UMOWA nr.. o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr.. o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego 1... 2..."

Transkrypt

1 UMOWA nr.. o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego Zawarta w dniu. w, zwana dalej Umową, pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złotych, reprezentowaną przez: zwaną dalej Bankiem, a Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach przy ulicy Barbary 21A, kod pocztowy: , o numerze identyfikacji podatkowej NIP: , wpisanym do Rejestru Związków Międzygminnych prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, w dniu 16 grudnia 1991 roku pod numerem 46, reprezentowanym przez: zwanym dalej Dystrybutorem lub KZK GOP, zwanymi dalej łącznie Stronami, 1. WSTĘP 1.1. Niniejsza Umowa jest umową o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego ( PE ) na instrumentach płatniczych, umieszczonych na Śląskich Kartach Usług Publicznych ( Kartach ŚKUP ). Pieniądz elektroniczny, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest pieniądzem elektronicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo bankowe. UMOWA Wydawca PE Zasilanie U4 str. 1

2 1.2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest powierzenie Dystrybutorowi przez Bank, wykonywania czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego na instrumentach płatniczych umieszczonych na Kartach ŚKUP ( Zasilenie PE ) w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości wydanego pieniądza elektronicznego, przy wykorzystaniu Modułu do pobierania opłat/doładowania Kart ŚKUP, zwanego dalej Terminalem" - w POP (Punkt Obsługi Pasażera) oraz w SADK (Stacjonarne Automaty Doładowania Kart). 2. OŚWIADCZENIA BANKU 2.1. Bank oświadcza, iż: zawarł z KZK GOP Umowę na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych nr DS / 1 / PZ / 1 / DO / 1 / 2012 z dnia 9 stycznia 2012r., zwaną dalej Umową ŚKUP (jako Wykonawca zamówienia publicznego - wraz z Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie) oraz w wykonaniu tej umowy zawarł z KZK GOP Umowę o warunki korzystania ze Śląskiej Karty Usług Publicznych i rozliczania Dostawców Usług, jest wydawcą pieniądza elektronicznego ( PE ) w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo bankowe, umieszczonego na Karcie ŚKUP, jest agentem rozliczeniowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa prowadzącym działalność w zakresie rozliczeń dotyczących Kart ŚKUP Umowa zawierana jest w celu wykonania Umowy na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych wskazanej w pkt , którą należy traktować jako nadrzędną (poprzez nadrzędność należy rozumieć regułę interpretacyjną, którą strony przyjmują, że w przypadkach, które będą wymagać interpretacji należy kierować się zobowiązaniami wzajemnymi stron wynikającymi z Umowy na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych). Umowa nie wyłącza oraz nie ogranicza zasad odpowiedzialności oraz praw określonych w Umowie na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych. 3. PRZEDMIOT UMOWY 3.1. Na podstawie Umowy Bank powierza Dystrybutorowi wykonywanie czynności faktycznych związanych z realizacją Zasileń PE w Terminalach, których listę zawiera Załącznik nr 1 do Umowy ( Lista Lokalizacji ). Wprowadzenie kolejnych lokalizacji oraz zmiana dotychczasowych wymaga zmiany Załącznika nr 1 do Umowy Dystrybutor zobowiązuje się do wykonywania czynności faktycznych związanych z realizacją Zasileń PE, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Dystrybutor oświadcza, że Terminale zostały mu doręczone na podstawie umowy wskazanej w pkt , zawartej pomiędzy Dystrybutorem a Bankiem i Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie Bank zobowiązuje się wobec Dystrybutora do rozliczania Zasileń PE na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie wykonywania przez Dystrybutorów czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego", zwanym w dalszej części Umowy Regulaminem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy Jedynie Zasilenia PE obsługiwane przez Terminale, przekazane Dystrybutorowi na podstawie umowy wskazanej w pkt 2.1.1, zawartej pomiędzy Dystrybutorem a Bankiem i Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie i obsługiwane przez Dystrybutora zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie i Umowie są podstawą do ich akceptacji przez Bank. W ramach realizacji Umowy Dystrybutor jest zobowiązany korzystać wyłącznie z Terminali Dystrybutor wykorzystuje Terminal do celów i działalności określonych w Umowie na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych oraz Umowie o warunki UMOWA Wydawca PE Zasilanie U4 str. 2

3 korzystania ze Śląskiej Karty Usług Publicznych i rozliczania Dostawców Usług, wskazanych w pkt Odpowiedzialność Wykonawcy (mbank S.A. i Asseco Poland S.A.) za działanie Terminali ograniczona jest do obowiązków wynikających z Umowy na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych i zakresu świadczeń w niej określonych. 4. REGULAMIN 4.1. Szczegółowe warunki Zasilania PE i obsługi transakcji zawiera Regulamin W zakresie Umowy nie stosuje się postanowień par. 2, par , par , par. 15.1, par , par oraz par Regulaminu W zakresie Umowy nie stosuje się par Regulaminu, natomiast Dystrybutor zobowiązany jest do ochrony przed dostępem osób trzecich, wydruków i dokumentów zawierających dane PE umieszczonych na Kartach ŚKUP W zakresie Umowy do Terminali umieszczonych w Stacjonarnych Automatach Doładowania Kart : nie stosuje się postanowień par. 4, par. 5, par. 7.4 drugie zdanie oraz par. 10 Regulaminu, nie stosuje się postanowień par. 9.1 i 9.2 Regulaminu Terminale umieszczone w Stacjonarnych Automatach Doładowania Kart dokonują zamknięcia dnia (polegającego na podsumowaniu i wysłaniu do Banku wszystkich transakcji zrealizowanych w danym dniu) automatycznie o określonej porze dnia. Potwierdzeniem zamknięcia dnia jest raport rozliczeniowy w formie elektronicznej zawierający w szczególności zbiorcze podsumowanie wszystkich transakcji Zasileń PE dokonanych w danym dniu na Terminalu. Treść raportu rozliczeniowego stanowi zobowiązanie Dystrybutora, weryfikacja, o której mowa w par Regulaminu dokonywana jest przez Dystrybutora podczas każdej czynności obsługi Stacjonarnego Automatu Doładowania Kart oraz w przypadku otrzymania przez Dystrybutora stosownej informacji, w każdym przypadku stwierdzenia zdarzenia, o którym w par lit. a lub b Regulaminu Dystrybutor zobowiązany jest do zaprzestania użytkowania Terminala oraz niezwłocznego poinformowania Banku poprzez wysłanie wiadomości pod adresem oraz udostępnienia Bankowi wszelkich informacji, które mogą się okazać pomocne przy wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia Dystrybutor oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy oraz, że akceptuje jego postanowienia Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej W przypadku niezgodności Regulaminu z Umową wiążące są postanowienia Umowy Strony ustalają, że Bank ma prawo do dokonywania w każdym czasie zmian Regulaminu, spowodowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub rekomendacją/zaleceniem/decyzją właściwego organu z zastrzeżeniem pkt 4.9. Informacja o zmianach Regulaminu dokonywanych w czasie obowiązywania Umowy będzie publikowana na stronie internetowej wraz z podaniem daty publikacji oraz daty wejścia w życie zmian. Bank zobowiązany jest dostarczyć do KZK GOP rekomendacje/zalecenia/decyzje właściwego organu, wskutek którego zmieniony został Regulamin Przed dokonaniem zmiany Regulaminu niespowodowanej zmianą bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub rekomendacją/zaleceniem/decyzją właściwego organu, Bank udostępnia Dystrybutorowi projekt zmienionego Regulaminu i umożliwia mu zgłoszenie propozycji zmian do tego projektu w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania projektu zmienionego Regulaminu drogą elektroniczną pod adresem.. Dystrybutorowi przysługuje prawo do odmowy akceptacji zaproponowanych przez Bank zmian Regulaminu, o ile zmiany te niezgodne są z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub rekomendacją/zaleceniem/decyzją właściwego organu lub Umową na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych wskazanej w pkt UMOWA Wydawca PE Zasilanie U4 str. 3

4 W przypadku osiągnięcia przez Dystrybutora i Bank porozumienia w terminie 14 dni roboczych w zakresie zmian Regulaminu zastosowanie ma pkt 4.8. W przypadku nieosiągnięcia przez Dystrybutora i Bank porozumienia w terminie 14 dni roboczych w zakresie zmian Regulaminu każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego w celu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego proponowanych zmian Regulaminu. Sąd ten orzeka na podstawie regulaminu postępowania przed tym sądem obowiązującego w dniu wniesienia pozwu. Koszty postępowania przed Sądem Polubownym ponosi strona przegrywająca spór. Bank wykona orzeczenie Sądu Polubownego albo wprowadzając zmiany Regulaminu zgodnie z pkt 4.8 albo odstępując od wprowadzenia tych zmian stosownie do wyroku Sądu Zmiany zaproponowane przez Bank uważa się za zaakceptowane przez Dystrybutora, z zastrzeżeniem pkt 4.9, jeżeli Dystrybutor nie wypowie Umowy w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji przez Bank informacji o zmianie Regulaminu (zgodnie z pkt 4.8). Wypowiedzenie Umowy przez Dystrybutora może nastąpić za 30-dniowym terminem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego Bank zobowiązuje się do informowania Dystrybutora o zmianach Regulaminu niezwłocznie po ich opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem Dystrybutora,natomiast Dystrybutor zobowiązuje się do zapoznawania się z treścią informacji o zmianach Regulaminu umieszczanych na stronie nie rzadziej niż raz w tygodniu. 5. LIMIT DZIENNY ZASILEŃ PE 5.1. Bank zobowiązuje się do autoryzowania Zasileń PE, realizowanych przez Dystrybutora, jedynie do wysokości dziennego limitu Zasileń PE. Wysokość dziennego limitu Zasileń PE, w trakcie trwania Umowy przedstawia się następująco: w styczniu, marcu, kwietniu, maju, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu, w każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy, limit Zasileń PE wynosi złotych (pięćset tysięcy złotych), w lutym, czerwcu, lipcu i sierpniu w każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy limit Zasileń PE wynosi złotych (osiemset tysięcy złotych) Dystrybutorowi w każdym czasie przysługuje prawo zmiany limitów, o których mowa w pkt 5.1 do wysokości określonej w pkt 5.1. Limit zostanie zmieniony w terminie 7 dni roboczych dla Banku po otrzymaniu przez Bank stosownego pisma w tej sprawie (pod warunkiem uregulowania przez Dystrybutora zobowiązań wobec Banku wynikających z wykorzystania dziennego limitu zasileń PE) W przypadku gdy saldo dziennego limitu Zasileń PE zostanie przekroczone przez Dystrybutora Bank odmówi akceptacji kolejnych Zasileń PE w danym dniu. Dzienny limit Zasileń PE odnawia się z upływem każdego dnia Rozliczenie Zasileń PE nastąpi zgodnie z raportem rozliczeniowym, o którym mowa w Regulaminie, oraz zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu Dystrybutor jest zobowiązany do dokonania wpłaty gotówki przyjętej od posiadaczy PE w związku z Zasileniami PE na rachunek Banku o nr. kwot rozliczonych Zasileń PE opłacanych gotówką wynikających z raportu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 5.2. w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania raportu rozliczeniowego Dystrybutor wyraża zgodę na korzystanie przez Bank w ramach niniejszej Umowy z terminali POS udostępnionych Dystrybutorowi na podstawie zawartej przez Dystrybutora umowy o akceptację kart (pomiędzy Dystrybutorem, Bankiem i agentem rozliczeniowym kart płatniczych). Dystrybutor ponosi odpowiedzialność za czynności faktyczne akceptanta kart płatniczych realizowane w POP oraz SADK i służące Zasilaniu PE na takich samych zasadach na jakich odpowiada Bank za czynności faktyczne akceptanta kart płatniczych realizowanych w POK UMOWA Wydawca PE Zasilanie U4 str. 4

5 (na podstawie umowy o akceptację kart zawartej pomiędzy Dystrybutorem, Bankiem i agentem rozliczeniowym kart płatniczych). 6. OPŁATY I PROWIZJE 6.1. Z tytułu Umowy Dystrybutorowi nie będą należne od Banku żadne opłaty i prowizje, a czynności wykonywane przez Dystrybutora na rzecz Banku służą wykonaniu umowy wskazanej w pkt , zawartej pomiędzy Dystrybutorem i Bankiem a Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie Z tytułu Umowy Bankowi nie będą należne od Dystrybutora żadne opłaty i prowizje, a wydawanie pieniądza elektronicznego przez Bank służy wykonaniu umowy wskazanej w pkt , zawartej pomiędzy Dystrybutorem i Bankiem a Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie Z tytułu realizacji czynności opisanych w Umowie, Wykonawca (mbank S.A. i Asseco Poland S.A.) otrzymuje wynagrodzenie określone w Umowie na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych wskazanej w pkt i nie przysługuje mu żadne dodatkowe wynagrodzenie Bank nie ma prawa żądać z tytułu niniejszej umowy jakiegokolwiek wynagrodzenia, w tym również od gmin i samorządowych jednostek organizacyjnych, poza należnym Bankowi z tytułu Umowy na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych, wskazanej w pkt , zawartej pomiędzy Dystrybutorem i Bankiem a Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie. 7. OUTSOURCING BANKOWY 7.1. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, iż Umowa ma charakter umowy, o której mowa w art. 6a 6d Ustawy Prawo bankowe Plan ciągłości działania (plan awaryjny), stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 8. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY 8.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy wskazanej w pkt zawartej pomiędzy Dystrybutorem a Bankiem i Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie lub z dniem rozwiązania Umowy o warunki korzystania ze ŚKUP i rozliczania Dostawców, zawartej pomiędzy Dystrybutorem i Bankiem. UMOWA Wydawca PE Zasilanie U4 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, przysługujące Dystrybutorowi, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie Z uwagi na fakt, że w stosunku do Dystrybutora mają zastosowanie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej Dystrybutor uprawniony jest do podania danych przewidzianych w tej ustawie, w szczególności w przypadku niniejszej Umowy są to: treść Umowy, wielkość dokonywanych Zasileń PE, informacje, które są niezbędne podczas rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na reklamacje zgłaszane w związku z realizacją postanowień Umowy, z tym zastrzeżeniem, że działania Dystrybutora opisane w niniejszym paragrafie nie mogą doprowadzić do naruszenia tajemnicy bankowej Bank zobowiązany jest do bieżącego określania dokumentów lub informacji stanowiących tajemnice bankową, które są związane z realizacją Umowy Adresem Dystrybutora, na który przesyłane będą odpowiedzi Banku na złożone przez Dystrybutora reklamacje jest str. 5

6 9.5. Reklamacje wynikajace z zawartej przez Bank z posiadaczem PE umowy o wydanie pieniedza elektronicznego rozpatrywane są przez Bank w oparciu o postanowienia umowy o wydanie pieniądza elektronicznego i Regulaminu Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A Standardy Bezpieczeństwa portfela elektronicznego ŚKUP stanowią załącznik nr 4 do Umowy. O zmianach postanowień Standardów Bezpieczeństwa portfela elektronicznego ŚKUP Bank informuje Dystrybutora poprzez wysłanie wiadomości pod adresem Strony Umowy oświadczają, że w ramach Umowy nie są przetwarzane żadne dane osobowe Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian Regulaminu, zmiany dziennego limitu Zasileń PE w granicach określonych w pkt 5.1 oraz załącznika nr 1. Zmiana załącznika nr 1 do Umowy staje się skuteczna z chwilą pokwitowania jego odbioru od Dystrybutora przez Bank. W szczególności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności wymaga podwyższenie dziennego limitu Zasileń PE ponad wartość określoną w pkt 5.1. Zmiany Regulaminu następują w trybie opisanym w pkt Załączniki powołane w treści Umowy stanowią integralną część Umowy W sprawach nieuregulowanych w Umowie znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Banku i dwóch dla Dystrybutora Za Dystrybutora: Za Bank: UMOWA Wydawca PE Zasilanie U4 str. 6

7 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego z dnia. Lista Lokalizacji Wykonywanie czynności faktycznych związanych z wykonywaniem Zasileń PE na instrumentach płatniczych umieszczonych na Śląskich Kartach Usług Publicznych, będzie realizowane w następujących punktach usługowych należących do Dystrybutora (Stacjonarne Automaty Doładowania Kart oraz Punkty Obsługi Pasażera): Lp. Nazwa identyfikująca punkt Ulica i numer domu/lokalu (lub inne dane identyfikujące lokalizację punktu) Kod Pocztowy Miejscowość Telefon oraz e- mail STACJONARNE AUTOMATY DOŁADOWANIA KART: 1. Przystanek Bytom Dworzec PKP, Pl. Wolskiego Bytom 2. Przystanek Bytom Strzelców Bytomskich, kier. Stroszek, ul. Strzelców Bytomskich 3. Przystanek Bytom Wrocławska, kier. Zabrze, ul. Wrocławska Bytom Bytom 4. Przystanek Bytom Plac Sikorskiego, kier., Pl. Sikorskiego 5. Przystanek Bytom Zamłynie, kier. Zabrze, ul. Zabrzańska Bytom Bytom 6. Przystanek Michowice Bławatkowa, kier. Centrum, ul. Stolarzowicka 7. Przystanek Stroszek Osiedle, kier. Centrum, ul. Strzelców Bytomskich 8. Przystanek Koszelew, kier. Dąbrowa Górnicza, ul. Kołłątaja Bytom Bytom Będzin 9. Przystanek Będzin 11 listopada, kier., ul. 11 listopada Będzin 10. Przystanek Będzin Stadion, kier., ul. Piłsudskiego Będzin str. 1

8 11. Przystanek Osiedle Syberka Kościół, kier., ul. Chmielewskiego 12. Przystanek Sosnowiec Szpital Wojewódzki, ul. Żeromskiego Będzin Będzin 13. Przystanek Chorzów Rynek, kier. Bytom, ul. Katowicka Chorzów 14. Przystanek Chorzów Ratusz, ul. Rynek Chorzów 15. Przystanek Chorzów Batory Dworzec PKP, kier. Świętochłowice, ul. Armii Krajowej 16. Przystanek Chorzów Batory Pętla, ul. Odrodzenia Chorzów Chorzów 17. Przystanek Chorzów ZUS, ul. Dąbrowskiego Chorzów 18. Przystanek Chorzów Żeromskiego, ul. Wolności Chorzów 19. Przystanek Chełm Śląski Kościół, kier., ul. Śląska 20. Przystanek Czeladź Zespół Szkół, kier., ul. Grodziecka 21. Przystanek Czeladź Stare Miasto, kier., ul. Szpitalna 22. Przystanek Piaski Skrzyżowanie, kier. Sosnowiec, ul. Nowopogońska 23. Przystanek Dąbrowa Górnicza Centrum, kier., ul. Królowej Jadwigi 24. Przystanek Dąbrowa Górnicza Centrum, kier. Gołonóg, ul. Królowej Jadwigi 25. Przystanek Reden, kier., ul. Królowej Jadwigi Chełm Śląski Czeladź Czeladź Czeladź Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza 26. Przystanek Gołonóg Manhattan, kier., Al. Piłsudskiego Dąbrowa Górnicza str. 2

9 27. Przystanek Gołonóg Osiedle, kier., ul. Wiśniowa Dąbrowa Górnicza 28. Przystanek Gliwice Górnych Wałów, kier. Sikornik, ul. Jana Pawła II 29. Przystanek Sikornik Osiedle, ul. Czapli Gliwice Gliwice 30. Przystanek Sośnica, skrzyżowanie, ul. Reymonta/Beskidzka 31. Przystanek Gliwice Nowy Świat, kier. Centrum, ul. Nowy Świat Gliwice Gliwice 32. Przystanek Gliwice Plac Piastów, kier. Łabędy, Pl. Piastów 33. Przystanek Gliwice Dąbrowskiego, kier. Centrum, ul. Dąbrowskiego 34. Przystanek Gliwice Cegielnia, kier. Centrum, ul. Rybnicka Gliwice Gliwice Gliwice 35. Przystanek Gliwice Wrocławska, kier. Centrum, ul. Wrocławska Gliwice 36. Przystanek Gliwice Dworcowa, kier. Sikornik, ul. Dworcowa Gliwice 37. Przystanek Os. Gwardii Ludowej kozielska, kier. Centrum, ul. Kozielska 38. Przystanek Imielin Rynek, kier., ul. Imielińska Gliwice Imielin 39. Przystanek Centrum, kier. UM, ul. Grunwaldzka Jaworzno 40. Przystanek Osiedle Stałe, kier., ul. Grunwaldzka Jaworzno 41. Przystanek Aleja Korfantego, kier. Mysłowice, Al. Korfantego 42. Przystanek Piotra Skargi, kier. Sosnowiec, ul. Skargi str. 3

10 43. Przystanek Stawowa, kier. Bytom, Pl. Synagogi 44. Przystanek Sokolska, kier. Siemianowice Śl., ul. Sokolska 45. Przystanek Rondo, kier. Bytom, Al. Korfantego 46. Przystanek Dworzec (autobusowy), poziom -1, stanowiska Przystanek Bogucice Kościół, kier. Centrum, ul. Katowicka 48. Przystanek Rynek, kier. Rondo, Al. Korfantego 49. Przystanek Mikołowska, kier. Ligota, ul. Mikołowska 50. Przystanek AWF, kier. Ligota, ul. Mikołowska 51. Przystanek Ochojec Szpital, ul. Ziołowa 52. Przystanek Brynów Kościuszki/Pętla, kier. Centrum, ul. Kościuszki 53. Przystanek Ligota Panewnicka, kier. Centrum, ul. Piotrowicka 54. Przystanek Piotrowice Osiedle, kier. Ligota, ul. Jankego 55. Przystanek Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy, ul. Alpejska 56. Przystanek Szopienice Kościół, kier. Mysłowice, ul. Lwowska 57. Przystanek Osiedle Witosa Centrum, kier. Os. Tysiąclecia, ul. Witosa 58. Przystanek Rynek (Teatr Śl.), kier. Zawodzie, ul. Warszawska str. 4

11 59. Przystanek Dworzec (autobusowy), poziom -1, stanowiska Przystanek Knurów Szpitalna, ul. Szpitalna Knurów 61. Przystanek Knurów Wojska Polskiego, ul. Witosa Knurów 62. Przystanek Mysłowice Bończyka, kier. Centrum, ul. Katowicka 63. Przystanek Mysłowice Kościół, kier. Sosnowiec, ul. Krakowska Mysłowice Mysłowice 64. Przystanek Brzęczkowice Szkoła, kier. Centrum, ul. Ziętka Mysłowice 65. Przystanek Szarlej Wyszyńskiego, kier. Siemianowice Śląskie, ul. Wyszyńskiego 66. Przystanek Szarlej Poczta, kier. Os. Wieczorka, ul. Bytomska Piekary Śląskie Piekary Śląskie 67. Przystanek Osiedle Wieczorka Dworzec, ul. Papieża Jana Pawła II 68. Przystanek Pyskowice Plac Wyszyńskiego, Pl. Wyszyńskiego 69. Przystanek Godula Plac Niepodległości, kier. Bytom, ul. Goduli Piekary Śląskie Pyskowice Ruda Śląska 70. Przystanek Chebzie Pętla Ruda Śląska 71. Przystanek Nowy Bytom Urząd Miasta, kier. Chebzie, ul. Niedurnego 72. Przystanek Ruda Południowa, kier. Bytom, ul. Wolności Ruda Śląska Ruda Śląska 73. Przystanek Bielszowice Kopalnia, kier. Nowy Bytom, ul. Kokota 74. Przystanek Kochłowice Rynek, kier., ul. Oświęcimska Ruda Śląska Ruda Śląska str. 5

12 75, Przystanek Halemba Kościół, kier. Wirek, ul. 1 Maja Ruda Śląska 76. Przystanek Radzionków Plac Letochów, Pl. Letochów Radzionków 77. Przystanek Rojca Nieznanego Żołnierza, kier. Centrum, ul. Kużaja 78. Przystanek Sosnowiec Dworzec PKP, kier., ul. 3 Maja Radzionków Sosnowiec 79. Przystanek Sosnowiec Dworzec PKP, kier. Zagórze, ul. 3 Maja Sosnowiec 80. Przystanek Sosnowiec Dworzec PKP, przejście podziemne Sosnowiec 81. Przystanek Sosnowiec Urząd Miasta, ul. Mościckiego Sosnowiec 82. Przystanek Pogoń Grota Roweckiego, kier. Centrum, ul. Grota Roweckiego 83. Przystanek Sielec Wawel Kościół, kier. Zagórze, ul. Wawel Sosnowiec Sosnowiec 84. Przystanek Środula Osiedle, kier. Centrum, ul. Norwida Sosnowiec 85. Przystanek Zagórze Osiedle, kier. Centrum, ul. Blachnickiego Sosnowiec 86. Przystanek Zagórze Centrum, kier. Centrum, ul. Braci Mieroszewskich 87. Przystanek Niwka Fabryka, kier. Centrum, ul. Wojska Polskiego Sosnowiec Sosnowiec 88. Przystanek Sławków Rynek, ul. Rynek Sławków 89. Przystanek Michałkowice Kościół, kier. Centrum, Pl. 11 Listopada 90. Przystanek Siemianowice Plac Wolności, kier., ul. Świerczewskiego Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie str. 6

13 91. Przystanek Bytków Osiedle Chemik, kier. Michałkowice, ul. Wróblewskiego 92. Przystanek Świętochłowice Mijanka, kier. Ruda Śl., ul. Katowicka 93. Przystanek Zgoda Skrzyżowanie, kier. Ruda Śl., ul. Śląska 94. Przystanek Świętochłowice Kościół, kier. Bytom, ul. Katowicka 95. Przystanek Piaśniki Skrzyżowanie, kier. Chorzów, ul. Bytomska 96. Przystanek Tychy Dworzec PKP, w budynku dworca PKP, ul. Andersa 97. Przystanek Tychy Plac Baczyńskiego, ul. Bocheńskiego Siemianowice Śląskie Świętochłowice Świętochłowice Świętochłowice Świętochłowice Tychy Tychy 98. Przystanek Tychy Skałka, kier. Centrum, ul. Piłsudskiego Tychy 99. Przystanek Tychy Roweckiego, kier. Dworzec PKP, ul. Grota- Roweckiego 100. Przystanek Tychy Tęcza, Al. Niepodległości Tychy Tychy 101. Przystanek Tychy Niepodległości, kier. UM, Al. Niepodległości 102. Przystanek Wojkowice Park, ul. Paka Tychy Wojkowice 103. Przystanek Zabrze Goethego, kier. Gliwice, stanowisko 1, ul. Goethego 104. Przystanek Rokitnica Pętla, ul. Żniwiarzy Zabrze Zabrze 105. Przystanek Zabrze Plac Teatralny, kier. Mikulczyce, Pl. Teatralny 106. Przystanek Zabrze Plac Słowiański, kier. Centrum, Pl. Słowiański Zabrze Zabrze str. 7

14 107. Przystanek Mikulczyce Plac Kroczka, kier. Centrum, ul. Tarnopolska 108. Przystanek Zabrze Plac Krakowski, kier., Pl. Krakowski 109. Przystanek Zabrze Plac Wolności, kier. Bytom, Pl. Wolności Zabrze Zabrze Zabrze PUNKTY OBSŁUGI PASAŻERA: 1. POP Biuro KZK GOP ul. Barbary 21a , POP Biuro KZK GOP, kolektura biletowa ul. Barbary 21a POP Pocztowa ul. Pocztowa POP Dworzec Plac Wilhelma Szewczyka POP Sosnowiec ul. Warszawska 3/ Sosnowiec POP Bytom plac Wolskiego Bytom POP Gliwice plac Piastów Gliwice POP Chorzów Rynek 8/ Chorzów str. 8

15 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy nr o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego z dnia. Regulamin wykonywania przez Dystrybutorów czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego Niniejszy Regulamin określa warunki powierzenia Dystrybutorowi przez mbank SA, zwany dalej Bankiem, wykonywania czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego ( PE ), będącego pieniądzem elektronicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo bankowe, na instrumentach płatniczych umieszczonych na Śląskich Kartach Usług Publicznych ( Zasilenie PE ), zarówno spersonalizowanych jak i niespersonalizowanych, w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości wydanego pieniądza elektronicznego, przy wykorzystaniu czytników PE ( Terminale ) Ilekroć w Regulaminie wykorzystywane są definicje zawarte w Umowie o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego, zwanej dalej Umową, posiadają one znaczenie nadane im w Umowie Dystrybutor akceptuje postanowienia Regulaminu poprzez zawarcie Umowy Jedynie Zasilenia PE obsługiwane przez Terminale, przekazane Dystrybutorowi na podstawie Umowy o warunki dystrybucji Uprawnień do Usług, Kart i przyjmowania Opłat/Kaucji (zawartej pomiędzy Dystrybutorem i KZK GOP) i obsługiwane przez Dystrybutora zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie i Umowie są podstawą do ich akceptacji przez Bank. W ramach realizacji Umowy, Dystrybutor jest zobowiązany korzystać wyłącznie z Terminali Dystrybutor nie może wykorzystywać Terminala do innych celów i działalności niż określone w Umowie o warunki dystrybucji Uprawnień do Usług, Kart i przyjmowania Opłat/Kaucji (zawartej pomiędzy Dystrybutorem i KZK GOP) oraz Umowie. 3. Dystrybutor zobowiązany jest do odpowiedniego eksponowania na każdym swoim punkcie logo ŚKUP Prawo do przyjmowania Zasileń PE z wykorzystaniem PE, w punkcie należącym do Dystrybutora mają jedynie osoby przeszkolone w zakresie przeprowadzania Zasilania PE. Bank zobowiązuje się do przeprowadzania odpowiednich szkoleń i potwierdzania faktu ich odbycia certyfikatem Dystrybutor zobowiązuje się do niedopuszczania do realizowania Zasileń PE przez osoby nieprzeszkolone w zakresie przeprowadzania Zasileń PE Dystrybutor ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie osób nieprzeszkolonych do przeprowadzania Zasileń PE. 5. str. 1

16 5.1. Dystrybutor dokonuje Zasilenia PE oraz udostępnia informacje o saldzie PE każdorazowo na żądanie Posiadacza PE. Za Posiadacza PE uważa się osobę fizyczną, przedstawiającą Dystrybutorowi Kartę ŚKUP z umieszczonym na niej PE Dystrybutor w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do sprawdzania tożsamości Posiadacza PE, w szczególności przy Zasilaniu PE oraz przy udostępnianiu Posiadaczowi PE salda PE Dystrybutor jest zobowiązany zażądać od Posiadacza PE wprowadzenia na Terminalu kodu PIN każdorazowo, o ile Terminal zażąda wprowadzenia takiego kodu. Dopuszcza się możliwość dokonania maksymalnie trzech prób wprowadzenia kodu PIN dla tej samej transakcji, chyba że Terminal nie pozwoli na ponowne wprowadzenie kodu Dystrybutor zobowiązany jest poinformować Posiadacza PE, że procedura wykupu pieniądza elektronicznego określona jest w Regulaminie Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A Odmowa realizacji Zasilenia PE nastąpi w przypadku: a) Nieważności PE umieszczonego na Karcie ŚKUP (w tym na skutek zastrzeżenia PE umieszczonego na Karcie ŚKUP) lub b) niemożności uzyskania akceptacji dokonania transakcji Zasilenia PE W przypadku uzyskania odmów Banku przy dwóch kolejnych próbach Zasilenia tego samego PE, Dystrybutor, zobowiązany jest poinformować Posiadacza PE o braku możliwości Zasilenia PE oraz o przysługującym mu prawie złożenia reklamacji w trybie określonym w Regulaminie Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A Transakcje Zasileń PE dokonane przy użyciu Terminala są automatycznie autoryzowane przez Bank. 7.2 Z centrum autoryzacji Banku można otrzymać następującą odpowiedzi: a) autoryzację dla przeprowadzanej transakcji, albo b) odmowę dokonania transakcji: TRANSAKCJA ODRZUCONA", albo inny równoznaczny komunikat informujący o odrzuceniu transakcji z danego powodu. 7.3 Poszczególne odpowiedzi autoryzacyjne posiadają następujące znaczenie (odpowiednie komunikaty prezentowane są na wyświetlaczu Terminala oraz na wydrukach z Terminala): a) autoryzacja transakcji oznacza uzyskanie zgody Banku na przeprowadzenie transakcji, b) odmowa autoryzacji transakcji oznacza brak zgody Banku na dokonanie transakcji. 7.4 W przypadku braku łączności Terminala z centrum automatycznej autoryzacji Banku Terminal wyświetli odpowiedni komunikat. Dystrybutor, zobowiązany jest poinformować Posiadacza PE o braku możliwości Zasilenia PE oraz o przysługującym mu prawie złożenia reklamacji w trybie określonym w Regulaminie Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A Zasilenia PE realizowane są w złotych Bank zobowiązuje się do udostępniania wpłat Kaucji, o których mowa w Umowie, a tym samym podnoszenia limitu zasileniowego, do wysokości którego Bank będzie akceptował Zasilenia PE na Terminalach ( Limit Zasileń ), w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy dla Banku od daty zaksięgowania wpłaty Kaucji na rachunku Dystrybutora, o którym mowa w Umowie Bank będzie podnosił wartość Limitu Zasileń o nominalną wartość wpłaconej Kaucji, o której mowa w pkt Wartość Limitu Zasileń na dany dzień Dystrybutor może sprawdzić w raporcie rozliczeniowym udostępnionym przez Bank Dystrybutor zobowiązany jest do realizacji Zasileń PE z uwzględnieniem limitów str. 2

17 transakcyjnych określonych w Regulaminie Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A.. Regulamin ten jest dostępny pod adresem internetowym Dystrybutor zobowiązany jest do ręcznego zamknięcia dnia po zakończeniu pracy w danym punkcie poprzez uruchomienie odpowiedniej funkcji administracyjnej na Terminalu (polegającego na podsumowaniu i wysłaniu do Banku wszystkich transakcji zrealizowanych w danym dniu). Obowiązkiem Dystrybutora jest codzienne sprawdzenie, czy nastąpiło zamknięcie dnia na Terminalu. Potwierdzeniem zamknięcia dnia na Terminalu jest wydruk z Terminala zawierający zbiorcze podsumowanie transakcji na Terminalu w danym dniu Jeżeli do końca danego dnia Dystrybutor nie zrealizuje obowiązku, o którym mowa w pkt 9.1 Terminal dokona automatycznego zamknięcia dnia o godzinie 24.00, pod warunkiem, że Terminal będzie uruchomiony (będzie możliwa komunikacja z Centrum Przetwarzania Danych), bądź w momencie ponownego włączenia Terminala. Potwierdzeniem zamknięcia dnia jest wydruk z Terminala zawierający zbiorcze podsumowanie transakcji na Terminalu Bank w każdym dniu roboczym dla Banku udostępnia Dystrybutorowi poprzez serwer sftp raporty rozliczeniowe zawierający w szczególności transakcje Zasileń PE dokonanych po wygenerowaniu poprzedniego raportu rozliczeniowego. Treść raportu rozliczeniowego stanowi zobowiązanie Dystrybutora Dystrybutor zobowiązuje się do udostępniania do Banku raportów z Systemu Śląska Karta Usług Publicznych potwierdzających przekazanie transakcji zrealizowanej na Terminalu w Systemie Śląska Karta Usług Publicznych - przez okres 120 (stu dwudziestu) miesięcy od daty transakcji (również w przypadku zakończenia współpracy z Bankiem) na każde żądanie Banku zgłoszone zgodnie z pkt Raport zawierać będzie między innymi: kwotę transakcji, datę i godzinę transakcji i numer Terminala, numer Karty ŚKUP, nazwę usługi i kod punktu sprzedaży Jeżeli Bank zwróci się do Dystrybutora z prośbą o przedstawienie Bankowi raportu z Systemu Śląska Karta Usług Publicznych potwierdzającego przekazanie transakcji zrealizowanej w tym Systemie do Banku, Dystrybutor zobowiązuje się do jego wyszukania i dostarczenia do Banku (raport powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Dystrybutora) Jeżeli w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia doręczenia przez Bank pisemnej prośby (listem poleconym), Dystrybutor nie wywiąże się ze zobowiązania określonego w pkt 10.2, Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia kwotą Zasilenia PE rachunku Dystrybutora, o którym mowa w Umowie lub nieuwzględnienia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Dystrybutora, zgodnie z postanowieniami Umowa ma charakter umowy, o której mowa w art. 6a 6d Ustawy Prawo bankowe, i w związku z tym Dystrybutor jest zobowiązany do: umożliwienia wykonywania przez Komisję Nadzoru Finansowego ( KNF ) lub przez Bank, efektywnego nadzoru nad powierzonymi w ramach Umowy czynnościami poprzez: (a) zapewnienie osobom upoważnionym przez KNF lub Bank wglądu do wszelkich niezbędnych dokumentów w szczególności do ksiąg, bilansów, rejestrów, sprawozdań, (b) umożliwienie (na pisemne żądanie KNF lub Banku) sporządzenia kopii str. 3

18 dokumentów, o których mowa w lit. (a), oraz (c) udzielanie wyjaśnień żądanych przez osoby, o których mowa w lit. (a), przekazywania do Banku sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w terminie 30 dni od daty jego zatwierdzenia przez właściwy organ, podejmowania działań pokontrolnych, zleconych przez Bank lub KNF i informowania Banku o ich realizacji, przestrzegania planu ciągłości działania (planu awaryjnego), stanowiącego załącznik do Umowy, w celu zapewnienia ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności w zakresie objętym Umową, a także każdorazowo uzyskiwania uprzedniej pisemnej akceptacji Banku na wprowadzenie zmian do przedmiotowego planu, poinformowania Banku o wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na wykonywanie przez Dystrybutora czynności faktycznych związanych z Zasilaniem PE, stworzenia warunków umożliwiających wykonywanie przez osoby upoważnione przez KNF lub Bank czynności kontrolnych w siedzibie lub miejscu wykonywania czynności objętych Umową przez Dystrybutora Uprawnione przez Bank osoby, o których mowa w pkt , mają w szczególności prawo do wizytowania punktów Dystrybutora oraz do przeprowadzania kontroli prawidłowości dokonywanych czynności stanowiących przedmiot Umowy, a w szczególności przeprowadzania kontroli: a) Zgodności prowadzonej przez Dystrybutora działalności z informacjami przekazanymi do Banku, b) sposobu wykorzystania Terminala, Dystrybutor nie może stale, ani czasowo, na jakiejkolwiek podstawie faktycznej lub prawnej powierzać wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy innym przedsiębiorcom Dystrybutor zobowiązany jest do szczególnej ochrony przed dostępem osób trzecich, wydruków i dokumentów zawierających dane dotyczące PE. W szczególności niedozwolone jest rejestrowanie numerów Kart ŚKUP, dat ważności tych Kart, w jakichkolwiek dokumentach, zbiorach danych lub urządzeniach, w celach innych niż autoryzacja transakcji Przed rozpoczęciem użytkowania Terminala, Dystrybutor zobowiązany jest do weryfikacji, czy: a) w elementach Terminala lub jego otoczeniu nie zostało zainstalowane lub nie podjęto prób zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzenia, które mogłoby służyć do nieuprawnionego rejestrowania lub pozyskiwania danych instrumentów płatniczych umieszczonych na Kartach ŚKUP lub PIN-kodów, b) Terminal nie został zamieniony przez osoby do tego nieuprawnione oraz nie nosi śladów uszkodzeń lub otwierania. W każdym przypadku stwierdzenia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa powyżej, Dystrybutor zobowiązany jest do zaprzestania użytkowania Terminala oraz niezwłocznego poinformowania KZK GOP poprzez wysłanie wiadomości pod adresem., oraz udostępnienia KZK GOP wszelkich informacji, które mogą okazać się pomocne przy wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia Dystrybutor zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w zapobieganiu przestępstwom, wykroczeniom lub nadużyciom z wykorzystaniem PE, do świadczenia pomocy w ich wykrywaniu, w tym do udzielania wyjaśnień - jeżeli zaistnieje taka potrzeba również w formie pisemnej, co do okoliczności dokonania transakcji przy użyciu PE umieszczonego na Karcie ŚKUP skradzionej lub sfałszowanej W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że Dystrybutor nie wywiązuje się z obowiązków określonych w pkt 12.3 lub narusza warunki Umowy, Bank zastrzega sobie str. 4

19 prawo do czasowego zablokowania konkretnego (jednego) Terminala, skutkującego wstrzymaniem możliwości Zasilania PE z jego użyciem. Wstrzymanie nastąpi na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji Dystrybutor zobowiązuje się do zachowania tajemnicy bankowej, zgodnie z przepisami Prawa bankowego, obejmującej wszystkie informacje dotyczące czynności bankowych wykonywanych przez Bank, o których dowiedział się wykonując postanowienia Umowy W celu realizacji zobowiązania określonego w pkt 12.5, Dystrybutor zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową: do informacji stanowiących tajemnicę bankową mogą mieć dostęp wyłącznie Dystrybutor oraz osoby przez niego zatrudnione, wyznaczone przez Dystrybutora do wykonywania czynności wynikających z Umowy, Dystrybutor i osoby mające prawo dostępu do informacji stanowiących tajemnicę bankową mogą wykorzystywać informacje stanowiące tajemnicę bankową wyłącznie w celu wykonywania Umowy, wszelkie informacje uzyskane przez Dystrybutora, w związku z realizacją Umowy, stanowiące tajemnicę bankową będą, bez względu na formę, przekazywane wyłącznie do Banku, za wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie takich informacji innym podmiotom jest obligatoryjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Dystrybutor będzie niezwłocznie powiadamiać Bank o każdym przypadku żądania przez osoby trzecie ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową W przypadku naruszenia tajemnicy bankowej Dystrybutor jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Banku o tym fakcie oraz do niezwłocznego podjęcia działań w celu uniemożliwienia dalszych naruszeń tajemnicy bankowej Naruszenie przez Dystrybutora obowiązku zachowania tajemnicy bankowej stanowi podstawę do rozwiązania Umowy przez Bank ze skutkiem natychmiastowym oraz do żądania odszkodowania W przypadku naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy bankowej Dystrybutor zobowiązany jest naprawić szkodę wynikającą z naruszenia tajemnicy bankowej, wykorzystania informacji objętych tajemnicą bankową niezgodnie z przeznaczeniem oraz postanowieniami Umowy Dystrybutor jest zobowiązany do zachowania procedur bezpieczeństwa określonych w Regulaminie, nieudostępniania danych o PE zgodnie z pkt 12.5 osobom nieuprawnionym oraz do niedopuszczenia do nieprawidłowego użycia lub do skopiowania PE Zgodnie z postanowieniami dokumentu Standardy Bezpieczeństwa portfela elektronicznego ŚKUP, Dystrybutor ma obowiązek poddania się wobec Banku stosownej weryfikacji w celu potwierdzenia zgodności ze standardem bezpieczeństwa określonym w tym dokumencie. Wszelkie działania podejmowane w tym zakresie przez Bank i Dystrybutora mają przede wszystkim za zadanie zwiększać bezpieczeństwo transakcji Zasileń PE i bezpieczeństwo wydawców pieniądza elektronicznego Dystrybutor zobowiązany jest do przestrzegania Standardów Bezpieczeństwa portfela elektronicznego ŚKUP, o których mowa w pkt Wskazane w pkt 13.2 Standardy Bezpieczeństwa portfela elektronicznego ŚKUP mogą ulegać zmianom. Dystrybutor zobowiązany jest do zapewnienia zgodności swoich procedur i systemów ze Standardami bezpieczeństwa portfela elektronicznego ŚKUP. W przypadku zmiany Standardów bezpieczeństwa portfela elektronicznego ŚKUP stosuje się postanowienia pkt str. 5

20 14. W zakresie dozwolonym przez prawo, Bank, z wyłączeniem utraconych korzyści, obowiązany jest do naprawienia szkody Dystrybutora wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Bank chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Bank odpowiedzialności nie ponosi Każda ze Stron Umowy ma prawo do rozwiązania Umowy przy zachowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej i powinno być przesłane przesyłką poleconą lub dostarczone odpowiednio do siedziby Banku albo Dystrybutora za pokwitowaniem. O terminie wypowiedzenia decyduje data doręczenia pisma, zawierającego wypowiedzenie Bank zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach: naruszenia przez Dystrybutora warunków Umowy lub Regulaminu lub naruszenia przez Dystrybutora Standardów bezpieczeństwa portfela elektronicznego ŚKUP lub niekorzystnego wyniku weryfikacji, o której mowa w pkt 13.2 lub pkt 13.4 lub, wykreślenia Dystrybutora z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź Krajowego Rejestru Sądowego, o ile Dystrybutor podlega obowiązkowi wpisu do takiej/takiego ewidencji lub rejestru, złożenia wniosku o wszczęcie postępowania likwidacyjnego, naprawczego lub upadłościowego Dystrybutora, podania przez Dystrybutora nieprawdziwych danych w związku z zawarciem bądź realizacją Umowy; nie dotyczy to przypadków, gdy podanie nieprawdziwych danych nastąpiło na skutek pomyłki Dystrybutora, stwierdzenia dokonania w lokalizacjach własnych Dystrybutora przestępstw, wykroczeń lub nadużyć, związanych z Umową, braku zgody Dystrybutora na zmiany Regulaminu, rozwiązania którejkolwiek z umów wskazanych w Umowie Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności, gdy wykonywanie Umowy zagraża ostrożnemu i stabilnemu zarządzaniu Bankiem, Komisja Nadzoru Finansowego może nakazać Bankowi podjęcie działań zmierzających do zmiany lub rozwiązania Umowy W sytuacji, o której mowa w pkt Bank ma prawo: wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnego wypowiedzenia jeżeli w decyzji KNF nakazała wyłącznie rozwiązanie Umowy; w takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia Dystrybutorowi pisemnego oświadczenia Banku, zażądać zmiany treści Umowy jeżeli w decyzji KNF nakazał zmianę lub rozwiązanie Umowy, z jednoczesnym wskazaniem okresu prowadzenia przez Bank i Dystrybutora negocjacji w tym przedmiocie. Umowa, w wypadku nie osiągnięcia przez Bank i Dystrybutora porozumienia co do zmiany treści Umowy, ulega rozwiązaniu z upływem wskazanego przez Bank okresu prowadzenia negocjacji Rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny rozwiązania. Postanowienia pkt 15.1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio Po rozwiązaniu Umowy, zachowują moc obowiązującą postanowienia Umowy dotyczące rozliczeń w niej wskazanych do czasu dokonania tych rozliczeń. str. 6

Załącznik nr 2 do Umowy nr DS/ /DO/ /2014 Wykaz miejsc posadowienia Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart

Załącznik nr 2 do Umowy nr DS/ /DO/ /2014 Wykaz miejsc posadowienia Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart Załącznik nr 2 do Umowy nr DS/ /DO/ /2014 Wykaz miejsc posadowienia Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart Tabela 1 Stacjonarne Automaty Doładowania Kart uruchomione w ramach Etapu 3 projektu ŚKUP L.p.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. Zawarta jako umowa trójstronna w dniu. w., zwana dalej Umową, pomiędzy:

UMOWA nr.. Zawarta jako umowa trójstronna w dniu. w., zwana dalej Umową, pomiędzy: UMOWA nr.. Zawarta jako umowa trójstronna w dniu. w., zwana dalej Umową, pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunki korzystania ze ŚKUP i rozliczania Dostawców (U1)

UMOWA o warunki korzystania ze ŚKUP i rozliczania Dostawców (U1) UMOWA o warunki korzystania ze ŚKUP i rozliczania Dostawców (U1) zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa Regulamin promocji obniżka oprocentowania do 8,99% z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego 2014r. II Obowiązuje od 16.04.2014r. do 03.06.2014r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta UMOWA zawarta dnia. r. pomiędzy Fundacją im. Lesława A. Pagi z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok 1. Organizator Promocji 1. Promocja Spotify w prezencie na rok, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za udzielenie

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. mhipoteczny.pl Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. mhipoteczny.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II OGÓLNE ZASADY PRZYJMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN DYSTRYBUCJI KART PRZEDPŁACONYCH mbank S.A. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich Fritz Group S.A. dokonuje dystrybucji Karty Przedpłaconej mbank S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez mbank S.A. usługi powiadomień w ramach systemów bankowości elektronicznej

Regulamin świadczenia przez mbank S.A. usługi powiadomień w ramach systemów bankowości elektronicznej Regulamin świadczenia przez mbank S.A. usługi powiadomień w ramach systemów bankowości elektronicznej Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE 1. Organizator Promocji 1. Promocja ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A. I. PRZEDMIOT REGULAMINU. II. III. IV. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów ecard S.A. (dalej: ECARD)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro. Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r.

Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro. Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r. Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r. REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem zyskuj na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem zyskuj na Allegro

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji OC/AC w mbanku. Zatankuj i w drogę

Regulamin Promocji OC/AC w mbanku. Zatankuj i w drogę Regulamin Promocji OC/AC w mbanku. Zatankuj i w drogę REGULAMIN PROMOCJI OC/AC w mbanku. Zatankuj i w drogę 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja OC/AC w mbanku. Zatankuj i w drogę zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 5A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 300 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A.

Regulamin Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A. I. Postanowienia wstępne i definicje Regulamin Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A. 1 1. Regulamin Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A. określa zasady wydawania przez mbank S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse

regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse obowiązuje od 10 września 2015r. Spis treści o Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Ogólne zasady przyjmowania reklamacji...

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem taniej na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem taniej na Allegro zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 2.1 UMOWA zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy: Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Samodzielnym Oddziałem w Zielonej Górze, ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra, KRS 0000122355, NIP 9290118015

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r.

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo