo bankowe. UMOWA Wydawca PE Zasilanie U4 str. 1

2 1.2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest powierzenie Dystrybutorowi przez Bank, wykonywania czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego na instrumentach płatniczych umieszczonych na Kartach ŚKUP ( Zasilenie PE ) w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości wydanego pieniądza elektronicznego, przy wykorzystaniu Modułu do pobierania opłat/doładowania Kart ŚKUP, zwanego dalej Terminalem" - w POP (Punkt Obsługi Pasażera) oraz w SADK (Stacjonarne Automaty Doładowania Kart). 2. OŚWIADCZENIA BANKU 2.1. Bank oświadcza, iż: zawarł z KZK GOP Umowę na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych nr DS / 1 / PZ / 1 / DO / 1 / 2012 z dnia 9 stycznia 2012r., zwaną dalej Umową ŚKUP (jako Wykonawca zamówienia publicznego - wraz z Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie) oraz w wykonaniu tej umowy zawarł z KZK GOP Umowę o warunki korzystania ze Śląskiej Karty Usług Publicznych i rozliczania Dostawców Usług, jest wydawcą pieniądza elektronicznego ( PE ) w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo bankowe, umieszczonego na Karcie ŚKUP, jest agentem rozliczeniowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa prowadzącym działalność w zakresie rozliczeń dotyczących Kart ŚKUP Umowa zawierana jest w celu wykonania Umowy na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych wskazanej w pkt , którą należy traktować jako nadrzędną (poprzez nadrzędność należy rozumieć regułę interpretacyjną, którą strony przyjmują, że w przypadkach, które będą wymagać interpretacji należy kierować się zobowiązaniami wzajemnymi stron wynikającymi z Umowy na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych). Umowa nie wyłącza oraz nie ogranicza zasad odpowiedzialności oraz praw określonych w Umowie na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych. 3. PRZEDMIOT UMOWY 3.1. Na podstawie Umowy Bank powierza Dystrybutorowi wykonywanie czynności faktycznych związanych z realizacją Zasileń PE w Terminalach, których listę zawiera Załącznik nr 1 do Umowy ( Lista Lokalizacji ). Wprowadzenie kolejnych lokalizacji oraz zmiana dotychczasowych wymaga zmiany Załącznika nr 1 do Umowy Dystrybutor zobowiązuje się do wykonywania czynności faktycznych związanych z realizacją Zasileń PE, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Dystrybutor oświadcza, że Terminale zostały mu doręczone na podstawie umowy wskazanej w pkt , zawartej pomiędzy Dystrybutorem a Bankiem i Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie Bank zobowiązuje się wobec Dystrybutora do rozliczania Zasileń PE na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie wykonywania przez Dystrybutorów czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego", zwanym w dalszej części Umowy Regulaminem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy Jedynie Zasilenia PE obsługiwane przez Terminale, przekazane Dystrybutorowi na podstawie umowy wskazanej w pkt 2.1.1, zawartej pomiędzy Dystrybutorem a Bankiem i Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie i obsługiwane przez Dystrybutora zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie i Umowie są podstawą do ich akceptacji przez Bank. W ramach realizacji Umowy Dystrybutor jest zobowiązany korzystać wyłącznie z Terminali Dystrybutor wykorzystuje Terminal do celów i działalności określonych w Umowie na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych oraz Umowie o warunki UMOWA Wydawca PE Zasilanie U4 str. 2

3 korzystania ze Śląskiej Karty Usług Publicznych i rozliczania Dostawców Usług, wskazanych w pkt Odpowiedzialność Wykonawcy (mbank S.A. i Asseco Poland S.A.) za działanie Terminali ograniczona jest do obowiązków wynikających z Umowy na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych i zakresu świadczeń w niej określonych. 4. REGULAMIN 4.1. Szczegółowe warunki Zasilania PE i obsługi transakcji zawiera Regulamin W zakresie Umowy nie stosuje się postanowień par. 2, par , par , par. 15.1, par , par oraz par Regulaminu W zakresie Umowy nie stosuje się par Regulaminu, natomiast Dystrybutor zobowiązany jest do ochrony przed dostępem osób trzecich, wydruków i dokumentów zawierających dane PE umieszczonych na Kartach ŚKUP W zakresie Umowy do Terminali umieszczonych w Stacjonarnych Automatach Doładowania Kart : nie stosuje się postanowień par. 4, par. 5, par. 7.4 drugie zdanie oraz par. 10 Regulaminu, nie stosuje się postanowień par. 9.1 i 9.2 Regulaminu Terminale umieszczone w Stacjonarnych Automatach Doładowania Kart dokonują zamknięcia dnia (polegającego na podsumowaniu i wysłaniu do Banku wszystkich transakcji zrealizowanych w danym dniu) automatycznie o określonej porze dnia. Potwierdzeniem zamknięcia dnia jest raport rozliczeniowy w formie elektronicznej zawierający w szczególności zbiorcze podsumowanie wszystkich transakcji Zasileń PE dokonanych w danym dniu na Terminalu. Treść raportu rozliczeniowego stanowi zobowiązanie Dystrybutora, weryfikacja, o której mowa w par Regulaminu dokonywana jest przez Dystrybutora podczas każdej czynności obsługi Stacjonarnego Automatu Doładowania Kart oraz w przypadku otrzymania przez Dystrybutora stosownej informacji, w każdym przypadku stwierdzenia zdarzenia, o którym w par lit. a lub b Regulaminu Dystrybutor zobowiązany jest do zaprzestania użytkowania Terminala oraz niezwłocznego poinformowania Banku poprzez wysłanie wiadomości pod adresem oraz udostępnienia Bankowi wszelkich informacji, które mogą się okazać pomocne przy wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia Dystrybutor oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy oraz, że akceptuje jego postanowienia Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej W przypadku niezgodności Regulaminu z Umową wiążące są postanowienia Umowy Strony ustalają, że Bank ma prawo do dokonywania w każdym czasie zmian Regulaminu, spowodowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub rekomendacją/zaleceniem/decyzją właściwego organu z zastrzeżeniem pkt 4.9. Informacja o zmianach Regulaminu dokonywanych w czasie obowiązywania Umowy będzie publikowana na stronie internetowej wraz z podaniem daty publikacji oraz daty wejścia w życie zmian. Bank zobowiązany jest dostarczyć do KZK GOP rekomendacje/zalecenia/decyzje właściwego organu, wskutek którego zmieniony został Regulamin Przed dokonaniem zmiany Regulaminu niespowodowanej zmianą bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub rekomendacją/zaleceniem/decyzją właściwego organu, Bank udostępnia Dystrybutorowi projekt zmienionego Regulaminu i umożliwia mu zgłoszenie propozycji zmian do tego projektu w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania projektu zmienionego Regulaminu drogą elektroniczną pod adresem.. Dystrybutorowi przysługuje prawo do odmowy akceptacji zaproponowanych przez Bank zmian Regulaminu, o ile zmiany te niezgodne są z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub rekomendacją/zaleceniem/decyzją właściwego organu lub Umową na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych wskazanej w pkt UMOWA Wydawca PE Zasilanie U4 str. 3

4 W przypadku osiągnięcia przez Dystrybutora i Bank porozumienia w terminie 14 dni roboczych w zakresie zmian Regulaminu zastosowanie ma pkt 4.8. W przypadku nieosiągnięcia przez Dystrybutora i Bank porozumienia w terminie 14 dni roboczych w zakresie zmian Regulaminu każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego w celu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego proponowanych zmian Regulaminu. Sąd ten orzeka na podstawie regulaminu postępowania przed tym sądem obowiązującego w dniu wniesienia pozwu. Koszty postępowania przed Sądem Polubownym ponosi strona przegrywająca spór. Bank wykona orzeczenie Sądu Polubownego albo wprowadzając zmiany Regulaminu zgodnie z pkt 4.8 albo odstępując od wprowadzenia tych zmian stosownie do wyroku Sądu Zmiany zaproponowane przez Bank uważa się za zaakceptowane przez Dystrybutora, z zastrzeżeniem pkt 4.9, jeżeli Dystrybutor nie wypowie Umowy w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji przez Bank informacji o zmianie Regulaminu (zgodnie z pkt 4.8). Wypowiedzenie Umowy przez Dystrybutora może nastąpić za 30-dniowym terminem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego Bank zobowiązuje się do informowania Dystrybutora o zmianach Regulaminu niezwłocznie po ich opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem Dystrybutora,natomiast Dystrybutor zobowiązuje się do zapoznawania się z treścią informacji o zmianach Regulaminu umieszczanych na stronie nie rzadziej niż raz w tygodniu. 5. LIMIT DZIENNY ZASILEŃ PE 5.1. Bank zobowiązuje się do autoryzowania Zasileń PE, realizowanych przez Dystrybutora, jedynie do wysokości dziennego limitu Zasileń PE. Wysokość dziennego limitu Zasileń PE, w trakcie trwania Umowy przedstawia się następująco: w styczniu, marcu, kwietniu, maju, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu, w każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy, limit Zasileń PE wynosi złotych (pięćset tysięcy złotych), w lutym, czerwcu, lipcu i sierpniu w każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy limit Zasileń PE wynosi złotych (osiemset tysięcy złotych) Dystrybutorowi w każdym czasie przysługuje prawo zmiany limitów, o których mowa w pkt 5.1 do wysokości określonej w pkt 5.1. Limit zostanie zmieniony w terminie 7 dni roboczych dla Banku po otrzymaniu przez Bank stosownego pisma w tej sprawie (pod warunkiem uregulowania przez Dystrybutora zobowiązań wobec Banku wynikających z wykorzystania dziennego limitu zasileń PE) W przypadku gdy saldo dziennego limitu Zasileń PE zostanie przekroczone przez Dystrybutora Bank odmówi akceptacji kolejnych Zasileń PE w danym dniu. Dzienny limit Zasileń PE odnawia się z upływem każdego dnia Rozliczenie Zasileń PE nastąpi zgodnie z raportem rozliczeniowym, o którym mowa w Regulaminie, oraz zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu Dystrybutor jest zobowiązany do dokonania wpłaty gotówki przyjętej od posiadaczy PE w związku z Zasileniami PE na rachunek Banku o nr. kwot rozliczonych Zasileń PE opłacanych gotówką wynikających z raportu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 5.2. w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania raportu rozliczeniowego Dystrybutor wyraża zgodę na korzystanie przez Bank w ramach niniejszej Umowy z terminali POS udostępnionych Dystrybutorowi na podstawie zawartej przez Dystrybutora umowy o akceptację kart (pomiędzy Dystrybutorem, Bankiem i agentem rozliczeniowym kart płatniczych). Dystrybutor ponosi odpowiedzialność za czynności faktyczne akceptanta kart płatniczych realizowane w POP oraz SADK i służące Zasilaniu PE na takich samych zasadach na jakich odpowiada Bank za czynności faktyczne akceptanta kart płatniczych realizowanych w POK UMOWA Wydawca PE Zasilanie U4 str. 4

5 (na podstawie umowy o akceptację kart zawartej pomiędzy Dystrybutorem, Bankiem i agentem rozliczeniowym kart płatniczych). 6. OPŁATY I PROWIZJE 6.1. Z tytułu Umowy Dystrybutorowi nie będą należne od Banku żadne opłaty i prowizje, a czynności wykonywane przez Dystrybutora na rzecz Banku służą wykonaniu umowy wskazanej w pkt , zawartej pomiędzy Dystrybutorem i Bankiem a Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie Z tytułu Umowy Bankowi nie będą należne od Dystrybutora żadne opłaty i prowizje, a wydawanie pieniądza elektronicznego przez Bank służy wykonaniu umowy wskazanej w pkt , zawartej pomiędzy Dystrybutorem i Bankiem a Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie Z tytułu realizacji czynności opisanych w Umowie, Wykonawca (mbank S.A. i Asseco Poland S.A.) otrzymuje wynagrodzenie określone w Umowie na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych wskazanej w pkt i nie przysługuje mu żadne dodatkowe wynagrodzenie Bank nie ma prawa żądać z tytułu niniejszej umowy jakiegokolwiek wynagrodzenia, w tym również od gmin i samorządowych jednostek organizacyjnych, poza należnym Bankowi z tytułu Umowy na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych, wskazanej w pkt , zawartej pomiędzy Dystrybutorem i Bankiem a Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie. 7. OUTSOURCING BANKOWY 7.1. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, iż Umowa ma charakter umowy, o której mowa w art. 6a 6d Ustawy Prawo bankowe Plan ciągłości działania (plan awaryjny), stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 8. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY 8.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy wskazanej w pkt zawartej pomiędzy Dystrybutorem a Bankiem i Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie lub z dniem rozwiązania Umowy o warunki korzystania ze ŚKUP i rozliczania Dostawców, zawartej pomiędzy Dystrybutorem i Bankiem. UMOWA Wydawca PE Zasilanie U4 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, przysługujące Dystrybutorowi, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie Z uwagi na fakt, że w stosunku do Dystrybutora mają zastosowanie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej Dystrybutor uprawniony jest do podania danych przewidzianych w tej ustawie, w szczególności w przypadku niniejszej Umowy są to: treść Umowy, wielkość dokonywanych Zasileń PE, informacje, które są niezbędne podczas rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na reklamacje zgłaszane w związku z realizacją postanowień Umowy, z tym zastrzeżeniem, że działania Dystrybutora opisane w niniejszym paragrafie nie mogą doprowadzić do naruszenia tajemnicy bankowej Bank zobowiązany jest do bieżącego określania dokumentów lub informacji stanowiących tajemnice bankową, które są związane z realizacją Umowy Adresem Dystrybutora, na który przesyłane będą odpowiedzi Banku na złożone przez Dystrybutora reklamacje jest str. 5

6 9.5. Reklamacje wynikajace z zawartej przez Bank z posiadaczem PE umowy o wydanie pieniedza elektronicznego rozpatrywane są przez Bank w oparciu o postanowienia umowy o wydanie pieniądza elektronicznego i Regulaminu Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A Standardy Bezpieczeństwa portfela elektronicznego ŚKUP stanowią załącznik nr 4 do Umowy. O zmianach postanowień Standardów Bezpieczeństwa portfela elektronicznego ŚKUP Bank informuje Dystrybutora poprzez wysłanie wiadomości pod adresem Strony Umowy oświadczają, że w ramach Umowy nie są przetwarzane żadne dane osobowe Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian Regulaminu, zmiany dziennego limitu Zasileń PE w granicach określonych w pkt 5.1 oraz załącznika nr 1. Zmiana załącznika nr 1 do Umowy staje się skuteczna z chwilą pokwitowania jego odbioru od Dystrybutora przez Bank. W szczególności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności wymaga podwyższenie dziennego limitu Zasileń PE ponad wartość określoną w pkt 5.1. Zmiany Regulaminu następują w trybie opisanym w pkt Załączniki powołane w treści Umowy stanowią integralną część Umowy W sprawach nieuregulowanych w Umowie znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Banku i dwóch dla Dystrybutora Za Dystrybutora: Za Bank: UMOWA Wydawca PE Zasilanie U4 str. 6

7 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego z dnia. Lista Lokalizacji Wykonywanie czynności faktycznych związanych z wykonywaniem Zasileń PE na instrumentach płatniczych umieszczonych na Śląskich Kartach Usług Publicznych, będzie realizowane w następujących punktach usługowych należących do Dystrybutora (Stacjonarne Automaty Doładowania Kart oraz Punkty Obsługi Pasażera): Lp. Nazwa identyfikująca punkt Ulica i numer domu/lokalu (lub inne dane identyfikujące lokalizację punktu) Kod Pocztowy Miejscowość Telefon oraz e- mail STACJONARNE AUTOMATY DOŁADOWANIA KART: 1. Przystanek Bytom Dworzec PKP, Pl. Wolskiego Bytom 2. Przystanek Bytom Strzelców Bytomskich, kier. Stroszek, ul. Strzelców Bytomskich 3. Przystanek Bytom Wrocławska, kier. Zabrze, ul. Wrocławska Bytom Bytom 4. Przystanek Bytom Plac Sikorskiego, kier., Pl. Sikorskiego 5. Przystanek Bytom Zamłynie, kier. Zabrze, ul. Zabrzańska Bytom Bytom 6. Przystanek Michowice Bławatkowa, kier. Centrum, ul. Stolarzowicka 7. Przystanek Stroszek Osiedle, kier. Centrum, ul. Strzelców Bytomskich 8. Przystanek Koszelew, kier. Dąbrowa Górnicza, ul. Kołłątaja Bytom Bytom Będzin 9. Przystanek Będzin 11 listopada, kier., ul. 11 listopada Będzin 10. Przystanek Będzin Stadion, kier., ul. Piłsudskiego Będzin str. 1

8 11. Przystanek Osiedle Syberka Kościół, kier., ul. Chmielewskiego 12. Przystanek Sosnowiec Szpital Wojewódzki, ul. Żeromskiego Będzin Będzin 13. Przystanek Chorzów Rynek, kier. Bytom, ul. Katowicka Chorzów 14. Przystanek Chorzów Ratusz, ul. Rynek Chorzów 15. Przystanek Chorzów Batory Dworzec PKP, kier. Świętochłowice, ul. Armii Krajowej 16. Przystanek Chorzów Batory Pętla, ul. Odrodzenia Chorzów Chorzów 17. Przystanek Chorzów ZUS, ul. Dąbrowskiego Chorzów 18. Przystanek Chorzów Żeromskiego, ul. Wolności Chorzów 19. Przystanek Chełm Śląski Kościół, kier., ul. Śląska 20. Przystanek Czeladź Zespół Szkół, kier., ul. Grodziecka 21. Przystanek Czeladź Stare Miasto, kier., ul. Szpitalna 22. Przystanek Piaski Skrzyżowanie, kier. Sosnowiec, ul. Nowopogońska 23. Przystanek Dąbrowa Górnicza Centrum, kier., ul. Królowej Jadwigi 24. Przystanek Dąbrowa Górnicza Centrum, kier. Gołonóg, ul. Królowej Jadwigi 25. Przystanek Reden, kier., ul. Królowej Jadwigi Chełm Śląski Czeladź Czeladź Czeladź Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza 26. Przystanek Gołonóg Manhattan, kier., Al. Piłsudskiego Dąbrowa Górnicza str. 2

9 27. Przystanek Gołonóg Osiedle, kier., ul. Wiśniowa Dąbrowa Górnicza 28. Przystanek Gliwice Górnych Wałów, kier. Sikornik, ul. Jana Pawła II 29. Przystanek Sikornik Osiedle, ul. Czapli Gliwice Gliwice 30. Przystanek Sośnica, skrzyżowanie, ul. Reymonta/Beskidzka 31. Przystanek Gliwice Nowy Świat, kier. Centrum, ul. Nowy Świat Gliwice Gliwice 32. Przystanek Gliwice Plac Piastów, kier. Łabędy, Pl. Piastów 33. Przystanek Gliwice Dąbrowskiego, kier. Centrum, ul. Dąbrowskiego 34. Przystanek Gliwice Cegielnia, kier. Centrum, ul. Rybnicka Gliwice Gliwice Gliwice 35. Przystanek Gliwice Wrocławska, kier. Centrum, ul. Wrocławska Gliwice 36. Przystanek Gliwice Dworcowa, kier. Sikornik, ul. Dworcowa Gliwice 37. Przystanek Os. Gwardii Ludowej kozielska, kier. Centrum, ul. Kozielska 38. Przystanek Imielin Rynek, kier., ul. Imielińska Gliwice Imielin 39. Przystanek Centrum, kier. UM, ul. Grunwaldzka Jaworzno 40. Przystanek Osiedle Stałe, kier., ul. Grunwaldzka Jaworzno 41. Przystanek Aleja Korfantego, kier. Mysłowice, Al. Korfantego 42. Przystanek Piotra Skargi, kier. Sosnowiec, ul. Skargi str. 3

10 43. Przystanek Stawowa, kier. Bytom, Pl. Synagogi 44. Przystanek Sokolska, kier. Siemianowice Śl., ul. Sokolska 45. Przystanek Rondo, kier. Bytom, Al. Korfantego 46. Przystanek Dworzec (autobusowy), poziom -1, stanowiska Przystanek Bogucice Kościół, kier. Centrum, ul. Katowicka 48. Przystanek Rynek, kier. Rondo, Al. Korfantego 49. Przystanek Mikołowska, kier. Ligota, ul. Mikołowska 50. Przystanek AWF, kier. Ligota, ul. Mikołowska 51. Przystanek Ochojec Szpital, ul. Ziołowa 52. Przystanek Brynów Kościuszki/Pętla, kier. Centrum, ul. Kościuszki 53. Przystanek Ligota Panewnicka, kier. Centrum, ul. Piotrowicka 54. Przystanek Piotrowice Osiedle, kier. Ligota, ul. Jankego 55. Przystanek Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy, ul. Alpejska 56. Przystanek Szopienice Kościół, kier. Mysłowice, ul. Lwowska 57. Przystanek Osiedle Witosa Centrum, kier. Os. Tysiąclecia, ul. Witosa 58. Przystanek Rynek (Teatr Śl.), kier. Zawodzie, ul. Warszawska str. 4

11 59. Przystanek Dworzec (autobusowy), poziom -1, stanowiska Przystanek Knurów Szpitalna, ul. Szpitalna Knurów 61. Przystanek Knurów Wojska Polskiego, ul. Witosa Knurów 62. Przystanek Mysłowice Bończyka, kier. Centrum, ul. Katowicka 63. Przystanek Mysłowice Kościół, kier. Sosnowiec, ul. Krakowska Mysłowice Mysłowice 64. Przystanek Brzęczkowice Szkoła, kier. Centrum, ul. Ziętka Mysłowice 65. Przystanek Szarlej Wyszyńskiego, kier. Siemianowice Śląskie, ul. Wyszyńskiego 66. Przystanek Szarlej Poczta, kier. Os. Wieczorka, ul. Bytomska Piekary Śląskie Piekary Śląskie 67. Przystanek Osiedle Wieczorka Dworzec, ul. Papieża Jana Pawła II 68. Przystanek Pyskowice Plac Wyszyńskiego, Pl. Wyszyńskiego 69. Przystanek Godula Plac Niepodległości, kier. Bytom, ul. Goduli Piekary Śląskie Pyskowice Ruda Śląska 70. Przystanek Chebzie Pętla Ruda Śląska 71. Przystanek Nowy Bytom Urząd Miasta, kier. Chebzie, ul. Niedurnego 72. Przystanek Ruda Południowa, kier. Bytom, ul. Wolności Ruda Śląska Ruda Śląska 73. Przystanek Bielszowice Kopalnia, kier. Nowy Bytom, ul. Kokota 74. Przystanek Kochłowice Rynek, kier., ul. Oświęcimska Ruda Śląska Ruda Śląska str. 5

12 75, Przystanek Halemba Kościół, kier. Wirek, ul. 1 Maja Ruda Śląska 76. Przystanek Radzionków Plac Letochów, Pl. Letochów Radzionków 77. Przystanek Rojca Nieznanego Żołnierza, kier. Centrum, ul. Kużaja 78. Przystanek Sosnowiec Dworzec PKP, kier., ul. 3 Maja Radzionków Sosnowiec 79. Przystanek Sosnowiec Dworzec PKP, kier. Zagórze, ul. 3 Maja Sosnowiec 80. Przystanek Sosnowiec Dworzec PKP, przejście podziemne Sosnowiec 81. Przystanek Sosnowiec Urząd Miasta, ul. Mościckiego Sosnowiec 82. Przystanek Pogoń Grota Roweckiego, kier. Centrum, ul. Grota Roweckiego 83. Przystanek Sielec Wawel Kościół, kier. Zagórze, ul. Wawel Sosnowiec Sosnowiec 84. Przystanek Środula Osiedle, kier. Centrum, ul. Norwida Sosnowiec 85. Przystanek Zagórze Osiedle, kier. Centrum, ul. Blachnickiego Sosnowiec 86. Przystanek Zagórze Centrum, kier. Centrum, ul. Braci Mieroszewskich 87. Przystanek Niwka Fabryka, kier. Centrum, ul. Wojska Polskiego Sosnowiec Sosnowiec 88. Przystanek Sławków Rynek, ul. Rynek Sławków 89. Przystanek Michałkowice Kościół, kier. Centrum, Pl. 11 Listopada 90. Przystanek Siemianowice Plac Wolności, kier., ul. Świerczewskiego Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie str. 6

13 91. Przystanek Bytków Osiedle Chemik, kier. Michałkowice, ul. Wróblewskiego 92. Przystanek Świętochłowice Mijanka, kier. Ruda Śl., ul. Katowicka 93. Przystanek Zgoda Skrzyżowanie, kier. Ruda Śl., ul. Śląska 94. Przystanek Świętochłowice Kościół, kier. Bytom, ul. Katowicka 95. Przystanek Piaśniki Skrzyżowanie, kier. Chorzów, ul. Bytomska 96. Przystanek Tychy Dworzec PKP, w budynku dworca PKP, ul. Andersa 97. Przystanek Tychy Plac Baczyńskiego, ul. Bocheńskiego Siemianowice Śląskie Świętochłowice Świętochłowice Świętochłowice Świętochłowice Tychy Tychy 98. Przystanek Tychy Skałka, kier. Centrum, ul. Piłsudskiego Tychy 99. Przystanek Tychy Roweckiego, kier. Dworzec PKP, ul. Grota- Roweckiego 100. Przystanek Tychy Tęcza, Al. Niepodległości Tychy Tychy 101. Przystanek Tychy Niepodległości, kier. UM, Al. Niepodległości 102. Przystanek Wojkowice Park, ul. Paka Tychy Wojkowice 103. Przystanek Zabrze Goethego, kier. Gliwice, stanowisko 1, ul. Goethego 104. Przystanek Rokitnica Pętla, ul. Żniwiarzy Zabrze Zabrze 105. Przystanek Zabrze Plac Teatralny, kier. Mikulczyce, Pl. Teatralny 106. Przystanek Zabrze Plac Słowiański, kier. Centrum, Pl. Słowiański Zabrze Zabrze str. 7

14 107. Przystanek Mikulczyce Plac Kroczka, kier. Centrum, ul. Tarnopolska 108. Przystanek Zabrze Plac Krakowski, kier., Pl. Krakowski 109. Przystanek Zabrze Plac Wolności, kier. Bytom, Pl. Wolności Zabrze Zabrze Zabrze PUNKTY OBSŁUGI PASAŻERA: 1. POP Biuro KZK GOP ul. Barbary 21a , POP Biuro KZK GOP, kolektura biletowa ul. Barbary 21a POP Pocztowa ul. Pocztowa POP Dworzec Plac Wilhelma Szewczyka POP Sosnowiec ul. Warszawska 3/ Sosnowiec POP Bytom plac Wolskiego Bytom POP Gliwice plac Piastów Gliwice POP Chorzów Rynek 8/ Chorzów str. 8

15 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy nr o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego z dnia. Regulamin wykonywania przez Dystrybutorów czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego Niniejszy Regulamin określa warunki powierzenia Dystrybutorowi przez mbank SA, zwany dalej Bankiem, wykonywania czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego ( PE ), będącego pieniądzem elektronicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo bankowe, na instrumentach płatniczych umieszczonych na Śląskich Kartach Usług Publicznych ( Zasilenie PE ), zarówno spersonalizowanych jak i niespersonalizowanych, w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości wydanego pieniądza elektronicznego, przy wykorzystaniu czytników PE ( Terminale ) Ilekroć w Regulaminie wykorzystywane są definicje zawarte w Umowie o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego, zwanej dalej Umową, posiadają one znaczenie nadane im w Umowie Dystrybutor akceptuje postanowienia Regulaminu poprzez zawarcie Umowy Jedynie Zasilenia PE obsługiwane przez Terminale, przekazane Dystrybutorowi na podstawie Umowy o warunki dystrybucji Uprawnień do Usług, Kart i przyjmowania Opłat/Kaucji (zawartej pomiędzy Dystrybutorem i KZK GOP) i obsługiwane przez Dystrybutora zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie i Umowie są podstawą do ich akceptacji przez Bank. W ramach realizacji Umowy, Dystrybutor jest zobowiązany korzystać wyłącznie z Terminali Dystrybutor nie może wykorzystywać Terminala do innych celów i działalności niż określone w Umowie o warunki dystrybucji Uprawnień do Usług, Kart i przyjmowania Opłat/Kaucji (zawartej pomiędzy Dystrybutorem i KZK GOP) oraz Umowie. 3. Dystrybutor zobowiązany jest do odpowiedniego eksponowania na każdym swoim punkcie logo ŚKUP Prawo do przyjmowania Zasileń PE z wykorzystaniem PE, w punkcie należącym do Dystrybutora mają jedynie osoby przeszkolone w zakresie przeprowadzania Zasilania PE. Bank zobowiązuje się do przeprowadzania odpowiednich szkoleń i potwierdzania faktu ich odbycia certyfikatem Dystrybutor zobowiązuje się do niedopuszczania do realizowania Zasileń PE przez osoby nieprzeszkolone w zakresie przeprowadzania Zasileń PE Dystrybutor ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie osób nieprzeszkolonych do przeprowadzania Zasileń PE. 5. str. 1

16 5.1. Dystrybutor dokonuje Zasilenia PE oraz udostępnia informacje o saldzie PE każdorazowo na żądanie Posiadacza PE. Za Posiadacza PE uważa się osobę fizyczną, przedstawiającą Dystrybutorowi Kartę ŚKUP z umieszczonym na niej PE Dystrybutor w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do sprawdzania tożsamości Posiadacza PE, w szczególności przy Zasilaniu PE oraz przy udostępnianiu Posiadaczowi PE salda PE Dystrybutor jest zobowiązany zażądać od Posiadacza PE wprowadzenia na Terminalu kodu PIN każdorazowo, o ile Terminal zażąda wprowadzenia takiego kodu. Dopuszcza się możliwość dokonania maksymalnie trzech prób wprowadzenia kodu PIN dla tej samej transakcji, chyba że Terminal nie pozwoli na ponowne wprowadzenie kodu Dystrybutor zobowiązany jest poinformować Posiadacza PE, że procedura wykupu pieniądza elektronicznego określona jest w Regulaminie Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A Odmowa realizacji Zasilenia PE nastąpi w przypadku: a) Nieważności PE umieszczonego na Karcie ŚKUP (w tym na skutek zastrzeżenia PE umieszczonego na Karcie ŚKUP) lub b) niemożności uzyskania akceptacji dokonania transakcji Zasilenia PE W przypadku uzyskania odmów Banku przy dwóch kolejnych próbach Zasilenia tego samego PE, Dystrybutor, zobowiązany jest poinformować Posiadacza PE o braku możliwości Zasilenia PE oraz o przysługującym mu prawie złożenia reklamacji w trybie określonym w Regulaminie Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A Transakcje Zasileń PE dokonane przy użyciu Terminala są automatycznie autoryzowane przez Bank. 7.2 Z centrum autoryzacji Banku można otrzymać następującą odpowiedzi: a) autoryzację dla przeprowadzanej transakcji, albo b) odmowę dokonania transakcji: TRANSAKCJA ODRZUCONA", albo inny równoznaczny komunikat informujący o odrzuceniu transakcji z danego powodu. 7.3 Poszczególne odpowiedzi autoryzacyjne posiadają następujące znaczenie (odpowiednie komunikaty prezentowane są na wyświetlaczu Terminala oraz na wydrukach z Terminala): a) autoryzacja transakcji oznacza uzyskanie zgody Banku na przeprowadzenie transakcji, b) odmowa autoryzacji transakcji oznacza brak zgody Banku na dokonanie transakcji. 7.4 W przypadku braku łączności Terminala z centrum automatycznej autoryzacji Banku Terminal wyświetli odpowiedni komunikat. Dystrybutor, zobowiązany jest poinformować Posiadacza PE o braku możliwości Zasilenia PE oraz o przysługującym mu prawie złożenia reklamacji w trybie określonym w Regulaminie Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A Zasilenia PE realizowane są w złotych Bank zobowiązuje się do udostępniania wpłat Kaucji, o których mowa w Umowie, a tym samym podnoszenia limitu zasileniowego, do wysokości którego Bank będzie akceptował Zasilenia PE na Terminalach ( Limit Zasileń ), w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy dla Banku od daty zaksięgowania wpłaty Kaucji na rachunku Dystrybutora, o którym mowa w Umowie Bank będzie podnosił wartość Limitu Zasileń o nominalną wartość wpłaconej Kaucji, o której mowa w pkt Wartość Limitu Zasileń na dany dzień Dystrybutor może sprawdzić w raporcie rozliczeniowym udostępnionym przez Bank Dystrybutor zobowiązany jest do realizacji Zasileń PE z uwzględnieniem limitów str. 2

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi.

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Nr zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy: 1. Strony umowy 1) PayTel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A.

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. Załącznik nr 2. Regulaminu Akcji Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipec 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku

Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku DZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 2 DZIAŁ 2 KARTY PŁATNICZE W MBANKU... 3 ROZDZIAŁ I WARUNKI WYDAWANIA I UŻYWANIA DEBETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ KEEP IT SIMPLE Niniejsza Umowa o kartę kredytową Keep It Simple zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Czarnków, październik 2012 r.

Czarnków, październik 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały 206/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE KART I NUMERU PIN... 4

Bardziej szczegółowo