SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014

2 Strona 2 z 46

3 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DZIAŁALNOŚĆ JHM DEVELOPMENT S.A Opis Spółki i przedmiot działalności SYTUACJA FINANSOWA JHM DEVELOPMENT S.A Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych, ujawnionych w sprawozdaniu wg stanu na i Ocena zarządzania zasobami finansowymi DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI JHM DEVELOPMENT S.A. I PERSPEKTYWY ROZWOJU Działalność JHM DEVELOPMENT S.A Informacja o podstawowych produktach, usługach lub towarach Spółki Informacje o rynkach zbytu i dostaw Odbiorcy Dostawcy Perspektywy rozwoju działalności JHM Development S.A. w latach r Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Czynniki ryzyka Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną i koniunkturą gospodarczą w Polsce Ryzyko związane z koniunkturą w branży deweloperskiej Ryzyko związane z konkurencją Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego Ryzyko związane z brakiem spełniania wymogów prawnych przewidzianych do rozpoczęcia inwestycji oraz ze stanem prawnym nieruchomości Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju Ryzyko związane z nabywaniem gruntów pod nowe projekty deweloperskie Ryzyko związane z realizacją projektów deweloperskich Ryzyko związane z infrastrukturą budowlaną Ryzyko nagłych zmian cen mieszkań Ryzyko związane z ograniczeniami w polityce kredytowej banków, w szczególności w zakresie udzielania kredytów dla kupujących lokale mieszkalne i dla deweloperów Ryzyko związane z odpowiedzialnością za naruszenie przepisów ochrony środowiska Strona 3 z 46

4 Ryzyko związane z roszczeniami wobec Spółki z tytułu budowy i sprzedaży lokali oraz z udzieleniem gwarancji zapłaty za roboty budowlane Ryzyko związane z finansowaniem rozwoju kredytami bankowymi Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji Ryzyko związane z finansowaniem rozwoju kredytami bankowymi Ryzyko związane z wahaniami kursów walut i zmianami stopy procentowej kredytów Ryzyko związane z instrumentami finansowymi Informacje o kredytach, pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach Kredyty i pożyczki Poręczenia i gwarancje Wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników Zarządzanie zasobami finansowymi ZNACZĄCE UMOWY Umowy ubezpieczenia Znaczące umowy o roboty budowlane i inne znaczące umowy Zdarzenia i umowy zawarte po dniu na które sporządzono sprawozdanie finansowe, mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe ISTOTNE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE OSIĄGNIETE I PROGNOZOWANE WYNIKI FINANSOWE OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Akcjonariat Informacja o dywidendzie wypłaconej w okresie od r do r Informacje o nabyciu i sprzedaży akcji Akcje Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej Liczba posiadanych akcji lub uprawnień do akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Zobowiązania finansowe z tytułu emisji 3-letnich obligacji Wpływ czynników i nietypowych zdarzeń na wynik finansowy za rok Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Zarząd i Rada Nadzorcza oraz zmiany w organach nadzorujących i zarządzających Spółki Strona 4 z 46

5 9.6. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej z określonymi akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A Wynagrodzenia osób zarządzający i nadzorujących Umowy zawarte pomiędzy spółka a osobami zarządzającymi Informacje o akcjach pracowniczych i ograniczeniach przenoszenia prawa własności papierów wartościowych JHM DEVELOPMENT S.A Wszelkie ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki oraz wszelkie ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadające na akcje Spółki Pracownicy Informacje dotyczące umów z podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych Informacje o postępowaniach toczących się przed Sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega JHM DEVELOPMENT S.A Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez Spółkę stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych I skonsolidowanych sprawozdań finansowych Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Zasady zmiany statutu JHM DEVELOPMENT S.A Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. oraz zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających Rada Nadzorcza JHM DEVELOPMENT S.A Strona 5 z 46

6 Strona 6 z 46

7 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Prezentowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w szczególności w zgodności z MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do rocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez JHM DEVELOPMENT S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych (zł), natomiast tabele w niniejszym sprawozdaniu zawierają dane w tysiącach złotych i wszystkie wartości, o ile nie jest to wskazane inaczej, podane są w tysiącach złotych. Ewentualne różnice pomiędzy kwotami ogółem, a sumą ich składników wynikają z zaokrągleń. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego szczegółowo zostały przestawione we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego za rok DZIAŁALNOŚĆ JHM DEVELOPMENT S.A Opis Spółki i przedmiot działalności. Podstawowe dane Spółki Pełna nazwa jednostki: JHM DEVELOPMENT S.A. Siedziba jednostki: Skierniewice Forma prawna: spółka akcyjna NIP: REGON: Dane adresowe: ul. Unii Europejskiej 18, Skierniewice Tel./fax +48 (46) Poczta elektroniczna: Strona internetowa: www. jhmdevelopment.pl Spółka powstała r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Nr 3299/2008, a następnie została przekształcona w spółkę akcyjną na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki podjętej r. Spółka Akcyjna została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. pod numerem KRS Począwszy od dnia 9 sierpnia 2011 roku akcje JHM DEVELOPMENT S.A. są notowane na rynku równoległym GPW w Warszawie S.A. Przedmiot działalności Strona 7 z 46

8 Podstawowym przedmiotem działalności JHM DEVELOPMENT S.A. zgodnym z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: o realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków o roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych o kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek o wynajem i zarządzanie nieruchomościami Tabela Struktura udziałów JHM DEVELOPMENT S.A. w podmiotach zależnych i powiązanych na dzień r Nazwa podmiotu Kapitał zakładowy Wartość nominalna udziałów Udział JHM DEVELOPMENT S.A. w kapitale zakładowym MARYWILSKA 44 Spółka z o.o % JHM 1 Spółka z o.o % JHM 2 Spółka z o.o % JHM 3 Spółka z o.o % Zasady przyjęte przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania zostały szczegółowo omówione w informacjach dodatkowych i objaśniających do sprawozdania finansowego Strona 8 z 46

9 3. SYTUACJA FINANSOWA JHM DEVELOPMENT S.A Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych, ujawnionych w sprawozdaniu wg stanu na i Tabela: Wybrane pozycje aktywów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 i 31 grudnia 2013 roku Wyszczególnienie % udział w całości aktywów % udział w całości aktywów Zmiana w tys. zł Zmiana w % Aktywa trwałe, w tym: % % % Wartości niematerialne i prawne 0 0,0% 0 0,0% 0 0% Rzeczowe aktywa trwałe 381 0,1% 561 0,2% % Należności długoterminowe ,8% ,1% % Inwestycje długoterminowe ,1% ,2% % Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 337 0,1% 637 0,2% % Aktywa obrotowe, w tym: % % % Zapasy ,2% ,2% % Należności krótkoterminowe ,6% ,3% % Inwestycje krótkoterminowe ,9% ,7% % Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 305 0,1% 269 0,1% 37 14% AKTYWA razem % % % Zmiany w poszczególnych pozycjach bilansowych przedstawia powyższa tabela. W roku 2014 w porównaniu do analogicznego okresu 2013 aktywa Spółki pozostały na podobnym poziomie, natomiast zmieniła się ich struktura. Największe wartości zmian odnotowano w pozycjach: 1. Inwestycje długoterminowe - przyrost o tys. zł, co stanowi wzrost o 46% - wynika z następujących zdarzeń: 1.1. W dniu 28 lutego 2014 r. nastąpiło przeniesienie z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych 21 apartamentów położonych w Helu o łącznej wartości tys. zł. W wyniku podpisania między JHM Development S. A. a Sun&Snow Sp. z o.o. w Warszawie umowy dotyczącej wynajmu apartamentów, apartamenty te przystosowano dla potrzeb krótkoterminowego wynajmu poprzez zakup dodatkowego wyposażenia. Łącznie objętych jest umową najmu z firmą Sun&Snow Sp. z o.o. 52 apartamentów o wartości tys. zł W dniu 22 lipca 2014 r. Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. zawarł w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na mocy której została dokonana sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej położonej w Woli Pękoszewskiej o wartości tys. zł. Strona 9 z 46

10 1.3. W dniu 28 sierpnia 2014 r. Rada Nadzorcza spółki JHM DEVELOPMENT S.A. podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na objęcie sztuk nowych udziałów o wartości 50 zł każdy, w Spółce zależnej Marywilska 44 Sp. z o.o. w podwyższonym kapitale zakładowym i pokrycie ich wkładem pieniężnym w kwocie tys. zł. Do dnia r. spółka JHM DEVELOPMENT S.A. dokonała zapłaty w pełnej wysokości na zakup udziałów spółki Marywilska 44 Sp. z o. o. Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Marywilska 44 Sp. z o.o. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. Na dzień r. jedynym udziałowcem Spółki Marywilska 44 Sp. z o.o. jest JHM Development S.A. posiadającym sztuk udziałów o wartości tys. zł. 2. Zapasy spadek wartości o 20%, to jest o tys. zł, spowodowany obniżeniem poziomu wartości produkcji w toku JHM DEVELOPMENT S.A. (przekazanie do użytkowania inwestycji w Koninie), ze sprzedażą lokali w tych i pozostałych inwestycjach Spółki oraz wspomnianym powyżej przeniesieniem 21 apartamentów w inwestycji w Helu z kategorii bilansowej Zapasy do kategorii Nieruchomości inwestycyjne. 3. Należności krótkoterminowe - przyrost o tys. zł, co stanowi wzrost o 261% - spowodowany przyrostem należności innych głównie od jednostek powiązanych. Struktura aktywów uległa nieznacznym zmianom. Nadal wartością dominująca są aktywa obrotowe, których udział w aktywach Spółki spadł z 75% do poziomu 71% wartości aktywów razem. Wzrost udziału aktywów trwałych z 29% do 40% wartości pozycji Aktywa razem Spółka zawdzięcza większemu wzrostowi Inwestycji długoterminowych oraz Należności długoterminowych, pomimo spadku w pozycjach Rzeczowe aktywa trwałe oraz Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Tabela: Wybrane pozycje pasywów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 i 31 grudnia 2013 roku w tys. zł Wyszczególnienie % udział w całości pasywów % udział w całości pasywów Zmiana w tys. zł Zmiana w % Kapitał własny ,0% ,2% % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,0% ,8% % - Rezerwy na zobowiązania 148 0,1% 239 0,1% % - Zobowiązania długoterminowe ,5% ,5% % - Zobowiązania krótkoterminowe ,1% ,9% % - Rozliczenia międzyokresowe 842 0,3% ,3% % PASYWA razem % % % Na koniec 2014 roku, podobnie jak w roku poprzednim, pozycja bilansowa Pasywa razem uległa zmianie o 2%. Działalność Spółki w 93% finansowana była ze środków własnych i w 7% kapitałem obcym zobowiązaniami krótko- i długoterminowymi. Na wzrost wartości kapitałów własnych wpłynęło głównie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę tys. zł w wyniku przeprowadzonej uchwałą nr 3/09/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 24 września 2014r emisji nowych akcji. Strona 10 z 46

11 W strukturze zobowiązań na koniec 2014 roku w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano zmniejszenie zobowiązań długoterminowych wynikające ze spłaty przez Spółkę pożyczek wobec MIRBUD S.A. oraz spłaty części zobowiązań kredytowych. Na zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych wpłynęło wykupienie wszystkich obligacji serii A, spłata zobowiązań kredytowych oraz zobowiązań finansowych wobec jednostek powiązanych. Nastąpił również spadek wartości w pozycji Rozliczenia międzyokresowe obejmujących przedpłaty na zakup lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w związku z zakończeniem realizacji inwestycji deweloperskiej w Koninie. Tabela: Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów za 2014 i 2013 w tys. zł Wyszczególnienie Okres od do Rentowność Okres od do Rentowność Zmiana w tys. zł Zmiana w % Przychody ze sprzedaży % Zysk ze sprzedaży ,5% ,1% % Zysk operacyjny EBIT ,3% ,6% % Zysk przed opodatkowaniem ,3% ,9% % Zysk netto ,0% ,1% % W 2014 roku Spółka odnotowała istotny wzrost przychodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych o 58% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku. Wiąże się to z oddaniem w czerwcu 2014r do użytkowania nowej inwestycji w Koninie, ponieważ Spółka jako przychody ze sprzedaży prezentuje przychody z umów sprzedaży przenoszących własność, co ma miejsce po oddaniu inwestycji deweloperskiej do użytkowania. Innymi czynnikami mającymi wpływ na osiągnięte wyniki sprzedaży były czynniki rynkowe, w tym wejście w życie programu Mieszkanie dla Młodych. W wyniku tych czynników wypracowany przez Spółkę zysk netto w roku 2014 wyniósł tys. zł, co oznacza wzrost o 153%. Rentowność netto sprzedaży wyniosła 5,0%, przy rentowności 3,1% wypracowanej w poprzednim roku Ocena zarządzania zasobami finansowymi W 2014r Spółka terminowo regulowała swoje zobowiązania. Działalność Spółki jest finansowana ze środków własnych. Finansowanie projektów deweloperskich odbywa się głównie kredytami inwestycyjnymi. Utrzymanie stabilnych wpływów ze sprzedaży lokali w oparciu o zrealizowane inwestycje deweloperskie, finansowanie poszczególnych projektów deweloperskich kredytami oraz utrzymanie ilości zawieranych umów przedwstępnych sprzedaży w trakcie realizacji inwestycji deweloperskich na dotychczasowym poziomie gwarantuje Spółce niezbędną płynność finansową. Podstawowe wskaźniki dotyczące zadłużenia i płynności przedstawiają się następująco: Strona 11 z 46

12 Tabela: Wskaźniki zadłużenia Spółki Wyszczególnienie Wskaźnik ogólnego zadłużenia Zobowiązania ogółem / Aktywa Wskaźnik zadłużenia długoterminowego Zobowiązania długoterminowe / Aktywa Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego Zobowiązania krótkoterminowe / Aktywa Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego Zobowiązania / Kapitał własny 0,07 0,46 0,02 0,29 0,05 0,16 0,08 0,85 Wskaźniki zadłużenia Spółki na koniec roku 2014 uległy znaczącej poprawie w wyniku spłaty pożyczek MIRBUD S.A. oraz spłaty kredytów bankowych związanych ze sprzedażą lokali w inwestycjach Spółki, w tym kredytu dla zakończonej inwestycji Osiedla Diamentowego w Koninie. Tabela: Wskaźniki płynności Spółki Wyszczególnienie Wskaźnik płynności bieżącej Aktywa obrotowe /Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik przyspieszonej płynności (Aktywa obrotowe - Zapasy - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności środków pieniężnych Środki pieniężne / Zobowiązania krótkoterminowe 11,69 4,48 1,08 0,13 0,12 0,04 Wskaźnik płynności bieżącej na koniec roku 2014 w porównaniu do roku poprzedniego uległ zwiększeniu. Wiąże się to ze znacznym spadkiem zobowiązań krótkoterminowych, co wynika ze spłaty obligacji serii A i spłaty zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów. 4. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI JHM DEVELOPMENT S.A. I PERSPEKTYWY ROZWOJU 4.1. Działalność JHM DEVELOPMENT S.A. Spółka jako deweloper realizuje przede wszystkim obiekty o przeznaczeniu mieszkaniowym. Działalność deweloperska Spółki w roku 2014 skupiała się głównie na realizacji projektów deweloperskich w mniejszych i średniej wielkości miastach Polski centralnej, znajdujących się w sąsiedztwie dużych aglomeracji miejskich oraz wybiórczo w innych rejonach o dużym potencjale gdzie możliwa jest realizacja atrakcyjnych marż. Projekty realizowane są etapami w miarę osiągania odpowiedniego poziomu sprzedaży. Realizacja kolejnych budynków w prowadzonych inwestycjach rozpoczyna się po osiągnięciu min. 60% poziomu sprzedaży lokali mieszkalnych. Przy wyborze lokalizacji dla nowych inwestycji kluczowe czynniki dla Spółki to: duży popyt, ograniczona konkurencja, możliwości finansowe mieszkańców danego miasta. Strona 12 z 46

13 W roku 2014 działalność handlowa JHM DEVELOPMENT S.A. opierała się na sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych zrealizowanych w poprzednich latach oraz dwóch nowych inwestycjach oddanych w czerwcu 2014 roku - inwestycji w Koninie i w Żyrardowie. Oferta na początku 2014r obejmowała 459 lokali o sumarycznej powierzchni m2 PUM. Od miesiąca czerwca 2014r oferta zwiększyła się o 232 lokale mieszkalne o sumarycznej powierzchni użytkowej m2 PUM, w dwu nowych inwestycjach - w Koninie i Żyrardowie Informacja o podstawowych produktach, usługach lub towarach Spółki Strukturę przychodów ze sprzedaży, kosztów sprzedaży oraz rentowności wg segmentów działalności Spółki w roku 2014 w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku przedstawiają poniższe tabele: Tabela. Sprzedaż realizowana przez Spółkę w okresie w ujęciu asortymentowym Wartość Struktura Wartość Struktura sprzedaży sprzedaży sprzedaży sprzedaży Wyszczególnienie w 2014 r w 2014 r w 2013 r w 2013 r (w tys. zł) (w %) (w tys. zł) (w %) Sprzedaż materiałów i towarów ,0% ,3% Działalność deweloperska ,9% ,3% Sprzedaż usług wynajmu 727 1,4% 0 0,0% Sprzedaż usług pozostałych ,7% ,4% SUMA ,0% ,0% Z tego dla jednostek powiązanych ,1% ,0% Struktura sprzedaży realizowanej przez Spółkę w pełni odzwierciedla charakter działalności realizację projektów deweloperskich, przede wszystkim w zakresie budownictwa wielorodzinnego. Główny udział w strukturze sprzedaży wg wydzielonych segmentów rynkowych ma działalność deweloperska, stanowiąca ponad 73,9% sprzedaży ogółem. Związana z nią sprzedaż towarów i materiałów (obejmująca sprzedaż udziałów w gruncie w przypadku lokali w budynkach wielorodzinnych i gruntu w przypadku domów). Na wzrost w ujęciu zarówno wartościowym jak i procentowym tej kategorii sprzedaży miała sprzedaż nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Dębogórskiej/Gdańskiej do spółki JHM 2 Sp. z o.o. Na tej nieruchomości realizowana była w 2014r inwestycja budowy obiektu komercyjnego małej galerii handlowej Centrum Janowo. Strona 13 z 46

14 Przychody ze sprzedaży usług wynajmu realizowanych przez spółkę JHM DEVELOPMENT S.A. stanowią przychody z wynajmu 52 apartamentów w miejscowości Hel o wartości 727 tys. zł. Tabela. Struktura kosztów sprzedaży Spółki w okresie w ujęciu asortymentowym. Wyszczególnienie Koszty sprzedaży Struktura kosztów Koszty sprzedaży Struktura kosztów w 2014 r w 2014 r w 2013 r w 2013 r Wartość sprzedanych materiałów i towarów ,7% ,7% Działalność deweloperska ,5% ,8% Sprzedaż usług wynajmu 470 1,1% 0 0,0% Sprzedaż usług pozostałych 723 1,7% 435 1,5% Razem ,0% ,0% Z tego dla jednostek powiązanych ,4% ,5% Tabela. Rentowność wg segmentów dla Spółki w okresie Wyszczególnienie Zysk/strata na sprzedaży Rentowność sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Wartość sprzedanych materiałów i towarów Rentowność sprzedaży w 2014 r w 2014 r w 2013 r w 2013 r ,2% 207 5,6% Działalność deweloperska ,0% ,0% Sprzedaż usług wynajmu ,3% 0 0,0% Sprzedaż pozostałych usług ,2% ,1% Razem ,9% ,7% Z tego dla jednostek powiązanych ,6% ,8% Jak wynika z powyższego zestawienia Spółka poprawiła rentowność sprzedaży z 15,7% w roku poprzednim do 17,9% w roku W wymiarze wartościowym oznacza to wzrost z tys. zł do tys. zł. Szczególnie ważne jest zwiększenie rentowności na podstawowej działalności deweloperskiej z 10% do 15%, a w wymiarze wartościowym z tys. zł do tys. zł. Poprawa rentowności została osiągnięta dzięki czynnikowi wewnętrznemu oddanie nowej inwestycji w Koninie, która pozwala wypracować lepszą marżę. Innym czynnikiem jest odczuwalne od połowy roku 2014 akceptowanie przez rynek bardziej ostrożnego udzielania rabatów od cen ofertowych sprzedawanych lokali. Na koniec 2014 roku spółka JHM DEVELOPMENT S.A. wraz ze spółką celową JHM 3 Sp. z o.o. posiadała w sprzedaży lokale mieszkalne w 11 zakończonych inwestycjach, obejmujących 15 budynków mieszkalnych oraz 42 domy jednorodzinne (łącznie 459 lokali o powierzchni mieszkalnej 26,3 tys. m 2 PUM). Był to efekt projektów deweloperskich zakończonych w 2014 roku i w latach poprzednich. Strona 14 z 46

15 Obiekty te zlokalizowane są w miastach małych i średniej wielkości, głównie w centralnej Polsce. Szczegółowe zestawienie jest przedstawione w tabeli poniżej. Tabela obejmuje wszystkie projekty inwestycyjne zrealizowane do dnia r. Tabela: Wykaz zrealizowanych projektów deweloperskich oraz liczba lokali sprzedanych na dzień LP Lokalizacja Liczba lokali Rodzaj Liczba lokali Liczba lokali Powierzchnia do inwestycji w budynku sprzedana PUM w m2 sprzedania 1 BRZEZINY ul. Głowackiego Wielorodzinne ŻYRARDÓW ul. Hulki Laskowskiego Wielorodzinne RUMIA ul. Dębogórska Wielorodzinne SKIERNIEWICE ul. Trzcińska RAWA MAZOWIECKA ul. Solidarności RAWA MAZOWIECKA ul. Kazimierza Wielkiego Wielorodzinne Wielorodzinne Wielorodzinne HEL ul. Steyera Apartamenty BEŁCHATÓW ul. Hubala Wielorodzinne SKIERNIEWICE ul. Rawska Wielorodzinne RAWA MAZOWIECKA ul. Katowicka 11 RUMIA ul. Jagiełły/Bony Domy jednorodzinne Domy jednorodzinne ŻYRARDÓW ul. Okrzei Wielorodzinne KONIN ul. Berylowa Wielorodzinne RAZEM Spółka w 2014 roku sprzedała aktami notarialnymi przeniesienia własności 219 lokali mieszkalnych o powierzchni 13,0 tys. m 2 PUM, w porównaniu do 114 lokali sprzedanych w roku 2013 (o powierzchni 6,3 tys. m 2 PUM). Na dzień r Spółka posiada na stanie do sprzedaży 459 lokali mieszkalnych w inwestycjach oddanych do użytkowania o łącznej powierzchni 25,5 tys. m 2 PUM Informacje o rynkach zbytu i dostaw Odbiorcy W zakresie nabywców lokali mieszkalnych, klienci Spółki stanowią różnorodną grupę niepowiązanych ze sobą podmiotów i osób indywidualnych. Ze względu na dużą liczbę klientów nie występuje uzależnienie od żadnego z odbiorców usług Spółki. Strona 15 z 46

16 Dostawcy Spółka nie posiada dostawców w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Spółka współpracuje natomiast z szeregiem podmiotów na polskim rynku przy realizacji projektów deweloperskich. Są to banki udzielające finansowania projektowego, firmy budowlane wykonujące prace budowlane i wykończeniowe czy firmy architektoniczne oraz podmioty wykonujące usługi dodatkowe np. marketingowe. W każdej z ww. działalności funkcjonuje na polskim rynku znaczna konkurencja. Nie występuje uzależnienie od żadnego z dostawców Perspektywy rozwoju działalności JHM Development S.A. w latach r Podstawowym celem Spółki niezmiennie pozostaje rozwój skali działalności, przy zachowaniu atrakcyjnych marż na poziomie zysku operacyjnego EBITDA i zysku netto. By osiągnąć ten cel Spółka planuje dalszy rozwój skali działalności deweloperskiej oraz budowę obiektów handlowousługowych z ich przeznaczeniem pod wynajem. Spółka planuje rozwój skali działalności deweloperskiej poprzez skupienie się na popularnym segmencie rynku mieszkaniowego i na miastach mniejszych i średniej wielkości oraz selektywną realizację projektów deweloperskich na rynkach większych miast. Spółka zamierza uczestniczyć w rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego poprzez kontynuowanie swej strategii rozwoju działalności deweloperskiej i wynajmu powierzchni handlowych w oparciu o następujące cele: - Dalszy rozwój działalności deweloperskiej w miastach mniejszych i średniej wielkości, szczególnie tych, które są zlokalizowane w pobliżu większych aglomeracji miejskich. Takie lokalizacje pozwalają na zyskowną realizację projektów deweloperskich przy zmniejszonym poziomie ryzyka. W miastach mniejszych i średniej wielkości ceny gruntów są umiarkowane, a więc łatwiej zgromadzić wkład własny na zakup gruntu i rozpoczęcie inwestycji. W takich lokalizacjach często występuje ograniczona konkurencja, a koszt usług i materiałów budowlanych jest niższy niż w największych aglomeracjach Polski. Przykładem realizacji tej koncepcji są projekty zakończone w miastach takich jak Brzeziny, Rumia, Bełchatów, Konin, Rawa Mazowiecka Skierniewice czy Żyrardów. Na dzień r bank ziemi będący w posiadaniu Spółki obejmuje ponad 21,9 ha, przeznaczone pod zabudowę jedno i wielorodzinną. W omawianym okresie Spółka będzie kontynuowała projekty w mniejszych i średniej wielkości miastach Polski oraz rozpocznie realizację projektów w dużych miastach takich jak Katowice czy Łódź. W części planowanych projektów, zlokalizowanych w Rumi, Koninie, Brzezinach i Żyrardowie, będą to kolejne etapy inwestycji zrealizowanych poprzednio. Na lata w oparciu o posiadany bank ziemi, Spółka planuje realizację kolejnych 7 projektów inwestycyjnych obejmujących zabudowę mieszkaniową wielorodzinną: Katowice (I etap), Rumia (II etap), Żyrardów (II i III budynek), Konin (II etap), Łowicz (I etap), Brzeziny (IV etap) i Zakopane (w sumie lokali o powierzchni użytkowej 50,5 tys. m 2 PUM) Strona 16 z 46

17 Tabela: Wykaz projektów deweloperskich planowanych do realizacji na lata LP Lokalizacja Powierzchnia działki w ha Rodzaj zabudowy PUM w m2 Liczba lokali 1 KATOWICE ul. Pułaskiego Etap I 0,7092 wielorodzinna RUMIA ul. Dębogórska Etap II 0,8628 wielorodzinna KONIN ul. Cyrkoniowa Etap II 0,7962 wielorodzinna BRZEZINY ul. Głowackiego Etap IV 0,3580 wielorodzinna ŁOWICZ ul. Medyczna 0,2366 wielorodzinna ZAKOPANE ul. Szymony 0,9921 mieszkaniowa i usługowa ŻYRARDÓW ul. Okrzei Etap II i III 0,6168 wielorodzinna RAZEM 4, Spółka obserwując zachowania klientów oraz działania konkurencji elastycznie dostosowuje sposoby sprzedaży do oczekiwań rynku. Posiada w ofercie szeroką paletę już zakończonych inwestycji gotowych do sprzedaży oraz inwestycji planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie, jak również wynajmowanych apartamentów turystycznych, które są także przeznaczone do sprzedaży. Zarząd Spółki uważa, że jednym z jego priorytetów przekładającym się na generowanie znacznej wartości jest optymalizacja operacyjna. Celem Spółki jest minimalizacja stałego poziomu zatrudnienia i ograniczenie go głównie do doświadczonej kadry pracowników, w szczególności wyższego szczebla, która w oparciu o nowoczesne systemy informatyczne jest w stanie sprawnie zarządzać realizowanymi projektami. Temu celowi służył także zrealizowany projekt wdrożenia w Spółce nowoczesnego systemu informatycznego SAP. Podjęte działania pozwalają na minimalizację kosztów stałych i przekładają się na optymalizację rentowności operacyjnej Spółki Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych W latach Spółka planuje rozpoczęcie nowych inwestycji deweloperskich zlokalizowanych na posiadanym w banku ziemi gruncie (w tym inwestycji w Katowicach, Rumii, Koninie, Żyrardowie, Brzezinach i Zakopanym) oraz na zakupionych w roku 2014 działkach położonych w Łowiczu, gdzie odbywa się przygotowanie niezbędnych pozwoleń i dokumentacji dla projektu deweloperskiego. Plany te obejmują jednostek mieszkalnych o powierzchni użytkowej 50,5 tys. m 2 PUM. Termin rozpoczęcia nowych inwestycji uzależniony będzie od oceny sytuacji rynkowej w segmencie deweloperskim oraz dostępności finansowania realizacji tych inwestycji kredytami bankowymi lub pożyczkami. Są to zamierzenia prowadzone zgodnie z przyjętą strategią w wielu lokalizacjach, które pozwolą na uzupełnianie atrakcyjnej oferty rynkowej Spółki i dadzą możliwość dalszego rozwoju wielkości sprzedaży. Strona 17 z 46

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012 Strona 2 z 47 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2015 DO 31 GRUDNIA 2015 Strona 2 z 46 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 GRUDNIA 2013 Strona 2 z 45 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Strona 2 z 59 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014 Strona 2 z 45 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 GRUDNIA 2013 Strona 2 z 57 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT OBEJMUJĄCE OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011 Strona 2 z 50 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2015 DO 30 CZERWCA 2015 Strona 2 z 44 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. Wyniki finansowe Q3 2014r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. Wyniki finansowe Q3 2014r. Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD Wyniki finansowe Q3 2014r. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD MIRBUD S.A. 100% 86,2% (nowa emisja) 100% PBDiM KOBYLARNIA S.A. JHM DEVELOPMENT S.A. MIRBUD KAZACHSTAN

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 107 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 2 z 83 Spis treści 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 1 z 84 Strona 2 z 84 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 GRUDNIA 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 GRUDNIA 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 GRUDNIA 2013 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 5 2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MIRBUD...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Firma: Siedziba: Adres: Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Telefon: + 48 (71) 700 05 34 Faks: + 48 (71) 700 03 93 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Kapitał

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok 1 I. Wprowadzenie Spółka Molmedica S.A. (dawniej Mostostal Wrocław S.A.) zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych NOTA 1 y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych budowlanych projektowych Wyniki finansowe segmentów branżowych za okres 01.01.2014-30.06.2014

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe noty objaśniające

B. Dodatkowe noty objaśniające B. Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1. 1. Informacja o instrumentach finansowych 1.1. Instrumenty finansowe w podziale na grupy: Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o jednostce dominującej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe na 31.12.2011 Strona 1 z 8 1. Informacje o instrumentach finansowych Transakcje terminowe Nie występują. Aktywa finansowe Posiadane udziały w podmiotach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (dane za okres 01.01.2012 r. 31.03.2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo